Na osnovu odredaba člana 5. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih
društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (“Sl. glasnik RS“
br.100/2006, 116/2006 i 37/2009), Uprava akcionarskog društva AD „Toza Marković“ Kikinda
, objavljuje sledeću
IZJ AVU
O ŠESTOMESEČNOM PLANU POSLOVANJA
ZA DRUGO POLUGODIŠTE 2011. GODINE
1.Poslovno ime,sedište i adresa, matični broj i PIB:
AD „Toza Marković“ Kikinda, Bašaidski drum 62, MB 08053847, PIB 100579713
2.Web site i e-mail adresa:
www.toza.co.rs ; [email protected]
3.Broj i datum rešenja o upisu u registar privrednih subjekata:
BD 6954/2005 od 30.06.2005. godine
4.Delatnost/šifra i opis:
2332 - Proizvodnja opeke, crepa i građevinskih proizvoda od pečene gline
5.Podaci o predsedniku i članovima uprave:
Milijana Nikić predsednik upravnog odbora, članovi upravnog odbora Borka Reljić i
Aleksandra Fatović
6. Plan poslovanja AD “Toza Marković“ Kikinda za drugo polugodište 2011. godine
koncentrisan je na aktivnostima za dostizanje prihoda od prodaje od 22 miliona eura, što je
u odnosu na ostvarenje u 2010. godini, više za 12%.
7.Ovu izjavu akcionarsko društvo objavljuje u dnevnom listu koji se distribuira na celoj
teritoriji Republike Srbije i istovremeno dostavlja
Komisiji za hartije od vrednosti,
organizovanom tržištu na kome su uključene akcije društva i čini dostupnom na web sajtu
www.toza.co.rs.
Kikinda, 10.11.2011.
AD „Toza Marković“ Kikinda
Milijana Nikić, Predsednik upravnog odbora
Download

preuzmite ovde - Toza Marković