U
E
N
E
Ž
M
I
K
S
V
O
KOS
NOSTI
D
E
B
Z
E
B
A
M
A
G
SNA
Priština, 2013
ŽENE U KOSOVSKIM SNAGAMA BEZBEDNOSTI
Položaj žena u kosovskom društvu danas je znatno poboljšan u odnosu na
ranije. Zakonodavstvo Republike Kosovo je moderano, u skladu sa EU
zakonodavstvom, i garantuje jednake mogućnosti u svim oblastima
društva. Žene na Kosovu danas su više prisutni u svim segmentima društva
i daju dragocen doprinos obrazovnim, zdravstvenim, kulturnim, bezbednosnim i pravosudnim institucijama. Uspešni preduzetnici žene više nisu
izolovani slučajevi i procenat kompanija u vlasništvu žena je u porastu.
Žene na Kosovu su sve primetnije u političkom životu, gde je 30. odsto
mesta u Skupštini Kosova rezervisano za žene.
Rodna ravnopravnost je osnovna vrednost za demokratski razvoj Kosova.
Ova politika obezbeđuje ravnopravno učešće žena i muškaraca u svim
političkim, ekonomskim, socijalnim, kulturnim prilikama. Za Kosovske
snage bezbednosti (KSB) uspešno sprovođenje rodne ravnopravnosti je
preduslov za izgradnju efikasnih, profesionalnih i pouzdanih snage
bezbednosti.
KSB je osnovan 21. januara 2009 sa ciljem da ispuni bezbednosne funkcije
koje nisu odgovarajuće za policiju ili druge organizacije za sprovođenje
zakona. KSB je profesionalna, multietnička, lako naoružane i uniformisane
bezbednosna snage sa 4 osnovne misije: sprovode operacije odgovora na
krize na Kosovu i u inostranstvu; rukovanje opasanim materijalima,
vatrogasne dužnosti i uklanjanje eksplozivnih sredstava.
Širom zemalja Zapadnog Balkana, vojne i bezbednosne poslove obično se
smatraju muškim zanimanjem. Procenat žena koji služe u sektoru
bezbednosti je prilično nizak, međutim trend je u porastu. Trenutno,
ukupan procenat žena u uniformi u Slovenačkoj vojsci čini 13,7%, u okviru
Albanskih oružanih snaga - 11,2%, u vojsci bivše Jugoslovenske Republike
Makedonije - 8,6% i u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine - 5%. Srbija
je iza njenih susednih zemalja sa manje od 3%.
U KSB-u od 2 274 aktivnih članova 184 su žene nosno 8,1%.
U odnosu na NATO, KSB procenat je u skladu sa većinom zemalja članica:
Belgija - 7.7% (2011), Kanada - 15% (2012), Danska - 6,3% (2012), Estonija 11,7% (2011), Nemačka - 8.8% (2011), Italija - 3,9% (2011), Poljska - 2,1%
(2011), Rumunija - 4,6% (2011), Slovačka - 8,7% (2012), Velika Britanija 9,7% (2012) , SAD - 14% (2011) .
Kampanja regrutovanja u KSB ohrabrila je ljude iz etničkih zajednica i žene
da se pridruže KSB. Ovi napori rezultirali su povećanjem broja ženskih
kandidata u KSB. Na primer 2009. godine, 13 regruta od ukupno 404 su bile
žene, u 2010. godine, 45 od 302 regruta su bile žene, a u 2011. godini, 92
regruta od 243 su bile žene.
Prosečna starost žena koji služe u KSB je 27.
Statistika procenata žene u KSB
God.
Broj žena
Procenat
2009
58
3,22%
2010
100
4,69%
2011
159
7,01%
2012
187
8,2%
2013
184
8,1%
Žene u uniformi služe u svim jedinicama KSB: Komanda kopnenih snaga,
Operativna Brigada za podršku, Brigada za brzo reagovanje i Centar za obuku i
doktrinu, kao i u Integrisanom Ministarstvu Kosovskih snaga bezbednosti
(MKSB).
Među ženama koje služe u KSB, jedna žena ima čin pukovnika, dve žene drže rang
potpukovnika, četiri žene čin majora; tri čin kapetana, šest čin poručnika, a pet
drže čin potporučnika.
U MKSB i KSB, rodna ravnopravnost je deo politike i planova koji se primenjuju na
svim nivoima, a obe institucije su posvećene sledećim principima i polisama:
Otvoreno i transparentno podsticanje u procesu zapošljavanja,
Jednake uslove rada,
Jednaka plata za muškarace i žene za isti posao i čin,
Bezbedano i bez-uznemiravanje radno okruženje,
Svest o polu osoblja,
Unapšređivanje zasnovano na meritokratiji na poziciju/čin,
Jednake mogućnosti za apliciranje za različite radne pozicije,
Otvorene, transparentne i ohrabrujuće procedure tokom procesa
unapređenja;
 Jednako učešće u donošenju odluka i menadžerskim procesima.








Jedinica za ljudska prava MKSB funkcioniše od novembra 2009. godine i deluje
kao savetodavno telo, koje prati i preporučuje mehanizme rada u MKSB i KSB.
MKSB je usvojelia “Politika ljudskih prava i ravnopravnosti polova u KSB i MKSB”
koja se zasniva na nacionalnom i međunarodnom zakonodavstvu u vezi sa
ljudskim pravima i ravnopravnosti polova i ima za cilj da obezbedi da
Ministarstvo za KSB bude multietničko i obezbedi prijateljsko radno okruženje
jednako za muškarce i žene.
U okviru MKSB i KSB je uspostavljena mreža saradnje za koje se bavi ljudskim
pravima, jednakošću polova i pitanjima etničkih zajednica. Mreža pokriva sve
jedinice KSB, a sastoji se od članova KSB, koji zajedno tokom svojih redovnih
dužnosti su takođe odgovorni za promovisanje rodne ravnopravnosti i svesti u
svojim jedinicama.
KSB od samog početka svog osnivanja osigurala rodnu raznolikost i
inkluzivnost. Iako je ostvaren značajan napredak, KSB je posvećen da se poveća
zastupljenost žena nastavljajući da podstakne žene da se prijave za poslove u
KSB, obezbeđivanje jednakih mogućnosti za karijeru i odgovarajuće radno
okruženje.
PODRŠKA porodice mi
pomaže da budem
USPEŠNA u mojoj
profesionalnoj
KARIJERI
Potpukovnica Remzije Morina radi kao Oficir za Planove, Programe i
Budžet u Odjeljenju za finansije MKSB. Ona je jedan od oficira
nagrađenih za “Medaljiom za zasluge”. “Ova nagrada za izuzetne performanse je obaveza da nastavi da radi sa istom posvećenošću i postiže
više”, kaže Remzije Morina. Pored toga što je sposoban oficir u KSB,
Remzije Morinu je takođe pokazala da uspeh u svom akademskom
razvoju diplomom Magistra Ekonomskih nauka. Završila je postdiplomske studije na Univerzitetu u Prištini, Ekonomski fakultet, gde je odbranila svoju tezu, “Upravljanje ljudskim resursima u KSB”. Civilni i
profesionalni život se značajno razlikuje za potpukovnicu Morinu.
Kontinuirana podrška njene porodice, koja joj je glavni stub u njenom
životu, kao i podršku prijatelja joj pomože da se izbori sa svim
profesionalnim izazovima. Poruka potpukovnice Remzije Morine onima
koji su već članovi KSB-a, ili koji žele da postanu deo KSB-a je: “Budite
posvećeni povećanju svojih znanja, Hrabrost i junaštvo igraju veoma
važnu ulogu, takođe u zavisnosti od toga šta budete odabrali kao svoje
dalje obrazovanje. Bude najbolji uzor osobinama za buduće generacije,
jer dobro obrazovanje proizvodi dobre oficire, obrazovanje je najperspektivniji način i mera za bolju budućnost”. kaže potpukovnica Remzije
Morina.
Potpukovnica Remzije Morina
“Deca ili vole ili mrze beli mantil, meni se dopao od detinjstva, a izabrala
sam karijeru za negu,” kaže vodnik Rifadija Ramadani, koja služi u
Medicinskoj četi u Prištini. Ona smatra sebe srećnom zbog toga što je
deo KSB-a, gde je njen zadatak održavanje zdravlja snage što uvek
predstavlja izazov. “Ja radim na dužnosti koja mi je dodeljena sa velikim
zadovoljstvom i odgovornošću. Medicinsko osoblje KSB obezbeđuje
medicinsku negu ne samo pripadnicima KSB već podržava i druge
projekte, na zahtev Ministarstva za dijasporu Tim medicinara nedavno
je podržao dečiji kamp. KSB Medicinski tim redovno pruža medicinsku
pomoć srpskoj zajednici koja živi u nekoliko sela na Kosovu,” objašnjava
ona. Rifadija Ramadani je tokom oružanog sukoba 1998 - 1999 bila
medicinska sestra i morala je da se suoči sa bolom i patnjom mnogih
ljudi. Teškoće prošlosti pomažu nam da cenimo privilegiju da živimo u
miru i slobodi. Rifadije je u stalnom procesu učenja i završila je nekoliko
stručnih i specijalističkih kurseva za obuku, kao što su: “Obuka Prve
pomoći”, “IT kurs", “ Kurs Engleskog jezika”, itd. Sada je završila studije
političkih nauka i državne uprave na Filozofskom fakultetu Univerziteta
u Prištini.
Ja sam SREĆNA
što sam deo KSB-a
Vodnik Rifadija Ramadani
Vodnik Snežana Maljoku, Makedonka, član je
KSB-a od njenog osnivanja i zamjenik je
komandanta u drugom voda Prve čete, Prvog
bataljona brigade za brzo reagovanje. Nju
njene kolege opisuju kao jednu od
najistaknutijih lidera, odgovornu,
angažovanu i disciplinovanu. Snežana
Maljoku je završila srednju školu i druge
kurseve koji su joj pomogli da poboljša
svoju opšte i profesionalno znanje. Na
pitanje o saradnji između zajednica,
Snežana kaže: “Odnosi između svih
članova KSB su odlični, ne postoji vrsta
diferencijacije ovde, svi smo jednaki.”
Ona se dobrovoljno prijavila da
učestvuje u regrutovanju novih
članova KSB kako bi ona lično mogla
da radi sa zajednicama i mladima da
ih ohrabri da se prijave. “Uslovi rada
su ovde veoma dobri i svako
ispunjava svoje dužnosti sa
velikom odgovornošću. Svi
članovi KSB-a se priznaju za
uzorno obavljanje njihovih
dužnosti,” naglašava Snežana
Maljoku.
Odnosi između
članova zajednice
su ODLIČNI
Vodnik Snežana Maljoku
Major Remzie Zekiraj je službenik
za odnose sa javnošću u
Odjeljenju za odnose s
javnošću u KSB. Diplomirala je
na Fakultetu za novinarstvo
na Univerzitetu u Prištini,
gde je takođe odbranila
magistarsku tezu u
oblasti novinarstva.
Zahvaljujući njenoj
profesionalnosti,
major Zekiraj je
zaradila poverenje
među kolegama.
“Doprineti na
svačiju u korist, biti
koristan i produktivan na poslu, svaki
pojedinac mora
da bude
orijentisan ka
svojoj odabranoj
oblasti. Da bi se
postigao željeni
cilj, morate da
imate volju,
profesionalnost i
odlučnost bez
obzira na izazove
na koje možete
naići. Naprotiv,
poteškoće su
faktor potrebne za
ciljani uspeh,”
naglašava Major
Zekiraj. Nedavno je
uspešno završio još
jedan viši nivo obuke o
odnosima s javnošću u
Ministarstvu odbrane
Makedonije, gde je stekla
pravo da bude instruktor.
“Ovo je bilo veoma
pozitivno iskustvo i ja ću
preneti svoje znanje novim
generacijama KSB.”
Major Remzie Zekiraj
Poteškoće su ono
to nas pokreće
ka ciljanom
USPEHU
Za potporučnicu Mimozu Budeci ostvarenje snova je uvek moguće
verujući u ono čemu sanjate. “Uvek sam verovala u snove i njihovom
ostvarivanju. Elenor Ruzvelt je rekla da budućnost pripada onima koji
veruju u lepotu svojih snova, pa sam uvek verovala u lepoti mog sna,”
kaže potporučnica Budeci. Ona je izabrala Univerzitetski studijski
centar kao najbolji način ostvarivanja svojih snova. Ona je takođe
završila studije na Američkom univerzitetu na Kosovu i diplomirala menadžment i javnu politiku. “Profesija koju
sam izabrala je ispunjena brojnim
izazovima i poteškoćama, ali to je
profesija koja me ispunjava kao
osobu, i tu ne bih ništa menjala.”
Nakon završetka univerzitetskih studija, Mimoza
Budeci osvojila je
stipendiju za nastavak
njenog školovanje u
Britanskoj Kraljevskoj
vojnoj akademiji.
Mimoza je
nagrađena Brunei
nagradom zbog
najboljih rezultata
iz Ratnih studija.
Ona je takođe
izabrana kao
najbolji pitomac u
školi jezika u
Velikoj Britaniji u
fazi B i osvojila
medalju u Marša u
rešavanja
problema
konkurencije. Za
nju, predstavljanje
KSB u Britanskim
kraljevskoj Vojnoj
akademiji je
privilegija. “Imala
sam osećaj ponosa i
odgovornosti za
zastupanje Kosova na
najbolji mogući način,”
kaže ona. Po završetku
akademije, ona služi u
Brigadi za brzo reagovanje kao komandir voda.
Predstavljati
KOSOVO
je ponos i
odgovornost
Potporučnicu Mimozu Budeci
Potporučnica Manušaće Nure je takođe izabrana da studira na
Univerzitetu Centra za Studije (UCS), a zatim je postala oficir KSB. Pored
studija na UCS, ona je takođe diplomirala informatiku, komunikacije i
medije i grafiku iz programa međunarodni odnosi pri Američkom
univerzitetu na Kosovu. Za Manušaće, život kadeta KSB je vrlo
dinamičan koji traži maksimalnu disciplinu i potpunu posvećenost.
“Iako je ovo veoma zahtevna profesija, takođe ima svoje posebne
trenutke koje samo mogu da iskuse kadeti, koji čini život veoma
interesantanim za kadete u KSB.” Iako je veoma ozbiljna
profesija, ona je preporučuje svim ženama. Kao i
Mimoza Budeci, Manušaće Nura nastavio
školovanje na Britanskoj kraljevskoj
Vojnoj akademiji gde se razlikovala od
njenih kolega studenata. Ona je
osvojila zlatnu medalju u Vojnoj
kros Ligi i srebrnu medalju u
kroskantri atletici, a dobila je
Pune boje od strane
Akademije. “Kao predstavnik
Kosova u Britanskoj
Kraljevskoj vojnoj
akademiji, imala sam
veliko zadovoljstvo da
ispričam svim kadetima
da je Kosovo, posle samo
14 godina od rata,
uspelo je da edukuje
oficire koji su u stanju da
se takmiče sa oficirima
iz drugih evropskih
zemalja.” Pošto je
diplomirala na
Britanskoj Kraljevskoj
Vojnoj akademiji,
Manučaće je komandir
voda u brigadi za brzo
reagovanje.
Profesija koju
sam izabrala
ME ISPUNJAVA
Potporučnica Manušaće Nure
Redov Jehona Malokaj služi u KSB od leta 2011.
Godine, bila je student na univerzitetu kada je
saznala od njene drugarice sa kursa o mogućnosti
da se prijave za službu u KSB. Jehona je podnela
svoju prijavu bez očekivanja da će ona biti
izabrana jer su kriterijumi bili veoma visoki.
Usledila je osnovna obuke, a sa svakim novim
uspehom Jehona je shvatila da će i ona postati
pripadnik KSB. Jehona otac je uvek bio pored nje,
spreman da pruži potrebnu podršku i da joj
ohrabrenje. Sada Jehona Malokaj radi kao
medicinski tehničara u civilnoj zaštitu
puka brigade za operacije podrške.
“Želim da se zalažem za ono što radim
sto posto. Ako radite ono što volite
onda ništa ne može biti teško i sve
prepreke se mogu prevazići,”
smatra Jehona. Njen san je da
postane oficir pa se tako Jehona
nada da će nastaviti školovanje
na Vojnoj akademiji u inostranstvu. “Volela bih da sve moji
sadašnje i buduće kolege
treniraju naporno, uče i
unaprede svoje znanje koliko
je to moguće.”
Privilegovana
sam da radim
ono što
VOLIM
Redov Jehona Malokaj
Vodnik Besa Nimani je instruktor u Centru za razvoj
profesionalnog vođstva u Centru za obuku i doktrinu.
“Moje dnevne dužnosti su da podučavam podoficire,
oficire i kadete iz različitih tema - komunikacija,
liderstvo, pisanje izveštaja, ceremonijalne procedurei druge. Volim svoj posao i ja želim da nastavim
svoju profesionalnu karijeru kao instruktor, to je ono
što jednostavno odgovara mojoj profesionalnoj
obuci i ličnosti,” rekla je ona. Besa Nimani je diplomirala na univerzitetu i radila je kao učitelj, ali njena
spremnost i želja da se pomogne svoj narod bez
obzira na njihovu etničku pripadnost ili pol je razlog
zašto je ona odlučila da promeni svoju profesiju i
pridruže KSB-u. Besa Nimani ima dvojicu sinova u
predškolskim godinama i provodi sve svoje
slobodno vreme sa njima. “Vikendom ja sam
savršena domaćica i savršena mama, ja volim da
kuvam za moju porodicu i moju decu, uživam da
provodim vreme sa njima i igromo se,” kroz smeh
kaže Besa.
Volim sve
o KSB
Vodnik Besa Nimani
Redov Nita Vula je medicinska sestra i radi svaki dan sa deminerima iz prvog
voda. Sestra Vula ima više od 3 godina iskustva kao deminer u KSB i ona vrlo
dobro zna važnost njenog rada i rizik od mina. “Osećam se kao najsrećnija
osoba, uspela sam da radim za moje građane i olakšam njihovu slobodnu
kretanje bilo gde na Kosovu. Mi znamo da su više od 115 ljudi različitih
starosnih grupa izgubilo život zbog mina na Kosovu,” kaže ona. To je zadatak
koji zahteva negu, fokus, odgovornost i profesionalizam, inače ima teške
posledice. “Ja radim svoj posao sa zadovoljstvom, tako da niko drugi ne
može da pati od mina i neeksplodiranih ubojnih sredstava,” naglašava Nita
Vula. Posle rata su identifikovane 4 520 opasne zone, u 2013 i dalje postoje
54 opasna područja i 44 sumljivih opasnih područja. Od 1999. godine,
102.772.788 kvadratnih metara i terena i ratnih uporišta je očišćeno što je
dovelo do uništenja 84 010 mina i neeksplodiranih neidentifikovanih
sredstava. KSB je počela operacije uklanjanja mina u 2010. godini i do sada
smo očistili 738,111 kvadratnih metara i uništili 1 241 mina i NNS. Od kraja
rata 115 ljudi je poginulo, a 454 ljudi je povređeno. KSB nije pretrpela
nijedanu povredu ili smrt, uprkos operaciji velikih razmera.
Redov Nita Vula
Ja radim svoj posao sa
VELIKIM
ZADOVOLJSTVOM
Moja najveća ODGOVORNOST je da
radim svoj POSAO na PRAVI NAČIN
Pukovnica Irfete Spahiju preuzela dužnost zamenika komandanta Centra za
obuku i doktrinu (KDO) u maju 2012. godine. Kada govorimo o Irfete Spahiu,
dve činjenice treba naglasiti - ona je najviše rangirana žena i na najvišem
položaju među ženama koje služe u KSB. Pre preuzimanja svoje trenutne
dužnosti bila je šef kadrovske službe u Ministarstvu Bezbednosnih snaga
Kosova. Tokom svoje uspešne profesionalne karijere je zaradila zvanje
magistra prava i ekonomije i diplomirala na Univerzitetu sa počastima.
“Vrednosti na kojima baziram svoj život su poštenje, marljivost i iskrenost.
Uvek sam poštovala zakon i red i održavanje visokih standarda za radnu
etiku je moj primarni zadatak,” kaže ona. Irfete Spahiju je orijentisana na
rezultate i zato govori sa velikim entuzijazmom o svom poslu u KDO: “Ovde,
u KDO, ja mogu da vidim rezultat, i to mi daje zadovoljstvo. Ja sam odgovoran za izradu planova i programa i moja dužnost je da se osigura da se to
postigne na najefikasniji način.” Pukovnica Spahiju kaže da je zahtevna i od
nje i njenih kolega, jer je njen cilj je da se razvije profesionalni sistem obuke
za podoficira i oficira. U slobodno vreme Irfete Spahiju čita, slika i piše
poeziju. Ona takođe voli baštovanstvo i da se brine o svojom cveću.” Volim
da imam svoju šolju kafe u bašti, dok uživam u lepom miris mog cveća,”
priznaje ona.
Pukovnica Irfete Spahiju
Mi smo JEDNAKI sa našim
muškim KOLEGAMA
Kapetan Florie Osmani je u KSB od njegovog osnivanja i zamjenik načelnika
osoblja u Centru za obuku i doktrinu (TRADOC). Florie Osmani kaže da uživa
u rutinske zadatke i da je njena misija da pomogne drugima.” Radeći kao član
kadrovske mogu biti bliže mojim kolegama u KDO i biti upoznata sa
njihovim problemima. Ako sam uspela da im pomogne i rešim neke njihove
probleme to me čini veoma srećnim.” Ona ističe da u KDO žene obavljaju iste
zadatke kao njihove muške kolege. Svako ima pravo na jednake mogućnosti
i svako može da doprinese na isti način. Florie Osmani smatra da svaka
osoba treba da ima cilj i ostvariti ga, bez obzira koliko teško ili izazovno to
može biti.” Ako neko ima volju i hrabrost onda sve može sve postignuti,”
navodi ona. Florie Osmani je majka dvoje dece, a u ovoj fazi njena ćerka
takođe sanja o tome da krenem maminim stopama. “Videćemo,” osmehuje
Florie.
Kapetan Florie Osmani
Redov Mimoza Morina takođe radi kao
instruktor u Centru za obuku i doktrinu
(KDO). Ima master diplomu iz sportskih
nauka i pre ulaska u KSB je bila nastavnik za
fizičku sprenost u nekoliko škola. Iz
kampanje regrutovanja je saznala da je KSB u
potrazi za novim regrutima i donela odluku
da se prijavei. Njen prvi zadatak bio je u
brigadi za brza dejstva, ali na zahtev KDO
je ona prebačena. U TRADOC-u su
primetili da redov Morina pokazuje
odlične rezultate tokom osnovne
obuke i hteli su da je zaposle kao fitnes
instruktora. Mimoza Morina voli
skijanje, plivanje i sve vrste ekstremnih sportova, ona ima crni pojas u
karateu. “Želim svima da budu
fizički aktivni i u formi jer je to
ključ za zdravijem životu,”
navodi ona.
LJUBAV ka
UNIFORMI bila je
ODLUČUJUĆA da se
pridruže KSB-u
Redov Mimoza Morina
Kaplar Bukuria Namani je član KSB-a od 2009. godine,
a trenutno služi 3. bataljona brigade za brzo reagovanje, kao vođa tima za vezu. Bukuria ima dve
diplome, jedanu diplomu političkih nauka i javne
uprave, a druga iz istorije. Nedavno je Bukuria
magistrirala na temu Evropske integracije. Njeno
civilno obrazovanje omogućava joj da pogleda
događaje iz sveobuhvatnije perspektive, što
daje dublje i bolje razumevanje političkih i
društvenih procesa. “Veoma sam odlučna i
uvek činim maksimalne napore da postignem svoje zacrtane ciljeve,” kaže Bukuria
Namani i priznaje da je stalno učila i uvek
bila među najboljim studentima, ona je
izabrana kao istaknuti Student Osnovnog
treningu i vođstva na Kursu obuke gde je
bila jedina žena. “Ja vidim svoju
budućnost u KSB i želim da pripadnici
KSB-a imaju koristi od mog znanja i
mojih veština.”
Kaplar Bukuria Namani
Ako odlučim
da nešto uradim
SAM DA URADIM
veoma OZBILJNO
Drago mi je da vidim
moje kolege SREĆNE
Vodnik Kševrije Krasnići radi za pozadinski bataljon i podršku Kompandi
kopnenih snaga. Ona je zadužena za kantine, prodavnice, održavanje
okoline i drugih logističkih pitanja. Kševrije Krasnići je veoma ponosna na
dužnost u Komandi kopnenih snaga. “Ja nadgledam meni i kvaliteta hrane,
to je moja odgovornost da obezbedim da hrana bude zdrava, hranljiva i
raznovrsna. Ako moje kolege dobro jedu i hvale svoje obroke onda su oni
srećni i puni energije da nastave svoje poslove i zadatke,” kroz smek kaže.
Kševrije voli da i sama kuva njen specijalitet je tradicionalna “flia” koja je
tipično Kosovsko jelo. (Flia je pita, slojevita sa slojevima palačinki i peče se na
pepelu, prekriveno metalnim poklopcem preko koga se stavlja žar i pepeo).
Sukob 1998 - 1999 bio tragičan za Kševrije lično, izgubila je muža, a pre
nekoliko godina njena porodica je pretpela još jedan gubitak. Uprkos ovim
tragičnim događajima, Kshevrie zrači posebnom nadom i snagom. “Kševrije
Krasnići je jedna od najistaknutijih pripadnika KSB i ima veliko poštovanje
od svih,” kaže jedan od njenih kolega.
Vodnik Kševrije Krasnići
U KSB
sam
otkrila
sebe
Redov Jasmina Šabanović služi u 2. Bataljona brigade za brzo reagovanje.
Jedan od glavnih razloga je pristupile KSB bio je da sebe testira i dokaže da
žene u uniformi mogu biti uspešne kao muškarci. “Moj prijatelj koji služi u
KSB mi je rekao da osnovni kurs obuke može biti prilično izazovan. Zato
nakon saznanja da sam odabrana za prijem, počeo sam da se ozbiljno
pripremim za to fizički i psihički. Moji napori su se isplatili, pa mi osnovna
obuka uopšte nije teško pala,” objašnjava ona. Jasmina Šabanović je Bošnjak
i kada je pristupila KSB nije poznavala Albanski jezik. Ali, uz pomoć i stalnu
podršku svojih albanskih kolega je savladala jezik u samo šest meseci.
Jasmina kaže da joj je služba u KSB-a pomogao da otkrije sebe, svoju snagu
i svoje unutrašnje resurse.” Ja sam sposobna da ostvarim bilo koji od
dobijenih zadataka i dužnosti. Takođe sam shvatila da smo mi, žene
mentalno jače od naših muških kolega,” kaže ona. Ove godine Jasmina
Šabanović je zajedno sa kolegama iz KSB učestvovala u tradicionalnom
maršu u Nijmegenu, u Holandiji gde je maršira 160 km u četiri dana. Tim se
sastojao od 30 KSB članova, od kojih su 4 bile žene.
Redov Jasmina Šabanović
U Centru za obuku i doktrinu (KDO) kaplar Merita Ahmeti je administrativni
specijalista. Ona ima diplomu iz istorije i trenutno radi na magistraturi na
istom polju. Kao i njene kolege, Mimoza Morina je takođe saznala o
mogućnosti da se pridruže KSB iz kampanje regrutovanja. Podelila je njenu
želju da obuče uniformu sa svojom porodicom i dobila punu podršku. “Ja
sam srećna kada radim sa dokumentima i arhiviram ih.” Kada putuje za KDO
ili ka kući, ona često sreće decu i starije ljude koji su uzbuđeni kada je vide u
uniformi. “Stariji ljudi pozdravljaju i zagrli me, ali deca vole da dodiruju moju
kapu i pitaju me da je dam njima tako da oni mogu da vide da li im lepo stoji.
Način na koji ljudi
Kaplar Merita Ahmeti
reaguju kad me sretnu
čini da se osećam zaista
dobro,” kaže Merita.
Počastvovan
sam da budem
deo KSB
U avgustu 2013, 30 regruta iz etničkih zajednica završili su osnovnu obuku u KSB
centru za obuku i doktrinu. Redov Donjete Mehmeti, je polu turkinja polu albanka
i bila je jedan od regruta u ovoj greneracji. Emocije Donjete koje smo i sami smo
videli na dan diplomiranja su još uvek veoma sveže. “To jeveoma poseban dan,
sve oči su bile uprete u nas i svaki od regruta je izgledao ponosan i srećan. Bili smo
sjajan tim, veoma motivisani i veoma odlučna.” U svom rodnom gradu Gnjilanu,
Donjete Mehmeti vižala se sa pripadnicima 1. Bataljona brigade za brzo reagovanje KSB svaki dan. “Jedan od mojih stričeva služi u Gnjilanu, a drugi stric služi u
Prištini. Navikla sam na životnu sredinu discipline i hijerarhije stoga odluka da se
pridružim KSB je logično,” objašnjava ona. Sada Donjete radi na snabdevanju
voda iz inžinjerijskog bataljona u Prištini, gde je odmah prihvaćena i oseća se kao
kod kuće.
Odluka da se
pridruže KSB bio je
LOGIČAN
Redov Donjete Mehmeti
Ja se posvetim
svom poslu
Poručnica Nalan Bajrami je lider administrativnog voda podrške
inžinjerijskog bataljona i zadužena je za sva administrativna pitanja
bataljona. Ona smatra da je inžinjerijski bataljon jedna od najvažnijih
jedinica KSB i srećan je zbog njene službe u njoj. “Rad koji obavljaju naši
inženjeri ne može biti precenjena, mi podržavamo i pomažemo našim
građanima u njihovim potrebama i poboljšaju životnih uslova. To je naša
misija i srećan sam da budem deo toga,” Nalan pripada multietničkoj
porodici, njena majka je Srpkinja, otac je Turčin, a muž je Albanac.” U mojoj
porodici se drži obe hrišćanske i muslimanske tradicije, slavimo praznike obe
vere. Mi obeležavamo kraj Ramazana slavljem Bajrama i uživamo u divnim
Božićnim trenucima,” kaže Nalan. Svako jutro Nalan Bajrami probudi se u
četiri sata da pripremi doručak za svoju porodicu od četvoro dece, a zatim
ide u duge šetnju sa svojim mužem. Svako je iznenađen njenom
beskonačnom energijom, optimizmom i kako uvek izgleda srećna.” Ja nikada
ne donosim probleme sa posla u moju kuću i obrnuto, mada ja mislim da je
pravi razlog je moja velika želja da služim svojoj zemlji,” objašnjava Nalan
Bajrami.
Poručnica Nalan Bajrami
Kaltrina Krasnići svira flautu, od svoje sedame godine. U početku, bila je želja
njene porodice za nju da nauči da svira muzički instrument, ali uskoro strast
za muziku i flautu je potpuno preplavila Kaltrinu. Po završetku srednje
muzičke škole, ona je nastavila svoje muzičke studije na Univerzitetu u
Prištini i stekla diplomu magistra frule. Kaltrina Krasniki je bio među najistaknutijim učenicima i zatražio je da se prijave za Bend Kosovskog zaštitnog
korpusa. Kada je osnovan Muzički orkestar KSB Kaltrina nastavila da tamo
svira flautu. “Sviramo tokom zvaničnih državnih poseta, prijema i parada,
dajemo novogodišnje koncerte i nastupe na raznim muzičkim festivalima i
drugim događajima. Postoji odlična
saradnja i razumevanje među
članovima benda i muzika je ono što
nas ujedinjuje," objašnjava ona.
Kaltrina govori sa entuzijazmom o
treningu muzičkoj benda sa svojim
kolegama iz Rojal Marines Benda u
Velikoj Britaniji i Orkestra Nacionalne
garde Ajova, od kojih su oba
pomogla da značajno poboljšaju
bend na veći profesionalniji nivo i
izvođenja. Kaltrina je takođe
nastavnik
flaute
na
“Lorenc Antoni” Muzičkoj
školi u Prizrenu, ona
često nastupa na koncertima
i
muzičkim
festivalima na Kosovu i
inostranstvu. “Ja živim u
muzici i to bukvalno
uzima sve svoje vreme,”
osmehuje se Kaltrina.
Kaltrina Krasnići
Sviranjem u
KSB BANDU ja
predstavljam
svoju zemlju
BEZBEDNOSNE SNAGE
KOSOVSKE
ne Minista
no od stra
Pripremlje
osovske
rstva za K
bednosti ,
snage bez
2013
Download

06.11.2013Žene u Kosovskim Snagama Bezbednosti