Bedri Hamza
Guverner Centralne Banke Republike Kosova
Bedri Hamza , od 26 marta 2013 godine dekretom Predsednice Republike Kosova, imenovan je na položaj
Guvernera Centralne Banke Republike Kosova
Dekretiranje je izvršeno na osnovu člana 84, tačka 27 Ustava Republike Kosova ,i člana 38, stav 1 i 2 Zakona br.
03/L-209, o Centralnooj Banci Republike Kosova , i Odluke Skupštine Republike Kosova br.04-V-551, od 14 marta
2013, primljene u Uredu Predsednice dana 25 marta 2013godine.
U svojoj funkciji kao guverner predlaže i sprovodi politiku Centralne banke za postizanje ciljeva utvrđenih na
osnovu člana 7 Zakona o Centralnoj banci .
Ostale funkcije koje je obavljao g. Bedri Hamza pre izbora guvernera Centralne banke Republike Kosova su:
Dana 2 2 februara 2011 imenovan je za Ministra Finansija u Republici Kosova , gde tokom njegovog mandata kao
osnovnu funkciju imao izradu finansijskih politika i budžetska pitanja na Kosovo.
Takođe je bio odgovoran za ove oblasti:




odgovoran za izradu godišnjih budžeta Kosova ,
odgovoran za razvoj finansijskih i fiskalnih strategija.
služio kao guverner Kosova u Svetsku banku i uspešno upravljao program sa MMF .
pratio program pomoći za Kosovo u međunarodnim organizacijama i donatorima.
Od 2008-2011 bio je angažovan u mestu zamenika ministra u Ministarstvo ekonomije i finansija u Vladi Republike
Kosova. Tokom ovog perioda , obavljao je sledeće funkcije :



odgovoran za razvoj i sprovođenje fiskalnih politika,
odgovoran za budžetska i finansijska pitanja ,
zamenik guvernera Kosova u MMF i Svetskoj banci.
U periodu od 1987 - 1990, g. Hamza je radio u KXMK “Trepça” u Mitrovici, gde je vršio rukovodeću funkciju u
oblasti računovodstva i finansija u Topionici olova.
Tokom godine 1990 – 1998 radio je u privatnom biznisu.
Od 2000 do 2003 godine, bio je direktor Direkcije javnih usluga u Skupštini Opštine Mitrovica.
Bedri Hamza diplomirao je 1987 godine na Ekonomskom fakultetu, dok postiplomske studije akademskog stepena
master završio na temu ”Problemi savršenstva fiskalnog sistema u Republici Kosova”. Trenutno pohađa doktorske
studije na Univerzitetu u Tirani.
Guverner Bedri Hamza rođen je 08.11.1963 godine u Gornoj Klini , opština Srbica.
Živi u Mitrovici sa suprugom gospođom Remzie i imaju troje dece: Doruntina, Diellza i Ensari.
Download

Bedri Hamza Guverner Centralne Banke Republike Kosova Bedri