Na osnovu člana 5. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i
obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (“Službeni glasnik Republike Srbije”,
br. 100/2006 , 116/2006), Uprava akcionarskog društva
BD AGRO AD DOBANOVCI
oglašava
IZJAVU
O ŠESTOMESEČNOM PLANU POSLOVANJA
AKCIONARSKOG DRUŠTVA
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2010. GODINE
1.Poslovno ime,sedište i adresa,matični broj i PIB akcionarskog društva:
Akcionarsko društvo BD AGRO AD Dobanovci, ulica Lole Ribara bb. Dobanovci, matični broj
07054688, PIB 100000910.
2.Web sajt i E-mail adresa: www.bdagro.co.yu, [email protected]
3. Broj i datum rešenja o upisu u registar privrednih subjekata:
BD.100385 od 15.12.2005 godine.
4. Delatnost (šifra i opis): 01210 Uzgoj goveda i bivola , proizvodnja mleka.
5. Podaci o predsedniku i članovima Upravnog odbora:
Đura Obradović, predsednik Upravnog odbora
Novkovic Slobodan, član
Janković Dragoljub, član
Lundin Lukas, član
Rand A. William, član
6. Planom poslovanja za prvo polugodište 2010. godine predviđena je proizvodnja u ratarstvu prema
sledećem setvenom planu:
Kukuruz 1.933 ha, pšenica 988 ha, soja 614 ha, merkantilni suncokret 600 ha,
povrtarske kulture 2 ha.
lucerka 757 ha,
U stočarstvu se planira proizvodnja mleka od 15.801.590 litara.
Primerak ove izjave akcionarsko društvo objavljuje u dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji
Republike i istovremeno se dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti ,organizovanom tržištu, na koje
su uključene akcije društva i čini dostupnim na svom web sajtu.
U Dobanovcima 04.05.2010. godine
Za upravu akcionarskog društva
BD AGRO Dobanovci
Predsednik Upravnog odbora
Đura Obradović
Download

Izjava o poslovanju za prvih 6 meseci