UPRAVA AKCIONARSKOG DRUŠTVA
“TERMIKA-BEOGRAD”a.d. Beograd, Kraljevića Marka br. 2
OBJAVLJUJE
IZJAVU O ŠESTOMESEČNOM PLANU POSLOVANJA
AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2013 GODINE
1. Poslovno ime, sedište i adresa, PIB i matični broj akcionarskog društva :
“TERMIKA-BEOGRAD”a.d., Beograd, Kraljevića Marka br. 2, PIB 100180993, Mat.br. 7064403,
2. Web site i e-mail adresa
e-mail adresa : [email protected], Web site : www.termika-beograd.rs
3. Broj i datum upisa u registar privrednih subjekata : BD 31649/2005 od datuma 04.07.2005
4. Delatnost (šifra i opis) : 4329 –ostali radovi u graĎevinarstvu
5. Podaci o predsedniku i članovima Nazornog odbora : Predsednik, Oradović Miroslav,
članovi: Babić Krsta,Rajić Milica,Bradonjić Slavko
6. Plan poslovanja za prvo polugodište 2013godine :
Planom poslovanja Društva, za prvo polugodište 2013 godine predviđena je realizacija 70 miliona
dinara.
Primerak ove izjave akcionarsko društvo objavljujen na navedenom web site društva
i istovremeno dostavljen Komisiji za hartije od vrednosti i organizovanom
tržištu, na koje su uključene akcije društva.
U Beogradu, 18.03.2013. godine
“TERMIKA-BEOGRAD”a.d.
GENERALNI DIREKTOR
Knežević Gorčilo dipl.prav. s.r.
Download

UPRAVA AKCIONARSKOG DRUŠTVA “TERMIKA