SISTEMSKI PRISTUP PROCESU
BEZBEDNOG TRANSPORTA
OPASNOG TERETA
profesor dr Dragutin Jovanović, dipl. inž.,
Visoka škola strukovnih studija- Beogradska politehnika,
11000 Beograd, Brankova 17,
[email protected]
Ljubomir Petrović, dipl. inž.,
Trigon inženjering, 11080 Zemun, 22. Oktobra 27,
[email protected]
1




U radu je transport opasnog tereta posmatran kroz
prizmu složenog sistema.
Posebno je obrađen opasni teret namenjen
transportu, angažovana vozila i namenski
osposobljeni vozači kao njegove ulazne promenljive
veličine.
Kao izlazne promenljive veličine posmatran i su:
obim izvršenog transporta i nivo bezbednosti
transporta.
Bezbednost transporta opasnog tereta posebno je
sagledana sa stanovišta namenski osposobljenih
vozača.
2
Osnovne bezbednosne karakteristike
transporta opasnog tereta:




odvija se kao proces sa povećanim rizikom
uz prisustvo brojnih potencijalnih opasnosti po ljude,
imovinu i okolinu,
opasnosti posebno izražene u slučaju saobraćajne
nezgode ili bilo kog drugog vanrednog događaja tokom
transporta.
u toku transporta opasnog tereta pojavljuju se brojne
nepravilnosti, koje su u određenoj meri i u odgovornosti
vozača.
3
TRANSPORT OPASNOG TERETA :





Najviše opasnog tereta transportuje se u drumskom
saobraćaju, oko 48%,
Prema statističkim podacima najveći deo transporta
opasnih tereta čine zapaljive tečne materije, oko 70% od
ukupnog obima transporta opasnih tereta.
Sistemski posmatrano transport opasnog tereta, kao
skup procesa, predstavlja složen sistem, koji je ujedno
element višeg sistema dostave opasnog tereta.
Transport opasnog tereta kao sistem ima svoje ulazne
promenljive veličine, i to: opasni teret namenjen
transportu, angažovana vozila i posebno osposobljene
vozače.
Izlazne promenljive veličine su: obim izvršenog
transporta, odnosno transportni rad i bezbednost
transporta.
4
Šematski prikaz sistema transporta opasnog tereta
5
VOZILA:



Specifičnost tereta i način transporta, zahtevaju i
upotrebu odgovarajućih vozila,
Na vozila se ugrađuju dodatni uređaji i oprema u
zavisnosti od vrste opasnog tereta i načina
pakovanja,
Sa stanovišta bezbednosti od velikog je značaja
ispravnost, odnosno pouzdanost svih elemenata
vozila koje se koriste za transport opasnog
tereta.
6
VOZAČI:




učesnici u saobraćaju koji upravljaju vozilima
posebnih konstruktivnih karakteristika, opremljenih
sa specifičnom opremom i agregatima,
transportujući opasne terete, uobičajeno u toku
svoje radne aktivnosti, obavljaju specifične
operacije koje proističu iz prirode zadatkatransporta opasnog tereta i zahtevaju tačnost i
brzinu,
uloga vozača, kao predstavnika prevoznika je
posebno značajna jer se od vozača zahteva da
donosi bitne odluke samostalno i brzo,
potreba sagledavanja inženjersko psihološkog
problema pouzdanosti kompleksa „vozač-vozilo“,
7
VOZAČI:





za uspešno sprovođenje datih mu zadataka, neophodna je
kvalitetna osposobljenost vozača, počev od prepoznavanja i
poznavanja opasnih materija, njihovih osobina i opasnosti,
označavanja, pakovanja, upotrebe odgovarajućih prevoznih
sredstava, upotrebe potrebnih dokumenata, ponašanja u
toku transporta i slično,
od posebnog je značaja preduzimanje odgovarajućih mera i
postupaka u slučaju nezgode sa opasnim teretima kako bi
se posledice nezgode umanjile ili sprečile,
potreba da vozači poseduje neophodne veštine, navike a
prvenstveno znanja,
potreba odgovarajućeg načina osposobljavanja vozača za
transport opasnog tereta,
znanja i veštine za bezbedno transportovanje takvog tereta
stiču tokom dodatnog i za tu namenu organizovanog
osposobljavanja.
8
BEZBEDNOST TRANSPORTA OPASNOG TERETA:





pri transportu opasnog tereta, prema njegovim fizičkohemijskim karakteristikama, postoje brojne opasnosti, kao
okolnosti ili stanja koja mogu ugroziti zdravlje i život ljudi i
životnu sredinu.
brojne nezgode sa opasnim materijama, koje po pravilu
prate teške posledice,
verovatnoća nastanka opasnosti, odnosno nezgode pri
transportu opasnog tereta sa potencijalno štetnim
posledicama po život, zdravlje ljudi, imovinu i životnu
sredinu, predstavlja rizik pri transportu opasnog tereta.
priroda nezgoda u toku transporta opasnog tereta, rizik i
potencijalne posledice nameću potrebu upravljanja rizikom.
bezbedno transportovanje opasnog tereta, radi minimizacije
rizika od vanrednog događaja, nameće svim učesnicima
transportnog procesa veliki broj ograničenja, odnosno
utvrđenih pravila i uslovnih postupaka.
9
BEZBEDNOST TRANSPORTA OPASNOG TERETA:





prevoznik se mora prilagođavati uslovima koje takvo
transportovanje nameće, radi zaštite i očuvanja ljudskih života
i životne sredine.
vozači koji učestvuju u transportnom procesu kao i druga lica
koja se mogu naći u zoni potencijalnog dejstva opasnog
tereta u toku njegovog transportovanja su izloženi mogućim
pojavama neželjenih posledica.
za korektno definisanje bezbednosti transporta opasnog
tereta mora se poći od osnova bezbednosti saobraćaja.
Imajući na umu opšti cilj bezbednosti saobraćaja, specifičnosti
transporta opasnog tereta i moguće štetne efekte njegovog
odvijanja, može se reći da opšti cilj bezbednosti transporta
opasnog tereta jeste smanjivanje štetnih efekata uz
neometano odvijanje njegovog transporta.
Ako se suzi predmet bezbednosti transporta opasnog tereta,
onda se i cilj može suziti na smanjivanje broja i sveukupnih
posledica nezgoda pri transportu.
10
BEZBEDNOST TRANSPORTA OPASNOG
TERETA
Bezbednost transporta opasnog tereta, ovako
definisana, može da se postigne:
 smanjivanjem broja saobraćajnih nezgoda i
njihovih posledica i
 stručnim osposobljavanjem učesnika u
transportnom procesu za rukovanje opasnim
teretom.
11
ZNAČAJ OSPOSOBLJAVANJA VOZAČA
ZA BEZBEDAN TRANSPORT
OPASNOG TERETA
Osnovni preduslovi za bezbedano transportovanje
opasnog tereta je:



donošenje odgovarajućih propisa iz ove oblasti i
njihova primena,
stručno osposobljavanje svih učesnika
transportnog procesa za poslove kojima se
bave,
posebno stručno osposobljavanje
profesionalnih vozača.
12
OSPOSOBLJAVANJE VOZAČA



Samo osposobljeni vozač može na odgovarajući način
reagovati u svakom trenutku tokom obavljanja svoje
profesionalne delatnosti, radi sprečavanja nastanka
saobraćajne nezgode ili umanjenja njenih posledica, čime na
najpogodniji način doprinosi bezbednom transportu opasnog
tereta.
U toku transporta opasnog tereta pojavljuju se brojne
nepravilnosti, koje su u određenoj meri i u odgovornosti
vozača. Značajni istraživački zadatak, koji se postavlja pred
struku, je istraživanje u kojoj meri je nastajanje propusta,
odnosno nepravilnosti u odvijanju transportnog procesa,
posledica neadekvatne osposobljenosti vozača za pravilno
postupanje pri transportu opasnog tereta.
Istraživanje mogućnosti poboljšanja osposobljavanja vozača
koji transportuju opasne terete i uticaja njihove osposobljenosti
na bezbednost, pored aspekta bezbednosti transporta opasnih
tereta ima i višestruki društveni značaj sa aspekta zaštite života
i zdravlja ljudi i okoline.
13
OSPOSOBLJAVANJE VOZAČA

Osposobljavanje vozača za transport opasnog
tereta je proces razvijanja potencijalnih
sposobnosti vozača prema objektivnim i
subjektivnim potrebama profesije.

Osposobljavanju vozača za transport opasnog
tereta pristupaju vozači koji poseduju vozačku
dozvolu određene kategorije, određeno vozačko
iskustvo i motivisanost za obavljanje takvih
vozačkih zadataka.
14
OSPOSOBLJAVANJE VOZAČA

Osposobljenost kao element pouzdanosti,
podrazumeva kod vozača motornog vozila za
transport opasnog tereta sledeće:
 visok
nivo stečenih znanja,
 izgrađene veština i navika koje su rezultat osnovne
obuke za vozača,
 psihološku pripremljenost i profesionalnu sposobnost
koje obezbeđuju uspešno upravljanje vozilom u svim
uslovima eksploatacije,
 osposobljenost za upravljanje vozilom pri transportu
opasnog tereta i u slučaju drugih specifičnih- opasnih
situacija.
15
ZAKLJUČAK




Opasne materije predstavljaju teret koji se sve više prevozi
vozilima drumskog transporta,
Opasni teret je takvih osobina da može, usled nestručnog i
neodgovornog rada, ili bilo kakve nezgode u toku njihovog
transporta izazvati posledice štetne po zdravlje ljudi ili
okolinu.
Obzirom na specifičnosti transporta opasnog tereta i moguće
štetne efekte njegovog odvijanja, opšti cilj bezbednosti
transporta opasnog tereta treba posmatrati u svetlu
smanjivanja štetnih efekata uz neometano odvijanje njegovog
transporta.
Bezbednost transporta opasnog tereta može da se postigne:
smanjivanjem broja saobraćajnih nezgoda i njihovih
posledica, kao i stručnim osposobljavanjem učesnika u
transportnom procesu za rukovanje opasnim teretom, a
posebno vozača.
16
ZAKLJUČAK



Kvalitetno osposobljen vozač, pored pravilnog ponašanja u
toku transporta, treba da bude sposoban za prepoznavanje
i poznavanje opasnih materija, njihovih osobina i opasnosti,
označavanje, pakovanje, pravilnu upotrebu odgovarajućih
prevoznih sredstava, potrebnih dokumenata i slično.
Samo adekvatno osposobljeni vozač može pravilno
reagovati u svakom trenutku tokom transportovanja
opasnog tereta, čime može dati značajan doprinos
sprečavanju nastanka saobraćajne nezgode ili umanjenju
njenih posledica,
Pravilnim reagovanjem-postupanjem osposobljeni vozač na
najpogodniji način doprinosi bezbednom transportu
opasnog tereta.
17
Hvala na pažnji
18
Download

Dragutin Jovanović - Udruženje za bezbednost saobraćaja