BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA
Prijedlog
PLAN RADA
VLADE FEDERACIJE BIH ZA 2013. GODINU
Sarajevo, decembar 2012. godine
Obrađivač:
Federalni zavod za programiranje razvoja
SADRŽAJ
FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA ________________________________ 4
FEDERALNO MINISTARSTVO PRAVDE ______________________________________________ 34
FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA - FINANCIJA _________________________________ 67
FEDERALNO MINISTARSTVO ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE ____________________ 98
FEDERALNO MINISTARSTVO PROMETA I KOMUNIKACIJA ____________________________ 120
FEDERALNO MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE __________________________ 134
FEDERALNO MINISTARSTVO RASELJENIH OSOBA I IZBJEGLICA ______________________ 156
FEDERALNO MINISTARSTVO ZA PITANJA BORACA I INVALIDA
ODBRAMBENO – OSLOBODILAČKOG RATA ________________________________________ 183
FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA _________________________________________ 198
FEDERALNO MINISTARSTVO OBRAZOVANJE I NAUKE _______________________________ 246
FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA ___________________________________ 267
FEDERALNO MINISTARSTVO TRGOVINE ___________________________________________ 287
FEDERALNO MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA _____________________________ 298
FEDERALNO MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,
VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA __________________________________________________ 306
FEDERALNO MINISTARSTVO RAZVOJA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA ____________________ 339
FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA___________________________________ 346
2
UVOD
Program rada Vlade FBiH za 2013. godinu je rađen na osnovu Programa rada Vlade
FBiH za mandantni period 2011. – 2014. i planova rada federalnih ministarstava koji
su dostavljeni na obradu Federalnom zavodu za programiranje razvoja.
Program rada Vlade FBiH za 2013. godinu donosi se u skladu sa Poslovnikom o radu
Vlade FBiH i Uredbom o procesu strateškog planiranja, godišnjeg planiranja i
izvještavanja kojom je precizirano na koji način se vrši planiranje, te propisani obrazci
i vremenski raspored provođenja procesa izrade planova, koju je Vlada FBiH donijela
7. aprila 2011. godine.
Ovom Uredbom definiše se obaveza svih federalnih ministarstava da donose
trogodišnje strateške planove, godišnje planove rada i godišnje izvještaje o radu.
Uredbom se uređuje postupak izrade i usvajanja planova i izvještaja o radu,
uključujući osnovne korake i metodologiju, kojih će se pridržavati službenici
federalnih ministarstava, u skladu sa svojim pravima i dužnostima utvrđenim
Ustavom, zakonima i drugim propisima Federacije Bosne i Hercegovine. Uredba je
nastala kao rezultat provođenja projekta UNDP „Jačanje kapaciteta za strateško
planiranje i razvoj javnih politika” (SPPD) čiju obuku je prošlo 5 ministarstava iz FBiH.
Planom rada za 2013. godinu definisani su strateški ciljevi, programi i aktivnosti koje
će u narednoj godini raditi svako ministarstvo kako bi doprinjelo implementaciji
zacrtanih strateških ciljeva. Precizno su navedeni nosioci aktivnosti, rokovi izvršenja,
ulazni i izlazni indikatori, te mjerljivi indikatori za izvršenje pojedinih aktivnosti.
Strateški ciljevi i programi koje će vlada poduzeti vezani su za dalje usklađivanje
domaćeg zakonodavstva sa zakonodavstvom EU, očuvanje makroekonomske
stabilnosti i jačanje budžetske odgovornosti, ekonomske reforme, izgradnju i
rekonstrukciju transportne, energetske i okolišne infrastrukture, nastavak reformi
pravosuđa državne uprave, zdravstva i socijalnog sektora, borbu protiv korupcije i
organizovanog kriminala, jačanje saradnje s organizacijama civilnog društva, zaštitu
od diskriminacije, te jačanje regionalne saradnje i koordinacije između kantona.
Prioriteti Vlade FBiH u 2013. godini će biti usmjereni na projekte intenziviranja
privrednog razvoja, jačanja unutrašnje društvene stabilnosti Federacije BiH i jačanja
vladavine prava, kao i iniciranje i provođenje reformi usklađenih sa potrebama Bosne
i Hercegovine, te u saradnji sa drugim nivoima vlasti u BiH raditi na evroatlanskim
integracijama u cilju obezbjeđenja dugoročno održivog i stabilnnog sistema koji će
FBiH učiniti konkurentnijom.
3
FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova je posebni organ državne uprave u
Federaciji Bosne i Hercegovine.
Zakonom o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine utvrđena je
organizacija, rukovođenje i nadležnosti Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova,
uključujući i Federalnu upravu policije, te međusobni odnosi Federalnog ministarstva
unutrašnjih poslova i Federalne uprave policije sa kantonalnim ministarstvima
unutrašnjih poslova kao i druga pitanja od značaja za ostvarivanje funkcija Federacije
Bosne i Hercegovine u oblasti unutrašnjih poslova.
U sastavu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova nalazi se Uprava policije koja
obavlja operativne poslove policije iz nadležnosti Federalnog ministarstva unutrašnjih
poslova.
Unutrašnji poslovi iz nadležnosti Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, koji se
kontinuirano rade odnose se na:
- sprečavanje i otkrivanje krivičnih djela terorizma, međukantonalnog kriminala,
stavljanje u promet opojnih droga i organizovanog kriminala, te pronalaženje i
hvatanje učinilaca tih krivičnih djela i njihovo privođenje nadležnim organima;
- osiguranje određenih ličnosti i zgrada Federacije;
- školovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje i
- državljanstvo Federacije Bosne i Hercegovine.
Pored redovnih poslova propisanih zakonom, Federalno ministarstvo unutrašnjih
poslova će u 2013. godini realizirati i posebne programe i to:
- Osiguranje materijalno – tehničkih uslova za povećanje bezbjednosti u saobraćaju
i promociji značaja bezbjednosti u saobraćaju,
- Stvaranje pravnog osnova i obezbjeđenje uslova za implementiranje Zakona,
- Procjena stanja, izrada projekta, nabavka mrežne opreme i izgradnja oružja i
municije na nivou FBiH,
- Stvaranje osnova i obezbjeđenje materijalno-tehničkih uslova za uvođenje
centralne evidencije podataka iz oblasti nabavljanja, držanja i nošenja oružja i
municije na nivou FBiH,
- Izrada i štampanje zbirki propisa, komentara propisa i drugih stručnih publikacija
iz nadležnosti FMUP-a,
- Provođenje preporuka iz Zagrebačke deklaracije,
- Kreiranje pravnog okvira iz oblasti zaštite ljudi i imovine,
- Kreiranje pravnog okvira za rad policijskih službenika,
- Kreiranje pravnog okvira za detektivsku djelatnost,
- Kreiranje pravnog okvira iz oblasti zaštite ljudi i imovine,
- Kreiranje pravnog okvira za prevoz opasnih materija,
- Unaprijediti pravni okvir za rad FMUP-a,
- Implementacija Zakona o matičnim knjigama,
- Unificiranje inspekcijskih nadzora iz oblasti zaštite ljudi i imovine,
- Unificiranje inspekcijskih nadzora iz oblasti zaštite od požara,
- Inspekcijski nadzor nad agencijama i unutarnjim službama za zaštitu ljudi i
imovine,
4
- Inspekcijski nadzor nad pravnim subjektima s aspekta primjene Zakona o zaštiti
od požara,
- Kadrovsko i stručno jačanje inspekcija za zaštitu ljudi i imovine i inspekcija za
zaštitu od požara,
- Kadrovsko i stručno jačanje inspekcija za zaštitu ljudi i imovine i inspekcija za
zaštitu od požara,
- Kreiranje pravnog okvira za efikasno i zakonito obavljanje poslova zaposlenika u
Sektoru,
- Projekat implementacije Zakona o matičnim knjigama –obuka matičara,
- Agencije za zaštitu ljudi i imovine,
- Stručno osposobljavanje
- Osnovna obuka
5
Strateški
cilj 1:
Operativni
ciljevi za
godinu
SMANJENJE BROJA S/N I BROJA NASTRADALIH NA GODIŠNJEM NIVOU OD 5%
Program
Program
1.1.
Osiguravanje
materijalno –
tehničkih
uslova za
povećanje
bezbjednosti u
saobraćaju i
promocija
značaja
bezbjednosti u
saobraćaju
Aktivnosti
1.1.
1.
Nabavka
neophodnih
materijalno
tehničkih
sredstava za
FMUP i
KMUP-ove
1.1.
2.
Javna
kampanja i
aktivnosti
preventivno –
edukativnog
karaktera
Obilježavanje
Sedmice
globalne
sigurnosti
1.1.
3.
Izvrše
no u
2012.
godini
u%
10%
Utrošen
ou
prethodn
oj godini
Ulazni
indikatori
Izlazni
indikatori
Budžet
za
tekuću
godinu
Nositelj
Rok
izvršenja
Mjerljivi
indikatori za
izvršenje
Izvor
sredsta
va
Kabinet
ministra
Februar
2013.
godine
Izvještaj o
nabavci
materijalno –
tehničke
opreme za
FMUP i
KMUP-ove
Budžet
100%
Kabinet
ministra
April /maj
2013.
Stopa
smanjenja
broja
nastradalih u
s/n
Budžet
100%
Kabinet
ministra
April 2013.
Stopa
smanjenja
broja
nastradalih u
s/n
Budžet
Ukupno strateški cilj 1
6
Nedostaju
ća
sredstva
Strateški
cilj 2:
Operativni
ciljevi za
godinu
IMPLEMENTACIJA ZAKONA O ZAŠTITI TAJNIH PODATAKA
Program
Program
2.1.
Stvaranje
pravnog
osnova i
obezbjeđenje
uslova za
implementiran
je Zakona
Aktivnosti
2.1.
1.
Formiranje
sigurnosne
zone ili
sigurnosnog
područja i
njegovo
materijalno
tehničko
opremanje
2.1.
2.
Redovne obuke
Izvrše
no u
2012.
godini
u%
Utrošeno
u
prethodn
oj godini
Ulazni
indikatori
Izlazni
indikatori
Budž
et za
tekuć
u
godin
u
Nositelj
Koordinator
Kabinet
ministra,
provođenje
postupaka
nabavki
opreme i dr.
, Sektor za
mat-fin
poslove
Koordinator
Kabinet
ministra,
provođenje
Sektor za
opće i
zajedničke
poslove
Ukupno strateški cilj 2
Strateški
FORMIRANJE I UNAPREĐENJE INFORMACIONO - KOMUNIKACIJSKOG SISTEMA
cilj 3:
Operativni
ciljevi za
godinu
Program
Aktivnosti
Izvrše
Utrošeno Ulazni
Izlazni
no u
u
indikatori
indikatori
2012.
prethodn
godini
oj godini
u%
7
Budž
et za
tekuć
u
godin
u
Nositelj
Rok
izvršenja
Mjerljivi
indikatori za
izvršenje
Izvor
sredstav
a
2013. g
Konačna
certifikacija
od strane
državnog
sigurnosno
g organa
Budžet
Kontinuiran
o u 2013. i
2014. godini
Broj
održanih
seminara,
kurseva i
drugih
vidova
obuke
Budžet
Rok
izvršenja
Mjerljivi
indikatori za
izvršenje
Izvor
sredstav
a
Nedostaju
ća
sredstva
Nedostaju
ća
sredstva
Program
3.1.
Procjena
stanja, izrada
projekta,
nabavka
mrežne
opreme i
izgradnja
mrežne
infrastrukture
u FMUP-u
3.1.
1.
Procjena stanja
postojeće
opreme i
mrežne
infrastrukture
Koordinator
Kabinet
ministra i
nadležne
organizacion
e jedinice
Ministarstva
2013.
godina
Elaborat o
postojećem
stanju
opreme
Budžet
3.1.
2.
Izrada projekta
za uspostavu
jedinstvenog
informacionokomunikacijsko
g sistema u
FMUP-u, episarnice i
primjene učenja
na daljinu na
Policijskoj
akademiji
Koordinator
Kabinet
ministra i
nadležne
organizacion
e jedinice
Ministarstva
2013.
godina
Projekt
Budžet
Ukupno strateški cilj 3
Strateški
STVARANJE PRAVNOG OKVIRA ZA HARMONIZACIJU PROPISA VEZANIH ZA NABAVLJANJE, DRŽANJE I NOŠENJE ORUŽJA I MUNICIJE U FEDERACIJI BIH
cilj 4:
Operativni
ciljevi za
godinu
Budž
Izvrše
et za
Utrošen
no u
Mjerljivi
Izvor
Nedostaju
tekuć
Rok
ou
Ulazni
Izlazni
Program
Aktivnosti
Nositelj
2012.
indikatori za
sredstav
ća
u
izvršenja
prethodn
indikatori
indikatori
godini
izvršenje
a
sredstva
godin
oj godini
u%
u
Program
Stvaranje
4.1.1 Donijeti
Koordinator
2013.
Dostavljanje Nisu
4.1.
osnova i
.
zakonski propis
Kabinet
godina
Vladi
potrebna
obezbjeđenje
na nivou
ministra,
Federacije
posebna
materijalnoFederacije BiH,
izrada
BiH na
i
tehničkih
kojim će se u
Sektor za
usvajanje
dodatna
uslova za
skladu sa
pravne
budžetsk
uvođenje
Ustavom
poslove
a
8
centralne
evidencije
podataka iz
oblasti
nabavljanja,
držanja i
nošenja
oružja i
municije na
nivou FBiH
Federacije BiH,
urediti pojedina
pitanja iz ove
oblasti
jedinstveno za
cijelu
Federaciju BiH
sredstva
4.1.2
.
Koordinator
Kabinet
ministra,
provođenje
postupka
nabavki
Sektor za
materijalnofinansijske
poslove, po
potrebi
Federalna
uprava
policije i
druge
organizacion
e jedinice
Instaliranje
informatičke
opreme i
uvođenje
sistema
jedinstvene
baze podataka
koja će biti u
nadležnosti
Federalnog
ministarstva
unutrašnjih
poslova
Decembar
2013.g
Uspostavljen
sistem
Ukupno strateški cilj 4
Strateški
OBEZBJEĐENJE STRUČNE LITERATURE I DRUGE STRUČNE PUBLIKACIJE ZA POTREBE FMUP-a I REALIZACIJA PREPORUKA IZ ZAGREBAČKE DEKLARACIJE
cilj 5:
Operativni
ciljevi za
godinu
Program
Aktivnosti
Izvrše
Utrošen
Ulazni
Izlazni
Budž
Nositelj
Rok
Mjerljivi
Izvor
Nedostaju
no u
ou
indikatori
indikatori
et za
izvršenja
indikatori za
sredstav ća
2012.
prethodn
tekuć
izvršenje
a
sredstva
godini
oj godini
u
u%
godin
u
Program
Izrada i
5.1.
Izrada i
Policijska
2013. Dostava
5.1.
štampanje
1.
štampanje
akademija i
2014.
materijala
9
stručne
literature i
drugih
poblikacija za
potrebe
Policijske
akademije
zbirki propisa,
komentara
propisa i
drugih
stručnih
publikacija iz
nadležnosti
FMUP-a
5.1.
2.
5.1.
3.
Program
5.2.
5.2.
1.
Provođenje
preporuka iz
Zagrebačke
deklaracije
Kabinet
ministra
Kabinet
ministra u
saradnji sa
Federalnom
upravom
policije i
drugim
organizacion
im
jedinicama
Izrada i
štampanje
zbirke propisa i
komentara
propisa iz
nadležnosti
FMUP-a;
Izrada i
štampanje
stručnog
časopisa
Organizovanje
javne kampanje
za informisanje
javnosti o
potrebi prijave
činjenica o
građanskim
stanjima u
matične knjige
Ukupno strateški cilj 5
Strateški
UNAPRIJEDITI PRAVNI OKVIR IZ NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA
cilj 6:
Operativni
ciljevi za
godinu
Program
Aktivnosti
Izvrše
Utrošen
Ulazni
no u
ou
indikatori
2012.
prethodn
godini
oj godini
Kabinet
ministra
Kabinet
ministra u
saradnji sa
drugim
organizacion
im
jedinicama
Izlazni
indikatori
10
Budž
et za
tekuć
u
Nositelj
ministru
2013. 2014.
godina
Dostava
materijala
ministru
2013. 2014.
godina
Štampanje
časopisa
2013.
godina
Provođenje
kampanje
Rok
izvršenja
Mjerljivi
indikatori za
izvršenje
Izvor
sredstav
a
Nedostaju
ća
sredstva
u%
Program
6.1.
Kreiranje
pravnog
okvira iz
oblasti zaštite
ljudi i imovine
6.1.
1.
6.1.
2.
Program
6.2.
Kreiranje
pravnog
okvira za
detektivsku
djelatnost
6.2.
1.
6.2.
2.
Program
6.3.
Kreiranje
pravnog
okvira za rad
policijskih
službenika
6.3.
1.
Izrada
prijedloga
Zakona o
izmjenama i
dopunama
zakona o
agencijama i
unutrašnjim
službama za
zaštitu ljudi i
imovine
Izrada
podzakonskih
propisa po
osnovu zakona
o izmjenama i
dopunama
zakona o
agencijama i
unutrašnjim
službama za
zaštitu ljudi i
imovine
Donošenje
prijedloga
Zakona o
privatnim
detektivima
Izrada
podzakonskih
propisa po
osnovu zakona
oprivatnim
detektivima
Izrada
Prednacrta
zakona o
izmjenama i
dopunama
50%
50%
godin
u
6 službenika,
administrativn
i troškovi
Priprema
prijedloga
Zakona
Sektor za
pravne
poslove
2013.
godina
Usvajanje u
Parlamentu
FBiH
Budžet
6 službenika,
administrativn
i troškovi
Priprema
prijedloga
podzakonskih
propisa
Sektor za
pravne
poslove
2013.
godina
Objavljivanje
u „Službenim
novinama
FBiH“
Budžet
6 službenika,
administrativn
i troškovi
Priprema
prijedloga
Zakona
Sektor za
pravne
poslove
2013.
godina
Usvajanje u
Parlamentu
FBiH
Budžet
6 službenika,
administrativn
i troškovi
Priprema
prijedloga
podzakonskih
propisa
Sektor za
pravne
poslove
2013.
godina
Objavljivanje
u „Službenim
novinama
FbiH“
Budžet
2 službenika,
administrativn
i troškovi
Priprema
Prednacrta
Zakona
Sektor za
pravne
poslove,
FUP-e i
Komisija
Prvi kvartal
2013.
Izrada
Prednacrta
zakona
Budžet
11
2.3.
2.
Program
6.4.
Kreiranje
pravnog
okvira za
prevoz
opasnih
materija
6.4.
1.
6.4.
2.
Program
6.5.
Unaprijediti
pravni okvir za
rad FMUP-a
6.5.
1.
Program
6.6.
Implementacij
a Zakona o
matičnim
knjigama
6.6.
1.
zakona o
policijskim
službenicima
Federacije BiH
Izrada
podzakonskih
propisa po
osnovu zakona
o izmjenama i
dopunama
zakona
opolicijskim
službenicima
Federacije BiH
Izrada Nacrta
zakona o
prijevozu
opasnih
materija
Izrada
podzakonskih
propisa po
osnovu zakona
o prijevozu
opasnih
materija
Izrada Nacrta
zakona o
unutarnjim
poslovima FBiH
50%
50%
2 službenika,
administrativn
i troškovi
Priprema
prijedloga
podzakonskih
propisa
Sektor za
pravne
poslove,
FUP-e i
Komisija
Prvi kvartal
2013.
Objavljivanje
u „Službenim
novinama
FBiH“
Budžet
4 službenika,
administrativn
i troškovi
Priprema
Nacrta
Zakona
Sektor za
pravne
poslove
2013.
godina
Nacrt
Zakona
Budžet
4 službenika,
administrativn
i troškovi
Priprema
Prijedloga
podzakonskih
propisa
Sektor za
pravne
poslove
2013.
godina
Objavljivanje
u „Službenim
novinama
FbiH“
Budžet
4 službenika,
administrativn
i troškovi
Priprema
Nacrta
Zakona
Sektor za
pravne
poslove i
Kabinet
ministra
Komisija za
praćenje i
realizaciju
zadataka iz
Akcionog
plana za
provođenje
Zakona o
matičnim
2013.
godina
Nacrt
Zakona
Budžet
Obuka matičara
i polaganje
ispita za
matičare
12
6.6.
2.
Izrada i
izdavanje
priručnika za
polaganje ispita
za matičare
6.6.
3.
Opremanje
server sobe
6.6.
4.
Nabavka
obrazaca
matičnih knjiga
knjigama u
periodu
2012. i
2013.
godina
Komisija za
praćenje i
realizaciju
zadataka iz
Akcionog
plana za
provođenje
Zakona o
matičnim
knjigama u
periodu
2012. i
2013.
godina
Komisija za
praćenje i
realizaciju
zadataka iz
Akcionog
plana za
provođenje
Zakona o
matičnim
knjigama u
periodu
2012. i
2013.
godina
Komisija za
praćenje i
realizaciju
zadataka iz
Akcionog
plana za
provođenje
Zakona o
matičnim
13
knjigama u
periodu
2012. i
2013.
godina
Ukupno strateški cilj 6:
Strateški
cilj 7:
Operativni
ciljevi za
godinu:
KREIRANJE PRAVNOG OKVIRA ZA DJELOVANJE INSPEKTORATA U OKVIRU INSPEKCIJSKIH NADZORA U OKVIRU ZAKONSKIH OVLAŠTENJA
Unificirati inspekcijske nadzore koji su Zakonom dati u nadležnosti FMUP-a i KMUP-ova
Program
Program
7.1.
Program
7.2.
Program
7.3.
Program
7.4.
Aktivnosti
Unificiranje
inspekcijskih
nadzora iz
oblasti zaštite
ljudi i imovine
Unificiranje
inspekcijskih
nadzora iz
oblasti zaštite
od požara
Inspekcijski
nadzor nad
agencijama i
unutarnjim
službama za
zaštitu ljudi i
imovine
7.1.
1
Inspekcijski
nadzor nad
pravnim
subjektima s
7.4.
1.
7.2.
1.
7.3.
1.
Održavanje
zajedničkih
sastanaka sa
KMUP-ovima
(2X)
Održavanje
zajedničkih
sastanaka sa
KMUP-ovima
(2X)
Redovni,
kontrolni i
vanredni
nadzori
agencija i
unutarnjih
službi za zaštitu
ljudi i imovine –
260 nadzora
Redovni,
kontrolni i
vanredni
nadzori pravnih
Izvrše
no u
2012.
godini
u%
50%
Utrošen
ou
prethodn
oj godini
Ulazni
indikatori
Izlazni
indikatori
2 službenika,
2 namj.
Zajednički
stavovi o
budućim
inspekcijskim
nadzorima
Zajednički
stavovi o
budućim
inspekcijskim
nadzorima
Usuglašavanj
e rada
agencija i
unutarnjih
službi sa
Zakonom
2 službenika,
2 namj.
100%
5 inspektora,
2 namješt.
2 inspektora,
2 namješt.
Usuglašavanj
e postojećeg
stanja zaštite
od požara sa
14
Budž
et za
tekuć
u
godin
u
1.200
KM
1.200
KM
Nositelj
Rok
izvršenja
Mjerljivi
indikatori za
izvršenje
Izvor
sredstav
a
Inspektorat
April/travan
j 2013.
Održana 2
sastanka
Budžet
Inspektorat
Feb./veljač
a 2013.
Održana 2
sastanka
Budžet
Inspektorat
Konstantno
tijekom
2013.
Izvještajizapisnici o
izvršenim
nadzorima
Budžet
Inspektorat
Konstantno
tijekom
2013.
Izvještajizapisnici o
izvršenim
nadzorima
Budžet
Nedostaju
ća
sredstva
aspekta
primjene
Zakona o
zaštiti od
požara
Program
7.5.
Program
7.6.
Kadrovsko i
stručno
jačanje
inspekcija za
zaštitu ljudi i
imovine i
inspekcija za
zaštitu od
požara
Kadrovsko i
stručno
jačanje
inspekcija za
zaštitu ljudi i
imovine i
inspekcija za
zaštitu od
požara
7.5.
1.
7.6.
1.
subjekata sa
aspekta
primjene mjera
zaštite od
požara – 150
nadzora
Organiziranje
polaganja
inspektorskih
ispita
Organiziranje
stručnog
usavršavanja
inspektora
(prisustvo
seminarima,
sajmovima i sl.)
Zakonskim
odredbama
5 inspektora
Položen ispit
5 inspektora
Usvajanje
novih
saznanja
5.000
KM
Inspektorat
Kraj 2013.
Certifikat o
položenom
inspektorsko
m ispitu
Budžet
Inspektorat
Kraj 2013.
Certifikat o
stručnoj
osposobljen
osti
inspektora
Budžet
Rok
izvršenja
Mjerljivi
indikatori za
izvršenje
Izvor
sredstav
a
IV kvartal
2013.g i
2014.g
Broj:
generacija,
odjeljenja,
polaznika,
Budžet
Ukupno strateški cilj 7:
Strateški
ŠKOLOVANJE I STRUČNO USAVRŠAVANJE POLICIJSKIH SLUŽBENIKA U POLICIJSKOJ AKADEMIJI FMUP-a
cilj 8:
Operativni
ciljevi za
godinu
Program
Aktivnosti
Izvrše
Utrošen
Ulazni
Izlazni
Budž
Nositelj
no u
ou
indikatori
indikatori
et za
2012.
prethodn
tekuć
godini
oj godini
u
u%
godin
u
Program
Osnovna
8.1.
Obuka za čin
28 službenika
300 kadeta
Policijska
8.1.
obuka
1.
„policajac“
Pol.
akademija
Akademije,
admin.
15
Nedostaju
ća
sredstva
Troškovi
(smještaj i
ishrana
polaznika,
ugovori o djelu,
nastavna
oprema i učila)
Ukupno
Ukupno
Ukupno Program 1.1.
Program
Stručno
8.2.
osposobljavan
je
8.1.
1.
8.1.
2.
300
Obuka za čin
„mlađi
inspektor“
28 službenika
Pol.
Akademije,
admin.
Troškovi
(smještaj i
ishrana
polaznika,
ugovori o djelu,
nastavna
oprema i učila)
8.1.
2.
8.2.
1.
diploma,
angažovanih
nastavnika,
instruktora,
vanjskih
suradnika;
dužina
trajanja
obuke,
nastavna
sredstva,
oprema i
učila
48 kadeta
Policijska
akademija
Druga
polovina
2013.g
Broj:
generacija,
odjeljenja,
polaznika,
diploma,
angažovanih
nastavnika,
instruktora,
vanjskih
suradnika;
dužina
trajanja
obuke,
nastavna
sredstva,
oprema i
učila
Budžet
Policijska
akademija
2013.g
Broj
organizovani
h kurseva,
broj
polaznika,
broj izdatih
Budžet
48
Kursevi u
organizaciji
Policijske
akademije
348
180
polaznika
kurseva iz
oblasti:
organ.krimin
ala
Službenici
Policijske
akademije i
predavači po
pozivu
(eksperti za
16
Ukupno Program 8.2.
Program
Agencije za
8.2.
2.
Kursevi u
organizaciji
međunar.
organizacija
8.2.
3.
Obuka u organ.
drugih institucija
8.2.
4.
Obuka u
rukovođenju i
upotrebi
vatrenog oružja
8.3.
Obuka za
navedenu
oblast),
administ.troško
vi (smještaj i
ishrana
polaznika,
ugovori o djelu,
nastavna
oprema i učila)
Predavači
angažirani od
međunarodnih
organizacija,
admin.troškovi
(smještaj i
ishrana
polaznika,
ugovori o djelu,
nastavna
oprema i učila)
Predavači
angažirani od
drugih
organizacija,
admin.troškovi
(smještaj i
ishrana
polaznika,
ugovori o djelu,
nastavna
oprema i učila)
Grupa za
obuku u
rukovanju
oružjem,
administ.
Troškovi
(nastavna
oprema i učila)
saobraćaja,
poslovi
policije,
kriminalistik
e itd.
250
polaznika
50
1033
1513
600
Službenici
17
uvjerenja
Organizator
kursa,
Policijska
akademija
2013.g
Broj
organizovani
h kurseva,
broj
polaznika
kurseva
Budžet
Organizator
obuke,
Policijska
akademija
2013.g
Broj
organizovani
h obuka, broj
polaznika
obuke
Budžet
Policijska
akademija
2013.g
Broj
organiziranih
obuka, broj
polaznika
obuke
Budžet
Policijska
2013.g
Broj
Budžet
8.3.
zaštitu ljudi i
imovine
Ukupno Program 8.3.
Program
Projekat
8.4.
implementac.
Zakona o
matičnim
knjigama –
obuka
matičara
Ukupno Program 8.4.
Program
8.5.
1.
fizičku zaštitu
Policijske
akademije
8.3.
2.
Obuka za
tehničku zaštitu
Službenici
Policijske
akademije
80
Policijska
akademija
2013.g
8.3.
3.
Obuka za
odgovorne
osobe
Policijska
akademija i
FKKSS
85
Policijska
akademija
2013.g
8.4.
1.
Obuka matičara
Policijska
akademija i
spoljni
suradnici,
administ.
Troškovi
(smještaj i
ishrana
polaznika,
ugovori o djelu,
nastavna
oprema i učila)
Policijska
akademija
2013.g
Broj
organiziranih
obuka, broj
polaznika
obuke
Budžet
8.5.
1.
IPA 2010
Komponenta VII
(obuka SPJFUP-a
Policijska
akademija i
spoljni
saradnici,
administ.
Troškovi
(smještaj i
Policijska
akademija
2013.g
Broj
organiziranih
obuka, broj
izdatih
certifikata
Budžet
akademija
765
400
400
214
18
organiziranih
obuka, broj
izlazaka na
ispite, broj
izdatih
certifikata
Broj
organiziranih
obuka, broj
izlazaka na
ispite, broj
izdatih
certifikata
Broj
organiziranih
obuka, broj
izlazaka na
ispite, broj
izdatih
certifikata
Budžet
Budžet
ishrana
polaznika,
ugovori o djelu,
nastavna
oprema i učila)
Ukupno Program 8.5.
214
Ukupno strateški cilj 8:
3240
Strateški
STVORITI OKVIR ZA EFIKASNO I ZAKONITO FUNKCIONISANJE SEKTORA, ODNOSNO FMUP-a U CJELINI
cilj 9:
Operativni
ciljevi za
Povećati raznovrsnost i kvalitet rada zaposlenih u Sektoru, smanjiti troškove poslovanja, učiniti administraciju efikasnom
godinu
Program
Aktivnosti
Izvrše
Utrošen
Ulazni
Izlazni
Budž
Nositelj
no u
ou
indikatori
indikatori
et za
2012.
prethodn
tekuć
godini
oj godini
u
u%
godin
u
Program
Kreiranje
9.1.
Izrada akata iz
100%
2 služb.
Rješenja,
Odsjek za
9.1.
pravnog
1.
oblasti radnih
3 namj.
uvjerenja
radnookvira za
odnosa kao i
pravne
efikasno i
poslovi
poslove
zakonito
izdavanja
obavljanje
uvjerenja u vezi
poslova
sa
zaposlenika u
ostvarivanjem
Sektoru
prava i dužnosti
državnih i
policijskih
službenika i
namještenika
9.1.
Poslovi
100%
1 rukovodilac
Rješenja
Odsjek za
2.
imovinskosektora, 4
opće
pravne prirode
služb.
2
poslove
u vezi sa
namj.
pokretnom i
nepokretnom
imovinom,
osiguranje
uposlenika,
privatizacijom
19
Rok
izvršenja
Mjerljivi
indikatori za
izvršenje
Izvor
sredstav
a
Kontinuiran
o
Rješenja
Budžet
Kontinuiran
o
Rješenja
Budžet
Nedostaju
ća
sredstva
9.1.
3.
9.1.
4.
stanova,
upotrebom i
održavanjem
objekata i dr.
Poslovi razvoja,
projektovanja i
održavanja
informacionog
sistema,
osiguranje
ispravnosti i
tehničkog
funkcionisanja
računarske
opreme, zaštite
podataka i
informacionog
sistema,
planovi,
programi ,
izvještaji,
mišljenja, broj
obrađenih
depeša, biltena
i dr.
Poslovi
pisarnice
( zavedeno,
razvedeno,
zaprimljeno i
otpremljeno)
100%
4 služb.
4 namj.
Izvještaji,
analize,
informacije
Odsjek za
informativne
poslove
Kontinuiran
o
Informac.
analize,
izvještaji,
bilteni i
depeše
Budžet
100%
4 namj.
Prijem i
otprema
pošte
Pisarnica
Kontinuiran
o
Broj
predmeta
Budžet
Mjerljivi
indikatori za
izvršenje
Izvori
sredstav
a
Ukupno strateški cilj 9:
Strateški
Cilj 10:
Osiguranje finansijskih i materijalno-tehničkih pretpostavki za nesmetano funkcionisanje organizacijskih jedinica ministarstva
Operativni
ciljevi za
godinu
Program
Aktivnosti
Izvrše
no u
2011.
godini
u%
Utrošen
ou
prethodn
oj godini
Ulazni indikatori
20
Izlazni
indikatori
Budž
et za
tekuć
u
god.
Nositelj
Rok
izvršenja
Nedostaju
ća
sredstva
Program
10.1
Izrada
budžetsko
g zahtjeva
za tekuću i
naredne
dvije
godine
10.1.1
10.1.2
Program
10.2
Izrada
plana
nabavke
10.2.1
Program
10.3
Finansijsk
o
izvještava
nje
10.3.1
10.3.2
Planiranje
potrebnih
finansijskih
sredstava
na osnovu
prikupljenih
zahtjeva
organiz.jedini
ca
Alokacija
odobrenih
budžetskih
sredstava po
programima
Ministarstva
Usaglašavan
je plana
nabavke
roba usluga i
radova sa
odobrenim
budžetom
Praćenje
troškova po
ekonomskoj i
programskoj
klasifikaciji
Sačinjavanje
kvartalnih i
godišnjeg
izvještaja o
utrošku
sredstava
u skladu
sa
instrukcijo
m FMF-a
15 dana
po
usvajanju
budžeta
15 dana
po
usvajanju
budžeta
kvartalno
U skladu
sa
Pravilniko
mo
finansijsko
m
izvještava
nju
Ukupno strateški cilj 10:
21
FEDERALNA UPRAVA POLICIJE FEDERALNOG MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA
Strateški cilj 1
Stvaranje sigurnog okruženja i održavanje stanja sigurnosti na najvišoj mogućoj razini
Program
Program 1.1.
Aktivnost
Otkrivanje i
rasvjetljavanj
e krivičnih
djela iz
nadležnosti
Federalne
uprave
policije
Izvršen
ou
2012
(%)
Utrošen
ou
2012
(%)
Ulazni
indikator
i
Izlazni
indikator
i
Budžet
2013
Nosilac
(najmanji
organizacio
ni dio)
1.1.
1.
Poduzimanj
e mjera na
otkrivanju i
rasvjetljavan
ju KD iz
nadležnosti
FUPa,poduzima
nje mjera na
raspisivanje
potraga te
pronalaženj
u i hvatanju
počinilaca
krivičnih
djela.
Sektor
kriminalistič
ke policije
1.1.
2.
Vršenje
kriminalističk
ih
vještačenja
Centar za
forenzičku i
informatičku
podršku
Ukupno Program
1.1.:
17.725.557,
10
22
Rok
izvršenja
Mjerljivi
indikatori
za
izvršenje
Izvori
sredstava
kontinuirano
Povećanj
e broja
otkrivenih
i
rasvjetljen
ih KD za
do 3 %
Budžet
kontinuirano
Broj
vještačeni
h tragova
povećan
za do 3%
Budžet
Nedostaju
ća
sredstva
Zašita
ličnosti i
objekata
prema
utvrđenom
planu
Program 1.2.
1.2.
1.
Zaštita
ličnosti u
pokretu
Sektor
uniformisan
e policije
kontinuirano
Broj
štićenih
ličnosti,
broj
pređenih
kilometara
1.2.
2.
Zaštita po
mjestu
stanovanja i
rada
Sektor
uniformisan
e policije
kontinuirano
Broj
štićenih
ličnosti
Budžet
1.2.
3.
Zaštita
objekata
FBIH
Sektor
uniformisan
e policije
kontinuirano
Broj
štićenih
objekata
Budžet
Ukupno Program
1.2.:
10.507.434,
79
Ukupno strateški cilj 1.:
28.232.991,
89
Strateški cilj 2
Institucionalni razvoj i jačanje kapaciteta Federalne uprave policije
Program
Program 2.1.
Budžet
Jačanje
kadrovskih
kapaciteta
Aktivnost
2.1.1.
Izvršen
ou
2012.
(%)
Utrošen
ou
2012.
(%)
Ulazni
indikatori
Izlazni
indikato
ri
Specijalističk
e obuke
Budžet 2013.
50.000,00
23
Nosilac
(najmanji
organizacion
i dio)
Rok
izvršenja
Sve
organizacion
e jedinice
kontinuiran
o
Mjerljivi
indikatori
za
izvršenje
Broj
specijalistič
kih obuka i
broj
Izvori
sredstav
a
Budžet
Nedostaj
uća
sredstva
učesnika
Ukupan Program
2.1.:
Program 2.2.
2.1.2.
Redovna
obuka i
trening
policijskih
službenika
2.1.3.
Prijem novih
kadrova
360.000,00
Sve
organizacion
e jedinice
kontinuiran
o
Broj
učesnika i
broj obuka
Budžet
Kabinet
direktora
2013
Popunjeno
st
Budžet
410.000,00
Jačanje
materijalnotehničkih
kapaciteta
2.2.1.
Unapređenje
sistema
komunikacija
u cilju
osiguranja
kompatibilno
sti sa
savremenim
komunikacijs
kim
sistemima
koje koriste
sigurnosne
servisne
strukture;pro
vođenje
optičkog
kabla FMUP
- Vraca,
nabavka
opreme i
puštanje u
Sektor
uniformisane
policije,
Sektor za
administracij
u i logističku
podršku,
FMUP
24
kontinuiran
o
Oprema
koja
zadovoljav
a
savremene
tehnološke
standarde
u oblasti
profesional
nih
komunikaci
ja
instalirana i
u funkciji
Budžet
rad
digitalnog
radio
sistema;
nabavka
licenciranog
programa za
kripto zaštitu
i uvođenje
rezervnog
KT radio
sistema).
NAPOMENA
lincencirani
program za
kripto zaštitu
i rezervni KT
radio sistem
se treba
raditi na
nivou
FBiH(FUP+
kantoni)
2.2.2.
Modernizacij
a i uvođenje
najnovijih
tehnoloških
standarda u
radu
Operativnog
dežurstva u
cilju
zadovoljavan
ja
komunikacijs
Sektor
uniformisane
policije i
Sektor za
administracij
u i logističku
podršku
25
kontinuiran
o
Oprema
instalirana i
u funkciji,
Službenici
obučeni za
rad na
novoj
opremi
(softver i
hardver)
Budžet
kih potreba
koje nalažu
suvremeni
sigurnosni
izazovi i
trendovi
2.2.3.
Nabavka
opreme za
detekciju
improvizovan
ih
eksplozivnih
naprava
(IEN):osposobljava
nje
prenosnog
RTG
uređaja,naba
vka opreme
za
kontradiverzi
onu
zaštitu:detekt
or
eksploziva2,kontraband
detektor1,Robot za
intervenciju
na
eksplozivnim
napravama1,Bomb odije
-1;Prenosivi
Sektor
uniformisane
policije i
Sektor za
administracij
u i logističku
podršku
26
2013
Povećanje
nivoa
osposoblje
nosti za
detekciju
improvizira
nih ekspl.
naprava
Budžet
xray
generator1;Konbinova
ni detektor
za analizu
zraka-2,Set
svijetlosne i
saobraćajne
signalizacije
za rad na
putevima2,Laka
montažna
tenda-šator2 Pretvarač
napona
12v=u220v500w2;Potrošni
materijal za
KDZ
preglede,intr
vencije i
vještačenja)
2.2.4.
Sektor
uniformisane
policije i
Sektor za
administracij
u i logističku
podršku
Nabavka
pokretnog
komunikacijs
kog centra
za potrebe
FUP-a
27
2013-2015
Stavljanje
pokretnog
centra u
funkciju,
završena
obuka
Budžet
2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.
Stvaranje
preduslova
za povećanje
efikasnosti
kroz
primjenu
savremenih
metoda
otkrivanja
krivičnih
djela i
počinitelja u
Centru za
forenzičku i
informatičku
podršku
Centar za
forenzičku i
informatičku
podršku,
Sektor za
administracij
u i logističku
podršku
2012
2013-2014
Obezbjeđenj
e uslova za
primjenu
Zakona o
zaštiti tajnih
podataka
Jedinica za
profesionaln
e standarde,
Sektor
kriminalističk
e policije i
Sektor za
administracij
u i logističku
podršku
Opremljen
ei
prostorije
stavljene u
funkciju
Opremanje
prostorija za
ispitivanje
osumnjičenih
lica te
prostorija za
identifikaciju
-
Jedinica za
profesionaln
e standarde,
Sektor
kriminalističk
e policije i
Sektor za
administracij
2013-2014
Opremljen
ei
prostorije
stavljene u
funkciju
28
Oprema
instalirana i
u funkciji
Budžet
2.2.8.
2.2.9.
2.2.1
0.
prepoznavan
je lica
u i logističku
podršku
Obnavljanje
voznog park
(terenska
vozila
m/v5,terensk
om/v za vuču
prikolice 1kom;kombi
transporter 4
kom i
službena
vozila, vozilo
posebne
namjene vodeni top)
Sektor
kriminalističk
e policije,
Specijalna
policijska
jedinica,
Sektor
uniformisane
policije,
Sektor za
administr. I
logističku
podršku
kontinuiran
o
Obnovljen
vozni park
Budžet
Sektor
kriminalističk
e policije,
Specijalna
policijska
jedinica,
Sektor
uniformisane
policije
kontinuiran
o po isteku
roka
Oprema
nabavljena
Budžet
Specijalna
policijska
jedinica i
Sektor za
kontinuiran
o
Specijalisti
čka
oprema
Budžet
Nabavka
kompletne
policijske
uniforme
Nabavka
specijalističk
e opreme za
29
potrebe SPJ
administracij
u i logističku
podršku
2.2.1
1.
Nabavka
informatičke i
telekomunika
cijske
opreme
sve
organizacion
e jedinice
kontinuiran
o
Oprema
nabavljena
Sektor za
administracij
u i logističku
podršku
2013-2015
2.2.1
2.
Infrastrukturn
o rješavanje
smještajnih
kapaciteta u
sjedištu i
SPJ
Objekat
izrađen i
osposoblje
n
Sektor za
administracij
u i logističku
podršku/
FMUP
2013-2014
Objekat
izgrađen
Budžet
2.2.1
3.
Priprema za
izgradnju
aneksa
objekta
zgrade u
sjedištu
FMUP-a 700 m2
2013-2014
Helikopter
doveden u
stanje
letenja
Budžet
2013-2014
Helikopter
nabavljen
Budžet
2.2.1
4.
Popravka
helikoptera
Sektor za
administracij
u i logističku
podršku /
FMUP
2.2.1
5.
Nabavka
helikoptera
Sektor za
administracij
u i logističku
podršku /
30
nabavljena
Budžet
FMUP
1.320.000,00
(raspoloživo
prema
traženom
budžetu)
Ukupan Program
2.2.
Program 2.3.
Izrada
provedbenih
propisa koje
donosi
direktor
2.3.1.
Izrada
provedbenih
propisa
Ukupan Program
2.3.
Program 2.4.
Sve
organizacion
e jedinice
kontinuiran
o
Propisi
izrađeni
Budžet
Jedinica za
prof.standar
de
2013
Smanjen
broj
zaprimljeni
h žalbi
građana na
rad policije
za do 3 %
Budžet
0
Jačanje
zakonitosti u
radu
2.4.1.
Aktivnosti na
podizanju
svijesti o
etičkom
kodeksu i
demokratski
m principima
rada policije
Ukupan Program
2.4:
412.450,26
Ukupno strateški
cilj 2.:
2.142.450,26
31
Strateški cilj
3
Stvaranje pretpostavki za unapređenje sigurnosnog sistema na prostoru BiH i njegova integracija u jedinstven evropski sigurnosni prostor
Program
Aktivnost
3.1.1
.
Program
3.1.
Unapređenje
saradnje i
koordinacije
između
policijskih
agencija i
tužilaštava u
BiH
3.1.2
.
3.1.3
.
Izvršen
ou
2012.
(%)
Utrošen
ou
2012.
(%)
Ulazni
indikato
ri
Izlazni
indikato
ri
Održavanje
sastanaka
Koordinacije
direktora
policijskih
agencija u BiH i
glavnog tužioca
Tužilaštva BiH
Održavanje
sastanaka
direktora FUP-a i
policijskih
komesara KMUPova
Učešće u
projektima
Ukupan Program 3.1.:
Program
3.2.
Uspostava i
unapređenje
saradnje na
međunarodno
m nivou
Budžet 2013
Nosilac
(najmanji
organizacioni
dio)
Kabinet
direktora
kontinuiran
o
Kabinet
direktora
kontinuiran
o
Sve org.
jedinice
kontinuiran
o
Sve
organizacione
jedinice
kontinuiran
o
Rok
izvršenja
Mjerljivi
indikatori
za
izvršenje
Broj
sastanaka
na
godišnjem
nivou
Broj
sastanaka
na
godišnjem
nivou do 12
sastanaka
100.000,00
3.2.1
.
Razvijanje
saradnje sa
susjednim
državama,
državama u regiji
i državama
članicama
Evropske unije
32
Broj
potpisanih
sporazuma
iz područja
policijske
saradnje i
broj
operativnih
sastanaka
Izvori
sredstav
a
Nedostaju
ća
sredstva
3.2.2
.
3.2.3
.
Sudjelovanje u
aktivnostima koje
organiziraju
međunarodne
sigurnosne
organizacije
Razvijanje
saradnje unutar
Mreže evropskih
forenzičkih
instituta (ENFSI)
Ukupno program 3.2.
100.000,00
Ukupno strateški cilj 3:
200.000,00
KM
Strateški cilj 1
Strateški cilj 2
Strateški cilj 3
Ostali troškovi (Troškovi SPPA, Kabinet direktora i ostali troškovi komunalija)
UKUPNI BUDŽET
Sve
organizacione
jedinice
kontinuiran
o
Broj
aktivnosti
Centar za
forenzičku i
informatičku
podršku i
Sektor za
administraciju i
logističku
podršku
kontinuiran
o do 2015
Provođenje
radnji u
cilju
akreditacije
, donošenje
5
instruktivni
h akata,
učestvovan
je na 2
skupštine
ENFSI-ja
28.232.991,89
2.142.450,26
200.000,00
4.455.619,85
35.031.062,00
33
FEDERALNO MINISTARSTVO PRAVDE
U skladu sa Zakonom o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave,
Federalno ministarstvo pravde vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene
zakonom koji se odnose na: ostvarivanje nadležnosti Federacije u oblastima, a
naročito pravosudnih institucija i uprave; upravnog nadzora nad radom pravosudne
uprave i federalnih tijela uprave; pružanje pomoći u edukaciji sudaca i tužitelja;
udruživanje u političke organizacije i udruženja građana; oblast kancelarijskog
poslovanja; upravni nadzor i izvršenje krivičnih sankcija.
U sastavu Federalnog ministarstva pravde nalazi se Zavod za javnu upravu. Zavod
za javnu upravu vrši stručne i druge poslove iz nadležnosti Federacije koji se odnose
na: utvrđivanje unutrašnje organizacije federalnih ministarstava i drugih tijela
federalne uprave s ciljem unaprijeđenja njihovog rada i organizacije i osiguranja
učinkovitog rukovođenja; uvođenje savremenih tehničkih metoda i sredstava rada u
organe i tijela uprave (informatičko-dokumentacioni sistem); uređivanje načina
ostvarivanja prava i dužnosti službenika i namještenika iz radnih odnosa, plaća i
drugih naknada u opštim aktima ministarstva i drugih tijela federalne uprave, te
saradnja sa nadležnim sindikatom u odnosu na rješavanje tih pitanja; organizovanje
stručnog obrazovanja i usavršavanja službenika; izgradnja sistema lokalne
samouprave; izbornog sistema, političko-teritorijalne organizacije Federacije i izrada
odgovarajućih propisa u tim pitanjima; izdavanje publikacija iz oblasti prava;
razvijanje saradnje sa odgovarajućim međunarodnim organizacijama u skladu sa
Ustavom Bosne i Hercegovine, kao i lokalnim tijelima vlasti i njihovim udruženjima u
pitanjima iz svoje nadležnosti i druge poslove vezane za oblast javne uprave.
U 2013. godini Federalno ministarstvo pravde poduzet će niz mjera i aktivnosti koje
imaju za cilj stvaranje okvira poboljšanja stanja u oblasti pravde, pravosuđa, uprave,
izvršenja krivičnih sankcija, strateškog planiranja i uključivanja u evropske integracije,
upravne inspekcije, oblasti lokalne samouprave, obuka za državne službenike i
namještenike, unutrašnjih organizacija federalnih ministarstava i dr.
Sa ciljem razvoja institucionalnog okvira i legislative donijet će se Nacrt Zakona o
državnim službenicima i namještenicima (jedinstven zakon za sve kategorije
zaposlenih u organima državne službe)
Zakonski propisi koji trenutno regulišu pitanja radno-pravnog statusa državnih
službenika i namještenika u FBiH trenutno je regulisan na neujednačen način u
okviru dva zakonska propisa. Znatan dio odredaba u oba zakona na isti ili sličan
način regulišu radno-pravni status svih uposlenih u organima državne službe, te iz
razloga ekonomičnosti i racionalnosti, ukazuje se potreba za regulisanjem ove
materije donošenjem jedinstvenog zakona.
Jedan od glavnih razloga za donošenje ovog zakona je potreba usklađivanja propisa
sa Strategijom reforme javne uprave usvojene od Vijeća ministara Bosne i
Hercegovine, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srpske, čiji
ciljevi su fokusirani na stvaranje javne uprave koja bi bila učinkovitija, efikasnija i u
službi građana, uz istovremeno ispunjavanje svih uslova potrebnih za Evropske
integracije bi postali istinski faktor koji bi omogućavao kontinuirani i održivi ekonomski
razvoj.
34
U 2012. godini donijet će se Nacrt Zakona o prekršajima u FBiH.
Razlozi za donošenje Zakona o prekršajima jesu poboljšanje zakonskih rješenja u
cilju otklanjanja nedostataka uočenih tokom primjene važećeg Zakona o prekršajima
Federacije BiH.
Predloženim zakonskim tekstom otklanjaju se postojeće smetnje u radu inspekcijskih
organa, pokreće postupak harmonizacije rješenja u legislativi iz oblasti prekršaja u
Federaciji Bosne i Hercegovine sa važećim propisima o prekršajima na nivou Bosne i
Hercegovine i Republike Srpske.
Predloženim zakonskim tekstom otvara se prostor za izmjenu i dopunu drugih
propisa koji sadrže kaznene odredbe iz oblasti prekršaja obzirom da se predloženim
zakonskim rješenjem određuje novi okvir za propisivanje kazni s tendencijom
povećanja donje i gornje granice u propisivanju novčane kazne.
Veoma važna aktivnosti Ministarstva u 2013. godini biće Nacrt Zakona o oduzimanju
imovine stečene krivičnim djelom i prekršajima
U namjeri da stvori sve neophodne uslove potrebne za efikasno utvrđivanje,
privremeno oduzimanje, oduzimanje i upravljanje takvom koristi, Nacrt zakona
uređuje postupak utvrđivanja tako pribavljene imovinske koristi, postupak osiguranja
njenog oduzimanja, kao i postupak izvršenja odluka o oduzimanju imovinske koristi
pribavljene krivičnim djelom.
Novopredloženim rješenjima uređuje se i upravljanje privremeno i trajno oduzetom
imovinskom koristi, pa je predviđeno osnivanje Federalne agencije za upravljanje
oduzetom imovinom sa sjedištem u Sarajevu, s mogućnošću osnivanja i posebnih
organizacionih jedinica izvan svog sjedišta.
Također, predviđeno je da se primjena ovog zakona proširi i na imovinsku korist
pribavljenju činjenjem prekršaja, tim prije jer i prekršajna delinkvencija u nekim
slučajevima rezultira sticanjem imovinske koristi koja se, shodno univerzalnim
pravnim principima, također treba oduzimati u zakonom uređenim postupcima.
Nekoliko je značajnih razloga za donošenje Zakona o suzbijanju korupcije i
organiziranog kriminala u FBiH, među njima je posebno važan stvaranje
institucionalnih i drugih pretpostavki za efikasnije suzbijanje svih oblika korupcije,
organiziranog, međukantonalnog i teških oblika privrednog kriminala. Također, riječ je
o unutarnjem usaglašavanju sistema kaznenog pravosuđa u BiH na čemu insistiraju
Evropska unija i Venecijanska komisija.
Namjera je i da se problemu korupcije, organiziranog i drugih oblika teškog kriminala
pristupi na znatno odlučniji, organizovaniji i spremniji način, što se može ostvariti i
jačanjem tužilačkih i sudskih kapaciteta.
Stoga se Zakonom uređuje osnivanje, ustrojstvo, nadležnost, ovlasti i način rada
posebnih odjela za suzbijanje korupcije, organiziranog i međukantonalnog kriminala,
pri Federalnom tužilaštvu i Vrhovnom sudu.
Nacrt Zakona o zaštiti prijavitelja korupcije realizira opredjeljenje Vlade Federacije
Bosne i Hercegovine u pravcu usvajanja normativnih okvira u borbi protiv korupcije
predviđenih općim planom borbe protiv korupcije. Ovaj zakonski nacrt zajedno sa
nacrtom Zakona o oduzimanju imovine stečene krivičnim djelom i prekršajem i
nacrtom Zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala čini set zakona kojim
se definira kvalitetan normativni okvir u borbi protiv korupcije.
Pravni razlozi za donošenje novog zakona o izvršenju krivičnih sankcija u Federaciji
Bosne i Hercegovine rezultat su harmoniziranja domaćih propisa, odnosno njihovog
neophodnog usklađivanja sa odgovarajućim međunarodnim standardima. Uzimajući
u obzir obim izmjena i dopuna koje je trebalo izvršiti kako bi važeći ZIKS FBiH
35
dostigao željeni stepen usklađenosti sa relevantnim domaćim propisima i
međunarodnim standardima, izrada novog zakona bila je pragmatičnije i
jednostavnije rješenje od izrade zakona o izmjenama i dopunama ZIKS F BiH.
36
Strateški
cilj 1:
Pružiti doprinos uspostavi i razvitku koordiniranog, djelotvornog i učinkovitog sustava javne uprave u Federaciji BiH
Operativni
cilj za
2013.
Poboljšanje efikasnosti i transparentnosti u oblasti javne uprave
Operativni
cilj za
2013.
Poboljšanje
efikasnosti i
transparentn
osti u oblasti
javne
uprave
Program
1.1.
Izrada
pravnog
okvira za
uspostavu
jedinstvenog
sustava
državne
službe u
Federaciji
BiH
Aktivnost
1.1.1
.
Nacrt Zakona o
federalnim
ministarstvima i
drugim tijelima
uprave (novi,
cjeloviti tekst
zakona)
1.1.2
.
Prednacrt
Zakona o
izmjenama i
dopunama
Zakona o
organizaciji
organa uprave
Izvrše
no u
2012.
(%)
0%
0%
Utroše
no u
2012.
(KM)
Ulazni
indikatori
0
4
službenika,
administrat
ivni
troškovi,
60 dana
0
4
službenika,
administrat
ivni
troškovi,
120 dana
Izlazni
indikatori
Nacrt Zakona
izrađen
Prednacrt
Zakona
izrađen
37
Budžet
za
2013.
14.412
KM
19.216
KM
Nosilac
Sektor
Uprave
Sektor
Uprave
Rok izvršenja
Mjerljivi
indikator
izvršenja
Izvori
sredstav
a
Nedostaj
uća
sredstva
veljača/februar
2013.
Dorađen
nacrt Zakona
upućen
ponovo na
usvajanje
Vladi
Federacije
BiH, na
temelju
realizacije
Zaključka
Vlade FBiH
Budžet
0
travanj/april
2013.
Prednacrt
Zakona
upućen na
usvajanje
Vladi
Federacije
BiH
Budžet
0
1.1.3
.
Nacrt Zakona o
državnim
službenicima i
namještenicima
(jedinstven zakon
za sve kategorije
zaposlenih u
organima
državne službe)
Ukupno Program 1.1.
Program
1.2.
Stvaranje
preduvjeta
za
funkcioniranj
e organa
javne
uprave u
skladu sa
europskim
standardima
1.2.1
.
1.2.2
.
1.2.3
.
Nacrt Zakona o
izmjenama i
dopunama
Zakona o izboru,
prestanku
mandata, opozivu
i zamjeni
načelnika općina
u Federaciji
Bosne i
Hercegovine
Nacrt Zakona o
inspekcijama
Federacije BiH
Prednacrt
Zakona o
izmjenama i
dopunama
Zakona o
0%
0
0%
0 KM
0%
0%
0%
4
službenika,
administrat
ivni
troškovi,
120 dana
Nacrt Zakona
izrađen
28.824
KM
Sektor
Uprave
travanj/april
2013.
Nacrt
usvojen na
Parlamentu
FBiH
Budžet
62.452
KM
0
0 KM
0
4
službenika,
administrat
ivni
troškovi,
40 dana
Nacrt Zakona
izrađen
6.726
KM
Sektor
Uprave
veljača/februar
2013.
Nacrt
usvojen na
Parlamentu
FBiH
Budžet
0
0
4
službenika,
administrat
ivni
troškovi,
40 dana
Nacrt Zakona
izrađen
9.608
KM
Sektor
Uprave
veljača/februar
2013.
Nacrt
usvojen na
Parlamentu
FBiH
Budžet
0
4
službenika,
administrat
ivni
troškovi,
Prednacrt
Zakona
izrađen
28.824
KM
Sektor
Uprave
lipanj/juni
2013.
Budžet
0
0
38
Prednacrt
Zakona
upućen na
usvajanje
Vladi
udrugama i
fondacijama u
Federaciji Bosne
i Hercegovine
1.2.4
.
Prednacrt
Zakona o
izmjenama i
dopunama
Zakona o
pravima izabranih
dužnosnika,
nositelja izvršnih
funkcija i
savjetnika u
institucijama
vlasti FBiH
1.2.5
.
Prednacrt
Zakona o
izmjenama i
dopunama
Zakona o
upravnom
postupku
1.2.6
.
Uredba o izmjeni
Uredbe o
načelima za
utvrđivanje
unutarnje
organizacije
federalnih organa
uprave i
federalnih
upravnih
120 dana
0%
0%
0%
0
4
službenika,
administrat
ivni
troškovi,
80 dana
0
4
službenika,
administrat
ivni
troškovi,
120 dana
0
4
službenika,
administrat
ivni
troškovi,
30 dana
Federacije
BiH
Prednacrt
Zakona
izrađen
Prednacrt
Zakona
izrađen
Uredba
izrađena
39
19.216
KM
28.824
KM
7.206
KM
Sektor
Uprave
Sektor
Uprave
Sektor
Uprave
travanj/april
2013.
Prednacrt
Zakona
upućen na
usvajanje
Vladi
Federacije
BiH
Budžet
0
kolovoz/avgust
2013
Prednacrt
Zakona
upućen na
usvajanje
Vladi
Federacije
BiH
Budžet
0
siječanj/januar
2013
Uredba
upućena na
usvajanje
Vladi
Federacije
BiH
Budžet
0
organizacija
1.2.7
.
Analiza provedbe
Zakona o slobodi
pristupa
infromacijama
1.2.8
.
Analiza propisa iz
oblasti
zapošljavanja,
ocjenjivanja rada
i napredovanja u
državnoj službi u
FBiH
1.2.9
.
Uvođenje modela
e-vlade,
donošenje
propisa e-uprave
Ukupno Program 1.2.
Program
1.3.
Stvaranje
podloge za
izradu javnih
politika iz
oblasti
lokalne
samouprave
1.3.1
.
Prednacrt
Zakona o lokalnoj
samoupravi
Federacije BiH
0
4
službenika,
administrat
ivni
troškovi,
30 dana
0
4
službenika,
administrat
ivni
troškovi,
30 dana
Analiza se
provodi
7.206
KM
Sektor
Uprave
0%
0
4
službenika,
administrat
ivni
troškovi,
30 dana
Model
izrađen
7.206
KM
Sektor
Uprave
0%
0 KM
0%
0%
0%
0
Analiza se
provodi
7.206
KM
Sektor
Uprave
veljača/januar
2013
Analiza
izvršena,
poduzete
aktivnosti
prema
rezultatima
analize
Budžet
0
travanj/april
2013.
Analiza
izvršena,
poduzete
aktivnosti
prema
rezultatima
analize
Budžet
0
kontinuirano
Model u
primjeni,
propis stupio
na snagu
Budžet
0
122.02
2 KM
2
službenika,
administrat
ivni
troškovi,
90 dana
Prednacrt
zakona
izrađen
40
5.000
KM
0 KM
Zavod za
javnu upravu
svibanj/maj
2013.
Prednacrt
Zakona
upućen na
usvajanje
Vladi
Federacije
BiH
Budžet
0
u FBiH
1.3.2
.
Prednacrt
Zakona o
ustanovama
FBiH
Ukupno Program 1.3.
Program
1.4.
Stručna
podrška
federalnim
ministarstvi
ma i drugim
tijelima
federalne
uprave na
poslovima
utvrđivanja
unutrašnje
organizacije
i
unapređenja
njihovog
rada
1.4.1
.
Stručna obrada
prijedloga
pravilnika i
davanje mišljenja
1.4.2
.
Analiza pravilnika
o unutrašnjoj
organizaciji
institucija FBiH
radi utvrđivanja
njihovih stvarnih
potreba
0%
0
0%
0 KM
0%
0%
0
0
2
službenika,
administrat
ivni
troškovi,
90 dana
Prednacrt
zakona
izrađen
5.000
KM
Zavod za
javnu upravu
rujan/septemb
ar 2013.
Prednacrt
Zakona
upućen na
usvajanje
Vladi
Federacije
BiH
Budžet
10.000
KM
2
službenika,
kontinuiran
o
2
službenika,
90 dana
izrađena
mišljenja na
pravilnike
Analiza se
provodi
41
2.500
KM
2.500
KM
0
0 KM
Zavod za
javnu upravu
Zavod za
javnu upravu
kontinuirano
broj mišljenja
upućenih
federalnim
ministarstvim
a i drugim
tijelima
federalne
uprave
Budžet
0
svibanj/maj
2013.
Analiza
izvršena,
poduzete
aktivnosti
prema
rezultatima
analize
Budžet
0
Ukupno Program 1.4.
Program
1.5.
Uspostava
sustava
praćenja
efikasnosti
rada
državnih
službenika i
namještenik
a
Federalnog
ministarstva
pravde
0 KM
1.5.1
.
Izrada
elektronskog
protokola u
skladu sa
unutrašnjom
organizacijom
ministarstva
0%
0
2
službenika,
60 dana
El. Protokol
izrađen
25.000
KM
Zavod za
javnu upravu
lipanj/juni
2013.
El. Protokol
operativan
Budžet
0
1.5.2
.
Instaliranje
elektronskog
protokola
0%
0
2
službenika,
30 dana
El. Protokol
instaliran
25.000
KM
Zavod za
javnu upravu
lipanj/juli 2013.
El. Protokol
instaliran
Budžet
0
1.5.3
.
Praćenje
funkcioniranja
rada i utvrđivanje
prijedloga za
eventualna
poboljšanja
sistema praćenja
rada državnih
službenika
0%
0
2
službenika,
180 dana
izvještaj o
funkcioniranj
u sistema i
praćenja
rada
prosinac/dece
mbar 2013.
Izvještaj o
funkcioniranj
u sistema i
praćenju
rada
Budžet
0
0%
0 KM
Ukupno Program 1.5.
Program
1.6.
Stvaranje
preduslova
za praćenje
ostvarivanja
strateških
ciljeva
federalnih
5.000
KM
0%
1.6.1
.
Izrada idejnog
rješenja za izradu
informacijskog
Programa za
praćenje
ostvarivanja
strateških ciljeva
0%
0
20.000
KM
0 KM
Zavod za
javnu upravu
70.000
KM
2
službenika,
120 dana
Idejno
rješenje za
izradu
programa
42
50.000
KM
0 KM
Zavod za
javnu upravu
lipanj/juli
2013.
idejno
rješenje
izrađeno
Budžet
0
ministarstav
a i drugih
tijela
federalne
uprave
federalnih
ministarstava i
drugih tijela
federalne uprave
Ukupno Program 1.6.
Program
1.7.
Provedba
programa
stručnog
obrazovanja
i
usavršavanj
a državnih
službenika
50.000
KM
0%
0 KM
0%
0
2
službenika,
60 dana
Oblasti i
teme
utvrđene
10.000
KM
Zavod za
javnu upravu
ožujak/mart
2013.
Izrađen
program
Budžet
0
Baza
podataka
uspostavljen
a
10.000
KM
Zavod za
javnu upravu
travanj/april
2013.
Broj unosa
Budžet
0
Obuka se
provodi
30.000
KM
Zavod za
javnu upravu
prosinac/dece
mbar 2013.
Broj
provedenih
obuka
Budžet
0 KM
1.7.1
.
Izrada plana i
programa stručne
obuke za državne
službenike i
namještenike
1.7.2
.
Uspostavljanje
baze podataka o
organima i
potrebama
državnih
službenika i
namještenika za
stručnom
obukom
0%
0
2
službenika,
60 dana
1.7.3
.
Provođenje
obuke
0%
0 KM
2
službenika,
90 dana
0 KM
0%
Ukupno Program 1.7.
Program
1.8.
Osigurati
redovno
izdavanje
1.8.1
.
Prikljupljanje
autorskih radova
za redakcijsku
0%
0 KM
0%
0
50.000
KM
1
službenik,
kontinuiran
Radovi se
prikupljaju
43
2.560
KM
0 KM
Zavod za
javnu upravu
kontinuirano
broj
prikupljenih
Budžet
0
časopisa za
pravnu
teoriju i
praksu Pravna
misao
obradu
1.8.2
.
Redakcijska
obrada radova u
skladu sa
uputama za
autore
1.8.3
.
Unapređenje
recenzentske
baze podataka
1.8.4
.
Unapređenje
postupka
recenzije
1.8.5
.
Održavanje
sjednica
redakcije
1.8.6
.
Obračun
autorskih kartica,
priprema i
dostava autorskih
ugovora
1.8.7
.
Objavljivanje
časopisa u
međunarodnim
bazama
podataka i
objavljivanje na
WEB stranici
o
radova
0
1
službenik,
kontinuiran
o
redakcijska
obrada
2.560
KM
Zavod za
javnu upravu
0
1
službenik,
kontinuiran
o
Baza
unaprijeđena
2.560
KM
0%
0
1
službenik,
kontinuiran
o
Postupak
unaprijeđen
0%
0
1službenik,
kontinuiran
o
Sjednice se
održavaju
0
1
službenik,
kontinuiran
o
kartice
izrađene,
ugovori
pripremljeni i
dostavljeni
2.560
KM
0
1
službenik,
kontinuiran
o
časopis se
objavljuje na
WEB stranici
2.560
KM
0%
0%
0%
0%
44
kontinuirano
broj
redakcijskih
obrada
Budžet
0
Zavod za
javnu upravu
kontinuirano
broj
podataka
unesenih u
bazu
Budžet
0
2.560
KM
Zavod za
javnu upravu
kontinuirano
Broj
recenziranih
članaka
Budžet
0
2.560
KM
Zavod za
javnu upravu
kontinuirano
broj održanih
sjednica
Budžet
0
Zavod za
javnu upravu
kontinuirano
broj
obrađenih
autorskih
kartica i
pripremljenih
ugovora
Budžet
0
Zavod za
javnu upravu
kontinuirano
Broj objava
Budžet
0
1.8.8
.
Vođenje registra
pretplatnika i
stvaranje
preduslova za
povećanje broja
pretplatnika
1.8.9
.
Promocija
časopisa "Pravna
misao"
1.8.1
0.
Dostava časopisa
pretplatnicima,
autorima i
recenzentima
0%
0%
0%
0
1
službenik,
kontinuiran
o
Registar se
vodi
2.560
KM
Zavod za
javnu upravu
kontinuirano
Broj
registriranih
pretplatnika
Budžet
0
0
1
službenik,
kontinuiran
o
Promocije
časopisa se
održavaju
2.560
KM
Zavod za
javnu upravu
kontinuirano
Broj održanih
promotivnih
aktivnosti
Budžet
0
0
1
službenik,
kontinuiran
o
Časopis se
dostavlja
2.560
KM
Zavod za
javnu upravu
kontinuirano
Broj
dostavljenih
časopisa
Budžet
0
Broj
obavljenih
upravnih
inspekcijskih
pregleda
Budžet
0
Budžet
0
Ukupno
Program
1.8.
Program
1.9.
25.600
KM
Osigurati
provođenje
upravnih
inspekcijskih
pregleda,
općih
inspekcijskih
pregleda i
aktivnosti po
predstavka
ma građana
i stranaka
1.9.1
.
Provođenje
inspekcijskih
pregleda,
federalnih,
kantonalnih i
općinskih organa
uprave
0%
0
1.9.2
.
Provođenje općih
inspekcijskih
pregleda KPZ u
0%
0
4
službenika,
kontinuiran
o
Inspekcijski
pregledi se
obavljaju
4
službenika,
kontinuiran
Inspekcijski
pregledi se
45
105.00
0 KM
Upravni
inspektorat
kontinuirano
105.00
0 KM
Upravni
inspektorat
kontinuirano
Broj
obavljenih
općih
FBiH
1.9.3
.
Provođenje
aktivnosti po
predstavkama
građana,
stranaka
1.9.4
.
Analizirati
nromativne akte
te potrebe
upravnih
inspekcijskih
organa
(kadovske i
materijalne)
o
0%
0%
0
4
službenika,
kontinuiran
o
0
4
službenika,
kontinuiran
o
obavljaju
Aktivnosti se
provode
Analiza se
provodi
Ukupno
Program
1.9.
Program
1.10.
inspekcijskih
pregleda
105.00
0 KM
105.00
0 KM
kontinuirano
Broj
provedenih
aktivnosti po
predstavkam
a
Budžet
0
Upravni
inspektorat
kontinuirano
Broj
utvrđenih
potreba
upravnih
inspekcijskih
organa
Budžet
0
Služba za
financijske i
računovodstv
ene poslove
ožujak/mart
2013.
Prijedlog
DOB-a za
usvajanje
Budžet
0
Upravni
inspektorat
420.00
0 KM
Razvijanje
efikasnosti i
transparentn
osti iz
oblasti
finansijskog
poslovanja u
Federalnom
ministarstvu
pravde
1.10.
1.
Priprema i izrada
dokumenta
okvirnog
proračunabudžeta (DOB-a)
za Federalno
ministarstvo
pravde i
kaznenopopravne zavode
za period 2012. 2014. i period
2013.-2015.
100%
16.058
2
službenika
+
administrat
ivni
troškovi, 6
mjeseci
Pripremljen
dokument
DOB-a
46
15.516
KM
1.10.
2.
Priprema i izrada
Nacrta i
prijedloga
budžeta za 2013.
godinu za
Federalno
ministarstvo
pravde i
kaznenopopravne zavode
1.10.
3.
Priprema analize
o izvršenju
proračunabudžeta za
ministarstvo i
kaznenopopravne zavode
1.10.
4.
Izrada kvartalnog
izvještaja o
utrošku sredstava
1.10.
5.
Izrada procedura
u oblasti borbe
protiv korupcije i
srodnim
oblastima
(pravilnici o
internoj kontroli i
reviziji)
100%
100%
100%
0%
16.058
2
službenika
+
administrat
ivni
troškovi, 6
mjeseci
Pripremljen
budžetski
zahtjev
96.349
KM
2
službenika
+
administrat
ivni
troškovi,
24
mjeseca
Analiza o
utrošku
budžeta po
ekonomskim
kodovima
4.380
KM
2
službenika
+
administrat
ivni
troškovi, 8
mjeseci
0
2
službenika
+
administrat
ivni
troškovi, 6
mjeseci
15.516
KM
Služba za
financijske i
računovodstv
ene poslove
93.097
KM
Služba za
financijske i
računovodstv
ene poslove
Kvartalni
izvještaj
Interni akti
analizirani i
izrađeni
47
rujan/septemb
ar 2013.
Prijedlog
Budžeta za
usvajanje
Budžet
0
kontinuirano
Pokazatelj
nedostajućih
sredstava ili
viška
sredstava
Budžet
0
4.232
KM
Služba za
financijske i
računovodstv
ene poslove
kvartalno
Pokazatelj
utroška
sredstava po
ekonomskim
kodovima
Budžet
0
4.232
KM
Služba za
financijske i
računovodstv
ene poslove
rujan/septemb
ar 2013.
Pravilnici i
procedure se
primjenjuju
Budžet
0
Ukupno Program 1.10.
1.10.
6.
Izmjena i dopuna
internih akata u
oblasti tekućih
izdataka (putni
troškovi,
reprezentacija,
telefonski
troškovi i dr.)
1.10.
7.
Uspostavljanje
sistema za
pregled i
upravljanje
rizicima unutar
pojedinačnih
oblasti identifikacija
oblasti u kojima
postoji određen
rizik od korupcije
1.10.
8.
Izrada internih
akata Federalnog
ministarstva
pravde za
dodjelu sredstava
po projektima
unutar tekućih
transfera
Federalnog
ministarstva
pravde
0%
0%
0
2
službenika
+
administrat
ivni
troškovi, 6
mjeseci
Procedure Pravilnici
izrađeni
4.232
KM
Služba za
financijske i
računovodstv
ene poslove
juli/srpanj
2013
Broj
analiziranih i
izrađenih
internih akata
Budžet
0
0
2
službenika
+
administrat
ivni
troškovi,
60 dana
Sistem
uspostavljen
4.232
KM
Služba za
financijske i
računovodstv
ene poslove
veljača/februar
2013.
Sistem
funkcioniše
Budžet
0
kolovoz/avgust
2013.
Broj
odobrenih
projekata i
iznos
finansijskih
sredstava
dodijeljen za
realizaciju
odobrenih
projekata
Budžet
0
0%
0
100%
132.84
5 KM
2
službenika
+
administrat
ivni
troškovi,
90 dana
Interni akt
izrađen
4.232
KM
145.28
9 KM
48
Služba za
financijske i
računovodstv
ene poslove
0 KM
Program
1.11.
Razvijanje
efikasnosti i
transparentn
osti iz
oblasti općih
administrativ
nih poslova i
podrške
zaposlenima
u
Federalnom
ministarstvu
pravde
1.10.
1.
Izrada rješenja iz
radno-pravnog
odnosa uposlenih
u Federalnom
ministarstvu
pravde, vođenje
evidencije i
izdavanje
uvjerenja iz
radnog odnosa
1.10.
2.
Provođenje
aktivnosti
pripreme i
raspisivanja
internih, javnih
konkursa i javnih
oglasa za
popunu
upražnjenih
radnih mjesta za
državne
službenike i
nemještenike u
Federalnom
ministarstvu
pravde
1.10.
3.
Učešće u
organizaciji i
osiguravanje
uvjeta za stručno
usavršavanje
državnih
službenika i
namještenika u
100%
0%
0%
0
1
službenik,
administrat
ivni
troškovi,
kontinuiran
o
Izrađena
rješenja iz
radnopravnog
odnosa,
evidencija se
vodi,
uvjerenja se
izdaju
4.232
KM
Služba za
opće i
zajedničke
poslove
0
1
službenika,
administrat
ivni
troškovi,
po
iskazanoj
potrebi
Interni, javni
konkursi i
javni oglasi
provedeni
4.232
KM
Služba za
opće i
zajedničke
poslove
0
1
službenik,
administrat
ivni
troškovi,
kontinuiran
o
Organizacija
provedena i
osigurani
uslovi za
stručno
usavršavanje
4.232
KM
Služba za
opće i
zajedničke
poslove
49
kontinuirano
Broj
izrađenih
rješenja, broj
upisanih
rješenja u
evidenciju i
broj izdatih
uvjerenja
Budžet
0
po iskazanoj
potrebi
Broj
provedenih
internih,
javnih
konkursa i
javnih oglasa
i broj
primljenih
državnih
službenika i
namještenika
u radni
odnos u
Federlanom
ministarstvu
pravde
Budžet
0
kontinuirano
Broj
organizovani
h obuka,
usavršavanja
Budžet
0
Federalnom
ministarstvu
pravde
1.10.
4.
1.10.
5.
Izrada internih
akata Federalnog
ministarstva
pravde iz oblasti
radnih odnosa i
drugih općih
administrativnih
poslova
Organizovanje
poslova pisarne
(prijem, otprema
pošte, arhiva i
dr.) i daktilo biroa
0%
0%
0
0
2
službenika,
administrat
ivni
troškovi,
kontinuiran
o
4
službenika,
administrat
ivni
troškovi,
kontinuiran
o
Interni akti
izrađeni
Poslovi
pisarne i
daktilo biroa
organizovani
Provođenje
aktivnosti za
organizovan
je stručnih
upravnih
ispita za
namještenik
e IV i VI
stepena
stručne
16.928
KM
Služba za
opće i
zajedničke
poslove
Služba za
opće i
zajedničke
poslove
kontinuirano
Broj
izrađenih
internih akata
FMP
Budžet
0
kontinuirano
Broj
primljene i
otpremljene
pošte, broj
arhiviranih
predmeta i
broj
predmeta
obrađenih u
daktilo birou
Budžet
0
38.088
KM
Ukupno Program 1.11.
Program
1.12.
8.464
KM
1.12.
1.
Organizavanje
polaganja
stručnih upravnih
ispita za
namještenike IV i
VI stepen stručne
spreme (izrada
rješenja o
odobravanju
polaganja ispita,
0%
0
1
službenik,
administrat
ivni
troškovi,
kontinuiran
o
Ispiti održani
50
4.232
KM
0 KM
Služba za
opće i
zajedničke
poslove
kontinuirano
Broj održanih
ispita, broj
sačinjenih i
izdatih
rješenja i
uvjerenja
Budžet
0
oslobađanju od
polaganja i izrada
uvjerenja o
položenim
stručnim ispitima)
spreme
1.12.
2.
1.12.
3.
Vođenje registra
za stručne
upravne ispite
Uspostavljanje
elektronskog
registra za
stručne ispite
Ukupno Program 1.12.
Program
1.13.
Unapređenj
ei
održavanje
informatičke
opreme
FMP
0%
0%
0
1
službenik,
administrat
ivni
troškovi,
kontinuiran
o
Registar se
vodi
4.232
KM
Služba za
opće i
zajedničke
poslove
kontinuirano
Broj upisanih
ispita u
registar
Budžet
0
0
2
službenika,
administrat
ivni
troškovi,
kontinuiran
o
Elektronski
registar
uspostavljen
8.464
KM
Služba za
opće i
zajedničke
poslove
kontinuirano
Elektronski
registar u
funkciji
Budžet
0
16.928
KM
0%
1.13.
1.
Održavanje
funkcionalnosti IT
opreme i
upravljanje
računarskom
mrežom
0%
0
1.13.
2.
Tehničko
održavanje web
stranice FMP
0%
0
1
službenik,
administrat
ivni
troškovi,
kontinuiran
o
1
službenik,
administrat
ivni
IT oprema se
održava i
računarskom
opremom se
upravlja
80.000
KM
Web stranica
se održava
80.000
KM
51
0 KM
Služba za
opće i
zajedničke
poslove
Služba za
opće i
zajedničke
kontinuirano
kontinuirano
Broj IT
opreme koja
se održava
Broj izvršenih
intervencija
na web
stranici
Budžet
0
Budžet
0
troškovi,
kontinuiran
o
Ukupno Program 1.13.
0%
Ukupno Strateški cilj 1.
0%
Strateški
cilj 2:
Operativni
cilj za
2012.
Program
2.1.
poslove
0 KM
Federalnog
ministarstva
pravde
160.00
0 KM
0 KM
1.175.3
79 KM
#REF!
Pružiti doprinos jačanju neovisnog, odgovornog, djelotvornog, profesionalnog i usklađenog sustava pravde u Federaciji BiH u skladu sa europskim standardima
Poboljšanje efikasnosti i transparentnosti u oblasti pravosuđa
Izrada
normativnih,
pravnih i
drugih akata
2.1.1
.
Nacrt zakona o
prekršajima u
FBiH
2.1.2
.
Nacrt Zakona o
oduzimanju
imovine stečene
krivičnim djelom i
prekršajima
2.1.3
.
Nacrt Zakona o
suzbijanju
korupcije i
organiziranog
0%
0%
0%
0
3
službenika,
administrat
ivni
troškovi,
60 dana
Nacrt zakona
izrađen
14.412
KM
Sektor
pravosuđa
ožujak/mart
2013.
Nacrt zakona
upućen na
usvajanje
Vladi FBiH
Budžet
0
0
3
službenika,
administrat
ivni
troškovi,
60 dana
Nacrt zakona
izrađen
14.412
KM
Sektor
pravosuđa
ožujak/mart
2013.
Nacrt zakona
upućen na
usvajanje
Vladi FBiH
Budžet
0
Nacrt zakona
izrađen
14.412
KM
Sektor
pravosuđa
ožujak/mart
2013.
Nacrt zakona
upućen na
usvajanje
Vladi FBiH
Budžet
0
0
3
službenika,
administrat
ivni
troškovi,
52
kriminala
2.1.4
.
Nacrt Zakona o
zaštiti prijavitelja
korupcije
2.1.5
.
Nacrt Zakona o
izmjenama i
dopunama
zakona o
stečajnom
postupku
2.1.6
.
Nacrt Zakona o
dopuni Zakona o
likvidacijskom
postupku
2.1.7
.
Prednacrt
Zakona o
izmjenama i
dopunama
Zakona o
parničnom
postupku FBiH
2.1.8
.
Prednacrt
Zakona o
krivičnom
postupku FBiH
60 dana
0%
0%
0%
0%
0%
0
3
službenika,
administrat
ivni
troškovi,
60 dana
Nacrt zakona
izrađen
14.412
KM
Sektor
pravosuđa
travanj/april
2013.
Izrađen nacrt
zakona
Budžet
0
0
3
službenika,
administrat
ivni
troškovi,
30 dana
Nacrt zakona
izrađen
7.061
KM
Sektor
pravosuđa
ožujak/mart
2013.
Nacrt zakona
upućen na
usvajanje
Vladi FBiH
Budžet
0
0
3
službenika,
administrat
ivni
troškovi,
30 dana
Nacrt zakona
izrađen
7.061
KM
Sektor
pravosuđa
ožujak/mart
2013.
Nacrt zakona
upućen na
usvajanje
Vladi FBiH
Budžet
0
0
3
službenika,
administrat
ivni
troškovi,
60 dana
Prednacrt
zakona
izrađen
14.412
KM
Sektor
pravosuđa
travanj/april
2013.
Prednacrt
zakona
upućen na
usvajanje
Vladi FBiH
Budžet
0
3
službenika,
administrat
ivni
troškovi,
Prednacrt
zakona
izrađen
21.183
KM
Sektor
pravosuđa
maj/svibanj
2013.
Budžet
0
0
53
Prednacrt
zakona
upućen na
usvajanje
90 dana
2.1.9
.
Prednacrt
Zakona o
izmjenama i
dopunama
Zakona o
Federalnom
pravobranilaštvu
2.1.1
0.
Nacrt Zakona o
obaveznim
osiguranjima u
prometu
2.1.1
1.
Prednacrt
Zakona o
besplatnoj
pravnoj pomoći u
Federaciji BiH
Vladi FBiH
0
3
službenika,
administrat
ivni
troškovi,
90 dana
Prednacrt
zakona
izrađen
21.183
KM
Sektor
pravosuđa
0
3
službenika,
administrat
ivni
troškovi,
60 dana
Nacrt zakona
izrađen
14.412
KM
Sektor
pravosuđa
0%
0
3
službenika,
administrat
ivni
troškovi,
90 dana
Prednacrt
zakona
izrađen
Ukupno Program 2.1.
0%
0 KM
Ukupno Strateški cilj 2.
0%
0 KM
Strateški
cilj 3:
Operativni
cilj za
2013.
0%
0%
21.183
KM
Sektor
pravosuđa
lipanj/juni
2013.
Prednacrt
zakona
upućen na
usvajanje
Vladi FBiH
Budžet
0
ožujak/mart
2013.
Nacrt zakona
upućen na
usvajanje
Vladi FBiH
Budžet
0
kolovoz/august
2013.
Prednacrt
zakona
upućen na
usvajanje
Vladi FBiH
Budžet
0
164.14
3 KM
164.14
3 KM
Osigurati napredak u sustavu izvršenja kaznenih sankcija u Federaciji BiH u skladu sa europskim obavezama i standardima
Uspostava efikasnog sustava upravljanja zavodskim sustavom za izvršenje kaznenih sankcija u Federaciji BiH
54
0 KM
0 KM
Program
Program
3.1.
Izrada
normativnih,
pravnih i
drugih akata
Aktivnost
3.1.1
.
Izrada Nacrta
zakona o
izvršenju
kaznenih sankcija
u Federaciji BiH
3.1.2
.
Usklađivanje svih
standarda i
propisa koji
uređuju izvršenje
krivičnih sankcija
u FBiH
3.1.3
.
Načiniti
prekategorizaciju
zavoda i
klasifikaciju
unutar ustanova
Ukupno Program 3.1.
Program
3.2.
Afirmacija
izvršenja
alternativnih
kazni i
provedba
3.2.1
.
Provedba
aktivnosti s ciljem
koordinacije
poslova između
FMP, federalnih
Izvrše
no u
2012.
(%)
Utroše
no u
2012.
(KM)
Budžet
za
2013.
Nosilac
0
5
službenika,
administrat
ivni
troškovi,
255 dana
Pripremljen
prednacrt
Zakona,
pozitivno
mišljenje
FMF i Ureda
za
zakonodavst
vo VFBiH
0
5
službenika,
administrat
ivni
troškovi,
90 dana
0%
0
3
službenika,
administrat
ivni
troškovi,
60 dana
0%
0 KM
0%
0%
0%
0
Rok izvršenja
Mjerljivi
indikator
izvršenja
Izvori
sredstav
a
Nedostaj
uća
sredstva
67.776
KM
Sektor za
izvršenje
kaznenih
sankcija
svibanj/maj
2013.
Prednacrt
zakona
upućen na
usvajanje
Vladi FBiH
Budžet
0
Standardi i
propisi
usklađeni
19.153
KM
Sektor za
izvršenje
kaznenih
sankcija
Nakon
stupanja
Zakona na
snagu
Standardi
usklađeni i
provedeni
Budžet
0
Prekategoriz
acija i
klasifikacija
izvršena
13.083
KM
Sektor za
izvršenje
kaznenih
sankcija
Nakon
stupanja
Zakona na
snagu
Prekategoriz
acija
načinjena i
provedena
Budžet
0
Ulazni
indikatori
Izlazni
indikatori
100.01
2 KM
3
službenika,
administrat
ivni
troškovi,
Aktivnosti se
provode u
predviđenim
rokovima
55
39.249
KM
0 KM
Sektor za
izvršenje
kaznenih
sankcija
prosinac/dece
mbar 2013.
Aktivnosti
provedene
Budžet
IPA
20122013
instituta
rada za
opće dobro,
kao i
elektronsko
g nadzora
osuđenih
osoba
zavoda za
izvršenje
kaznenih sankcija
i kantonalnih
ministarstava
pravde
153 dana
3.2.2
.
Provođenje
elektronskog
nadzora u
sustavu izvršenja
kaznenih sankcija
u Federaciji BiH
0
2
službenika,
administrat
ivni
troškovi,
102 dana
3.2.3
.
Provođenje
aktivnosti s ciljem
stvaranja
preduvjeta i
izrada studije
izvodljivosti za
uvođenje drugih
alternativnih
sankcija u FBiH
0%
0
5
službenika,
administrat
ivni
troškovi,
85 dana
0%
0 KM
Ukupno Program 3.2.
Program
3.3.
Poboljšanje
načina
upravljanja
zavodskim
sustavom za
izvršenje
kaznenih
sankcija u
FBiH
3.3.1
.
Izrada platforme
za uvođenje
jedinstvenog
informacijskog
sustava
zatvorske službe
u Federaciji
Bosne i
Hercegovine
0%
0%
0
Broj
provedenih
mjera
elektronskog
nadzora
Aktivnosti se
provode u
predviđenim
rokovima
28.593
KM
22.243
KM
Sektor za
izvršenje
kaznenih
sankcija
Sektor za
izvršenje
kaznenih
sankcija
prosinac/dece
mbar 2013.
Broj
provedenih
mjera
Budžet
IPA
20122013
prosinac/dece
mbar 2013.
Aktivnosti
provedene,
načinjena
studija i
dostavljena
Vladi FBiH
na usvajanje
Budžet
IPA
20122013
90.085
KM
5
službenika,
administrat
ivni
troškovi,
85 dana
Platforma
načinjena
56
22.243
KM
0 KM
Sektor za
izvršenje
kaznenih
sankcija
rujan/septemb
ar 2013.
Prijedlog
platforme
izrađen i
dostavljen
Vladi FBiH
na usvajanje
Budžet
donators
ka
sredstva
3.3.2
.
Stvaranje
preduvjeta za
uvođenje
jedinstvenog
načina
upravljanja
zavodskim
sustavom
izvršenja
kaznenih sankcija
u Federaciji BiH
(zavodske
uprave)
Ukupno Program 3.3.
Program
3.4.
Poboljšanje
uvjeta
smještaja i
povećanje
kapaciteta
za
izdržavanje
kazne
zatvora u
skladu sa
europskim
standardima
i propisima
Ukupno Program 3.4.
3.4.1
.
Izrada analize,
projektnih ideja i
projektne
dokumentacije za
poboljšanje
uvjeta smještaja i
povećanje
kapaciteta za
izdržavanje
kazne zatvora u
Federaciji Bosne
i Hercegovine
0%
0
0%
0 KM
0%
0
0%
0 KM
5
službenika,
administrat
ivni
troškovi,
255 dana
Jedinstven
način
upravljanja
uspostavljen
26.168
KM
Sektor za
izvršenje
kaznenih
sankcija
Nakon
stupanja
Zakona na
snagu
Jedinstven
način
upravljanja
uspostavljen
Budžet
48.411
KM
5
službenika,
administrat
ivni
troškovi,
210 dana
Analize
izrađene,
projektne
ideje
dostavljene,
načinjena
projektna
dokumentacij
a
53.872
KM
53.872
KM
57
IPA
20122013
0 KM
Sektor za
izvršenje
kaznenih
sankcija
Nakon
stupanja
Zakona na
snagu
Analize
izrađene,
projektne
ideje
dostavljene,
načinjena
projektna
dokumentacij
a
Budžet
IPA
20122013
0 KM
Program
3.5.
Unapređenj
e tretmana
specifičnih i
ranjivih
kategorija
zatvorske
populacije u
Federaciji
BiH
3.5.1
.
Identificiranje
potreba i izrada
preporuka za
međuentitetsku
suradnju u
pogledu
podizanja razine
svijesti i
postupanja sa
specifičnim i
ranjivim
kategorijama
zatvorske
populacije
(maloljetnici,
žene, ovisnici,
osobe kojima je
izrečena mjera
obaveznog
liječenja)
3.5.2
.
Početak primjene
i provedba
aktivnosti
predviđenih
Sporazumom o
osnivanju
jedinstvene
ustanove
(Sokolac) za
smještaj osoba
kojima je
izrečena mjera
obaveznog
psihijatrijskog
liječenja
0%
0%
0
3
službenika,
administrat
ivni
troškovi,
30 dana
Potrebe
identificirane
i preporuke
načinjene
7.696
KM
Sektor
izvršenja
kaznenih
sankcija
lipanj/juni
2013.
Broj
identificiranih
potreba i
preporuka
Budžet
0
0
3
službenika,
administrat
ivni
troškovi,
60 dana
Sporazum je
operativan,
aktivnosti se
provode u
predviđenim
rokovima
2.939
KM
Sektor
izvršenja
kaznenih
sankcija
Nakon
stjecanja
uslova
(MPBiH)
Broj
smještenih
osoba
Budžet
0
58
3.5.3
.
Provedba
aktivnosti iz
Državnog
akcijskog plana
za borbu protiv
zlouporabe
narkotičkih
sredstava u
zavodima
Federacije Bosne
i Hercegovine
Ukupno Program 3.5.
Program
3.6.
Uvođenje i
provedba
koherentnog
sustava
edukacije i
obuke
zavodskog
osoblja u
Federaciji
Bosne i
Hercegovine
3.6.1
.
3.6.2
.
Sudjelovanje na
stručnim
seminarima i
obukama u
organizaciji
Vijeća Europe i
drugih
međunarodnih
organizacija i
agencija
Izrada i provedba
koherentnog
plana obuke za
osoblje svih
kaznenopopravnih
zavoda u
Federaciji Bosne
i Hercegovine,
osobito u dijelu
koji se tiče
0%
0
0%
0 KM
0%
0%
1
službenik,
administrat
ivni
troškovi, 3
dana
Aktivnosti se
provode u
predviđenim
rokovima
851 KM
Sektor
izvršenja
kaznenih
sankcija i
uprave KPZa
prosinac/dece
mbar 2013.
Broj
provedenih
aktivnosti
Budžet
11.486
KM
0
5
službenika,
administrat
ivni
troškovi,
30 dana
broj izvršenih
obuka
državnih
službenika
0
5
službenika,
administrat
ivni
troškovi,
30 dana
Plan izrađen,
aktivnosti se
provode u
predviđenim
rokovima
59
0
0 KM
3.925
KM
Sektor za
izvršenje
kaznenih
sankcija
6.542
KM
Sektor za
izvršenje
kaznenih
sankcija
prosinac/dece
mbar 2013.
Broj održanih
obuka i broj
osoblja koje
pohađa
obuku
Budžet
0
prosinac/dece
mbar 2013.
Broj
provedenih
aktivnosti i
broj osoblja
obuhvaćenog
obukom
Budžet
0
prevencije i
suzbijana
zlouporabe
narkotičkih
sredstava
Ukupno Program 3.6.
0%
0 KM
10.467
KM
0 KM
Ukupno Strateški cilj 3.
0%
520.37
5 KM
314.33
3 KM
0 KM
Strateški
cilj 4:
Operativni
cilj za
2013.
Unapređenje programskog budžetiranja i strateškog planiranja, upravljanja ljudskim potencijalima i poslovima europskih integracija u Federalnom ministarstvu pravde
Povezivanje procesa strateškog planiranja i budžetskog programiranja
Program
Program
4.1.
Razvoj
funkcionalno
g sistema za
razmjenu
informacija,
strateško
planiranje i
provođenje
aktivnosti iz
oblasti EU
integracija
Aktivnost
4.1.1
.
Usklađivanje
Srednjoročnog
strateškog plana
FMP sa
zahtjevima koji
proizlaze iz
akcijskog plana
Strategije za
reformu sektora
pravde u BiH,
Mape puta i
Strukturiranoga
dijaloga o
Izvrše
no u
2012.
(%)
70%
Utroše
no u
2012.
(KM)
Ulazni
indikatori
6.922,
40 KM
2
službenika,
administrat
ivni
troškovi,
272 dana
Izlazni
indikatori
Plan izrađen
i usklađen sa
sektorskim
strategijama
60
Budžet
za
2013.
Nosilac
Rok izvršenja
Mjerljivi
indikator
izvršenja
Izvori
sredstav
a
Nedostaj
uća
sredstva
6.000
KM
Sektor za
strateška
planiranja,
eurpske
integracije i
upravljanje
ljudskim
resursima
veljača/februar
2013.
Strateški
plan
usklađen i
usvojen
Budžet
0
pravosuđu
između EU i BiH
4.1.2
.
Provođenje
aktivnosti s ciljem
vertikalne
harmonizacije
procesa
strateškog
planiranja između
kantona i
Federacije BiH
4.1.3
.
Uspostava
mehanizma za
razmjenu
informacija i
koordinaciju
aktivnosti iz
oblasti EU
integracija
između FMP i
kantonalnih
ministarstava
pravde
4.1.4
.
Uspostavljanje
mehanizma
komuniciranja sa
građanima,
državnim
službenicima i
namještenicima anonimna ocjena
kvaliteta usluga i
0%
0%
0%
0
2
službenika,
administrat
ivni
troškovi,
408 dana
0
2
službenika,
administrat
ivni
troškovi,
120 dana
0
2
službenika,
administrat
ivni
troškovi,
30 dana
Provedba
aktivnosti
Mehanizam
uspostavljen
Mehanizam
uspostavljen
61
11.561
KM
Sektor za
strateška
planiranja,
eurpske
integracije i
upravljanje
ljudskim
resursima
svibanj/maj
2013.
Vertikalna
harmonizacij
a
uspostavljen
a
donator
ska
sredstva
0
2.592
KM
Sektor za
strateška
planiranja,
eurpske
integracije i
upravljanje
ljudskim
resursima
ožujak/mart
2013.
Mehanizam u
funkciji
Budžet
0
2.592
KM
Sektor za
strateška
planiranja,
eurpske
integracije i
upravljanje
ljudskim
resursima
ožujak/mart
2013.
Mehanizam u
funkciji
Budžet
0
prijava slučajeva
korupcije
4.1.5
.
Izrada
edukativne/prom
otivne materijale
o uzorcima i dr.
vezano za
korupciju
Ukupno Program 4.1.
Program
4.2.
Jačanje
apsorpcijsko
g kapaciteta
za
donatorsku
pomoć
0%
0
2
službenika,
administrat
ivni
troškovi,
30 dana
Materijal
izrađen
4.2.1
.
4.2.2
.
Unaprijediti
koordinaciju i
usklađenosti
tijekova pomoći
sa strateškim
prioritetima
Federalnog
ministarstva
pravde
0%
0%
ožujak/mart
2013.
Broj
distribuiranih
materijala
Budžet
25.337
KM
23%
Sistematiziranje
radnog mjesta za
poslove
koordinacije
donatorske
pomoći u Sektoru
za strateško
planiranje i EU
integracije
2.592
KM
Sektor za
strateška
planiranja,
eurpske
integracije i
upravljanje
ljudskim
resursima
0
1
službenik,
administrat
ivni
troškovi,
30 dana
Izvršena
sistematizacij
a i opis
poslova
0
2
službenika,
administrat
ivni
troškovi,
240 dana
Koordinacija
uspostavljen
a, tijekovi
pomoći
usklađeni sa
prioritetima
62
0
0 KM
2.074
KM
Sektor za
strateška
planiranja,
eurpske
integracije i
upravljanje
ljudskim
resursima
svibanj/maj
2013.
Uposlen
službenik
donator
ska
sredstva
0
5.184
KM
Sektor za
strateška
planiranja,
eurpske
integracije i
upravljanje
ljudskim
resursima
svibanj/maj
2013.
Broj
realiziranih
mjera
Budžet
0
Ukupno Program 4.2.
4.2.3
.
Uspostaviti i
održavati
sastanke
rukovodećih
državnih
službenika s
ciljem
uspostavljanja
mehanizma za
identificiranja i
usvajanje
prioriteta i
projektnih ideja
za financiranje iz
IPA i drugih
fondova
4.2.4
.
Uspostava
mehanizma
sektorske
suradnje pri
određivanju
proriteta i
projekata za
financiranje iz
strukturalnih
fondova (IPA 2) i
drugih oblika
donatorske
pomoći
0%
0%
0
2
službenika,
administrat
ivni
troškovi,
60 dana
0
2
službenika,
administrat
ivni
troškovi,
60 dana
Sustav
uspostavljen,
sastanci se
održavaju
redovito
Sustav
uspostavljen,
sastanci se
održavaju
redovito
1.544
KM
Sektor za
strateška
planiranja,
eurpske
integracije i
upravljanje
ljudskim
resursima
2.073
KM
Sektor za
strateška
planiranja,
eurpske
integracije i
upravljanje
ljudskim
resursima
10.875
KM
0%
63
prosinac/dece
mbar 2013.
Broj održanih
sastanaka,
broj
utvrđenih
prioriteta
Budžet
0
lipanj/juni
2013.
Uspostavljen
mehanizam
Budžet
0
0 KM
Program
4.3.
Uspostava i
jačanje
kapaciteta
za podršku
procesu
usklađivanja
propisa iz
sektora
pravde u
FBiH sa
pravnim
nasljeđem
EU
4.3.1
.
Razvijanje i
provođenje
aktivnosti s ciljem
provedbe
procesa
usklađivanja
propisa iz
nadležnosti
Federalnog
ministarstva
pravde s
Acquisom
4.3.2
.
Sudjelovanje u
programima
tehničke pomoći
EU-a i drugim
bilateralnim
oblicima pomoći
u oblasti
usklađivanja
zakonodavstva iz
nadležnosti
Federalnog
ministartsva
pravde s pravnim
naslijeđem EU-a
4.3.3
.
Koordinacija
aktivnosti s ciljem
unaprijeđenja
stručnog znanja
državnih
službenika na
poslovima
usklađivanja
0%
0%
0%
0
2
službenika,
administrat
ivni
troškovi,
96 dana
0
2
službenika,
administrat
ivni
troškovi,
40 dana
0
2
službenika,
administrat
ivni
troškovi,
192 dana
Kapaciteti
razvijeni,
usklađivanje
se provodi
Programi
tehničke
pomoći se
koriste
Usvojen plan
i program
obuke; obuka
se provodi
64
3.367,1
0 KM
Sektor za
strateška
planiranja,
eurpske
integracije i
upravljanje
ljudskim
resursima
prosinac/dece
mbar 2013.
izjave
usklađenosti
Budžet
0
864,00
KM
Sektor za
strateška
planiranja,
eurpske
integracije i
upravljanje
ljudskim
resursima
prosinac/dece
mbar 2013.
Broj
ostvarenih
sudjelovanja
Budžet
0
5.571,0
0 KM
Sektor za
strateško
planiranje,
eurpske
integracije i
upravljanje
ljudskim
resursima
prosinac/dece
mbar 2013.
Broj održanih
obuka i broj
državnih
službenika
obuhvaćenih
obukom
Budžet
0
zakonodavstva s
pravnim
naslijeđem EU-a
Ukupno Program 4.3.
Program
4.4.
Sudjelovanj
e u procesu
Regulatorne
reforme i
uspostavljan
ja RIA
mehanizma
u FBiH
9.802
KM
0%
4.4.1
.
Sudjelovanje u
izradi dokumenta
Strategije
regulatorne
reforme i
uvođenje
metodologije
procjene
regulatornog
učinka u
Federaciji Bosne
i Hercegovine
(2013-2015)
4.4.2
.
Sudjelovanje u
radu Fokus grupe
u okviru projekta
Poboljšanja
poslovnog
okruženja u BiH
(RIA - Zakon o
politici direktnih
stranih ulaganja
u BiH)
4.4.3
.
Sudjelovanje u
radu Fokus grupe
na pripremi
0
2
službenika,
administrat
ivni
troškovi,
96 dana
0%
0
2
službenika,
administrat
ivni
troškovi,
40 dana
0%
0
0%
2
službenika,
administrat
0 KM
3.367,1
0 KM
Sektor za
strateška
planiranja,
eurpske
integracije i
upravljanje
ljudskim
resursima
prosinac/dece
mbar 2013.
Nacrt
Strategije
Budžet
0
Programi
tehničke
pomoći se
koriste
864,00
KM
Sektor za
strateška
planiranja,
eurpske
integracije i
upravljanje
ljudskim
resursima
prosinac/dece
mbar 2013.
Broj
ostvarenih
sudjelovanja
Budžet
0
Provedba
aktivnosti
5.571,0
0 KM
prosinac/dece
mbar 2013.
Izrađen
prednacrt
Zakona
Budžet
0
Provedba
aktivnosti
65
Sektor za
strateška
planiranja,
prednacrta
Zakona o
privrednim
društvima FBiH
primjenom RIA
metodologije
4.4.4
.
Sudjelovanje u
programu obuke
trenera i obuke
državnih
službenika o
regulatornoj
reformi i primjeni
RIA metodologije
ivni
troškovi,
192 dana
0%
Ukupno Program 4.4.
0%
Ukupno Strateški cilj 4.
8%
Ukupno Strateški cilj (1+2+3+4).
0%
0
2
službenika,
administrat
ivni
troškovi,
192 dana
eurpske
integracije i
upravljanje
ljudskim
resursima
Usvojen plan
i program
obuke; obuka
se provodi
5.571,0
0 KM
Sektor za
strateška
planiranja,
eurpske
integracije i
upravljanje
ljudskim
resursima
prosinac/dece
mbar 2013.
Broj održanih
obuka i broj
državnih
službenika
obuhvaćenih
obukom
Budžet
0
15.373
KM
0 KM
140.07
5 KM
61.387
KM
0 KM
140.07
6 KM
1.713.5
02 KM
0 KM
66
FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA - FINANCIJA
Federalno ministarstvo financija/finansija u skladu sa Zakonom o federalnim
ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave obavlja upravne, stručne i druge
poslove iz nadležnosti Federacije koji se odnose na porezni sistem i poreznu politiku,
praćenje ostvarivanja politike i mjera u oblasti deviznog sistema u skladu s Ustavom
BiH i Zakonom o Centralnoj banci BiH, kreditni i bankarski sistem, sistem financijskog
poslovanja (vrijednosni papiri i sanacija), obračunski sistem (računovodstvo,
knjigovodstvo i bilance), sistem osiguranja imovine i osoba, sistem pristojbi,
doprinosa i drugih dažbina i igara na sreću, sistem financiranja javne potrošnje,
izradu i izvršenje budžeta Federacije i godišnje obračune budžeta Federacije, nadzor
nad izvršenjem budžeta, budžetska kontrola određenih budžetskih korisnika, kontrola
ostvarivanja budžeta Federacije, trezorsko poslovanje, upravljanje novčanim
tokovima, dnevno praćenje novčanih sredstava, obaveze i potraživanja i utvrđivanje
dinamike praćenja i planiranja osiguranja nedostajućih sredstava, koncentraciju
financijskih sredstava radi osiguranja financijskog tržišta, upravljanje dugom i
servisiranje unutarnjeg i vanjskog duga i druge poslove utvrđene zakonom.
Najvažniji programi i aktivnosti koji će obilježiti rad Federalnog ministarstva
financija/finansija u 2013. godini su priprema i izrada Budžeta Federacije BiH za
2014. godinu, Zakona o izvršenju Budžeta FBiH za 2014., te Dokumenta okvirnog
budžeta (DOB-a) za period 2014.-2016. godine; praćenje, analiza, kontrola i
konsolidacija utroška budžetskih sredstava na svim nivoima vlasti i vanbudžetskim
fondovima; realizacija mjera iz Stand by aranžmana sa ciljem smanjenja javne tekuće
potrošnje kako bi se otvorio prostor za potrošnju na investicije i ulaganje u
infrastrukturu kao i unapređenje upravljanja javnim financijama putem izmjena i
dopuna Zakona o trezoru, implementacijom novog Zakona o budžetima i učešćem u
projektima pomoći jačanja kapaciteta koji se odnose na ovu oblast.
U oblasti porezne politike za narednu 2013. godinu, kao najvažnije aktivnosti su
kreiranje porezne politike iz oblasti direktnih poreza u cilju jačanja makroekonomske
stabilnosti i stvaranje povoljnijih uvjeta za zapošljavanje i investicije, konstantan rad
na restrukturiranju poreznih propisa s ciljem poticanja privrednih aktivnosti,
povećanju konkurentnosti kao i stvaranju uvjeta za strana ulaganja, zatim
usuglašavanje propisa u cilju stvaranja jedinstvenog ekonomskog prostora. U oblasti
politike javnih prihoda koji se ostvaruju u skladu sa Zakonom aktivnosti će se temeljiti
na poboljšanju zakonskih rješenja kroz donošenje Izmjena i dopuna Zakona o
pripadnosti javnih prihoda za čije predlaganje je oformljena Vladina Radna skupina s
ciljem zaštite fiskalnih prihoda osiguranjem sigurnih dostatnih sredstava za
financiranje svih razina vlasti.
U narednoj godini će se raditi na unapređenju pravnog okvira za funkcionisanje
financijskog tržišta i usklađivanja sa direktivama Evropske unije kroz izmjene i
dopune Zakona o preuzimanju dioničkih društava, Zakona o zaštiti potrošača,
Izmjenama i dopunama Zakona o društvima za osiguranje u privatnom osiguranju ,
Zakona o kreditnim institucijama.
67
Značajan dio aktivnosti će biti usmjeren na jačanju discipline u oblasti naplate
doprinosa što će biti ugrađeno u novi Zakon o doprinosima kao i u Izmjenama
zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa.
U oblasti upravljanja dugom, Federalno ministarstvo financija/finansija će provoditi
politike zaduživanja koje će osigurati ubrzanje razvoja korištenjem sredstava
međunarodnih financijskih institucija i EU fondova, te dostizanjem kreditne
sposobnosti na međunarodnom tržištu kapitala, na načelu zaduživanja pod
koncesijskim uvjetima, za kapitalne samoodržive projekte uz utvrđivanje krajnjeg
korisnika kredita, unapređenje pripreme programa javnih investicija u FBiH,
poštovanja utvrđene gornje razine zaduživanja u Federaciji u skladu sa zakonom, te
ubrzanja procedura odobravanja kredita za projekte. Izmjenama i dopunama Zakona
o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji BiH će se uspostaviti nova
ograničenja i parametri za zaduživanje uz reguliranje procedura za izdavanje
garancija.
68
Strateški cilj
1
Operativni
ciljevi za
2013.
godinu
Održavanje fiskalne stabilnosti u Federaciji BiH
- Razvijanje pravnog okvira za upravljanje novčanim sredstvima, nadzor izvršenja Budžeta i vođenje Glavne knjige Trezora
- Unaprjeđenje računovodstvenih i finansijskih metoda primjenom međunarodnih standarda
- Dogradnja i unapređenje poreznog sistema i ujednačavanje ambijenta privređivanja poreznih obveznika u BiH
- Efikasno upravljanje javnim prihodima
- Efikasno upravljanje javnim finansijama uz unapređenje budžetskih procesa sa ciljem smanjenja javne potrošnje i uz nadzor provođenja zakonskih procedura i propisa
- Provođenje Zakona o državnoj pomoći BiH u Federaciji BiH sa ciljem efikasnog raspoređivanja, upravljanja, korištenja i analize projekata koji predstavljaju državnu pomoć
- Održavanje unutarnjeg i vanjskog duga na optimalnom nivou
Program
Progra
m 1.1.
Aktivnost
1.1.1
Unapređenje
upravljanja
javnim
finansijama
1.1.2
1.1.3
1.1.4.
Izvrše
no u
prethod
noj
godini
Utrošen
ou
prethod
noj
godini
Ulazni
indikatori
Izrada Zakona
o Trezoru u
Federaciji
Bosne i
Hercegovine
8
službenika
i
administrati
vni troškovi
Izrada izmjene
i dopune
Uredbe o
računovodstvu
budžeta u
FBiH
8
službenika
i
administrati
vni troškovi
Izrada izmjene
i dopune
Pravilnika o
knjigovodstvu
budžeta u
Federaciji BiH
8
službenika
i
administrati
vni troškovi
Izrada
Računovod
stvenih politika
za federalne
budžetske
8
službenika
i
administrati
vni troškovi
Izlazni
indikatori
Pripremljen
Zakon o
Trezoru u
Federaciji
Bosne i
Hercegovine
Izrađena
izmjena i
dopuna
Uredbe o
računovodstvu
budžeta u
FBiH
Izrađena
izmjena i
dopuna
Pravilnika o
knjigovodstvu
budžeta u
Federaciji BiH
Izrađene
Računovodstv
ene politike za
federalne
budžetske
69
Budžet za
2013.
Godinu
u KM
Nositelj
Rok
izvršenja
Mjerljivi indikatori
za izvršenje
Izvori
sredst
ava
41.129
Sektor za
trezor
Kraj 2013.
Zakon utvrđen na
Vladi FBiH
Budž
et
41.129
Sektor za
trezor
Kraj 2013.
41.129
Sektor za
trezor
Kraj 2013.
Ministar odobrio
izmjene i dopune
Pravilnika
Budž
et
41.129
Sektor za
trezor
Kraj 2013.
Ministar odobrio
izmjene i dopune
Pravilnika
Budž
et
Donesena Uredba
na Vladi FBiH
Budž
et
Nedos
tajuća
sredst
va
Ukupno Program 1.1.
Progra
Izrada
m 1.2.
informacija
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
Ukupno Program 1.2.
Progra
Unapređenje
m 1.3
računovodstve
korisnike i
trezor
100%
164.516 KM
Izrada
izvještaja o
izvršenju
Budžeta
100%
Federacije BiH
za 2012. i
kvartalnih
izvještaja za
2013.
Izrada planova
novčanih
tokova,
izvršenje
100%
plaćanja i
otvaranje i
vođenje
podračuna
Unos
potrebnih
podataka u
100%
trezorsku
aplikaciju i
obračun plaća
Izrada i
izvršenje
rješenja o
povratu
sredstava i
sudskih
70%
izvršnih
rješenja na
nivou
Federacije
Bosne i
Hercegovine
93 %
Izrada Zakona
o faktoringu
korisnike i
trezor
6
službenika
administrati
vni troškovi
6
službenika
administrati
vni troškovi
Izvještaji
Izvještaji
493.549
Sektor za
trezor
Kontinuira
no u
2013.
godini
Vlada FBiH
usvojila Izvještaj
uz određene
preporuke
Budž
et
493.549
Sektor za
trezor
Kontinuira
no u
2013.
godini
Usvojeni izrađeni
izvještaji
Budž
et
Kontinuira
no u
2013.
godini
Usvojeni izrađeni
izvještaji
Budž
et
Budž
et
10
službenika
administrati
vni troškovi
Izvještaji
822.580
Sektor za
trezor
2
službenika,
administrati
vni troškovi
i troškovi
izvršenja
rješenja
Izvršena
rješenja
33.379.45
9
Sektor za
trezor
Kontinuira
no u
2013.
godini
Izrađena i
izvršena rješenja
Sektor za
privredne
Februar
2013.
Zakon
utvrđen na Vladi
3
službenika
35.189.138 KM
Pripremljen
13.846
tekst Zakona
70
nih i
finansijskih
metoda
primjenom
međunarodn
ih standarda,
jačanje
likvidnosti i
finansijske
discipline
2 mjeseca
administrati
vni troškovi
1.3.1
1.3.2.
Izrada Zakona
o finansijskom
poslovanju
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.
1.3.6.
Izrada Zakona
o
predstečajnoj
nagodbi
Licence za
ovlaštene
revizore i
revizorska
društva
Objašnjenja o
izradi
polugodišnjih i
godišnjih
finansijskih
izvještaja
3
službenika
administrati
vni troškovi,
2 mjeseca
3
službenika,
administrati
vni troškovi,
4 mjeseca
2
službenika,
administrati
vni troškovi
finansije
FBiH
Budž
et
13.846
Sektor za
privredne
finansije
Mart
2013.
Zakon
utvrđen na Vladi
FBiH
Pripremljen
tekst Zakona
30.692
Sektor za
privredne
finansije
Septemba
r 2013.
Zakon
utvrđen na Vladi
FBiH
Izdavanje
licenci
24.100
Sektor za
privredne
finansije
Kontinuira
no
u 2013.
Pripremljen
tekst Zakona
Broj izdanih licenci
Budž
et
Budž
et
Budž
et
Budž
et
1 službenik,
administrati
vni troškovi
Pripremljen
tekst
objašnjenja
Pripremljeni
71
2.100
Sektor za
privredne
finansije
Januar i
juni 2013.
2 objašnjenja
Sektor za
Kontinuira
Broj izdanih
Davanje
stručnih
mišljenja,
stavova i
odgovora
pravnim i
fizičkim licima
Ukupno Program 1.3.
Progra
Jačanje
m 1.4
discipline
utvrđivanja i
naplate
doprinosa,
unapređenje
Jedinstven
og sistema
registracije
kontrole i
naplate
doprinosa i
rasterećenje
privrede
3
službenika,
administrati
vni troškovi
odgovori
mišljenja i
stavovi
17.500
privredne
finansije
no
u 2013.
Sektor za
privredne
finansije
Juni 2013.
odgovora,
mišljenja i
stavova, i sl.
Budž
et
Zakon
utvrđen na Vladi
FBiH
Budž
et
102.084 KM
1.4.1.
Izrada Zakona
o doprinosima
1.4.2.
1.4.3.
Izrada Zakona
o izmjenama i
dopunama
Zakona o
Jedinstvenom
sistemu
registracije,
kontrole i
naplate
doprinosa
Izrada
Pravilnika o
primjeni
Zakona o
doprinosima
4
službenika,
4 mjeseca,
administrati
vni troškovi
4
službenika,
3 mjeseca,
administrati
vni troškovi
4
službenika,
4 mjeseca,
administrati
vni troškovi
Pripremljen
tekst Zakona
44.256
Pripremljen
tekst Zakona
23.692
Pripremljen
tekst
Pravilnika
72
22.664
Sektor za
privredne
finansije
Sektor za
privredne
finansije
Septemba
r
2013.
Decembar
2013.
Izmjene i dopune
Zakona utvrđene
na Vladi FBiH
Donesen Pravilnik
i objavljen u
Službenim
novinama
Budž
et
Budž
et
1.4.4.
1.4.5.
1.4.6.
Ukupno Program 1.4.
Progra
m 1.5
Unapređenje
poreznog
sistema i
dogradnja
poreznog
sistema u
FBiH
Izrada
Pravilnika o
izmjenama i
dopunama
Pravilnika o
podnošenju
prijava za upis
i promjene
upisa u
Jedinstveni
sistem
registracije,
kontrole i
naplate
doprinosa
Osnovice za
obračun
doprinosa
određenih
obveznika za
2013. godinu
Davanje
stručnih
mišljenja,
stavova i
odgovora
pravnim i
fizičkim icima
4
službenika,
3 mjeseca,
administrati
vni troškovi
100%
50%
31.770
Pripremljen
tekst
Pravilnika
1 službenik,
administrati
vni troškovi
Pripremljen
tekst osnovica
4
službenika,
administrati
vni troškovi
Pripremljeni
odgovori
mišljenja i
stavovi
1.5.1
Izrada
Prednacrta za
izmjenu i
dopunu
Zakona o
porezu na
dobit
ili
9.048
2
službenika,
administrati
vni troškovi
Sektor za
privredne
finansije
122.283 KM
Pripremljen
Prednacrt
Izmjena i
dopuna
Zakona o
porezu na
dobit
ili
Priprema
73
Donesen Pravilnik
i objavljen u
Službenim
novinama
Budž
et
Decembar
2013.
280
Sektor za
privredne
finansije
Sektor za
privredne
finansije
22.343
31.770
Sektor za
poreznu
politiku i
javne
prihode
Decembar
2013.
Objavljene
Osnovice
Kontinuira
no
u 2013.
Broj izdanih
odgovora,
mišljenja i
stavova, i sl.
Jun 2013.
Zakon utvrđen
na Vladi FBiH
Budž
et
Budž
et
Budž
et
Izrada novog
Zakona o
porezu na
dobit
1.5.2
1.5.3.
1.5.4.
1.5.5.
1.5.6
Izrada
prednacrta za
izmjenu i
dopunu
Zakona o
porezu na
dohodak
Izrada
Prednacrta za
izmjenu i
dopunu
Zakona o
Poreznoj
upravi FBiH
ili
Izrada novog
Zakona o
Poreznoj
upravi FBiH
Izrada
prečišćenog
teksta Zakona
o federalnim
administrativni
m taksama
Izrada izmjena
i dopuna
Pravilnika o
porezu na
dobit
Ili
Novi Pravilnik
o Zakonu o
porezu na
dobit
Izrada izmjena
50%
50%
32.000
3
službenika,
administrati
vni troškovi
24.000
3
službenika
administrati
vni troškovi
3
službenika,
administrati
vni troškovi
50%
18.000
3
službenika,
administrati
vni troškovi
50%
18.550
3
Prednacrta
novog Zakona
o porezu na
dobit
Pripremljen
Prednacrt
zakona o
izmjenama i
dopunama
Zakona o
porezu na
dohodak
Pripremljen
Prednacrta za
izmjenu i
dopunu
Zakona o
Poreznoj
upravi FBiH
Ili
Izrada novog
Zakona o
Poreznoj
upravi FBiH
Pripremljen
prečišćeni
tekst Zakona o
federalnim
administrativni
m taksama
47.885
45.000
20.000
Izrađen
Pravilnik
20.000
Izrađen
19.000
74
Sektor za
poreznu
politiku i
javne
prihode
Sektor za
poreznu
politiku i
javne
prihode
Sektor za
poreznu
politiku i
javne
prihode
Sektor za
poreznu
politiku i
javne
prihode
Sektor za
Jun 2013.
Jun 2013.
Jun 2013.
Septemba
r 2013.
Septemba
Zakon utvrđen na
Vladi FBiH
Budž
et
Zakon utvrđen na
Vladi
Budž
et
Zakon utvrđen na
Vladi
Budž
et
Usvojen Pravilnik i
objavljen u
Službenim
novinama
Usvojen Pravilnik i
Budž
et
Budž
i dopuna
Pravilnika o
porezu na
dohodak
1.5.7.
Izrada
Pravilnika o
dodjeljivanju
identifikacijski
h brojeva i
poreznoj
registraciji
poreznih
obveznika na
teritoriji FBIH
službenika,
administrati
vni troškovi
20%
15.000
3
službenika,
administrati
vni troškovi
Pravilnik
Izrada
Pravilnika
poreznu
politiku i
javne
prihode
19.000
Sektor za
poreznu
politiku i
javne
prihode
r 2013.
Septemba
r 2013.
objavljen u
Službenim
novinama
Usvojen Pravilnik i
objavljen u
Službenim
novinama
et
Budž
et
1.5.8.
1.5.9.
Izrada analize
o efektima
primjene:
-Zakona o
porezu na
dobit,
-Zakona o
porezu na
dohodak
- Zakona o
federalnim
administrativni
m taksama
Davanje
mišljenja na
ugovor/
sporazum/
konvenciju o
izbjegavanju
dvostrukog
oporezivanja,
učestvovanje
u pregovorima
o izbjegavanju
70%
100%
11.000
18.500
3
službenika,
administrati
vni troškovi
Izrada analiza
2 ovlaštena
službenika,
administrati
vni troškovi
Ugovor/
konvencija/
sporazum o
izbjegavanju
dvostrukog
oporezivanja
75
15.000
30.000
Sektor za
poreznu
politiku i
javne
prihode
Sektor za
poreznu
politiku i
javne
prihode
Kontinuira
no u
2013.
Broj urađenih
analiza
Budž
et
Kontinuira
no u
2013.
Broj
ugovora/
sporazuma/
konvencija,
izvještaja o
pregovorima,mišlj
enja, tumačenja
Budž
et
1.5.1
0.
1.5.1
1.
1.5.1
dvostrukog
oporezivanja i
davanje
mišljenja na
primjenu
ugovora/
sporazuma/
konvencije u
odnosu na
direktne
poreze
Davanje
stavova i
mišljenja na
primjenu
Zakona o
porezu na
dobit,
dohodak,
federalne
administrativn
e takse,
Zakona o
visini stope
zatezne
kamate,
Zakona o
poreznoj
upravi
Davanje
mišljenja na
memorandum
eo
razumijevanju
i druge
zakone s
aspekta
obaveza po
osnovu
direktnih
poreze
Davanje
100%
11.950
3
službenika,
administrati
vni troškovi
100%
11.950
2
službenika,
administrati
vni troškovi
100%
11.950
2
Izrada stavova
i mišljenja
19.000
Izrada
mišljenja
10.000
Izrada
12.950
76
Sektor za
poreznu
politiku i
javne
prihode
Kontinuira
no u
2013.
Broj danih
stavova, mišljenja
Budž
et
Sektor za
poreznu
politiku i
javne
prihode
Kontinuira
no u
2013.
Broj danih
mišljenja
Budž
et
Kontinuira
Broj danih
Budž
Ukupno Program 1.5
Progra
Jačanje
m 1.6.
nadzora nad
upravljanjem
javnim
prihodima
2
odgovora na
poslanička
pitanja iz
oblasti
direktnih
poreza
1.5.1
3.
Provođenje
Zaključaka
Vlade i rad na
stalnoj
saradnji sa
tijelima iz
Federacije,
RS, BD i tijela
na nivou BiH u
svrhu praćenja
i razmjene
informacija,
učestvovanje
u radu
posebnih tijela
koje djeluju u
okviru
Federacije,
međunarodnih
organizacija i
na nivou
države BiH a
odnosi se na
direktne
poreze
službenika,
administrati
vni troškovi
100%
32.012
3
službenika,
administrati
vni troškovi
236.682 KM
1.6.1
1.6.2
Izrada analize
postojeće
zakonske
regulative u
oblasti javnih
prihoda
Izrada
prednacrta/
prijedloga/
odgovora
Izrada
odgovora,
mišljenja,
popunjavanje
obrazaca
Sektor za
poreznu
politiku i
javne
prihode
31.432
Sektor za
poreznu
politiku i
javne
prihode
no u
2013.
odgovora
et
Kontinuira
no u
2013.
Broj realiziranih
zaključaka
Budž
et
Kontinuira
no u
2013.
Broj izrađenih
analiza
Budž
et
Jun 2013.
321.037 KM
100%
21.040
3
službenika,
administrati
vni troškovi
100%
44.740
3
službenika,
administrati
Pripremljena
analiza
0
Sektor za
poreznu
politiku i
javne
prihode
Pripremljen
prednacrt
Zakona za
44.740
Sektor za
poreznu
politiku i
77
Zakon utvrđen na
Vladi FBiH
Budž
et
1.6.3
1.6.4
1.6.5
1.6.6
1.6.7
nacrta Zakona
o izmjenama i
dopunama
Zakona o
pripadnosti
javnih prihoda
sa različitim
rokom
izvršenja
Izrada
prednacrta/
prijedloga/
nacrta Zakona
o fiskalnim
sistemima
Izrada
prednacrta/
nacrta/
prijedloga
Zakona o
igrama na
sreću
Izrada
Pravilnika o
načinu uplate
javnih prihoda
budžeta i
vanbudžetskih
fondova na
teritoriji
Federacije BiH
Izrada
mjesečne
informacije o
ostvarenim i
raspoređenim
javnim
prihodima u
Federaciji BiH
Izrada seta
Pravilnika za
vni troškovi
izmjene i
dopune
37.670
3
službenika,
administrati
vni troškovi
Pripremljen
prednacrt
Zakona za
izmjene i
dopune
37.870
3
službenika,
administrati
vni troškovi
22.870
3
službenika,
administrati
vni troškovi
100%
19.500
3
službenika,
administrati
vni troškovi
50%
21.850
6
službenika,
100%
100%
100%
javne
prihode
37.670
Sektor za
poreznu
politiku i
javne
prihode
Septemba
r 2013.
37.870
Sektor za
poreznu
politiku i
javne
prihode
Septemba
r 2013.
22.870
Sektor za
poreznu
politiku i
javne
prihode
Kvartalno
u 2013.
Usvojen Pravilnik i
objavljen u
Službenim
novinama
Budž
et
Izrađen
Pravilnik
19.500
Sektor za
poreznu
politiku i
javne
prihode
Kvartalno
u 2013.
Informacija
usvojena na Vladi
FBiH
Budž
et
Izrađen
Pravilnik
21.850
Sektor za
poreznu
Septemba
r 2013.
Usvojen Pravilnik i
objavljen u
Budž
et
Pripremljen
prednacrt
Zakona za
izmjene i
dopune
Izrađen
Pravilnik
78
Zakon utvrđen na
Vladi FBiH
Zakon utvrđen na
Vladi FBiH
Budž
et
Budž
et
1.6.8
1.6.9
Ukupno Program 1.6.
Progra
Raspodjela
m 1.7.
prihoda od
igara na sreću
primjenu
Zakona o
igrama na
sreću
Izrada
Uputstva o
određivanju
učešća
kantona,
jedinica
lokalne
samouprave i
kantonalnih
organa za
ceste u
raspodjeli
prihoda od
indirektnih
poreza
Izrada
projekcija
javnih prihoda
u Federaciji
BiH na
godišnjem i
srednjoročno
m nivou i Baza
jp;
Izrada
projekcija
prihoda za
planiranje
novčanih
tokova
administrati
vni troškovi
100%
100%
11.950
11.950
3
službenika,
administrati
vni troškovi
politiku i
javne
prihode
Izrađeno
Uputstvo
6
službenika,
administrati
vni troškovi
izrađene
projekcije za
Budžet FBiH i
ostale nivoe
vlasti
6
službenika,
administrati
vni troškovi
Mišljenja,
stavovi,
odgovori,
rješenja,
229.440 KM
1.7.1
Davanje
stavova,
mišljenja i
odgovora na
149.550
11.950
93.900
Sektor za
poreznu
politiku i
javne
prihode
Sektor za
poreznu
politiku i
javne
prihode
Službenim
novinama
Novembar
2013.
Doneseno
Uputstvo
Budž
et
Kontinuira
no u
2013.
Izrađene
projekcije javnih
prihoda i
dostavljene
Sektoru za budžet
i ostalim
korisnicima javnih
prihoda za
planiranje budžeta
i za potrebe izrade
Ekonomskofiskalnog
programa za
2014.; dostavljene
projekcije prihoda
za izradu
novčanih tokova
Sektoru za trezor
Budž
et
Broj podnesenih i
realiziranih
zahtjeva
Budž
et
290.350 KM
79
149.550
Sektor za
poreznu
politiku i
javne
upite fizičkih i
pravnih lica i
davanje
odgovora na
poslanička
pitanja i
inicijative.
- Izrada
Odluke o
utvrđivanju
liste korisnika
za raspodjelu
dijela
sredstava
ostvarenog
prometa
Lutrije BiH za
2011. godinu
- Izrada
Odluke o
raspodjeli
sredstava
ostvarenog
prometa
Lutrije BiH za
2012. godinu
Ukupno Program 1.7.
Progra
Kreiranje
m 1.8.
pravnog okvira
za pozitivan
utjecaj na
unapređenje
budžetskih
procesa
odobrenja,
uvjerenja,
ugovori,
analize
149.550 KM
1.8.1
1.8.2.
Priprema i
izrada nacrta i
prijedloga
Zakona o
izvršenju
budžeta
Federacije BiH
za 2014.
Priprema
mišljenja na
zahtjev
budžetskih
korisnika na
Zakone
(odluke,
100%
100%
prihode
149.550 KM
22.881
4
službenika,
administrati
vni troškovi,
1 mjesec
Pripremljen
nacrt Zakona
137.285
1
službenika,
administrati
vni troškovi,
12 mjeseci
Doneseno
mišljenje
80
31.502
Sektor za
budžet i
javne
rashode
Oktobar
2013.
94.506
Sektor za
budžet i
javne
rashode
Kontinuira
no u
2013.
Zakon utvrđen na
Vladi FBiH
Budž
et
Broj mišljenja
Budž
et
zaključke,
pravilnike i
programe) u
pogledu
financijskih
sredstava
potrebnih za
implementacij
u istih
Ukupno program 1.8
Progra
Kreiranje
m 1.9.
dokumenata
za efikasno
planiranje
budžetskih
sredstava
160.166 KM
1.9.1.
1.9.2.
Ukupno Program 1.9.
Progra
m 1.10.
Kreiranje
dokumenata
za
preraspodjelu i
raspored
budžetskih
sredstava u
2013. godini
Priprema i
izrada nacrta i
prijedloga
Budžeta
Federacije BiH
za 2014.
godinu
Priprema i
izrada
Dokumenta
okvirnog
budžeta
(DOB-a) za
period 2014.2016. godine,
koji usvaja
Vlada
Federacije BiH
100%
100%
126.008 KM
171.607
5
službenika,
administrati
vni troškovi,
4 mjeseca
Pripremljen
nacrt i
prijedlog
budžeta
102.964
5
službenika,
administrati
vni troškovi,
3 mjeseca
Pripremljen
nacrt i
prijedlog
DOB-a
274.571 KM
1.10.
1.
Priprema i
izrada
prijedloga
Odluka o
preraspodjeli
iz budžeta
Federacije za
2013. godinu
sa jednog
budžetskog
korisnika na
drugog
100%
45.762
157.510
Sektor za
budžet i
javne
rashode
Oktobar
2013.
Prijedlog Budžeta
FBiH utvrđen na
Vladi FBiH
Budž
et
118.133
Sektor za
budžet i
javne
rashode
Jun 2013.
DOB usvojen na
Vladi FBiH
Budž
et
Sektor za
budžet i
javne
rashode
Kontinuira
no u
2013.
Odluka donesena
na Vladi FBiH
Budž
et
275.643 KM
1 službenik,
administrati
vni
troškovi,
12 mjeseci
Pripremljen
prijedlog
Odluke
81
94.506
1.10.
2.
1.10.
3.
Ukupno Program 1.10.
Progra
m 1.11.
Praćenje,
analiza,
kontrola i
konsolidacija
utroška
budžetskih
sredstava
Priprema i
izrada
prijedloga
Rješenja o
preraspodjeli
sredstava
budžeta
Federacije za
2013. godinu
unutar
budžetskog
korisnika
Izrada
prijedloga
Odluka o
izdvajanju
sredstava iz
Tekuće
rezerve Vlade
FBiH Budžeta
Federacije BiH
za 2013.
godinu
100%
100%
68.643
1 službenik,
administrati
vni
troškovi,
12 mjeseci
Pripremljen
prijedlog
Rješenja
68.643
1 službenik,
administrati
vni
troškovi,
12 mjeseci
Pripremljen
prijedlog
Odluke
114.404 KM
1.11.
1.
1.11.
2.
Izrada
informacije o
izvršenju
budžeta i
finansijskih
planova na
svim nivoima
u Federaciji
BiH
Kvartalno
praćenje,
analiza,
kontrola i
konsolidacija
utroška
budžetskih
sredstava
FBiH,
100%
-
45.762
-
94.506
Sektor za
budžet i
javne
rashode
Kontinuira
no u
2013.
Rješenje
odobreno od
ministra finansija
Budž
et
94.506
Sektor za
budžet i
javne
rashode
Kontinuira
no u
2013.
Odluka donesena
na Vladi FBiH
Budž
et
15.4.2013
.
Informacija
usvojena na Vladi
FBiH, i
dostavljena MMFu, Svjetskoj banci,
Centralnoj banci
BiH
Budž
et
30 dana
nakon
isteka
kvartala
Informacija
usvojena na Vladi
FBiH, i
dostavljena MMFu, Svjetskoj banci,
Centralnoj banci
BiH
Budž
et
283.518 KM
1 službenik,
administrati
vni troškovi,
1 mjesec
Izvršena
analiza o
izvršenju
budžeta po
svim nivoima
vlasti u F BiH
1 službenik,
administrati
vni troškovi,
4 mjeseca
Izvršena
analiza o
izvršenju
budžeta po
svim nivoima
vlasti u FBiH
82
7.876
31.502
Sektor za
budžet i
javne
rashode
Sektor za
budžet i
javne
rashode
1.11.
3.
Ukupno Program 1.11.
Progra
Saradnja sa
m 1.12.
Vijećem za
državnu
pomoć BiH na
raspoređivanju
, upravljanju,
korištenju i
analizi
projekata
državne
pomoći
Ukupno Program 1.11.
Progra
m 1.13.
Revizija
budžetskih
korisnika
Ukupno Program 1.13.
Progra
m 1.14.
Unapređenje
pravnog okvira
za zaduživanje
i izdavanje
garancija
kantona,
općina i
vanbudžetskih
fondova FBiH
Izrada
kvartalnog
izvještaja o
stanju
sredstava iz
tekuće rezerve
75%
22.881
1 službenik,
administrati
vni troškovi,
4 mjeseca
Izvršena
analiza o
utrošku
sredstava
rezerve
68.643 KM
1.12.
1.
Prijem
zahtjeva
davatelja
državne
pomoći,
obrada i
dostava
prijedloga
Vijeću za
državnu
pomoć BiH
-
-
Sektor za
budžet i
javne
rashode
31.502
Nakon
isteka
kvartala
Izvještaj usvojen
ns Vladi FBiH
Budž
et
Kontinuira
no u
2013.
Broj zahtjeva
Budž
et i
drugi
doma
ći i
strani
izvori
Kontinuira
no u
2013.
Izvještaj o
izvršenoj reviziji s
preporukama
dostavljen
rukovodiocu
budžetskog
korisnika
Budž
et
70.880 KM
1 službenik,
administrati
vni troškovi,
12 mjeseci
Obrađen
zahtjev i
proslijeđen
Vijeću za
državnu
pomoć
94.506
Sektor za
budžet i
javne
rashode
94.506 KM
1.13.
1.
Priprema i
obavljanje
interne revizije
budžetskih
korisnika
100%
3
službenika,
administrati
vni troškovi
Obavljena
revizija
budžetskog
korisnika
130.029
Jedinica za
internu
reviziju
130.029 KM
1.14.
1.
1.14.
2.
Izrada Izmjena
i dopuna
Zakona o
dugu,
zaduživanju i
garancijama u
FBiH
Inicijativa
prema
Ministarstvu
3
službenika,
administrati
vni troškovi,
tri mjeseca,
Pripremljen
Nacrt zakona
26.843
Sektor za
upravljanje
dugom
Jun 2013.
Zakon utvrđen na
Vladi FBiH
Budž
et
1 službenik,
administrati
vni troškovi
Pripremljena
inicijativa
984
Sektor za
upravljanje
dugom
Januar
2013.
Inicijativa upućena
Ministarstvu
finansija i trezora
Budž
et
83
1.14.
3.
1.14.
4.
1.14.
5.
1.14.
6.
finansija i
trezora za
izmjenu
Zakona o
izmirenju
obaveza po
osnovu računa
stare devizne
štednje
Izrada Izmjena
i dopuna
Zakona o
izmirenju
obaveza po
osnovu stare
devizne
štednje u
Federaciji BiH
Izrada izmjena
i dopuna
Uredbe o
postupku
verificiranja
tražbina i
gotovinskih
isplata po
osnovu računa
stare devizne
štednje u FBiH
Izrada Odluke
o gotovinskim
isplatama
verificiranih
tražbina po
osnovu stare
devizne
štednje u
2013. godini
Izrada Odluke
o petoj emisiji
obveznica po
osnovu stare
10 dana,
100%
1 službenik,
administrati
vni troškovi,
dva
mjeseca,
Pripremljen
Nacrt zakona
5.965
Sektor za
upravljanje
dugom
Juni 2013.
Zakon utvrđen na
Vladi FBiH
Budž
et
1 službenik,
administrati
vni troškovi
jedan
mjesec
Pripremljena
Uredba
2.983
Sektor za
upravljanje
dugom
August
2013.
Uredba donesena
na Vladi FBiH
Budž
et
1 službenik,
administrati
vni troškovi
1 mjesec
Pripremljena
Odluka
2.983
Sektor za
upravljanje
dugom
Odluka donesena
na Vladi FBiH
Budž
et
2
službenika,
administrati
vni troškovi
Pripremljena
Odluka
5.965
Sektor za
upravljanje
dugom
Odluka donesena
na Vladi FBiH
Budž
et
84
Mart
2013.
Mart
2013.
1.14.
7.
1.14.
8.
1.14.
9.
1.14.
10
devizne
štednje
Izrada
Rješenja o
formiranju
Komisije za
reviziju
verifikacije
stare devizne
štednje
(izvršene u
2012. godini)
Izrada
informacija o
projektima i
davanju
saglasnosti za
pokretanje
inicijative za
zaduživanje
Izrada odluka
o davanju
saglasnosti za
prihvaćanje
kredita za
finansiranje
projekata u
Federaciji BiH
Izrada
informacija uz
odluke o
davanju
saglasnosti za
prihvaćanje
kredita za
finansiranje
projekata u
Federaciji BiH
1 mjesec
100%
1 službenik,
administrati
vni troškovi,
1 mjesec
dnevnice,
troškovi
putovanja
Pripremljeno
Rješenje
2.983
Sektor za
upravljanje
dugom
April
2013.
100%
2
službenika,
administrati
vni troškovi,
dva
mjeseca,
dnevnice,
troškovi
putovanja
Pripremljene
informacije
11.930
Sektor za
upravljanje
dugom
100%
2
službenika,
administrati
vni troškovi,
dva
mjeseca
Pripremljene
Odluke
11.930
2
službenika,
administrati
vni troškovi,
dva
mjeseca
Pripremljene
Informacije
11.930
85
Doneseno
Rješenje
Budž
et
Kontinuira
no u 2013
Informacija
usvojena na Vladi
FBiH
Budž
et
Sektor za
upravljanje
dugom
Kontinuira
no u 2013
Odluka donesena
na Vladi FBiH
Budž
et
Sektor za
upravljanje
dugom
Kontinuira
no u 2013
Informacija
usvojena na Vladi
FBiH
Budž
et
Ukupno Program 1.14.
Progra
Provođenje
m 1.15.
politika
zaduživanja
1.15.
1.
1.15.
2.
1.15.
3.
1.15.
4.
1.15.
5.
Zaključivanje
ugovora o
kreditima
međunarodnih
finansijskih
institucija i
bilateralnih
kreditora i
zaključivanje
podugovora
sa krajnjim
korisnicima
Priprema
odluka o
sufinansiranju
projekata
Sufinansiranje
projekata od
značaja za
Federaciju a
koji se
finansiraju iz
sredstava
međunarodnih
finansijskih
institucija
Učešće u
pregovorima o
novim
sporazumima
za finansiranje
razvojnih
projekata u
FBiH
Davanje
mišljenja na
prijedloge
nacrta
84.497 KM
100%
2
službenika,
administrati
vni troškovi,
pet mjeseci
Pripremljeni
ugovor
29.826
Sektor za
upravljanje
dugom
Kontinuira
no u 2013
Potpisani ugovori
Budž
et
100%
2
službenika,
administrati
vni troškovi,
dva
mjeseca
Pripremljena
odluka
11.930
Sektor za
upravljanje
dugom
Kontinuira
no u 2013
Donesena odluka
Budž
et
100%
1 službenik,
administrati
vni troškovi,
tri mjeseca
Primljeni
zahtjevi za
sufinansiranje
Sektor za
4.258.214 upravljanje
dugom
Kontinuira
no u 2013
Broj zahtjeva i
iznos odobrenog
sufinansiranja
100%
2
službenika,
administrati
vni troškovi,
tri mjeseca
17.896
Sektor za
upravljanje
dugom
Kontinuira
no u 2013
Broj završenih
pregovora i
potpisanih
zapisnika s
pregovora
29.830
Sektor za
upravljanje
dugom
Kontinuira
no u 2013
Broj danih
mišljenja i
pripremljenih
izjašnjenja
100%
2
službenika,
administrati
vni troškovi,
Održani
pregovori
Dano mišljenje
86
1.15.
6.
1.15.
7.
1.15.
8.
Ukupno Program 1.15.
Progra
m 1.16.
Razvijanje
tržišta kapitala
međunarodnih
ugovora i
sporazuma i
priprema
mišljenja i
izjašnjenja po
različitim
dokumentima
međunarodnih
finansijskih
institucija
Odobravanje
plaćanja
troškova po
projektima u
implementaciji
Davanje
prethodnih
odobrenja,
mišljenja i
izjašnjenja
kod
zaduživanja
(na osnovu
podataka koji
se ažuriraju u
bazama
podataka u
sektoru za
upravljanje
dugom)
Popunjavanje
protuvrijednos
nog Fonda po
projektu 2KR
pet mjeseci
100%
1 službenik,
administrati
vni troškovi,
osam
mjeseci
Dana
saglasnost na
plaćanje
100%
1 službenik,
administrati
vni troškovi,
osam
mjeseci
Dana
odobrenja,
mišljenja i
izjašnjenja
23.861
Sektor za
upravljanje
dugom
Kontinuira
no u 2013
Iznos izvršenih
plaćanja
23.861
Sektor za
upravljanje
dugom
Kontinuira
no u 2013
Broj danih
odobrenja,
mišljenja i
izjašnjenja
.
Decembar
2013
7.000.000
11.395.418 KM
1.16.
1.
Izrada Odluke
o zaduženju
Federacije
putem emisije
trezorskih
100%
2
službenika,
administrati
vni troškovi,
jedan
Pripremljena
Odluka
87
5.965
Sektor za
upravljanje
dugom
Mart
2013.
Odluka donesena
na Vladi FBiH
Budž
et
1.16.
2.
1.16.
3.
1.16.
4.
1.16.
5.
Ukupno Program 1.16.
Progra
Utvrđivanje
m 1.17.
iznosa novih
zaduženja
zapisa
Federacije BiH
u 2013. godini
Izrada Odluke
o zaduženju
Federacije
putem emisije
dugoročnih
vrijednosnih
papira/obvezni
ca Federacije
BiH u 2013.
godini
Priprema
informacija o
nastanku duga
putem emisije
vrijednosnih
papira
Izrada Odluke
o otkupu
vlastitih
obveznica
Federacije BiH
Priprema i
objava javnih
poziva za
učestvovanje
na aukcijama
kratkoročnih i
dugoročnih
vrijednosnih
papira
Federacije
Bosne i
Hercegovine
mjesec
2
službenika,
administrati
vni troškovi,
dva
mjeseca
Pripremljena
Odluka
11.930
Sektor za
upravljanje
dugom
Mart
2013.
Odluka donesena
na Vladi FBiH
Budž
et
Pripremljena
informacija
35.791
Sektor za
upravljanje
dugom
Kontinuira
no u 2013
Informacija
usvojena na Vladi
FBiH
Budž
et
Pripremljene
odluke
5.965
Sektor za
upravljanje
dugom
Mart
2013.
Odluka donesena
na Vladi FBiH
100%
2
službenika,
administrati
vni troškovi,
jedan
mjesec
Pripremljen
Javni poziv
5.965
Sektor za
upravljanje
dugom
Kontinuira
no u 2013
Objavljen Javni
poziv
Budž
et
100%
2
službenika,
administrati
Prikupljene
informacije,
urađena
Sektor za
upravljanje
dugom
Decembar
2013.
Objavljena odluka
Budž
et
100%
100%
2
službenika;
administrati
vni troškovi,
šest
mjeseci
2
službenika,
administrati
vni troškovi,
jedan
mjesec
65.617 KM
1.17.
1.
Izrada Odluke
o utvrđivanju i
visini novih
88
11.930
1.17.
2.
1.17.
3.
1.17.
4.
Ukupno Program 1.17.
Progra
m 1.18.
Upravljanje
unutarnjim i
vanjskim
dugom
zaduženja i
servisiranja
duga u FBiH
za 2014.
godinu
Izmjena i
dopuna odluke
za imenovanju
Komisije za
verifikaciju
računa stare
devizne
štednje
Verifikacija
obaveza iz
osnova stare
devizne
štednje i
registracija
obaveza iz
osnova ratnih
potraživanja
100%
100%
Izrada
drugostepenih
rješenja iz
osnova stare
devizne
štednje
(posebno
iskazana
aktivnost izvan
radnog
vremena)
vni troškovi,
dva
mjeseca
analiza,
pripremljena
Odluka
1 službenik,
administrati
vni troškovi,
jedan
mjesec
Pripremljena
odluka
AFIP i FIP;
Sektor
Primljeni
zahtjevi za
verifikaciju,
primjene
obavijesti o
pravosnažnim
izvršnim
rješenjima iz
osnova RT
za verifikaciju
200.000
vladina
komisija,
Primljene
žalbe
120.910
2.983
Sektor za
upravljanje
dugom
Februar
2013.
Objavljena odluka
Budž
et
Kontinuira
no u 2013
Broj verifikacija
Budž
et
Kontinuira
no u 2013
Broj riješenih žalbi
i verificirani iznos
Budž
et
Kontinuira
no u 2013
Izvršena plaćanja i
evidentirane
promjene
Budž
et
335.823 KM
1.18.
1
Evidentiranje i
praćenje ino
zaduženja i
obaveza FBiH,
obavještavanj
e krajnjih
100%
1 službenik,
administrati
vni troškovi,
devet
mjeseci
Dospjela
plaćanja
89
26.843
Sektor za
upravljanje
dugom
1.18.
2.
1.18.
3.
1.18.
3.
1.18.
4.
1.18.
korisnika o
obavezi
plaćanja;
Davanje
saglasnosti
Ministarstvu
finansija i
trezora BIH za
prijenos
sredstava
Federacije BiH
za izmirenje
obaveze po
vanjskom
dugu;
evidentiranje i
praćenje
unutarnjeg
duga
Plaćanje
obaveza
Federacije BiH
iz osnova
vanjskog duga
100%
Otkup ino
duga
Plaćanje
obaveza
Federacije BiH
iz osnova
unutarnjeg
duga
Plaćanje
obaveza
prema
fiskalnom
agentu
Izrada
100%
100%
100%
1 službenik,
administrati
vni troškovi,
dvanaest
mjeseci
1 službenik,
administrati
vni troškovi,
jedan
mjesec
tri
službenika
administrati
vni troškovi,
pet mjeseci
1 službenik,
administrati
vni troškovi,
jedan
mjesec,
3
Dospjela
plaćanja
Sektor za
508.851.3
upravljanje
87
dugom
Kontinuira
no u 2013
Izvršena plaćanja
Budž
et
Dospjela
plaćanja po
nalozima
Sektor za
9.384.000 upravljanje
dugom
Kontinuira
no u 2013
Izvršena plaćanja
Budž
et
Dospjela
plaćanja
Sektor za
276.401.0
upravljanje
00
dugom
Kontinuira
no u 2013
Izvršena plaćanja
Budž
et
Izvršena plaćanja
850.000
Prikupljene
90
35.791
Sektor za
Juni 2013.
Informacija
Budž
5.
1.18.
6.
1.18.
7.
1.18.
8.
Informacije o
vanjskom i
unutarnjem
dugu
Federacije BiH
sa stanjem
31.12.2012. i
periodičnih
informacija
Izrada
Izvještaja o
realizaciji
Plana otplate
obaveza
Federacije BiH
po vanjskom i
plana prihoda
od krajnjih
korisnika
kredita
Procjena,
praćenje
unutarnjih
obaveza
Federacije
BiH, i
planiranje
potrebnih
sredstava za
izmirenje
Evidentiranje i
praćenje ino
zaduženja i
obaveza FBiH,
obavještavanj
e krajnjih
korisnika o
obavezi
plaćanja;
Davanje
saglasnosti
Ministarstvu
službenika,
administrati
vni troškovi,
četiri
mjeseca,
informacije,
urađena
analiza,
pripremljena
Informacija
1 službenik,
administrati
vni troškovi,
četiri
mjeseca,
Pripremljeni
izvještaji
100%
2
službenika,
administrati
vni troškovi,
4 mjeseca
100%
1 službenik,
administrati
vni troškovi,
devet
mjeseci
100%
upravljanje
dugom
usvojena na Vladi
FBiH
11.930
Sektor za
upravljanje
dugom
Kvartalno
Izvještaji korišteni
za pripremu
informacija za
Vladu
Budž
et
Pripremljeni
podaci o
neizmirenim
postojećim i
potencijalnim
obavezama
23.861
Sektor za
upravljanje
dugom
Kontinuira
no u 2013
Dostavljeni podaci
za DOB, Budžet,
Misije MMF-a, i za
procjenu kreditnog
rejtinga
Budž
et
Dospjela
plaćanja
26.843
Sektor za
upravljanje
dugom
Kontinuira
no u 2013
Izvršena plaćanja i
evidentirane
promjene
Budž
et
91
et
finansija i
trezora BIH za
prijenos
sredstava
Federacije BiH
za izmirenje
obaveze po
vanjskom
dugu;
evidentiranje i
praćenje
unutarnjeg
duga
Ukupno Program 1.18.
Ukupno Strateški cilj 1:
Stratešk
i cilj 2
Operati
vni cilj
za
2013.
Progra
m 2.1.
795.584.812 KM
844.785.709 KM
Provođenje reformi u oblasti europskih integracija
-
Jačanje sistema unutarnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru
Usklađivanje propisa iz oblasti financijskog tržišta sa EU direktivama
Razvijanje
pravnog okvira
za jačanje
sistema
unutrašnjih
finansijskih
kontrola u
javnom
sektoru
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
Izrada izmjena
i dopuna
Zakona o
internoj reviziji
službenika
administrati
vni troškovi
Pripremljene
izmjene i
dopune
Zakona
8.256
Centralna
harmonizacij
ska jedinica
Septemba
r 2013.
Zakon utvrđen na
Vladi FBiH
Budž
et
Izrada Zakona
o finansijskom
upravljanju i
kontroli
Izrada
Metodologije o
finansijskom
upravljanju i
kontroli
Plan i program
službenika
administrati
vni troškovi
Pripremljen
Zakon
8.256
Centralna
harmonizacij
ska jedinica
Septemba
r 2013.
Zakon utvrđen na
Vladi FBiH
Budž
et
službenika
administrati
vni troškovi
Pripremljena
Metodologija
8.256
Centralna
harmonizacij
ska jedinica
Decembar
2013.
Zakon utvrđen na
Vladi FBiH
Budž
et
-
Pripremljen
8.256
Centralna
Maj 2013.
Ministar dao
Budž
92
edukacije i
certifikacije
internih
revizora
Ukupno Program 2.1.
Progra
Izrada
m 2.2.
informacija
Ukupno Program 2.2.
Progra
m 2.3.
Razvoj
finansijskog
tržišta
službenika
administrati
vni troškovi
Plan i program
harmonizacij
ska jedinica
suglasnost
et
33.024
2.2.1.
Izrada
godišnjeg
konsolidiranog
izvještaja
interne revizije
na osnovi
godišnjih
izvještaja
jedinica za
internu reviziju
za 2012.g
Radna tijela
Pripremljen
Izvještaj
22.000
Centralna
harmonizacij
ska jedinica
Prvi
kvartal
2012.
Izvještaj usvojen
na Vladi FBiH
Budž
et
22.000
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
Izrada
Prijedloga
Zakona o
preuzimanju
dioničkih
društava
Izrada
Prijedloga
Zakona o
zaštiti
potrošačakorisnika
finansijskih
usluga
Izrada Zakona
o izmjenama i
dopunama
Zakona o
društvima za
osiguranje u
privatnom
osiguranju
Izrada
3
službenika,
administrati
vni troškovi,
2 mjeseca
Pripremljen
tekst Zakona
14.846
Sektor za
privredne
finansije
Mart 2013
Zakon utvrđen na
Vladi FBiH
3
službenika,
administrati
vni troškovi,
3 mjeseci
Pripremljen
tekst Zakona
20.769
Sektor za
privredne
finansije
Mart 2013
Zakon utvrđen na
Vladi FBiH
Budž
et
3
službenika,
administrati
vni troškovi,
6 mjeseci
Pripremljen
tekst Zakona
29.538
Sektor za
privredne
finansije
April 2013
Zakon utvrđen na
Vladi FBiH
Budž
et
3
Pripremljen
21.769
Sektor za
Juni 2013
Zakon utvrđen na
93
Budž
et
2.3.5.
2.3.6.
2.3.7.
2.3.8.
2.3.9.
Prijedloga
Zakona o
unutrašnjem
platnom
prometu
Izrada
prijedloga
Zakona o
kreditnim
institucijama
Izrada
prijedloga
Zakona o
izmjenama i
dopunama
Zakona o
deviznom
poslovanju
Izrada Uredbe
o uslovima i
načinu
plaćanja
gotovim
novcem
Izrada
Uputstva o
načinu i
postupku
izvršenja
naloga za
prinudnu
naplatu preko
računa kod
ovlaštenih
organizacija
Izrada
Uputstva o
načinu
vođenja i
sadržaju
evidencije
službenika,
administrati
vni troškovi,
3 mjeseca
tekst Zakona
privredne
finansije
3
službenika,
administrati
vni troškovi,
9 mjeseci
Pripremljen
tekst Zakona
3
službenika,
administrati
vni troškovi,
1 mjesec
Pripremljen
tekst Zakona
6.880
Pripremljen
tekst
10.536
Pripremljen
tekst
Pripremljen
tekst
3
službenika,
administrati
vni troškovi,
3 mjeseca
3
službenika,
administrati
vni troškovi,
3 mjeseca
3
službenika,
administrati
vni troškovi,
3 mjeseca
94
Sektor za
privredne
finansije
Vladi FBiH
Budž
et
Septemba
r 2013.
Zakon utvrđen na
Vladi FBiH
Juni 2013.
Zakon utvrđen na
Vladi FBiH
Sektor za
privredne
finansije
Septemba
r 2013.
Uredba donesena
na Vladi FBiH
6.536
Sektor za
privredne
finansije
Septemba
r 2013.
Doneseno
Uputstvo od
strane ministra
Budž
et
6.536
Sektor za
privredne
finansije
Septemba
r 2013.
Doneseno
Uputstvo od
strane ministra
Budž
et
31.120
Sektor za
privredne
finansije
Budž
et
Budž
et
Budž
et
2.3.1
0.
2.3.1
1.
računa
poslovnih
subjekata kod
ovlaštenih
organizacija
Izdavanje
rješenja i
potvrda
Davanje
stručnih
mišljenja,
stavova i
odgovora
100%
100%
3
službenika,
administrati
vni troškovi
3
službenika,
administrati
vni troškovi
Ukupno Program 2.3.
Ukupno Strateški cilj 2:
Stratešk Stvaranje povoljnijeg ambijenta za poslovanje
i cilj 3
Operati
vni cilj
- Utvrđivanje prioritetnih razvojnih programa i projekata u Federaciji BiH
za
2013:
Progra
3.1.1 Izrada Uredbe
m 3.1
o prestanku
važenja
Kreiranje
2
Uredbe o
pravnog okvira
službenika
uspostavi
za utvrđivanje
administrati
koordinacijsko
50%
prioritetnih
vni troškovi,
g mehanizma
razvojnih
jedan
za upravljanje
projekata
mjesec,
i koordinaciju
Federacije BiH
sredstava za
razvoj u
Federaciji BiH
3.1.2. Izrada
2
podzakonskih
službenika
akata koji
administrati
proizlaze iz
vni troškovi,
Zakona o
2 mjeseca
budžetima u
Sektor za
privredne
finansije
Izdate potvrde
21.400
Pripremljeni
odgovori
mišljenja i
stavovi
19.500
Kontinuira
no u
2013.
Broj izdanih
potvrda
Budž
et
Sektor za
privredne
finansije
Kontinuira
no u
2013.
Broj izdanih
odgovora,
mišljenja i stavova
Budž
et
189.430 KM
244.454 KM
Pripremljen
nacrt Uredbe
5.963
Sektor za
upravljanje
dugom
Mart
2013.
Uredba donesena
na Vladi FBiH
Budž
et
Pripremljeni
Propisi
5.965
Sektor za
upravljanje
dugom
Juni 2013.
Odluka donesena
na Vladi FBiH
Budž
et
95
3.1.3.
3.1.4.
Ukupno Program 3.1
Progra
Priprema
m 3.2.
projekata,
provođenje i
3.2.1.
FBIH - Odluka
Vlade FBiH u
vezi s
aktivnostima
na izradi
Programa
javnih
investicija
Izrada
podzakonskih
akata koji
proizlaze iz
Zakona o
budžetima u
FBIH Odluka o
sadržaju i
načinu
dostavljanja IP
obrazaca za
izradu
Programa
javnih
investicija
Rješenje o
prestanku
važenja
Rješenja o
imenovanju
članova
međuresorne
Komisije za
program
javnih
investicija u
Federaciji
Bosne i
Hercegovine
Izrada
Programa
javnih
2
službenika
administrati
vni troškovi,
2 mjeseca
Pripremljen
propis
5.965
Sektor za
upravljanje
dugom
Juni 2013.
Odluka donesena
na Vladi FBiH
Budž
et
1 službenik,
administrati
vni troškovi,
jedan
mjesec
Pripremljeno
rješenje
2.983
Sektor za
upravljanje
dugom
Juni 2013.
Usvojeno rješenje
Budž
et
3
službenika,
administrati
Pripremljen
prijedlog PIP-a
2014-2016
Oktobar
2013.
Program usvojen
na Vladi FBiH
Budž
et,
SIDA
96
20.876 KM
35.750 Sektor za
+
upravljanje
180.000 dugom
praćenje
realizacije
Programa
javnih
investicija
investicija
Federacije BiH
2014-2016
3.2.2
3.2.3
Izrada Plana
razvojnih
projekata, kao
Aneksa
Budžeta BiH
za 2013
Informacija o
realizaciji
razvojnih
programa i
projekata u
implementaciji
u 2012.
i domaći
konzultant
vni troškovi,
4 mjeseca
+
konzultant
2
službenika,
administrati
vni troškovi,
2 mjeseca,
3
službenika,
administrati
vni troškovi,
tri mjeseca
Pripremljen
Aneks
Priprema i
izrada
Informacije
Progra
Transferi FMFm 3.3
a
Ukupno Program 3.2 i 3.3
Ukupno Strateški cilj 3:
Ukupno Program rada FMF-a u 2013. godini po strateškim ciljevima
Ukupan planirani broj uposlenika za 2013.godinu
11.930
Sektor za
upravljanje
dugom
Decembar
2013.
Aneks usvojen na
Vladi FBiH
Budž
et
26.800
Sektor za
upravljanje
dugom
Juni 2013.
Informacija
usvojena na Vladi
FBiH
Budž
et
18.067.48
0
18.321.961 KM
18.342.847 KM
863.373.000 KM
142
97
grant
FEDERALNO MINISTARSTVO ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije u 2013. godini radit će na
pokretanju investicija u cilju dugoročnog osiguranja električne energije radi
zadovoljavanja potreba Federacije Bosne i Hercegovine, pokrivanja budućeg
deficitita električne energije i snage koji će nastati uslijed gašenja postojećih
termoblokova u TE Tuzla i TE Kakanj, te osiguranja pozicije Federacije Bosne i
Hercegovine na unutrašnjem i regionalnom tržištu električne enegije.
U zacrtanom vremenskom periodu intenzivno će se raditi na stvaranju povoljnog
ambijenta za razvoj industrijske proizvodnje, donošenjem novih zakonskih rješenja i
usklađivanje već postojećih sa regulativom EU kao i realiziranjem Akcionog plana
za realizaciju Projekta
„Razvoj industrijske politike u Federaciji Bosne i
Hercegovine“.
Imajući u vidu stanje privrede u Federaciji Bosne i Hercegovine, Ministarstvo će e
zajedno sa Vladom Federacije Bosne i Hercegovine raditi na: bržem regulisanju i
unapređenju propisa u oblasti geoloških istraživanja, istraživanjima nafte i plina,
eksploatacije mineralnih sirovina i rudarstva, industrijskog privređivanja i razvoja;
efikasnom upravljanju u privrednim društvima u okviru nadležnosti; poticati proces
privatizacije i reviziju procesa privatizacije; uređivati komorski sistem u Federaciji
Bosne i Hercegovine; podizati nivo kvaliteta tečnih energenata i gasa; nastaviti
aktivnosti vezane za prestruktuiranja energetskog sektora; poduzimanju aktivnosti
za iznalaženje alternativnih izvora za snabdijevanje gasom i proširenje gasne mreže;
voditi upravni postupak i rješavati u upravnim stvarima iz nadležnosti; aktivirati i
intenzivirati dogovora na entitetskom i državnom nivou u smislu lakšeg regulisanja
određenih oblasti iz nadležnosti; povećanju stepena sigurnosti i podizanja nivoa
lične i kolektivne zaštite rudara u rudnicima uglja i preventivnog djelovanja;
zakonskom regulisanju proizvodnje i prometa naoružanja i vojne opreme u Federaciji
Bosne i Hercegovine; provođenje određenih mjera i aktivnosti za ublažavanje
efekata; educiranju uposlenika u skladu sa potrebama i programima, odnosno i
druge zadaće iz djelokruga svoje nadležnosti.
Program rada Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za 2013. godinu
je izveden iz Programa rada Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije
za mandantni period Vlada za period 2011. - 2014. godine.
98
U skladu sa Programom rada Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za 2013 godinu radiće se na pet strateških ciljeva sa
ukupno osam operativnih ciljeva u predviđenom obimu i vremenu.
Strateski cilj 1:
Operativni
cilj
Strateški cilj 2:
Stvaranje uredjenog ambijenta za efikasno funkcionisanje i razvoj elektro-energetskog sektora, gasnog sektora i sektora naftnih derivata u
skladu sa EU legislativom - Trećim energetskim paketom i Strateškim planom i programom razvoja energetskog sektora FBiH
Usvajanje zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti energije, prirodnog gasa i nafte i njeno usaglašavanje sa zahtjevima
acquis-a, SPP i EU partnerstva
Stvaranje efikasnog sistema u skladu sa EU legislativom koji ce osigurati racionalno i sigurno koristenje prirodnih bogastava i obezbjediti visok
stepen istraženosti ležišta mineralnih sirovina u FBiH, vodeći računa o zaštiti čovjekove okoline.
Operativni cilj 1: Pronalaženje i utvrđivanje ekonomski značajnih rezervi mineralnih sirovina i zakonsko uređenje geoloških istraživanja u FBiH
Operativni ciljevi
Strateški cilj 3:
Operativni cilj 2: Prestruktuiranje i modernizacija rudnika uglja u FBiH i donošenje provedbenih propisa koji uređuju oblast rudarstva u FBiH
Unapređenje ambijenta za proizvodnju i povećanje stepena izvozne orijentacije industrijske proizvodnje
Operativni cilj 1. Izrada industrijskih strategija sa setom akata za osiguranje održivog industrijskog razvoja. (Aktivnosti za realizaciju Akcionog
plana razvoja industrijske politike u FBiH i Akcionog plana FBiH -Strategija razvoja BiH)
Operativni ciljevi
Operativni cilj 2. Donošenje zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti mjeriteljstva, predmeta od plemenitih metala i pretpakiranih proizvoda i
usaglašavanje sa Zakonom o mjeriteljstvu BiH i zahtjevima EU
Strateški cilj 4:
Operativni cilj
Unapređenje ambijenta za proizvodnju i povećanje stepena izvozne orjentacije namjenske industrije
Izrada strategije namjenske industrije sa setom akata za osiguranje održivog razvoja namjenske industrije (Aktivnosti za
realizaciju akcionog plana razvoja namjenske industrije u FBiH i akcionog plana FBiH-Strategija razvoja BiH)
Strateški cilj 5:
Podići razinu odgovornosti trošenja budžetskih sredstava
Operativni ciljevi
Operativni cilj 1. Podizanje razine odgovornosti preko interne revizije
Operativni cilj 2. Educiranje uposlenika FMERI
99
Strateski
cilj 1:
Operativni
cilj 1:
Stvaranje uređenog ambijenta za efikasno funkcionisanje i razvoj elektro-energetskog sektora, gasnog sektora i sektora naftnih derivata u skladu sa EU legislativom - Trećim
energetskim paketom i Strateškim planom i programom razvoja energetskog sektora FBiH
Usvajanje zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti energije, prirodnog gasa i nafte i njeno usaglašavanje sa zahtjevima acquis-a, SPP i EU partnerstva
Program
Program
1.1.
Aktivnost
Izvršeno
Utroseno
u 2012
u 2012
(%)
Ulazni
indikatori
Izlazni
indikatori
Budžet
2013
Nosilac
Rok
izvršenja
Nedost.
Izvori
Mjerljivi indikatori
sredstv
sredstava
za izvrsenje
a
Izrada
zakonskih i
provedbenih
akata iz oblasti
energije
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
Izrada prijedloga
Zakona o
energetskoj
efikasnosti
Izrada dokumenta o
elektro - energetskoj
politici u F BiH na
osnovu usvojenog
Zakona iz oblasti el.
energije
Uspostava
Operatora za OIEiEK
na osnovu usvojenih
Zakona iz oblasti
energije
Ažuriranje
Strateškog plana i
programa FBiH na
osnovu usvojenih
Zakona iz oblasti
energije
Izrada prijedloga
Programa zaštite
socijalno ugroženih
kategorija kupaca u
oblasti energije
Izrada pravilnika i
drugih provedbenih
propisa koji proisticu
0%
Vrijeme
službenika,
Izrađen
propis u
FMERI
SE
II kvartal
Usvojen
Prijedlog Zakon
od strane VFBiH
0%
Vrijeme
službenika,
Izrađen
dokument
u FMERI
SE
III i IV
kvartal
Usvojena elektro
- energetska
politika
0%
Vrijeme
službenika,
Uspostav.
operator
SE
III –IV
kvartal
Uspostavljen
operator
0%
Vrijeme
službenika,
Ažurirani
Strateški
plan i
program od
strane
FMERI
SE
III kvartal
Ažuriran
0%
Vrijeme
imenovane
RG
Izrađen
program u
FMERI
IV kvartal
Usvojen program
0%
Vrijeme
službenika,
Izrađeni
akti u skladu
sa Zakonom
100
Interresorno
SE
II, III i IV
kvartal
Uredbe,
Pravilnici i
Odluke -
iz zakona o OIEiK
1.1.7.
1.1.8.
1.1.9.
Program
1.2.
objavljeni u Sl.
novinama FBiH
Pravilnici i drugi
provedbeni
propisi objavljeni
u Sl. novinama
FBiH
0%
Vrijeme
službenika,
Izrađeni
pravilnici i
drugi prov.
propisi
SE
II, III i IV
kvartal
60%
Vrijeme
imenovane
RG
Izrađene
smjernice
SE
I i II kvartal
Usvojene
smjernice
0%
Vrijeme
službenika,
Broj sprov.
aktivnosti
Stalno
Učešće u radu
30%
Imenovana
RG-Vrij.
službenika,
v.
saradnika,
Izrađen
propis u
FMERI
SE
I kvartal
100%
Vrijeme
imenovane
RG
Izrađen
prijedlog
pravilnika
SE
Kontinuirano
kroz 2013
Pravilnik
objavljen u Sl.
novinama FBiH
0%
Vrijeme
službenika,
Broj sprov.
aktivnosti
Stalno
Učešće u radu
100%
Vrijeme
službenika,
Broj izdatih
licenci
Kontinuirano
kroz 2013
Izdate licence
FMERI
Izrada zakona,
podzak. i
drugih pratećih
akata o
prirodnom gasu
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
Program
1.3.
Izrada pravilnika i
drugih provedbenih
propisa koji proističu
iz Zakona o el.
energiji
Izrada smjernica
elektroenergetske
politike za regulatora
Tekuće aktivnosti
vezano za rad
Parlamenta FBiH
u FMERI
Izrada Nacrta
zakona o gasu FBiH
Izrada prijedloga
pravilnika o
preuzimanju
tehničkih propisa za
oblast prirodnog
gasa (kontinuirano
po zahtjevima)
Tekuće aktivnosti
vezano za rad
Parlamenta FBiH
FMERI
Utvrđen Nacrt
zakona od strane
VFBiH
Regulatorni
nadzor sektora
gasne privrede
1.3.1.
Izdavanje licenci za
obavljanje
energetske
djelatnosti u sektoru
gasne privrede ( po
101
SE
1.3.2.
Program
1.4.
1.2.3.
Monitoring
kvaliteta tečnih
naftnih goriva
1.5.1.
1.5.2.
Program
1.6
100%
Vrijeme
službenika,
Izvjestaj za
ECRB
0%
Vrijeme
službenika,
Izrađen
propis u
FMERI
Vrijeme
službenika,
Broj sprov.
aktivnosti
0%
Vrijeme
službenika
Određen broj
uzoraka po
distributeru
0%
Vrijeme
službenika,
Pravilnici
izrađeni u
FMERI
Izrada zakona,
podzakonskih i
drugih pratećih
akata u sektoru
naftne privrede
1.4.1.
Program
1.5.
zahtjevima)
Izvjestavanje u
skladu sa potpisanim
Ugovorom o
osnivanju
Energetske Z JIE (po
zahtjevima)
Izrada prijedloga
Zakona o naftnim
derivatima u FBiH
Tekuće aktivnosti
vezano za rad
Parlamenta FBiH
Analiza i određivanje
broja uzoraka po
distributeru, po
derivatu za izradu
pravilnika o kvaliteti
tečnih naftnih goriva
u skladu sa
Odlukom o kvaliteti
tečnih naftnih goriva
Izrada pravilnika o
kvaliteti
tečnih naftnih goriva
za ljetnu i zimsku
sezonu
0%
Praćenje izvrš.
procesa restr.
el. en. sektora
u skladu sa EU
direktivom
54/03 i gasnog
102
Kontinuirano
Izvjestaj za
ECRB
IV kvartal
Usvojen
Prijedlog zakon
od strane VFBiH
Stalno
Učešće u radu
SE
Stalno
Sačinjena i
odobrena tablica
broja uzoraka po
sezoni
SE
april i
oktobar
2013
Izrađeni pravilnici
i objavljeni u Sl.
novinama FBiH
SE
SE
FMERI
sektora u
skladu sa EU
direktivom
55/03 i 1775/05
1.6.1.
1.6.2.
1.6.3.
Program
1.7
Program
1.8
Ažuriranje AP
restruktuiranja el. en.
sektora u skladu sa
Trećim energetskim
paketom
Izrada izvještaja o
realizaciji akcionog
plana restruktuiranja
el. en. sektora u
skladu sa Trećim
energ. paketom
Ažuriranje AP
vezanog za
restruktuiranja
gasnog sektora u
skladu sa EU direk
20%
Vrijeme
sluzbenika,
putni
troskovi,
Izvršeno
ažuriranje
akcionog
plana
SE i EP
BiH i
HZHB
II- III kvartal
Usvojen ažuriran
akcioni plan
0%
Vrijeme
sluzbenika;
putni
troskovi,
Izrađeni
izvještaji o
realizaciji
akcionog
plana
SE
IV kvartal
Dostavljeni
izvještaji MVTEO
20%
Vrijeme
službenika,
Ažurirani
akcioni plan
SE
IV kvartal
Ažuriran akcioni
plan
100%
Vrijeme
službenika,
Izrađen
bilans en.
potreba za
2013
I kvartal
Usvojen Bilans
en. potreba u
2013. od strane
V FBiH
Vrijeme
službenika,
Izrađeni
izvještaji u
FMERI
Stalno
Polugodišnji i
godišnji Izvještaj
usvojeni od
strane Vlade
FBiH
Bilansiranje
energetskih
potreba FBiH
1.7.1.
Izrada plana
energetskih potreba
FBiH - bilansa FBiH i
određivanje
kratkoročnih i
dugoročnih mjera za
ostvarenje bilansa
1.7.2.
Praćenje i
izvještavanje
izvršenja bilansa za
2013.godinu
100%
Upravni i
administrativni
nadzor vezan
za
funkcionisanje
energ. sektora
103
SE
SE
1.8.1.
1.8.2.
1.8.3.
1.8.4.
1.8.5.
1.8.6.
Program
1.9
Vođenje registra
postrojenja OIEiEK
Izdavanje
energetskih
saglasnosti za koje je
Ministarstvo
nadležno
Izrada kvartalnih i
god. izvještaja o
projektima u
implementaciji
(POWER 4) i
Gasifikacije SBK
(kontinuirano)
Priprema prijedloga
za program javnih
investicija i projekata
u oblasti energije iz
drugih izvora fin. kao
i izvještavanje
Priprema prijedloga
projekata u okviru
IPA projekata i WBIF
projekata
Izrada izvještaja o
poslovanju
privr.društava iz
oblasti energije u
2012.
100%
Vrijeme
službenika,
Azuriran
registar
SE
Stalno
Azuriran registar
i objavljen na
web stranici
Ministar.
100%
Vrijeme
službenika,
Broj izdatih
saglasnosti
SE
Stalno
Izdate
saglasnosti
kvartalno i
godišnje
Izvještaji
dostavljeni
kvartalno FMF
/Polugodišnji i
godišnji izvještaji
dostavljeni V
FBiH
SE
Kvartalno
Ažurirani IP
obrasci i
dostavljeni FMF
kvartalno
SE
stalno
Projekti
prosljeđeni
MVTEO i DEI-u
III kvartal
Usvojen izvještaj
od VF BiH i
proslijeđ. PFBiH
za JP
100%
Vrijeme
službenika,
100%
Vrijeme
službenika,
100%
Vrijeme
službenika,
100%
Vrijeme
službenika,
100%
/0%
Vrijeme
službenika,
troškovi sl.
putovanja
Izrađeni
izvještaji
Ažurirani IP
obrasci o
projektima u
implement. i
novih
predloženih
projekata
Identifikovani
urađeni
projekti u
FMERI
Izvještaj o
poslovanju
društava
SE
SE
Usaglašavanje
sa zahtjevima
acquies, SPP i
EU partnerstva
1.9.1.
Rad u komisijama za
preuzimanje EU
direktive za uređaje
za gas, kao i
okolinskih direktiva
104
Pripremljene
direktive
SE
Stalno
Pripremljeni
dokumenti i
dostavljeni
MVTEO/Komitetu
za teh.propise
Strateški
cilj 2:
Operativni
ciljevi
Program
2.1.
Program
2.2.
Program
2.3.
(1999/32/EC i
2001/80/EC)
proisteklih iz Ugovora
o EZ
Stvaranje efikasnog sistema u skladu sa EU legislativom koji ce osigurati racionalno i sigurno koristenje prirodnih bogastava i obezbjediti visok stepen istraženosti ležišta
mineralnih sirovina u FBiH, vodeći računa o zaštiti čovjekove okoline.
Operativni cilj 1: Pronalaženje i utvrđivanje ekonomski značajnih rezervi mineralnih sirovina i zakonsko uređenje geoloških istraživanja u FBiH
Operativni cilj 2: Prestruktuiranje i modernizacija rudnika uglja u FBiH i donošenje provedbenih propisa koji uređuju oblast rudarstva u FBiH
Izrada Zakona
o izmjenama i
dopunama
Zakona o
rudarstvu FBiH
Vrijeme
služb.
Izrađen
Usvojen nacrt
Izrada nacrta Zakona
2.1.1
troškovi
propis u
SR
IV kvartal
Zakona od strane
izmjena i dopuna
0%
.
vanj.
FMERI
VFBiH
ZOR-a FBiH
saradnika;
Aktivnosti na
ispunjavanju
obaveza
Ministarstva iz
Konvencije o
sigurnosti i
zdravlju u
rudnicima 1995
(br. 176)
Vrijeme služ. Ispunjenje
Izvršene
Ispunjavanje
troškovi
obaveza
2.2.1
SR
stalno
aktivnosti iz
obaveza FMERI-a iz
0%
vanj.
Ministarstv
.
Konvencije
Konvencije
saradnika
a
Izrada propisa
propisanih ZOGI
u FBiH (Sl.
novine FBiH br.
9/10 i 14/10) i
ZOR FBiH (Sl.
novine FBiH br.
26/10)
2.3.1
Pravilnik o načinu i
50%
Izrađen
Vrijeme
105
SR
II kvartal
Objavljen
.
2.3.2
.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.
2.3.7.
uslovima dodjele
odobr. za vršenje
geoloških istraživ. od
interesa za F BiH
Pravilnik o sadržini,
načinu izrade i
reviziji programa i
projekta geoloških
istraživanja i načinu
izrade izvještaja o
izvršenim geološkim
istraživanjima
Pravilnik o sadržini,
načinu izrade
elaborata o
izvršenim geološkim
istraž. i postupku
vršenja revizije
elaborata
Pravilnik o tehničkim
normativima i
mjerama zaštite za
rudarske radove u
površinskoj
eksploataciji
mineralnih sirovina
Pravilnik o tehničkim
normativima i
mjerama zaštite za
eksploataciju
mineralnih sirovina
dubinskim bušenjem
Pravilnik o tehničkim
normativima i
mjerama zaštite za
radove prerade
miner. sirovina
Pravilnik o sadržaju
elaborata, načinu i
postupku kategor.
jame i jamskih
službenika;
troškovi
vanj.
saradnika;
propis u
FMERI
pravilnik
70%
Vrijeme
službenika;
troškovi
vanjskih
saradnika;
putni
troškovi
Izrađen
propis u
FMERI
SR
II kvartal
Objavljen
pravilnik
70%
Vrijeme
službenika;
troškovi v.
saradnika;
putni
troškovi
Izrađen
propis u
FMERI
SR
II kvartal
Objavljen
pravilnik
80%
Vrijeme
služ.
troškovi
vanjskih
saradnika;
Izrađen
propis u
FMERI
SR
II kvartal
Objavljen
pravilnik
95%
Vrijeme
službenika;
troškovi
vanjskih
saradnika;
Izrađen
propis u
FMERI
SR
I kvartal
Objavljen
pravilnik
Izrađen
propis u
FMERI
SR
IV kvartal
Objavljen
pravilnik
Izrađen
propis u
FMERI
SR
IV kvartal
Objavljen
pravilnik
20%
30%
Vrijeme
službenika;
troš.i
vanjskih
saradnika;
Vrijeme
službenika;
troškovi
vanjskih
106
prostorija prema
stepenu opasnosti
od opasne ugljene
prašine
Program
2.4.
saradnika;
putni
troškovi
2.3.8
Pravilnik o vršenju
tehničkog pregleda
rudarskih objekata,
postrojenja, uređaja i
instalacija
0%
2.3.9.
Upustvo za izradu
osnovne
hidrogeološke karte
40%
Upustvo za izradu
2.3.10. osnovne inženjersko
geološke karte,
40%
Upustvo za izradu
2.3.11. osnovne geološke
karte
40%
2.3.12.
Provođenje
procedure provjere
usklađenosti sa EU
regulativom
2.4.1
Nadzor u realizaciji
Zakona o finan.
kons. rudnika uglja
u FBiH prema
obračunatim, a
neuplaćenim javnim
0%
Vrijeme
služ.
troškovi
vanj.
saradnika;
putni
troškovi
Vrijeme
služ. troš.i
vanjskih
saradnika;
Vrijeme
služ. troš.
vanjskih
saradnika;
Vrijeme
služ. troš.
vanjskih
saradnika;
Vrijeme
služ. troš.
vanjskih
saradnika;
Izrađen
propis u
FMERI
SR
IV kvartal
Objavljen
pravilnik
Izrađen
Prijedlog
Upustva
SR
IV kvartal
Doneseno
Uputstvo
Izrađen
Prijedlog
Upustva
SR
IV kvartal
Doneseno
Uputstvo
Izrađen
Prijedlog
Upustva
SR
IV kvartal
Doneseno
Uputstvo
Provedene
procedure
SR
Stalno
Provedene
procedure
IV kvartal
Usvojena
informacija od
strane VFBiH o
provođenju
nadzora
Zakon o finan.
konsol. rud. uglja
u FBiH prema
obračunat, a
neuplaćenim
javnim prihod. u
periodu 2009 do
2015 god.
100%
Vrijeme
službenika;
putni
troškovi
107
Za svajku
godinu vrši
se nadzor
Zakona
SR
prihodima u periodu
2009 do 2015 godine
Program
2.5.
Akcioni plan
prestrukturir. i
moder. rudnika
uglja u F BiH
2.5.1
.
2.5.2
.
2.5.3
.
Program
2.6.
Praćenje i učešće u
realizaciji
Izmjene postojećeg
ili donošenje novog
Akcionog plana
prestruktuir. rudnika
u sastavu Koncerna
EP BiH, a u okviru
prestruktuir.
elektroenerg. sektora
Donošenje
Akcionog plana
prestruktuiranja
rudnika „Banovići“
100%
Vrijeme
službenika
Praćenje
stalnio
SR
2012/ 2014
0%
Vrijeme
službenika
Izrađen
dokument
SR
IV kvartal
Usvojen Akcioni
plan
0%
Vrijeme
službenika
Izrađen
dokument
SR
IV kvartal
Usvojen Akcioni
plan
Vrijeme
službenika;
troš. v.s.
putni
troškovi
Vrijeme služ.
troš. v.
surad. put.
troškovi
Urađene
definirane
obaveze iz
Odluke
SR
stalno do
realizacije
Izvršene obaveze
iz Odluke
Izrađen
propis u
FMERI
SR
I-II kvartal
Zakon usvojen od
strane V F BiH
Usvojena
informacija
Projekat
istraživanja
nafte i plina na
području F BiH
2.6.1
.
2.6.2
.
Realizacija Odluke o
proglašenju istraživ.
nafte i plina u FBiH
od interesa za FBiH
(SNFBiH br. 57/11)
Izrada Prijedloga
zakona o istraživanju
i eksploat. nafte i
plina u FBiH
60%
0%
108
Program
Aktivnost
2.6.
3.
2.6.3.
Program
2.7.
Program
2.8.
Program
2.9.
Program
2.10.
Praćenje i
provođenje
geoloških
istraživanja na
području F BiH
Realizacija obaveza
iz MOR potpisanog
između VF BiH i
Shell Exploration
Company
Tekuće aktivnosti
vezano za rad
Parlamenta FBiH
Izvršeno Utrosen
u 2012
o
(%)
u 2012
Ulazni
indikatori
Izlazni
indikatori
100%
Vrijeme
službenika
Pripremljen
izvještaj
0%
Vrijeme
službenika,
Broj sprov.
aktivnosti
100%
Vrijeme
službenika;
putni
troškovi
Pripremljen
i akti u
FMERI
2.7.
1.
Izdavanje određenih
odobrenja i rješenja
iz oblasti geoloških
radova
2.8.
1
Prikupljanje izvještaja
od privrednih
društava, analiza i
izrada
100%
Vrijeme
službenika
2.9.
1
Prikupljanje
podataka, ažuriranje i
vođenje katastra i
baze podataka i
izrada izvještaja
100%
Vrijeme
službenika
Budžet
2013
Nosilac
SR
FMERI
SR
Rok
izvršenja
Mjerljivi
indikatori za
izvrsenje
IV kvartal
Dostavljen
izvještaj VFBiH
Stalno
Učešće u radu
Stalno
Izdata rješenja i
odobrenja po
podnesenim
zahtjevima
Stalno
Sačinjen
izvještaj o
izrađenom
bilansu
Stalno
Izvještaj o izradi
katastra i baze
podataka
Izrada bilansa
mineralnih
sirovina
SR
Izrada katastra
istr. prostora i
baze pod. o
stepenu istr.
miner.sirov., tla i
stijena u GIS
formatu
Uređenje oblasti
rud. djelatnosti i
109
SR
Izvori
Nedost.
sredstava sredstva
geol. istraž.u
FBiH u svrhu
održive eksploa.
mineral. sirovina
2.10
.1.
2.10
.2.
2.10
.3.
2.10
.4.
2.10
.5.
2.10
.6.
2.10
.7.
Izrada bilansa
energetskih potreba i
praćenje realizacije u
okviru nadležnosti
sektora
Izrada i vođenje
katastra eksploata.
ipolja i Izdavanje
dozvola za
eksploataciju
Izdavanje dozvola za
izvođenje radova po
rudarskom projektu
Izdavanje raznih
dozvola rješenja i
kategorizacije i
razvrstavanje jama i
jamskih prostorija
Izrada izvještaja o
poslovanju pd iz obl.
rud sa većinskim drž.
kapitalom
Organiziranje I
provođenje stručnog
ispita za tehničko
rukovođenje u oblasti
rudarstva i izdavanje
odgovarajućih
uvjerenja o
položenom ispitu
Organiziranje i
provođenje stručnog
ispita iz oblasti geol.
istraž. i izdavanje
odgovarajućih
uvjerenja o
položenom ispitu
Stalno
Izrađen
Prijedlog bilansa
i dostavljen SE
SR
Stalno
Urađen i
ažuriran katastar
i broj izdatih
dozvola
SR
Stalno
Broj izdatih
dozvola
SR
Stalno
Izvještaj o broju
izdatih dozvola i
rješ.po podnes.
zahtjevima
Sačinjen
Izvještaj
SR
III
kvartal
Izvještaj
dostavljen
VFBiH
Vrijeme
službenika
Organiziran i
proveden
ispit
SR
Stalno
Broj uvjerenja o
položenim
ispitima
Vrijeme
službenika
Organiziran i
proveden
ispit
SR
Stalno
Broj uvjerenja o
položenim
ispitima
100%
Vrijeme
službenika
100%
Vrijeme
službenika
100%
Vrijeme
službenika
100%
Vrijeme
službenika
Broj izdatih
dozvola i
rješenja
100%
Vrijeme
službenika
100%
100%
110
SR
2.10
.8.
2.10
.9.
Program
2.11.
100%
Vrijeme
službenika
Organiziran i
proveden
ispit
SR
Stalno
Broj uvjerenja o
položenim
ispitima
100%
Vrijeme
službenika
Organiziran i
proveden
ispit
SR
Stalno
Broj uvjerenja o
položenim
ispitima
20%
Vrijeme
službenika
Sačinjen
Izvještaj o
realizaciji
obaveza
SR
IV
kvartal
Izvještaj o
realizaciji
obaveza iz
Odluke
Istraživanje
plemen. met. u
FBiH od interesa
za F BiH
2.11
.1.
Strateški
cilj 3:
Organiziranje i
provođenje ispita za
samostalno
rukovanje
eksplozivnim
sredstvima u oblasti
rudarstva i izdavanje
Rješenja o
položenom ispitu
Organiziranje i
provođenje ispita za
vršenje nadzora u
rudarstvu
Realizacija Odluke o
proglašenju geol
istraživanja
plemenitih metala na
području FBiH od
interesa za FBiH
Unapređenje ambijenta za proizvodnju i povećanje stepena izvozne orijentacije industrijske proizvodnje
Izrada industrijskih strategija sa setom akata za osiguranje održivog industrijskog razvoja. (Aktivnosti za realizaciju
Operativni Akcionog plana razvoja industrijske politike u FBiH i Akcionog plana FBiH -Strategija razvoja BiH)
ciljevi
Donošenje zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti mjeriteljstva, predmeta od plemenitih metala i pretpakiranih proizvoda i usaglašavanje sa Zakonom o
mjeriteljstvu BiH i zahtjevima EU
Strategija
razvoja
Program
drvne
3.1.
industrije
Vrijeme
Izrađena
SI/PK
III
Usvojena
3.1.1.
Izrada strategije
20%
služb., troš.
strategija
FBiH
kvartal
strategija
vanj.sarad
Strategija
razvoja
Program
industrije za
3.2.
tekstil, kožu i
obuću
111
Program
3.3.
Program
3.4.
3.2.1
Izrada
strategije
3.3.1.
Izrada
strategije
3.4.1.
Izrada Prijedloga zakona
o finansijskoj konsolidac.
pd u F BiH
Vrijeme
služb., troš.
v.sarad
Izrađena
strategija
SI/PK
FBiH
II
kvartal
Usvojena
strategija
Vrijeme
služb., troš.
v.sarad
Izrađena
strategija
SI/PK
FBiH
IV
kvartal
Usvojena
strategija
vrijeme
službenika
Izrađen
propis u
FMERI
SPEP/SI
II-IV
kvartal
vrijeme
službenika
Izrađen
propis u
FMERI
SI/
FMERI
vrijeme
službenika
Izrađen
propis u
FMERI
SPEP/ SI
I-III
kvartal
Usvojen
Prijedlog Zakon
od strane VFBiH
0%
vrij. služ.
izrađen
prednacrt
po RIA
metod.i
SPEP/
FMERI
II kvartal
Usvojen Nacrt
zakona od
strane VFBiH
0%
vrijeme
službenika
Izrađena
uredba
SPEP
II kvartal
Usvojena od
strane VFBiH
50%
Vrijeme
službenika
SE/
SI
III -IV
kvartal
Objavljen
Pravilnik
SI
I
kvartal
Objavljen
Pravilnik
90%
Strategija
razvoja
industrije
građevins.
materijala
10%
Priprema seta
zak. i
podzakon.
akata za
osig.održivog
ind. razvoja
3.4.2.
3.4.3.
3.4.4.
3.4.6.
3.4.7.
3.4.9.
Izrada Prijedloga Zakona
o privrednoj komori FBiH
Izrada Prijedloga zakona o
izmjenama i dopunama
Zakona o privrednim
društvima
Izrada Nacrt Zakona o
privrednim društvima
Uredba o principima
obavljanja djel. od javnog
interesa
Pravilnik o sistemima za
automatsku dojavu
požara
Pravilnik o uslovima za
ispitivanje uvezenih
uređaja za dojavu i gaš.
10%
0%
0%
85%
Vrijeme
službenika
112
Izrađen
pravilnik u
FMERI
Izrađen
pravilnik u
FMERI
III
kvartal
Usvojen
Prijedlog Zakon
od strane VFBiH
Usvojen
Prijedlog Zakon
od strane VFBiH
3.4.10.
3.4.11.
3.4.12.
3.4.13.
3.4.14.
3.4.15.
3.4.16.
požara
Pravilnik o osnovnim
zahtj.za opremu, zaštitne
sisteme i komp. namij.
eksploz. atmosferi
gasova, para, maglica i
prašine
Pravilnik o uslovima koje
moraju ispunj. pravna lica
koja obavljaju kontrolu
ispravnosti, servisir. i
održ. aparata , sadržaju i
načinu polag.stručnog
ispita za lica koja
(direktno) obavljaju
poslove ispitiv., servis. i
održavanja aparata
Pravilnik o smještaju i
držanju ulja za loženje
Pravilnik o izgradnji
stanica za snabdijev.
prevoznih sredstava
gorivom i o uskladiš. i
pretakanju goriva
Pravilnik o izgradnji
postrojenja za zapaljive
tečnosti i uskl.i pretak.
zapaljivih tečnosti
Pravilnik o str. spremi i
načinu provjere str.
znanja lica koja mogu
rukovati ekspl.materij.,
zapalj.tečnostima
i gasovima u prometu,
kao i mjerama zaštite od
požara
Pravilnik o izgradnji
postrojenja za tečni aftni
gas i uskladiš.i pretakanju
teč. naftnog gasa
Vrijeme
službenika
Izrađen
pravilnik u
FMERI
SR/
SI
II-IV
kvartal
Objavljen
Pravilnik
80%
Vrijeme
službenikainterresorna
RG
Izrađen
pravilnik u
FMERI
Imenova
na RG
FMERI
FMUP
FUCZ
II-IV
kvartal
Objavljen
pravilnik
0%
Vrijeme
službenika
Izrađen
pravilnik u
FMERI
SE
IV
kvartal
Objavljen
pravilnik
0%
Vrijeme
službenika
Izrađen
pravilnik u
FMERI
SE
II-IV
kvartal
Objavljen
pravilnik
0%
Vrijeme
službenika
Izrađen
pravilnik u
FMERI
SE
II-IV
kvartal
Objavljen
pravilnik
0%
Vrijeme
službenikameđusektors
ki
Izrađen
pravilnik u
FMERI
Imen
RG
II-IV
kvartal
Objavljen
pravilnik
0%
Vrijeme
službenika
Izrađen
pravilnik u
FMERI
SE
II-IV
kvartal
0%
113
Objavljen
pravilnik
3.4.17.
3.4.18.
3.4.19.
3.4.20.
3.4.21.
3.4.22.
Program
3.5.
60%
vrijeme
službenika
Izrađen
pravilnik u
FMERI
SI
II-IV
kvartal
Objavljen
Pravilnik
100%
vrijeme
službenika
Izrađen
Izvještaj za
2012
SI
I
kvartal
Izvještaj usvojen
od strane
VFBiH
0%
vrijeme
službenika
Izrađen
prijedog
Programa
SPEP/
FMERI
I-II
kvartal
Program
usvojen od
strane VFBiH
0%
vrijeme
službenika
Izrađen
prijedog
Odluka
FMERI
I-IV
kvartal
Odluke
Usvojene od
strane VFBiH
0%
Vrijeme
službenika
Pokrenuta
incijativa
SE/
FMERI
I kvartal
Postupljenost po
inicijativi
0%
Vrijeme
službenika,
Broj sprov.
aktivnosti
Stalno
Učešće u radu
vrijeme
službenika
Izrađen
prijedlog
izmjene
Uredbe
I
kvartal
Izmjene uredbe
usvojene od
VFBiH
FMERI
Obuka
članova
Uprave pd
za agresivniji
nastup u
promociji
privrede ka
tržištu EU
3.5.1.
Program
3.6.
Pravilnik o minimalnim
tehničkim uslovima i
načinu obavljanja
registrovane djelatnosti
indus.proizvodnje
Izvještaj o AP za
realiziranje projekta
Razvoj industrijske
politike u F BiH
Donošenje Programa
utroška sred. dodjeljenih
Budzetom FBiH za 2013.
FMERI
Donošenje odluka
vezanih za upravljanje u
pd sa državnim kapitalom
Pokretanje procedure
utvrđivanja nadležnosti
izrade pravilnika po
Zakonu o zaštiti od
požara i vatrogatstvu
Tekuće aktivnosti vezano
za rad Parlamenta FBiH
Izmjena Uredbe o
usavršav. predsjed. i
članova nad..odb. i
uprava privrednih
društava sa učeš.
državnog kapitala
30%
Priprema
zakonskih i
podzakon.
akata za
114
SPEP
osiguranje
održivog
razvitka
Zavoda za
mjeriteljstvo
3.6.1.
3.6.2.
3.6.3..
3.6.4.
Program
3.7.
Nacrt zakona o
izmjenama i dopunama
Zakona o mjeriteljstvu u
Federaciji Bosne i
Hercegovine
Izmjene i dopune
Naredbe o vrsti i oblicima
žigova koji su u upotrebi
kod verificiranja mjerila u
Federaciji BiH
Pravilnik o načinu
pregleda i verificiranja
mjerila u Federaciji BiH
Tekuće aktivnosti vezano
za rad Parlamenta FBiH
0%
Vrijeme
uposlenika
Urađen
propis u
FMERI
ZZM
IV kvartal
Usvajanje
Nacrta zakona o
izm i dop
Zakona o
mjeriteljstvu od
strane PFBiH
10%
Vrijeme
uposlenika
Izrađen
propis u
FMERI
ZZM
IV kvartal
Usvajanje i
objavljivanje
0%
Vrijeme
uposlenika
ZZMFBH
IVI
kvartal
Usvajanje i
objavljivanje
0%
Vrijeme
službenika,
FMERI
Stalno
Učešće u radu
80%
Vrijeme
uposlenika
Izrađen
propis u
FMERI
ZZM
II kvartal
Usvajanje i
objavljivanje
80%
Vrijeme
uposlenika
Izrađen
propis u
FMERI
ZZM
II kvartal
Usvajanje i
objavljivanje
80%
Vrijeme
uposlenika
Izrađen
propis u
FMERI
ZZM
II kvartal
Usvajanje i
objavljivanje
Izrađen
propis u
FMERI
Broj sprov.
aktivnosti
Priprema
podzakon.
akata iz
oblasti
predmeta od
plemenitih
metala
3.7.1.
3.7.2.
3.7.3.
Pravilnik o tehničkim
zahtjevima koje u
pogledu sastava,
prevlake i izrade moraju
ispunjavati predmeti od
pl. metala
Pravilnik o sadržaju,
obliku i dimenzijama
znaka dobavljača i
oznake čistoće ppm
pravilnik o sadržaju,
obliku i dimenzijama
federalnog žiga i
115
3.7.4.
3.7.5.
3.7.6.
3.7.7.
3.7.8.
certifikata o uslkađenosti
ppm
pravilnik o visini i
načinu plaćanja
naknada i troškova
postupka zavoda za
mjeriteljstvo u sastavu
fmeri za ppm
Pravilnik o službenoj
iskaznici služb. zavoda
za mjerit. u sastavu
Ministarstva ovlaštenih
za vršenje nadzora nad
ppm
Pravilniko izdavanju
potvrda za uvoz
sirovina, legura i ppm
Naputak o načinu
obavljanja nadzora nad
ppm u federaciji bih
Naputak o uvjetima za
dodjeljivanje znaka
dobavljača ppm
3.7.9.
3.7.10.
3.7.11.
Program
3.8.
Naputak o postupanju pri
dodjeljivanju znaka
dobavljača , podnošenju
zahtjeva za ispitivanje i
žigosanje i odobravanju
ispitivanja i žigosanja
ppm u radnim
prostorijama dobavljača
Naputak o uvjetima za
ispitivanje i žigosanje
ppm u radnim
prostorijama dobavljača
80%
Vrijeme
uposlenika
Izrađen
propis u
FMERI
ZZM
II kvartal
Usvajanje i
objavljivanje
80%
Vrijeme
uposlenika
Izrađen
propis u
FMERI
ZZM
II kvartal
Usvajanje i
objavljivanje
80%
Vrijeme
uposlenika
ZZM
II kvartal
Usvajanje i
objavljivanje
0%
Vrijeme
uposlenika
ZZM
II kvartal
Usvajanje i
objavljivanje
80%
Vrijeme
uposlenika
ZZM
II kvartal
Usvajanje i
objavljivanje
80%
Vrijeme
uposlenika
ZZM
II kvartal
Usvajanje i
objavljivanje
80%
Vrijeme
uposlenika
Urađen
prijedlog
teksta
ZZM
II kvartal
Usvajanje i
objavljivanje
80%
Vrijeme
uposlenika
Urađen
prijedlog
teksta
ZZM
II kvartal
Usvajanje i
objavljivanje
Priprema
podzakon.
akata iz
116
Izrađen
propis u
FMERI
Izrađen
propis u
FMERI
Urađen
prijedlog
teksta
Urađen
prijedlog
teksta
oblasti
nadzora nad
količinom i
označavanje
predpakirani
h prizvoda
Strateški
cilj 4:
Operativni
cilj
Program
4.1.
3.8.1.
Pravilnik o mjeriteljskim
zahtjevima za pakovine
80%
Vrijeme
uposlenika
Urađen
prijedlog
teksta
ZZM
III kvartal
Usvajanje i
objavljivanje
3.8.2.
Uputstvo o načinu
nadzora nad
prepakiranim prizvodima i
označavanja količina i
dozvoljena odstupanja
0%
Vrijeme
uposlenika
Urađen
prijedlog
teksta
ZZM
III kvartal
Usvajanje i
objavljivanje
Unapređenje ambijenta za proizvodnju i povećanje stepena izvozne orjentacije namjenske industrije
Izrada strategije namjenske industrije sa setom akata za osiguranje održivog razvoja namjenske industrije
( Aktivnosti za realizaciju Akcionog plana razvoja industijske politike vezano za namjensku industrije u FBiH i Akcionog plana FBiH-Strategija razvoja BiH)
Priprema
seta
zakonskih i
podzak.
akata za
osiguranje
održivog
razvoja NI
Izrada Prijedloga
Vrijeme
Izrađen
Usvojen
IV
4.1.1.
zakona o proizvodnji i
0%
uposlenik
propis u
FDNI
Prijedlog Zakon
kvartal
prometu NVO
a
FMERI
od strane VFBiH
Vrijeme
Urađen
Usklađivanje sa
Uputstvo o istraživanju i
IV
4.1.2.
70%
uposlenik
prijedlog
FDNI
tekstom Zakona
razvoju sredstava NVO
kvartal
a
teksta
i objavljivanje
Upustvo o kriterijima
Vrijeme
Urađen
Usklađivanje sa
koje moraju ispunjavati
IV
4.1.3.
70%
uposlenik
prijedlog
FDNI
tekstom Zakona
PD za dobivanje odobr.
kvartal
a
teksta
i objavljivanje
za promet NVO
Upustvo o usposatv.
sistema kvaliteta u PD
Vrijeme
Urađen
Usklađivanje sa
IV
4.1.4.
koja se bave proizv. i
70%
uposlenik
prijedlog
FDNI
tekstom Zakona
kvartal
remontom NVO
a
teksta
i objavljivanje
117
4.1.5.
4.1.6.
4.1.7.
4.1.8.
Program
4.2.
70%
Vrijeme
uposlenik
a
Urađen
prijedlog
teksta
FDNI
IV
kvartal
Usklađivanje sa
tekstom Zakona
i objavljivanje
60%
Vrijeme
uposlenik
a
Urađen
prijedlog
teksta
FDNI
IV
kvartal
Usklađivanje sa
tekstom Zakona
20%
Vrijeme
uposlenik
a
Urađen
prijedlog
teksta
FDNI
IV
kvartal
Usklađivanje sa
tekstom Zakona
i objavljivanje
0%
Vrijeme
službenik
a,
Broj sprov.
aktivnosti
FMERI
Stalno
Učešće u radu
10%
Vrijeme
uposlenik
a
Urađen
godišnji
izvještaj
FDNI
IV
kvartal
Izvještaj
dostavljen
VFBiH
10%
Vrijeme
uposlenik
a
Zajedničko
djelovanje
FDNI
Stalno
Broj izrađenih
propisa
0%
Vrijeme
uposlenik
a
Izvještaji
FDNI
III/IV
kvartal
Kvartalni,
polug.i god.
izvještaji
50%
Vrijeme
uposlenik
a
Izvještaji
0%
Vrijeme
Urađen
Strategija
razvoja
namjenske
industrije
u FBiH
4.2.1
4.2.2.
Program
4.3.
Uputstvo o kriterijima
koje moraju ispunjavati
PD za dobivanje
saglasnosti Vlade FBiH
za proizvodnju NVO
Pravilnik o zaštiti na
radu pri proizvodnji
eksploz. materijala
Uputstvo o čuvanju,
zaštiti i korištenju
tehničko tehnološke
dokumentacije PDNI
Tekuće aktivnosti
vezano za rad
Parlamenta FBiH
Uređenje i
unapređenje
poslovnog
ambijenti NI
u FBiH
4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
Implementacija i
praćnje realizacije
Akcionog plana
Saradnja sa
naučnoistraživačkim i
obrazov.instit.na izradi
propisa u oblasti NI
Praćenje i analiziranje
rada privrednih
društava iz oblasti NI
(Kontinuirano)
Učešće u radu radnih
grupa za preuzimanje
EU direktiva u oblasti
NI u FBiH
Izrada godišnjeg
118
FDNI
Stalno
FDNI
IV
Izvještaji o
učešću u radu
radnih grupa
Izvještaji
4.3.4.
Strateški
cilj 5:
Operativni
ciljevi
Program
5.1.
Program
5.2.
izvještaja o poslovanju
PDNI za Vladu FBiH
Analiza godišnjih
planova poslovanja
privrednih društava NI
u FBiH
0%
uposlenik
a
godišnji
izvještaj
Vrijeme
uposlenik
a
Izvještaji
kvartal
FDNI
I
kvartal
dostavljen
VFBiH
Izvještaj o
izvršenim
analizama
Podići razinu odgovornosti trošenja budžetskih sredstava
Operativni cilj 1. Podizanje razine odgovornosti preko interne revizije
Operativni cilj 2. Educiranje uposlenika FMERI
Izvršeno
Utroseno
Program
Aktivnost
u 2012
u 2012
(%)
Ulazni
indikatori
Izlazni
indikatori
Budžet
2013
Nosilac
Rok
Mjerljivi indikatori
Izvori
Nedost.
izvršenja
za izvrsenje
sredstava sredstva
Revizija
poslovnih
procesa
5.1.1.
Pojedinačne ciljane
interne revizije
30%
Vrijeme
uposlenika
Urađena
revizija
više segm.
IR
I-IV
kvartal
Izvještaji IR
5.2.1.
Pojedinačne i grupne
edukacije
(multilateralne i
bilateralne)
30%
Vrijeme i
putni troškovi
uposlenika
Više
obučenih
uposlenika
FMERI
I-IV
kvartal
Broj educiranih i
i efikasniji rad u
sektoru
Osposobljavan
je i usavršav.
119
FEDERALNO MINISTARSTVO PROMETA I KOMUNIKACIJA
Federalno ministarstvo prometa i komunikacija vrši upravne, stručne i druge poslove
utvrđene federalnim zakonom koji se odnose na nadležnost Federacije BiH u oblasti
prometa i komunikacija, i to:cestovni promet i javne ceste i autocesu, željeznički,
vazdušni, pomorski, riječni i jezerski promet,cjevovodni promet,sigurnost cestovnog,
željezničkog, vazdušnog, pomorskog, riječnog i jezerskog prometa,telekomunikacije,
pošte, informacione i komunikacione tehnologije, kontrolu letenja i druge poslove
utvrđene zakonom.
U 2013. godini Federalno ministarstvo prometa i komunikacija će u skladu sa
nadležnostima putem sektora (željezničkog, vodnog i kombinovanog prometa,
cestovnog prometa, stanica tehničkog pregleda i cjevovoda, telekomunikacija, pošta,
informacionih i komunikacionih tehnologija, transportne infrastrukture prometnog
sistema, sektora za upravljanje i koordinaciju sredstava za razvoj, sektora za
upravno-pravne i opće poslove i odjeljenja ekonomsko-finanansijskih poslova) i
Federalne direkcija za civilnu avijaciju/zrakoplovstvo ,koja je u sastavu Ministarstva,
obaviti brojne zadatke i aktivnosti predviđene Programom rada za 2013. godinu.
Najvažniji programi i aktivnosti koje će obilježiti rad Federalnog ministarstva prometa
i komunikacija u 2013. godini su :
- Unapređenje održavanja, zaštite,
rekonstrukcije i izgradnje cestovne
infrastrukture
- Poticanje izgradnje prioritetnih prometnih pravaca
- Osposobljavanje Plovnog puta rijeke Save i održavanje željezničke infrastukture i
sufinansiranje putničkog i kombinovanog saobraćaja putem javnih željezničkih
kompanija
- Unapređenje upravljanja cestovnim prometom roba i putnika
- Unapređenje tehničkog pregleda vozila
- Razvijanje transportnog sistema u skladu sa strateškim dokumentima BiH i FBiH
u oblasti cestovnog prometa
- Unaprijeđivanje prometnog sistem a FBiH u skladu sa strateškim dokumentima
BiH i FBiH
- Povećanje obima i kvaliteta vodnog i željezničkog saobraćaja u FBiH
- Usklađivanje zakonodavstva u sektoru prometa i komunikacija sa propisima EU,
normativno-pravni poslovi, poslovi upravnog rješavanja
- Implementacija Projekta Fe-uprave sa funkcijama G2G, G2B i G2C
- Definisanje sektorskih politika , izrada zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti
poštanskih i elektronskih komunikacija
- Izrada zakona i podzakonskih akata
- Uspostavljanje i jačanje kadrovsko – materijalnih kapaciteta Ministarstva
- Upravno rješavanje
120
Strate
ški
cilj 1:
Operat
ivni
ciljevi
za
godinu
Održavanje postojeće i izgradnja nove transportne infrastrukture kojima se osigurava uključivanje u regionalne i međunarodne transportne mreže
Povećanje razine uslužnosti prometne infrastrukture i smanjenja broja nesreća u prometu.
Program
Progra
m 1.1
Unapređe
nje
održavanj
a, zaštite,
rekonstru
kcije I
izgradnje
cestovne
infrastrukt
ure
Aktivnost
1.1.
1.
Izrada prijedloga
Smjernica za
pripremu Planova
poslovanja
JPCeste FBiH i JP
Autoceste FBiH za
2013.god
1.1.
2.
Analiza i davanje
saglasnosti na
dostavljene
prijedloge Planove
poslovanja za
2013.g. u skladu sa
smjernicama , te
Dostavljanje Vladi
F BiH Odluke o
davanju
saglasnosti na
prijedloge Planova
poslovanja JP
Ceste FBiH I JP
Autocesta FBiH za
2013.g Praćenje
realizacije Planova
poslovanja i
Izvršeno u
prethodnoj
godini
Izrađene i
usvojene
smjernice za
2012.g.
Izrađene
analize
prijedloga
Planova
poslovanja
za 2012.g
Date
saglasnosti
Vlade FBiH
na
predložene
Planova
poslovanja
za 2012 g.
Planiran
sistem
praćenja
provođenja
Utrošeno u
prethodnoj
godini
Ulazni
indikato
ri
Plate
službeni
ka
Plate
službeni
ka,
putni
troškovi,
konsulta
cije
Izlazni indikatori
Izrađen prijedlog
Smjernica
Izrađene analize
Planova poslovanja
121
Bud
žet
za
teku
ću
godi
nu
Nositelj
Rok
izvršenja
Mjerljivi
indikatori za
izvršenje
Izvori
sredsta
va
Sektor
transpor
tne
infrastru
kture
prometn
og
sistema
31.12.2013
.
Izrađene i
usvojene
Smjernice
Budžet
FBiH,
Sektor
transpor
tne
infrastru
cture
prometn
og
sistema
31.12.2013
.
IIzrađena i
odobrena
analiza Planova
poslovanja
Dostavljeni
Planovi
poslovanja i
date
saglasnosti na
iste
od strane Vlade
F BiH
Uspostavljen
sistem praćenja
realizacije
Planova
poslovanja za
2013.g
Budžet
FBiH,
Nedosta
juća
sredstva
izvještavanjeVlade
F BiH o realizaciji
istih u 2013.g
Progra
m 1.2.
Progra
m 1.3.
Upravno
rješavanje
1.2.
1.
Donošenje
prvostepenih I
drugostepenih
rješenja, odgovora
na tužbu,l
saglasnosti,mišljenj
a, odgovori na
poslanička pitanja,
tumačenja po
zahtjevima
stranaka I
izdavanje licenci
1.3.
1.
Izrada i
implentacija
programa
investiranja
sredstava, kontrola
realizacije
projekata
1.3.
2.
Izrada periodičnih
izvještaja za
mjerodavne
institucije o
realizaciji projekata
i kreiranje baze
podataka o
projektima
Poticati
izgradnju
prioritetni
h
prometnih
pravaca
planova
Izrađena
prvostepena
I
drugostepen
a rješenja,
odgovori na
tužbe,
saglasnosti,
mišljenja,
izrađeni
odgovori na
poslanička
pitanja,
tumačenja
po
zahtjevima
stranaka
Izrađen i
usvojen
Program
investiranja
sredstava
GSM
2011.g.Implementira
ni projekti
efikasno i
namjenski
Izrađeni svi
predviđeni
tromjesečni
izvještaji o
realizaciji
projekata iz
oblasti cesta
Uspostavljen
sistem praćenja
provođenja
planova
Plate
službeni
ka,
putni
troškovi,
konsulta
cije
Plate
službeni
ka,
putni
troškovi,
konsulta
cije
Plate
službeni
ka,
putni
troškovi,
konsulta
cije
Izrađena
prvostepena I
drugostepena
rješenja,
saglasnosti,
mišljenja, tumačenja
po zahtjevima
stranaka I izdate
licence za redovno
održavanje cesta
Sektor
transpor
tne
infrastru
kture
prometn
og
sistema
Izrađeni prijedlozi
Programa
Investiranja
Sektor
za
koordina
ciju I
upravlja
nje
sredstav
a za
razvoj
Izrađeni izvještaji i
kreirana baza
podataka o
projektima
122
Sektor
za
koordina
ciju i
upravlja
nje
sredstav
a za
razvoj
31.12.2012
.
Donesena
rješenja
Budžet
FBiH,
31.12.
2013.g.
Izrađeni i
usvojeni
prijedlozi
Programa
investiranja
sredstava,
implementirani
projekti
Budžet
FBiH,
31.12.
2013.g.
Izrađeni i
usvojeni
izvještaji i
uspostavljena
baza podataka,
odnosno
sredstva
efikasno i
namjenski
Budžet
FBiH,
investirana za
realizaciju
projekata
1.4.
1.
Progra
m 1.4.
Osposobit
i Plovni
put Rj.
Save i
održavanj
e
željezničk
e
infrastuktu
re i
sufinansir
anje
putničkog
i
kombinov
anog
saobraćaj
a
Putem
javnih
željeznički
h
kompanija
1.4.
2.
Izraditi Ugovore o
finansiranju
održavanja
željezničke
infrastrukture i
sufinansiranja
putničkog i
kombinovanog
saobraćaja za 2013
.godinu.Izrada
elaborata izračuna
troškova
održavanja ŽI za
period 2013-2015
100%
Izvršiti realizaciju
projekta
obilježavanje
plovnih puteva:
rijeke Save (obje
obale) od 211 do
343 i lijeve obale
Save od 178 do
211. kilometra i
rijeke Une od 5 do
15 riječnog
kilometra.Urađene
studije i pribavljene
okolišne
dozvole.Ishođenje
građevinske
dozvole za projekat
rehabilitacije
plovnog puta rjeke
save.
Stvoreni su
preduslovi za
revitalizaciju
plovidbe
rijekom
Savom i
Ministarstvo
je zajedno sa
Savskom
komisijom i
Ministarstvo
m prometa i
komunikacija
BiH otpočelo
program za
obilježavanje
plovnog puta
r. Save kao i
donošenje
planova za
uspostavljanj
e
međunarodn
og plovnog
puta IV
19.240.000,
00
Odobreno
133.109, ali
nije
utrošeno
Vrijeme
službeni
ka
Vrijeme
službeni
ka
Potpisani ugovori i
izvršena kontrola i
ovjerene konačne
situacije izvršenih
radova
Obilježen plovni put
123
Sektor
Željezni
čkog,
vodnog i
komb.
prometa
Sektor
Željezni
čkog,
vodnog i
komb.
prometa
Decembar
2012
Potpisani
ugovori i
izvršena
kontrola i
ovjerene
konačne
situacije
izvršenih
radova na
održavanu ŽI,
prihvaćeni
elaborati.
Izvršiti
obilježavanje
plovnog puta r.
Save kao i
pripremiti
uslove za
donošenje
planova za
uspostavljanje
međunarodnog
plovnog puta IV
kategorije.Dobiv
ena
građevinska
dozvola za
projekat reh.
Plovnog puta
rjeke Save
Budžet
Budžet
kategorije.
1.5.
1.
Progra
m 1.5.
Unaprijedi
ti
upravljanj
e
cestovnim
prometom
roba i
putnika
1.5.
2.
Progra
m 1.6.
Unaprijedi
ti tehnički
pregled
vozila
1.6.
1.
Izrada baza
podataka i
izvještaja o
raspodjeli
bilateralnih dozvola
prijevoznicima,izrađ
enim karticama za
digitalne
tahografe,o
kategorisanim
autobusnim,stanica
ma,o izdatim
licencama za
unutarnji i
međunarodni
cestovni prijevoz
Redovno praćenje i
prilagođavanje
zakonodavnog
okvira koji reguliše
bezbjednost
prometa vozila u
prometu putnika i
roba,Vođenje i
ažuriranje Registra
redova vožnje
federalnih
autobusnih linija
Vršiti Nadzor nad
efektima programa
rada stanica
tehničkog
pregleda,vođenje
aktivnosti na izradi
Programa rada
stručne institucije iz
člana 76. Zakona o
cestovnom
prijevozu
Federacije
BiH,Izvještaja o
100%
plate
sluzbeni
ka
broj izdatih dozvola,
broj izdatih kartica,
broj kategorisanih
autobusnih stanica,
broj licenci u
unutarnjem I
međunarodnom
prijevozu
Sektor
Prometa
2013
Budžet FBiH,
Sektor
Prometa
2013
Budžet FBiH,
Sektor
Prometa
2013
registar, broj
prilagođenih
pravilnika
1
plate
sluzbeni
ka
broj nadzora,
usvojen plan,
program i zvještaj
od Vlade FBiH
plate
sluzbeni
ka
124
1.6.
2.
Progra
m 1.7.
Razvijati
transportn
i sistem u
skladu sa
strateškim
dokumenti
ma BiH i
FBiH u
oblasti
cestovnog
prometa
1.7.
1.
1.7.
2.
radu stručne
institucije iz člana
76. Zakona o
cestovnom
prijevozu
Federacije BiH,
Izrada baze
podataka i
izvještaja o
stanicama tehničkih
pregleda, o
radionicama za
tahografe
Preuzeti u Strateški
plan FMPiK i vršiti
implementaciju
mjera iz Akcionog
plana za sprovedbu
mjera iz dokumenta
„Polazne osnove
strategije sigurnosti
drumskog
saobraćaja FBIH
2008 – 2013.“,
Definisanje politika
I strategije
sigurnosti
cestovnog prometa
u BiH I
FBiH,Učešće u
izradi Strategije
razvoja sektora
prometa i
komunikacija na
državnom nivou
BiH 2011.-2021,
Učešće u izradi
izradi Zakona o
prevozu opasnih
materija na
području FBIH –
radna grupa
plate
sluzbeni
ka
uplaćena sredstava
sa stanica tehničkog
pregleda, broj
radionica za
tahografe,
Sektor
Prometa
2013
plate
sluzbeni
ka
Akcioni plan, politike
i strategije,
Sektor
Prometa
2012-2021
plate
sluzbeni
ka
Zakon i pravilnici
Sektor
Prometa
2013
125
Budžet FBiH,
formirana od strane
Vlade FBIH,Učešće
u izradi Zakona o
međunarodnom i
međuentitetskom
cestovnom
prijevozu i
podzakonskih
propisa koji se
donose na osnovu
ovog zakona,
Učešće u izradi
Zakona o radnom
vremenu,
obaveznim
odmorima mobilnih
radnika i uređajima
za evidentiranje u
drumskom
prevozumUčešće u
izradi Zakona o
osnovama
sigurnosti
saobraćaja na
cestama u Bosni i
Hercegovini,
Učešće u izradi
Zakona o
koncesijama i
podzakonskih
propisa koji se
donose na osnovu
ovog zakona,
Donijeti izmjene I
dopune Pravilnika
o načinu, kriterijima
I postupku za
određivanje
daljinara I
minimalnih
vremena
vožnje,Pravilnik o
126
kriterijima načinu
usklađivanja
redova vožnje,
Pravilnik o
kategorizaciji
autobusnih stanica
Strate
ški cilj
2:
Operat
ivni
ciljevi
za
godinu
Progra
m 2.1
Povećanje obima i modernizaija svih vidova transporta uz unapređenje njihove sigurnosti
Povećanje obima prijevoza roba ; Modernizacija željeznica nabavkom i početkom primjene talgo i nagibnih vozova; Povećanje korištenja intermodalnog
transporta ; Izvršena rekonstrukcija željezničke pruge Konjic-Čapljina; Ažurirana baza podataka o licenciranju autoprijevoznika i vozila; Izvršeno uvođenje
BAR koda vozila i elektronskih tahografskih kartica za vozače u javnom prijevozu; Izvršeno utvrđivanje daljinara i minimalnih vremena vožnje na općinskom,
kantonalnom i federalnom nivou; Izvršeno usklađivanje sa EU direktivama za tahografe; normativno-pravni akti i upravno rješavanje u skladu s materijalnim
propisima iz nadležnosti ministarstva.
Utrošen
Budžet
Izvršeno u
ou
Ulazni
Mjerljivi
za
Rok
Program
Aktivnost
prethodnoj
prethod
indikato Izlazni indikatori
Nositelj
indikatori za
tekuću
izvršenja
godini
noj
ri
izvršenje
godinu
godini
Izrada
Izrađen
Izrađene i
prezentacionih
prijedlog
ažurirane
materijala i
prezentacija
prezentacije I
aplikacija
Sektor
I aplikacija
aplikacije
prioritetnih
Plate
za
23
Izrađene i
prioritetnih
projekata na
službeni
koordina
prioritetnih
ažurirane
projekata I
enegleskom I
ka,
ciju i
Unaprijeđi
projekata na
prezentacije I
dostavljene
bosanskom jeziku i
2.1.1.
putni
upravlja
vanje
engleskom I
aplikacije
mjeroidavnim
apliciranje za
troškovi,
nje
prometno
bosanskom
prioritetnih
institucijama,
sredstva u EU
konsulta
sredstav
g sistem a
jeziku i
projekata
kao i iznos
fondove i druge
cije
a za
FBiH u
predato
odobrenih
izvore, učešće u
razvoj
skladu sa
Japsnoj
sredstava za
izradi strateških
strateškim
razvojnoj
aplicirane
dokumenata i
dokumenti
agenciji JICA
projekte
Programa
ma BiH i
FBiH
Prikupljanje
Prikupljeni
Plate
Sektor
Prikupljeni
podataka i izrada
podaci za
službeni Prikupljeni
za
podaci za
godišnjih i
2012.g. i
ka,
podaci i izrađeni
koordina
2013.g. i
2.1.2.
20% putni
trogodišnjih
izrađen
predviđeni
ciju i
izrađeni godišnji
planova rada i
trogodišnji
troškovi, planovi i
upravlja
plana rada,
godišnjeg izvještaja plan 2012konsulta izvještaji
nje
godišnji
o radu ministarstva 2014, kao i
cije
sredstav
izvještaj o radu i
127
Izvori
sredsta
va
Budžet
FBiH,
Budžet
FBiH,
Nedosta
juća
sredstva
i učešće u Izradi
prijedloga
zakonskih i
podzakonskih
akata
2.2.1.
Progra
m 2.2
Povećanj
e obima i
kvaliteta
vodnog i
željezničk
og
saobraćaj
a u FBiH
2.2.2.
2.2.3.
Izraditi Ugovore o
sufinansiranju
putničkog i
kombinovanog
saobraćaja za
2013 .godinu.
Izraditi informaciju
o sigurnosti želj.
saobraćaja, Izrada
elaborata o
izračunu prihoda i
troškova operacija
putničkih vozova
za period 20132015.
Organizovanje
ispita i izdavanje
dozvola za
upravljača
(voditelja) čamca,
jahte, brodice,
rafting čamca,
Izdavanje novi i
obnova starih
prometnih dozvola,
izdavanje vinjeta
Konsolidacija JP
Željeznice
Federacije BiH
godišnji plan
i godišnji
izvještaj o
radu za
2011.g. i
dostavljeni
Federalnom
zavodu za
programiranj
e razvoja
100%
sveukupno
700
a za
razvoj
2.100.00
0,00
Decembar
2012
Potpisani
ugovori i
izvršena
kontrola
urednosti linija
koje se
subvencioniraju
, izrađena
informacija o
sigurnosti,
Usvojen
Elaborat o
izračunu
prihoda i
troškova
operacija
putničkih
vozova.
Sektor
Željezni
čkog,
vodnog i
komb.
prometa
Kontinuiran
o
izdate dozvole
za upravljača,
izdate prometne
dozvole za
čamce, izdate
vinjete
Sektor
Željezni
čkog,
Kontinuiran
o
Vrijeme
službeni
ka
Potpisani
ugovori i
izvršena
kontrola
urednosti linija
koje se
subvencioniraju
Sektor
Željezni
čkog,
vodnog i
komb.
prometa
Vrijeme
službeni
ka
Organizovani
ispiti, izdate
dozvole za
upravljača,izdat
e vinjete, izdate
prometne
dozvole
Vrijeme
službeni
ka
128
trogodišnji plan
rada i
dostavljeni
Federalnom
zavodu za
programiranje
razvoja
Budžet
4.435.31
1,35
vodnog i
komb.
prometa
Progra
m 2.3.
Usklađiva
nje
zakonoda
vstva u
sektoru
prometa i
komunika
cija sa
propisima
EU,
normativn
o-pravni
poslovi,
poslovi
upravnog
rješavanja
,
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
Strate
ški cilj
3:
Operat
ivni
ciljevi
za
godinu
Izrada
prvostepenih,drugo
stepenih rješenja,
odgovori na tužbe
Davanje mišljenja,
odgovori na
poslanička pitanja,
rad sa javnim
preuzećima iz
resorne
nadležnosti,
priprema prijedloga
normativnih akata
za Vladu FBiH
Učestvovati u izradi
analize stepena
usklađenosti
postojećih propisa
iz sektora prometa
i komunikacija sa
EU
zakonodavstvom
Vrijeme
službeni
ka i
plaće
Blagovremena
priprema
rješenja i
odgovora na
tužbe
Sektor
za
pravne i
opće
poslove
Vrijeme
službeni
ka i
plaće
Pripremanje za
Vladu FBiH
prijedloga
odluka,rješenja,
informacija i
izvještaja
Sektor
za
pravne i
opće
poslove
Vrijeme
službeni
ka i
plaće
Usklađivanje
materijalnih
propisa sa
zakonodavstvo
m EU ,
programu
utvrđenom od
strane DEI-a
Sektor
za
pravne i
opće
poslove
kontinirano
Blagovremeno
pripremljena i
donesena
rješenja u I i II
stepenu,
blagovremeno
odgovoreno na
tužbe
Budžet
FBiH
35%
kontinirano
Usvojeni
prijedlozi
normativnih
akata
Budžet
FBiH
35%
kontinirano
Usklađeni
materijalni
propisi prema
programu DEI-a
Budžet
FBiH
20%
Stvaranje uslova za uvođenje i povećanje dostupnosti modernih poštanskih i komunikacijskih tehnologija i inovativnih usluga koje doprinose ekonomskom i socijalnom razvoju BiH.
Izrađena analiza tržišta u rezervisanom i nerezervisanom području, konkurenciji (legalna i ilegalna) u kurirskim poštanskim uslugama, izravnoj pošti i
neadresiranim tiskanicama, liberalizaciji tržišta ubaciti , i sl., te davanje preporuka Vladi FBiH o pravcima daljeg razvoja poštanskog sektora u FBiH;
Izrađen novi Zakon o poštanskim uslugama FBiH; Izvršeno usaglašavanje Zakona o RTV sistemu FBiH sa Zakonom o RTV sistemu BiH; Izvršeno
usaglašavanje Zakona o RTV servisu FBiH sa Zakonom o RTV servisu BiH;- ( ovo izbaciti, ubaciti samo Stvaranje infrastructure za rast I razvoj RTV servsa )
Program
Aktivnost
Izvršeno u
prethodno
j godini
Utrošeno u
prethodnoj
godini
Ulazni
indikato
ri
Izlazni indikatori
129
Bud
žet
za
Nositelj
Rok
izvršenja
Mjerljivi
indikatori za
izvršenje
Izvori
sredsta
va
Nedosta
juća
sredstva
teku
ću
godi
nu
Progra
m 3.1
Progra
m 3.2.
Implemen
tacija
Projekta
Fe-uprave
sa
funkcijam
a G2G,
G2B i
G2C
Definisanj
e
sektorskih
politika ,
izrada
zakonskih
i
podzakon
skih akata
iz oblasti
poštanski
hi
elektronsk
ih
komunika
cija
3.1.
1.
3.1.
2.
3.2.
1.
Formiranje Zavoda
za IKT Federacije
BiH
Izgradnja
telekomunikaciono
g sistema za
podršku FeUprava,
PKI infrastrukture,
okvira
interoperabilnosti i
standarda kao i
One-Stop e-Gov
Portala
Izraditi smjernice
razvoja poštanskog
sektora,
Novi
zakon o poštama
FBiH, Izrada
pravilnika za
implementaciju
Novog Zakona
(Podzakonski akti
koji proilze iz
Zakona)
Izvršiti
usaglašavanje
Općih uslova za
pružanje
poštanskih usluga
F BiH,
Zakona
o RTV servisu
FBiH sa Zakonom
Vremenski
period- 4
sedmice
(prilogoditi
prema
budžetu
sektora)
Plate
službeni
ka,
putni
troškovi,
nedosta
juća
sredstv
a
Pripremljena
potrebna
dokumentacija za
formiranje Zavoda
Projektna
ideja
Vremenski
period- 17
sedmica
(prilogoditi
prema
budžetu
sektora)
Plate
službeni
ka,
putni
troškovi,
nedosta
juća
sredstv
a
Izgradnja
telekomunikaci onog
sistema za podršku
FeUprava, PKI
infrastrukture,
okvira
interoperabilnosti i
standarda i
upostavljen OneStop e-Gov Portala
Sektor
za
teleko.,
pošte i
IKT
Urađene
pripremne
radnje.
Vremenski
period- 17
sedmica
(prilogoditi
prema
budžetu
sektora)
Plate
službeni
ka,
putni
troškovi
Ministarstvo izradilo
prijedloge
dokumenata
Sektor
za
teleko.,
pošte i
IKT
Započeta
procedura
uspostavlj
anja
pravnog
okvira za
osnivanje
Zavoda.
130
Sektor
za
teleko.,
pošte i
IKT
31.12.2013
.
31.12.2013
.
Formiranje
Zavoda
Budžet
FBiH,
Umreženi
upravni sektori
Elektronski
potpis u
upotrebi
One-Stop eGov Portal u
upotrebii
Budžet
FBiH,
Doneseni
dokumenti
Budžet
FBiH,
Budžet
FBiH,
eventual
no van
budžets
ka
sredstva
3.2.
2.
3.2.
3.
Strate
ški cilj
4:
Operat
ivni
ciljevi
za
godinu
Radni
materijal
Svakodne
vne
aktivnosti
Vremenski
period- 2
sedmice
(prilogoditi
prema
budžetu
sektora)
Vremenski
period- 16
sedmice
(prilogoditi
prema
budžetu
sektora)
Plate
službeni
ka,
putni
troškovi
Plate
službeni
ka,
putni
troškovi
Sektor
za
teleko.,
pošte i
IKT
Uredba
Izrađen dokument
27%
Sektor
za
teleko.,
pošte i
IKT
12/13
Donesen
Zakon i
podzakonski
akti
Budžet
12/13
Procenat
pravovremeno
urađenih I
dostavljenih
informacija,
mišljenja,
odluka I svih
drugih akata iz
nadležnosti
Sektora
Budžet
FBiH
Izvršiti dalje unapređenje organizacione strukture, ljudskih potencijala i internih procesa rada u skladu sa mjerama i aktivnostima iz Strategije reforme javne uprave u BiH.( Jačanje
kapacitea ministarstva)
Usvojiti izmjene Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji FMPiK kojima se uspostavljaju/unapređuju postojeći organizacijski kapaciteti i ljudski potencijali za
vršenje poslova: a) strateško planiranje, b) izrada politika i propisa, c) priprema i izvršenje budžeta, uključujući javnu finansijsku unutrašnju kontrolu, d)
upravljanje ljudskim potencijalima, e) upravljanje informacionim tehnologijama, i f) institucionalna kominikacija, u skladu sa odgovarajućim mjerama Strategije
reforme javne uprave u BiH. ( Kadrovsko jačanje )
Program
Progra
o RTV servisu BiH
Izrada i donošenje
Zakona o
infrastrukturi i
nadzoru nad javnim
elektronskim
komunikacionim
mrežama i
uslugama / sa
Podzakonskim
aktima
Aktivnosti na
analizi, izradi,
prikuplajnju I
dostavljanju
informacija, odluka,
tumaćenja,
mišljenja,
saglasnosti,
poslaničkih pitanja i
svih drugih
svakodnevnih
poslova iz resorne
nadležnosti
Uspostavi
Aktivnost
4.1.
Obuka i stručno
Izvršeno u
prethodno
j godini
Utrošeno u
prethodnoj
godini
Ulazni
indikato
ri
Izlazni indikatori
Vrijeme
Izrada Plana i
131
Bud
žet
za
teku
ću
godi
nu
Nositelj
Rok
izvršenja
Mjerljivi
indikatori za
izvršenje
Izvori
sredsta
va
Sektor
31.05.2013
Izrađen Plan i
Budžet
Nedosta
juća
sredstva
m 4.1.
ti funkcije
i ojačati
kapacitete
Ministarst
va
Strate
ški cilj
5:
Uspostaviti i održavati funkcionalan i koherentan sistem koordinacije i saradnje u sektoru prometa i komunikacija uzimajući u obzir sektorski pristup u procesu planiranja, izrade
javnih politika, koordinacije pomoći, praćenja, evaluacije, izvještavanja i izrade budžeta.
Operat
ivni
ciljevi
za
godinu
Progra
m 5.1
Progra
m 5.2
1.
osposobljavanje
zaposlenih
službeni
ka i
plaće
programa obuke
zaposlenika(seminar
i,kursevi, broj
službenika za
obuku)
za
pravne i
opće
poslove
.g.
program obuke
zaposlenika sa
tačnim
podacima
FBiH
10%
Izrada zakonskih i podzakonskih akata i priprema i izrada budžeta
Program
Aktivnost
Izrada
zakona i
podzakon
skih akata
5.1.
1.
Izrada Zakona o
pomoći na cestama
i izrada novog
Zakona o cestama i
izrada i izmjena
podzakonskih
akata
5.2.
1.
Izrada prijedloga
DOB-a i Budžeta
za naredne 3
godine , izrada
budžeta za
Strateški trogodišnji
akcioni plan
Ministarstva, izrada
finansijskih
pokazatelja za
Godišnji plan rada
ministarstva i za
Planiranje
i izrada
budžeta
ministarst
va
Izvršeno u
prethodno
j godini
Pripremlje
n
prednacrt
zakona
100,00%
Utrošeno u
prethodnoj
godini
Ulazni
indikato
ri
Izlazni indikatori
Bud
žet
za
teku
ću
godi
nu
Nositelj
Rok
izvršenja
Mjerljivi
indikatori za
izvršenje
Izvori
sredsta
va
31.12.2013
.
Usvojen zakon i
usvojene
izmjene
Budžet
FBiH
mart /
avgust/dec
embar
2013
Usvojen DOBa i Budžet,
usvojeni
strateški
trogodišnji
akcioni plan,
godišnji plan
rada i izvještaj o
radu
Budžet
FBiH
Plate
službeni
ka,
putni
troškovi,
konsulta
cije
Izrađen zakon I
izmjene zakona o
cestama I izmjene
podzakonskih akata
Sektor
transpor
tne
infrastru
kture
prometn
og
sistema
Plate i
naknad
e
zaposle
nika,
materija
lni
troškovi
Prijedlog DOB-a i
Budžeta u
programskom
formatu, prijedlog
budžeta za Strateški
trogodišnji akcioni
plan Ministarstva,
prijedlog finansijskih
pokazatelja za
Godišnji plan rada
ministarstva i za
Godišnji izvještaj o
Odjeljenj
e
finansijs
koekonom
skih
poslova
132
Nedosta
juća
sredstva
Godišnji izvještaj o
radu Ministarstva
5.2.
2.
Progra
m 5.3.
Progra
m 5.4.
Budžetsk
a podrška
programi
ma iz
Godišnjeg
plana
rada za
2013.godi
nu kroz
izvršavanj
e budžeta
5.3.
1.
5.3.
2.
Izrada mjesečnih i
kvartalnih planova
za izvršenje
budžeta
Izrada propisanih
izvještaja i
prijedloga odluka
Izmirivanje
obaveza prema
dobavljačim i
uposlenicima ,
Izrada faktura
putničke takse
radu Ministarstva
100,00%
100,00%
100,00%
5.4.
1.
Koordinacija
izvršenja programa
Ministarstva
Održani
stručni
kolegiji
5.4.
2.
Priprema
materijala za
sjednice Vlade
FBiH
Predložen
e tačke za
dnevni red
Vlade
FBiH
Koordinira
ti rad
sektora
Plate i
naknad
e
zaposle
nika,
materija
lni
troškovi
Plate i
naknad
e
zaposle
nika,
materija
lni
troškovi
Plate i
naknad
e
zaposle
nika,
materija
lni
troškovi
Plate
službeni
ka,
materija
lni
troškovi
Plate
službeni
ka,
materija
lni
troškovi
Urađeni operativni
planovi za izvršenje
budžeta
Odjeljenj
e
finansijs
koekonom
skih
poslova
Mjesečno,
kvartalno,
kontinuiran
o tokom
godine
Dostavljen plan
FMF
Budžet
FBiH
Prijedlozi odluka ,
urađeni izvještaji
Odjeljenj
e
finansijs
koekonom
skih
poslova
03/13,
Mjesečno,
kvartalno,
kontinuiran
o tokom
godine
Donesena
odluka Vlade
FBiH,
dostavljen
izvještaj
Budžet
FBiH
Budžet
FBiH
Proknjižena faktura,
opravdane
blagajničke
isplate,uneseni
potrebni podaci za
obračun
plate,urađene i
poslane fakture
putničke takse
aviokompanijama
Odjeljenj
e
finansijs
koekonom
skih
poslova
Dnevno,
mjesečno,
kontinuiran
o tokom
godine
Izvršeno
plaćanje
dobavljaču,
isplaćena plata
uposlenicima,n
aplaćena
potraživanja od
aviokompanija
po osnovu
putničke takse
Uvrštene i
razmatrane tačke na
sjednicama kolegija
Kabinet
ministra
kontinuiran
o u 2013
Usvojeni
zaključci
Uvrštene i
razmatrane tačke na
sjednicama Vlade
FBiH
Kabinet
ministra
kontinuiran
o u 2013
Usvojena tačka
na sjednici
Vlade FBiH
133
FEDERALNO MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE
Federalno ministarstvo rada i socijalne politike utvrdilo je pet strateških ciljeva
ministarstva u skladu sa programima i zadacima utvrđenim Programom rada Vlade
FBiH i to:
Strateški cilj 1. Institucionalno jačanje Ministarstva u skladu sa strategijom reforme
javne uprave;
Strateški cilj 2. Uspostavljanje efikasnog sistema zaštite, rehabilitacije I socijalne
inkluzije osoba sa invaliditetom u FBiH u skladu sa EU legislativom;
Strateški cilj 3. Uspostavljanje i održavanje funkcionalnog i efikasnog sistema tržišta
rada i spriječavanje dugoročne nezaposlenosti,
neaktivnosti i
socijalne isključenosti radno sposobnog stanovništva u FBiH;
Strateški cilj 4. Unaprijediti sistem socijalne zastite i zastite porodice sa djecom u
skladu sa EU direktivama koji ce garantovati osnovna i ujednacena
prava koja obezbjedjuju zastitu socijalno ugrozenih kategorija;
Strateški cilj 5. Uspostavljanje efikasanog, finansijski stabilanog i odrzivog sistema
PIO/MIO FBiH.
Za realizaciju Strateškog cilja 1. definisani su sljedeći Programi:
-
Kadrovsko jačanje Ministarstva u cilju povećanja efikasnosti
Uspostavljanje sektora za transformaciju ustanova socijalne, evropske
integracije i planirajne projekata
Uspostavljanje Jedinstvemnog registra korisnika gotovinskih naknada u FBiH
Jačanje materijalno-tehničkih kapaciteta Ministarstva
Poboljšanje institucionalne komunikacije
Za realizaciju Strateškog cilja 2. definisani su sljedeći Programi:
-
Izrada adekvatnih i realnih zakonskih propisa i podzakonskih akata iz oblasti
zaštite osoba sa invaliditetom
Planiranje i realizacija isplate novčanih naknada osobama sa invaliditetom i
civilnim žrtvama rata
Revizija svih prvostepenih rješenja i rješavanje žalbi osoba sa invaliditetom u
drugostepenom postupku
Upravni nadzor i finansijska kontrola drugostepenih rješenja za civilne žrtve
rata
Uspostava i funkcionisanje Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i
zapošljavanje osoba sa invaliditetom
Provedba Strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom
2011-2015 u FBiH
Razvijanje saradnje sa nevladinim sektorom i organizacijama osoba sa
invaliditetom
134
Za realizaciju Strateškog cilja 3. definisani su sljedeći Programi:
-
Usklađivanje pravnog okvira sa EU legislativom i međunarodnim dokumentima
Implementacija strategije zapošljavanja u FBiH
Uspostavljanje jedinstvene baze podataka tržišta rada
Učešće u izradi strateških dokumenata na nivou BiH
Kreiranje programa za sprečavanje dugoročne nezaposlenosti i neaktivnosti,
te poboljšanje nivoa uključenosti socijalno ugroženih kategorija stanovništva
Jačanje socijalnog dijaloga
Za realizaciju Strateškog cilja 4. definisani su sljedeći Programi:
-
-
Uspostava univerzalnih osnovnih prava i minimuma socijalnih standarda iz
oblasti socijalne zaštite unapređenje funkcionisanja ustanova socijalne zaštite
od značaja za FBIH
Unapređenje funkcionisanja ustanova socijalne zaštite od značaja za FBIH
Izjednačavanje i dostupnost osnovnih prava iz oblasti zaštite porodice i djece
Provodjenje zakona, medjunarodnih dokumenata i odluka iz oblasti socijalne
zaštite, zaštite porodice sa djecom, porodicno-pravne zastite
Provođenje strateških i drugih dokumenata koji se odnose na oblast
soc.zaštite i zaštite porodice i djece
Jačanje sistema socijalne zaštite i unkluzije djece u BiH - SPIS program
Za realizaciju Strateškog cilja 5. definisani su sljedeći Programi:
-
Izrada Strategije reforme PIO FBiH
Donošenje novih Propisa u oblasti PIO FBiH
Osiguravanje sredstava za penzije koje se finansiraju iz budžeta FBiH
Praćenje stanja u oblasti PIO i predlaganje mjera
Praćenje stanja po pitanju međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju i
predlaganje mjera
Izrada i provođenje akcionih planova u oblasti PIO, socijalne uključenosti i
uvezivanje staža
Provođenje presuda nadleznih sudova
135
Strateški
cilj 1:
Institucionalno jačanje Ministarstva u skladu sa strategijom reforme javne uprave
Program
Aktivnost
1.1.1.
Izvrš
eno u
2012
(%)
Izraditi analizu
potreba za novim
upošljavanjem i
obukom osoblja
Ministarstva
80%
1.1.2.
1.1.3.
Program
1.1
Kadrovsko
jačanje
Ministarstva u
cilju povećanja
efikasnosti
1.1.4.
Utrošen
ou
2012.
godini
0%
0%
50%
70%
Uraditi plan obuke
1.1.5.
Realizacija plana
obuke
1.1.6.
Godišnje
usklađivanje plana
zapošljavanja
shodno novim
poslovima i
obukama u skladu
sa identifikovanim
20%
20%
70%
Izlazni indikatori
Vrijeme
uposlenik
a, troškovi
vanjskog
saradnika
Završena analiza
potreba za novim
upošljavanjem i
obukom novouposlenih i
postojećih
sluzbenika
100%
Upošljavanje novih
službenika
Osigurati
budžetska sredstva
za godišnji plan
obuke
Ulazni
indikatori
50%
50%
Vrijeme
uposlenik
a, broj
upraznjeni
h mjesta
Vrijeme
uposlenik
a
Budžet 2013
26.938,10 KM
Rok izvršenja
Mjerljivi
indikatori za
izvršenje
SPK I EFS
(Sektori)
Prvi kvartal
2013
Definisane
potrebe za
novim
upošljavanjem
i obukom
novouposlenih
i postojećih
službenika
Uposleni novi
službenici
Nosilac
Broj
novouposlenih
službenika
13.469,05 KM
SPK
poslove
Kraj 2012
(kontinuirano
sa procesom
formiranja
novih sektora)
Urađen plan
obuke
13.469,05 KM
SPK
(Sektori)
Prvi kvartal
2013
Urađen plan
obuke
Vrijeme
uposlenik
a
Iznos odobrenih
sredstava
13.469,05 KM
SEF poslove
Prvi kvartal
2013
Osigurana
budžetska
sredstva
Vrijeme
uposlenik
a, troskovi
vanjskog
saradnika,
troskovi
sl.
Putovanja
Broj realizovanih
edukacija u
odnosu na
planirano
kraj 2013.
Broj
realizovanih
edukacija u
odnosu na
planirano
Vrijeme
uposlenik
a
Izmjena
Pravilnika o
sistematizaciji
radnih mjesta,
nove analize
potreba za
obukama
Kontinuirano
Definisane
potrebe za
novim
upošljavanjem
i obukom
novouposlenih
i postojećih
80%
136
26.938,10 KM
13.469,05 KM
OPK poslove
Sektor za
OSI i
CŽR(SPK)
EFS
potrebama
Ukupno Program 1.1.
Program
1.2
Uspostavljanje
sektora za
transformaciju
ustanova
socijalne,
evropske
integracije i
planirajne
projeklata
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
Analiza postojeće
unutrašnje
organizacione
strukture
Prijedlog za
uspostavu sektora
za transformaciju
ustanova socijalne,
evropske
integracije i
planirajne
projeklata
Osiguranje
budžetskih
sredstava za plate
uposlenih,
materijalne
troškove i sredstva
za rad
Ukupno Program 1.2.
Program
1.3.
Uspostavljanje
Jedinstvemnog
registra
korisnika
korisnika
gotovinskih
naknada
1.3.1.
1.3.2.
Analiza postojeće
unutrašnje
organizacione
strukture
Prijedlog za
uspostavu
Jedinstvemnog
registra korisnika
korisnika
gotovinskih
naknada
službenika
40%
70%
50%
107.752,41
KM
58%
80%
Vrijeme
uposlenik
a, troškovi
vanjskog
saradnika
Urađena analiza
postojeće
unutrašnje
organizacione
strukture
26.938,10 KM
SPK
(Sektori)
I kvartal 2013
Vrijeme
uposlenik
a
Prijedlog za
uspostavu
funkcija za
strateško
planiranje i
izradu javnih
politika, odnose
sa javnoscu I EU
integracije
Ministarstva
40.407,15 KM
SPK EFS
(Sektori)
II kvartal 2013
70%
Vrijeme
uposlenik
a
0%
0%
40%
50%
30%
10%
0%
Iznos odobrenih
sredstava
404.071,54
KM
SEF poslove
I kvartal 2013
Urađena
analiza
postojeće
unutrašnje
organizacione
strukture
Uspostavljene
funkcije za
strateško
planiranje i
izradu javnih
politika,
odnose sa
javnoscu I EU
integracije
Ministarstva
Procenat
osiguranih
sredstava u
odnosu na
budžetski
zahtjev
471.416,80
KM
Vrijeme
uposlenik
a, troškovi
vanjskog
saradnika
Urađena analiza
postojeće
unutrašnje
organizacione
strukture
26.938,10 KM
SPK
(Sektori)
Drugi kvartal
2013
Vrijeme
uposlenik
a
Prijedlog za
uspostavu
Jedinstvemnog
registra korisnika
korisnika
gotovinskih
naknada
26.938,10 KM
SPK EFS
(Sektori)
kraj 2013.
0%
137
Urađena
analiza
postojeće
unutrašnje
organizacione
strukture
Uspostavljen
jedinstveni
registar
korisnika
korisnika
gotovinskih
naknada
1.3.3.
1.3.4..
Program
1.3.
Jačanje
materijalnotehničkih
kapaciteta
Ministarstva
Uspostava baze
podataka
Osiguranje
budžetskih
sredstava za plate
uposlenih,
materijalne
troškove i sredstva
za rad (uključujući
sredstva za
održavajna baze
podataka)
Ukupno Program 1.2.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
Analiza trenutnog
stanja materijalnotehničkih
kapaciteta
Ministarstva
Izrada godišnjih
potreba i plana
realizacije
Osigurati
budžetska sredstva
za realizaciju
godišnjih potreba
Godišnje
usklađivanje
0%
0%
Vrijeme
uposlenik
a,
tenderska
procedura
za izradu
baze
podataka
korisnika
gotovinski
h naknada
Vrijeme
uposlenik
a
0%
0%
10%
0%
Izbor baze
podataka koja
odgovara
uslovima
definisanim
tenderom
Iznos odobrenih
sredstava
242.442,93
KM
336.726,29
KM
SPK EFS
(Sektori)
SEF poslove
kraj 2013.
Uspostavljena
baza podataka
Prvi kvartal
2013
Procenat
osiguranih
sredstava u
odnosu na
budžetski
zahtjev
633.045,42
KM
Urađena
analiza
trenutnog
stanja
materijalnotehničkih
kapaciteta
sektora
Urađen plan
potreba i
njihove
realizacije
100%
100%
Vrijeme
uposlenik
a
Urađena analiza
trenutnog stanja
materijalnotehničkih
kapaciteta
sektora
50%
100%
Vrijeme
uposlenik
a
Urađen plan
potreba i njihove
realizacije
13.469,05 KM
SEF Sektori
Prvi kvartal
2013
100%
100%
Vrijeme
uposlenik
a
Iznos odobrenih
sredstava
13.469,05 KM
SEF poslove
Prvi kvartal
2013
Odobrena
budžetska
sredstva
70%
100%
Vrijeme
uposlenik
Urađene analize
godišnjih potreba
13.469,05 KM
SEF Sektori
Kontinuirano
Urađene
analize
138
13.469,05 KM
SEF Sektori
Prvi kvartal
2013
Program
1.4.
Poboljšanje
institucionalne
komunikacije
materijalnotehničkih potreba
Ministarstva
Ukupno Program 1.3.
Redovno
ažuriranje
1.4.1.
postojeće baze
podataka korisnika
socijalnih primanja
Izrada procedura
1.4.2.
za komunikaciju sa
vanjskim faktorima
1.4.3.
Objava periodičnih
informacija/biltena
Azuriranje web
1.4.4.
stranice
Ministarstva
Ukupno Program 1.4.
Ukupno strateški cilj 1.
Strateški
cilj 2:
80%
100%
53.876,21 KM
Vrijeme
uposlenik
a
100%
godišnjih
potreba
Ministarstva
% ažuriranosti
podataka
13.469,05 KM
Sektori
kontinuirano
2013-2015
Ažurirani
podaci
korisnika
socijalnih
primanja
procedure
sastavljene i
usvojene
26.938,10 KM
Sekretar
Drugi kvartal
2013
Uradjena
procedura
objavljen prvi
bilten
26.938,10 KM
PR
Ministarstva
(Sektori)
kontinuirano
2013-2015
objavljen prvi
bilten
Broj novih
informacija,
novosti
13.469,05 KM
Sektori
kontinuirano
2013-2015
Broj novih
informacija,
novosti
100%
50%
60%
50%
50%
100%
75%
100%
78%
49%
57%
Vrijeme
uposlenik
a
Vrijeme
uposlenik
a
Vrijeme
uposlenik
a
80.814,31 KM
1.346.905,14
KM
Uspostavljanje efikasnog sistema zaštite, rehabilitacije I socijalne inkluzije osoba sa invaliditetom u FBiH u skladu sa EU legislativom
Program
Program
2.1
Ministarstva
Izrada
adekvatnih i
realnih
zakonskih
propisa i
podzakonskih
akata iz oblasti
zaštite osoba
sa
invaliditetom
Aktivnost
2.1.1.
Definiranje
zakonodavstva u
skladu sa
aktuelnim
potrebama i
mogućnostima uz
obavezno
uvođenje
prihodovnog
cenzusa za osobe
sa invaliditetom
Izvrš
eno u
2012
(%)
100%
Utrošen
ou
2012.
godini
99%
Ulazni
indikatori
Izlazni indikatori
Budžet 2013
Nosilac
Rok izvršenja
Mjerljivi
indikatori za
izvršenje
Vrijeme
uposlenik
a
Prijedlozi
zakona(zakon o
izvršenju
obaveza,
socijalnim
uslugama,
novčane
naknade za
osobe sa
invaliditetom,
zaštita civilnih
žrtava rata,
organizacije
osoba sa
39.473,87 KM
Sektor za
OSI i
CŽR(SSDZ)
kraj 2013.
Usvojen zakon
139
invaliditetom)
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
Zakon o izvršenju
obaveza nastalih
primjenom zakona
o osnovama
socijalne zaštite,
zaštite civilnih
žrtava rata i zaštite
porodice s djecom
Priprema zakona o
temeljnim
novčanim
naknadama za
podršku osobama
sa invaliditetom
Priprema zakona o
organizacijama
osoba sa
invaliditetom u
Federaciji BiH
Priprema zakona o
zaštiti civilnih
žrtava rata u
Federaciji BiH
Ukupno Program 2.1.
Program
2.2
Planiranje i
realizacija
isplate
novčanih
naknada
osobama sa
invaliditetom i
civilnim
žrtvama rata
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
Redovno planiranje
odgovarajućih
budžetskih
sredstava
Pripremanje i
izvršavanje
finansijskih
transakcija
korisnika
Finansijska
kontrola utroška
sredstava
99%
Vrijeme
uposlenik
a
Rekapitulacija o
isplaćenim
naknadama
korisnicima
prava
0%
Vrijeme
uposlenik
a
Sačinjen
prednacrt
Zakona
70%
0%
Vrijeme
uposlenik
a
70%
0%
Vrijeme
uposlenik
a
88%
40%
99%
100%
100%
99%
100%
39.473,87 KM
Sektor za
OSI i
CŽR(SSDZ)
39.473,87 KM
Sektor za
OSI i
CŽR(SSDZ)
Draft forma
prijedloga
Zakona
Draft forma
prijedloga
Zakona
kraj 2013.
Urađena
rekapitulacija
kraj 2013.
Upućen
prijedlog
zakona na
Vladu
39.473,87 KM
Sektor za
OSI i
CŽR(SSDZ)
kraj 2013.
Upućen
prijedlog
zakona na
Vladu
39.473,87 KM
Sektor za
OSI i
CŽR(SSDZ)
kraj 2013.
Upućen
prijedlog
zakona na
Vladu
Kontinuirano
Procenat
osiguranih
sredstava u
odnosu na
budžetski
zahtjev
Kontinuirano
Postotak
realizovanih
finansijskih
transakcija
kraj 2013.
Godišnji iznos
utroška i
povrata
finansijskih
197.369,35
KM
100%
Vrijeme
uposlenik
a
Budžetski
zahtjev
99%
Vrijeme
uposlenik
a
Broj realizovanih
finansijskih
transakcija
100%
Vrijeme
uposlenik
a
Iznos utroška i
povrata
finansijskih
sredstava
140
133.288.279,7
4 KM
39.473,87 KM
15.789,55 KM
Sektor za
OSI i CŽR
(SEF,
kantonalna
minist.)
Sektor za
OSI i CŽR
(SEF,
kantonalna
minist.)
Sektor za
OSI i CŽR
(SEF,
kantonalna
Ukupno Program 2.2.
Program
2.3
Revizija svih
prvostepenih
rješenja i
rješavanje
žalbi osoba sa
invaliditetom u
drugostepeno
m postupku
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
Prijem i zavođenje
prvostepenih
rješenja
Kontrola pravne i
finansijske
ispravnosti rješenja
(Rješavanje u
postupku revizije)
Izrada uputstava
za nevaljana
rješenja sa
instrukcijom
Rješavanje po
žalbama
2.3.5.
100%
100%
Program
2.4.
Upravni nadzor
i finansijska
kontrola
drugostepenih
rješenja za
civilne žrtve
rata
2.4.1.
2.4.2.
Kontrola
drugostepenih
rješenja za civilne
žrtve rata
Kontrola
finansijskih
zahtjeva
kantonalnih
ministarstava za
finansiranje prava
civilnih žrtava rata
sredstava
Kontinuirano
Broj
zaprimljenih i
uvedenih
rješenja
100%
100%
Vrijeme
uposlenik
a
100%
100%
Vrijeme
uposlenik
a
Finansijska
kontrola
31.579,10 KM
Odsjek za
OSI
Kontinuirano
Procenat
urađenih
kontrola
100%
100%
Vrijeme
uposlenik
a
Izrada upustava
23.684,32 KM
Odsjek za
OSI
Kontinuirano
Broj izrađenih
uputstava
100%
100%
Vrijeme
uposlenik
a
Izrada rješenja
po izjavljenim
žalbama
23.684,32 KM
Odsjek za
OSI
Kontinuirano
100%
100%
Vrijeme
uposlenik
a
Izvještaj o broju
odgovora na
tužbe u
pokrenutim
sudskim
sporovima
23.684,32 KM
Odsjek za
OSI
Kontinuirano
100%
100%
Izjašnjenja po
tužbama
Ukupno Program 2.3.
minist.)
133.343.543,1
6 KM
100%
100%
100%
100%
Uvedena sva
pristigla rješenja
31.579,10 KM
Odsjek za
OSI
Broj rješenja
po izjavljenim
žalbama
Usvojen
izvještaj o
broju odgovora
na tužbe u
pokrenutim
sudskim
sporovima
134.211,16
KM
Vrijeme
uposlenik
a
Broj uvedenih i
izvedenih
korisnika iz
prava, iznos
povrata
sredstava
Vrijeme
uposlenik
a
Godišnji Izvještaj
o izvršenim
isplatama
korisnicima
naknada
141
23.684,32 KM
31.579,10 KM
Odsjek CŽR
Odsjek CŽR
(SEF)
Kontinuirano
Broj uvedenih i
izvedenih
korisnika iz
prava, iznos
povrata
sredstava
Kontinuirano
Usvojen
Izvještaj o
izvršenim
isplatama
korisnicima
naknada
Povrat
nenamjenskih
2.4.3.
doznačenih
sredstava od
kantonalnih
ministarstava
Ukupno Program 2.4.
Program
2.5.
Uspostava i
funkcionisanje
Fonda za
profesionalnu
rehabilitaciju i
zapošljavanje
osoba sa
invaliditetom
2.5.1.
2.5.2.
Izrada
podzakonskih
akata Fonda
Prikupljanje
novčanih sredstava
na račun Fonda iz
budžeta FBiH
2.5.3.
100%
100%
100%
100%
Kontrola
rješenja
korisnika i
zahtjeva
Program
2.6.
Provedba
Strategije za
izjednačavanje
mogućnosti za
osobe sa
invaliditetom
2011-2015 u
FBiH
2.6.1.
Medijska promocija
aktivnosti iz
Strategije u svrhu
podizanja
društvene svijesti o
položaju osoba sa
invaliditetom
23.684,32 KM
Odsjek za
CŽR(SEF,
kantonalna
minist.)
Kontinuirano
78.947,74 KM
50%
70%
Vrijeme
uposlenik
a
Broj urađenih
podzakonskih
akata
23.684,32 KM
Sektor za
OSI i CŽR
(SRZ)
Kontinuirano
100%
30%
Budžetski
zahtjev
Odobren
budžetski zahtjev
841.579,10
KM
Sektor za
OSI i CŽR
I kvartal
Vrijeme
uposlenik
a
Godišnja
kontrola za
alimentiranje
sredstava Fonda
od strane
zakonskih
subjekata
23.684,32 KM
Sektor za
OSI i CŽR u
dijelu
zakonske
nadležnosti
(inspekcije)
Kontinuirano
100%
100%
83%
67%
Kontrola i nadzor
za alimentiranje
sredstava Fonda
Ukupno Program 2.6.
Godišnji Izvještaj
o izvršenom
povratu
sredstava u
federalni budžet
50%
100%
Usvojen
godišnji
Izvještaj o
izvršenom
povratu
sredstava u
federalni
budžet
Procenat
urađenih
podzakonskih
akata u
odnosu na
plan
Procenat
osiguranih
sredstava u
odnosu na
budžetski
zahtjev
Vrijeme
uposlenika,
broj kontrola
izvršenih nad
subjektima koji
su zakonom
obavezani na
alimentiranje
sredstava
888.947,74
KM
Vrijeme
uposlenik
a, troškovi
medijske
kampanje,
troškovi
sl. puteva,
troškovi
vanjskih
142
Broj emitovanih
spotova, broj
postavljenih
bilboard-a,
publikacije...
23.684,32 KM
Broj
emitovanih
spotova, broj
postavljenih
bilboard-a,
publikacije...
2013-2014
Broj
emitovanih
spotova, broj
postavljenih
bilboard-a,
publikacije...
2.6.2.
2.6.3.
Uspostaviti i
razvijati saradnju
sa nadležnim
ministarstvima na
implementaciji
mjera i aktivnosti
planiranih u
Strategiji
Planirati sredstva u
budžetu potrebna
za implementaciju
ciljeva
Ukupno Program 2.6.
Program
2.7.
Razvijanje
saradnje sa
nevladinim
sektorom i
organizacijama
osoba sa
invaliditetom
2.7.1.
2.7.2.
2.7.3.
Planiranje i
pružanje
finansijske podrške
organizacijama
osoba sa
invaliditetom koje
su registrovane uz
saglasnost
ministarstva
Kontrola
zakonitosti rada
organizacija osoba
sa invaliditetom
Sudjelovanje u
kreiranju programa
nevladinih
organizacija i
organizacija osoba
sa invaliditetom
40%
100%
100%
100%
63%
100%
saradnika
Vrijeme
uposlenik
a, troškovi
sl.
putovanja,
troškovi
simpoziju
ma
Vrijeme
uposlenik
a
Godišnji Izvještaj
o izvršenju
akcionog plana
Odobrena
sredstva iz
budžeta
23.684,32 KM
489.473,87
KM
Izvještaj o
izvršenju
akcionog
plana
Odobrena
sredstva iz
budžeta
2013-2014
Usvojen
izvještaj
2013-2014
Procenat
osiguranih
sredstava u
odnosu na
budžetski
zahtjev
I kvartal kontinuirano
Usvojeni
godišnji
Izvještaj o
utrošenim
finansijskim
sredstvima za
podršku
organizacijam
a osoba sa
invaliditetom
koje su
registrovane
uz saglasnost
ministarstva
536.842,51
KM
100%
100%
Vrijeme
uposlenik
a
Godišnji Izvještaj
o utrošenim
finansijskim
sredstvima za
podršku
organizacijama
osoba sa
invaliditetom koje
su registrovane
uz saglasnost
ministarstva
0%
0%
Vrijeme
uposlenik
a
Izmjena zakona
u pogledu
nadležnosti NVO
15.789,55 KM
Odsjek CŽR
30%
0%
Vrijeme
uposlenik
a
Broj izrađenih
programa, broj
sastanaka
31.579,10 KM
Sektor za
OSI i CŽR
143
3.351.579,10
KM
Sektor za
OSI i CŽR
(SEF)
Izmjenjen
Zakon
kontinuirano
broj
realizovanih
programa
koje se tiču OSI
3.398.947,74
KM
138.578.809,3
82%
77%
Ukupno strateški cilj 2.
9 KM
Uspostavljanje i održavanje funkcionalnog i efikasnog sistema tržišta rada i spriječavanje dugoročne nezaposlenosti, neaktivnosti i socijalne isključenosti radno sposobnog
stanovništva u FBiH
Izvrš
Utrošen
Nosilac
Mjerljivi
eno u
ou
Ulazni
(najmanji
Program
Aktivnost
Rok izvrsenja
indikatori za
Izlazni indikatori
Budžet 2013
2012
2012.
indikatori
organizacioni
izvrsenje
(%)
godini
dio)
Usklađivanje
Zakon o
radni sati
pravnog okvira
posredovanju u
Prednacrt
Odsjek za
Vlada FBiH
3.1.1.
0%
0%
radne
sa EU
zapošljavanju i
zakona
31.429,04 KM
zapošljavanj
kraj 2013.
utvrdila Nacrt
grupe
legislativom i
pravima za vrijeme
pripremljen
e
nezaposlenosti
međunarodnim
dokumentima
radni sati
Donošenje Zakona
Izrađena
službenik
Odsjek za
3.1.2.
o radu i praćenje
100%
100%
Zakon o radu
31.429,04 KM
kontinuirano
mišljenja o
au
rad
njegove primjene
primjeni
Odsjeku
radni sati
Zakon o
Prednacrt zakona
službenik
Nacrt i Prijedlog
sigurnosti i
Odsjek za
3.1.3.
o sigurnosti i
100%
100%
31.429,04 KM
kraj 2013.
au
zakona
zdravlju na
rad
zdravlju na radu
Odsjeku
radu
radni sati
službenik
Nacrt i Prijedlog
Prednacrt zakona
Odsjek za
Zakon o
3.1.4.
31.429,04 KM
100%
100%
kraj 2013.
au
zakona
o štrajku
rad
štrajku
Odsjeku
Praćenje primjene
radni sati
Usvojen Zakon o
Odsjek za
Izrađena
Zakona o
službenik
3.1.5.
100%
100%
zapošljavanju
31.429,04 KM
zapošljavanj
kontinuirano
mišljenja o
zapošljavanju
au
stranaca
e
primjeni
stranaca
Odsjeku
Izrada mišljenja o
radni sati
potrebi ratifikacije
Višeg
Broj
ažurna izrada
Odsjek za
3.1.6.
100%
100%
neratificiranih
stručnog
31.429,04 KM
kontinuirano
mišljenja/Broj
mišljenja
rad
međunarodnih
saradnika
zahtjeva
dokumenata
za MOR
Praćenje i
radni sati
Broj
izvještavanje o
Višeg
ažurna izrada
izvještaja/Broj
Odsjek za
3.1.7.
100%
100%
31.429,04 KM
kontinuirano
stepenu
stručnog
mišljenja
zahtjeva (u
rad
implementacije
saradnika
skladu sa
Ukupno Program 2.7.
Strateški
cilj 3:
Program
3.1
43%
33%
144
međunarodnih
dokumenata
Program
3.2
Program
3.3
Program
3.4
Program
3.5
Implementacija
strategije
zapošljavanja
u FBiH
Uspostavljanje
jedinstvene
baze podataka
tržišta rada
Učešće u
izradi
strateških
dokumenata
na nivou BiH
Kreiranje
programa za
spriječavanje
dugoročne
nezaposlenosti
i neaktivnosti,
te poboljšanje
nivoa
uključenosti
socijalno
ugroženih
kategorija
stanovništva
Ukupno Program 3.1.
Praćenje
implementacije
mjera Akcionog
3.2.1.
plana za
zapošljavanje u
FBiH
Ukupno Program 3.2.
Izrada detaljnih
informativno
analitičkih
3.3.1.
dokumenata iz
oblasti rada i
zapošljavanja
Ukupno Program 3.3.
Sprovođenje mjera
iz strateških
3.4.1.
dokumenata na
nivou BiH
Ukupno Program 3.4.
za MOR
86%
86%
100%
80%
100%
80%
100%
80%
100%
80%
100%
80%
100%
80%
220.003,31
KM
radni sati
4
službenik
a
sati
stručnog
savjetnika
u Sektoru
379.643,15
KM
Odsjek za
zapošljavanj
e
kontinuirano
akcioni plan
usvojen
dokumenti
pripremljeni
Sektor RiZ
kontinuirano
analitička
podloga za
razvoj javne
politike
Sektor RiZ
kontinuirano
Strategije
usvojene
15.714,52 KM
Sektor RiZ i
Federalni
zavod za
zapošljavanj
e
kontinuirano mjesečno
Informacija
sačinjena sa
prijedlogom
mjera za
rješavanje
problema u
oblasti
kraj 2013.
Odnos
planirano/upos
leno
kraj 2013.
Odnos
planirano/upos
leno
15.714,52 KM
15.714,52 KM
radni sati
službenik
a Sektora
RiZ
Strategije
usvojene
27.500,41 KM
27.500,41 KM
3.5.1.
3.5.2.
Nastavak
monitoring
programa za
zapošljavanje
mladih
100%
100%
radni sati
službenik
a Odsjeka
3.5.3.
Praćenje
implementacije
programa
100%
100%
radni sati
službenik
a Odsjeka
100%
akcioni plan
usvojen
379.643,15
KM
Izrada informacije
postojećeg stanja
po pitanju
nezaposlenosti i
neaktivnosti na
tržištu rada
100%
planom MORa)
radni sati
2
službenik
a Sek. RiZ
Informacija
sačinjena
Izrađen i
implementiran
program, broj
uposlenih odnos
planirani/uposlen
o
15.714,52 KM
Sektor RiZ i
Federalni
zavod za
zapošljavanj
e
300 uposlenih
Roma
105.714,52
KM
Odsjek za
zapošljavanj
e
145
3.5.4.
3.5.5.
3.5.6.
Program
3.6
Jačanje
socijalnog
dijaloga
zapošljavanja
Roma
Praćenje programa
za zapošljavanje
žena
Praćenje
implementacije
programa za
zapošljavanje
dugoročno
nezaposlenih
Praćenje
implementacije
ostalih programa
za zapošljavanje
Ukupno Program 3.5.
Pružanje stručne,
pravne i
administrativne
3.6.1.
pomoći za rad ESV
BiH
Pružanje stručne,
pravne i
3.6.2.
administrativne
pomoći za rad
mirovnog vijeća
Program
4.1
100%
radni sati
službenik
a Odsjeka
Program izradjen
15.714,52 KM
Odsjek za
zapošljavanj
e
kraj 2013.
Odnos
planirano/upos
leno
100%
100%
radni sati
službenik
a Odsjeka
Program izradjen
15.714,52 KM
Odsjek za
zapošljavanj
e
kraj 2013.
Odnos
planirano/upos
leno
100%
100%
radni sati
službenik
a Odsjeka
Analiza
sačinjena
15.714,52 KM
Odsjek za
zapošljavanj
e
kraj 2013.
Odnos
planirano/upos
leno
100%
100%
100%
100%
radni sati
stručni
savjetnik
Sektor RiZ
kontinuirano
Zapisnici
sjednica ESV
100%
radni sati
stručni
savjetnik
kontinuirano
Zapisnici
sjednica
Mirovnog
vijeća, spis
predmet
Rok izvršenja
Mjerljivi
indikatori za
izvršenje
kraj 2013
Zakon o
osnovama
socijalne
zaštite
100%
184.287,13
KM
ažurno pružanje
pomoći
ažurno pružanje
pomoći
178.857,26
KM
15.857,26 KM
Odsjek za
rad
194.714,52
KM
1.021.863,06
Ukupno strateški cilj 3.
98%
88%
KM
Unaprijediti sistem socijalne zastite i zastite porodice sa djecom u skladu sa EU direktivama koji ce garantovati osnovna i ujednacena prava
koja obezbjedjuju zastitu socijalno ugrozenih kategorija
Izvrš
Utrošen
Nosilac
eno u
ou
Ulazni
(najmanji
Program
Aktivnost
Izlazni indikatori
Budžet 2013
2012
2012.
indikatori
organizacioni
(%)
godini
dio)
Uspostava
Izrada Zakona o
Radni sati
Sektor
univerzalnih
osnovama
službenik
Nacrt i Prijedlog
4.1.1.
50%
0%
70.907,88 KM
SSZPD i
osnovnih prava
socijalne zaštite
a i radni
zakona
Radna grupa
i minimuma
sati
Ukupno Program 3.6.
Strateški
cilj 4:
100%
100%
100%
146
socijalnih
standarda iz
oblasti
socijalne
zaštite
Program
4.2.
Unapređenje
funkcionisanja
ustanova
socijalne
zaštite od
značaja za
FBIH
Izrada Zakona o
hraniteljstvu
4.1.2.
Radne
grupe
Radni sati
službenik
a i radni
sati
Radne
grupe
Nacrt i Prijedlog
zakona
Sektor
SSZPD i
Radna grupa
0%
0%
25%
0%
0,00 KM
80%
80%
Radni sati
službenik
a i radni
sati
Radne
grupe
Urađen Pravilnik
16.363,36 KM
Sektor
SSZPD i
Radna grupa
prvi kvartal
2013
70%
80%
Radni sati
službenik
a
Urađen Pravilnik
16.363,36 KM
Sektor
SSZPD
prvi kvartal
2013
4.2.3.
Izrada Godišnjeg
plana posjeta
ustanovama
socijalne zaštite u
Federaciji BiH
0%
0%
Radni sati
službenik
a
Urađen Godišnji
plan
5.454,45 KM
Sektor
SSZPD
prvi kvartal
2013
4.2.4.
Izrada Startegije
transformacije
ustanova socijalne
zaštite u Federaciji
BiH
0%
0%
Radni sati
službenik
a
Urađena
Strategija
3.099.090,07
KM
Sektor
SSZPD i
Radna grupa
četvrti kvartal
2013
Ukupno Program 4.1.
Izrada Pravilnika o
standardima za rad
i pružanje usluga u
ustanovama
4.2.1.
socijalne zaštite u
Federaciji BiH
4.2.2.
Izrada Pravilnika o
vršenju stručnog
nadzora i pružanju
stručne pomoći
ustanovama
socijalne zaštite
Federacije BiH
147
70.907,88 KM
kraj 2013
Zakon o
hraniteljstvu
141.815,75
KM
Pravilnik o
standardima
za rad i
pružanje
usluga u
ustanovama
socijalne
zaštite u
Federaciji BiH
Pravilnik o
vršenju
stručnog
nadzora i
pružanju
stručne
pomoći
ustanovama
socijalne
zaštite
Federacije BiH
Godišnji plan
posjeta
ustanovama
socijalne
zaštite u
Federaciji BiH
Startegija
transformacije
ustanova
socijalne
zaštite u
4.2.5.
4.2.6.
Program
4.3.
Izjednačavajne
i dostupnost
osnovnih prava
iz oblasti
zaštite
porodice i
djece
Izrada Plana
razvijanja službi
"Stanovanje u
lokalnoj zajednici
uz podršku"
Izrada Smjernica
vezano za
kvalitetan razvoj
usluge
"Stanovanje u
lokalnoj zajednici
uz podršku"
Ukupno Program 4.2.
Izrada Zakona o
zaštiti porodice sa
4.3.1.
djecom
4.3.2.
4.3.3.
4.3.4.
Izrada prijedloga
odluke o izdvajanju
finansijskih
sredstava za
obilježavanje
"Dječije nedjelje"
za područje
Federacije BiH
Izrada Prijedloga
Programa
obilježavanja
"Dječije nedjelje"
za područje FBiH
Monitoring i
evaluacija efekata
obilježavanja
dječije nedelje
50%
70%
Radni sati
službenik
a
Urađen Plan
120.907,88
KM
Sektor
SSZPD i
NVO
drugi kvartal
2013
0%
0%
Radni sati
službenik
a
Urađene
smjernice
10.908,90 KM
Sektor
SSZPD
prvi kvartal
2013
33%
38%
0,00 KM
100%
Radni sati
službenik
a i Radni
sati radne
grupe
Sektor
SSZPD i
Radna grupa
kraj 2013
50%
100%
100%
100%
3.269.088,01
KM
Nacrt i Prijedlog
zakona
70.907,88 KM
100%
Radni sati
službenik
a
Urađen Prijedlog
odluke
42.908,90 KM
Sektor
SSZPD
polovina 2013
100%
Radni sati
službenik
a
Izviještaji
kantonalnih
ministarstava o
obilježavajnu
dječije nedelje
10.908,90 KM
Sektor
SSZPD
četvrti kvartal
2013
100%
Radni sati
službenik
a
Urađen Prijedlog
programa
obilježavanja
"Dječije nedjelje
5.454,45 KM
Sektor
SSZPD
četvrti kvartal
2013
148
Federaciji BiH
Plan
"Stanovanje u
lokalnoj
zajednici uz
podršku"
Smjernice
vezano za
kvalitetan
razvoj usluge
"Stanovanje u
lokalnoj
zajednici uz
podršku"
Zakon o zaštiti
porodice sa
djecom
Usvojen
Prijedlog
odluke i
objavljena
odluka u
"Službenim
novinama
Federacije
BiH"
Izvještaj Vladi
Federacije BiH
o provedbi
Odluke o
obilježavanju
"Dječije
nedjelje"
Donesen
Program o
obilježavanju
"Dječije
4.3.5.
4.3.6.
Program
4.4.
Provodjenje
zakona,
medjunarodnih
dokumenata i
odluka iz
oblasti
socijalne
zastite, zastite
porodice sa
djecom,
porodicnopravne zastite
Saopćenje o
prosječnim
potrebama osobe
koja zahtjeva
izdržavanje
Priprema radnog
materijala Priručnik za trening
i edukaciju
uposlenika u
centrima za
socijalni rad za
postupanje u
slučajevima nasilja
u porodici
Ukupno Program 4.3.
Izrada informacija,
analiza, izvještaja,
prikupljane i
obrada podataka
4.4.1.
4.4.2.
Davanje mišljenja i
odgovora na upite
fizičkih i pravnih
lica
nedjelje" i
objavljen u
"Službenim
novinama
Federacije
BiH"
Doneseno
Saopćenje i
objavljeno u
"Službenim
novinama
FBiH"
100%
Radni sati
službenik
a
Urađen Prijedlog
saopćenja
5.454,45 KM
Sektor
SSZPD
prvi kvartal
2013
0%
0%
Vrijeme
uposlenik
a,
Naknada
za
clanove
radne
grupe,
troskovi
stampanja
, troskovi
organizaci
je
sastanaka
radne
grupe
Urađen priručnik
10.908,90 KM
Sektor
SSZPD i
Radna grupa
četvrti kvartal
2013
Pripremljen
radni materijal
priručnika
75%
83%
0,00 KM
100%
100%
100%
146.543,49
KM
100%
Radni sati
službenik
a
Urađene
informacije,
analize,
izvještaji,
prikupljeni i
obrađeni podaci
100%
Radni sati
službenik
a
Data mišljenja i
odgovori na upite
pravnih i fizičkih
lica
149
5.454,45 KM
Sektor
SSZPD
kontinuirano
Broj i vrsta
urađenih
informacija,
analiza,
izvještaja,
prikupljenih i
obrađenih
podataka
10.908,90 KM
Sektor
SSZPD
kontinuirano
Broj mišljenja i
odgovora
4.4.3.
4.4.4.
4.4.5.
4.4.6.
4.4.7.
4.4.8.
4.4.9.
Rješavanje u
drugostepenom
upravnom
postupku
Učešće na
seminarima,
okruglim stolovima
i sl
Postupanje po
zahtjevima za
ostvarivanje
alimentacije u
inostranstvu i
zahtjevima za
ostvarivanje
dječijeg dodatka u
inostranstvu
Izrada Prijedloga
okvirnog budžeta i
godišnjeg budžeta
Izrada Prijedloga
odluka utroška
sredstava
utvrđenih u
budžetu za tekuću
godinu
Monitoring i
evaluacija utroška
sredstava
utvrđenih u
budžetu za tekuću
godinu
Učešće u izradi
strateških i drugih
dokumenata čiji
nosilac izrade nije
ministarstvo
Ukupno Program 4.4..
Program
4.5.
Provođenje
stasteških i
4.5.1.
Analiza strateških i
drugih dokumenta
100%
100%
Radni sati
službenik
a
Urađena
drugostepena
rješenja
16.363,36 KM
Sektor
SSZPD
kontinuirano
Broj urađenih
rješenja
100%
100%
Radni sati
službenik
a
Učešće na
seminarima i
slično
5.454,45 KM
Sektor
SSZPD
kontinuirano
Broj učešća na
seminarima i
sl.
100%
100%
Radni sati
službenik
a
Obrađeni
zahtjeva
10.908,90 KM
Sektor
SSZPD
kontinuirano
Broj obrađenih
zahtjeva
100%
100%
Radni sati
službenik
a
Urađen Prijedlog
10.908,90 KM
Sektor
SSZPD
kontinuirano
Prijedlog
dostavljen
Ministru
100%
100%
Radni sati
službenik
a
Urađen Prijedlog
3.204.354,45
KM
Sektor
SSZPD
kontinuirano
Prijedlog
dostavljen
Ministru
100%
Radni sati
službenik
a
Odobrena
sredstva
utrošena
namjenski/nena
mjenski
5.454,45 KM
Sektor
SSZPD
kontinuirano
Pregled
utrošenih
sredstava
100%
100%
Radni sati
službenik
a
Pripremljen
materijal za
strategije i druge
dokumente
5.454,45 KM
Sektor
SSZPD
kontinuirano
Broj
dokumenata u
čijoj se izradi
učestvovalo
100%
100%
100%
100%
Sektor
SSZPD
polovina 2013
Analiza
strateških i
100%
3.275.262,33
KM
Radni sati
službenika
150
Urađena Analiza
10.908,90 KM
drugih
dokumenata
koji se odnose
na oblast
soc.zaštite i
zaštite
porodice i
djece
4.5.2.
4.5.3.
Program
4.6.
Jačanje
sistema
socijalne
zaštite i
unkluzije djece
u BiH - SPIS
program
Ukupno
Program 4.5.
4.6.1.
Ukupno
Program 4.6.
Ukupno strateški cilj 4.
Strateški
cilj 5:
koji se odnose na
oblast socijalne
zaštie i zaštite
porodice i djece
Implementacija
Akcionog plana za
provedbu
Dokumenta politike
zaštite djece bez
roditeljskog
staranja i porodica
pod rizikom od
razdvajanja u
Federaciji BiH
2006-2016 za
period 2013-2014
Implementacija
Strategije za
prevenciju i borbu
protiv nasilja u
porodici Federacije
BiH za period
2013-2017. godina
Implementacija
planiranih
aktivnosti
programa Jačanja
sistema socijalne
zaštite i inkluzija
djece u BiH
drugih
dokumenta
0%
0%
0%
0%
33%
33%
Radni sati
službenik
a
Radni sati
službenik
a
Usvajanje
Akcionog plana
na nivou kantona
i formiranje
koordinacionog
tijela na nivou
Federacije BiH
Provedba
Akcionog plana
iz oblasti
socijalne zaštite
10.908,90 KM
Sektor
SSZPD,
Federalno
ministarstvo
finansija ,
HHC BiH i
UNICEF
172.908,90
KM
kraj 2013
Implementacij
a Akcionog
plana
Sektor
SSZPD i
Federalno
ministarstvo
finansija
(koordinator
izrade
dokumenta
Gender
centar F BiH)
kraj 2013
Implementacij
a Strategije za
prevenciju i
borbu protiv
nasilja u
porodici akcionog
plana u oblasti
socijalne
zaštite
Sektor
SSZPD i
UNICEF
polovina 2013
Implementacij
a SPIS
programa
194.726,71
KM
Radni sati
službenik
a i SPIS
konsultant
Realizovane
aktivnosti
100%
100%
100%
100%
10.908,90 KM
61%
59%
7.038.345,20
KM
Uspostaviti efikasan, finansijski stabilan i odrziv sistem
PIO FBiH
151
10.908,90 KM
Program
Program
5.1
Program
5.2
Realizacija
Strategije
reforme PIO
FBiH
Donošenje
novih Propisa
u oblasti PIO
FBiH
Aktivnost
5.1.1.
Medijska promocija
Strategije
Uspostaviti i
razvijati saradnju
sa nadležnim
institucijama na
5.1.2.
implementaciji
mjera i aktivnosti
planiranih u
Strategiji
Osigurati novčana
sredstva za
5.1.3.
implementaciju
ciljeva
Ukupno Program 5.1.
Izrada novog
5.2.1.
teksta Zakona o
PIO
Izrada novog
5.2.2.
teksta Zakona o
organizaciji PIO
Praćenje
procedure
usvajanja Zakona
o izmjenama i
dopunama Zakona
5.2.3.
o osnivanju
Instituta za
medicinsko
vještačenje
zdravstvenog
stanja
Izvrš
eno u
2012
(%)
Utrošen
ou
2012.
godini
Ulazni
indikatori
Izlazni indikatori
0%
vrijeme
uposlenik
a
urađena
medijska
promocija
0%
vrijeme
uposlenik
a
Dogovorena
saradnja sa
Svjetskom
bankom i drugim
institucijama
0%
0%
vrijeme
uposlenik
a
Odobrena
sredstva za
implementaciju
ciljeva
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
90%
90%
Budžet 2013
11.372,72 KM
Nosilac
(najmanji
organizacioni
dio)
Ministarstvo/
Vlada FBiH
Rok izvršenja
Mjerljivi
indikatori za
izvršenje
2013
Broj javnih
nastupa,
uradjenih
spotova,
reklama,
medijskih
gostovanja
11.372,72 KM
Sektor PIO i
drugi
kontinuirano
2013
Dogovorena
saradnja sa
Svjetskom
bankom i
drugim
institucijama
15.163,62 KM
Ministarstvo/
Vlada FBiH
kontinuirano
2013
Odobrena
sredstva za
implementaciju
ciljeva
37.909,06 KM
vrijeme
uposlenik
a
vrijeme
uposlenik
a
vrijeme
uposlenik
a
152
Uradjen radni
tekst propisa
98.563,56 KM
Sektor PIO
2013
Uradjen radni
tekst propisa
Uradjen radni
tekst propisa
56.863,59 KM
Sektor PIO
2013
Uradjen radni
tekst propisa
Usvojen i
objavljan Zakon
11.372,72 KM
Sektor
PIO/FZPIO
mart 2013
Usvojen i
objavljan
Zakon
Program
5.3
Program
5.4
Osiguravanje
sredstava za
penzije koje se
finansiraju iz
budžeta FBiH
Praćenje
stanja u oblasti
PIO i
predlaganje
mjera
Ukupno Program 5.2.
Pribavljanje
procjena od FZPIO
o broju korisnika i
5.3.1.
potrebnim
sredstvima za ovu
namjenu
Izrada budžetskih
5.3.2.
zahtjeva za ove
namjene
Praćenje
odobravanja
5.3.3.
neophodnih
sredstava
Praćenje utroška,
kontrola i
podnošenje
izvještaja o utrošku
5.3.4.
ovih sredstava
nakon dobivanja
informacija od
FZPIO
Ukupno Program 5.3.
5.4.1.
5.4.2.
5.4.3.
Izrada izvještaja i
informacija za
Vladu, Parlament i
druge domaće i
strane institucije
Davanje mišljenja
na zakone i
podzakonske akte
za koje nije
predlagač Sektor
PIO
Priprema
prijedloga rješenja i
166.799,87
KM
30%
30%
100%
100%
vrijeme
uposlenik
a
Pribavljene
procjene
18.954,53 KM
Sektor
PIO/Sektor
PKE-FiO
kontinuirano
2013
Pribavljene
procjene
100%
100%
vrijeme
uposlenik
a
Izrađen
budžetski zahtjev
11.372,72 KM
Sektor PKEFIO/Sektro
PIO
kontinuirano
2013
Izrađen
budžetski
zahtjev
100%
100%
vrijeme
uposlenik
a
Odobrena
sredstva
18.954,53 KM
Sektor PKEFIO/Sektro
PIO
kontinuirano
2013
Odobrena
sredstva
100%
100%
vrijeme
uposlenik
a
215.136.477,5
3 KM
Sektor PKEFIO/Sektro
PIO
kontinuirano
2013
Urađena
kontrola,
podnesen
izvještaj
100%
100%
100%
100%
215.185.759,3
1 KM
vrijeme
uposlenik
a
100%
100%
vrijeme
uposlenik
a
100%
100%
vrijeme
uposlenik
153
sačinjeni
planirani i traženi
izvještaji
Data tražena
mišljenja na
zakone i
podzakonske
akte za koje nije
predlagač Sektor
PIO
Sačinjena
rješenja i odluke
30.327,25 KM
Sektor PIO
kontinuirano
2013
11.372,72 KM
Sektor PIO
kontinuirano
2013
11.372,72 KM
Sektor PIO
kontinuirano
2013
Broj izvještaja i
informacija za
Vladu,
Parlament i
druge domaće
i strane
institucije
Broj datih
mišljenja na
zakone i
podzakonske
akte za koje
nije predlagač
Sektor PIO
Broj rješenja i
odluka za
5.4.4.
odluka za Vladu F
BiH
Davanje mišljenja i
odgovora u vezi
zakona i
podzakonskih
akata iz oblasti PIO
5.4.5.
Program
5.5
Pogram
5.6.
Praćenje
stanja po
pitanju
međunarodnih
ugovora o
socijalnom
osiguranju i
predlaganje
mjera
Izrada i
provođenje
akcionih
planova u
oblasti PIO,
socijalne
uključenosti i
uvezivanje
staža
Odgovori na
poslanička/delegat
ska pitanja
Ukupno Program 5.4.
Provjera DVD-a sa
listom korisnika
PIO po kantonima
5.5.1.
kojima je izvršeno
subvencioniranje
troškova
el.energije
Ukupno Program 5.5.
Učešće u
pregovorima za
zaključivanje
međunarodnih
ugovora o
socijalnom
5.6.1.
osiguranju između
BiH i drugih država
i pregovorima za
izmjene i dopune
zaključenih
ugovora
Produženje
detašmana po
zahtjevu nadležnih
5.6.2.
organa drugih
država ili po
zahtjevu nadležnih
organa u FBiH
100%
100%
100%
100%
a
za Vladu FBiH
vrijeme
uposlenik
a
Dati odgovori i
mišljenja
vrijeme
uposlenik
a
Dati traženi
odgovora na
poslanička/deleg
atska pitanja
100%
Vladu FBiH
11.372,72 KM
11.372,72 KM
kontinuirano
2013
Broj datih
odgovora i
mišljenja
Sektor PIO
kontinuirano
2013
Broj odgovora
na
poslanička/del
egatska
pitanja
Sektori 02,
04, 05, ovog
ministarstva,
FZPIO i JP
Elektroprivre
da BiH d.d.
Sarajevo
kontinuirano
2013
Izvršena
kontrola i
podnesen
izvještaj
Sektor PIO
75.818,12 KM
vrijeme
uposlenik
a
100%
100%
3.790,91 KM
100%
100%
100%
100%
vrijeme
uposlenik
a
učestvovanje na
pregovorima
3.790,91 KM
Sektor PIO
kontinuirano
2013
Broj učešća na
pregovorima
100%
100%
vrijeme
uposlenik
a
Rješeni
podneseni
zahtjevi
3.790,91 KM
Sektor PIO
kontinuirano
2013
Broj riješenih
zahtjeva
3.790,91 KM
154
Program
5.7.
Provodjenje
presuda
nadleznih
sudova
Dogovori nadležnih
organa o izuzeću
od primjene
pravnih propisa po
zahtjevu nadležnih
5.6.3.
organa drugih
država ugovornica
ili po zahtjevu
nadležnog organa
u FBiH
Davanje odgovora i
mišljenja u vezi
primjene ugovora o
socijalnom
osiguranju i o
potrebi
zaključivanja
međunarodnih
5.6.4.
ugovor o
socijalnom
osiguranju u sklopu
aktivnosti
Ministarstva
vanjskih poslova
BiH - političke
konsultacije
Ukupno Program 5.6.
Izrada izvještaja,
informacija i
mišljenja na
5.7.1.
traženje institucija
BiH ili od drugih
tijela na nivou EU
Ukupno Program 5.7.
Ukupno strateški cilj 5.
100%
100%
vrijeme
uposlenik
a
dogovaranje
izuzeća
3.790,91 KM
Sektor PIO
kontinuirano
2013
Broj
dogovorenih
izuzeća
100%
100%
vrijeme
uposlenik
a
Dati odgovori i
mišljenja
3.790,91 KM
Sektor PIO
kontinuirano
2013
Broj datih
odgovora i
mišljenja
100%
100%
Sektor PIO
kontinuirano
2013
Sačinjeni
izvještaji,
informacije,
mišljenja
100%
100%
100%
100%
76%
76%
15.163,62 KM
vrijeme
uposlenik
a
Sačinjeni
izvještaji,
informacije,
mišljenja
11.372,72 KM
11.372,72 KM
215.496.613,6
1 KM
155
FEDERALNO MINISTARSTVO RASELJENIH OSOBA I IZBJEGLICA
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica (FMROI) osnovano je Zakonom o
federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave.
Ministarstvo vrši upravne, stručne i druge poslove iz nadležnosti Federacije Bosne i
Hercegovine koji se odnose na realizaciju odredbi Aneksa VII Dejtonskog mirovnog
sporazuma za BiH.
Tokom 2013. godine ovo Ministarstvo će intenzivno raditi na stvaranju preduvjeta za
realizaciju ciljeva Revidirane strategije Bosne i Hercegovine za provedbu Aneksa VII
Dejtonskog mirovnog sporazuma, tako što će sve rapoložive resurse usmjeriti na
realizaciju svojih strateških programa:
- Kreiranje pravnog i normativnog okvira iz oblasti raseljenih osoba, povratnika i
izbjeglica.
- Rekonstrukcija i obnova individualnih stambenih objekata dodjelom
građevinskog materijala sa dodjelom sredstava za ugradnju.
- Rekonstrukcija i obnova individualnih stambenih objekata po sistemu “ključ u
ruke”.
- Rekonstrukcija i obnova stambenih jedinica kroz zajedničke projekte sa
Fondom za povratak.
- Rekonstrukcija i obnova stambenih jedinica kroz Regionalni program.
- Rekonstrukcija i obnova stambenih jedinica iz kreditnih sredstava OPEC.
- Rekonstrukcija i obnova stambenih jedinica iz kreditnih sredstava Razvojne
Banke Vijeća Evrope - CEB za projekat „Trajno zbrinjavanje korisnika
kolektivnih centara/alternativnih smještaja”.
- Zajednički projekti sa vladinim i nevladinim sektorom na nivou BiH.
- Obnova stambenih jedinica u općinama RS u Posavini.
- Obnova i izgradnja infrastrukturnih i drugih objekata od značaja za širu
društvenu zajednicu u povratničkim sredinama na prostoru BiH.
- Program pomoći u zapošljavanju i samozapošljavanju povratnika u privredi i
poljoprivedi.
- Kreditni programi za razvoj i zapošljavanje povratnika u izabranim povratničkim
regijama na području BiH.
- Obnova i izgradnja infrastrukturnih objekata, zapošljavanje i samozapošljavanje
povratnika u privredi i poljoprivredi na prostoru regije Posavina.
- Obnova i izgradnja infrastrukturnih i drugih objekata od značaja za širu
društvenu zajednicu na području regije Srebrenica.
- Pružanje humanitarne pomoći povratničkim porodicama i podrška udruženjima
koja se bave pitanjima povratka.
- Stipendiranje studenata povratnika sa područja Republike Srpske.
- Podrška obilježavanju godišnjica i ukopa nevinih žrtava rata, kao i izgradnja
spomen obilježja na prostoru BiH.
- Program podrške repatrijacije i povratka izbjeglica BiH iz inozemstva kroz
saradnju sa dijasporom BiH.
- Program podrške reintegracije povratnika po osnovu sporazuma o Readmisiji.
156
Imajući u vidu još uvijek veliki broj uništenih i oštećenih stambenih jedinica kako u
Federaciji BiH (oko 79.000), tako i u Republici Srpskoj (oko 65.000), Federalno
ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, fokusirat će se na obnovu i gradnju
stambenih jedinica korisnicima izabranim po Javnim pozivima, za cijelo područje
Bosne i Hercegovine, provedenim u 2012. godini, kao i korisnicima evidentiranim kao
urgentni slučajevi - pojedinačne donacijama.
Očekuje se da kreditna sredstva kod Razvojne Banke Vijeća Evrope u 2013. godini
postanu operativna i da započnu aktivnosti na realizaciji Projekta “Trajno zbrinjavanje
kolektivnih centara i alternativnih smještaja”.
Realizacija Pilot Programa po kojem je planirana obnova cca. 170 stambenih jedinica
na području Bosne i Hercegovine, otpočet će u 2013. godini. Financirat će se
sredstvima obezbjeđenim na Regionalnoj donatorskoj konferenciji održanoj u prvoj
polovini 2012. godine.
U cilju stvaranja uslova za kvalitetan povratak i opstanak raseljenih osoba i izbjeglica,
intenzivno će se raditi na rekonstrukciji infrastrukture, programima zapošljavanja i
samozapošljavanja povratnika u privredi i poljoprivredi, stvaranju uvjeta za
reintegraciju povratnika u povratničkim zajednicama kroz psihosocijalne,
zdravstvene, edukativne i informatičke projekte, ekonomsko jačanje povratnika, rad i
zapošljavanje, poboljšanju uvjeta zdravstvene, socijalne i penziono-invalidske zaštite
povratnika.
157
Strate
ški cilj
1
Kreiranje pravnog i institucionalnog okvira i stvaranje materijalnih i financijskih pretpostavki za implementaciju Revidirane strategije Anex-a VII Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Program
Aktivnost
1.1.1.
1.1.2.
Progra
m 1.1.
Kreiranje pravnog i normativnog
okvira iz oblasti raseljenih osoba,
povratnika i izbjeglica
1.1.3.
1.1.4.
Učestvovanje
u izradi
Zakona o
izbjeglicama iz
BiH i
raseljenim
osobama u
BiH
Izrada
prijedloga
novog Zakona
o raseljenim
osobama i
povratnicima u
FBiH i
izbjeglicama iz
FBiH
Priprema
podzakonskih
akata vezanih
za
implementaciju
projekata
socijalnog
stanovanja u
BiH
Izraditi Zakon i
podzakonske
akte za
realizaciju
strategije o
Nosilac
Rok
izvrsenja
Mjerljivi
indikator
izvršenja
11.700
KM
Svi sektori
ministarstv
a
kraj
2013.
Zakon upućen
na usvajanje
Vijeću
ministara
15.000
KM
Svi sektori
ministarstv
a
2013. po
usvajanju
Državnog
zakona
Zakon upućen
na usvajanje
Vladi FBiH
Ulazni
indikatori
Izlazni
indikatori
Budžet za
2013.
3 službenika,
administr.tro
škovi
Pripremlje
n nacrt
Zakona
5 službenika,
administr.tro
škovi
Pripremlje
n nacrt
Zakona
Izvori
sredstav
a
Budžet
5 službenika,
dnevnice,
putni i
administr.
trošk.
Pripremlje
ni
podzakons
ki akti
12.000
KM
Sektor 03,
Sektor 04
kraj
2013.
Usvojeni
podzakonski
akti
5 službenika,
dnevnice,
putni i
administr.
trošk.
Pripremlje
n nacrt
Zakona,
pripremljen
i
11.300
KM
Sektor 04
kraj
2013.
Zakon upućen,
Usvojeni
podzakonski
akti
158
Nedostaj
uća
sredstva
Readmisiji
državljanja BiH
podzakons
ki akti
50.000
KM
50.000
KM
Ukupno Program 1.1.
Ukupno Strateški cilj 1.
Strate
ški cilj
2
Dovršenje procesa rekonstrukcije stambenih jedinica za potrebe zatvaranja kolektivnih centara i alternativnog smještaja povratnika, izgradnje socijalnih stanova i stambenog
zbrinjavanja mlađih povratničkih porodica.
2.1.1.
Progra
m 2.1.
0,00 KM
Rekonstrukcija i obnova stambenih
jedinica dodjelom građevinskog
materijala i novčanih sredstava za
ugradnju
2.1.2.
2.1.3.
Utvrditi
prioritetne
pravce
povratka i
provesti
proceduru
odabira
korisnika
pomoći i
potpisati
ugovore
Izvršiti
snimanje
stepena
oštećenja
stambenih
objekata i
izraditi
specifikacije
potrebnog
građevinskog
materijala
Pripremiti
tendersku
dokumentaciju
i provesti
Javne
nabavke za
odabir
dobavljača
7 službenika,
2
namještenik
a, dnevnice,
putni
administr.tro
škovi
Broj
odabranih
korisnika i
potpisanih
Ugovora
sa
korisnicima
3 službenika,
2
namještenik
a, dnevnice,
putni i
administr.tro
šk.
Prikupljene
informacije
sa terena,
izrađene
specifikacij
e građ.
materijala
7 službenika,
2
namještenik,
administr.tro
škovi
Pripremlje
na
tenderska
dokumenta
cija
proveden
postupak
JN,
159
52.929 KM
Odsjek
za
povratak
78.236 KM
Odsjek
za
tehničku
pomoć
63.933 KM
Odsjek
za
tehničku
pomoć i
Komisija
za
nabavke
kraj
2013.
Odnos
primljenih
zahtjeva i
odabranih
korisnika
kraj
2013.
Odnos
snimljenih
objekata i
izrađenih
specifikacija
kraj
2013.
Tenderska
dokumentacija
upućena
Komisiji za
nabavke i broj
potpisanih
Ugovora
Budžet
potpisani
Ugovori
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.
Realizacija
potpisanih
Ugovora sa
dobavljačima i
Odluka o
dodjeli
novčanih
sredstava za
ugradnju
Pratiti
dinamiku i
kontrolisati
kvalitet i
kvantitet
isporučenog
građevinskog
materijala
1 službenik,
6
namještenik
a, dnevnice,
putni i
administr.
trošk.
Isporučen
GM za 350
korisnika i
dodijeljena
sred. za
ugradnju
za 30 %
korisnika
1 službenik,
6
namještenik,
dnevnice,
putni i
administr.
trošk.
Prikupljene
informacije
, izvještaji
sa terena
Izvršiti
monitoring za
2011.godinu i
internu
evaluaciju
programa iz
2011.godine
13
službenika,
7namješteni
ka,
dnevnice,
putni i
administr.tro
škovi
Prikupljene
informacije
, izvještaji
sa terena,
analiza
ulaznih i
izlaznih
podataka
Izvještavati o
realizaciji
programa
13 službenik,
5
namještenik
a,
administr.tro
škovi
Pripremlje
n Izvještaj
o realizaciji
programa
3.500.000
KM
44.466 KM
82.394 KM
22.543 KM
3.844.501
KM
Ukupno Program 2.1.
160
Sektor
04
Odsjek
za
organiza
ciju i
otpremu
pomoći
Sektor
04
Sektor
04
kraj
2013.
Odnos
potpisanih i
realiziranih
Ugovora
kraj
2013.
Dinamika,
kvaliteta i
kvantiteta u
skladu sa
potpisanim
Ugovorima
decembar
2013.
Izvještaj o
stepenu
ugrađenog
doniranog
građevinskog
materijala,
odnos broja
odabranih
korisnika i
korisnika
kojima je
dodijeljena
donacija
decembar
2013.
Broj
obnovljenih
objekata u
odnosu na
planirano
0 KM
2.2.1.
2.2.2.
Progra
m 2.2.
Rekonstrukcija i obnova stambenih
jedinica po sistemu "ključ u ruke"
Utvrditi
prioritetne
pravce
povratka i
provesti
proceduru
odabira
korisnika
pomoći i
potpisati
ugovore
Izvršiti
snimanje
stepena
oštećenja
stambenih
objekata i
izraditi
projektnu
dokumentaciju
2.2.3.
Pripremiti
tendersku
dokumentaciju
i provesti
Javne
nabavke za
odabir
dobavljača
2.2.4.
Realizacija
potpisanih
Ugovora sa
izvođačima
radova
2.2.5.
Vršiti nadzor
nad
izvođenjem
radova i vršiti
tehnički prijem
i primopredaju
7 službenika,
2
namještenik
a, dnevnice,
putni i
administr.tro
škovi
Broj
odabranih
korisnika i
potpisanih
Ugovora
sa
korisnicima
3 službenika,
2
namještenik
a, dnevnice,
putni i
administr.tro
škovi
Prikupljene
informacije
sa terena,
izrađena
projektna
dokumenta
cija
3 službenika,
1
namještenik,
administr.tro
škovi
3 službenika,
3
namještenik
a,
administr.tro
škovi
3 službenika,
3
namještenik
a, dnevnice,
putni i
administr.tro
41.245 KM
Odsjek
za
povratak
71.497 KM
Odsjek
za
tehničku
pomoć
Pripremlje
na
tenderska
dokumenta
cija,
proveden
postupak
JN,
potpisani
Ugovori
58.752 KM
Odsjek
za
tehničku
pomoć i
Komisija
za
nabavke
Obnovljen
o 100
stambenih
jedinica
2.500.000
KM
Prikupljene
informacije
, izvještaji
sa terena
161
kraj 2013.
Odnos
primljenih
zahtjeva i
odabranih
korisnika
kraj 2013.
Projektna
dokumentacija
upućena na
realizaciju
kraj 2013.
Tenderska
dokumentacija
upućena
Komisiji za
nabavke i broj
potpisanih
Ugovora
Budžet
35.750 KM
Sektor
04
Odnos
potpisanih i
realiziranih
Ugovora
Nadzorn
i odbori
FMROI
Radovi u
skladu sa
potpisanim
Ugovorima,
broj
primopredatih
kraj 2013.
objekata
2.2.6.
Izvršiti internu
evaluaciju
programa
2.2.7.
Izvještavati o
realizaciji
programa
škovi
objekata
6 službenika,
3
namještenik
a, dnevnice,
putni i
administr.tro
škovi
13
službenika,
5
namještenik,
administr.tro
škovi
Analiza
ulaznih i
izlaznih
podataka
Pripremlje
n Izvještaj
o realizaciji
programa
25.255 KM
Sektor
04
Sektor
04
decembar
2013.
decembar
2013.
Broj
obnovljenih
objekata u
odnosu na
planirano
2.765.500
KM
Ukupno Program 2.2.
2.3.1.
Progra
m 2.3.
33.002 KM
Odnos broja
odabranih
korisnika i broj
primopredatih
objekata
Rekonstrukcija i obnova stambenih
jedinica putem Fonda za povratak
BiH
(zajednički
projekti)
2.3.2.
Učestvovati u
radu Komisije
za odabir
korisnika
pomoći po
općinama
7 službenika,
5
namještenik
a, dnevnice,
putni i
administr.tro
škovi
Izabrani
korisnici
pomoći
Transfer
sredstava
Fondu za
povratak na
osnovu
Sporazuma o
udruživanju i
načinu
realizacije
sredstava za
podršku
procesu
1 službenik,
admin.troško
vi
Izvršen
transfer
162
30.000 KM
1.200.000
KM
0 KM
Ministar
stvo za
ljudska
prava i
izbjeglic
e,
Komisija
za
povratak
BiH
kraj 2013.
Sektor
02
kraj 2013.
Broj odabranih
korisnika
pomoći
Vijeće
ministara
, Vlade
entiteta i
Brčko
Distrikta
Iznos transfera
povratka u
2013.g.
1.230.000
KM
Ukupno Program 2.3.
Progra
m 2.4.
Rekonstrukcija i obnova stambenih
jedinica putem Fonda za povratak
BiH -kreditna sredstva OPEC-a
(3.237.500,00 $)
2.4.1.
Provesti
proceduru
odabira
korisnika,
formirati liste
potencijalnih
korisnika,
uputiti Komisiji
za raseljena
lica i izbjeglice
BiH na
verifikaciju
7 službenika,
2
namještenik
a, dnevnice,
putni i
administr.tro
škovi
Utvrđena
lista
potencijalni
h korisnika
2.4.2.
Izvršiti Javne
nabavke za
projektanta,
izvođača i
nadzor
3 službenika,
1
namještenik,
administr.tro
škovi
Proveden
postupak
javne
nabavke,
potpisani
Ugovori
2.4.3.
Pratiti
realizaciju svih
aktivnosti
projekta
2.4.4.
Vršiti tehnički
pregled i
primopredaju
objekata
1 službenika,
6
namještenik
a, dnevnice,
putni i
administr.tro
škovi
3 službenika,
3
namještenik
a, dnevnice,
putni i
administr.tro
škovi
Prikupljene
informacije
, izvještaji
sa terena
Prikupljene
informacije
, izvještaji
sa terena
163
0 KM
42.580 KM
Komisija
BiH,
Ministar
stvo za
ljudska
prava i
izbjeglic
e, Fond
za
povratak
, FMROI
kraj 2013.
Lista
potencijalnih
korisnika
upućena
Komisiji za
raseljena lica i
izbjeglice BiH
14.270 KM
Regiona
lna
tendersk
a
komisija
kraj 2013.
Broj potpisanih
Ugovora
28.540 KM
Odsjek
za
organiza
ciju i
otpremu
pomoći
kraj 2013.
Odnos
potpisanih i
realiziranih
Ugovora
26.405 KM
Komisije
za
tehnički
pregled
FMROI
kraj 2013.
Potpisani
tehnički prijemi
i broj
primopredatih
objekata
Kreditna
sredstva
OPEC-a
2.4.5.
Izvršiti internu
evaluaciju
programa
2.4.6.
Izvještavati o
realizaciji
programa
2.5.1.
Provesti
proceduru
odabira
korisnika,
formirati liste
potencijalnih
korisnika,
uputiti Komisiji
za raseljena
lica i izbjeglice
BiH na
verifikaciju
6 službenika,
3
namještenik
a, dnevnice,
putni i
administr.tro
škovi
13
službenika,
5
namještenik
a,
administr.tro
škovi
Analiza
ulaznih i
izlaznih
podataka
Pripremlje
n Izvještaj
o realizaciji
programa
Ukupno Program 2.4.
Progra
m 2.5.
4.270 KM
2.635 KM
Sektor
04
Sektor
04
decembar
2013.
Odnos broja
odabranih
korisnika i broj
primopredatih
objekata
decembar
2013.
Broj
obnovljenih
objekata u
odnosu na
planirano
118.700 KM
Rekonstrukcija i obnova stambenih
jedinica putem Fonda za povratak
BiH - Regionalni program
(donatorska sredstva)
2.5.2.
2.5.3.
7 službenika,
2
namještenik
a, dnevnice,
putni i
administr.tro
škovi
Utvrđena
lista
potencijalni
h korisnika
Izvršiti Javne
nabavke za
projektanta,
izvođača i
nadzor
3 službenika,
1
namještenik,
administr.tro
škovi
Proveden
postupak
javne
nabavke,
potpisani
Ugovori
Pratiti
realizaciju svih
aktivnosti
projekta
1 službenika,
6
namještenik
a, dnevnice,
putni i
administr.tro
škovi
Prikupljene
informacije
, izvještaji
sa terena
164
0 KM
Komisija
BiH,
Ministar
stvo za
ljudska
prava i
izbjeglic
e, Fond
za
povratak
, FMROI
kraj 2013.
4.756 KM
Regiona
lna
tendersk
a
komisija
kraj 2013.
Broj potpisanih
Ugovora
9.513 KM
Odsjek
za
organiza
ciju i
otpremu
pomoći
kraj 2013.
Odnos
potpisanih i
realiziranih
Ugovora
14.145 KM
Lista
potencijalnih
korisnika
upućena
Komisija za
raseljena lica i
izbjeglice BiH
Donatprs
ka
sredstva
3 službenika,
3
namještenik
a, dnevnice,
putni i
administr.tro
škovi
6 službenika,
3
namještenik
a, dnevnice,
putni i
administr.tro
škovi
13
službenika,
5
namještenik
a,
administr.tro
škovi
2.5.4.
Vršiti tehnički
pregled i
primopredaju
objekata
2.5.5.
Izvršiti internu
evaluaciju
programa
2.5.6.
Izvještavati o
realizaciji
programa
2.6.1.
Provesti
proceduru
odabira
korisnika,
formirati liste
potencijalnih
korisnika,
uputiti Komisiji
za raseljena
lica i izbjeglice
BiH na
verifikaciju
7 službenika,
2
namještenik
a, dnevnice,
putni i
administr.tro
škovi
Utvrđena
lista
potencijalni
h korisnika
2.6.2.
Izvršiti Javne
nabavke za
projektanta,
izvođača i
nadzor
3 službenika,
1
namještenik,
administr.tro
škovi
Proveden
postupak
javne
nabavke,
potpisani
Ugovori
Prikupljene
informacije
, izvještaji
sa terena
Analiza
ulaznih i
izlaznih
podataka
Pripremlje
n Izvještaj
o realizaciji
programa
Ukupno Program 2.5.
Progra
m 2.6.
8.801 KM
Komisija
za
tenički
pregled
FMROI
kraj 2013.
Potpisani
tehnički prijemi
i broj
primopredatih
objekata
1.300 KM
Sektor
04
decembar
2013.
Odnos broja
odabranih
korisnika i broj
primopredatih
objekata
800 KM
Sektor
04
decembar
2013.
Broj
obnovljenih
objekata u
odnosu na
planirano
39.315 KM
Rekonstrukcija i obnova zgrada i
stambenih jedinica putem Fonda za
povratak BiH - "Trajno zbrinjavanje
korisnika kolektivnih
centara/alternativnog smještaja"
165
0 KM
14.145 KM
Komisija
BiH,
Ministar
stvo za
ljudska
prava i
izbjeglic
e, Fond
za
povratak
, FMROI
kraj 2013.
Lista
potencijalnih
korisnika
upućena
Komisija za
raseljena lica i
izbjeglice BiH
0 KM
Regiona
lna
tendersk
a
komisija
kraj 2013.
- 2014
Broj potpisanih
Ugovora
Kreditna
sredstva
RAZVOJ
NE
BANKE
VIJEĆA
EVROP
E
2.6.3.
Pratiti
realizaciju svih
aktivnosti
projekta
2.6.4.
Vršiti tehnički
pregled i
primopredaju
objekata
2.6.5.
Izvršiti internu
evaluaciju
programa
2.6.6.
Izvještavati o
realizaciji
programa
1 službenika,
6
namještenik
a, dnevnice,
putni i
administr.tro
škovi
3 službenika,
3
namještenik
a, dnevnice,
putni i
administr.tro
škovi
6 službenika,
3
namještenik
a, dnevnice,
putni i
administr.tro
škovi
13
službenika,
5
namještenik
a,
administr.tro
škovi
Prikupljene
informacije
, izvještaji
sa terena
Prikupljene
informacije
, izvještaji
sa terena
Analiza
ulaznih i
izlaznih
podataka
Pripremlje
n Izvještaj
o realizaciji
programa
Ukupno Program 2.6.
0 KM
Komisija
za
tenički
pregled
FMROI
kraj 2013.
- 2014
Potpisani
tehnički prijemi
i broj
primopredatih
objekata
0 KM
Sektor
04
kraj 2013.
- 2014
Odnos broja
odabranih
korisnika i broj
primopredatih
objekata
kraj 2013.
- 2014
Broj
obnovljenih
objekata u
odnosu na
planirano
0 KM
Sektor
04
kraj 2013.
- 2014
Odnos
potpisanih i
realiziranih
Ugovora
14.145 KM
2.7.1.
Progra
m 2.7.
0 KM
Odsjek
za
organiza
ciju i
otpremu
pomoći
Odobriti
zajedničke
projekte
Zajednički projekat sa vladinim i
nevladinim sektorom
2.7.2.
Realizacija
Ugovora/Spor
azuma
3 službenika,
1
namještenik
a,
administr.tro
škovi
10
službenika,
5
namještenik
a, dnevnice,
putni i
Potpisani
Sporazumi
o
zajedničko
m projektu
Realizirani
Ugovori
166
34.020 KM
2.800.000
KM
0 KM
Komisija
FMROI
za
odabir
projekat
a
Sektor
03,
Sektor
04
kraj 2013.
kraj 2013.
Projekti
poslani na
realizaciju
Odnos
potpisanih i
realiziranih
Ugovora/Spor
azuma
Budžet
udružen
a
sredstva
administr.tro
škovi
2.7.3.
2.7.4.
2.7.5.
Provesti
proceduru
odabira
korisnika
zajedno sa
implementator
om odobrenog
projekta
Učestvovati u
radu Komisije
za izbor
najpovoljnijeg
izvođača
radova,
Komisije za
tehnički
pregled i
predaju
objekata
Izvještavati o
realizaciji
projekta
10
službenika,
5
namještenik
a, dnevnice,
putni i
administr.tro
škovi
Broj
odabranih
korisnika
4 službenika,
2
namještenik
a, dnevnice,
putni i
administr.tro
škovi
Broj
obavljenih
tehničkih
preglede i
primopred
atih
objekata
14
službenika,
administr.tro
škovi
Prikupljene
informacije
, izvještaji
sa terena
63.980 KM
Sektor
03,
Sektor
04
14.060 KM
Sektor
03,
Sektor
04
kraj 2013.
Odnos
primljenih
zahtjeva i
odabranih
korisnika
kraj 2013.
Odnos
odobrenih i
realiziranih
projekata
kraj 2013.
Broj
obnovljenih
objekata u
odnosu na
planirano
2.996.000
KM
Ukupno Program 2.7.
2.8.1.
Progra
m 2.8.
83.940 KM
Sektor
03,
Sektor
04
Obnova stambenih jedinica u
općinama RS u Posavini
2.8.2.
Provesti
proceduru
odabira
korisnika
Izvršiti
snimanje
stepena
oštećenja
objekata i
7 službenika,
2
namještenik
a, dnevnice,
putni i
administr.tro
škovi
3 službenika,
2
namještenik
a, dnevnice,
putni i
Provedena
procedura
odabira
Prikupljene
informacije
sa terena,
pripremljen
a
167
26.986 KM
27.536 KM
0 KM
Odsjek
za
povratak
Odsjek
za
tehničku
pomoć
kraj 2013.
kraj 2013.
Odnos
primljenih
zahtjeva i
odabranih
korisnika
Odnos
odabranih i
snimljenih
objekata,
napravljena
Budžet
pripremiti
tendersku
dokumentaciju
administr.tro
škovi
tenderska
dokum.
3 službenika,
1
namještenik
a,
administr.tro
škovi
5 službenika,
7
namještenik
a, dnevnice,
putni
trošk.,admin.
trošk
1 službenika,
6
namještenik
a, dnevnice,
putni i
administr.tro
škovi
Proveden
postupak
javne
nabavke,
potpisani
Ugovori
2.8.3.
Provesti Javne
nabavke za
odabir
izvođača i
dobavljača
2.8.4.
Realizacija
potpisanih
Ugovora sa
dobavljačima i
izvođačima
radova
2.8.5.
Praćenje i
kontrola
isporuke/izved
enih radova
2.8.6.
Izvršavati
nadzor nad
izvođenjem
radova,
tehnički
pregled i
primopredaju
objekata
6 službenika,
6
namještenik
a, dnevnice,
putni i
administr.tro
škovi
Monitoring
13
službenika,
7
namještenik
a, dnevnice,
putni i
administr.tro
škovi
2.8.7.
Obnovljen
o 40
stambenih
jedinica
tenderska
dokumentacija
10.885 KM
500.000 KM
Odsjek
za
tehničku
pomoć i
Komisija
Sektor
04
kraj 2013.
Odnos
potpisanih i
realiziranih
Ugovora
kraj 2013.
Odnos
potpisanih i
realiziranih
Ugovora
kraj 2013.
Isporuka/izvođ
enje radova u
skladu sa
potpisanim
Ugovorima
20.286 KM
Odsjek
za
organiza
ciju i
otpremu
pomoći
Urađeni
nadzori,
tehnički
pregled i
primopred
ati objekti
28.086 KM
Nadzorn
i odbori
FMROI i
Komisija
za
tehnički
pregled
FMROI
kraj 2013.
Odnos
odabranih
objekata za
obnovu i
primopredatih
objekata
Prikupljene
informacije
sa terena
21.436 KM
Sektor
04
kraj 2013.
Izvještaj o
monitoringu
Podaci sa
terena
168
2.8.8.
Izvještavati o
realizaciji
programa
13
službenika,
5
namještenik
a,
administr.tro
škovi
Prikupljene
informacije
, izvještaji
sa terena
Ukupno Program 2.8.
Program podrške repatrijacije i
povratka izbjeglica BiH iz
inozemstva kroz saradnju sa
dijasporom BiH
2.9.2.
2.9.3.
Uspostaviti
saradnju sa
Ministarstvom
za ljudska
prava i
izbjeglice radi
prikupljanja i
razmjene
podataka
Uspostaviti
saradnju sa
dijasporom
radi
prikupljanja i
razmjene
podataka
Upoznati
udruženja
dijaspore o
programima i
aktivnosti
FMROI na
realizacija
Anex-a VII
DMS
7 službenika,
2
namještenik
a, dnevnice,
putni i
administr.tro
škovi
Održani
sastanci
7 službenika,
2
namještenik
a, dnevnice,
putni i
administr.tro
škovi
Održani
sastanci
1 službenik,
administr.tro
škovi
Pripremlje
ne
informacije
Ukupno Program 2.9.
Progra
m
2.10.
Program podrške reintegracije
povratnika po osnovu sporazuma o
readmisiji
Sektor
04
kraj 2013.
Izvještaj o
realizaciji
projekata
645.653 KM
2.9.1.
Progra
m 2.9.
10.438 KM
0 KM
6.280 KM
Sektor
04
9.420 KM
Sektor
04
15.700 KM
Sektor
04
kraj 2013.
Uspostavljena
suradnja,
prikupljeni
podaci
kraj 2013.
Uspostavljena
suradnja,
prikupljeni
podaci
kraj 2013.
Broj udruženja
i članova koji
su upoznati sa
informacijama
Budžet
31.400 KM
2.10.1.
Izraditi Zakon i
podzakonske
akte za
realizaciju
strategije o
Readmisiji
državljanja BiH
3 službenika,
dnevnice,
putni i
administr.tro
škovi
Broj
održanih
sastanaka
169
17.340 KM
0 KM
Sektor
04
kraj 2013.
Zakoni
upuĆeni u
proceduru
Budžet
2.10.2.
Izvršavati
preuzete
obaveze po
donesenoj
strategiji
reintegracije
povratnika po
osnovu
Sporazuma o
readmisiji BiH
5 službenika,
3
namještenik
a, dnevnice,
putni i
administr.tro
škovi
Izvršavati
preuzete
obveze
Ukupno Program 2.10.
Sektor
04
kraj 2013.
Preuzete
obveze
izvršene
28.900 KM
11.714.114
KM
Ukupno Strateški cilj 2.
Strate
ški cilj
3
11.560 KM
0 KM
Osiguranje uvjeta održivog povratka i ekonomskog jačanja povratnika i njihove reintegracije u BiH.
3.1.1.
Monitoring i
analiza
realiziranih
projekata u
2012.g.
3.1.2.
Rješavanje
zahtjeva po
Javnom
oglasu iz 2012
.g: "Program
pomoći
održivog
povratkaizgradnja i
sanacija
infrastrukturnih
i dr. objekata
od značaja za
širu društvenu
zajednicu u
mjestima
povratka na
Progra
m 3.1.
Obnova i izgradnja infrastrukt. i
drugih objekata od značaja za širu
društvenu zajednicu u povratničkim
sredinama na prostoru BiH
3 službenika,
dnevnice,
putni i
administr.tro
škovi
5 službenika,
dnevnice,
putni i
administr.tro
škovi
Prikupljanj
e
informacije
, urađena
analiza
Realizacija
minimalno
15%
preostalih
zahtjeva
170
72.480
KM
1.750.000
KM
Komisija
za
monitoring
Sektor 03
decembar
2013.
decembar
2013.
Broj
kompletnih
izvještaja o
utrošku
sredstava/broj
planiranih
projekata za
monitoring
Budžet
Broj
realiziranih
zahtjeva/broj
kandidata na
usvojenim
rang listama
Budžet,
sredstva
sufinansi
jera iz
vladinog
i
nevladin
og
sektora
prostoru
FBiH"
3.1.3.
3.1.4.
Rješavanje
zahtjeva po
Javnom
oglasu iz 2012
.g: "Program
pomoći
održivog
povratkaizgradnja i
sanacija
infrastrukturnih
i dr. objekata
od značaja za
širu društvenu
zajednicu u
mjestima
povratka na
prostoru
Republike
Srpske"
Provođenje
postupka
javne nabavke
za izvođenje
radova
visokogradnje
ili niskogradnje
sa ili bez
građevinskog
materijala za
obnovu i
izgradnju
objekata iz
programa
6 službenika,
dnevnice,
putni i
administr.tro
škovi
Realizacija
minimalno
10%
preostalih
zahtjeva
3 službenika,
administr.tro
škovi
Proveden
postupak
javne
nabavke,
potpisani
Ugovori
171
1.500.000
KM
37.800
KM
Sektor 03
decembar
2013.
Broj
realiziranih
zahtjeva/broj
kandidata na
usvojenim
rang listama
Komisija
za javne
nabavke
decembar
2013.
Odnos
potpisanih i
realiziranih
Ugovora
pomoći
održivog
povratka
3.1.5.
Rješavanje
pojedinačnih
zahtjeva
3 službenika,
dnevnice,
putni i
administr.tro
škovi
Broj
realiziranih
projekata korisnika
donacija
Sektor 03
decembar
2013.
Odnos
odabranih i
realiziranih
projekata
3.860.280
KM
Ukupno Program 3.1.
Progra
m 3.2.
500.000
KM
3.2.1.
Monitoring i
analiza
realiziranih
projekata u
2012.g.
3.2.2.
Rješavanje
zahtjeva po
Javnom
oglasu iz
2011.g.za
"Program
pomoći
održivog
povratka u cilju
zapošljavanja i
samozapošljav
anja
povratnika u
poljoprivredi
na području
RS-a
Program pomoći u zapošljavanju i
samozapošlj. povratnika u privredi i
poljoprivedi
3 službenika,
dnevnice,
putni i
administr.tro
škovi
Prikupljene
informacije
, urađena
analiza i
sačinjen
izvještaj o
monitoring
u
3 službenika,
dnevnice,
putni i
administr.tro
škovi
Realizacija
minimalno
10%
preostalih
zahtjeva
prema
utvrđenim
rang
listama
172
74.482
KM
500.000
KM
0 KM
Komisija
za
monitoring
Sektor 03
decembar
2013.
Broj
kompletnih
izvještaja o
utrošku
sredstava/broj
planiranih
projekata za
monitoring
juni 2013.
Broj
realiziranih
zahtjeva
Budžet
Budžet
70%,
učešće
povratnik
a 30%
3.2.3.
3.2.4.
Progra
m 3.2.
3.2.5.
Rješavanje
zahtjeva po
Javnim
oglasima iz
2012.za
"Program
pomoći
održivog
povratka u cilju
zapošljavanja i
samozapošljav
anja
povratnika u
poljoprivredi
na području
RS-a
Rješavanje
zahtjeva po
Javnim
oglasima iz
2012.za
"Program
pomoći
održivog
povratka u cilju
zapošljavanja i
samozapošljav
anja
povratnika u
maloj privredi i
poljoprivredi
na prostoru
FBiH.
Priprema i
provođenje
javnih oglasa
za prikupljanje
prijava za
programe
pomoći
održivog
povratka u cilju
6 službenika,
dnevnice,
putni i
administr.tro
škovi
Realizacija
minimalno
20%
preostalih
zahtjeva
prema
utvrđenim
rang
listama
1.000.000
KM
5 službenika,
dnevnice,
putni i
administr.tro
škovi
Realizacija
minimalno
15%
preostalih
zahtjeva
prema
utvrđenim
rang
listama
3 službenika,
dnevnice,
putni i
administr.tro
škovi
Donesena
Odluka o
utvrđivanju
rang liste i
Odluka o
izboru
korisnika
173
Sektor 03
decembar
2013.
Broj
realiziranih
zahtjeva
1.500.000
KM
Sektor 03
decembar
2013.
Broj
realiziranih
zahtjeva
55.006
KM
Komisija
za
provođenj
e javnog
oglasa
januar/feb
ruar 2013
Odnos broja
odabranih
korisnika/ broj
prijava
Budžet
70%,
učešće
povratnik
a 30%
Budžet
70%,
učešće
povratnik
a 30%
Budžet
3.2.6.
3.2.7.
samozapošljav
anja
povratnika
kroz podizanje
i povećanje
kapaciteta
voćnjaka,
vinograda i
plantaža
zasada
jagodičastog
voća, na
prostoru BiH
Priprema i
provođenje
javnog oglasa
za prikupljanje
prijava za
programe
pomoći
održivog
povratka u cilju
zapošljavanja i
samozapošljav
anja
povratnika u
maloj privredi
za prostor RSa
Provođenje
postupka
javne nabavke
za nabavku i
isporuku roba
iz programa
pomoći
održ.povr. u
cilju
zapošljavanja i
samozapošljav
anja
povratnika u
3 službenika,
dnevnice,
putni i
administr.tro
škovi
Donesena
Odluka o
utvrđivanju
rang liste i
Odluka o
izboru
korisnika
3 službenika,
dnevnice,
putni i
administr.tro
škovi
Proveden
postupak
javne
nabavke,
potpisani
Ugovori sa
dobavljači
ma
174
55.006
KM
Komisija
za
provođenj
e javnog
oglasa
30.006
KM
Komisija
za javne
nabavke
april/maj
2013
decembar
2013.
Odnos prijava i
odabranih
korisnika
Budžet/
Odnos broja
potpisanih
Ugovora i
raspisanih
lotova.
Budžet/
poljoprivredi
za prostor BiH
3.2.8.
Razmatranje
pojedinačnih
zahtjeva iz
programa
pomoći
održ.povr. u
cilju
zapošljavanja i
samozapošljav
anja
povratnika u
maloj privredi i
poljoprivredi iz
2012. i
2013.godine
3 službenika,
dnevnice,
putni i
administr.tro
škovi
Donesena
Odluka o
izboru
korisnika
3.2.9.
Realizacija
odabranih
projekata po
javnim
oglasima iz
2013.godine.
6 službenika,
dnevnice,
putni i
administr.tro
škovi
Potpisani
ugovori i
potvrde o
prijemu
donacija
sa
odabranim
korisnicima
Kreditni programi za razvoj i
zapošljavanje povratnika u
izabranim povratničkim regijama na
području BiH
1.000.000
KM
Sektor 03
decembar
2013.
Odnos
pristiglih i
odobrenih
zahtjeva
Budžet,
učešće
korisnika
Sektor 03
decembar
2013.
Odnos
odabranih i
realiziranih
projekata
Budžet
4.714.500
KM
Ukupno Program 3.2.
Progra
m 3.3.
500.000
KM
3.3.1.
Monitoring
realiziranih
projekata iz
Programa
"Podrška
sufinanciranju
investicionih
projekata koje
pravni subjekti
financiraju iz
vlastitih
3 službenika,
administrativ
ni troškovi,
dnevnice
Prikupljene
informacije
urađena
analiza i
izvještaj o
monitoring
u.
175
40.000
KM
0 KM
Komisija
za
monitoring
juni 2013.
Broj
kompletiranih
izvještaja o
utrošku
sredstava/ broj
planiranih
projekata za
monitoring
Budžet
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
sredstava i
kreditnih
sredstava
Razvojne
banke FBiH na
prostoru
općina
Srebrenica,
Bratunac,
Zvornik,
Vlasenica,
Osmaci i
Milići"
Analiza i izbor
potencijalnih
lokacija povratničkih
regija za
implementaciju
kreditno
investicionih
projekata.
Priprema
prijedloga
Odluke o
usvajanju
Programa
Vladi FBiH
Priprema i
provođenje
javnih oglasa
za prikupljanje
prijava za
programe
podrške
investicionim
projektima u
povratničkim
područjima po
regionalnom
principu
3 službenika,
administrativ
ni troškovi,
Prikupljene
informacije
urađena
analiza
3 službenika,
administr.tro
škovi
Urađen
prijedlog
Odluke o
usvajanju
Programa
Vladi FBiH
40.000
KM
3 službenika,
administr.tro
škovi
Donesene
i objavljene
Odluke o
utvrđivanju
rang listi i
odluke o
izboru
korisnika
grant i
kreditnih
sredstava.
40.000
KM
176
40.000
KM
Komisija
za
implement
aciju
Programa
januar/feb
ruar
2013.
Prijedlog
potencijalnih
lokacija/regija
za
implementaciju
Programa.
Budžet
Budžet
Budžet
Sektor 03
mart
2013.
Donešena
Odluka Vlade
FBiH o
usvajanju
Programa
Sektor 03
april/maj
2013.
Broj odabranih
projekata/ broj
kandidovanih
projekata
3.3.5.
Realizacija
odobrenih
projekata
5 službenika,
administrativ
ni troškovi i
dnevnice
Potpisani
Ugovori sa
korisnicima
sredstava
podrške
Sektor 04
decembar
2013.
Budžet
50%,
kreditna
sredstva
50%
3.160.000
KM
Ukupno Program 3.3.
Progra
m 3.4.
3.000.000
KM
Broj
realiziranih
projekata/broj
odabranih
projekata
3.4.1.
Monitoring
realiziranih
projekata iz
2012.godine
3.4.2.
Odabir
prioritetnih
projekata u
regiji Posavina
po Javnom
oglasu iz
2012.g.
"Program
pomoći
održivog
povratkaizgradnja i
sanacija
infrastrukturnih
i dr. objekata
od značaja za
širu društvenu
zajednicu u
mjestima
povratka na
prostoru RS-a"
Obnova i izgradnja infrastrukt.
objekata, zapošljavanje i
samozapošlj. povratnika u privredi i
poljoprivredi na prostoru regije
Posavina
3 službenika,
administr.tro
škovi
Sačinjeni
zapisnici,
potpisane
potvrde o
prijemu
donacija
3 službenika,
administr.tro
škovi
Donesena
Odluka o
izboru
korisnika
za
minimalno
10% od
preostalih
potencijalni
h korisnika
sa
utvrđenih
rang listi.
177
44.005
KM
44.005
KM
0 KM
Sektor 03
Sektor 03
decembar
2013
mart
2013.
Broj
kompletiranih
izvještaja o
utrošku
sredstava/ broj
planiranih
projekata za
monitoring
Budžet
Odnos broja
odabranih
projekata /
ukupan broj
preostalih
zahtjeva
Budžet
3.4.3.
3.4.4.
3.4.5.
3.4.6.
Odabir
prioritetnih
projekata u
regiji Posavina
po Javnom
oglasu iz 2012
za Programe
pomoći
održivog
povratka u cilju
zapošljavanja i
samozapošljav
anja
povratnika u
poljoprivredi
na području
RS-a.
Odabir
prioritetnih
projekata u
regiji Posavina
po Javnim
oglasima iz
2013.godine i
pojedinačnih
zahtjeva
Realizacija
odabranih
projekata iz
programa
Obnova i
izgradnja
infrastrukt.
objekata na
prostoru regije
Posavina
Realizacija
odabranih
projekata iz
programa
zapošljavanje i
samozapošlj.
6 službenika,
dnevnice,
putni i
administr.tro
škovi
3 službenika,
administr.tro
škovi
Donesena
Odluka o
izboru
korisnika
za
minimalno
20% od
preostalih
potencijalni
h korisnika
sa
utvrđenih
rang listi.
Donesena
Odluka o
izboru
korisnika.
3 službenika,
administr.tro
škovi,
dnevnice
Potpisani
ugovori sa
odabranim
korisnicima
.
4 službenika,
administr.tro
škovi,
dnevnice
Potpisani
ugovori i
potvrde o
prijemu
donacija
sa
178
25.490
KM
25.490
KM
800.000
KM
700.000
KM
Sektor 03
Sektor 03
Sektor 03
Sektor 03
mart
2012.
Broj odobrenih
projekata/ukup
an broj
aplikacija po
javnim
oglasima
Budžet
decembar
2013.
Broj odobrenih
projekata/ukup
an broj
aplikacija po
javnim
oglasima i
pojedinačnih
zahtjeva
Budžet
decembar
2013.
Broj
realiziranih
projekata/broj
odabranih
projekata
Budžet,
sredstva
sufinansi
jera iz
vladinog
i
nevladin
og
sektora.
decembar
2013.
Broj
realiziranih
projekata/broj
odabranih
projekata
Budžet
70%,
učešće
povratnik
a 30%
povratnika u
privredi i
poljoprivredi
na prostoru
regije
Posavina
odabranim
.korisnicim
a.
Ukupno Program 3.4.
Obnova i izgradnja infrastrukt. i
drugih objekata od značaja za širu
društvenu zajednicu na području
regije Srebrenica
Progra
m 3.5.
3.5.1.
3.5.2.
3.5.4.
Monitoring
realiziranih
projekata iz
2012.godine
Odabir
prioritetnih
projekata u
regiji
Srebrenica po
Javnom pozivu
iz 2012.godine
i pojedinačnih
zahtjeva.
Realizacija
infrastrukturnih
projekata u
regiji
Srebrenica
3 službenika,
administr.tro
škovi
Sačinjeni
zapisnici,
potpisane
potvrde o
prijemu
donacija
3 službenika,
administr.tro
škovi
Donešena
Odluka o
izboru
korisnika
3 službenika,
dnevnice,
putni i
administr.tro
škovi
Potpisani
ugovori sa
korisnicima
Ukupno Strateški cilj 3.
Progra
m 4.1.
55.085
KM
42.543
KM
1.485.000
KM
0 KM
Sektor 03
Sektor 03
Sektor 03
decembar
2013.
Odnos
potpisanih i
realiziranih
Ugovora
Budžet
decembar
2013.
Odnos broja
odabranih
projekata/
ukupan broj
prijava i
pojedinačnih
zahtjeva
Budžet
decembar
2013.
Odnos broja
realiziranih
projekata/ broj
odabranih
projekata
Budžet kapitalni
transfer
1.582.628
KM
14.956.39
8 KM
Ukupno Program 3.5.
Strate
ški cilj
4
1.638.990
KM
0 KM
Humanitarno, zdravstveno, psihosocijalno i dr. zbrinjavanje povratnika u mjestima povratka.
Pružanje humanitarne pomoći
povratničkim porodicama
4.1.1.
Podjela
humanitarne
pomoći u
paketima
hrane i
sredstava za
1 službenik,
1
namještenik,
administr.tro
škovi
Broj
zahtjeva
za pomoći
179
200.000
KM
Sektor 05
kraj 2013.
Odnos
primljenih i
realiziranih
zahtjeva za
pomoć
Budžet
higijenu
4.1.2.
Realizacija
dodjele
humanitarnih
paketa
1 službenik,
1
namještenik,
administr.tro
škovi
Broj
zahtjeva
za pomoći
Podrška udruženjima koja se bave
pitanjima povratka
Budžet
0 KM
4.2.1.
2
službenika,
1
namještenik,
administr.tro
škovi
Prikupljene
informacije
, urađena
analiza
85.000
KM
Komisija
za
monitoring
prvi
kvartal
2013.
Izvještaji o
monitoringu,
Izvještaji
analize
4.2.2.
Priprema i
provođenje
javnog oglasa
za prikupljanje
prijavazahtjeva i
odabir
korisnika
2
službenika,
1
namještenik,
administr.tro
škovi
Broj prijava
70.000
KM
Sektor 05
maj/juni
2013.
Odnos prijava i
odabranih
korisnika
Realizacija
prijava po
javnom pozivu
2 službenika,
1
namještenik
a, dnevnice,
putni i
administr.tro
škovi
Broj
odabranih
korisnika
424.000
KM
Sektor 05
juli/avgust
2013.
Budžet
Odnos
odabranih i
realiziranih
prijava
579.000
KM
Ukupno Program 4.2.
Progra
m 4.3.
kraj 2013.
Monitoring i
analiza
realiziranih
projekata u
2011.i 2012.g.
4.2.3.
Podrška obilježavanju godišnjica i
ukopa nevinih žrtava rata, kao i
izgradnja spomen obilježja na
prostoru BiH
Sektor 05
Odnos
primljenih i
realiziranih
zahtjeva za
pomoć
224.000
KM
Ukupno Program 4.1.
Progra
m 4.2.
24.000
KM
4.3.1.
Priprema,
podrška,
organiziranje i
provođenje
obilježavanja
godišnjica i
ukopa nevinih
žrtava rata
3 službenika,
5
namještenik
a, dnevnice,
putni i
administr.tro
škovi
18-ta
manifestac
ija
obilježavan
ja
godišnjice,
ukopi
nevinih
180
375.500
KM
0 KM
Radna
grupa za
realizaciju
kraj 2013.
Završena
manifestacija
obilježavanja
godišnjice i
ukopi nevinih
žrtava rata
Budžet
žrtava rata
4.3.2.
Realizacija
odabranih
projekata za
izgradnju
spomen
obilježja na
prostoru BiH
3 službenika,
dnevnice,
putni i
administr.tro
škovi
Broj
zaprimljeni
h projekata
4.4.1.
Izdavanje potvrda za uvoz
humanitarnih roba i dozvola za
realizaciju humanitarnih projekata na
području BiH
4.4.2.
Obrada
zahtjeva i
izdavanje
potvrda za
uvoz
humanitarnih
roba i davanje
odobrenja radi
korištenja
carinskih
olakšica
Obrada
zahtjeva i
izdavanje
dozvola za
realizaciju
humanitarnih
projekata
1 službenik,
1
namještenik,
administr.tro
škovi
Broj
zaprimljeni
h zahtjeva
Stipendiranje studenatapovratnikana područje RS
kraj 2013.
Odnos
zaprimljenih i
realiziranih
projekata
22.000
KM
0 KM
Sektor 05
kraj 2013.
Broj izdatih
potvrda
Budžet
1 službenik,
1
namještenik,
administr.tro
škovi
Broj
zaprimljeni
h zahtjeva
22.000
KM
Sektor 05
kraj 2013.
Broj izdatih
dozvola
Komisija
za
provođenj
e javnog
oglasa
kraj 2013.
Odnos prijava i
odabranih
korisnika
44.000
KM
Ukupno Program 4.4.
Progra
m 4.5.
Komisija
za odabir
projekata
651.000
KM
Ukupno Program 4.3.
Progra
m 4.4.
275.500
KM
4.5.1.
Provođenje
javnog oglasa
za prikupljanje
prijavazahtjeva i
odabir
korisnikastudenata
povratnika
3 službenik,
1
namještenik,
administr.tro
škovi
Broj
zaprimljeni
h zahtjeva
181
50.000
KM
Budžet
4.5.2.
Realizacija
prijava po
javnom oglasu
3 službenik,
1
namještenik,
administr.tro
škovi
Broj
zaprimljeni
h zahtjeva
Ukupno Strateški cilj 4.
Progra
m 5.1.
Komisija
kraj 2013.
Odnos
odabranih i
realiziranih
projekata
300.000
KM
1.798.000
KM
Ukupno Program 4.5.
Strate
ški cilj
5
250.000
KM
0 KM
Unapređenje rada ministarstva i kvalitete ljudskih resursa
Administrativna podrška
implementacijistrateških ciljeva i
programa
5.1.1.
Administrativn
a podrška
implementaciji
strateških
ciljeva i
programa
5 službenika,
administr.tro
škovi
267.434
KM
267.434
KM
267.434
KM
Ukupno Program 5.1.
Ukupno Strateški cilj 5.
28.785.94
6 KM
SVEUKUPNO
Skraćenice:
FMROI - Federalno ministarstvo raseljenih osoba
i izbjeglica
Sektor 02 - Sektor za pravne, ekonomskofinancijske i opće poslove
Sektor 03 - Sektor za razvojne projekte održivosti
povratka
Sektor 04 - Sektor za raseljene osobe, povratnike
i izbjeglice
Sektor 05 - Sektor za humanitarnu djelatnost
182
Sektor 02
2013
Realizirani
strateški
programi
Budžet
0 KM
FEDERALNO MINISTARSTVO ZA PITANJA BORACA I INVALIDA
ODBRAMBENO – OSLOBODILAČKOG RATA
Ministarstvo vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonima koji se odnose
na: utvrđivanje jedinstvene politike i pripremanja sistemskih propisa kojim se regulišu
osnovna socijalno-statusna pitanja vojnih invalida, porodica šehida, poginulih
branilaca, nezaposlenih demobiliziranih branilaca, branilaca drugih oslobodilačkih
ratova i sudionika oslobodilačkih pokreta i zaštitu ratnih i mirnodopskih vojnih
invalida; zaštitu članova poginulih, nestalih i umrlih, kao i umrlih, ratnih i mirnodopskih
vojnih invalida; zaštitu članova porodica poginulih, nestalih i umrlih, kao i umrlih,
ratnih i umrlih mirnodopskih vojnih invalida; upravni i finansijski nadzor i inspekcijski
nadzor i kontrolu izvršavanja zakona i drugih propisa iz oblasti branilačko-invalidske
zaštite u skladu sa Ustavom i zakonom; daje mišljenje na propise koje pripremaju
drugi organi, a odnose se na socijalna statusna prava ovih kategorija; osigurava
sredstva za finansiranje prava propisanih federalnim zakonima i drugim federalnim
propisima; utvrđuje načine isplata i usklađivanje mjesečnih novčanih primanja;
izgradnju, uređenje i održavanje spomen obilježja, grobalja boraca i stratišta nevinih
žrtava; kontrolu namjenskog trošenja sredstava, upravno-finansijski nadzor nad
radom Fondacije za pomoć u stambenom zbrinjavanju branilačkih populacija,
ostvaruje saradnju sa kantonalnim organima, općinskim službama, drugim organima
uprave, savezima i udruženjima branilačkih populacija i vođenje propisanih evidencija
iz nadležnosti ovog Ministarstva.
U 2013. godini u sklopu najvažnijih aktivnosti Ministarstva radiće se na:
-
-
-
-
analizi stanja i poboljšanju pravnog okvira u oblasti branilačko - invalidske zaštite;
praćenju i analizi provođenja kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti
branilačko-invalidske zaštite u skladu sa Zakonom o provođenju kontrole
zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite („Službene
novine Federacije BiH“, broj: 82/09, u daljem tekstu: ZKZ) i dostavljanje
informacija i izvještaja Vladi Federacije BiH;
osiguranju kadrovskih i materijalnih pretpostavki za provođenje revizije po ZKZ u
cilju povećanja efikasnosti i kvaliteta izvršavanja poslova i zadataka;
povećanju efikasnosti rješavanja u postupku revizije i u postupku po žalbama u
skladu sa odredbama čl. 41. i 50. Zakona o pravima branilaca i članova njihovih
porodica („Službene novine Federacije BiH“, br.: 33/04, 56/ 05, 70/07 i 9/10), kao i
praćenje i analiza broja riješenih predmeta;
analiziranju učinka inspektora u cilju povećanja efikasnosti inspekcijskog nadzora
u oblasti branilačko - invalidske zaštite;
kontinuiranoj saradnji sa Institutom za medicinsko vještačenje zdravstvenog
stanja, praćenje i analiza rada ljekarskih komisija u skladu sa propisima iz oblasti
branilačko-invalidske zaštite, vođenje evidencija, te sačinjenog izvještaja u radu
istih i utvrđivanje dinamike i analiza datih nalaza i mišljenja;
pružanju pomoći u liječenju pripadnika branilačkih populacija u skladu sa
utvrđenim kriterijima i raspoloživim sredstvima;
vođenju evidencija o isplatama mjesečnih novčanih naknada korisnika prava iz
oblasti branilačko-invalidske zaštite, u skladu sa raspoloživim odnosno odobrenim
sredstvima u Budžetu Federacije BiH;
183
-
-
-
-
pružanju pomoći udruženjima, udrugama koje okupljaju branilačke populacije,
obilježavanje značajnih datuma, kao i pružanje pomoći za izgradnju spomen
obilježja i u slučaju smrti pripadnika branilačkih populacija u skladu sa odlukama
Vlade Federacije i odobrenim sredstvima;
analizi kadrovskih potencijala u Ministarstvu i reorganizacija u pogledu
preraspodjele poslova i zadataka, u cilju postizanja bolje efikasnosti i kvaliteta u
radu;
praćenju rada i pružanju pomoći Fondaciji za pružanje pomoći u stambenom
zbrinjavanju pripadnika boračkih populacija;
poslovima evidencija o činjenicama iz oblasti regulisanja vojne obaveze,
angažovanju u formacijama OS tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata u Bosni i
Hercegovini, odnosno formacijama Armije R BiH i HVO-a, nadležnog organa
unutrašnjih poslova, civilnoj zaštiti, organima i pravnim licima, vođenje evidencije
o osobama koje su tokom izvršavanja vojne obaveze povrijeđeni, ranjeni,
poginuli, nestali, vođenje evidencije o dodijeljenim vojnim odlikovanjima i
priznanjima, vojnim činovima, formacijskim dužnostima i izrečenim sankcijama
tokom vojne službe;- preuzimanje vojno-evidencionih dokumenata evidencije iz
komandi, jedinica i ustanova Armije R BiH i HVO-a (VOB-8 i po potrebi druga
dokumentacija;
izdavanju uvjerenja o činjenicama iz službene evidencije;
u saradnji sa drugim ministarstvima Vlade FBiH, Federalnim zavodom za
zapošljavanje i nevladinim organizacijama koje okupljaju branilačku populaciju,
radiće se na realizaciji i promociji programa zapošljavanja branilačkih populacija
u zemlji, a ukoliko se steknu uslovi i u inostranstvu.
184
Strateš
ki cilj 1
Operati
vni cilj
za 2013
Unapređenje efiksnosti i kvaliteta u obavljanju poslova branilačko-invalidske
zaštite u skladu sa zakonom i podzakonskim propisima
Poboljšanje pravnog okvira i blagovremeno izvršenje poslova i
zadataka iz nadležnosti ministarstva
Program
Progra
m 1.1.
Izmjene i
dopune
Zakona o
provođenju
kontrole
zakonitosti
korištenja
prava iz
oblasti
branilačkoinvalidske
zaštite ("Sl.
novine
FBiH", broj:
82/09)
Aktivnost
1.1.
1.
U cilju poboljšanja efikasnosti
kontrole zakonitosti korištenja
prava iz oblasti branilačkinvaldiske zaštite cijenimo da je
potrebno izvšiti određene izmjene
i dopune Zakona
1.1.
2.
U toku 2013. godine i dalje će se
pratiti i analizirati provedba
Zakona
Izvrs
eno
u
201
2.
(%)
100
%
Utro
šeno
u
2012
(KM)
nisu
potre
bna
doda
tna
sred
stva
"
Ulazni
indikato
ri
Izlazni
indikato
ri
Budže
t za
2013.
Urađen
prijedlo
g teksta
izmjena
i
dopuna,
pribavlj
ena
mišljenj
a FMP,
FMF I
UZZ.
Vlada F
BiH
uputila
u
parlame
ntarnu
procedu
ru
Poslovi
se
obavljaj
uu
okviru
radnog
vremen
a bez
dodatni
h
Izmjene
i
dopune
zakona
nalaze
se u
parlame
ntarnoj
procedu
ri.
Predsta
vnički
dom PF
BiH
30.05.2
012.
razmatr
ao.
Sredst
va za
redov
nu
djelatn
ost
Minist
arstva
185
izvršena
analiza
"
Nosilac
Rok
izvrse
nja
Mjerl
jivi
indik
ator
izvrš
enja
Izvori
sredstava
Sredstva za
redovnu
djelatnost Budžet za
2013.
Federalno
ministarstvo za
pitanja boraca i
invalida
odbrambenooslobodilačkog
rata
"
2013.
2013.
"
Nedos
tajuća
sredst
va
plaćanj
a
1.1.
3.
Ukupno Program 1.1.
Progra
Izmjene i
m 1.2.
dopune
Zakona o
pravima
branilaca i
članova
njihovih
porodica
(“Službene
novine
Federacije
BiH”,
br.:33/04,56
/05,70/07 i
9/10).
Na osnovu analize cijenit će se
potreba daljih izmjena i dopuna
"
"
Urađen tekst Zakona koji je
dostavljen Vladi FBiH I upućen u
parlamentarnu procedure.
1.2.
1.
100
%
Izmjene
i
dopune
zakona
nalaze
se u
parlame
ntarnoj
procedu
re.
Predsta
vnički
dom PF
BiH
30.05.2
012.
razmatr
ao.
nisu
potre
bna
doda
tna
sred
stva
1.2.
2.
U toku 2013. godini i dalje će se
pratiti i analizirati provedbu
"
1.2.
3.
Na osnovu analize cijenit će se
potreba daljih izmjena i dopuna
"
Poslovi
se
obavljaj
uu
okviru
radnog
vremen
a bez
dodatni
h
plaćanj
a
Poslovi
se
obavljaj
uu
okviru
radnog
vremen
186
Federalno
ministarstvo za
pitanja boraca i
invaldia
odbrambenooslobodilačkog
rata
"
"
"
2013.
Mendžment
Ministarstva
"
"
"
a bez
dodatni
h
plaćanj
a
Ukupno Program 1.2.
Progra
Izrada
m 1.3.
Nacrta
Zakona o
vojnim
evidencijam
ai
korisnicima
prava iz
oblasti
branilačkoinvalidske
zašite
Ukupno Program 1.3.
Progra
Priprema
m 1.4.
teksta
prijedloga
Zakona o
izmjenama i
dopunama
Zakona o
posebnim
pravima
dobitnika
najvećih
ratnih
priznanja i
odlikovanja
i članova
njihovih
porodica
("Službene
novine
Federacije
BiH",
broj:70/05,
61/06 i
1.3.
1.
Uraditi procjenu da li je potrebno
zakonom ili podzakonskim
propisom urediti ovo pitanje
U toku 2013. godine i dalje će se
pratiti i analizirati provedba
Zakona, što će uticati na ocjenu
potrebe izmjene i dopune Zakona
1.4.
1.
Pratiti provođenje zakona i izvršiti
analizu i potrebu izmjena i
dopuna Zakona
1.4.
2.
nisu
potre
bna
doda
tna
sred
stva
"
nisu
potre
bna
doda
tna
sred
stva
Poslovi
se
obavljaj
uu
okviru
radnog
vremen
a bez
dodatni
h
plaćanj
a
"
Komisija koju
imenuje ministar
2013.
"
"
Federalno
ministarstvo za
pitanja boraca i
invaldia
odbrambenooslobodilačkog
rata
juni
2013.
"
Budžet
2013.
nisu
potre
bna
doda
tna
sred
stva
ukoliko
se
utvrdi
potreba
izmjena
i
dopuna
187
uraditi
izmjene
i
dopune
zakona
"
Mendžment
ministarstva
komisija koju
imenuje ministar
2013.
9/10)
Ukupno Program 1.4.
Progra
Priprema
m 1.5.
teksta
prijedloga
Zakona o
pravima
demobilisan
ih boraca
1.5.
1.
Napraviti pravni okvir za
usklađivanje prava demobilisanih
boraca u Federaciji BiH
nisu
potre
bna
doda
tna
sred
stva
uraditi
tekst
prijedlo
ga
zakona
1.5.
2.
Ukupno Program 1.5.
Progra
Učestvovati
m 1.6.
u izradi
materijala
Zakona o
sticanju
prava na
prijevremen
oi
povoljnije
penzionisan
je
pripadnika
OS
Ukupno Program 1.6.
Progra
Podzakons
m 1.7.
ki akti u
skladu sa
odredbom
člana 17.
Zakona o
provođenju
kontrole
zakonitosti
korištenja
prava iz
oblasti
branilačkoinvalidske
zaštiteizmjene i
1.6.
1.
1.7.
1.
"
komisija koju
imenuje ministar
"
"
Predstavnici Ministarstva
učestvovali su u izradi radnog
teksta zakona
Pratiti i analizirati potrebu imjene
i dopune podzakosnkog akta iz
čl. 17. ZKZ -a
100
%
nisu
potre
bna
doda
tna
sred
stva
nisu
potre
bna
doda
tna
sred
stva
Ukoliko
se
utvrdi
potreba
donoše
nja
izmjena
i
dopuna
188
urađen
tekst
akata iz
čl.17
"
Interresorna
radna grupa
Vlade FBiH i
Federalno
ministarstvo
rada isocijalne
politike
januar
2013.
Budžet
za2013.
Federalno
ministarstvo za
pitanja boraca i
invalida
odbrambenooslobodilačkog
rata
april
2013.
Budžet za
2013.
dopune
Ukupno Program 1.7.
Progra
Prijedlog
m 1.8.
Odluke o
utvrđivanju
osnovice i
koeficijenta
za
određivanje
visine
mjesečnih
primanja
korisnika
boračkoinvalidske
zaštite za
2013.
godinu
Ukupno Program 1.8.
Progra
Prijedlog
m 1.9.
Odluke o
utvrđivanju
osnovice i
koeficijenta
za
određivanje
visine
mjesečnih
novčanih
primanja
korisnika po
osnovu
primjene
Zakona o
posebnim
pravima
dobitnika
ratnih
priznanja i
odlikovanja
i članova
njihovih
1.8.
1.
1.9.
1.
Zakonska obaveza po čl. 57. st.3.
i 4. Zakona o pravima branilaca i
članova njihvih porodica
Zakonska obaveza
nisu
potre
bna
doda
tna
sred
stva
Usklađi
vanje
sa
kretanje
m
inflacije
u FBiH
iz
prethod
ne
godine
Izrada
odluke
189
Sektor za
budžet, finansije
i informacione
poslove
Donese
na
odluka
Sektor za
budžet, finansije
i informacione
poslove
mart
2013.
Budžet za
2013.
Budžet za
2013.
porodica
("Sl. novine
Federacije
BiH", br.:
70/05,
61/06,
61/06 i
9/10).
Ukupno Program 1.9.
Progra
Prijedlog
m 1.10. Odluke o
usvajanju
Programa
utroška
sredstava
sa
kriterijima
raspodjele
sredstava
"Tekući
transfer
pojedincima
- za pomoć
u liječenju
boraca/bran
itelja
"Tekući
transfer
pojedincima
za pomoć u
liječenju
boraca/bran
itelja"
Ukupno Program 1.10.
Progra
Prijedlog
m 1.11. Odluke o
usvajanju
utroška
sredstava
tekućeg
granta
1.1
0.1.
1.1
0.2.
Priprema teksta Odluke i
upućivanje Vladi Fedearcije BiH
Izrada
odluke
Odluka
donese
na
Federalno
ministarstvo za
pitanja boraca i
invalida
odbrambenooslobodilačkog
rata
Raspisivanje javnog poziva
Izrada
javnog
poziva
Javni
poziv
objavlje
n
komisija koju
imenuje ministar
januar
- mart
2013.
Razmat
ranje
zahjteva
komisija koju
imenuje ministar
tokom
2013.
komisija koju
imenuje ministar
tokom
2013.
1.1
0.3.
Prikupljanje, razmatranje
zahtjeva
1.1
0.4.
Predlaganje ministru raspodjele
sredstava
1.1
1.1.
"
Broj
korisnik
araspolo
živa
sredstv
a
Prijelog
ministru
za
raspodj
elu
sredstv
a
Federalno
ministarstvo za
pitanja boraca i
invalida
odbrambenooslobodilačkog
rata
Izrada prijedloga Odluke i
upućivanje Vladi F BiH na
razmatranje i donošenje
190
januar
- mart
2013.
Transfer
800.000 KM
-odobren u
okviru
Budžeta za
2013.
Transfer
675.702 KM
-odobren u
okviru
Budžeta za
2013.
"Transfer
za podršku
Fondacije
za
stambeno
zbrinajvanje
RVI i
boračke
populacije",
utvrđenog
Budžetom
FBiH za
2013.
godinu
Ukupno Program 1.11.
Progra
Prijedlog
m 1.12. Odluke o
usvajanju
utroška
sredstava
sa
kriterijima
raspodjele
"Transfer
za
obilježavanj
e značajnih
datuma",
utvrđenog
Budžetom
F BiH za
2013.
Ukupno Program 1.12.
Progra
Prijedlog
m 1.13. Odluke o
usvajanju
utroška
sredstava
sa
kriterijima
raspodjele
"Tekući
1.1
2.1.
1.1
2.2.
1.1
2.3.
Izrada
teksta
Odluke
Odluka
donese
na
Mendžment
Ministarstva
Dostavljanje Vladi F BiH na
razmatranje i donošenje
Dostav
a Vladi
F BiH
Odluka i
Javni
poziv
objavlje
ni
Komisija koju
imenuje ministar
Raspisivanje javnog poziva,
provođenje procedure i priprema
Odluke
Izrada
Javnog
poziva
sa
kriteriji
ma
Sredstv
a
dodijelje
na
Izrada
Odluke
Odluka
donese
na i
objavlje
na
Mendžment
Ministarstva
izrada
javnog
Objavlje
n javni
Komisija koju
imenuje ministar
Izrada prijedloga Odluke
1.1
3.1.
Izrada prijedloga Odluke i
dostavljanje Vladi FBiH na
razmatranje i donošenje
1.1
3.2.
Raspisivanje javnog poziva i
utvrđivanje kriterija
100
%
100
%
191
Transfer
250.000 KM
-odobren u
okviru
Budžeta za
2013.
Transfer
360. 000
KM odobren u
okviru
Budžeta za
2013.
transfer
neprofitnim
organizacija
ma temeljna
udruženja/u
druge
proistekle iz
posljednjeg
odbramben
ooslobodilač
kog rata",
utvrđenog
Budžetom
F BiH za
2013.
godinu
Ukupno Program 1.13.
Progra
Prijedlog
m 1.14. Odluke o
odobravanj
u utroška
sredstava
tekućeg
transfera
"Transfer
za
sufinansira
nje
izgradnje
spomen
obilježja,
uređenje
mezarja i
grobalja",
utvrđenog
Budžetom
FBiH za
2013.
godinu
Ukupno Program 1.14.
poziva
sa
kriteriji
ma
1.1
3.4.
Donese
na
odluka
o dodjeli
sredsta
va
Provođenje procedura i
dostavljanje prijedloga za
raspodjelu sredstava ministru na
razmatranje i donošenje odluke
1.1
4.1.
Izrada prijedloga Odluke i
dostavljanje Vladi F BiH na
razmatranje i donošenje
1.1
4.2.
Raspisivanje javnog poziva,
provođenje procedura i
dostavljanje prijedloga za
raspodjelu sredstava ministru na
razmatranje i donošenje
poziv
100
%
Komisija koju
imenuje ministar
izrada
Odluke
Odluka
donese
na
sredst
va za
redov
nu
djelatn
ost
izrada
Javnog
poziva
sa
kriteriji
ma
Javni
poziv
objavlje
n
"
192
Mendžment
ministarstva
Komisija koju
imenuje ministar
Transfer
63.000 odobreno u
okviru
Budžeta za
2013.
Progra
m 1.15.
Prijedlog
Odluke o
usvajanju
utroška
sredstva
kapitalnog
granta
"Transfer
za
finansiranje
nabavke
putničkih
automobila
za potrebe
RVI 100% I
grupe,
utvrđenog
Budžetom
F BiH za
2012.
godinu
Ukupno Program 1.15.
Progra
Izrada i
m 1.16. došenje
novog
Pravilnika o
unutrašnjih
organizaciji
i
sistematiza
ciji
Ukupno Program 1.16.
Progra
Izvještaj o
m 1.17. radu
Federalnog
ministarstva
za pitanja
boraca i
invalida
odbramben
ooslobodilač
1.1
5.1.
1.1
5.2.
1.1
6.1.
1.1
6.2.
Transfer
1.500.000
KM odobren u
okviru
Budžeta za
2013.
Raspisati javni poziv (u skladu sa
Zakonom o javnim nabavkama)
sa pratećom tenderskom
dokumentacijom
Izrada
javnog
poziva
Objavlje
n javni
poziv
sredst
va za
redov
nu
djelatn
ost
Sačiniti spisak RVI 100% -I grupe
u skladu sa kriterijima
Otvaran
je
ponuda
i izrada
prijedlo
ga za
najpovo
ljinijeg
ponuđa
ča i
spiska
RVI 100% I
grupe
Donese
na
odlluka
o izboru
najpovol
jnijeg
ponuđa
ča i
sačinjen
spisak
RVI
100% I
grupe
"
Komisija koju
imenuje ministar
Analiza
kadrovs
kih
potencij
ala
Izrađen
novi
Pravilni
k
sredst
va za
redov
nu
djelatn
ost
Komisija koju
imenuje ministar
2013.
Objedin
iti
izvještaj
e
Sektora
i
Inspekt
orata
Urađen
a
Informa
cija i
dostavlj
ena
Vladi
FBiH
sredst
va za
redov
nu
djelatn
ost
Mendžment
Ministarstva
januar
2013.
"
Mendžment
Ministarstva
februa
r 2013.
Na bazi Zakona o držanoj službi
U Federaciji BiH i Zakona o
namještenicima i podzakonskim
aktima izvršiti analizu postojećeg
Pravilnika
Komisija koju
imenuje ministar
Izraditi prijedlog novog Pravilnika
1.1
7.1.
Izraditi sveobuhvatan Izvještaj o
radu Ministarstva
1.1
7.2.
Finaliziran Izvještaj dostaviti Vladi
F BiH na razmatranje i usvajanje
193
kog rata za
2012.
godinu
Ukupno Program 1.17.
Progra
Kvartalne
m 1.18. informacije
o stanju
provedbe
Zakona o
provođenju
kontrole
zakonitosti
korištenja
prava iz
oblasti
branilačkoinvalidske
zašite ("Sl.
novine
FBiH", broj:
82/09)
Ukupno Program 1.18.
Progra
Izrada
m 1.19. informacije
o
provođenju
Zakona o
pravima
branilaca i
članova
njihovih
porodica
(“Službene
novine
Federacije
BiH,
br.:33/04,
56/05,
70/07 i
9/10)
Ukupno Program 1.19.
Podaci
o
izvršen
oj
revizioji
po ZKZ
Urađen
kvartalni
izvještj i
dostavlj
en Vladi
F BiH
sredst
va za
redov
nu
djelatn
ost
Koordinator za
reviziju i
Menadžment
Ministarstva
1.1
8.1.
Izrada I kvartalne Informacije o
provođenju revizije
1.1
8.2.
izrada II kvartalne Informacije o
provođenju reviizje
"
"
"
avgust
2013.
1.1
8.3.
Izrada III kvaratlne Informacije o
porvođenju revizije
"
"
"
decem
bar
2013.
Sektor za
upravno
rješavanje i
Sektor za
budžet, finansije
i informacione
poslove
januar
2013.
1.1
9.1.
Praćenje i analiza provedbe
zakona sa prijedlogom mjera
Broj
urađeni
h
predme
ta i
analiza
stanja
194
Obrađe
na
informa
cije
april
2013.
Budžet i
sredstva za
redovnu
djelatnost
Progra
m 1.20.
Izrada
informacije
o
provođenju
Uredbe o
prihodovno
m cenzusu
za korisnike
prava po
osnovu
ratnih
priznanja i
odlkovanja
("Službene
novine
Federacije
BiH", broj:
25/10)
Ukupno Program 1.20.
Progra
Izrada
m 1.21. infromacije
o
implementa
ciji
Jedinstveno
g registra
pripadnika
Oružanih
snaga BiH i
korisnika
prava iz
oblasti
branilačkoinvaldiske
zaštite i
korisnika
prava na
povoljije
penzije.
Ukupno Program 1.21.
Progra
Analiza
m 1.22. učinka
Raspol
oživi
podaci
Informa
cija
urađena
i
dostavlj
ena
Vladi
FBiH
Sektor za
upravno
rješavanje i
Sektor za
budžet, finansije
i informacione
poslove
januar
2013.
Budžet za
2013.
1.2
1.1.
Objedinjavanje podataka o
pripadnicima OS i korisnicima
prava na ličnu i porodičnu
invaldininu dobitnicima priznanja i
korisnicima povoljne penzije
Raspol
ožive
baze
podatak
a
Urađen
a
Informa
cija i
dostvalj
ena
Vladi
Federac
ije BiH
na
razmatr
anej i
usvajanj
e
Federalno
ministarstvo za
pitanja boraca i
invaldia
odbrmbenooslobodilačkog
rata
januar
2013.
Budžet za
2013.
1.2
2.1.
Napraviti procjenu i analizu
učinka uposlenih u cilju
Broj
urađeni
ukupan
broj
Sektor za
upravno
2013.
1.2
0.1.
Praćenje i analiza provedbe
Uredbe sa prijedlogom mjera
195
urađ
ena
Budžet F
BiH za
povećanja efikasnosti, odnosno
povećanja broja riješenih
predmeta u odnosu na prethodnu
godinu
upravnog
rješavanja,
po potrebi
osiguranje
kadrovske i
tehničke
podrške
Na osnovu procjene ocijeniti
obim poslova i potreban broj
izvršilaca
1.2
2.2.
Ukupno Program 1.22.
Progra
Izdavanje
m 1.23. uvjerenja
po
zahtjevima
stranaka o
pripadnosti
OS i
okolnostima
stradanja
Ukupno Program 1.23.
Progra
Upravno
m 1.24. rješavanje
po Zakonu
o pravima
branilaca i
članova
njihovih
porodica,
po ZKZ i
Zakon o
posebnim
pravima
dobitnika
ratnih
priznanja i
članova
1.2
3.1.
1.2
4.1.
1.2
4.2.
Prikupljanje podataka od
organizacionih jedinica, odnosno
terenskih ureda i od Arhiva MO
BiH
Rješavanje po žalbama u
postupku revizije , po pravu
nadzora
Saradnja sa institutom sa
Institom za medicinsko
vještačenje zdravstvenog stanja
h
predme
tadnevno
po
uposlen
iku
broj
uposlen
ih i
angažo
vanih
po
ugovoru
o djelu
Broj
zaprimlj
enih
zahtjev
a
Broj
zaprimlj
enih
predme
ta
Praćenj
ei
analiza
datih
nalaza i
mišljenj
a,
utvrđiva
nje
dinamik
e
196
urađeni
h
predmet
a
rješavanje i
Sektor za
normativnopravne i opće
poslove
Menadžment
Ministarstva
procj
ena i
anali
za
2013.
zavr
šna
ocje
na
obim
a
posl
ova
2013.
"
Sredstva za
redovnu
djelatnost Budžet za
2013.
Broj
izdatih
uvjerenj
a
Sekotr za pitanja
evidencija iz
oblasti vojne
obaveze
2013.
Broj
riješenih
predmet
a
Sektor za
upravno
rješavanje
2013.
Budžet
FBiH za
2013.
Broj
datih
nalaza i
mišljenj
a od
strane
instituta
Sektor za
upravno
rješavanje
2013.
Budžet
FBiH za
2013.
njihovih
porodica
Ukupno Program 1.24.
Progra
Analiza
m 1.25. učinka
inspekcijsk
og
nadzora,i
po potrebi
osiguranje
kadrovske i
tehničke
podrške
1.2
5.1.
1.2
5.2.
Izvršiti procjenu i analizu
dosadašnjeg učinka Inspektorata
broj
izvršilac
a, broj
izvršen
og
inspekci
jskog
nadzora
Na osnovu procjene donijeti plan
aktivnosti za 2013. godine
Rezulta
tu
2013.
Ukupno Program 1.25.
197
Ukupan
broj i
učinak
Inspekci
jskog
nadzora
Plan za
2013.
Inspektorat i
Menadžment
Ministarstva
Inspektorat
2013.
urađ
ena
procj
ena i
anali
za
Budžet
FBiH za
2013.
2013.
done
sen
plan
aktiv
nosti
Budžet
FBiH za
2013.
FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Nadležnosti Federalnog ministarstvo zdravstva utvrđene su Zakonom o federalnim
ministarstvima i drugim organima federalne uprave, i to na način da Federalno
ministarstvo zdravstva vrši upravne, stručne i druge poslove koji se odnose na
ostvarivanje nadležnosti Federacije BiH u oblasti zdravstva, a naročito poslove koji
se odnose na: provođenje politike i strategije zdravstva u cjelini; razvoj i unapređenje
sistema zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja; praćenje i provođenje
federalnih zakona u oblasti zdravstva; izrada programa razvoja zdravstvene
djelatnosti, te donošenje planova i programa mjera zdravstvene zaštite;
međuentitetsku i međukantonalnu saradnju u oblasti zdravstva; koordiniranje i
implementiranje projekata u oblasti zdravstva od značaja za Federaciju BiH u
saradnji sa međunarodnim vladinim i nevladinim organizacijama u skladu sa
Ustavom Bosne i Hercegovine, a s ciljem rekonstrukcije i obnove zdravstvenog
sistema; učestvovanje u implementiranju informatičkih projekata u oblasti zdravstva;
osiguranje dostupnosti djelotvornim, sigurnim, kvalitetnim i ekonomičnim lijekovima i
sprečavanje njihove zloupotrebe.
Uz važeći zakonski okvir, aktivnosti ministarstva naslonjene su i na Strateški plan
razvoja zdravstva u Federaciji BiH u periodu od 2008. do 2018. godine. Ovim
Strateškim planom utvrđeni su odgovarajući opći i specifični strateški ciljevi u oblasti
zdravstva.
Cilj ovog dokumenta je prikazati strategijske pravce razvoja zdravstva u Federaciji
BiH u desetogodišnjem periodu. Strategija predstavlja okvir za razvoj i unapređenje
zdravstva na osnovu kojeg se prave operativni planovi u skladu sa finansijskim
mogućnostima za implementaciju navedenih rješenja u strategiji.
S tim u vezi, Programom rada ovog ministarstva za 2013.godinu, definirane su
posebne aktivnosti za postizanje postavljenih ciljeva.
Ovo ministarstvo će svoje aktivnosti u 2013.godini usmjeriti na ostvarenje pet ciljeva,
i to kako slijedi:
- Jačanje mehanizama neophodnih za uspostavljanje efikasnog i savjesnog
upravljanja u zdravstvu i jačanje upravljanja zdravstvenim sistemom;
- Usklađivanje zakonodavnog okvira sa reformskim ciljevima i propisima EU i
jačanje zaštite prava pacijenata i zdravstvenih profesionalaca;
- Jačanje primarne, specijalističko-konsultativne i bolničke zdravstvene zaštite;
- Jačanje uloge javnog zdravstva, i
- Unapređenje farmaceutskog sektora.
Stavljajući u prvi plan unapređenje zdravstvenog stanja stanovništva kroz
sveobuhvatan, dostupan, kvalitetan i efikasan zdravstveni sistem temeljen na
održivosti i solidarnosti na cijelom području Federacije BiH, rad Federalnog
ministarstva zdravstva u 2013. godini kroz različite programe i njihove prateće
aktivnosti, definirane shodno naprijed navedenim ciljevima, u najkraćem, bit će
fokusiran na:
− savjesno upravljanje zdravstvenim sistemom, koje je moguće provesti samo u
uvjetima stabilnog i finansijski održivog sistema zdravstva,
− racionalno finansiranje zdravstvenih usluga,
− adekvatnu raspodjelu finansijskih resursa i sistem plaćanja davalaca usluga u
nadležnosti kantona, s posebnim fokusom na implementaciju federalnih odluka o
198
osnovnom paketu zdravstvenih prava, te pronalaženju novih izvora finansiranja
sektora zdravstva,
− bolje stvaranje i raspodjelu resursa (ljudski resursi, edukacija, informacione
tehnologije),
− kvalitetnije pružanje usluga (primarna zdravstvena zaštita – s posebnom pažnjom
na poboljšanje dostupnosti stanovništvu usluga porodične medicine kako u
urbanim tako i u ruralnim sredinama; specijalistička zdravstvena zaštita, bolnička
zdravstvena zaštita, javno zdravstvo i sl.), kao i proširivanje obima i vrste
zdravstvenih usluga baziranih na savremenim medicinskim dostignućima i novim
zdravstvenim tehnologijama,
− ujednačavanje prava osiguranika na lijekove u svim kantonima, kao i liste lijekova
u Federaciji BiH, a koje se finansiraju iz sredstava obaveznog zdravstvenog
osiguranja.
Naravno, reforme zdravstvenog sektora Federacije BiH, moraju se odvijati paralelno
sa nužnim reformama u finansiranju zdravstva, odnosno za bolje metode finansiranja
zdravstva potrebna je bolja organizacija zdravstvenog osiguranja, ali i novi izvori
finansiranja u sektoru zdravstva koji će se koristiti na principima racionalnosti, jasnih
podjela rada u sektoru zdravstva i planskom razvoju zdravstva.
Dakle, aktivnosti ministarstva će se usmjeriti na poboljšanje zdravstvenog stanja
stanovništva kroz efikasan, dostupan i transparentan zdravstveni sistem, utemeljen
na principima solidarnosti i pravičnosti. Neophodno je osigurati da se zdravstvene
usluge i informacije mogu dobiti onda kada i gdje su potrebne. Težit će se ka
osiguranju kupovine, razvoja i korištenju usluga i objekata koje zadovoljavaju najviše
moguće standarde i sigurnost kroz cijeli zdravstveni sistem.
Četiri su osnovne poluge zdravstvenog sistema: savjesno upravljanje, zdravstvene
usluge, resursi i finansiranje, i upravo na njima bazirane su planirane aktivnosti za
2013.godinu.
199
Strateški cilj 1
Operativni cilj
za 2013
Jačanje mehanizama neophodnih za uspostavljanje efikasnog i savjesnog upravljanja u zdravstvu i jačanje upravljanja zdravstvenim sistemom
Program
Program 1.1.
Aktivnost
Unapređenje
mehanizama
koordinacije između
entiteta i Distrikta
Brčko, saradnja sa
državnim institucijama i
međunarodna saradnja
1.1.1
.
Priprema
zajedničkih
nastupa na
međunarodnim
skupovima
zdravstvenog
karaktera
Izvrs
eno
u
2012
(%)
100
%
Utrošen
o u 2012
(KM)
kontinur
ana
aktivnos
t
Ulazni
indikatori
3
službenika
(1
pomoćnik i
2 stručna
savjetnika)
i
administra
tivni
troškovi;
(15 dana )
200
Izlazni
indikatori
Prisustvo
vanje
međunaro
dnim
skupovim
ai
prezentira
nje Bosne
i
Hercegovi
ne
Budžet
za 2013
33.660
Nosilac
Sektor za
međunaro
dnu
saradnju i
koordinacij
u politika
Rok
izvrsenja
Mjerljivi
indikator
izvršenja
Izvori
sredsta
va
Budžet
decembar
2013
Broj
zajednički
h nastupa
i shodno
tome
pripremlje
ni izvještaji
o
obavezam
a po
usvojenim
dokumenti
ma na
međunaro
dnim
skupovima
;
Informiranj
e
kantonalni
h
ministarsta
va
zdravstva
o
obavezam
a koji
proističu iz
međunaro
dnih
dokumena
ta i
zaključaka
međunaro
Nedost
ajuća
sredstv
a
1.1.2
.
Učestvovanje u
radu zdravstvene
mreže
jugoistočne
Evrope, kao i
unapređenje
regionalne
saradnje u oblasti
zdravstva
1.1.3
.
Praćenje
implementacije
Politike zdravlje
2020, u sklopu
100
%
0%
kontinur
ana
aktivnos
t
2
službenika
(1
pomoćnik i
1 stručni
savjetnik) i
administra
tivni
troškovi;
(5 dana)
Prisustvo
vanje
skupovim
ai
prezentira
nje Bosne
i
Hercegovi
ne
2
službenika
(1
pomoćnik i
Prisustvo
vanje
skupovim
ai
201
7.975
Sektor za
međunaro
dnu
saradnju i
koordinacij
u politika
decembar
2013
7.975
Sektor za
međunaro
dnu
saradnju i
decembar
2013
dnih
skupova
Broj
zajednički
h nastupa
i shodno
tome
pripremlje
ni izvještaji
o
obavezam
a po
usvojenim
dokumenti
ma na
međunaro
dnim
skupovima
;
Informiranj
e
kantonalni
h
ministarsta
va
zdravstva
o
obavezam
a koji
proističu iz
međunaro
dnih
dokumena
ta i
zaključaka
međunaro
dnih
skupova
Broj
skupova
na kojima
je
Budžet
Budžet
1.1.4
.
saradnje sa SZO
1 stručni
savjetnik) i
administra
tivni
troškovi;
(5 dana)
Saradnja sa
državnim
ministarstvima u
smislu učešća u
izradi izvještaja
po ratifikovanim
međunarodnim
2
službenika
(stručni
savjetnici)
i
administra
tivni
100
%
kontinur
ana
aktivnos
t
202
prezentira
nje Bosne
i
Hercegovi
ne, a u
kontekstu
Politike
zdravlje
za sve
2020
Izvještaji
iz
nadležno
sti FMZ
završeni
koordinacij
u politika
19.470
Sektor za
analitiku,
plan i
upravljanje
resursima
u
zdravstvu i
kontinuira
no
učestvoval
o FMZ i
shodno
tome
pripremlje
ni izvještaji
o
obavezam
a po
usvojenim
dokumenti
ma na
međunaro
dnim
skupovima
;
Informiranj
e
kantonalni
h
ministarsta
va
zdravstva
o
obavezam
a koji
proističu iz
međunaro
dnih
dokumena
ta i
zaključaka
međunaro
dnih
skupova
Broj
urađenih
izvještaja shodno
broju
podneseni
h zahtjeva,
Budžet
dokumentima
(konvencije,
povelje i sl.), a iz
okvira nadležnosti
FMZ
1.1.5
.
1.1.6
.
Redovna
koordinacija sa
Državnom
regulatornom
Agencijom za
radijacijsku i
nuklearnu
sigurnost BIH učestvovanje u
radu komisija
Redovna
koordinacija sa
Agencijom za
sigurnost hrane davanje mišljenja,
prijedloga i
prepruka za
pravilnike o hrani
pripremljene od
strane Agencije,
učestvovanje o
pripremi
strateških
dokumenata i
troškovi;
(15 dana)
100
%
kontinur
ana
aktivnos
t
1
službenik
(1
pomoćnik)
i
administra
tivni
troškovi;
(5 dana)
Sektor za
pravne
poslove
Izvještaji
iz
nadležno
sti FMZ
završeni
4.300
Sektor za
za javno
zdravstvo,
monitoring
i
evaluaciju
izvještaji iz
nadležnost
i FMZ-a
završeni i
čine
doprinos
izradi
cjelovitih
izvještaja
Bosne i
Hercegovi
ne po
ratifikovani
m
međunaro
dnim
dokumenti
ma
kontinuira
no
Aktivnosti
vezane za
nadležnost
Federalno
g
ministarstv
a
zdravstva
realizirane
Budžet
Budžet
100
%
kontinur
ana
aktivnos
t
1
službenik
(1
pomoćnik)
i
administra
tivni
troškovi;
(5 dana)
203
Izvještaji
iz
nadležno
sti FMZ
završeni
4.300
Sektor za
za javno
zdravstvo,
monitoring
i
evaluaciju
kontinuira
no
Aktivnosti
vezane za
nadležnost
Federalno
g
ministarstv
a
zdravstva
realizirane
smjernica
Agencije,
prisustvovanje
sastancima
1.1.7
.
1.1.8
.
1.1.9
.
Učešće u radu
Vijeća za invalide
na državnom
nivou
Implementacija
Strategije za
poboljšanje
položaja žena
žrtava ratnog
silovanja i torture
Implementacija
obaveza
definiranih
Strategijom za
prevenciju i borbu
protiv nasilja u
porodici (20132017)
100
%
0%
0%
kontinur
ana
aktivnos
t
1
službenik
(pomoćnik
ministra) i
administra
tivni
troškovi (6 dana)
1
službenik
(pomoćnik
ministra) i
administra
tivni
troškovi (8 dana)
2
službenika
(1
pomoćnik i
1 stručni
savjetnik) i
administra
tivni
troškovi;
(15 dana)
204
Održani
sastanci
Vijeća,
prema
planu
rada
Vijeća
Definiranj
e
sporazum
ao
multisekto
rskoj
saradnji i
provedba
obaveza
predviđen
ih
Strategijo
m za
sektor
zdravstva
Strategija
implemen
tirana u
dijelu
obaveza
vezanih
za oblast
zdravstva
definirani
h
Akcionim
planom
za
2013.godi
nu.
Budžet
5.160
Imenovan
a osoba
ispred
FMZ-a
(pomoćnik
ministra)
kontinuira
no
Broj
sastanaka,
odluka i
zaključaka
Vijeća
Budžet
6.880
Sektor za
analitiku,
plan i
upravljanje
resursima
u
zdravstvu
decembar
2012
Sporazum
potpisan,
obaveze
proizišle iz
istog se
implementi
raju
decembar
2013
Strategija
implementi
rana u
dijelu
obaveza
vezanih za
oblast
zdravstva
definiranih
Akcionim
planom za
2013.godi
nu.
Budžet
15.700
Sektor za
pravne
poslove i
Sektor za
analitiku,
plan i
upravljanje
resursima
u
zdravstvu
1.1.1
0.
1.1.1
1.
Učešće u
finaliziranju
Strategije za
borbu protiv
nasilja nad
djecom
Učešće u
revidiranju
Akcionog plana
Bosne i
Hercegovine za
rješavanje
problema Roma u
oblasti
zdravstvene
zaštite
90%
1
službenik
(1
pomoćnik)
i
administra
tivni
troškovi;
(4 dana)
30%
3
službenika
(1
pomoćnik,
1 stručni
savjetnik i
1
namješteni
k);
administra
tivni
troškovi (5 dana)
1.1.1
2.
Učešče u
aktivnostima
Koordinacionog
tijela za zaštitu i
spašavanje BiH
0%
1
službenik
(1
pomoćnik)
i
administra
tivni
troškovi;
(4 dana)
1.1.1
3.
Učešće u izradi
Strategije za
poboljšanje
0%
2
službenika
(1
205
Strategija
završena
3.440
Sektor za
analitiku,
plan i
upravljanje
resursima
u
zdravstvu
april 2013
Strategija
završena, i
predstavlja
okvir za
dalje
aktivnosti
nadležnih
tijela,
svako u
okviru
svojih
nadležnost
i
Budžet
Budžet
Plan
revidiran
Prisustvo
vanje
radu
Koordinac
ionog
tijela i
redovno
izvještavn
je
Dio
strateško
g
7.200
Sektor za
analitiku,
plan i
upravljanje
resursima
u
zdravstvu
oktobar
2013
3.440
Sektor za
javno
zdravstvo,
monitoring
i
evaluaciju
decembar
2013
15.700
Sektor za
analitiku,
plan i
decembar
2013
Plan
revidiran.
Završene
aktivnosti
vezane za
zaštitu i
spašavanj
e BiH, u
dijelu koji
se odnosi
na
nadležnost
i
Ministarstv
a
Strategija
završena
u dijelu
Budžet
Budžet
pomoćnik i
1 stručni
savjetnik) i
administra
tivni
troškovi;
(15 dana)
položaja starih
osoba
dokument
a koji se
odnosi na
oblast
zdravstva
pripremlje
n
koji se
odnosi na
oblast
zdravstva
124.560
KM
Ukupno Program 1.1.
Program 1.2.
upravljanje
resursima
u
zdravstvu
Osiguranje
mehanizama
koordinacije između
kantona i FBiH u
oblasti zdravstva, kao i
sa NVO (sektor civilnog
društva)
1.2.1
.
1.2.2
.
Praćenje
razvojnoinvesticijskih
projekata od
interesa za
Federaciju BiH u
oblasti zdravstva,
te izrada
kvartalnih
izvještaja
Organiziranje
sastanaka
Koordinacije
ministara
zdravstva i
direktora zavoda
zdravstvenog
osiguranja u
Federaciji BiH i
održavanje
zdravstvenih
konferencija
100
%
100
%
obaveza
kontinuir
anog
karakter
a
kontinur
ana
aktivnos
t
3
službenika
(1
pomoćnik,
1 stručni
savjetnik i
1
namješteni
k);
administra
tivni
troškovi (5 dana)
3
službenika
(sekretar,
šef
kabineta i
stručni
savjetnik),
administra
tivni
troškovi (4 dana)
206
Sačinjeni
redovni
kvartalni
izvještaji
o
razvojnoinvesticijs
kim
projektim
au
skladu s
preporuče
nom
metodolo
gijom i
instrukcijo
m
Sastanci i
konferenc
ije
održani,
definisani
zaključci
za dalje
aktivnosti
i obaveze
7.200
9.600
Sektor za
implement
aciju
projekata
u
koordinacij
i s drugim
sektorima
u FMZ
Kabinet
kontinuira
no
kontinuira
no
Implement
irana
Uredba o
uspostavi
koordinaci
onog
mehanizm
a u F BiH
Budžet
Broj
održanih
sastanaka;
definisani
zaključci
za dalje
aktivnosti i
obaveze
koje
doprinose
učinkovitij
oj saradnji
kantonalni
h
ministarsta
va
Budžet
1.2.3
.
Koordinacija sa
sektorom civilnog
društva koji
djeluje u oblasti
zdravstva
1.2.4
.
Koordinacija
dodjele malih
grantova za
jačanje
korisničkih
udruga,
realizacija
Transfera za
neprofitne
organizacije
(oblast
zloupotrebe
droga), te
raspodjela
sredstava Lutrije
BiH udruženjima
građana i
humanitarnim
organizacijama
za liječenje djece
i mladih od teških
oboljenja
100
%
100
%
kontinuir
ana
aktivnos
t
kontinur
ana
aktivnos
t - (u
2012.
godini
utrošena
planiran
a
sredstva
)
2
službenika
(1
pomoćnik i
1
namješteni
k) i
administra
tivni
troškovi (7 dana)
3
službenika
(1
pomoćnik i
2 stručna
savjetnika)
i
administra
tivni
troškovi
(10 dana)
Uspostavl
jeni
redovni
koordinac
ijski
sastanci i
redovna
razmjena
informacij
a sa
sektorom
civilnog
društva
Dodijeljen
i grantovi.
Realiziran
i transferi.
6.050
185.900
208.750
KM
Ukupno Program 1.2.
207
Sektor za
međunaro
dnu
saradnju i
koordinacij
u politika
Sektor za
međunaro
dnu
saradnju i
koordinacij
u politika u
koordinacij
i i Sektor
za
finansije
kontinuira
no
zdravstva,
nadležnih
kantonalni
h zavoda
sa FMZ
Uspostavlj
ena puna
razmjena
podataka i
saradnja u
implement
aciji
projekata
od značaja
za
zdravstvo
Dodijeljeni
grantovi
za
korisničke
udruge.
Realizirani
transferi.
oktobar
2013
Budžet
Program 1.3.
Jačanje saradnje sa
drugim sektorima od
interesa za zdravstvo
1.3.1
.
1.3.2
.
1.3.3
.
Učestvovanje u
izradi Akcionih
planova za
implementaciju
Strategije za rani
rast i razvoj u
saradnji sa
Federalnim
ministarstvom
rada i socijalne
politike ,
Federalnim
ministarstvom
obrazovanja i
nauke i
Federalnim
ministarstvom
finansija/financija
Učestvovanje u
implementaciiji
Akcionog plana
za seksualno i
reproduktivno
zdravlje u BIH uz
koordinaciju
Ministarstva
civilnih poslova
BiH. (Radi se o
aktivnostima koje
se odrede
konsenzusom sa
Republikom
Srpskom, i uz
koordinaciju
Ministarstva
civilnih poslova
BiH)
Izrada analize
primjene
Pravilnika o
načinu i mjestu
provedbe zaštitne
Broj
akcionih
planova
4
službenika
(4
pomoćnika
ministra
imenovan
a za oblast
ranog
rasta i
razvoja) (3 dana)
0%
Izvještaj o
progresu
6.200
Sektor za
implement
aciju
projekata
jun 2013
Budžet
i
UNICE
F
(sredst
va
UNICE
F-a
nisu
precizir
ana)
Budžet
100
%
0%
kontinuir
ana
aktivnos
t
2
službenika
(1
pomoćnik i
1 stručni
saradnik) i
administra
tivni
troškovi (15 dana);
Projektna
struktura
Izvještaji
o
progresu
2
službenika
(1
pomoćnik i
1 stručni
Analiza
završena,
a rezultati
iste će
poslužiti
208
14.100
Sektor za
javno
zdrastvo,
monitoring
i
evaluaciju
decembar
2013
Shodno
projektnim
aktivnosti
ma i
prioritetim
a
3.100
Sektor za
pravne
poslove i
Sektor za
analitiku,
Analiza jun 2013,
a rok za
novi
Pravilnik
Analiza
primjene
Pravilnika,
u dijelu
koji se
Budžet
mjere obaveznog
psihosocijalnog
tretmana
učinilaca nasilja u
porodici, kao i
učestvovanje u
izradi novog
Pravilnika (u
saradnji sa
Federalnim
ministarstvom
rada i socijalne
politike, koje je
nosilac aktivnosti)
1.3.4
.
1.3.5
.
Izrada analize
primjene
Pravilnika o
načinu i mjestu
provedbe zaštitne
mjere obaveznog
liječenja od
ovisnosti od
alkohola, opojnih
droga ili drugih
psihotropnih
supstanci
učinilaca nasilja u
porodici
Učestvovanje u
implementaciji
Akcionog plana
za djecu 2011.2014.godina
savjetnik) i
administra
tivni
troškovi (3 dana)
za izradu
novog
Pravilnika
0%
2
službenika
(1
pomoćnik i
1 stručni
savjetnik) i
administra
tivni
troškovi (2 dana)
Analiza
završena,
a ukoliko
ista
pokaže
probleme
u primjeni
postojeće
g
Pravilnika
, pristupit
će se
reviziji
istog
100
%
2
službenika
(1
pomoćnik i
1 stručni
savjetnik) i
administra
tivni
Mjere u
oblasti
zdravstva
predviđen
e
Akcionim
planom
se
kontinuir
ana
aktivnos
t
209
plan i
upravljanje
resursima
u
zdravstvu
2.100
Sektor za
pravne
poslove i
Sektor za
analitiku,
plan i
upravljanje
resursima
u
zdravstvu
10.300
Sektor za
analitiku,
plan i
upravljanje
resursima
u
zdravstvu,
Sektor za
- šest
mjeseci
od
usvajanja
novog
Zakona o
zaštiti od
nasilja u
porodici
Analiza jun 2013,
a rok za
novi
Pravilnik
- šest
mjeseci
od
usvajanja
novog
Zakona o
zaštiti od
nasilja u
porodici
decembar
2013
odnosi na
zdravstvo,
završena.
Novi
Pravilnik
koji
predlaže
Federalno
ministarstv
o rada i
socijalne
politike
usuglašen
sa
Federalni
m
ministarstv
om
zdravstva.
Analiza
primjene
Pravilnika
završena,
a ukoliko
ista
pokaže
brojne
probleme
u primjeni
postojećeg
Pravilnika,
pristupit će
se reviziji
istog.
Mjere u
oblasti
zdravstva
predviđen
e
Akcionim
planom za
2013.
Budžet
Budžet
troškovi (10 dana)
provode
Jačanje upravljačkih
vještina i kapaciteta iz
zdravstvenog
menadžmenta
1.4.1
.
1.4.2
.
Ukupno
Program 1.4.
Program 1.5.
Praćenje
implementacije
ugovora sa
angažovanim
stranim
predavačima u
procesu
kontinuirane
edukacije iz
zdravstvenog
menadžmenta
Realizacija
transfera za
AKAZ
godinu
provedene
35.800
KM
Ukupno Program 1.3.
Program 1.4.
javno
zdravlje,
monitoring
i
evaluaciju
5%
100
%
3.000
KM
2
službenika
(1
pomoćnik,
1 stručni
savjetnik) (12 dana)
kontinuir
ana
aktivnos
t
1
službenik
(1
pomoćnik)
i
administra
tivni
troškovi 1 dan
Izvještaji
o
progresu
12.360
Sektor za
implement
aciju
projekata
jun 2013
Održana
predavanj
a iz
zdravstven
og
menadžm
enta na
sva tri
nivoa
edukacije
Budžet
+
HSEP
AF:
60.000,
00 KM
Budžet
Reliziran
transfer
shodno
planiranoj
dinamici
300.000
Sektor za
finansije
decembar
2013
Reliziran
transfer
kontinuira
no
Uspostavlj
en sistem
monitoring
ai
evaluacije
u skladu s
projektnim
zadacima i
u saradnji
s
relevantni
m
ustanova
312.360
KM
Uspostava sistema
monitoringa i evaluacije
1.5.1
.
Koordinacija i
praćenje
implementacije za
daljnji razvoj
sistema
monitoringa i
evaluacije u
zdravstvenom
sektoru kroz
dodatno
finansiranje
Projekta HSEP
0%
3
službenika
(2
pomoćnika
i 1 stručni
savjetnik) i
administra
tivni
troškovi (30 dana);
radne
grupe Projekat
210
Izvještaji
o
progresu
45.480
Sektor za
implement
aciju
projekata i
Sektor za
javno
zdravstvo,
monitoring
i
evaluaciju
Budzet
+
HSEP:
48.680,
00 KM
1.5.2
.
Nabavka IT
opreme kao
podrške daljem
razvoju sistema
monitoringa i
evaluacije (MiE )
zavodima za
javno zdravstvo
1.5.3
.
Prikupljanje
indikatora za
monitoring i
evaluacije
izvršenja u
primarnoj
zdravstvenoj
zaštiti prema
Strategiji
primarne
zdravstvene
zaštite u
Federacije BIH i
prioritetnim
mjerama
zdravstvene
zaštite
1.5.4
.
Izrada okvira za
monitoring i
evaluaciju
strateških
dokumenata i
politika
Federalnog
ministarstva
zdravstva
0%
1.5.5
.
Praćenje
implementacije
0%
0%
HSEP
3
službenika
(1
pomoćnik i
2
savjetnika)
i
administra
tivni
troškovi (10 dana)
ma
Pripremlje
n tender
za
nabavku
IT
opreme
10.460
Sektor za
implement
aciju
projekata
mart 2013
Uspostavlj
en sistem
u saradnji
sa
Zavodom
za javno
zdravsvo
FBIH
Budzet
+
HSEP:
138.00
0 KM
Budzet
0%
3
službenika
(2
pomoćnika
i1
namješteni
k) i
administra
tivni
troškovi (25 dana)
3
službenika
(2
pomoćnika
i1
namješteni
k) i
administra
tivni
troškovi (30 dana)
2
službenika
211
35.600
Sektor za
javno
zdravstvo,
monitoring
i
evaluaciju
i Sektor za
implement
aciju
projekata
Definisan
okvir za
praćenje
indikatora
i analizu
indikatora
strateških
planova i
politika
FMZ
42.700
Sektor za
javno
zdravstvo,
monitoring
i
evaluaciju
i Sektor za
implement
aciju
projekata
septemba
r 2013
Razvijeni
indikatori
10.800
Sektor za
javno
kontinuira
no
Definisani
prikupljeni
setovi
indikatora
i analiza
indikatora
juni 2013
Uspostavlj
en sistem
monitoring
ai
evaluacije
u saradnji
sa
Zavodom
za javno
zdravstvo
FBIH
Definisan
okvir za
praćenje
indikatora i
analizu
indikatora
strateških
planova i
politika
FMZ
Budžet
Rezultati
praćenja
Budžet
softverskog
rješenje za
prikupljanje
podataka za
praćenje
tuberkuloze (TB)
u BIH
1.5.6
.
Praćenje
implementacije
softverskog
rješenje za
prikupljanje
podataka i
instaliranje istog
na produkcione
servere u Zavodu
za javno
zdravstvo
Federacije BiH,
odnosno
uspostava baze
podataka u
zdravstvenim
ustanovama u
skladu sa
(1
pomoćnik
ministra i 1
namješteni
k) i
administra
tivni
troškovi (15 dana)
0%
2
službenika
(2
pomoćnika
ministra) i
administra
tivni
troškovi (10 dana)
212
u bazi
podataka;
Postojanj
e rodno
razvrstani
h
podataka
u bazi;
Imenovan
e osobe
zadužene
za
prikupljanj
e
podataka
o TB kroz
kantonaln
e zavode
za javno
zdravstvo
Zavod za
javno
zdravstvo
FBIH
Razvijeni
indikatori
u bazi
podataka;
Postojanj
e rodno
razvrstani
h
podataka
u bazi;
Imenovan
e osobe
zadužene
za
prikupljanj
e
podataka
u
zdravstvo,
monitoring
i
evaluaciju
10.600
Sektor za
javno
zdravlje,
monitoring
i
evaluaciju
(u saradnji
sa
Zavodom
za javno
zdravstvo
Federacije
BiH)
TB koristit
će se za
planiranje
odgovaraj
ućih mjera
u oblasti
kontrole
TB
oktobar
2013
Set
indikatora
za
praćenje
mentalnog
zdravlja
izrađen i
usvojen,
podaci
rodno
razvrstani,
imenovan
e osobe
zadužene
za
prikupljanj
e
podataka.
Budžet
standardima
Svjetske
zdravstvene
organizacije, a
prema
definisanim
nivoima
organizacije
zaštite mentalnog
zdravlja
1.5.7
.
Ukupno
program 1.5.
Program 1.6.
Koordinacija i
praćenje
implementacije
Istraživanja riziko
faktora među
radno aktivnim
stanovništvom
centrima
za
mentalno
zdravlje i
drugim
ustanova
ma.
0%
3
službenika
(2
pomoćnika
, stručni
savjetnik) i
administra
tivni
troškovi (30 dana);
radne
grupe
Zavoda za
javno
zdravstvo
Federacije
BiH
Izvještaji
o
napretku
istraživanj
a
45.480
Sektor za
implement
aciju
projekata,
Sektor za
javno
zdravlje,
monitoring
i
evaluaciju,
Zavod za
javno
zdravstvo
Federacije
BiH
decembar
2013
Završni
izvještaj o
provedeno
m
istraživanj
u. Podaci
dobiveni
istraživanj
em
poslužit će
za dalje
planiranje i
izradu
programa
unapređen
ja
zdravstven
e zaštite
stanovništ
va.
Budžet
+
HSEPIDA :
460.00
0 KM
Pokrenut
proces
informatiz
acije
primarne
zdravstven
e zaštite
(PZZ)
Budžet
+
HSEPIDA:
700.00
0 KM
201.120
KM
Uspostava i kreiranje
zdravstvenoinformacionog sistema
Federacije BiH
1.6.1
.
Implementacija
Master IT plana
za informatizaciju
primarne
zdravstvene
zaštite (PZZ)
0%
3
službenika
(1
pomoćnik i
2 stručna
savjetnika)
i
administra
tivni
troškovi -
213
Izvještaji
o
progresu
31.400
Sektor za
implement
aciju
projekata
decembar
2013
(30 dana)
Ukupno
program 1.6.
Program 1.7.
31.400
KM
Unapređenje sistema
ugovaranja i plaćanja
zdravstvenih usluga i
informisanje Vlade
Federacije BiH o
obračunu sredstava
fonda solidarnosti i
obračunu ukupnih
sredstava u zdravstvu
1.7.1
.
Praćenje
implementacije
Jedinstvene
metodologije
kojom se bliže
utvrđuju kriteriji i
mjerila za
zaključivanje
ugovora između
nadležnog
zavoda
zdravstvenog
osiguranja i
zdravstvene
ustanove
1.7.2
.
Kontinuirano
provođenje
aktivnosti na
implementaciji
Odluke o
osnovnom paketu
zdravstvenih
prava ("Službene
novine Federacije
BiH", broj 21/09),
s posebnim
akcentom na
pronalaženje
novih izvora
finansiranja
Osnovnog paketa
za nedostajući
100
%
kontinur
ana
aktivnos
t
3
službenika
(1
pomoćnik i
2 stručna
savjetnika)
u saradnji
sa
Zavodom
za
zdravstven
o
osiguranje
i
reosiguran
je
Federacije
BiH - (20
dana);
administra
tivni
troškovi
Praćenje
teče
kontinuira
no
21.000
Sektor za
finansijske
poslove i
Sektor za
analitiku,
plan i
upravljanje
kontinuira
no
Implement
acija
Jedinstven
e
metodolog
ije
doprinosi
jedinstven
om načinu
ugovaranj
a usluga
između
nadležnih
zavoda
zdravstven
og
osiguranja
i
zdravstven
e
ustanove
Budžet
Budžet
100
%
kontinur
ana
aktivnos
t
3
službenika
(1
pomoćnik i
2 stručna
savjetnika)
i
administra
tivni
troškovi (15 dana)
214
Proveden
e
aktivnosti
na
implemen
taciji
Odluke
15.700
Sektor za
finansijske
poslove i
Sektor za
pravne
poslove
kontinuira
no
Provedene
aktivnosti
na
implement
aciji
Odluke.
dio, a u cilju
jednakomjernog
finansiranja po
kantonima
1.7.3
.
1.7.4
.
Pilotiranje DRG
metode plaćanja
bolničkih usluga
na pilot
lokacijama/bolnic
ama
Izrada Informacije
o obračunu
sredstava
federalnog fonda
solidarnosti,
realizacija
sredstava
transfera za
Zavod
zdravstvenog
osiguranja i
reosiguranja
Federacije BiH
100
%
100
%
u 2012.
godini
utrošena
planiran
a
sredstva
saglasn
o
Projektn
oj
dinamici
3
službenika
(2
pomoćnika
i 1 stručni
savjetnik) i
administra
tivni
troškovi (15 dana)
kontinur
ana
aktivnos
t
1
službenik
(1
pomoćnik
ministra) i
administra
tivni
troškovi (5 dana).
Ovo je
obaveza
koja
proističe
na osnovu
Zakona o
zdravstven
om
osiguranju
i ona
podrazumi
jeva
dostavljanj
e
informacije
sa
izvještaje
m Vladi
215
Budžet
Nastavlje
no
pilotiranje
DRG
metode
22.740
Sektor za
implement
aciju
projekata
decembar
2013
Nastavljen
o
pilotiranje
DRG
metode.
Budžet
Završena
Informacij
ai
usvojena
od strane
Vlade
Federacij
e BiH.
Realiziran
i transferi.
31.503.1
00
Sektor za
finansije i
zdravstven
o
osiguranje
jul 2013
Završena
Informacij
ai
usvojena
od strane
Vlade
Federacije
BiH.
Reakiziran
i transferi.
Federacije
BiH, a za
čiju
implement
aciju je
odgovoran
Zavod
zdravstven
og
osiguranja
i
reosiguran
ja FBiH
1.7.5
.
Ukupno
Program 1.7.
Ukupno cilj 1.
Strateški cilj 2
Operativni cilj
za 2013
100
%
kontinur
ana
aktivnos
t
Isto kao
pod 1.7.4.
Isto kao
pod 1.7.4.
3.100
Sektor za
finansije i
zdravstven
o
osiguranje
septemba
r 2013
Završena
Informacij
ai
usvojena
od strane
Vlade
Federacije
BiH
Budžet
Mjerljivi
indikator
izvršenja
Izvori
sredsta
va
Izrađen
dokument
Strategije i
pribavljena
mišljenja
kantonalni
h
ministarsta
va
Budžet
31.598.1
10 KM
32.512.1
00 KM
Usklađivanje zakonodavnog okvira sa reformskim ciljevima o propisima EU i jačanje zaštite prava pacijenata i zdravstvenih profesionalaca
Program
Program 2.1.
Izrada Izvještaja
o obračunu
ukupnih
sredstava u
zdravstvu za
2012. godinu
Aktivnost
Donošenje prioritetnih
politika i strategija za
sektor zdravstva
Izrada Strategije
za odlaganje
medicinskoga
otpada u
Federaciji BIH
2.1.1
.
Izvrs
eno
u
2012
(%)
Utrošen
o u 2012
(KM)
Ulazni
indikatori
60%
u 2012.
godini
utrošeno
60% od
planirani
h
sredstav
a
Radna
grupa; 3
službenika
(1
pomoćnik,
1 stručni
savjetnik i
1
namješteni
216
Izlazni
indikatori
Izvještaj o
radu
radne
grupe.
Strategija
završena.
Budžet
za 2013
10.500
Nosilac
Sektor za
javno
zdravstvo,
monitoring
i
evaluaciju
Rok
izvrsenja
jun 2013
Nedost
ajuća
sredstv
a
k)i
administra
tivni
troškovi (10 dana)
Izrada Strategije
transfuzijske
medicine
Federacije BiH
(2013-2017)
Komisija
za
transfuzijs
ku
medicinu
FMZ i 1
pomoćnik
ministra i
administra
tivni
troškovi
(10 dana)
0%
Stručna
osnova
Strategije
završena
3.440
Sektor za
analitiku,
plan i
upravljanje
resursima
u
zdravstvu
novembar
2013
2.1.2
.
Izrada Plana
potreba krvi i
krvnih sastojaka
za 2013.godinu
0%
2.1.3
.
2.1.4
.
Izrada Nacrta
akcionog plana
za nezarazne
bolesti
30%
u 2012.
godini
utrošeno
30% od
planirani
Komisija
za
transfuzijs
ku
medicinu
FMZ i 1
pomoćnik
ministra - i
administra
tivni
troškovi (4
dana)
Radna
grupa; 2
službenika
(2
pomoćnika
217
zdravstva.
Dokument
pripremlje
n za Vladu
FBIH radi
razmatranj
ai
usvajanja.
Izrađen
dokument
Strategije i
pribavljena
mišljenja
kantonalni
h
ministarsta
va
zdravstva.
Dokument
pripremlje
n za Vladu
FBIH radi
razmatranj
ai
usvajanja.
Budžet
Budžet
Plan
izrađen
Izrađen
Nacrt
dokument
a
1.600
Sektor za
analitiku,
plan i
upravljanje
resursima
u
zdravstvu
mart 2013
Izrađen
plan
6.880
Sektor za
javno
zdravstvo,
monitoring
i
decembar
2013
Izrađen
Nacrt
dokument
a
Budžet
h
sredstav
a
Izrada Akcionog
plana za
implementaciju
Strategije za
prevenciju,
tretman i kontrolu
malignih
neoplazmi
40%
u 2012.
godini
utrošeno
40% od
planirani
h
sredstav
a
2.1.5
.
Ažuriranje
operativnog plana
primarne
zdravstvene
zaštite
100
%
kontinur
ana
aktivnos
t
ministra) i
administra
tivni
troškovi
(10 dana)
Radna
grupa; 2
službenika
(2
pomoćnika
ministra) i
administra
tivni
troškovi
(10 dana)
3
službenika
(3
pomoćnika
ministra) i
administra
tivni
troškovi (6 dana)
2.1.6
.
218
Izrađen
Nacrt
dokument
a
Izvještaj o
radu
radne
grupe
4.100
6.200
evaluaciju
i Sektor za
međunaro
dnu
saradnju i
koordinacij
u politika
Sektor za
javno
zdravstvo,
monitoring
i
evaluaciju
i Sektor za
analitiku,
plan i
upravljanje
resursima
u
zdravstvu
Sektor za
međunaro
dnu
saradnju i
koordinacij
u politika,
Sektor za
implemen
atciju
projekata i
Sektor za
javno
zdravstvo,
monitoring
i
evaluaciju
Budžet
februar
2013
Akcioni
plan
završen
april 2013
Operativni
plan
primarne
zdravstven
e zaštite
ažuriran i
proslijeđen
kao okvir
djelovanja
kantonima
.
Napomen
a:
Temeljem
PAD
dokument
a
Sporazum
a IDA
proizlazi
obaveza
da se
Budžet
jednom
godišnje
ažurira
operativni
plan.
32.720
KM
Ukupno Program 2.1.
Program 2.2.
Donošenje nedostajuće
legislative
2.2.1
.
2.2.2
.
2.2.3
.
Izrada Zakona o
obaveznom
zdravstvenom
osiguranju
Izrada Zakona o
zaštiti
stanovništva od
zaraznih bolesti
Izrada Zakona o
hemikalijama
60%
u 2012.
godini
utrošeno
60% od
planirani
h
sredstav
a
0%
80%
u 2012.
godini
utrošeno
80% od
planirani
h
sredstav
a
Radna
grupa; 3
službenika
(2
pomoćnika
ministra i 1
stručni
savjetnik) i
administra
tivni
troškovi;
(30 dana)
Radna
grupa, 3
službenika
(2
pomoćnika
i 1 stručni
savjetnik)
i
administra
tivni
troškovi;
(20 dana)
Radna
grupa, 3
službenika
(1
pomoćnik i
2 stručna
savjetnika)
i
219
Prednacrt
usvojen
na Vladi
Federacij
e BiH, te
upućen u
parlament
arnu
proceduru
- I faza
Prednacrt
usvojen
na Vladi
Federacij
e BiH, te
upućen u
redovnu
proceduru
- I faza
Okončan
a I faza
usvajanja.
Pripremlje
n
Prijedlog
zakona
za Vladu
45.480
27.100
15.700
Sektor za
finansije i
zdravstven
o
osiguranje
, Sektor za
analitiku,
plan i
upravljanje
resursima
u
zdravstvu
i Sektor za
pravne
poslove
Sektor za
javno
zdravlje,
monitoring
i
evaluaciju
i Sektor za
pravne
poslove
Sektor za
farmaciju i
Sektor za
pravne
poslove
jul 2013
novembar
2013
jun 2013
Okončana
I faza
usvajanja,
završena
javna
rasprava.
U drugoj
polovini
godine priprema
za II fazu
usvajanja
zakona.
Budžet
Nacrt
zakona
usvojen od
strane
Vlade
Federacije
BiH.
Zakon
upućen u
parlament
arnu
proceduru.
Okončana
I faza
usvajanja
Nacrta
zakona o
hemikalija
ma. U
drugoj
Budžet
Budžet
administra
tivni
troškovi;
(15 dana)
2.2.4
.
Izrada Zakona o
biocidima
2.2.5
.
Izrada Zakona o
liječenju
neplodnosti
biomedicinski
potpomognutom
oplodnjom
2.2.7
.
Donošenje
nedostajućih
provedbenih
propisa u oblasti
zdravstva, i to:
80%
90%
u 2012.
godini
utrošeno
80% od
planirani
h
sredstav
a
u 2012.
godini
utrošeno
90% od
planirani
h
sredstav
a
Radna
grupa, 3
službenika
(1
pomoćnik i
2 stručna
savjetnika)
i
administra
tivni
troškovi;
(15 dana)
Radna
grupa, 3
službenika
(2
pomoćnika
i 1 stručni
savjetnik)
i
administra
tivni
troškovi;
(15 dana)
220
Federacij
e BiH, te
upućen u
redovnu
proceduru
- II faza
Okončan
a I faza
usvajanja.
Pripremlje
n
Prijedlog
zakona
za Vladu
Federacij
e BiH, te
upućen u
redovnu
proceduru
- II faza
Okončan
a I faza
usvajanja.
Pripremlje
n
Prijedlog
zakona
za Vladu
Federacij
e BiH, te
upućen u
redovnu
proceduru
- II faza
polovini
godine priprema
za II fazu
usvajanja.
15.700
21.900
Sektor za
farmaciju i
Sektor za
pravne
poslove
Sektor za
analitiku,
plan i
upravljanje
resursima
u
zdravstvu i
Sektor za
pravne
poslove
jun 2013
Okončana
I faza
usvajanja
Nacrta
zakona o
biocidima.
U drugoj
polovini
godine priprema
za II fazu
usvajanja.
septemba
r 2013
Okončana
I faza
usvajanja
Nacrta
zakona o
biocidima.
Prijedlog
zakona
usvojen na
Vladi
Federacije
BiH, te
upućen u
daljnju
parlament
arnu
proceduru.
Budžet
Budžet
1.
2.
3.
Izrada Pravilnika
o uslovima i
načinu uvoza
lijekova koji
nemaju dozvolu
za stavljanje u
promet
Izrada Pravilnika
o bližim uvjetima
u pogledu izbora,
organizacije i
rada Komisije za
praćenje zaštite
prava osoba sa
duševnim
smetnjama
Federacije Bosne
i Hercegovine
Izrada Pravilnika
za ranu detekciju
i intervenciju u
oblasti ranog
rasta i razvoja
djece (u saradnji
sa stručnjacima iz
sektora socijalne
politike i
obrazovanja)
90%
u 2012.
godini
utrošeno
90% od
planirani
h
sredstav
a
1
službenik (1 stručni
savjetnik) i
administra
tivni
troškovi;
(3 dana)
0%
3
službenika
(2
pomoćnika
i 1 stručni
savjetnik) i
administra
tivni
troškovi;
(2 dana)
0%
4
službenika
(4
pomoćnika
ministra) i
administra
tivni
troškovi (2 dana)
4.
Izrada Pravilnika
o uvjetima,
organizaciji i
načinu rada hitne
medicinske
pomoći
80%
5.
Izrada Pravilnika
o bližim uvjetima,
načinu, postupku
0%
u 2012.
godini
utrošeno
80% od
planirani
h
sredstav
a
3
službenika
(2
pomoćnika
i 1 stručni
savjetnik) i
administra
tivni
troškovi;
(3 dana)
3
službenika
(2
221
Budžet
Pripremlje
n
prijedlog
pravilnika
Pripremlje
n
prijedlog
pravilnika
Pripremlje
n
prijedlog
pravilnika
1.900
Sektor za
farmaciju i
Sektor za
pravne
poslove
3.640
Sektor za
pravne
poslove i
Sektor za
analitiku,
plan i
upravljanje
resursima
u
zdravstvu
6.700
Sektor za
pravne
poslove u
saradnji s
drugim
sektorima
u
ministarstv
u
Pripremlje
n
prijedlog
pravilnika
5.460
Pripremlje
n
prijedlog
7.280
Sektor za
analitiku,
plan i
upravljanje
resursima
u
zdravstvu i
Sektor za
pravne
poslove
Sektor za
analitiku,
plan i
februar
2013
Pravilnik
stupio na
snagu
Budžet
mart 2013
jun 2013
Pravilnik
stupio na
snagu
Pravilnik
stupio na
snagu
Budžet
+
UNICE
F
(sredst
va nisu
precizir
ana)
Budžet
mart 2013
Pravilnik
stupio na
snagu
oktobar
2013
Pravilnik
stupio na
snagu
Budžet
6.
obavljanja
metoda i
postupaka
tradicionalne
medicine u
zdravstvenoj
ustanovi,
odnosno privatnoj
praksi
Izrada Pravilnika
o obliku, sadržaju
i načinu vođenja
individualnih
izvještajnih
obrazaca i drugih
pomoćnih
obrazaca za
vođenje
evidencija, kao i
druga pitanja od
značaja za
individualne
izvještajne
obrasce i druge
pomoćne obrasce
7.
Izrada Pravilnika
o načinu i
rokovima
dostavljanja,
oblika i forme
zbirnih
izvještajnih
obrazaca
8.
Izrada Pravilnika
o obliku i sadržaju
osnovne
medicinske
pomoćnika
i 1 stručni
savjetnik)
i
administra
tivni
troškovi;
(4 dana)
pravilnika
upravljanje
resursima
u
zdravstvu i
Sektor za
pravne
poslove
Budžet
0%
0%
0%
Radna
grupa; 3
službenika
(2
pomoćnika
i 1 stručni
savjetnik )
i
administra
tivni
troškovi;
(15 dana)
3
službenika
(2
pomoćnika
, 1 stručni
savjetnik i
1
namješteni
k) i
administra
tivni
troškovi;
(8 dana)
Radna
grupa; 3
službenika
(2
222
Pripremlje
n
prijedlog
pravilnika
Pripremlje
n
prijedlog
pravilnika
Pripremlje
n
prijedlog
pravilnika
21.970
15.180
15.180
Sektor za
javno
zdravstvo,
monitoring
i
evaluaciju
u saradnji
sa
Zavodom
za javno
zdravstvo
Federacije
BiH
Sektor za
javno
zdravstvo,
monitoring
i
evaluaciju
u saradnji
sa
Zavodom
za javno
zdravstvo
Federacije
BiH
Sektor za
javno
zdravstvo,
monitoring
jul 2013
Pravilnik
stupio na
snagu
Budžet
jul 2013
Pravilnik
stupio na
snagu
decembar
2013
Pravilnik
stupio na
snagu
Budžet
dokumentacije
9.
Izrada Pravilnika
o obliku, sadržaju
i rokovima za
dostavljanje
podataka u
slučaju posebnih
okolnosti u oblasti
zdravstva
10.
Izrada Pravilnika
za certifikaciju
softverskih
rješenja
11.
Izrada Pravilnika
o načinu pregleda
umrlih, te
utvrđivanje
vremena i uzroka
smrti
0%
pomoćnika
, 1 stručni
savjetnik i
1
namješteni
k) i
administra
tivni
troškovi;
(8 dana)
3
službenika
(2
pomoćnika
, 1 stručni
savjetnik i
1
namješteni
k) i
administra
tivni
troškovi;
(6 dana)
0%
3
službenika
(2
pomoćnika
,1
savjetnik) i
administra
tivni
troškovi (5 dana)
0%
3
službenika
(2
pomoćnika
i 1 stručni
savjetnik)
i
administra
223
i
evaluaciju
u saradnji
sa
Zavodom
za javno
zdravstvo
Federacije
BiH
Pripremlje
n
prijedlog
pravilnika
Pripremlje
n
prijedlog
pravilnika
Pripremlje
n
prijedlog
pravilnika
11.380
Sektor za
javno
zdravstvo,
monitoring
i
evaluaciju
u saradnji
sa
Zavodom
za javno
zdravstvo
Federacije
BiH
9.100
Sektor za
implement
aciju
projekata
7.280
Sektor za
analitiku,
plan i
upravljanje
resursima
u
zdravstvu
Budžet
septemba
r 2013
Pravilnik
stupio na
snagu
jul 2013
Pravilnik
stupio na
snagu.
Pokrenut
proces
informatiz
acije
primarne
zdravstven
e zaštite
(PZZ)
Budžet
Budžet
septemba
r 2013
Pravilnik
stupio na
snagu
tivni
troškovi;
(4 dana)
12.
13.
Izrada Pravilnika
o uslovima koje
moraju
ispunjavati lica
koja se kandiduju
za federalne
koordinatore iz
različitih oblasti
zdravstva u
okviru saradnje
sa Svjetskom
zdravstvenom
organizacijom
Izrada Pravilnika
kojim se propisuje
obrazac
saglasnosti,
odnosno
pristanka
pacijenta na
predloženu
medicinsku
mjeru, te obrazac
izjave o odbijanju
pojedine
medicinske mjere
Budžet
0%
3
službenika
(2
pomoćnika
,1
savjetnik) i
administra
tivni
troškovi (2 dana)
0%
3
službenika
(2
pomoćnika
i 1 stručni
savjetnik)
i
administra
tivni
troškovi;
(4 dana)
Pripremlje
n
prijedlog
pravilnika
3.640
Sektor za
javno
zdravstvo,
monitoring
i
evaluaciju
april
2013
Pravilnik
stupio na
snagu
Budžet
14.
Izrada Pravilnika
o postupku i
načinu rada
liječničkog
konzilija
0%
15.
Izrada Pravilnika
o uvjetima za
50%
u 2012.
godini
3
službenika
(2
pomoćnika
i 1 stručni
savjetnik)
i
administra
tivni
troškovi;
(4 dana)
Radna
grupa; 2
224
Pripremlje
n
prijedlog
pravilnika
7.280
Sektor za
analitiku,
plan i
upravljanje
resursima
u
zdravstvu
oktobar
2013
Pravilnik
stupio na
snagu
Budžet
Pripremlje
n
prijedlog
pravilnika
7.280
Sektor za
analitiku,
plan i
upravljanje
resursima
u
zdravstvu
Pripremlje
n
6.500
Sektor za
analitiku,
oktobar
2013
Pravilnik
stupio na
snagu
jul 2013
Pravilnik
stupio na
Budžet
obavljanje
privatne prakse,
uvjetima za
obavljanje
privatne prakse
na osnovu
posebnog
ugovora sa
zdravstvenom
ustanovom, kao i
uvjetima za
grupnu praksu
16.
17.
Izrada Pravilnika
o sadržaju
obrasca
saglasnosti o
presađivanju
organa i tkiva u
cilju liječenja i
obrasca
saglasnosti
darovaoca
organa, odnosno
tkiva na
predviđeni zahvat
Izrada Pravilnika
o načinu,
postupku i
medicinskim
kriterijima za
utvrđivanje
utrošeno
80% od
planirani
h
sredstav
a
0%
0%
službenika
(1
pomoćnik i
1 stručni
savjetnik) i
administra
tivni
troškovi;
(5 dana)
prijedlog
pravilnika
2
službenika
(1
pomoćnik i
1 stručni
savjetnik) i
administra
tivni
troškovi;
(5 dana)
Pripremlje
n
prijedlog
pravilnika
2
službenika
(1
pomoćnik i
1 stručni
savjetnik) i
225
Pripremlje
n
prijedlog
pravilnika
6.500
3.900
plan i
upravljanje
resursima
u
zdravstvu,
Sektor za
javno
zdravlje,
monitoring
i
evaluaciju,
Sektor za
implement
aciju
projekata i
Sektor za
farmaciju
Sektor za
analitiku,
plan i
upravljanje
resursima
u
zdravstvu
u saradnji
sa
Komisijom
za
transplant
acijsku
medicinu
Federalno
g
ministarstv
a
zdravstva
Sektor za
analitiku,
plan i
upravljanje
resursima
u
snagu
novembar
2013
Pravilnik
stupio na
snagu
Budžet
Budžet
novembar
2013
Pravilnik
stupio na
snagu
moždane smrti
osobe čiji se
organi i tkiva
mogu uzimati radi
presađivanja u
svrhu liječenja
18.
Izrada Pravilnika
o postupku
obavještavanja o
moždanoj smrti
osoba koje
dolaze u obzir
kao darovalac
organa i tkiva
19.
Izrada Pravilnika
o bližim kriterijima
za izbor lijekova,
postupku i načinu
izrade listi
lijekova u
Federaciji BiH,
načinu stavljanja i
skidanja lijekova
sa listi lijekova,
administra
tivni
troškovi;
(3 dana)
0%
2
službenika
(1
pomoćnik i
1 stručni
savjetnik) i
administra
tivni
troškovi;
(3 dana)
0%
Radna
grupa; 2
službenika
(1
pomoćnik i
1 stručni
savjetnik) i
administra
tivni
troškovi;
226
Pripremlje
n
prijedlog
pravilnika
3.900
zdravstvu
u saradnji
sa
Komisijom
za
transplant
acijsku
medicinu
Federalno
g
ministarstv
a
zdravstva
Sektor za
analitiku,
plan i
upravljanje
resursima
u
zdravstvu
u saradnji
sa
Komisijom
za
transplant
acijsku
medicinu
Federalno
g
ministarstv
a
zdravstva
Budžet
decembar
2013
Pravilnik
stupio na
snagu
Budžet
Pripremlje
n
prijedlog
pravilnika
6.500
Sektor za
farmaciju
august
2013
Pravilnik
stupio na
snagu
20.
obavezama
ministarstava
zdravstva,
zavoda
zdravstvenog
osiguranja, te
proizvođača i
prometnika
lijekova uvrštenih
na liste lijekova,
kao i korištenju
lijekova
Izrada Pravilnika
o kriterijima za
angažiranje
stručnih
institucija/stručnja
ka u Federaciji
BiH za izradu
farmakoekonoms
kih parametara i
drugih stručnih
analiza i mišljenja
(5 dana)
Radna
grupa; 2
službenika
(1
pomoćnik i
1 stručni
savjetnik) i
administra
tivni
troškovi;
(5 dana)
0%
Budžet
Pripremlje
n
prijedlog
pravilnika
Sektor za
farmaciju
august
2013
Pravilnik
stupio na
snagu
275.670
KM
330.180
KM
362.900
KM
Ukupno cilj 2.
Ukupno Program 2.1.
Ukupno Program 2
Strateški cilj 3
6.500
Jačanje primarne, specijalističko-konsultativne i
bolničke zdravstvene zaštite
Operativni cilj
za 2013
Aktivnost
Program 3.1.
Unapređenje resursa u
primarnoj zdravstvenoj
zaštiti (prostor,
oprema i kadar) i
uspostavljanje
3.1.1
.
Adaptacija i
opremanje
ambulanti
porodične
Izvrs
eno
u
2012
(%)
100
%u
odno
su na
Utrošen
o u 2012
(KM)
Ulazni
indikatori
Izlazni
indikatori
1.750.00
0,00 KM
3
službenika
(1
pomoćnik,
Adaptiran
ei
opremljen
e
227
Budžet
za 2013
10.300
Nosilac
Rok
izvrsenja
Mjerljivi
indikator
izvršenja
Izvori
sredsta
va
Sektor za
implement
aciju
projekata
decembar
2013
Opremljen
ei
adaptirane
ambulante
Budžet
i
*HSEP:
1.500.0
Nedost
ajuća
sredstv
a
finansijski održive
primarne zdravstvene
zaštite
medicine (APM)
kroz nastavak i
dodatno
finansiranje
Projekta HSEP
Rekonstrukcija
centara za
mentalno zdravlje
u zajednici
plan
za
2012
0%
3.1.2
.
3.1.3
.
3.1.4
.
Implementacija
ugovora testiranje
nagradnog
plaćanja za
preventivno
promotivni rad u
Timovima
porodične
medicine (TPM)
Osnaživanje
sestrinskog
kadra: Izrada
analize pravnog
okvira za
sestrinstvo - u
okviru analize
revidirati
10%
0%
50.000,0
0 KM
1 stručni
savjetnik,
1
namješteni
k) i
administra
tivni
troškovi (5 dana)
2
službenika
(1
pomoćnik
ministra i 1
namješteni
k) - (7
dana);
Radna
grupa
Projekta
mentalog
zdravlja u
BiH
2
službenika
(1
pomoćnik,
1 stručni
savjetnik)
i
administra
tivni
troškovi
- (7 dana)
3
službenika
(2
pomoćnika
i1
namješteni
k) i
administra
228
odabrane
APM
Rekonstri
rano 13
CMZ
Potpisani
ugovori
na pilot
lokacijam
a
Završena
Analiza
u funkciji
7.100
Sektor za
međunaro
dnu
saradnju i
koordinacij
u politika u
zdravstvu
9.100
Sektor za
implement
aciju
projekata
45.700
Sektor za
analitiku,
plan i
upravljanje
resursima
u
zdravstvu i
Sektor za
septemba
r 2013
Rekonstrir
ano 13
CMZ
decembar
2013
Izvještaj
TPM i
provedeno
plaćanje
na osnovu
istog
decembar
2013
Završena
analiza.
Služit će
kao
osnova za
daljnje
planiranje
mjera u
00 KM
Budžet
+
Projeka
t
mental
nog
zdravlj
au
BiH:
300.00
0 KM
Budžet
+
Projeka
t
jačanja
sestrin
stva u
BiH:
3.1.5
.
standarde prakse,
zdravstvene
politike/strategije,
zakone,
programe
(kontinuiranog
profesionalnog
razvoja, dodatne
edukacije,
patronažesestrinstva u
zajednici).
Posebno
obuhvatiti
raspoložive baze
podataka o
medicinskim
sestramatehničarima,
regulaciju baza
podataka,
licenciranje,
akreditiranje i
opis poslova
tivni
troškovi 30 dana;
Radna
grupa i
inostrani
konsultant
(Projekat
jačanja
sestrinstva
u BiH)
Razvoj
sestrinskih usluga
s posebnim
akcentom na
potrebe
ugroženih grupa
stanovništva:
Izrada analize
postojećih usluga
sestrinstva u
lokalnoj zajednici
u cilju
identificiranja
potencijala i
ograničenja za
implementaciju
sestrinstva u
2
službenika
(1
pomoćnik i
1
namješteni
k) i
administra
tivni
troškovi (15 dana);
Radna
grupa i
inostrani
konsultant
(Projekat
jačanja
0%
229
pravne
poslove
Završena
analiza
15.200
Sektor za
analitiku,
plan i
upravljanje
resursima
u
zdravstvu
oblasti
sestrinstva
decembar
2013
Završena
analiza.
Služit će
kao
osnova za
daljnje
planiranje i
razvoj
sestrinskih
usluga
46.000
KM
Budžet
+
Projeka
t
jačanja
sestrin
stva u
BiH iznos
26.000
KM
zajednici
3.1.6
.
Na osnovu
kurikuluma i
priručnika iz
koordinirane brige
provesti edukaciju
timova u centrima
za mentalno
zdravlje u
zajednici i dijela
stručnog kadra
bolničkog sektora
sestrinstva
u BiH)
0%
2
službenika
(2
pomoćnika
ministra) i
administra
tivni
troškovi (8 dana);
Radna
grupa i
konsultant
(Projekat
jačanja
sestrinstva
u BiH)
230
Edukacije
završene.
10.700
Sektor za
analitiku,
plan i
upravljanje
resursima
u
zdravstvu
jun 2013
Kurikulum
i priručnik
iz oblasti
koordinira
ne brige
uključuju
teme koje
se bave
rodnim
pitanjima.
Povećana
svijest i
znanje o
koordinira
noj brizi
treba da
doprinesu
većem
broju
korisnika
obuhvaće
nih
koordinira
nom
brigom,
kao i
korisnika
uključenih
u izradu
plana
brige, te
promjeni
percepcije
korisnika
uključenih
u
koordinira
nu brigu u
uslugama
centara za
Budžet
+
Projeka
t
mental
nog
zdravlj
au
BiH:
300.00
0 KM
3.1.7
.
Revizija
Priručnika za
obuku
zdravstvenih
radnika o
postupanju u
slučajevima
nasilja u porodici
u smislu
usklađivanja sa
legislativom i
obavezama koje
proizilaze iz
Konvencije za
borbu protiv
nasilja nad
ženama i nasilja u
porodici
(CAHVIO) - u
saradnji sa
Zavodom za
javno zdravstvo
Federacije BiH
0%
1
službenik
(1
savjetnik) i
administra
tivni
troškovi (6 dana)
231
Revizija
Priručnika
završena.
2.800
Sektor za
pravne
poslove i
Sektor za
analitiku,
plan i
upravljanje
resursima
u
zdravstvu
jul 2013
mentalno
zdravlje.
Priručnik
za obuku
zdravstven
ih radnika
o
postupanj
uu
slučajevim
a nasilja u
porodici
rađen je
2009.godi
ne. Kako
je u
međuvrem
enu u
bitnoj mjeri
došlo do
promjene i
legislative
u oblasti
zdravstva,
kao i
legislative
u oblasti
nasilja u
porodici,
isti je
potrebno
prilagoditi
novim
zakonskim
normama,
kao i
međunaro
dnim
standardi
ma koje
zagovara
CAHVIO.
Budžet
3.1.8
.
3.1.9
.
Formiranje
Komisije za
praćenje zaštite
prava osoba sa
duševnim
smetnjama i
provođenje
edukacije članova
Komisije i
profesionalaca u
oblasti mentalnog
zdravlja o
primjeni
metodologije i
instrumenata za
praćenje zaštite
prava ove
kategorije
pacijenata
Nastavak PAT
dodatne
edukacije iz
porodične
medicine i
programa
specijalizacije iz
porodične
medicine (PM)
3
službenika
(2
pomoćnika
ministra i
jedan
stručni
savjetnik)
i
administra
tivni
troškovi (8 dana);
Radna
grupa
(Projekat
mentalnog
zdravlja u
BiH)
0%
100
%u
odno
su na
plan
za
2012
450.000,
00 KM
3
službenika
(1
pomoćnik i
2 stručna
savjetnika)
i
administra
tivni
troškovi (4 dana)
Ukupno
Komisija
imenovan
a,
edukacija
proveden
a.
Komisija
počela sa
radom i
podnijela
redovni
godišnji
izvještaj
Ministarst
vu.
Izvještaji
o
proveden
oj
edukaciji
12.200
15.700
128.800
232
Sektor za
pravne
poslove
Sektor za
implement
aciju
projekata
decembar
2013
kontinuira
no
Komisija
imenovan
a,
edukacija
provedena
. Komisija
počela sa
radom i
podnijela
redovni
godišnji
izvještaj
Ministarstv
u, koji
služi kao
osnova za
daljnje
mjere u
oblasti
zaštite
ljudskih
prava
korisnika
usluga u
oblasti
mentalnog
zdravlja.
Uspješno
provedena
PAT
obuka za
45 timova
porodične
medicine ,
nastavljen
a
specijaliza
cija iz PM
u skladu s
odobrenim
planom
Budžet
+
Projeka
t
mental
nog
zdravlj
au
BiH:
20.000
KM
Budžet
+
*HSEP
400.00
0 KM
Program 3.1.
Program 3.2.
Ukupno
Program 3.2.
Program 3.3.
Unapređenje kvalitete
u primarnoj
zdravstvenoj zaštiti i
pronalaženje povoljnih
kreditnih linija za dalju
modernizaciju sektora
zdravstva (unapređenje
materijalnih kapaciteta
sektora zdravstva
Federacije BiH)
3.2.1
.
Podizanje svijesti
o značaju
procesa
akreditacije
zdravstvenih
ustanova, te
saradnja sa
Agencijom za
kvalitet i
akreditaciju u
zdravstvu u
Federaciji Bosne i
Hercegovine
(akreditacija
centara za
mentalno zdravlje
u zajednici i sl.)
3.2.2
.
Identifikacija
potencijalnih
finansijera
sektora zdravstva
(u smislu
kreditiranja i
donatorskih
sredstava), te
pokretanje
pregovoračkih
procedura
0%
3
službenika
(1
pomoćnik i
2 stručna
savjetnika)
i
administra
tivni
troškovi (4 dana)
80%
2
službenika
(1
pomoćnik i
1 stručni
savjetnik) i
administra
tivni
troškovi (10 dana)
u 2012.
godini
utrošeno
80% od
planirani
h
sredstav
a
Proveden
a
akreditacij
a
ustanova.
4.200
Sektor za
analitiku,
plan i
upravljanje
resursima
u
zdravstvu i
Sektor za
međunaro
dnu
saradnju i
koordinacij
u politika
decembar
2013
O značaju
procesa
akreditacij
e
zdravstven
ih
ustanova
upoznat
menadžm
ent istih
(posebna
pažnja
posvećena
službama
u
zajednici).
Pokrenut
proces
akreditacij
e centara
za
mentalno
zdravlje u
zajednici.
Budžet
Budžet
Identifikov
ani
potencijal
ni
finansijeri
o
započeti
pregovori
10.600
Sektor za
međunaro
dnu
saradnju i
koordinacij
u politika
kontinuira
no
Identifikov
ani
potencijaln
i finansijeri
i
pokrenute
procedure
pregovora
Sektor za
analitiku,
plan i
upravljanje
decembar
2013
Upoznava
nje
zdravstven
ih radnika i
14.800
KM
Osigurati osobama sa
invaliditetom
dostupnost
zdravstvenim
3.3.1
.
Jačanje
kapaciteta službi
u zajednici za
pružanje usluga
0%
2
službenika
(2
pomoćnika
233
Upoznava
nje
zdravstve
nih
9.900
Budžet
ustanovama na svim
nivoima zdravstvene
zaštite, posebno
primarne, kao i
realizaciju Transfera za
zdravstvenu zaštitu
Roma u FBiH
i 2 stručna
savjetnika)
i
administra
tivni
troškovi (5 dana)
osobama sa
invaliditetom
(edukacije osoblja
koje radi u
službama u
zajednici za
pružanje
adekvatne usluge
osobama sa
posebnim
potrebama,
podizanje svijesti
o pravima osoba
sa invaliditetom)
u saradnji sa
udruženjima
korisnika (NVO
sektorom)
3.3.2
.
Implementacija
ciljeva i mjera iz
Akcionog plana
Bosne i
Hercegovine za
rješavanje
problema Roma u
oblasti
zdravstvene
zaštite i
osiguranje
100
%
kontinur
ana
aktivnos
t
2
službenika
(1
pomoćnik i
1 stručni
savjetnik) i
administra
tivni
troškovi (9 dana)
234
radnika i
saradnika
sa
pravima
osoba sa
invaliditet
om
proveden
o kroz
različite
aktivnosti.
Edukacije
vezane
za
adekvatn
o
pružanje
usluga
osobama
sa
invaliditet
om
proveden
e.
Saradnja
sa NVO
sektorom
ojačana.
Ciljevi i
mjere iz
Akcionog
plana
realiziran
e.
Pripremlje
na
Odluka za
Vladu
Federacij
resursima
u
zdravstvu i
Sektor za
međunaro
dnu
saradnju i
koordinacij
u politika
saradnika
sa
pravima
osoba sa
invaliditeto
m treba da
doprinese
razbijanju
stigme,
kao
unapređen
ju kvalitete
usluga
koje se
pružaju
ovoj
kategoriji
stanovništ
va.
Saradnja
sa
udruženji
ma
korisnika
ima za cilj
jačanje
partnerski
h odnosa
vladinog i
nevladinog
sektora
Budžet
50.000
Sektor za
analitiku,
plan i
upravljanje
resursima
u
zdravstvu i
Sektor za
finansije
decembar
2013
Odluka za
Vladu
Federacije
BiH
pripremlje
na.
Transfer
osiguran.
Transfera za
zdravstvenu
zaštitu Roma u
Federaciji BiH2013.godina
Ukupno
Program 3.3.
Program 3.4.
Ukupno
Program 3.4.
Program 3.5.
e BiH,
praćenje
njene
implemen
tacije.
59900
KM
Poboljšanje kvalitete i
sigurnosti u pružanju
bolničkih zdravstvenih
usluga (uz realizaciju
Transfera za Zavod za
transfuzijsku medicinu
Federacije BiH
Unapređenje
transplantacijske
medicine
3.4.1
.
Izrada indikatora
za praćenje
sigurnosti i
kvaliteta sigurne
krvi i krvnih
sastojaka
3.4.2
.
Komisijski
obilazak bolnica u
Federaciji BiH,
odnosno
transfuzioloških
službi, u cilju
njihove
verifikacije
saglasno Zakonu
o krvi i krvnim
sastojcima, kao i
realizacija
Transfera za
Zavod za
transfuzijsku
medicinu
Federacije BiH
Komisija
za
transfuzijs
ku
medicinu
FMZ i 1
pomoćnik
ministra i
administra
tivni
troškovi 4 dana
0%
Indikatori
definirani
3.800
Izrađeni
indikatori
Sektor za
analitiku,
plan i
upravljanje
resursima
u
zdravstvu
Budžet
novembar
2013
Budžet
100
%
kontinur
ana
aktivnos
t - (u
2012.
godini
utrošena
planiran
a
sredstva
)
ad hoc
komisije
(po
zahtjevu
stranaka)
Verifikova
ne
ustanove
shodno
broju
podnesen
ih
zahtjeva.
Transfer
realiziran.
1500000
(transfer)
Sektor za
analitiku,
plan i
upravljanje
resursima
u
zdravstvu
decembar
2013
Verificiran
e
ovlaštene
zdravstven
e
ustanove
u skladu
sa
Zakonom
o krvi i
krvnim
sastojcima
. Transfer
realiziran.
april 2013
Plan i
program
završen;
predstavlja
1.503.80
0 KM
3.5.1
.
Izrada Plana i
programa razvoja
transplantacijske
medicine
50%
u 2012.
godini
utrošeno
50% od
Komisija
za
transplant
acijsku
235
Plan i
program
završen
3.800
Sektor za
analitiku,
plan i
upravljanje
Budžet
planirani
h
sredstav
a
3.5.2
.
Ukupno
Program 3.6.
Ukupno Cilj
3.
Strateški cilj 4
Izrada Akcinonog
plana za razvoj
transplantacijske
medicine
medicinu
FMZ i
jedan
pomoćnik
- 4 dana
2
službenika
(1
pomoćnik i
1 stručni
savjetnik) i
administra
tivni
troškovi (11 dana)
0%
resursima
u
zdravstvu
Akcioni
plan
završen
11.900
KM
Sektor za
analitiku,
plan i
upravljanje
resursima
u
zdravstvu
dokument
za
konkretne
akcije u
oblasti
transplant
acijske
medicine
jul 2013
Akcioni
plan
završen
Budžet
15.700
KM
1.723.00
0 KM
Jačanje uloge javnog
zdravstva
Operativni cilj
za 2013
Program
Program 4.1.
Jačanje promotivnopreventivnih programa i
intervencija u funkciji
podizanja svijesti o
značaju zdravlja
Aktivnost
4.1.1
.
Nastavak
implementacije
Global fond –
Projekt HIV i TB,
uz redovno
koordiniranje
aktivnosti vezanih
za ovaj projekat
(uz realizaciju
Transfera za
liječenje
Izvrs
eno
u
2012
(%)
Utrošen
o u 2012
(KM)
Ulazni
indikatori
Izlazni
indikatori
100
%
kontinur
ana
aktivnos
t - (u
2012.
godini
utrošena
planiran
a
sredstva
)
2
službenika
(1
pomoćnik i
1
namješteni
k) i
administra
tivni
troškovi (12 dana);
Proveden
e
aktivnosti
na
implemen
taciji
Projekta
saglasno
projektno
m planu.
236
Budžet
za 2013
112.170
Nosilac
Sektor za
javno
zdravstvo,
monitoring
i
evaluaciju
Rok
izvrsenja
kontinura
no
Mjerljivi
indikator
izvršenja
Izvori
sredsta
va
Monitorira
ne i
izvršene
aktivnosti
shodno
projektno
m planu, a
prema
ciljevima
Projekta.
Budzet/
Global
fond Sredstv
a su
osigura
na do
marta
2013.
U
slučaju
Nedost
ajuća
sredstv
a
tuberkuloze /TB/)
4.1.2
.
Monitoring
implementacije
preventivnopromotivnih
zadataka u
timovima
porodične
medicine
Projektna
struktura
Global
fonda
0%
4.1.3
.
4.1.4
.
Evaluacija
provođenja
Programa
obaveznih
imunizacija
stanovništva
100
%
Provođenje
aktivnosti u oviru
sporazuma sa
međunarodnim
institucijama SZO
100
%
kontinur
ana
aktivnos
t - (u
2012.
godini
utrošena
planiran
a
sredstva
)
kontinur
ana
aktivnos
t - (u
2012.
3
službenika
(2
pomoćnika
, 1 stručni
savjetnik)
i
administar
tivni
troškovi (2 dana)
2
službenika
(1 stručni
saradnik i
1
namješteni
k) i
administra
tivni
troškovi (15 dana)
2
službenika
(1 stručni
saradnik i
1
237
Tromjese
čni
izvještaj
3.960
Sektor za
javno
zdravstvo,
monitoring
i
evaluaciju
i Sektor za
implement
aciju
projekata
nastav
ka
Projekt
a,
aktivno
sti će
biti
nastavlj
ene
saglas
no
projekt
noj
dinami
ci.
Budžet
kontinura
no
Završni
monitoring
izvještaj o
provedeni
m
aktivnosti
ma
Budžet
Monitorira
nje
aktivnosti
Monitorira
nje
aktivnosti
10.300
Sektor za
javno
zdravstvo,
monitoring
i
evaluaciju
kontinura
no
Izrada
godišnjeg
izvještaja
13.700
Sektor za
javno
zdravstvo,
monitoring
i
kontinura
no
Izrada
godišnjeg
izvještaja
Budžet
i UNICEF
zaključenih od
strane države
BiH. (Detaljan
plan aktivnosti
definira se
dogovorno s
potpisnicima
sporazuma
početkom
kalendarske
godine)
Ukupno
Program 4.1.
Program 4.2.
godini
utrošena
planiran
a
sredstva
)
namješteni
k) i
administra
tivni
troškovi (20 dana)
evaluaciju
140.130
KM
Institucionalno jačanje
kapaciteta javnog
zdravstva na svim
nivoima i jačanje
zdravstvenog sistema
za brzi odgovor na
globalne pretnje
zdravlju (ptičija gripa,
bioterorizam, itd)
4.2.1
.
Koordiniranje
Implementacije
IPA projekta EU
"Jačanje
institucija javnoga
zdravstva"
4.2.2
.
Koordiniranje sa
zavodima za
javno zdravstvo u
Federaciji BiH u
cilju
implementacije
provedbenih
akata donesenih
100
%
100
%
kontinur
ana
aktivnos
t
1
službenik
(1
pomoćnik
ministra) i
administra
tivni
troškovi (8 dana)
Koordinac
ija
aktivnosti,
izrada
redovnih
mjesečnih
izvještaja
o
provedeni
m
aktivnosti
ma
kontinur
ana
aktivnos
t
2
službenika
(1
pomoćnik
ministra, 1
stručni
savjetnik) i
administra
Učestvov
anje u
radu
Zajednice
zavoda
238
Izvještaji
shodno
projektnim
aktivnosti
ma
završeni
4.800
Sektor za
javno
zdravstvo,
monitoring
i
evaluaciju
kontinura
no
6.500
Sektor za
javno
zdravstvo,
monitoring
i
evaluaciju
kontinuira
no
Koordnacij
a
provedena
Budžet/
IPA
projekt
BIH
(1.500.
000
Eur za dvije
godine
za
cijelu
BiH;
godišnj
a
procjen
a za
FBiH
nije
rađena
)
Budzet
na osnovu
propisa iz oblasti
zdravstva, a koji
se odnose na
javno zdravlje
Ukupno
Program 4.2.
Program 4.3.
Provođenje
administrativnih
postupaka iz
nadležnosti FMZ-a
vezanih za javno
zdravstvo i
usklađivanje izvještaja
prema međunarodnim
standardima i
EUROSTAT-u
tivni
troškovi (5
dana)
11.300
KM
4.3.1
.
4.3.2
.
Priprema
programa
obaveznih
imunizacija
stanovništva u
2013
Izrada Naredbe o
programu
obaveznih
imunizacija
stanovništva u
2013.
0%
0%
4.3.3
.
Koordinaranje
rada Stručne
komisije FMZ za
odobrenje uvoza i
stavljanja u
promet dijetetskih
proizvoda u
Federaciji BiH
100
%
kontinur
ana
aktivnos
t
4.3.4
Koordinaranje
100
kontinur
2
službenika
(1
pomoćnik i
1 stručni
savjetnik) i
administra
tivni
troškovi;
(5 dana)
Radna
grupa; 2
službenika
(1
pomoćnik i
1 stručni
savjetnik))
i
administra
tivni
troškovi;
(8 dana)
1
službenik
(1
pomoćnik)
i
administra
tivni
troškovi (3 dana);
Stručna
komisija
FMZ
1
239
Pripremlje
n
Program
6.500
Sektor za
za javno
zdravstvo,
monitoring
i
evaluaciju
i Sektor za
pravne
poslove
Pripremlje
na
Naredba
Budžet
februar
2013
Budžet
Naredba
objavljena
u
"Službeni
m
novinama
Federacij
e BiH" i
stupila na
snagu
18.700
Sektor za
za javno
zdravstvo,
monitoring
i
evaluaciju
i Sektor za
pravne
poslove
mart 2013
Naredba
objavljena
u
"Službeni
m
novinama
Federacije
BiH" i
stupila na
snagu
Budžet
Registar
izdatih
rješenja
od strane
FMZ
objavljen
je na web
stranici
FMZ
Registar
1.800
Sektor za
za javno
zdravstvo,
monitoring
i
evaluaciju
kontinuira
no
Izdata
rješenja
shodno
broju
zaprimljeni
h zahtjeva
1.800
Sektor za
kontinuira
Izdata
Budžet
.
4.3.5
.
Ukupno
Program 4.3.
Ukupno Cilj
4.
Strateški cilj 5
rada Stručne
komisije FMZ za
odobrenje uvoza i
stavljanja u
promet kozmetike
sa posebnom
namjenom u
Federaciji BiH
Obavljanje
stručnog nadzora
u prostor, opremu
i kadar u
postupku
utvrđivanja
ispunjenosti
uslova za
obavljanje
poslova
dezinsekcije,
dezinfekcije i
deratizacije
%
100
%
ana
aktivnos
t
kontinur
ana
aktivnos
t
službenik
(1
pomoćnik)
i
administra
tivni
troškovi (3 dana);
Stručna
komisija
FMZ
ad hoc
Komisije
izdatih
rješenja
od strane
FMZ
objavljen
je na web
stranici
FMZ
za javno
zdravstvo,
monitoring
i
evaluaciju
Formiran
e
Komisija,
dokument
acija
pregledan
a, stručni
nadzor
izvršen
no
rješenja
shodno
broju
zaprimljeni
h zahtjeva
Podnos
ilac
zahtjev
auplata
u korist
Budžet
a FBiH
Sektor za
za javno
zdravstvo,
monitoring
i
evaluaciju
kontinuira
no
Izdata
rješenja
shodno
broju
zaprimljeni
h zahtjeva
Nosilac
Rok
izvrsenja
Mjerljivi
indikator
izvršenja
Izvori
sredsta
va
Objavljeni
izvještaji
Budžet
28.800
KM
180.230
KM
Unapređenje
farmaceutskog sektora
Operativni cilj
za 2013
Program
Program 5.1.
Uspostavljanje
saradnje sa državnom
agencijom za lijekove i
unapređenje sistema
snabdjevanja i
Aktivnost
5.1.1
.
Saradnja sa
Agencijom za
lijekove i
medicinska
sredstva i
Izvrs
eno
u
2012
(%)
Utrošen
o u 2012
(KM)
Ulazni
indikatori
100
%
kontinur
ana
aktivnos
t
3
službenika
(1
pomoćnik i
2 stručna
240
Izlazni
indikatori
Prikupljen
i podaci
Budžet
za 2013
15.700
Sektor za
farmaciju
kontinuira
no
Nedost
ajuća
sredstv
a
distribucije
djelotvornim, sigurnim i
kvalitetnim lijekovima
koji donose pozitivne
učinke i doprinose
smanjenju troškova
zdravstvene zaštite.
kontinuirano
izvještavanje o
izdatim rješenjima
za uvoz
neregistriranih
lijekova, lijekova
uvezenih u svrhu
kliničkih
ispitivanja, kao i
izdatih rješenja za
obavljanje
prometa lijekova
na veliko, a u
skladu sa
Zakonom o
lijekovima i
medicinskim
sredstvima
("Službeni glasnik
BiH, broj 56/08)
5.1.2
.
Ukupno
Program 5.1.
Program 5.2.
Saradnja za
kantonima na
usaglašavanju
pozitivnih listi
lijekova kantona i
cijena lijekova sa
federalnom
esencijalnom
listom lijekova
savjetnika)
i
administra
tivni
troškovi (10 dana)
100
%
kontinuir
ana
aktivnos
t
Radna
grupa; 3
službenika
(1
pomoćnik i
2 stručna
savjetnika)
,
administra
tivni
troškovi (10 dana)
Program
aktivnosti
sačinjen i
aktivnosti
realiziran
e
15.700
Sektor za
farmaciju i
Sektor za
pravne
poslove
kontinuira
no
Saradnja
uspješno
reultirala
usaglašeni
m listama
esencijalni
h lijekova
Budžet
Lista
lijekova
donesena
u cilju
povećanja
dostupnos
ti
kvalitetnih,
Budžet
31.400
KM
Omogućiti jednakost u
dostupnosti kvalitetnih,
efikasnih, sigurnih
lijekova stanovništvu
na teritoriji F BiH
5.2.1
.
Donijeti novu
Listu lijekova u
bolničkoj
zdravstvenoj
zaštiti Federacije
BiH
50%
Radna
grupa, 2
službenika
(1
pomoćnik i
1 stručni
savjetnik) i
administra
241
Lista
lijekova
pripremlje
na
31.400
Sektor za
farmaciju i
Sektor za
pravne
poslove
mart 2013
tivni
troškovi (30 dana)
5.2.2
.
Ukupno
Program 5.2.
Program 5.3.
Revizija cijena
lijekova koje
zavodi
zdravstvenog
osiguranja u
Federaciji BiH
priznaju za lijek
istog generičkog
sastava, oblika,
jačine i
pakovanja, kao i
originalnog lijeka
100
%
kontinuir
ana
aktivnos
t
Radna
grupa, 2
službenika
(1
pomoćnik i
1 stručni
savjetnik) i
administra
tivni
troškovi (30 dana)
Revizija
završena
31.400
Sektor za
farmaciju i
Sektor za
pravne
poslove
decembar
2013
efikasnih i
sigurnih
lijekova na
sekundarn
om i
tercijarno
m nivou
zdravstven
e zaštite
Revizija
treba
osigurati
jednaku
dostupnos
t
stanovništ
vu
kvalitetnim
, sigurnim,
provjereni
mi
ekonomičn
im
lijekovima
Budžet
62.800
KM
Provođenje
administrativnih
postupaka u skladu sa
nadležnostima
propisanim državnim
Zakonom o lijekovima i
medicinskim
sredstvima, a u cilju
njegove dosljedne
primjene
5.3.1
.
5.3.2
.
Izdavanje
rješenja za uvoz
lijekova koji nisu
dobili dozvolu za
stavljanje u
promet
Izdavanje
odobrenja za
uvoz otrova
100
%
100
%
kontinur
ana
aktivnos
t
kontinur
ana
aktivnos
t
1
službenik
(stručni
savjetnik) i
administra
tivni
troškovi (20 dana)
1
službenik
(stručni
savjetnik) i
administra
tivni
troškovi (30 dana)
242
Primljeni
zahtjevi
riješeni u
skladu sa
propisani
m
rokovima
Primljeni
zahtjevi
riješeni u
skladu sa
propisani
m
rokovima
8.300
Sektor za
farmaciju
kontinuira
no
Odnos
između
primljenih i
riješenih
zahtjeva
Budžet
Budžet
12.400
Sektor za
farmaciju
kontinuira
no
Odnos
između
primljenih i
riješenih
zahtjeva
5.3.3
.
5.3.4
.
5.3.5
.
5.3.6
.
5.3.7
.
Izdavanje
rješenja za uvoz
lijekova u svrhu
ispitivanja, kao i u
svrhu
sprovođenja
kliničkih studija
na teritoriji BiH
Izdavanje
rješenja za uvoz
lijekova
humanitarnog
porijekla
Obavljanje
stručnog nadzora
u prostor, opremu
i kadar u
postupku
utvrđivanja
ispunjenosti
uslova za
proizvodnju
lijekova
Obavljanje
stručnog nadzora
u prostor, opremu
i kadar u
postupku
utvrđivanja
ispunjenosti
uslova za
velepromet
lijekova
Obavljanje
stručnog nadzora
u prostor, opremu
i kadar u
postupku
utvrđivanja
100
%
100
%
100
%
kontinur
ana
aktivnos
t
kontinur
ana
aktivnos
t
kontinur
ana
aktivnos
t
100
%
kontinur
ana
aktivnos
t
100
%
kontinur
ana
aktivnos
t
1
službenik
(stručni
savjetnik) i
administra
tivni
troškovi (10 dana)
1
službenik
(stručni
savjetnik) i
administra
tivni
troškovi (30 dana)
Primljeni
zahtjevi
riješeni u
skladu sa
propisani
m
rokovima
Primljeni
zahtjevi
riješeni u
skladu sa
propisani
m
rokovima
ad hoc
komisije
Formiran
a
Komisija,
dokument
acija
pregledan
a, stručni
nadzor
izvršen
ad hoc
komisije
Formiran
a
Komisija,
dokument
acija
pregledan
a, stručni
nadzor
izvršen
ad hoc
komisije
Formiran
a
Komisija,
dokument
acija
pregledan
243
Budžet
4.100
Sektor za
farmaciju
kontinuira
no
Odnos
između
primljenih i
riješenih
zahtjeva
Budžet
12.400
Sektor za
farmaciju
Sektor za
farmaciju
Sektor za
farmaciju
Sektor za
farmaciju
kontinuira
no
kontinuira
no
Odnos
između
primljenih i
riješenih
zahtjeva
Odnos
između
primljenih i
riješenih
zahtjeva
kontinuira
no
Odnos
između
primljenih i
riješenih
zahtjeva
kontinuira
no
Odnos
između
primljenih i
riješenih
zahtjeva
Podnos
ilac
zahtjev
auplata
u korist
Budžet
a FBiH
Podnos
ilac
zahtjev
auplata
u korist
Budžet
a FBiH
Podnos
ilac
zahtjev
auplata
u korist
5.3.8
.
5.3.9
.
5.3.1
0.
ispunjenosti
uslova za
velepromet otrova
Obavljanje
stručnog nadzora
u pogledu
ispunjenosti
minimalnih
higijenskotehničkih,
sanitarnih i
tehnološkotehničkih uvjeta
na mjestu
proizvodnje
dodataka
prehrani i
dijetetskih
pripravaka
Obavljanje
stručnog nadzora
u pogledu
ispunjenosti
minimalnih
higijenskotehničkih,
sanitarnih i
tehnološkotehničkih uvjeta
na mjestu
proizvodnje
kozmetike sa
posebnom
namjenom
Obavljanje
stručnog nadzora
u prostor, opremu
i kadar u
postupku
utvrđivanja
ispunjenosti
uslova za
a, stručni
nadzor
izvršen
100
%
100
%
100
%
kontinur
ana
aktivnos
t
kontinur
ana
aktivnos
t
kontinur
ana
aktivnos
t
ad hoc
komisije
Formiran
a
Komisija,
dokument
acija
pregledan
a, stručni
nadzor
izvršen
ad hoc
komisije
Formiran
a
Komisija,
dokument
acija
pregledan
a, stručni
nadzor
izvršen
ad hoc
komisije
Formiran
a
Komisija,
dokument
acija
pregledan
a, stručni
nadzor
244
Budžet
a FBiH
Sektor za
farmaciju i
Sektor za
javno
zdravstvo,
monitoring
i
evaluaciju
Sektor za
farmaciju i
Sektor za
javno
zdravstvo,
monitoring
i
evaluaciju
Sektor za
farmaciju
kontinuira
no
kontinuira
no
kontinuira
no
Odnos
između
primljenih i
riješenih
zahtjeva
Odnos
između
primljenih i
riješenih
zahtjeva
Odnos
između
primljenih i
riješenih
zahtjeva
Podnos
ilac
zahtjev
auplata
u korist
Budžet
a FBiH
Podnos
ilac
zahtjev
auplata
u korist
Budžet
a FBiH
Podnos
ilac
zahtjev
auplata
u korist
Budžet
a FBiH
proizvodnju
medicinskih
pomagala
5.3.1
1.
Vođenje registra
verifikovanih
apoteka,
zdravstvenih
ustanova i
apoteka u
privatnoj praksi u
FBiH
izvršen
0%
kontinur
ana
aktivnos
t
1
službenik
(stručni
savjetnik) i
administra
tivni
troškovi 7 dana
Ukupno
Program 5.3.
Dostavlje
na
rješenja,
kao i
izmjene i
dopune
rješenja o
apotekam
a
uvedena
u
Registar
2.900
40.100
KM
134.300
KM
Ukupno cilj 5
Ukupno
strateških
ciljeva 5.
35.603.2
44 KM
245
Sektor za
farmaciju
kontinuira
no
Dostavljen
a rješenja
obrađena
u smislu
evidentira
nja
potrebnih
podataka
u Registar.
Registar
redovno
ažuriran
na web
stranici
Ministarstv
a.
Budžet
FEDERALNO MINISTARSTVO OBRAZOVANJE I NAUKE
Iniciranje, koordiniranje i praćenje, unapređenje i osavremenjavanje predškolskog,
osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja, nauke i tehnologije, kao i udžbeničke
politike, te đačkog i studentskog standarda – okosnica su aktivnosti Federalnog
ministarstva obrazovanja i nauke, a njegova ključna uloga se ostvaruje na planu
dogovaranja i osiguranja efikasnog koordiniranja aktivnosti obrazovnog sektora, te
pružanje stručne i druge podrške kantonima za uspješnu provedbu politike
dogovorene na nivou Bosne i Hercegovine.
Radi razvijanja međusobne saradnje i unapređenja predškolskog, osnovnog,
srednjeg i visokog obrazovanja, kao i nauke u Federaciji Bosne i Hercegovine,
formirana je Koordinacija ministara obrazovanja i nauke u Federaciji BiH.
Prioritetne aktivnosti Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke u 2013. godini:
- stvaranje pretpostavki za veći obuhvat djece sistemom obrazovanja i
ujednačavanje i poboljšanje uslova odgoja i obrazovanja u Federaciji Bosne i
Hercegovine,
- podrška inkluziji i projektima poboljšanja rada sa djecom sa posebnim potrebama
- obezbjeđivanje besplatnih udžbenika za djecu u stanju socijalne potrebe,
- revizija Okvirnog nastavnog plana i programa za devetogodišnju osnovnu školu u
Federaciji BiH i inoviranje dokumentacije iz oblasti udžbeničke politike radi njenog
unapređenja,
- kreiranje i implementacija Programa edukacije u skladu sa Strateškim planom za
unapređenje ranog rasta i razvoja djece u Federaciji BiH 2013-2017 i Strategijom
za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici 2013-2017,
- podrška učiteljima, nastavnicima i profesorima koji su se istakli u odgojnoobrazovnom radu u školi i svojoj sredini,
- podrška talentiranim učenicima u Federaciji Bosne i Hercegovine,
- poboljšanje osnovnog i proširenog studentskog standarda
- podrška implementaciji Bolonjskog procesa
- stvaranje uslova za ujednačen naučni i tehnološki razvoj Federacije Bosne i
Hercegovine,
- podrška razvoju nauke i institucijama nauke u Federaciji BiH i
- nadzor nad zakonitošću u oblasti obrazovanja i nauke.
246
OBLAST PREDŠKOLSKOG, OSNOVNOG I SREDNJEG OBRAZOVANJA
Strateš
Unapređenje i dalji razvoj obrazovnog sektora u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja
ki cilj 1.
Operati
vni
Stvaranje pretpostavki za veći obuhvat djece sistemom obrazovanja i ujednačavanja uslova odgoja i obrazovanja u Federaciji Bosne i Hercegovine. Pokretanje inicijative za proces
ciljevi
depolitizacije upravljanja sektorom obrazovanja i eliminiranje diskriminatorskih praksi i segregacije u obrazovanju. Izjednačavanje dostupnosti svih nivoa obrazovanja za sve
za
građane.
2013
Izvrše
Mjerljivi
Izvori
Nedostaj
no u
Utrošeno u
Ulazni
Izlazni
Budžet za
Rok
Program
Aktivnost
Nosilac
indikator
sredstav
uća
2012
2012 (KM)
indikatori
indikatori
2013
izvršenja
izvršenja
a
sredstva
(%)
Raspisan
Javni poziv;
obrađene i
4
Sektor za
Poboljšanje
ocijenjene
Poboljšani
službenika
predškolsko,
uslova rada
aplikacije;
Kraj
uslovi rada
1.1.1
,
osnovno i
odgojno100%
800.000,00
kontinuirano
895.000,00
2013.
odgojnoBudžet
.
administrat
srednje
obrazovnih
se vrši nadzor
godine
obrazovnih
ivni
obrazovanje i
ustanova
nad
ustanova
troškovi
komisija
realizacijom
dodijeljenih
sredstava
Raspisan
Poboljšanj
Javni poziv;
e uslova
Poboljšani
Podrška
obrađene i
Progra
rada
4
Sektor za
uslovi
školovanju
ocijenjene
m 1.1.
odgojnoslužbenika
predškolsko,
školovanja
djece romske
aplikacije;
Kraj
obrazovnih 1.1.2
,
osnovno i
učenika
nacionalnosti
100%
95.000,00
kontinuirano
95.000,00
2013.
Budžet
ustanova
.
administrat
srednje
romske
i drugih
se vrši nadzor
Godine
ivni
obrazovanje i
nacionalnosti i
nacionalnih
nad
troškovi
komisija
drugih nacion.
manjina
realizacijom
manjina
dodijeljenih
sredstava
Podrška
Raspisan
Podržani
4
Sektor za
inkluziji i
Javni poziv;
projekti
službenika
predškolsko,
projektima
obrađene i
Kraj
inkluzije i
1.1.3
,
osnovno i
poboljšanja
107%
213.000,00
ocijenjene
200.000,00
2013.
poboljšanja
Budžet
.
administrat
srednje
rada sa
aplikacije;
Godine
rada sa
ivni
obrazovanje i
djecom sa
kontinuirano
djecom sa
troškovi
komisija
posebnim
se vrši nadzor
posebnim
247
potrebama
1.1.4
.
1.1.5
.
1.1.6
.
Podrška za
učenike/ce,
stručna
udruženja i
škole za
pripreme i
učestvovanje
na
federalnim,
državnim i
međunarodni
m
takmičenjima
i smotrama
Organizacija
manifestacije
"Znanjem u
budućnost”
Organizacija
manifestacije
povodom
Dana
nastavnika
nad
realizacijom
dodijeljenih
sredstava
100%
100%
100%
54.000,00
65.000,00
30.000,00
4
službenika
,
administrat
ivni
troškovi
4
službenika
,
administrat
ivni
troškovi
4
službenika
,
administrat
ivni
troškovi
Raspisan
Javni poziv;
obrađene i
ocijenjene
aplikacije;
kontinuirano
se vrši nadzor
nad
realizacijom
dodijeljenih
sredstava
Prikupljeni i
obrađeni
podaci o
učenicima
kojii su osvojili
jednu od
nagrada na
federalnom,
državnom ili
međunarodno
m takmičenju;
Održana
manifestacija
Prikupljeni i
obrađeni
podaci o
učiteljima,
nastavnicima i
profesorima
koji su se
istakli u
odgojnoobrazovnom
radu u školi i
248
potrebama
54.000,00
65.000,00
30.000,00
Sektor za
predškolsko,
osnovno i
srednje
obrazovanje i
komisija
Sektor za
predškolsko,
osnovno i
srednje
obrazovanje
Sektor za
predškolsko,
osnovno i
srednje
obrazovanje
Kraj
2013.
Godine
Realizirano
učešće na
federalnim,
državnim i
međunarodni
m
takmičenjima i
smotrama
Budžet
Kraj
2013.
Godine
Dodijeljene
nagrade
učenicima
kojii su osvojili
jednu od
nagrada na
federalnom,
državnom ili
međunarodno
m takmičenju;
organizirana
manifestacija
Budžet
5.oktoba
r 2013.
Dodijeljene
nagrade i
priznanja
najboljim
učiteljima,
nastavnicima i
profesorima
za 2012. i
održana
manifestacija
Budžet
1.1.7
.
1.1.8
.
Progra
m 1.1.
Poboljšanj
e uslova
rada
odgojnoobrazovnih
ustanova
Izrada
Informacije o
uključenosti
djece
predškolskog
uzrasta u
odgojnoobrazovni
proces u
godini pred
polazak u
školu
Izrada
Informacije o
upisu učenika
u osnovne i
srednje škole
u FBiH
1.1.9
.
Realizacija
Operativnog
plana
aktivnosti na
provođenju
mjera i
preporuka
sadržanih u
Analizi stanja
u oblasti
srednjeg
obrazovanja
1.1.1
0.
Međunarodn
a
konferencija
0%
100%
0,00
0,00
Jedan
službenik
Jedan
službenik
svojoj sredini I
organizacija
manifestacije
Prikupljenje
podataka o
uključenosti
djece u
predškolski
odgoj i
obrazovanje u
godini pred
polazak u
školu.
Izrađena
Informacija
Prikupljenje
podataka o
upisu učenika
Izrađena
Informacija
100%
4
službenika
,
administrat
ivni
troškovi
Pokretanje
inicijative za
izradu modela
zakona o
obrazovanju
odraslih;
Podrška
programima
koji
omogućuju
odraslim
osobama
završetak
osnovne škole
25.000,00
0%
4
službenika
,
Poduzimanje
aktivnosti na
organizaciji
50.000,00
249
Sektor za
predškolsko,
osnovno i
srednje
obrazovanje
Kraj
2013.
Godine
Kompletirana
Informacija
dostavljena
Vladi FBiH
Budžet
Sektor za
predškolsko,
osnovno i
srednje
obrazovanje
Kraj
2013.
Godine
Kompletirana
Informacija
dostavljena
Vladi FBiH
Budžet
Kraj
2013.
Godine
Izrađen model
zakona o
obrazovanju
odraslih i
proslijeđen
kantonalnim
ministarstvima
obrazovanja.
Broj polaznika
koji su završili
osnovnu
školu.
Budžet
Oktobar
2013.
Godine
Mogućnost
uvođenja u
praksi
Budžet
FMON (
koordinator
aktivnosti ),
kantonalna
ministarstva
obrazovanja i
nauke, sindikati,
udruženje
poslodavaca,
privredne
komore,
Agencija za
predškolsko
osnovno i
srednje
obrazovanje
BiH, zavod za
zapošljavanje.
Sektor za
predškolsko,
osnovno i
na temu
"Mogućnosti
uvođenja
inovativnih
modela i
metoda rada
u
predškolsko
m odgoju i
obrazovanju
u Federaciji
Bosne i
Hercegovine"
UKUPNO program 1.1.
Strateš
ki cilj 2.
Operati
1.1.1
1.
Izrada
informacije
"Analiza
uzroka
nepohađanja,
napuštanja i
smanjenja
broja učenika
u osnovnim
školama u
FBiH"
1.1.1
4.
Izrada
informacije
"Analiza
upisne
politike u
srednjoškolsk
om
obrazovanju
u FBiH s
aspekta
potreba
tržišta rada"
administrat
ivni
troškovi
0%
0,00
0%
0,00
Jedan
službenik
Jedan
službenik
međunarodne
konferencije
srednje
obrazovanje
Prikupljanje
podataka o
uzrocima
nepohađanja,
napuštanja i
smanjenja
broja učenika
u osnovnim
školama u
FBiH.
Izrađena
Informacija
Sektor za
predškolsko,
osnovno i
srednje
obrazovanje
Kraj
2013.
godine
Kompletirana
Informacija
dostavljena
Vladi FBiH
Budžet
Prikupljanje
podataka o
upisnoj politici
u
srednjoškolsk
om
obrazovanju
po kantonima.
Izrađena
Informacija
Sektor za
predškolsko,
osnovno i
srednje
obrazovanje
Kraj
2013.
Godine
Kompletirana
Informacija
dostavljena
Vladi FBiH
Budžet
1.257.000
KM
1.409.000,0
0 KM
Harmonizacija udžbeničke politike u Federaciji BiH
Unapređenje kvaliteta udžbenika i stvaranje preduslova za poboljšanje odgojno-obrazovnog procesa
250
alternativnih
modela i
inovativnih
metoda rada u
predškolskom
odgoju i
obrazovanju u
Federaciji
Bosne i
Hercegovine
vni
ciljevi
za
2013
Progra
m 1.1
Revizija
Okvirnog
nastavnog
plana i
programa
za
devetogodi
šnju
osnovnu
školu u
Federaciji
BiH i
inoviranje
dokumenta
cije iz
oblasti
udžbeničk
e politike
radi njenog
unapređen
ja
1.1.1
.
Projekat
nabavke
besplatnih
udžbenika
1.1.2
.
Realizacija
Stalnog
javnog
konkursa za
pribavljanje
rukopisa
udžbenika za
gimnazije,
srednje
tehničke i
srodne,
srednje
stručne i
srednje
umjetničke
škole
1.1.3
.
Izrada
koncepcije
udžbenika za
devetogodišn
4
službenika
,
administrat
ivni
troškovi
Prikupljeni
podaci od
kantonalnih
ministarstava
o broju
učenika i o
broju
neophodnih
udžbenika;
Nabavljeni
besplatni
udžbenici za
učenike u
stanju
socijalne
potrebe
100%
4
službenika
,
administrat
ivni
troškovi
Novoodobreni
udžbenici
20%
4
službenika
,
administrat
Održani
sastanci
radne grupe i
konsultativne
100%
500.000,00
251
600.000,00
12.000,00
Koordinacija
ministara
obrazovanja i
nauke u
Federaciji BiH;
Sektor za
udžbeničku
politiku, analitiku
i izvještavanje u
oblasti
obrazovanja i
nauke (FMON
koordinator
aktivnosti) i
kantonalna
ministarstva
obrazovanja
Koordinacija
ministara
obrazovanja i
nauke u
Federaciji BiH;
Sektor za
udžbeničku
politiku, analitiku
i izvještavanje u
oblasti
obrazovanja i
nauke (FMON
koordinator
aktivnosti) i
kantonalna
ministarstva
obrazovanja
Koordinacija
ministara
obrazovanja i
nauke u
1.
septemb
ar 2013.
godine
Broj učenika
koji će dobiti
udžbenike
Budžet
kantonal
nih i
Federaln
og
ministars
tva
obrazov
anja i
nauke
Kontinuir
ano
Udžbenici za
srednje škole
Budžet
izdavačk
ih kuća
Decemb
ar 2014.
godine
Broj održanih
sastanaka
radne grupe i
konsultativnih
Budžet
FMON-a
ju osnovnu
školu
1.1.4
.
Izrada
modela
zakona o
udžbenicima
1.1.5
.
Inoviranja
uputstava za
stručnu
ocjenu
rukopisa
udžbenika,
radnih
udžbenika i
drugih
nastavnih
sredstava u
Federaciji
BiH
40%
0%
ivni
troškovi,
formirana
radna
grupa
radionice i
izrađen
prijedlog
koncepcije
udžbenika
4
službenika
,
administrat
ivni
troškovi,
formirana
radna
grupa
održala 3
sastanka u
2012.
godini
Održani
sastanci
radne grupe i
konsultativne
radionice i
izrađen
prijedlog
modela
zakona o
udžbenicima
4
službenika
,
administrat
ivni
troškovi,
novoformir
ana radna
grupa
Formiranje
radne grupe
za inovoranja
uputstava za
stručnu
ocjenu
rukopisa
udžbenika,
održani
sastanci
radne grupe i
konsultativne
radionice i
izrađen
252
12.000,00
12.000,00
Federaciji BiH;
Federalno
ministarstvo
obrazovanja i
nauke i
kantonalna
ministarstva
obrazovanja;Ra
dna grupa za
izradu
koncepcije
udžbenika
Koordinacija
ministara
obrazovanja i
nauke u
Federaciji BiH;
Federalno
ministarstvo
obrazovanja i
nauke i
kantonalna
ministarstva
obrazovanja;
Radna grupa za
izradu modela
zakona o
udžbenicima
Koordinacija
ministara
obrazovanja i
nauke u
Federaciji BiH;
Federalno
ministarstvo
obrazovanja i
nauke i
kantonalna
ministarstva
obrazovanja;
Radna grupa za
inoviranja
radionica i
urađen
prijedlog
koncepcije
udžbenika
Decemb
ar 2014.
godine
Broj održanih
sastanaka
radne grupe i
konsultativnih
radionica i
urađen model
zakona o
udžbenicima
Budžet
FMON-a
Decemb
ar 2013.
godine
Broj održanih
sastanaka
radne grupe i
konsultativnih
radionica i
urađena
inovirana
uputstva za
stručnu
ocjenu
rukopisa
Budžet
FMON-a
prijedlog
inoviranog
uputstva
1.1.6
.
Analiza i
revizija
Okvirnog
nastavnog
plana i
programa za
devetogodišn
ju osnovnu
školu u
Federaciji
BiH
40%
7.509,00
Novoformir
ane
stručne
komisije za
analizu i
reviziju
Okvirnog
nastavnog
plana i
programa
za
devetogodi
šnje
osnovnu
školu, 4
službenika
,
administrat
ivni
troškovi,
primjedbe i
komentari
na ONPP
(rezultat
javnih
rasprava
održanih u
2012.
godini)
Održani
sastanci
stručnih
komisija i
konsultativne
radionice i
izrađen
prijedlog
inoviranog
ONPP-a
4
službenika
,
administrat
ivni
troškovi,
Centri
ranog
Održane
edukacije o
značaju ranog
rasta i razvoja
djece, o
pravilnoj
ishrani i
zdravim
20.000,00
uputstva za
stručnu ocjenu
rukopisa
udžbenika
Koordinacija
ministara
obrazovanja i
nauke u
Federaciji BiH;
Federalno
ministarstvo
obrazovanja i
nauke i
kantonalna
ministarstva
obrazovanja;
Stručne komisije
za analizu i
reviziju ONPP-a
Decemb
ar 2013.
godine
Broj održanih
sastanaka
radne grupe i
konsultativnih
radionica i
urađen
prijedlog
inoviranog
ONPP-a
Budžet
FMON-a
Ukupno Program 1.1.
Progra
m 1.2.
Kreiranje i
implement
acija
Programa
edukacije
1.2.1
.
Kreiranje i
implementacij
a Programa
edukacije u
skladu sa
Strateškim
planom za
unapređenje
0%
253
10.000,00
Federalno
ministarstvo
obrazovanja i
nauke, Centri
ranog rasta i
razvoja djece,
resorna
kantonalna i
2015.
godina
Broj održanih
edukacija
Budžet
FMON-a
i NVO-a
(UNICE
F-a i
drugih
donatora
)
ranog rasta i
razvoja djece
u Federaciji
BiH 20132017
1.2.2
.
Ukupno Program 2.1.
Ukupno Strateški cilj 1.
Kreiranje i
implementacij
a Programa
edukacije u
skladu sa
Strategijom
za prevenciju
i borbu protiv
nasilja u
porodici
2013-2017
rasta i
razvoja
djece,
resorna
kantonalna
i federalna
ministarsts
va,
pedagoški
zavodi,
NVO i
certificirani
stručnjaci
4
službenika
,
administrat
ivni
troškovi,
Centri
ranog
rasta i
razvoja
djece,
resorna
kantonalna
i federalna
ministarsts
va,
pedagoški
zavodi,
NVO i
certificirani
stručnjaci
0%
stilovima
života te
važnosti
inkluzivnog
predškolskog
odgoja i
obrazovanja
Provođenje
edukativnih
programa za
prevenciju
društveno
neprihvatljivih
oblika
ponašanja i
borbu protiv
nasilja nad
djecom
federalna
ministarstva,
pedagoški
zavodi, NVO i
certificirani
stručnjaci
10.000,00
20.000,00
676.000,00
507.509,00
254
Federalno
ministarstvo
obrazovanja i
nauke, Centri
ranog rasta i
razvoja djece,
resorna
kantonalna i
federalna
ministarstva,
pedagoški
zavodi, NVO i
certificirani
stručnjaci
2015.
godine
Broj održanih
edukacija
Budžet
FMONa, NVOai
donatori
SEKTOR ZA VISOKO OBRAZOVANJE
Strateš
Poboljšanje studentskog standarda i implementacija Bolonjskog procesa
ki cilj 1
Operati
vni
ciljevi
Ostvariti bolji osnovni i prošireni studentski standard za veći broj studenata poboljšanjem uslova smještaja, ishrane i organiziranja
za
2013
Izvrše
no u
Utrošeno u
Ulazni
Izlazni
Budžet za
Rok
Program
Aktivnost
Nosilac
2012
2012 (KM)
indikatori
indikatori
2013
izvršenja
(%)
1.1.1
.
Progra
m 1.1.
Poboljšanj
e
osnovnog i
proširenog
studentsko
g
standarda
1.1.2
.
1.1.3
.
Subvencionir
anje
smještaja i
ishrane
studenata
Podrška
projektima
studentskih
organizacija,
realizacija
domaćih i
međunarodni
h studentskih
manifestacija
, te učešću
studenata na
domaćim i
međunarodni
m
studentskim
manifestacija
ma
Podrška
najboljim
Mjerljivi
indikator
izvršenja
Izvori
sredstav
a
799.000,00
2
službenika
Ministarstv
a,
administrat
ivni
troškovi
Podrška za
smještaj u
studentske
domove
studenata iz
tri kantona i
RS
850.000,00
FMON i
studentski centri
u Federaciji BiH
15.
decemba
r 2013.
godine
Plaćene
subvencije
smještaja i
ishrane za
studente iz
Posavskog,
Bosanskopodrinjskog,
Kantona 10 i
RS
64%
19.000,00
2
službenika
Ministarstv
a,
administrat
ivni
troškovi
Podržano 16
projekata
studentskih
organizacija i
studenata
50.000,00
FMON
1. august
2013.
godine
Poboljšan rad
studentskih
organizacija
Budžet
100%
100.000,00
2
službenika
Javni poziv
završen -
100.000,00
FMON, javni
univerziteti i
15.
decemba
Stimuliran rad
nadarenih
Budžet
95%
255
Budžet
Nedostaj
uća
sredstva
1.1.4
.
1.1.5
.
studentima,
državljanima
Bosne i
Hercegovine,
koji studiraju
u javnim
visokoškolski
m
ustanovama
u Federaciji
Bosne i
Hercegovine
Podsticaj
školovanju
Roma,
državljana
Bosne i
Hercegovine
koji studiraju
u
visokoškolski
m
ustanovama
u Federaciji
Bosne i
Hercegovine
Podrška
studentima s
invaliditetom,
državljana
Bosne i
Hercegovine
koji studiraju
u
visokoškolski
m
ustanovama
u Federaciji
Bosne i
Hercegovine
Ministarstv
a,
administrat
ivni
troškovi
60%
100%
Sveučilište
podržano 39
najboljih
studenata
6.000,00
2
službenika
Ministarstv
a,
administrat
ivni
troškovi
Javni poziv
završen podržano 3
studenata
Roma
10.000,00
2
službenika
Ministarstv
a,
administrat
ivni
troškovi
Javni poziv
završen podržano 5
studenata s
invaliditetom
256
20.000,00
30.000,00
r 2013.
godine
studenata
FMON
15.
decemba
r 2013.
godine
Povećan
procent
studenata
Roma
Budžet
FMON
15.
decemba
r 2013.
godine
Omogućeni
bolji uslovi
studiranja
studentima s
invaliditetom
Budžet
1.1.6
.
Pomoć
bibliotekama
visokoobrazo
vnih
institucija u
osiguranju
dostupnosti
udžbenika
osnovne
studentske
literature za
studijske
programe
1.1.7
.
Sufinanciranj
e Fonda za
studentske
zajmove u
Federaciji
Bosne i
Hercegovine
29%
100%
Progra
m 1.2.
Podržane 4
biblioteke
visokoškolskih
ustanova
441.000,00
Službenici
Ministarstv
a i Fond za
studentske
zajmove
Federacije
Bosne i
Hercegovi
ne
Dodijeljeni
studentski
krediti prema
utvrđenim
kriterijima
1.386.425,0
0
Ukupno Program 1.1.
Podrška
implement
aciji
Bolonjskog
procesa
11.425,00
2
službenika
Ministarstv
a,
administrat
ivni
troškovi
2.1.1
.
Organizacija
stručnih
savjetovanja i
okruglih
stolova i
konferencija
s ciljem
definiranja
periodičnih
potreba za
ponoljšanje i
postizanje
napretka u
impelmentacij
i Bolonjskog
procesa u
Federaciji
BiH
74%
25.879,23
Omogućen
kvalitetniji
pristup
literaturi za
studijske
programe
Budžet
50.000,00
FMON
1. august
2013.
godine
300.000,00
FMON i Fond za
studentske
zajmove
Federacije
Bosne i
Hercegovine
15.
decemba
r 2013.
godine
Veći broj
podržanih
studenata po
boljim
uslovima
Budžet i
revolving
sredstva
15.
decemba
r 2013.
godine
Organizacija
međunarodnih
okruglih
stolova,
seminara,
konferencija o
implementaciji
BP u
Federaciji BiH
,broj učesnika
Budžet
1.400.000,0
0
3
službenika
Ministarstv
a,
administrat
ivni
troškovi
Organizacija
međunarodne
konferencije i
okruglog stola
o
implementaciji
Bolonjskog
procesa u
Federaciji BiH
257
30.000,00
FMON,
međunarodni i
domaći eksperti,
visokoškolske
ustanove
2.1.2
.
Program
borbe protiv
korupcije na
visokoškolski
m
ustanovama
2.1.3
.
Popularizacij
a,
informiranje
javnosti i
analiza
javnog
mnijenja o
stepenu i
značaju
implementacij
e Bolonjskog
procesa
2.1.4
.
Realizacija
programa
međunarodn
e akademske
i studentske
mobilnosti i
razmjene
100%
104%
110%
15.000,00
2
službenika
Ministarstv
a,
administrat
ivni
troškovi
Formiranje
radnog tijela iz
oblasti
korupcije na
visokoškolski
m
ustanovama,
izrađen
dokument
57.269,42
2
službenika
Ministarstv
a,
administrat
ivni
troškovi
Podržano 4
projekta
visokoškolskih
ustanova,
udruženja i
pravnih
subjekata
56.912,42
2
službenika
Ministarstv
a,
administrat
ivni
troškovi
2.1.5
.
Razvoj novih
studijskih
programa I, II
i III ciklusa
87%
26.065,98
2.1.6
.
Podrška
razvoju
96%
19.120,00
2
službenika
Ministarstv
a,
administrat
ivni
troškovi
2
službenika
Podržano 56
odlazećih/dola
zećih
studenata i
profesora
15.000,00
40.000,00
50.000,00
FMON,
univerziteti/sveu
čilište,
studentske
unije, NVO,
mediji, sindikati
iz oblasti
visokog
obrazovanja
15.
decemba
r 2013.
godine
Realizacija
prioritetnih
mjera
Akcijskog
plana
Programa
mjera za
prevenciju
korupcije na
visokoškolski
m
ustanovama u
FBiH
FMON
30.
septemb
ar 2013.
godine
Broj podržanih
projekata
Budžet
FMON, MCP
BiH
15.
decemba
r 2013.
godine
Broj podržanih
projekata i
broj
dolazećih/odla
zećih
studenata i
nastavnog
osoblja
Budžet
Broj podržanih
projekata
Budžet
Broj podržanih
projekata
Budžet
Podržana 2
projekta
visokoškolskih
ustanova
50.000,00
FMON
30.
septemb
ar 2013.
godine
Podržana 2
projekta
35.000,00
FMON
30.
septemb
258
Budžet
2.1.7
.
2.1.8
.
Progra
m 1.2.
Podrška
implement
aciji
Bolonjskog
procesa
2.1.9
.
2..10
Ukupno
nastavnih
planova i
programe te
njihovo
usklađivanje
s kretanjima
na tržištu
rada
Podrška
ispunjavanju
uslova za
akreditaciju
visokoškolski
h ustanova u
FBiH
Podrška
uključivanju
studenata u
naučnoistraživačke
procese i
praktičnu
primjenu
stečenih
znanja
Izrada
strateških
pravaca
razvoja
visokog
obrazovanja
u FBiH
Ministarstv
a,
administrat
ivni
troškovi
98%
104%
100%
visokoškolskih
ustanova
ar 2013.
godine
68.860,00
2
službenika
Ministarstv
a,
administrat
ivni
troškovi
Podržano 5
projekata
visokoškolskih
ustanova
FMON
30.
septemb
ar 2013.
godine
Broj podržanih
projekata
Budžet
93.666,51
2
službenika
Ministarstv
a,
administrat
ivni
troškovi
Podržano 9
projekata
javnih
visokoškolskih
ustanova
FMON
30.
septemb
ar 2013.
godine
Broj podržanih
projekata
Budžet
15.000,00
2
službenika
Ministarstv
a,
administrat
ivni
troškovi
Formiranje
radnog tijela
za izradu
strateških
pravaca
razvoja,
izrađen
dokument
Program
depolitizacije
visokog
obrazovanja
60.000,00
100.000,00
20.000,00
377.773,56
400.000,00
259
realiziran u
2012.
reallizirano u
2012. godini
FMON, javni
univerziteti i
Sveučilište,
NVO; mediji
Formiranje
radnog tijela iz
oblastii
depolitizacije
visokog
obrazovanja,
izrađen
dokument
15.
decemba
r 2013.
godine
Budžet
OBLAST NAUKE I TEHNOLOGIJE
Strateš
Podrška razvoju naučno-istraživačke i istraživačko-razvojne djelatnosti u Federaciji BiH
ki cilj 1
Operati
vni
U skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima, a u saradnji sa visokoškolskim i naučnim ustanovama u Federaciji BiH, podržati razvoj naučno-istraživačke i istraživačko-razvojne
ciljevi
djelatnosti u Federaciji BiH (usavršavanje kadrova, opremanje naučnoistraživačkih i visokoškolskih ustanova, izdavaštvo u oblasti nauke, obavljanje naučno-istraživačkog i
za
istraživačko-razvojnog rada, realizacija međunarodnih obaveza)
2013
Izvrše
Mjerljivi
Izvori
Nedostaj
no u
Utrošeno u Ulazni
Izlazni
Budžet za
Rok
Program
Aktivnost
Nosilac
indikator
sredstav uća
2012
2012 (KM)
indikatori
indikatori
2013
izvršenja
izvršenja
a
sredstva
(%)
Finansiranje
projekta
"Registar
1
naučnih
službenik
institucija,
Ministarstv
31.
Broj
naučnog
a, 1
Funkcionalan
FMON, NUB
decemba novounesenih
1.1.
kadra,
100%
21.000,00
službenik
21.000,00
Budžet
rad Registra
BiH
r 2013.
i ažuriranih
naučnih
NUB BiH,
godine
podataka
projekata i
administrat
infrastrukturni
ivni
h ulaganja u
troškovi
Federaciji
Podrška
BiH"
razvoju
6 članova
nauke i
Ocjenjivanje
Progra
Savjeta za
institucijam
naučnoOcjenjeni
31.
m 1.
nauku
Broj
a nauke u
istraživačkih i
projekti
Savjet za nauku decemba
1.2.
100%
40.000,00
FMON,
90.000,00
ocjenjenih
Budžet
Federaciji
istraživačkoprispjeli na
FMON
r 2013.
administrat
projekata
BiH
razvojnih
Konkurs
godine
ivni
projekata
troškovi
Prevođenje
2
na engleski
službenika
jezik i
Ministarstv
Objavljena
Objavljena
publiciranje
a, troškovi
30.
Strategija na
Strategija na
Strategije
prevođenja
septemb
1.3.
100%
0,00
B/H/S i
33.000,00
FMON
B/H/S i
Budžet
razvoja
, troškovi
ar 2013.
engleskom
engleskom
naučnoštampanja,
godine
jeziku
jeziku
istraživačkog i
administrat
istraživačkoivni
razvojnog
troškovi
260
1.4.
1.5.
rada u FBiH
(na B/H/S i
engleskom
jeziku)
Podrška
izdavanju
referentnih
naučnih
časopisa i
zbornika
radova
Podrška
naučnom
usavršavanju
na
postdiplomsko
mi
doktorskom
studiju
100%
100%
80.000,00
2
službenik
Ministarstv
a,
administrat
ivni
troškovi
Broj podržanih
referentnih
naučnih
časopisa i
zbornika
radova
300.000,00
2
službenika
Ministarstv
a,
administrat
ivni
troškovi
Broj podržanih
magistranata i
doktoranata
nauka
1.6.
Pristup
međunarodni
m bazama
podataka
1.7.
Naučnotehnol
oška saradnja
međunarodno
g karaktera
100%
38.000,00
1.8.
Organizacija
domaćih i
međunarodnih
naučnih
skupova
100%
270.000,00
100%
100.000,00
1
službenik
Ministarstv
a, 2
službenika
NUB BiH,
administrat
ivni
troškovi
1
službenik
Ministarstv
a,
administrat
ivni
troškovi
2
službenik
Ministarstv
a,
administrat
ivni
troškovi
Omogućavanj
e korištenja
referentnih
baza
podataka
FMON
31.
decemba
r 2013.
godine
Broj podržanih
referentnih
naučnih
časopisa i
zbornika
radova
400.000,00
FMON
31.
decemba
r 2013.
godine
Broj podržanih
magistranata i
doktoranata
nauka
Budžet
120.000,00
FMON, NUB
BiH
Kontinuir
ano
Broj korisnika
referentnih
baza
podataka
Budžet
Broj podržanih
projekata
Budžet
Broj podržanih
zahtjeva
Budžet
100.000,00
Realizacija
programa
međudržavne
naučnotehnološke
saradnje
76.000,00
FMON
31.
decemba
r 2013.
godine
Broj podržanih
zahtjeva
250.000,00
FMON
31.
decemba
r 2013.
godine
261
1.9.
Podrška
istraživanju od
značaja za
Federaciju
1.10.
Podrška
autorima,
visokoškolski
m i naučnim
institucijama u
izdavanju
naučne,
stručne i
univerzitetske
literature
1.11.
Učešće na
domaćim i
međunarodni
m naučnim
skupovima
1.12.
1.13.
Sufinansiranje
istraživačkog
rada, kraćih
specijalizacija,
naučnog
usavršavanja i
studijskih
boravaka u
zemlji i
inostranstvu s
ciljem
podizanja
stepena
naučnog
zvanja
Podrška radu
biblioteka
naučnih i
100.000,00
3
službenik
Ministarstv
a,
administrat
ivni
troškovi
Broj podržanih
projekata
70.000,00
4
službenik
Ministarstv
a,
administrat
ivni
troškovi
Broj podržanih
naučnih knjiga
i
univerzitetskih
udžbenika
70.000,00
5
službenik
Ministarstv
a,
administrat
ivni
troškovi
Broj podržanih
zahtjeva
100%
60.000,00
6
službenik
Ministarstv
a,
administrat
ivni
troškovi
Broj podržanih
zahtjeva
100%
90.000,00
7
službenik
Ministarstv
Broj podržanih
projekata
biblioteka i
100%
100%
100%
262
FMON
31.
decemba
r 2013.
godine
Broj podržanih
projekata
Budžet
70.000,00
FMON
31.
decemba
r 2013.
godine
Broj podržanih
naučnih knjiga
i
univerzitetskih
udžbenika
Budžet
70.000,00
FMON
31.
decemba
r 2013.
godine
Broj podržanih
zahtjeva
Budžet
60.000,00
FMON
31.
decemba
r 2013.
godine
Broj podržanih
zahtjeva
Budžet
90.000,00
FMON
31.
decemba
r 2013.
Broj podržanih
projekata
biblioteka i
Budžet
120.000,00
visokoškolskih
ustanova u
Federaciji i
njihovo
uključivanje u
bibliotečkoinformacioni
sistem
1.14.
Naučnoistraživački i
istraživačkorazvojni
projekti
1.15.
Podrška
javnim
naučnim i
visokoškolski
m
ustanovama
(univerzitetim
a) od značaja
za Federaciju
BiH
Ukupno Program 1.
a,
administrat
ivni
troškovi
visokoškolskih
ustanova
godine
500.000,00
2
službenika
Ministarstv
a, članovi
Savjeta za
nauku
FMON-a,
administrat
ivni
troškovi
Podržano 35
naučnoistraživačkih i
istraživačkorazvojnih
projekata
500.000,00
79,50
%
795.000,00
2
službenika
Ministarstv
a,
administrat
ivni
troškovi
Broj podržanih
projekata
1.000.000,0
0
1480
%
2.534.000,0
0
100%
3.000.000,0
0
Ukupno Strateški cilj 1.
263
visokoškolskih
ustanova
FMON (Sektor
za nauku i
tehnologije i
Savjet za
nauku)
30.
septemb
ar 2013.
godine
Broj podržanih
naučnoistraživačkih i
istraživačkorazvojnih
projekata
Budžet
FMON
31.
oktobra
2013.
godine
Broj podržanih
projekata
Budžet
INSPEKTORAT
Strateš
ki
ciljevi
Nadzor nad zakonitošću rada u 2013. godini u oblasti obrazovanja i nauke
Nadzor nad zakonitošću rada u 2013. godini u oblasti obrazovanja i nauke vršit će federalna inspekcija - Inspektorat Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, u skladu sa
zakonskim propisima iz svoje nadležnosti i djelokruga rada, a na zahtjev pravnih subjekata, kantonalnih ministarstava obrazovanja, visokoškolskih ustanova, ustanova studentskog
standarda kao i naučnih ustanova i institucija.
Posebnu aktivnost Inspektorat će imati u okviru pružanja pomoći kantonalnim inspektorima radi dosljedne provedbe odredaba okvirnih zakona o predškolskom, osnovnom,
srednjem i visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini, o primjeni standarda i normativa na svim nivoima obrazovanja.
Na zahtjev sudova u Federaciji Bosne i Hercegovine, pružat će se stručna i savjetodavna pomoć po pitanjima davanja mišljenja i objašnjenja zakonskih propisa i dokumenata o
stečenoj školskoj spremi.
Izvrše
Utrošeno
Mjerljivi
Izvori
Nedostaj
no u
Ulazni
Izlazni
Budžet za
Rok
Program
Aktivnost
u 2012
Nosilac
indikator
sredstav
uća
2012
indikatori
indikatori
2013
izvršenja
(KM)
izvršenja
a
sredstva
(%)
Izvršiti
provjere
pravovaljano
sti diploma
učenika i
studenata
(svi nivoi
3 službenika
Broj
studija) na
Provjerene
Ministarstva,
Kontinuir provjerenih
1.1.
zahtjev
100%
0
obrazovne
0
FMON
0
administrativ
ano
obrazovnih
ustanova,
isprave
ni troškovi
isprava
Ministarstva
vanjskih
poslova BiH i
Progra Inspekcijsk
sudova u
m 1.
i nadzor
Federaciji
Bosne i
Hercegovine.
Nastaviti
započete
aktivnosti na
3 službenika
Broj
provjeri
Provjerene
Ministarstva,
Kontinuir provjerenih
1.2.
pravovaljano
100%
0
obrazovne
0
FMON
0
administrativ
ano
obrazovnih
sti diploma
isprave
ni troškovi
isprava
(Porezna
uprava
Federacije
Operati
vni
ciljevi
za
2013
264
1.3.
BiH,
Elektrodistrib
ucija BiH,
Uprave za
indirektno
oporezivanje
i dr.).
Provjeriti
pravovaljano
st diploma i
svjedodžbi o
stečenoj
školskoj
spremi osoba
koje rade u
inostranstvu i
za koje se
takav zahtjev
ispostavi (R.
Srbija, Crna
Gora, R.
Hrvatska, R.
Slovenija, R.
Makedonija i
dr.),
pomenuti
poslovi imaju
karakter
hitnosti.
100%
Ukupno Program 1.
Progra
m2
Provjerene
obrazovne
isprave
0 KM
Program
Edukacija i
saradnja u
oblasti
inspekcijsk
ih poslova
0
3 službenika
Ministarstva,
administrativ
ni troškovi
Aktivnost
2.1.
Nastaviti
saradnju s
OSCE-om za
reformu
obrazovne
legislative i
reformu
obrazovanja,
Izvrše
no u
2012
(%)
100%
0
FMON
Kontinuir
ano
Broj
provjerenih
obrazovnih
isprava
0
0 KM
Utrošeno
u 2012
(KM)
Ulazni
indikatori
Izlazni
indikatori
0
3 službenika
Ministarstva,
administrativ
ni troškovi
Usaglašavanj
e obrazovne
legislative na
nivou BiH
265
Budžet za
2013
0
0 KM
Nosilac
Rok
izvršenja
Mjerljivi
indikator
izvršenja
FMON
Kontinuir
ano
Broj
usaglašenih
propisa na
nivou BiH
Izvori
sredstav
a
0
Nedostaj
uća
sredstva
2.2.
posebno
nakon
donesenih
novih zakona
u oblasti
obrazovanja.
Pružati
stručnu
pomoć
univerzitetim
a u Federaciji
Bosne i
Hercegovine i
kantonalnim
inspektoratim
au
aktivnostima
preuzimanja
nadležnosti u
svjetlu novijih
rješenja koja
proističu iz
novodonesen
ih zakona.
Ukupno Program 2.
UKUPNO FEDERALNO MINISTARSTVO
OBRAZOVANJA I NAUKE
100%
0
3 službenika
Ministarstva,
administrativ
ni troškovi
Tumačenje
propisa iz
oblasti
predškolskog,
osnovnog,
srednjeg i
visokog
obrazovanja
0 KM
6.062.707
,56 KM
0
0 KM
6.885.000,0
0 KM
266
FMON
Kontinuir
ano
Broj predmeta
na koje su
data
tumačenja
0
0 KM
FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA
Ministarstvo će u 2013. godini nastaviti obavljati upravne, stručne i druge poslove iz
nadležnosti Federacije BiH koji se odnose na naučno-istraživačku djelatnost u oblasti
zaštite i korištenja kulturno-historijskog naslijeđa, unapređenja muzejske, arhivske,
bibliotečne, izdavačke, teatarske, muzičke, likovne, filmske djelatnosti i sporta. Radit
će se na razvijanju i omogućavanju rada organizacijama i udruženjima građana u
oblasti umjetnosti i kulture, unapređenju kulturnog amaterizma, stvaralaštva mladih,
sporta, tehničke i tjelesne kulture, na podršci umjetnicima radi poboljšanja statusa i
podršci razvoju talenata od značaja za Federaciju BiH i Bosnu i Hercegovinu.
Vlada Federacije BiH je usvojila Strategiju razvoja Federacije Bosne i Hercegovine
2010 - 2020. u kojoj su zastupljene oblasti kulture i sporta i Akcioni plan za
implementaciju Strategije. Ministarstvo će nastaviti s provedbom ove strategije uz
obavezu provođenja aktivnosti predviđenih Akcionim planom za implementaciju dijela
Staretegije kulturne politike Bosne i Hercegovine.
Slijedeći programske ciljeve i aktivnosti predviđene Akcionim planom, u oblastima
kulture i sporta neposredno će obavljati: Zavod za zaštitu spomenika, Sektor za
kulturno-historijsko naslijeđe i kulturu, Centar za mlade, Sektor za sport.
Podršku aktivnostima Ministarstva u okviru svog djelokruga rada nastavit će pružati:
Fondacija za kinematografiju, Fondacija za izdavaštvo, Fondacija za bibliotečnu
djelatnost, Fondacija za muzičke, scenske i likovne umjetnosti.
267
SEKTOR ZA KULTURNO-HISTORIJSKO NASLIJEĐE I KULTURU
Strateškicilj
1:
Program
1.2.
Strateškicilj
2:
Program
2.1.
Unaprijediti pravnu i institucionalnu regulativu u oblasti kulture u Federaciji BiH
Program
Aktivnosti
Unapređenje
legislativnih
rješenja u
oblasti audiovizuelnog
stvaralaštva u
Federaciji BiH
Nastavak
aktivnosti na
donošenju
zakona o
audio-vizuelnoj
djelatnosti
1.2.1
Izvršeno
u 2012.
50%
Utrošeno u
2012.
Ulazni
indikatori
Radna
grupa
Federalnog
ministarstva
kulture i
sporta
Izlazni
indikatori
Izrada zakona
i stavljanje u
parlamentarnu
proceduru
Budžet
za
2013.
Nositelj
Radna
grupa
Federalnog
ministarstva
kulture i
sporta
Rok
izvršenja
Decembar
2013.
Mjerljivi
indikatori
za
izvršenje
Tekst
Zakona o
audiovizuelnoj
djelatnosti
Unaprijediti programe i projekte produkcije, afirmacije i prezentacije kulturnog stvaralaštva kao ukupne kulturne i duhovne vrijednosti naših naroda u
Federaciji BiH
Pružati
Sektor za Decembar Održani i
podršku
kulturno2013.
unaprijeđeni
razvoju
1. 710
100%
historijsk
projekti i
manifestacija,
000,00
o
programi
programa i
KM
naslijeđe
prezent. i
projekata iz
i kulturu
afirmacije
oblasti kulture
kulturnog i
od značaja za
umjetn.
FBiH i BiH
stvralaštva
Uputiti stručnu i
1.140.00
7 državnih
Raspisan
Sektor za Decembar Održani i
2.1. materijalnu
0,00 KM
100%
službenika, Javni poziv,
kulturno2013
unaprijeđeni
1
pomoć za razvoj
komunikaci određena
historijsk
projekti i
produkcije,
ja poštom i sredstva za
o
programi
prezentiranja i
internetom, podršku,
naslijeđe
prezentacije i
afirmiranja
materijalni
upućeno
i kulturu
afirmacije
kulturnog i
troškovi
pismo sa
kulturnog i
umjetničkog
ponudom
umjetničkog
stvaralaštva u F
stvralaštva
BiH od
internacionalnog
268
Izvori
sredstava
Budžet
FBiH
Budžet
FBiH
Budžet
FBiH
Nedostajuća
sredst-va
2.1.
2.
Program
2.2.
značaja
Uputiti stručnu i
materijalnu
pomoć za razvoj
produkcije,
prezentiranja i
afirmiranja
kulturnog i
umjetničkog
stvaralaštva u F
BiH od značaja
za F BiH
Pružanje
materijalne i
stručne
podrške radu
udruženja i
organizacija iz
oblasti kulture
343.500,
00
360.000,
00 KM
2.2.
1
2.2.
2.
2.2.
3.
Podrška
kulturnim i
umjetničkim
projektima
organizacija i
udruženja iz
oblasti kulture u
Federaciji BiH
Podrška
kulturnim
programima
nacionalnih
manjina u
skladu sa
Konvencijom za
zaštitu
nacionalnih
manjina
Podrška razvoju
kulturnih
industrija u
skladu sa
Akcionim
100%
100%
300.000,
00
100%
Novi
podprogr
am
Novi
podprogra
m
Novi
podprogr
am
Novi
podprogra
m
7 državnih
službenika,
komunikaci
ja poštom i
internetom,
materijalni
troškovi
7 državnih
službenika,
komunikaci
ja poštom i
internetom,
materijalni
troškovi
7 državnih
službenika,
komunikaci
ja poštom i
internetom,
materijalni
troškovi
7 državnih
službenika,
komunikaci
ja poštom i
internetom,
269
Raspisan
Javni poziv,
upućena
stručna
pomoć i
materijalna
sredstva
Raspisan
Javni poziv,
upućena
stručna
pomoć i
materijalna
sredstva
Raspisan
Javni poziv,
upućena
stručna
pomoć i
materijalna
sredstva
Raspisan
Javni poziv,
upućena
stručna
pomoć i
Sektor za
kulturnohistorijsk
o
naslijeđe
i kulturu
Decembar
2013
Održani i
unaprijeđeni
projekti i
programi
prezentacije i
afirmacije
kulturnog i
umjetničkog
stvralaštva
Budžet
FBiH
Sektor za
kulturnohistorijsk
o
naslijeđe
i kulturu
Decembar
2013.
Održan i
unaprijeđen
organizacioni
produkcijski
nivo rada
Budžet
FBiH
Sektor za
kulturnohistorijsk
o
naslijeđe
i kulturu
Decembar
2013
Održan i
unaprijeđen
organizacioni
produkcijski
nivo rada
Budžet
FBiH
Sektor za
kulturnohistorijsk
o
naslijeđe
i kulturu
Decembar
2013
Unaprijeđen
a zaštita
nacionalnih
manjina u
FBiH
Budžet
FBiH
Sektor za
kulturnohistorijsk
o
naslijeđe
Decembar
2013
Unaprijeđen
e kulturne
industrije u
FBiH
Budžet
FBiH
2.2.
4.
2.2.
5.
planom za
implementaciju
Strategije
kulturne politike
u BiH
Podrška radu
novih vidova
umjetničkih
izraza,
alternativnim i
eksperimantalni
m oblicima
umjetnosti te
približavanje
evropskoj
kulturnoj matrici
i trendovima
Podrška
kulturnim
programima čiji
je sadržaj
namijenjen
obilježavanju
100. godina od
Prvog svjetskog
rata
Novi
podprogr
am
Novi
podprogra
m
Novi
podprogr
am
Novi
podprogra
m
materijalni
troškovi
materijalna
sredstva
i kulturu
7 državnih
službenika,
komunikaci
ja poštom i
internetom,
materijalni
troškovi
Raspisan
Javni poziv,
upućena
stručna
pomoć i
materijalna
sredstva
Sektor za
kulturnohistorijsk
o
naslijeđe
i kulturu
Decembar
2013
Uspješno
organiziran
Festival nove
umjetnosti
Budžet
FBiH
7 državnih
službenika,
komunikaci
ja poštom i
internetom,
materijalni
troškovi
Raspisan
Javni poziv,
upućena
stručna
pomoć i
materijalna
sredstva
Sektor za
kulturnohistorijsk
o
naslijeđe
i kulturu
Decembar
2013
Uspješno
organizirani
programi
Budžet
FBiH
270
Novi
podprogram
Strateški
cilj 3.
Program
3.1.
Unaprijediti međunarodnu saradnju i praćenje provedbi konvencija koje je BiH potpisala
Saradnja sa
MCP BiH u
pogledu
koordinaranja
djelovanja
entitetskih
ministarstava
kulture, a u vezi
s
međunarodnim
aktivnostima
3.1.1.
Uspostavljanje
bolje saradnje u
vezi s
međunarodnim
aktivnostima
3.1.2.
Izrada prijedloga
međunarodne
saradnje u oblasti
kulture i sa
zemljama sa
kojima su
zaključeni
bilateralni
sporazumi o
saradnji
3.1.3.
Formiranje
registra
konvencija i
drugih međun.
akata koje
potpisala BiH ili F
BiH i redovno
praćenje njihove
implementacije
Koordinacija sa
međunarodnim
organizacijama
Praćenje
implementacije
međunarodnih
akata koje je
potpisala i
ratifikovala BiH
u F BiH
0,00 KM
Novi
podprogram
Novi
podprogram
100%
Novi
podprogram
Novi
podprogram
7 državnih
službenika,
komunikacija
poštom i
internetom,
materijalni
troškovi,
putni i
troškovi
boravka
7 državnih
službenika,
komunikacija
poštom i
internetom,
materijalni
troškovi
7 državnih
službenika,
komunikacija
poštom i
internetom,
materijalni
troškovi
putni
troškovi i
troškovi
boravka
271
Organizirani
sastanci i
ostvarena
saradnja i
koodinirano
djelovanje u
oblasti međ.
odnosa
Organizirani
sastanci,
ostvarena
saradnja i
koodinirano
djelovanje u
oblasti međ.
odnosa,
uspostava
produktivnijih
međunarodnih
kontakata
Organizirani
sastanci,
ostvarena
saradnja i
koodinirano
djelovanje u
oblasti
međun.
odnosa
Sektor za
kulturnohistorijsko
naslijeđe i
kulturu
Decembar
2013.
Poboljšanja
saradnja u
oblasti
međunarodnih odnosa,
posebno
bilateralnih
sporazuma
Budžet
FBiH
Sektor za
kulturnohistorijsko
naslijeđe i
kulturu
Decembar
2013.
Budžet
FBiH
Sektor za
kulturnohistorijsko
naslijeđe i
kulturu
Decembar
2013.
Budžet
FBiH
Strateški
cilj 4.
Poboljšanje kooridnativne funkcije sa višim i nižim razinama državnog organiziranja
Uspostaviti
7 državnih
Ustanovljen i
saradnju s
službenika,
Sektor za
Organizirani
ostvaren moguć
ciljem
komunikacij
kulturnoNovi
sastanci i
Decembar
nivo
Novi program
4.1.1.
koordinacije
a poštom i
historijsko
program
ostvarena
2013.
koordinacije u
kulturnih
internetom,
naslijeđe i
saradnja
postojećim
politika u F
materijalni
kulturu
uvjetima
BiH
troškovi
Koordinacija
Uspostaviti
Novi
Novi program
Organizirani
Sektor za
Decembar
Ustanovljen i
7 državnih
aktivnosti
saradnju i
program
sastanci i
kulturno2013.
ostvaren moguć
službenika,
između
koordinaciju
ostvarena
historijsko
nivo
komunikacij
kantonalnih
aktivnosti
saradnja
naslijeđe i
koordinacije u
4.1.2.
a poštom i
resornih
između viših i
kulturu
postojećim
internetom,
ministarstava i
nižih nivoa
uvjetima
materijalni
MCP BiH
državne
troškovi
organizacije
Strateškicilj Razvoj zaštite i revitalizacije pokretnog i nematerijalnog kulturnog naslijeđa, te populariziranje značaja očuvanja i revitalizacije kulturno-historijskog naslijeđa
5:
Federacije BiH
Pružanje
Uputiti stručnu
Decembar
Broj
stručne i
i materijalnu
Realizirana
Sektor za
2013.
projekata/progr
materijalne
pomoć za
Novi
Novi
stručna i
kulturnoama koje je
pomoći
očuvanje i
program
program
7 državnih
materijalna
historijsko
finansiralo/sufin
očuvanju
revitalizaciju
službenika,
pomoć
naslijeđe i
ansiralo FMKS.
Program
pokretnog i
pokretnog i
komunikacija poštom
kulturu
Efekti postignuti
5.1.
nematerijalno
nematerijalno
i internetom,
na terenu
g kulturno –
g kulturnomaterijalni troškovi
historijskog
historijskog
naslijeđa u
naslijeđa u
FBiH
FBiH
Objava javnog
Pružena
poziva,
stručna i
prikupljanje i
Realizirana
Sektor za
Decembar
materijalna
obrada
Novi
Novi
stručna i
kulturno2013.
pomoć institucij.
6 državnih
aplikacija,
program
program
materijalna
historijsko
i
službenika,
evaluacija,
pomoć
naslijeđe i
organizacijama
5.1.1
komunikacija poštom
dodjela
kulturu
koje se bave
i internetom,
sredstava i
očuvanjem i
materijalni troškovi
ponuda
revitaliz. kultstručne
histor. naslijeđa
pomoći pri
realizaciji
Program
4.1.
Koordinirati rad
kantonalnih
ministarstava
nadležnih za
kulturu
272
Budžet
FBiH
Budžet
FBiH
Budžet
F BiH
Budžet
FBiH
Program
5.2.
Organiziranje i
realiziranje
manifestacije
„Dani
evropskog
naslijeđa
2013“
5.2.1
.
Planiranje,
organizacija i
realizacija
manifestacije,
održavanje
stručne
edukacije,
organizacija
izložbe i javnih
performansa u
FBiH
100%
35.000,00
KM
7 državnih
službenika,
komunikacija poštom
i internetom,
materijalni troškovi+
Budžetska sredstva
od 70 000,00 KM
U saradnji sa
institucijama
kulture iz
partnerske
općine
realizirana
manifestacija
70.00
0,00
KM
Sektor za
kulturnohistorijsko
naslijeđe i
kulturu,
Zavod za
zaštitu
spomenika
Oktobar
2013.
Educirano više
stručnjaka o
značaju i načinu
postupanja sa
jednim
segmentom
rada na kult-his.
naslijeđu,
podignut nivo
razumjevanja
javnosti o
značaju
naslijeđa
Budžet
FBiH
SEKTOR ZA SPORT
Strateškicilj
5:
Operativni
cilj
Razvoj sporta i dostizanje nivoa sportskih razvijenih zemalja
Adekvatna podrška razvoju sporta kroz pravnu regulativu i podršku programima i projektima u FBiH
Program
Program
5.1.
Aktivnosti
Unapređenje
zakonske
regulative u
oblasti sporta
u FBiH
5.1.1
Utvrđivanje
kriterija za
finasijsku
Izvršen
ou
2012.
Utrošeno
u 2012.
100%
100%
Novi
program
Ulazni
indikatori
Izlazni
indikatori
Radna
grupa+vrijem
e službenika
Izrada
zakona i
stavljanje u
parlamentarn
u proceduru
Vrijeme
službenika
Utvrđeni
kriteriji
273
Budžet
za 2013.
Nositelj
Plate
službenik
a
Radna
grupa
Federalnog
ministarstv
a kulture i
sporta
Sektor za
sport
Plate
službenik
Mjerljivi
indikatori za
izvršenje
Izvori
sredst
a-va
Decemba
r 2013.
Usvojen zakon
Budže
t FBiH
Maj
2013.
Odobrena
sredstva
Budže
t FBiH
Rok
izvršenja
Nedostaju
ća sredstva
.
5.1.2
.
5.1.3
5.1.4
.
Program
5.2.
Podrška
izgradnji,
opremanju i
rekonstrukciji
sportskih
podršku
Donošenje
podzakosnkih
akata
Izmjene i
dopune
Uredbu o
kriterijima za
dodjeljivanje
nagrada za
ostvarene
vrhunske
sportske
rezultate
Aktivnosti na
vršenju
nadzora nad
namjenskim
utroškom
sredstava i
efektima
podržanih
projekata/progr
ama na terenu
a
Novi
progra
m
Novi
progra
m
Novi
progra
m
Novi
program
Vrijeme
službenika
Novi
program
Vrijeme
službenika
Novi
program
Plate
državnih
službenik
a
Plate
službenik
a
4. 000 KM
predviđenih
za noćenje,
dnevnice i
prevoz
komisije;
5 službenika
ministarstva
10
0%
Sačinjeni
izvještaji o
namjenskom
utrošku
sredstava i
efektima
implementaci
je podržanih
projekata i
programa
Plate
službenik
a
Sektor za
sport
Kontinuir
ano u
skladu sa
rokovima
Sektor za
sport
Maj
Sektor za
sport
Usvojeni
podzakonski
akti
2013.
Izvršena
izmjena i
dopuna
Uredbe
JanuarDecemba
r 2013.
Načinjen
izvještaj o
efektima
transfera na
terenu
Budže
t FBiH
Budže
t FBiH
Budže
t FBiH
Budže
t FBiH
274
objekata
5.2.1
.
Program
5.3.
Raspisivanje
Javnog poziva
za podršku
projektima i
programima u
oblasti sporta
Podrška
pripremi i
učešću
sportista na
međunarodni
m sportskim
takmičenjima
Novi
progra
m
100%
5.3.1
.
5.3.2
Pregled
zvaničnih
međunarodnih
sportskih
takmičenja za
koje će se
pružiti podrška
učešću naših
sportista
Raspisivanje
Javnog poziva
za podršku
programima i
projektima
učešću
sportista na
međunarodnim
sportskim
Novi
program
Vrijeme
službenika
Objavljen
Javni poziv
Plate
državnih
službenik
a
Federalno
ministarstv
o kulture i
sporta
Maj
2013.
Budže
t FBiH
Raspisan
Javni poziv
100%
Budže
t FBiH
Novi
progra
m
Novi
program
Vrijeme
službenika
Izrada
pregleda
Plate
državnih
službenik
a
Novi
progra
m
Novi
program
Vrijeme
službenika
Urađen Javni
poziv
Plate
državnih
službenik
a
275
Sektor za
sport u
saradnji sa
OK BiH i
sportskim
savezima
Maj
2013.
Odluke o
podršci
Budže
t FBiH
Federalno
ministarstv
o kulture i
sporta
Maj
2013.
Raspisan
Javni poziv
Budže
t FBiH
takmičenjima
Program
5.4.
Podrška
organiziranju
tradicional.sp
ortskih
manifestacija
u FBiH
100%
Izrada spiska
tradicionalnih
sportskih
manifestacija
koje se
organiziraju u
Federaciji BiH
Novi
progra
m
Novi
program
Vrijeme
službenika
Raspisivanje
Javnog poziva
za podršku
tradicionalnim
sportskim
manifestacijam
a
Novi
progra
m
Novi
program
5.5.1
.
Raspisivanje
Javnog poziva
za podršku
djelatnostima
sportskih
saveza
Novi
progra
m
5.6.1
.
Podrška radu i
programskim
aktivnostima
O.K.za
Novi
progra
m
5.4.1
.
5.4.2
.
Program5.5.
Program
5.6.
Podrška
djelatnostima
sportskih
saveza
Podrška
Olimpijskom
komitetu BiH
Budže
t FBiH
100%
Juli 2013.
Donesen
spisak
tradicionalnih
sport.manifest
acija
Budže
t FBiH
Federalno
ministarstv
o kulture i
sporta
Maj
2013.
Objavljen
Javni poziv sa
kriterijima
Budže
t FBiH
Sektor za
sport
Mart
2013.
Raspisan
Javni poziv
Sektor za
sport
Mart
2013.
Donesena
Odluka
Urađen
spisak
Plate
državnih
službenik
a
Sektor za
sport u
saradnji sa
kantonima
Vrijeme
službenika
Objavljen
Javni poziv
Plate
državnih
službenik
a
Novi
program
Vrijeme
službenika
Objavljivanje
Javnog
poziva
Plate
državnih
službenik
a
Novi
program
Vrijeme
službenika
Obezbijeđen
podrška radu
i odlazak
reprezentativ
aca na OI
276
Budže
t FBiH
Budže
t FBiH
2013.godinu
Program
5.7.
Program
5.8.
Podrška
Paraolimpijsk
om komitetu
BiH
Jačanje
saradnje sa
svim
relevantnim
institucijama
u FBiH i BiH
5.7.1
.
5.8.1
.
5.8.2
.
Program
5.9.
Nabavka
sportske
opreme za
vaspitnoobrazovne,
razvojne i
edukacione
programe u
sportu za
mlade
5.9.1
.
London
Novi
program
Vrijeme
službenika i
iznos
utrošenih
sredstava
Obezbijeđen
a podrška
radu i
odlazak
reprezentativ
aca na OI
London
100%
100%
Vrijeme
službenika
Pripremljeni
podzakon.ak
ti
Novi
progra
m
Novi
program
Vrijeme
službenika
Uspostavlje
nja saradnja
Podrška radu i
programskim
aktivnostima
Paraolimpijsko
g komiteta BiH
za
2013.godinu
Novi
progra
m
Učešće u
izradi
podzakonskih
akata na nivou
BiH i drugi
vidovi ma
saradnje
Saradnjia sa
kantonima u
finansiranju i
podršci
sportskih
aktivnosti
Provođenje
postupka javne
nabavke sa
dobavljačem
opreme i
zaključivanje
ugovora sa
dobavljačem
sportske
opreme
Sektor za
sport
Mart
2013.
Donesena
Odluka
Budže
t FBiH
plate
službenik
a
Sektor za
sport
Kontinuirano
Usvojeni
podzakonski
akti
Budže
t FBiH
Plate
državnih
službenik
a
Sektor za
sport
Kontinuir
ano
Uspostavljenje
saradnje sa
kantonima
Budže
t FBiH
Budže
t FBiH
100%
100%
Vrijeme
službenika
Pripremljen
ugovor
277
120.000,
00 KM
Plate
državnih
službenik
a
Sektor za
sport
Septemb
ar2013.
Zaključen
ugovor
5.9.2
Program
5.10.
Kadrovsko
jačanje i
osposobljava
nje
5.10.
1.
Raspisivanje
Javnog poziva
za podršku
projekta i
programa koji
se odnose na
dodjelu
sportske
opreme
Budže
t FBiH
Novi
progra
m
Stručno
osposobljavanj
e osoblja u
skladu sa
Zakonom o
državnim
službenicima
Novi
progra
m
Novi
program
Vrijeme
službenika
Objavljen
javni poziv
Plate
državnih
službenik
a
Sektor za
sport
Maj 2013
Raspisan
Javni poziv
Novi
program
Vrijeme
službenika i
iznos
utrošenih
sredstava
Broj
seminara i
kurseva, broj
službenika
Plate
službenik
a
Federalno
ministarstv
o kulture i
sporta
Kontinuirano
Broj seminara,
kurseva i broj
učesnika
Budže
t FBiH
NAPOMENA: Predviđena sredstva iz Budžeta Federacije BiH za 2012. godinu nisu konačna. Nakon donošenja Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava za 2012. godinu
Federalnom ministarstvu kulture i sporta, odredit će se i konačni iznosi finansijskih sredstava koji su potrebni za uspješno realiziranje planiranih programskih aktivnosti Federalnog
ministarstva kulture i sporta.
278
CENTAR ZA MLADE (SEKTOR ZA MLADE)
Strateš
ki cilj 1
Poboljšanje položaja mladih u FbiH/ briga vlasti o mladima u FBiH/ zaštita interesa mladih u FBiH
Program
br
Aktivnosti
1.1.1
.
Saradnja na
definiranje,
usvajanje i
provođenje
programa
djelovanja za
mlade u
Federaciji u
oblastima iz
člana 25.
ZoM FBiH
1.1.2
.
Inicirati
formiranje
Interresorne
radne grupe
Vlade FBiH
1.1.3
Definiranje,
usvajanje i
provođenje
programa
djelovanja za
mlade, I
praćenje
realizacije
postojećih
programa za
mlade iz
ukupne
nadležnosti
Ministarstva
1.1
Saradnju i
koordinaciju
zadataka sa
drugim
ministarstvim
a i nadležnim
institucijama
Izvršen
ou
2012.
Novi
progra
m
Novi
progra
m
Novi
progra
m
Utrošen
ou
2012.
Ulazni
indikatori
Izlazni indikatori
Budžet za
2013.
Novi
program
Vrijeme
službenik
a i iznos
utrošenih
sredstava
Analiza
programa,
definiranje
potreba,
budžetska
ulaganja, radni
sastanci,
Novi
program
Vrijeme
službenik
a i iznos
utrošenih
sredstava
Upućena
inicijativa za
formiranje
Interresorne
radne grupe
Vlade FBiH
Plate
službenika
+pripadajuć
i troškovi
interresorn
e radne
grupe
Novi
program
Vrijeme
službenik
a i iznos
utrošenih
sredstava
Analiza
programa,
definiranje
potreba,
budžetska
ulaganja
Plate
službenika
+
pripadajući
troškovi
279
Plate
službenika
+pripadajuć
i troškovi
Nositelj
Sektor za
mlade
Sektor za
mlade
Sektor za
mlade
Rok izvršenja
Mjerljivi
indikatori
za
izvršenje
Izvori
sredsta
-va
Decembar
2013
kontinuirano
Definirani
programi,
potrebe i
osigurana
budžetska
ulaganja po
pojedinoj
oblasti
Budžet
FBiH
April 2013.
Imenovana
interresorn
a radna
grupa od
strane
Vlade FBIH
Budžet
FBiH
Decembar201
3
kontinuirano
Broj
podržanih
projekata ,
osigurane
pozicije u
transferu
Budžet
FBiH
Nedostajuć
a sredst-va
1.1.4
1.1.5
Informiranje
mladih o
mjerama koje
poduzima
Vlada FBiH
1.1.6
Certificiranje
službenika za
mlade
1.1.7
.
Saradnja sa
međunarodni
m
organizacijam
a u cilju
ostvarivanja
interesa
mladih
1.2.
Saradnja I
koordinacija
sa
omladinskim
udruženjima
Ažuriranje
baze
podataka o
mladima u
saradnji s
drugim
institucijama
Federacije.
1.2.1
1.2.2
Definiranje
programa
djelovanja za
mlade,
praćenje
realizacije
postojećih
programa za
mlade I
programa
mladih
Institucionaln
Novi
progra
m
Novi
progra
m
100%
Novi
program
Vrijeme
službenik
a i iznos
utrošenih
sredstava
Broj omladinskih
udruženja,
uduženja koji su
nosioci podrške
mladima, spisak
aktualnih
projekata
domaćih i
međunarodnih
Plate
službenika
+
pripadajući
troškovi
Sektor za
mlade
Decembar
2013
kontinuirano
Novi
program
Vrijeme
službenik
a i iznos
utrošenih
sredstava
Grupisanje mjera
po oblastima i
budžetskim
izdvajanjima
Plate
službenika
+
pripadajući
troškovi
Sektor za
mlade
Decembar201
3
kontinuirano
Informacija
dostupna,
publikovan
a, web..
Budžet
FBiH
100%
Vrijeme
službenik
a i iznos
utrošenih
sredstava
Program obuke,
povećan broj
službenika za
mlade
Plate
službenika
+
pripadajući
troškovi
Sektor za
mlade
Decembar201
3
kontinuirano
Dodjeljeni
certifikati
Budžet
FBiH
Plate
službenika
+
pripadajući
troškovi
Sektor za
mlade
Decembar201
3
kontinuirano
Analiza,
Evidencija,
baza
podataka
Budžet
FBiH
Sektor za
mlade
Decembar201
3
kontinuirano
Broj:
realiziranih
projekata,
programa,
osnovanih
novih
tijela.za
mlade
Budžet
FBiH
Federalno
Maj 2012.
Broj
Budžet
Novi
progra
Novi
progra
Novi
progra
m
Novi
program
Vrijeme
službenik
a i iznos
utrošenih
sredstava
Praćenje
međunarodnih
standarda,ugovor
a, analiza
programa koji se
realiziraju u FBiH
i kordinira
uspostavljanje
partnerskih
odnosa
Vrijeme
službenik
a
Saradnja sa
omladinskim
udruženjima,
Viejćima mladih
općina,
Komisijom za
mlade
Plate
službenika i
pripadajući
troškovi
Vrijeme
Objavljen Javni
Plate
280
Ažurirana
baza
podataka
Budžet
FBiH
o jačanje I
povezivanje
omladinskih
udruženja
1.2.3
1.2.4
1.2.5
.
Javni poziv za
projekte
podrške
izgradnji
kapaciteta
omladinskih
organizacija,
poticaju
volonterizma i
razvijanju
sposobnosti
kod mladih
Aktivnosti u
vezi sa
programom
obuke za
Certificiranje
službenika za
mlade I
omladinskih
lidera
Afirmiranje i
davanje
podrške za
stvaranje
uvjeta s ciljem
uspješnijeg
pristupa
inozemnim
fondovima
Novi
progra
m
Novi
program
100%
100%
Novi
progra
m
Novi
progra
m
Novi
program
Novi
program
službenik
a
poziv za
sufinansiranje
projekata
omladinskih
organizacija s
ciljem formiranja
Vijeća mladih
FBiH
Vrijeme
službenik
a
Objavljen Javni
poziv
Vrijeme
službenik
a
Objavljen javni
poziv za učešće u
programima
obuke
Vrijeme
službenik
a
Objavljen Javni
poziv
službenika i
pripadajući
troškovi
Plate
službenika
+
pripadajući
troškovi
Plata
službenika
i+pripadaju
ći troškov
Plata
službenika
i+pripadaju
ći troškovi
ministarstv
o kulture i
sporta
Federalno
ministarstv
o kulture i
sporta
podržanih
projekata
FBiH
Maj 2013.
Broj
podržanih
projekata
Budžet
FBiH
Federalno
ministarstv
o kulture i
sporta
Maj 2013.
Broj
službenika i
lidera koji
su prošli
program
obuke
Budžet
FBiH
Federalno
ministarstv
o kulture i
sporta
Maj 2012.
Broj
podržanih
projekata
Budžet
FBiH
NAPOMENA: U 2013. godini planiramo nastaviti aktivnosti koje vode ka poboljšanju položaja mladih u Federaciji BiH. Nakon dopune nadležnosti Ministarstva u skladu sa Zakonom o
mladima („Službene novine FBiH“, broj: 36/10), radit ćemo na osiguranju primjene ovog zakona i saradnji sa nevladinim sektorom. Također, radit ćemo na uspostavljanju baze podataka u
vezi sa mladima, kao i koordinaciju razvojnih planova, strategija i programa djelovanja Vlade Federacije BiH u segmentima koje se odnose na mlade.
281
ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA
Strateški
cilj 3:
Operativ
ni cilj 3:
Unaprijediti očuvanje, zaštitu i prezentaciju graditeljskog i kulturno-historijskog naslijeđa u FBiH, a time i BiH u svijetu
Pružanje pomoći u finansijskom, stručnom i pravnom okviru radi uspješnije realizacije zaštite graditeljskog i kulturno-historijskog naslijeđa
Program
Program
3.1.
Pružanje
podrške
razvoju
kulturnog
turizma i
samoodrživo
sti
spomeničke
baštine
Aktivnost
3.1.
1
3.1.
2.
3.1.
3.
Izrada prijedloga
odluke o
usvajanju
programa utroška
sredstava
"Transfer za
obnovu
graditeljskog i
kulturnohistorijskog
naslijeđa" za
2012. godinu u
FBiH
Izrada prijedloga
raspodjele
sredstava iz
turističkih i
boravišnih taksi
namijenjenih za
očuvanje,
konzerviranje i
obnavljanje
kulturnohistorijskog
naslijeđa FBiH za
2011.
Raspisivanje
Javnog poziva za
podršku
sufinansiranju
Izvršen
ou
2012.
100%
Utrošen
ou
2012.
Ulazni
indikatori
100%
Dva
službenika,
dva
namještenik
a, materijalni
troškovi
Izlazni
indikatori
Budžet
2013.
Pripremljen
nacrt
transfera
Nosilac
Zavod za
zaštitu
spomenika,Sek
tor za kulturnohist. naslijeđe
Rok izvršenja
Mjerljivi
indikato
ri za
izvršenj
e
juni 2013.
Izvori
sredstava
Budžet
FBiH
-javni
poziv
rezultati
2.10788
8
100%
100%
100%
/
Dvaslužbeni
ka
materijalni
troškovi
Pripremljen
program
raspodjele
prema
kantonima
Pripremljen
prijedlog
Javnog
poziva
282
Turističk
e takse
Podaci
dostupni
maj/april
2013.
Federalno
ministarstvo
kulture i sporta i
putem komisije
Septembar
2013.
Turistička
taksa za
2012.
Zavod za
zaštitu
spomenika i
Federalno
mart/april
2013.
Budžet F
BiH
(tekući
izdaci)
Nedostaju
ća sredstva
3.1.
4.
Program
3.2.
Razvijati
pravni okvira
i legislativu u
skladu sa
važećim
Evropskim
rezolucijama,
poveljama i
akcionim
planovima
3.2.
1.
3.2.
2.
3.2.
3.
projekata i
programa koji su
nacionalni
spomenici Bosne
i Hercegovine
Izrada plana
organiziranja i
realiziranja
manifestacije
„Dani evropskog
naslijeđa“
(tekući
izdaci)
100%
Izrada prijedloga
novog Zakona o
zaštiti kulturno –
historijskog
naslijeđa u FBiH
70%
Provjera i dopuna
Pravilnika o
proceduri za
izbor korisnika
sredstava po
Javnom pozivu u
oblasti kulturnohistorijskog
naslijeđa, kulture
i sporta u 2013.
Praćenje
provedbe
međunarodnih
konvencija čiji je
potpisnik Bosna i
Hercegovina i
izvještavanje u
dijelu koji se
100%
100%
70%
10
službenika,
7
namještenik
materijalni
troškovi +
organizacija
manifestacij
e
7službenika
ministarstvo
kulture i sporta
Uspješno
završena
manifestacija
Radni
materijal
Zakona
100%
Septembar
2013.
Budžet
FBiH
Zavod za
zaštitu
spomenika i
Federalno
ministarstvo
kulture i sporta
Kraj 2012.
Budžet
FBiH
3
službenika,
mateijalni
troškovi
Prihvačen
akt Pravilnika
Federalno
ministarstvo
kulture i sporta i
Zavod za
zaštitu
spomenika
Februar
2013.
Budžet
FBiH
(tekući
izdaci)
Stručni
savjetnici,
materijalni
troškovi
Usaglašeni
zakonski akti
zaštite
naslijeđa
Zavod za
zaštitu
spomenika
Federalno
ministarstvo
kulture i sporta
Kontinuira
no 2013.
Budžet
FBiH
100%
100%
Zavod za
zaštitu
spomenika i
Federalno
ministarstvo
kulture i sporta
283
Program
3.3.
Podrška
programima i
projektima
koji
doprinose
očuvanju
nacionalnih
spomenika,
samoodrživo
sti
spomeničke
baštine i
razvoju
kulturnog
turizma
3.3.
1.
3.3.
2.
3.3.
3.
odnosi za
Federaciju BiH
Učešće u izradi
Nominacijskog
dosjea i
Menadžment
plana za upis
nekropola
stećaka na Listu
svjetske baštine
UNESCO-a
Izrada registra
spomenika sa
procjenom stanja
integrisane
zaštite
spomenika
kulturnohistorijskog
naslijeđa
jugoistočne
Evrope- program
HAR i PIL;
realizacija
projekta
„Ljubljanski
proces II“ - I faza
Organizacija
izvođenja i
praćenje
preventivnih
arheoloških
istraživanja na
auto cesti Koridor
Vc
Implementacija
100%
2
službenika;
materijalni
troškovi(teku
ći izdaci),
Menagment
plan
3
službenika;
materijalni
troškovi(teku
ći izdaci)
Izvještaj
(HAR) i
tehnička
procjena
stanja PIL
naslijeđa
(registar)
3
službenika;
materijalni
troškovi;
spoljna
saradnja
Elaborati
preventivne
arheologije,
kataloška
prezentacija
100%
100%
100%
100%
100%
284
Ministarstvo
civilnih poslova
BiH i Zavodi za
zaštitu
spomenika
FBiH i RS,
Komisija za
očuvanje
nac.spom.
februar201
3.
Ministarstvo
civilnih poslova
BiH i Zavod za
zaštitu
spomenika i
FMKS
Kontinuira
no 2013.
Zavod za
zaštitu
spomenika i
FMKS
Kontinuira
no 20132020.
Budžet
FBiH,
BiH, RS,
donacije
UNESCO
Budžet
FBiH i
BiH
Budžet
FBiH,
krediti
3.3.
4.
3.3.
5.
3.3.
6.
3.3.
7.
Pilot projekta
ARCH- Stolac:
„Naslijeđe kao
most između
zajednica Rekonstrukcija
arhitektonskog
naslijeđa u centru
grada Stoca“
Saradnja i
koordinacija rada
sa: Državnom
komisijom za
UNESCO, UNDP,
minisrarstvima i
zavodima
kantona,agencija
ma i drugim
institucijama koje
se bave zaštitom
kulturnog i
graditeljskog
naslijeđa BiH,
FBiH i RS
Izrada projekata i
programa za
zaštitu
nepokretnoggraditeljskog
naslijeđa, kao i
zaštitu pokretnih i
nematerijalnih
kulturnih dobara
Vršenje stručnog
nadzora nad
radovima zaštite
graditeljskog
kulturno-historijs.
naslijeđa i zaštite
pokretnog i
nematerijalnog
kulturno-
100%
100%
100%
100%
100%
7službenika
,
2namješteni
ka
materijalni
troškovi
Implementira
n projekat na
zaštiti
spomenika
Zavod za
zaštitu
spomenika i
FMKS
kontinuiran
o
2013.
Finansijsk
a
sredstva
EK
Zavod;
materijalni
troškovi(teku
ći izdaci)
Uspješna
implementacij
a programa
FMKS ii Zavod
za zaštitu
spomenika
Kontinuira
no 2013.
Budžet
FBiH i
BiH
Zavod;
materijalni
troškovi(teku
ći izdaci)
Završeni
programi i
projekti
Zavod za
zaštitu
spomenika
Kontinuira
no 2013.
Budžet
FBiH
11
službenika
Zavoda,
materijalni
troškovi(teku
ći izdaci)
Implemtentac
ija i stručni
nadzor
Zavod za
zaštitu
spomenika i
FMKS
Kontinuira
no 2013.
Budžet
FBiH(teku
ći izdaci)
100%
100%
100%
285
3.3.
8.
3.3.
9.
historijskog
naslijeđa
Vođenje registra
spomeničke
baštine FBiH;
digitalizacija
postojeće
dokumentacije
Učešće u
upravnom
postupku
izdavanja
stručnih mišljenja
i saglasnosti, a u
svrhu dobijanja
građevinskih
dozvola za
graditeljsku
baštinu FBiH
100%
100%
100%
100%
Jedan
službenik,
dva
namještenik
a, materijalni
troškovi
Elektornska
verzija
registra,
digitalizacija
arhiva
Zavoda
Zavod;
materijalni
troškovi(teku
ći izdaci)
Zaštita
spomeničke
baštine uz
stručnu
kontrolu i
provedba
zakonske
legislative
286
Zavod za
zaštitu
spomenika
Kontinuira
no 2013.
Budžet
FBiH
(tekući
izdaci)
Zavod za
zaštitu
spomenika i
FMKS
Kontinuira
no 2013.
Budžet
FBiH,
takse
FEDERALNO MINISTARSTVO TRGOVINE
U skladu sa Zakonom o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave
Federalno ministarstvo trgovine vrši upravne, stručne i druge poslove iz nadležnosti
Federacije koji se odnose na: trgovinu, funkcioniranje jedinstvenog tržišta, uticaj
privrednog sistema i privredne politike na tržište roba i usluga, odnose ponude i
potražnje, cijene roba i usluga, zaštitu potrošača i druge poslove utvrđene zakonom.
U 2013. godini Federalno ministarstvo trgovine poduzet će niz mjera i aktivnosti koje
imaju za cilj stvaranje okvira poboljšanja uslova za obavljanje vanjske trgovine,
poboljšanja, pojednostavljivanja u unapređivanja uslova za obavljanje trgovačke
djelatnosti u Federaciji BiH, regulacije tržišta cijena i prometa naftnih derivata u cilju
onemogućavanja sive ekonomije u Federaciji BiH i unapređenja i ekonomskih
interesa potrošača.
Sa ciljem razvoja institucionalnog okvira i legislative uradiće se Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o stranim Ulaganjima u Federaciji BiH i Zakona o slobodnim
zonama
Osnovni razlozi izrade predmetnih zakona je usklađivanje sa krovnim zakonima
Bosne i Hercegovine, a odnose se na pojednostavljivanje procedura, te imajući u
vidu činjenicu da je Zakon o slobodnim zonama u Federaciji BiH donesen 1995.
godine postoji opravdanost donošenja novog Zakona.
U skladu sa Privremenim sporazumom, zauzetim stavom Europske komisije i WTO
sporazumom, postoji potreba donošenja izmjena i dopuna Zakona o unutrašnjoj
trgovini, posebno člana 13. ovog Zakona i njegovog usklađivanja na navedenim
Sporazumima radi uređivanja fer tržišta prehrambenih proizvoda i davanja jednake
šanse svim učesnicima na unutrašnjem tržištu da pod istim uslovima (ravnopravno)
plasiraju svoje proizvode na policama trgovačkih objekata. Radi usaglašavanja
prethodnog člana neophodno je izvršiti izmjene i dopune i ostalih članova Zakona
koji su u direktnoj vezi sa ovim članom.
Donošenje Zakona o nedopuštenom oglašavanju u Federaciji BiH ima za cilj
sprječavanje nedopuštenog oglašavanja od strane trgovaca uspostavljanjem
minimalnih i objektivnih kriterija koji određuju da li je neko oglašavanje
obmanjujuće,odnosno nedopušteno upoređujuće, a time se postiže ravnopravnija
tržišna konkurencija.
Budući da oglašavanje ima veliki utjecaj na funkcionisanje tržišta, a da obmanjujuće
i nedopušteno upoređujuće oglašavanje može da dovede do narušavanja tržišne
konkurencije, od velike je važnosti ovu oblast normativno urediti i uskladiti na
jedinstvenom ekonomskom prostoru Bosne i Hercegovine.
Donošenje Zakona o zaštiti potrošača u Federaciji BiH ima za cilj da doprinese
poboljšanju nivoa zaštite prava potrošača u Federaciji BiH.
Donošenjem zakona djelomično će se ispuniti i obaveza iz člana 76. Sporazuma o
stabilizaciji i pridruživanju vezana za usklađivanje zakonodavstva u oblasti zaštite
prava potrošača sa normama Europske unije, a također će se izvršiti potpuna
harmonizacija propisa sa drugim entitetom.
287
Strateški cilj 1:
Operativni cilj:
Program
Stvaranje okvira u cilju poboljšanja uvijeta za obavljanje vanjske trgovine
Aktivnost
Izvršeno
Utrošeno
u 2012.
u 2012.
(%)
Program
Razvoj
1.1.
infrastrukture za
Nacrt Zakona o
rast VT
slobodnim zonama
odnosno izvoza 1.1.1. (u F BiH)
Izlazni
indikatori
Nositelj
Proračun najmanja
2013. organizaciona
cjelina
Sektor
vanjske
trgovine
4 djelatnika
administartivni Izrađen Nacrt
troškovi
Zakona
Izmjena i dopuna
Zakona o stranim
1.1.2. ulaganjima
Vođenje Upravnog
postupka temeljem
Zakona o
vanjskotrgovinskoj
politici, Zakona o
vanjskotrgovinskom
poslovanju, Zakona
o slobodnim
zonama, Zakona o
1.1.3. otpremništvu
Davanje mišljenja i
odgovora na upite u
svezi primjene
Zakona iz
djelokruga rada
1.1.4. Sektora
Inicijativa promjene
legislative sukladno
1.1.5. EU
Ukupno Program 1.1.
Program jačanje
Informacija o
1.2.
infrastrukture za
realiziranju stranih
podršku vanjske
ulaganja u F BiH za
trgovine
1.2.1. 2012.godinu
1.2.2. Informacija o
Ulazni
indikatori
Sektor
vanjske
trgovine
4 djelatnika
administrativni Izrađen Nacrt
troškovi
Zakona
4 djelatnika
Broj donesenih
administartivni
rješenja
troškovi
Sektor
vanjske
trgovine
Rok izvršenja
Mjerljivi
indikatori za
izvrsenje
Usvojen
Zakon o
slobodnim
XII mjesec 2013 zonama
Usvojen
Zakon o
izmjenama i
dopunama
XII mjesec 2013 Zakona
Kontinuirano
Izvori Nedostajuća
sredstava sredstva
Proračun
Proračun
Broj
donesenih
rješenja
Proračun
4 djelatnika
Broj datih
mišljenja
Sektor
vanjske
trgovine
Broj datih
inicijativa
Sektor
vanjske
trgovine
Kontinuirano
Sektor
vanjske
trgovine
VI mjesec 2013
Izrađena
informacija
Sektor
IV mjesec 2013
Izrađena
Kontinuirano
Broj datih
mišljenja
Proračun
4 djelatnika
0
Broj datih
inicijativa
Proračun
0
4 djelatnika
Izrađena
administrativni
Informacija
troškovi
4 djelatnika
Izrađena
288
Proračun
Proračun
registriranim
stranim
predstavništvima u
F BiH za
2012.godinu
Informacija o
poslovanju
slobodnih zona u F
1.2.3. BiH u 2012.godini
Mjesečno izvješće
MVTEO BiH,
obvezna mjesečna
Izvješća upućena
MVTEO BiH u
kontekstu
provođenja
upravnih postupaka
u F BiH temeljem
Zakona o
vanjskotrgovinskoj
1.2.4. politici BiH
administrativni informacija
troškovi
vanjske
trgovine
Informacija
4 djelatnika
Izrađena
administrativni
informacija
troškovi
Sektor
vanjske
trgovine
VI mjesec 2013
3 djelatnika
Izrađena
administrativni
Izvješća
troškovi
Sektor
vanjske
trgovine
mjesečno
Izrađena
Informacija
Proračun
Izrađeno
Izvješće
Proračun
Ukupno Program 1.2.
Strateški
Poboljšanje, pojednostavljivanje i unaprijeđivanje uslova za obavljanje trgovačke djelatnosti u Federaciji BiH
cilj 1
Program
Program
1.1.
Razvoj
institucionalnog
okvira i
legislative
Aktivnost
Izrada radnog
materijala Zakona o
izmjenama i
dopunama Zakona
o unutrašnjoj
1.1.1. trgovini
U skladu sa
ovlaštenjima iz
Zakona o
unutrašnjoj trgovini
("Službene novine
1.1.2. Federacije BiH" broj
Izvršeno Utrošeno
u 2012 u 2012
Ulazni
indikatori
Izlazni
indikatori
2 službenika i
2
namještenika,
administrativni
troškovi
Pripremljen dio
radnog
materijala
Zakona
Budžet
za 2013
Nosilac
Rok izvrsenja
Mjerljivi
indikator
izvršenja
Izvori Nedostajuća
sredstava sredstva
Budžet
Sektor za
unutrašnju
trgovinu
decembar 2013
Budžet
2 službenika,
Pripremljen
2
namještenika, radni materijal
admin. troškovi
289
Sektor za
unutrašnju
trgovinu
juni 2013
40/10 ) izrada
Pravilnika o obliku,
sadržaju i načinu
vođenja trgovačke
knjige
Izrada Pravilnika o
sadržaju i načinu
vođenja Registra
1.1.3. trgovačkih radnji
Rješavanje zahtjeva
o ispunjavanju
uslova za obavljanje
trgovine na veliko i
uvoz naftnih
1.1.4. derivata
Rješavanje zahtjeva
o ispunjavanju
uvjeta vezano za
zastupljenost
domaćih
prehrambenih
proizvoda u
trgovinskim
objektima
propisanih člankom
13. Zakona o
1.1.5. unutrašnjoj trgovini
Provođenje
drugostepenog
upravnog postupka
po žalbama pravnih
i fizičkih lica na
donesena rješenja
prvostepenog
organa iz oblasti
1.1.6. trgovine
Izrada mjesečnih i
kvartalnih izvještaja
i analiza o
uvezenim
1.1.7. količinama naftnih
2 službenika, 2
namještenika,
administrativni
troškovi
Sektor za
unutrašnju
trgovinu
2 službenika,
Broj donesenih
1 namještenik,
rješenja
admin. troškovi
Sektor za
unutrašnju
trgovinu
decembar 2013
Budžet
kontinuirano
Odnos
primljenih i
riješenih
zahtjeva
Budžet
2 službenika,
Broj donesenih
1 namještenik,
rješenja
admin. troškovi
Sektor za
unutrašnju
trgovinu
kontinuirano
Odnos
primljenih i
riješenih
zahtjeva
Budžet
1 službenik,
Broj obrađenih
admin. troškovi zahtjeva
Sektor za
unutrašnju
trgovinu
2 službenika i
1 namještenik, Broj obrađenih
administrativni zahtjeva
troškovi
Sektor za
unutrašnju
trgovinu
290
kontinuirano
Odnos
primljenih i
riješenih
zahtjeva
Budžet
kontinuirano
Izvještaji
derivata, te
nabavljenim
količinama naftnih
derivata iz
Republike Srpske,
a u skladu sa
propisanim
obavezama iz
Odluke o Bilansu
energetskih potreba
Federacije BiH.
Konsultacije sa
predstavnicima
Evropske komisije u
vezi usaglašavanja
Zakona o
unutrašnjoj trgovini
sa Privremenim
sporazumom o
stabilizaciji
ipridruživanju BiH.
Interesorna
saradnja i
organizovanje
zajedničkih
sastanaka sa
predstavnicima
nadležnih organa u
cilju što jasnijeg i
cjelovitijeg
donošenja propisa u
cilju
pojednostavljivanja i
unaprijeđivanja
uslova za obavljanje
trgovačke
djelatnosti u
1.1.8. Federaciji BiH.
Davanje mišljenja i
odgovora na upite u
vezi primjene
1.1.9. Zakona o
Budžet
1 službenik;
troškovi
putovanja,
dnevnica,
administrativni
troškovi, 1
službenik i 2
namještenika
Sektor za
unutrašnju
trgovinu
Po potrebi
Usaglašavanje
Zakona sa
propisima EU
2 službenika,
jedan
namještenik,
admin. troškovi
Sektor za
unutrašnju
trgovinu
kontinuirano
Odnos
primljenih i
rješenih
zahtjeva
291
Budžet
unutrašnjoj trgovini i
podzakonskih akata
iz djelokruga rada
Sektora
Strateški
Regulacija tržišta cijena i prometa naftnih derivata u FBiH u cilju onemogućavanja sive ekonomije.
cilj 1
Operativni
cilj za
Povećati kontrolu prometa naftnih derivata u FBiH.
2013
Utrošeno
u prvih
Izvrseno
Ulazni
Izlazni
Budžet
šest
Program
Aktivnost
u 2012
indikatori
indikatori
za 2013
mjeseci
(%)
2012
(KM)
Program Kreiranje
Izrada Pravilnika o
1.1.
pravnog okvira
načinu evidentiranja
4 službenika, Pripremljen
100%
0
regulacije
i kontroli prometa
admin. troškovi Pravilnik
prometa naftnih 1.1.1. naftnih derivata
derivata u FBiH
izrada Uputstva o
postupku pregleda i
Uputstvo u
100%
nadzora EMS na
Uputstvo
pripremi
1.1.2. BPS
objavljeno
1.1.1. Dogradnja softvera
1.1.4.
Ukupno Program 1.1.
0 KM
0 KM
Program
Rješavanje zahtjeva
1.2.
koji se odnose na
ispunjavanje uslova
3 službenika;
u skladu sa
troškovi
Broj obrađenih
odredbom člana 4.
putovanja,
zahtjeva
Pravilnika o načinu
dnevnica,
evidentiranja i
admin. troškovi
kontroli prometa
1.2.1. naftnih derivata
Priprema Odluke o
davanju saglasnosti
Broj obrađenih
na cijenu gasa i
2 službenika
zahtjeva
uglja za
1.2.1. termoelektrane
292
Nosilac
Sektor za
cijene i
analizu tržišta
Sektor za
cijene i
analizu tržišta
Rok izvrsenja
Mjerljivi
indikator
izvršenja
objavljen
Izvori Nedostajuća
sredstava sredstva
Budžet
Budžet
objavljeno
0 KM
Budžet
Odnos
Sektor za
primljenih i
cijene i
kontinuirano u 2012
riješenih
analizu tržišta
zahtjeva
Odnos
Sektor za
30 dana od prijema primljenih i
cijene i
zahtjeva
riješenih
analizu tržišta
zahtjeva
Dati mišljenje na
Prijedlog odluke o
zaštitnim cijenama
pojedinih
poljoprivrednih
1.2.2. proizvoda
Ukupno Program 1.2.
Program Praćenje cijena
Analiza MPC
1.3.
na domaćem i
životnih namirnica i
inostranom
naftnih derivata
1.3.1.
tržištu i
određivanje
Pravljenje spiskova
mjera kontrole u
primljenih Izjava
slučaju velikih
BPS i spiskova koji
odstupanja
1.3.2. nisu dostavili Izjave
sravnjavanje
spiskova BC sa
1.3.2. poreznim upravama
izvještaji FMERI o
nabavljenim i
prodanim
1.3.3. količinama n/d
odgovori na
zastupnička pitanja i
upite privrednih
1.3.4. društava
Ukupno Program 1.3.
Savjet za
priprema tabela i
praćenje cijena
podataka o
cijenama životnih
namirnica
za svaki mjesec kao
i energenata
Strateški
cilj:
Sektor za
15 dana od
cijene i
zahtjeva
analizu tržišta
Odnos
primljenih i
riješenih
zahtjeva
Izvještaji
mjesečno
2 službenika
Broj obrađenih
zahtjeva
1 službenika
Prikupljene
informacije,
urađena
analiza
Sektor za
januar-decembar
cijene i
2013
analizu tržišta
3 službenika
Broj primljenih
Izjava
Sektor za
Izvještaji
cijene i
kontinuirano u 2012 mjesečno i po
analizu tržišta
potrebi
0 KM
0 KM
2 službenik
Sektor za
cijene i
kraj godine
analizu tržišta
izvještaj na
početku 2014
Sektor za
cijene i
kvartalno
analizu tržišta
izvještaji
kvartalno
Sektor za
cijene i
analizu tržišta
2 službenika
0 KM
Budžet
15 dana
0 KM
8 službenika
Sektor za
cijene i
analizu tržišta
tabele koje se
objavlju
na web stranici
minist
kontinuirano
7.200,00
Izvještaji
mjesečno
Unaprjeđenje zaštite prava i ekonomskih interesa potrošača
Program
Aktivnost
Izvršeno
Utrošeno
u 2012.
u 2012.
(%)
Ulazni
indikatori
Izlazni
indikatori
293
Budžet
2013.
Nosilac
(najmanji
organizacioni
Rok izvršenja
Mjerljivi
indikatori za
izvrsenje
Izvori Nedostajuća
sredstava sredstva
Program
1.1.
Razvoj
Prednacrt Zakona
institucionalnog
o zaštiti potrošača u
okvira i
1.1.1. Federaciji BiH
legislative
Godišnji program
zaštite potrošača u
1.1.2. Federaciji BiH
Analiza i iniciranje
promjena
zakonskog okvira iz
nadležnosti drugih
organa koji su od
značaja za interese
1.1.3. potrošača
Davanje stručnih
mišljenja i odgovora
na upite u vezi
primjene Zakona o
zaštiti potrošača
1.1.4. BiH
Izrada analiza i
informacija iz oblasti
1.1.5. zaštite potrošača
Uspostavljanje
različitih vidova
saradnje sa drugim
organima i
organizacijama
uključenim u sistem
1.1.6. zaštite potrošača
Prijedlog Zakona o
nedopuštenom
1.1.7. oglašavanju
Ukupno Program 1.1.
Program Podrška radu
1.2.
i razvoju
Podrška uspostavi i
jačanju udruženja
udruženja za
1.2.1. potrošača
zaštitu
potrošača
Prijedlog odluke o
usvajanju programa
1.2.2. utroška sredstava s
Izrađen
4 službenika 1
Prednacrt
namještenik
Zakona
4 službenika 1 Izrađen
Program
namještenik
4 službenika 1 Broj datih
inicijativa
namještenik
dio)
Služba za
zaštitu
potrošača
Služba za
zaštitu
potrošača
Služba za
zaštitu
potrošača
juni/lipanj
mart/ožujak
kontinuirano
Usvojen
Prednacrt
Zakona
Usvojen
Program
Budžet
Budžet
Broj usvojenih
inicijativa
Budžet
4 službenika 1 broj zahtjeva i
upita
namještenik
Služba za
zaštitu
potrošača
4 službenika 1 izrađena
informacija
namještenik
Služba za
zaštitu
potrošača
Broj sastanaka
4 službenika 1
i pisane
namještenik
korespodencije
Služba za
zaštitu
potrošača
Izrađen
4 službenika
Prijedlog
1 namještenik
Zakona
Služba za
zaštitu
potrošača
kontinuirano
broj datih
mišljenja i
odgovora
Budžet
Usvojena
decembar/prosinac informacija na
Vladi
kontinuirano
Budžet
saradnja
ojačana
Budžet
Broj
uspostavljenih
4 službenika 1 udruženja
namještenik
potrošača
Sačinjen
4 službenika 1
Prijedlog
namještenik
odluke
294
Služba za
zaštitu
potrošača
Služba za
zaštitu
potrošača
juni/lipanj
kontinuirano
ožujak/mart
Usvojen
Zakon
broj aktivnih
udruženja
potrošača
Odluka
usvojena na
Vladi
Budžet
Budžet
Budžet
kriterijima
raspodjele-tekući
transferi, podrška
udruženjima
potrošača
Raspodjela
sredstava
udruženjima
javni poziv,
4 službenika 1
odabir
namještenik
korisnika
1.2.3.
Praćenje rada
udruženja i učinka
1.2.4. potpora u 2012.god
izvješće o utrošku
dodjeljenih
financijskih
1.2.5. sredstava u 2012.
4 službenika 1 Izrađena
informacija
namještenik
urađeno
4 službenika 1
izvješće za
namještenik
FMF
Ukupno Program 1.2.
Program Promocija
1.3.
zaštite
potrošača
Broj objavljenih
afirmativnih
priloga u
štampanim i
4 službenika 1 elektronskim
namještenik
medijima
Broj
4 službenika 1 organiziranih
namještenik i skupova i
okruglih
količina
stolova, broj
utrošenih
sredstava
učesnika
Medijska promocija
1.3.1. zaštite potrošača
Organiziranje
skupova, okruglih
1.3.2. stolova, i slično.
Komisija za
odabir i
nadzor
korisnika
dodjeljenih
sredstava
Služba za
zaštitu
potrošača
služba za
zaštitu
potrošača i
Komisija
svibanj/maj
potpisani
ugovori sa
udruženjima
Budžet
ožujak/mart
ožujak/mart
Usvojena
informacija
Usvojeno
izvješće na
Vladi
Budžet
Budžet
Svi sektori
kontinuirno
Služba za
zaštitu
potrošača i
drugi sektori
kontinuirano
Budžet
Broj
organiziranih
skupova i
okruglih
stolova,broj
učesnika
Budžet
Ukupno Program 1.3.
Program
Program
1.1.
Aktivnost
Razvoj
Prednacrt Zakona
institucionalnog 1.1.1. o zaštiti potrošača u
Izvršeno
Utrošeno
u 2012.
u 2012.
(%)
Ulazni
indikatori
Izlazni
indikatori
4 službenika 1 Izrađen
namještenik
Prednacrt
295
Nosilac
Budžet (najmanji
2013. organizacioni
dio)
Služba za
zaštitu
Rok izvršenja
juni/lipanj
Mjerljivi
indikatori za
izvrsenje
Usvojen
Prednacrt
Izvori Nedostajuća
sredstava sredstva
Budžet
okvira i
legislative
Ukupno Program 1.1.
Program Podrška radu
1.2.
i razvoju
udruženja za
zaštitu
potrošača
Federaciji BiH
Godišnji program
zaštite potrošača u
1.1.2. Federaciji BiH
Analiza i iniciranje
promjena
zakonskog okvira iz
nadležnosti drugih
organa koji su od
značaja za interese
1.1.3. potrošača
Davanje stručnih
mišljenja i odgovora
na upite u vezi
primjene Zakona o
zaštiti potrošača
1.1.4. BiH
Izrada analiza i
informacija iz oblasti
1.1.5. zaštite potrošača
Uspostavljanje
različitih vidova
saradnje sa drugim
organima i
organizacijama
uključenim u sistem
1.1.6. zaštite potrošača
Prijedlog Zakona o
nedopuštenom
1.1.7. oglašavanju
Podrška uspostavi i
jačanju udruženja
1.2.1. potrošača
Prijedlog odluke o
usvajanju programa
utroška sredstava s
kriterijima
raspodjele-tekući
1.2.2. transferi, podrška
Zakona
4 službenika 1 Izrađen
Program
namještenik
4 službenika 1 Broj datih
inicijativa
namještenik
potrošača
Služba za
zaštitu
potrošača
Služba za
zaštitu
potrošača
Zakona
mart/ožujak
kontinuirano
Usvojen
Program
Budžet
Broj usvojenih
inicijativa
Budžet
4 službenika 1 broj zahtjeva i
upita
namještenik
Služba za
zaštitu
potrošača
4 službenika 1 izrađena
informacija
namještenik
Služba za
zaštitu
potrošača
Broj sastanaka
4 službenika 1
i pisane
namještenik
korespodencije
Služba za
zaštitu
potrošača
Izrađen
4 službenika
Prijedlog
1 namještenik
Zakona
Služba za
zaštitu
potrošača
Broj
uspostavljenih
4 službenika 1 udruženja
namještenik
potrošača
Služba za
zaštitu
potrošača
Sačinjen
4 službenika 1
Prijedlog
namještenik
odluke
Služba za
zaštitu
potrošača
kontinuirano
broj datih
mišljenja i
odgovora
Budžet
Usvojena
decembar/prosinac informacija na
Vladi
kontinuirano
Budžet
saradnja
ojačana
Budžet
juni/lipanj
kontinuirano
ožujak/mart
Usvojen
Zakon
broj aktivnih
udruženja
potrošača
Budžet
Budžet
Odluka
usvojena na
Vladi
Budžet
296
udruženjima
potrošača
Raspodjela
sredstava
udruženjima
javni poziv,
4 službenika 1
odabir
namještenik
korisnika
1.2.3.
Praćenje rada
udruženja i učinka
1.2.4. potpora u 2012.god
izvješće o utrošku
dodjeljenih
financijskih
1.2.5. sredstava u 2012.
Ukupno Program 1.2.
Program Promocija
1.3.
zaštite
potrošača
Medijska promocija
1.3.1. zaštite potrošača
Organiziranje
1.3.2. skupova, okruglih
stolova, i slično.
4 službenika 1 Izrađena
informacija
namještenik
urađeno
4 službenika 1
izvješće za
namještenik
FMF
Broj objavljenih
afirmativnih
priloga u
štampanim i
4 službenika 1 elektronskim
namještenik
medijima
Broj
organiziranih
4 službenika 1 skupova i
namještenik i okruglih
stolova, broj
količina
učesnika
utrošenih
sredstava
Ukupno Program 1.3.
297
Komisija za
odabir i
nadzor
korisnika
dodjeljenih
sredstava
Služba za
zaštitu
potrošača
služba za
zaštitu
potrošača i
Komisija
svibanj/maj
potpisani
ugovori sa
udruženjima
Budžet
ožujak/mart
ožujak/mart
Usvojena
informacija
Usvojeno
izvješće na
Vladi
Budžet
Budžet
Svi sektori
kontinuirno
Služba za
zaštitu
potrošača i
drugi sektori
kontinuirano
Budžet
Broj
organiziranih
skupova i
okruglih
stolova,broj
učesnika
Budžet
FEDERALNO MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA
Okvirne nadležnosti Federalnog ministrarstva prostornog uređenja su definisane
Zakonom o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave.
Federalno ministarstvo prostornog uređenja obavlja upravne, stručne i druge
poslove iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine koji se odnose na:
- planiranje i uređenje prostora; politiku upotrebe zemljišta na federalnoj razini;
- izradu, provođenje i primjenu prostornog plana Federacije; usklađenosti
prostornih planova kantona sa prostornim planom Federacije; usmjeravanje
dugoročnog razvoja upotrebe prirodnih resursa; geoloških istraživanja; izradu
osnovnih karata geofizičkih, seizmoloških, geometralnih ili minerogenetskih,
geohemijskih, geomorfoloških i drugih karata; izradu geoloških podloga za
prostorno uređenje; nadzor nad odgovarajučim ustanovama iz sektora i
- druge poslove utvrđene zakonima.
Ključne aktivnosti koje će obilježiti rad Federalnog ministarstva prostornog
uređenja u 2013. godini su:
- Unaprijediti planiranje i korištenje prostora Federacije BiH
- Stvaranje pretpostavki za plansko korištenje prostora FBiH,
- Izgradnja i razvoj pravnog okvira i institucionalnih kapaciteta upravljanja,
korištenja i zaštite zemljišta, spomenika kulture i prirodnih resursa FBiH,
- Izrada i usvojanje Prostornog plana FBiH
- Izrada i usvojanje Prostornog plana PPO “ Autocesta na Koridoru Vc”
- Izrada i usvojanje Prostornog plana PPO „ Sliv rijeke Une “
- Izrada Prostornog plana PPO” Vranica”
- Izraditi i usvojiti Regulacioni plan Počitelj
- Izradita i usvojanje Regulacionog plana Blagaj
- Formiranje Zavoda za prostorno planiranje
- Stvaranje pravnih i tehničkih okvira za uspostavu Infrastrukture prostornih
podataka (IPP) i jedinstvenog prostornog informacionog sistema (JPIS)
- Uspostavljanje i održavanje jedinstvene baze podataka
- Izrada Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom planiranju i
korištenju zemljišta u FBiH
- Izrada Zakona o koncesijama FBiH
- Izrada Zakona o IPPFBiH
298
Strateški cilj 1
Unaprijediti planiranje i korištenje prostora
0%
Potpisan
ugovor sa
nosiocem
izrade
plana
Usvojen planski
dokumet kroz fazu
1.1.4.
Izraditi Regulacioni plan
Historijskog gradskog
područja Počitelj
80%
Vrijeme
uposlenika
Usvojen planski
dokumet kroz fazu
299
Sektor za
prostorno
planiranje
Usvojen planski dokumet
kroz fazu
Usvojen planski dokumet
kroz fazu
Sektor za
prostorno
planiranje
Usvojen planski dokumet
kroz fazu
Nedostajuća
sredstva
Izvori sredstava
Rok izvrsenja
Budžet za 2013
Sektor za
prostorno
planiranje
Budzet
Usvojen planski
dokumet kroz fazu
Budzet
Vrijeme
uposlenika
Usvojen planski dokumet
kroz fazu
Budzet
80%
Usvojen planski dokumet
kroz fazu
Budzet
Izraditi Prostorni plan
PPO „ Sliv rijeke Une“
Sektor za
prostorno
planiranje
Mjerljivi indikator
izvršenja
Budzet
Usvojen planski
dokumet kroz fazu
April
2013.
Vrijeme
uposlenika
Sektor za
prostorno
planiranje
April
2013.
90%
Nosilac
Septemb
ar 2013.
IzradIiti Prostorni plan
PPO Autocesta na
Koridoru Vc
Izraditi Prostorni plan
PPO “Vranica”
Usvojen planski
dokumet kroz fazu
675.000
,00
60%
30.000,
00
Izraditi Prostorni plan F
BiH
110.000
,00
Vrijeme
uposlenika
Izlazni indikatori
200.000,00
Utrošeno u 2012
(KM)
Ulazni
indikatori
53.000,00
1.1.3.
1.1.2.
1.1.1.
Aktivnost
1.1.5.
Pretpostavke za izradu I izrada planskih dokumenata kao instrumenta
svrsishodnog korištenje prostora F BiH
Program 1.1.
Progra
m
Izvrseno u 2012
(%)
Operativni cilj
za 2013.
Osnovan Zavod
0%
0
Usvojen planski dokumet
kroz fazu
FMPU
Osnovan Zavod
Budzet
Inicijativa
FMP
Sektor za
prostorno
planiranje
2.133.000,00
1.1.8.
Osnivanje Zavoda za
prostorno planiranje
Usvojen planski dokumet
kroz fazu
Budzet
Usvojen planski
dokumet kroz fazu
1.1.7.
Izraditi nove planske
dokumente
Sektor za
prostorno
planiranje
Budzet
0%
Donijeta
odluka o
pristiupanj
u izradi i
izabran
nosilac
izrade
plana
65.000,00
Usvojen planski
dokumet kroz fazu
1.000.000,00
15%
1.1.6.
Izraditi Regulacioni plan
Blagaj
Potpisan
ugovor sa
nosiocem
izrade
plana
300
Budz
et
nuira
Sekt
no u
2013
1.00
0.00
0,00
planir
anje
Vrije
me
uposl
enika
5%
prost
ornih
poda
taka
(IPP)
i
jedin
stven
1.2.1
.
Progr
•
UKUPNO Program 1.1.
-
Identifikacija srodnih
prostornih,
društvenih,
ekonomskih i
ekoloških podataka
za razvoj prostornog
monitoring sistema,
Priprema
interoperabilnog
sistema (interaktivni
alat) za praćenje
stanja u prostoru i
perspektive tog
prostora na osnovu
prostornih podataka;
Podrška za
koordinaciju
sektorskih politika i
razvoja sektorskih
politika.
301
Poboljšanje inteperabilnosti
prostornih podataka na
federalnom i kantonalnom
nivou (podupire provedbu
INSPIRE direktive);
Priprema zajedničke
metodološke osnove za
praćenje stanja u prostoru i
perspektiva na regionalnom
/ državnom nivou;
Priprema interoperabilnog
sistema (interaktivni alat) za
praćenje stanja u prostoru i
perspektive tog prostora na
osnovu prostornih podataka;
Podrška za koordinaciju
sektorskih politika i razvoja
sektorskih politika.
Budzet
0%
1.2.2.
Sektor za prostorno planiranje
Federalno
ministartvo
prostornog
uređenja je partner
u projektu
Vrijeme
uposlenika
Priprema zajedničke
metodološke osnove
za praćenje stanja u
prostoru i perspektiva
na regionalnom /
državnom nivou;
Kabinet ministra
Poboljšanje
inteperabilnosti
prostornih podataka
na federalnom i
kantonalnom nivou
(podupire provedbu
INSPIRE direktive);
Rad i učešće u
projektu
ATTRACT- SEE
(Projekt koji
opbuhvata države
članice južno
istočne Europe SEE)
Identifikacija srodnih
prostornih, društvenih,
ekonomskih i ekoloških
podataka za razvoj
prostornog monitoring
sistema,
-
1.000.000,00
UKUPNO Program
1.2.
0
0
302
Izvori
sredstava
Budzet
Bud
Budzet
zet
Usvojen
Zakon
Usvojen
Zakon
Usv
ojen
Zak
on
Rok
izvrsenja
Juli
2013
0
Sektor za
pravne,opšte,
finan. i
zajedničke
poslove
Sektor za
pravne,opšte,
finan. i
zajedničke
poslove
Sektor za
prostorno
planiranje
Mjerljivi
indikator
izvršenja
februar
2013
0
Nosilac
Maj
201
3.
Usvojen
Zakon
Usvojen
Zakon
Budžet za
2013
Vrijeme
uposlenik
a
0
Vrijeme
uposlenik
a
Ulazni
indikatori
Utrošeno
u 2012
(KM)
0
0
60%
Izlazni
indikatori
Vrije
me
upos
lenik
a
Usv
ojen
Zak
on
Izrada Zakona o IPPFBiH
0
Izrada Zakona o koncesijama F
BiH
50% 90%
1.3.1.
Izrada Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o prostornom
planiranju i korištenju zemljišta u F
BiH
%
UKUPNO Program 1.3.
Aktivnost
1.3.
3. 1.3.2.
Izgradnja i razvoj pravnog okvira i
institucionalnih kapaciteta
upravljanja, korištenja i zaštite
zemljišta,
te obnova i zaštita nacionalnih
spomenika BiH na području F
BiH,
Program 1.3.
Program
Izvrseno
u 2012
(%)
Unaprijediti planiranje i korištenje prostora
Strateški cilj 1
Operativni cilj za
2013.
Nedostajuća
sredstva
-
-
-
Unaprijediti stanje u području stambenih poslova
Strateški cilj 2
Rok
izvrsenja
Juli 2013
Usvojen
Zakon
Budzet
septembar
2013
Usvojen
Zakon
Budzet
septembar
2013
Usvojena
analiza
Budzet
Mjerljivi
indikator
izvršenja
Nosilac
Sektor za
pravne
poslove
Usvojen
Zakon
Usvojena
analiza
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
Rješavanje pitanja u oblasti stambenih
poslova
Program 2.1.
Strateški cilj 3
Sektor za
pravne
poslove
Usvojen
Zakon
Vrijeme
uposlenika
Vrijeme
uposlenika
0
Sektor za
pravne
poslove
Izlazni
indikatori
Vrijeme
uposlenika
0
0
0%
UKUPNO Program 2.1.
Budžet za
2013
Ulazni
indikatori
0
20%
Izraditi analizu financijske
opravdanosti realizacije projekta
novogradnje ili kupovine stanova
sa tržištu (komparativna analiza)
0
Utrošeno u
2011 (KM)
30%
Izrada Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o vraćanju,
dodjeli i prodaji stanova
0
Izvrseno u
2012 (%)
Izrada Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o prodaji
stanova na kojima postoji
stanarsko pravo
Program
0
Aktivnost
0%
Operativni cilj za 2013
Izvori
sredstava
Nedostajuća
sredstva
-
-
-
0
-
Realizacija projekata
303
Nedostajuća
sredstva
Nosilac
Izvori
sredstava
Izlazni indikatori
Mjerljivi
indikator
izvršenja
Ulazni
indikatori
Rok
izvrsenja
Aktivnost
Budžet za
2013
Program
Izvrseno
u 2012
(%)
Utrošeno u
2012. (KM)
Operativni cilj
za 2013
200.000,00 +
300.000,00
610.000
Sektor za
realizaciju
projekata I
Sektor za
korištenje
zemljišta
304
Budzet
Budzet
Potpisani Ugovori
Budzet
Potpisan
memorandum
Budzet
0
Donešena Odluka od
Vlade FBiH
Decembar
2013
-
UgovorI
Septembar 2013
-
PotpisanI
April
2013
-
Oktobar 2013
Sektor za
realizaciju projekata
0
500.000,00
Sektor za
realizaciju
projekata
0
Donešena Odluka
potpisan ugovor sa
odabranim
korisnicima
Denešene Odluke i
potpisan Ugovori sa
odabranim korisnicima
Vrijeme
uposlenika
Sektor za
realizaciju
projekata
Potpisan
Memorandum o
razumjevanju sa
Ministarstvom za
ljudska prava i
izbjeglice BiH
Usvojen program od
strane Vlade FBiH
Vrijeme uposlenika
Vrijeme
uposlenika
Vrijeme uposlenika
800.000,00
100%
0
100%
Potpisivanje
Memoranduma o
razumjevanju sa
Ministarstvom za
ljudska prava i
izbjeglice BiH
100%
Energetska efikasnost u
zgradarstvu,
(utopljavanje javnih
objekata radi uštede
energije)
100%
3.1.1
3.1.2
Obnova i zaštita nacionalnih spomenika
Program 1
Izbor korisnika po
Javnom pozivu i
potpisivanje ugovora sa
odabranim korisnicima
vlasnicima nacionalnih
spomenika BiH
3.2
Realizacija projekata
po tekućim i kapitalnim
transferima drugim
nivoima vlasti u oblasti
energetske efikasnosti
Realizacija
Akcionog plana za
stambeno
zbrinjavanje Roma
3.3.1
Program 2
Program 3
Priprema i izrada
programa raspodjele
sredstava za obnovu i
zaštitu nacionalnih
spomenika BiH koji
usvaja Vlada F BiH
-
3.760.000,00
305
Potpisani ugovori
Potpisan ugovori
Budzet
Decembar 2013
Septembar
2013
Budzet
Sektor za
realizaciju projekata
Sektor za pravne
poslove i Sektor za
realizaciju projekata
150.000,00
Donesene odluke i
potpisani ugovori sa
odabranim
korisnicima
Usvojen projektni
zadatak i donešene
Odluke o javnim
nabavkama
2.500.000.00
Vrijeme uposlenika
Vrijeme uposlenika
150.000,00
0
100%
1.450.000,00
3.3.2
100%
3.4
Realizacija obaveza iz
ZAkona o prodaji
stanova na kojma
postoji stanarsko
pravo
Program 4
Izrada i analiza
projektnih zadataka i
pokretanje inicijative za
javne nabavke za
realizaciju obaveza koji
proizlaze iz Zakona o
prodaji stanova na
kojima postoji stanarsko
pravo
0%
UKUPNO Program 2.3.
Izbor korisnika po
Javnom pozivu i
potpisivanje ugovora sa
odabranim korisnicima
-
-
-
FEDERALNO MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,
VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
Federalno ministarstvo poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva je nadležno za:
upravne, stručne i druge poslove iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine
koji se odnose na: kreiranje i usklađivanje okvirne poljoprivredne politike, politike
ruralnog razvoja i politike upravljanja prirodnim resursima sa politikom EU; razvoj
i unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje u ratarstvu, stočarstvu, ribarstvu,
voćarstvu, vinogradarstvu i maslinarstvu, proizvodnju i promet sjemena i sadnog
materijala, zaštitu poljoprivrednog bilja, korištenje poljoprivrednog zemljišta;
oblast prehrambene industrije, provođenje mjera veterinarskog javnog zdravstva,
zdravstvenu zaštitu životinja; zdravstvenu ispravnost proizvoda životinjskog
porijekla, unapređenje proizvodnje u šumarstvu, uzgoj, zaštitu, uređivanje i
unapređivanje šuma, eksploataciju šuma; pošumljavanje degradiranih i
izdanačkih šuma, goleti i krša; lovstvo i lovnu prirodu; vodne izvore, planove,
osnove i bilanse voda; zahvatanje i korištenje voda; osiguranje vode za potrebe
vodosnabdijevanja stanovništva i industrije, kao i druge poslove određene
zakonima iz nadležnosti Ministarstva.
Ministarstvo će tokom 2013. godine primarno raditi na realiziranju strateških
ciljeva, podciljeva, prioriteta i mjera Vlade Federacije BiH za mandatni period
2011-2014. godina prvenstveno kroz definisanje i provođenje strategija, politika,
zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti, te usaglašavanje istih sa pravnom
stečevinom EU i drugim međunarodnim sporazumima i obavezama zaključenim
od strane BiH, u bliskoj saradnji sa vladinim i nevladinim partnerima, s ciljem
osiguravanja održivog razvoja sektora poljoprivrede, prehrambene industrije,
veterinarstva, šumarstva i vodoprivrede putem racionalnog korištenja i zaštite
prirodnih resursa, podrške proizvođačima i razvoja ruralnih područja.
Navedeni ciljevi će se realizirati kroz Programe i aktivnosti za provođenje u
oblastima za koje je nadležno Ministarstvo, a najvažnije su:
-
-
-
Uspostava institucionalnog kapaciteta za podršku i razvoj poljoprivrede u cilju
osiguranja uvjeta za korištenje predpristupnih sredstava EU (IPARD);
Izrada, usvajanje i realizacija Programa novčanih podrški iz Budžeta FBIH za
2013. godinu „Posticaj za poljoprivredu“ i „Transfer za veterinarstvo“;
Podizanje konkurentnosti u proizvodnji, preradi i trgovini kroz uređenje
zemljišta i investiranje u poljoprivredu i unapređenje kvaliteta života u ruralnim
područjima;
Izrada Srednjoročne strategije razvoja poljoprivrednog Sektora i Srednjoročne
Strategije pružanja savjetodavnih usluga u poljoprivredi, te Programa ruralnog
razvoja Federacije BiH;
Realizacija Akcijskog plana za implementaciju Starategije gospodarenja
poljoprivrednim zemljištem u Federaciji BiH i Programa navodnjavanja i
okrupnjavanja zemljišta u Federaciji BiH;
306
-
-
-
-
-
modernizacija tehnoloških postupaka i smanjenje proizvodnih troškova, te
specijalizacije i povećanja stepena iskorištenja kapaciteta, poticanje investicija
u prerađivačke kapacitete, unapređenje propisa o kvaliteti i zdravstvenoj
ispravnosti hrane u skladu sa savremenim međunarodnim standardima;
provođenje mjera veterinarskog javnog zdravstva (zaštita zdravlja životinja u
cilju zaštite stanovništva) i efikasnog sistema kontrole zdravlja životinja i
zdravstvene ispravnosti proizvoda životinjskog porijekla koji se koriste u
prehrani ljudi na cijelom području Federacije BiH;
Realizacija Programa za iskorjenjivanje bruceloze ovaca i koza za period 2010
- 2016. godina vezano za aktivnosti u 2013. godini;
jačanje postojećih i uspostava novih dijagnostičkih kapaciteta, osiguranje
uvjeta za uzgojne i prerađivačke objekate, u okviru animalne proizvodnje i
prerade da se kao konkurentni mogu pojaviti na tržištu EU, te veterinarska
zaštita okoliša;
U sektoru vodoprivrede će se realizovati strateški ciljevi kroz pet programa
koji se odnose na unaprijeđenje pravne i institucionalne strukture u sektoru
voda u FBiH, EU integracije i usklađivanje sa EU legislativom za oblast voda,
realizaciju institucionalnih i infrastrukturnih projekata i identifikaciju i
predlaganje novih projekata za finansiranje sredstvima
međunarodnih
finansijskih institucija.
Definiranje dugoročne politike i petogodišnje strategije šumarstva kroz
donošenje Šumarskog programa Federacije BiH;
Razvijanje institucija i zakonskog okvira za održivo gospodarenje šumama na
razini FBiH;
Provođenje stalne periodične inventure šuma;
Definiranje optimalnog oblika upravljanja i gospodarenja divljači;
Podsticanje, pripremanje, koordinacija i provođenje projekata iz nadležnosti
Ministarstva;
i drugi poslovi iz nadležnosti Ministarstva u skladu sa zakonskim propisima i
Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji FMPVŠ.
307
Strateški cilj 1:
Operativni
ciljevi 2013:
Program 1.1
Stvaranje povoljnijeg poslovnog ambijenta, dostizanje konkurentnosti u proizvodnji, preradi i trgovini uz unapređenje kvalitete života na ruralnim prostorima i
očuvanje okoliša
Izrada legislative, informacija, izvještaja i analiza, otklanjanje administrativnih prepreka, unapređenje proizvodnje i usklađivanje sa EU
standardima
Izvrše
Budž
Mjerlji
Ned
Izvor
no u
Utrošeno
et za
vi
osta
Rok
i
preth
u
tekuć
indika
juća
Izlazni
Program
Aktivnost
Nosilac
izvrše
sred
Ulazni indikatori
odnoj
prethodn
u
tori za
sre
indikatori
nja
stav
godini
oj godini
godin
izvrše
dstv
a
(%)
u
nje
a
Razvijati
institucionalni i pravni
okvir u oblasti
poljoprivrede
usklađen sa EU
standardima
II
kvarta
Izrada novog
l
Bud
Zakon
Vrijeme
Sektor za
Zakona o
Nacrt
žet
1.1.
dosta
0
službenika,
Izrađen
poljoprivr
poljoprivredi,
IV
FMP
0%
0%
1
vljen
KM
troškovi radionica Zakon
ednu
prehrani i
kvarta
VŠ
Vladi
i javne rasprave
politiku
ruralnom razvoju
l
Prijed
log
Izrada Zakona o
II
izmjenama i
kvarta
dopunama
l
Bud
Vrijeme
Zakon
Sektor za
Zakona o
Nacrt
žet
1.1.
službenika,
dosta
Izrađen
0
poljoprivr
0%
0%
IV
novčanim
FMP
2.
troškovi radionica Zakon
vljen
KM
ednu
kvarta
podrškama u
VŠ
i javne rasprave
Vladi
politiku
l
poljoprivredi i
prijedl
ruralnom razvoju
og
100%
Vrijeme
Usvojen
Usvajanje Zakona
Bud
već
službenika,
Zakon na
Sektor za I
o stočarstvu
Objav žet
urađe
105.
Troškovi javne
Parlamen
1.1.
0
poljoprivr kvarta ljen
Prenesena
FMP
n
365. KM
rasprave
tu jer je
3
KM
edu
aktivnost iz 2012.
l
Zakon VŠ
Prijed
već u
g.
log
proceduri
308
1.1.
4
Usvajanje Zakona
o poljoprivrednim
savjetodavnim
službama –
prijedlog
Prenesena
aktivnost iz 2012.
g.
1.1.
5.
Izraditi Zakon o
slatkovodnom
ribarstvu
(prijedlog)
Prenesena
aktivnost iz 2012.
g.
1.1.
6.
Izraditi Prijedlog
Zakon o
izmjenama i
dopunama
Zakona sjemenu i
sadnom materijalu
poljoprivrednog
bilja
Prenesena
aktivnost iz 2012.
g.
1.1.
7.
Izraditi Zakon o
zaštiti zdravlja
bilja u FBIH
Prenesena
aktivnost iz 2012.
g
100%
već
urađe
n
Prijed
log
50%
50%
0%
82.570.
KM
51.150.K
M
25.000.K
M
67.250
KM
309
Vrijeme
službenika,
troškovi stručne
javne rasprave
Vrijeme
službenika,
troškovi stručne
javne rasprave
Vrijeme
službenika,
troškovi stručne
javne rasprave
Vrijeme
službenika,
troškovi vanjskih
saradnika i
stručne rasprave
Usvojen
Zakon na
Parlamen
tu jer je
već u
proceduri
Sektor za
poljoprivr
edu
Odsjek
za PSS
I
kvarta
l
Objav
ljen
Zakon
izrađen
prijedlog
zakona
Sektor za
poljoprivr
edu
Odsjek
za
animalnu
proizvod
nju
II
kvarta
l
utvrđe
n
prijedl
og na
Vladi
Bud
žet
FMP
VŠ
izrađen
prijedlog
zakona
Sektor za
poljoprivr
edu
Odsjek
za biljnu
proizvod
nju
I
kvarta
l
utvrđe
n
prijedl
og na
Vladi
Bud
žet
FMP
VŠ
Utvrđen
Nacrt
zakona
Sektor za
poljoprivr
edu
Odsjek
za biljnu
proizvod
nju
I
kvarta
l
Nacrt
III
Prijed
log
Utvrđ
en
Nacrt
na
Vladi
Izrađe
n
prijedl
og i
dosta
vljen
Vladi
FBIH
Bud
žet
FMP
VŠ
Bud
žet
FMP
VŠ
0
KM
0
KM
0
KM
0%
Program
1.2.
Izrada Strategija i
Programa ruralnog
razvoja
Aktivnost
1.2.
1.
Izraditi
Srednjoročnu
strategiju razvoja
poljoprivrednog
Sektora u FBiH za
2014-2018. g.
1.2.
2.
Izraditi Odluku o
usvajanju
Strategije razvoja
poljoprivrednog
Sektora i
Akcionog plana za
implementaciju
Izvrše
no u
preth
odnoj
godini
(%)
20%
0%
Utrošeno
u
prethodn
oj godini
20.000
KM
Ulazni indikatori
Troškovi izrade,
Vrijeme
službenika,
naknade
vanjskim
suradnicima
konsulatantima,
troškovi
radionica, javne
rasprave
štampanja
Strategije i sl.
Vrijeme
službenika,
troškovi rada
0%
310
Izlazni
indikatori
Izabran
izvršitelj,
proveden
e sve
procedur
e po
kantonim
a, javne
rasprave
Izrađena
Odluka
Usaglaše
n Akcioni
plan
Budž
et za
tekuć
u
godin
u
Nosilac
Odabrani
Izvršitelj
posla u
saradnji
sa
300.00
imenova
0. KM
nom
radnom
grupom
FMPVŠ
Imenova
na
Radna
grupa u
saradnji
sa
izvršitelje
m posla
Rok
izvrše
nja
IV
oktob
ar
IV
kvarta
l
11. i
12.
mjese
c
Mjerlji
vi
indika
tori za
izvrše
nje
Strate
gija
izrađe
na u
sklad
u sa
projek
tnim
zadat
kom i
prihva
ćena
od
FMPV
Š
Strate
gija
usvoj
ena
na
Vladi i
dosta
vljena
u
parla
menta
rnu
proce
duru
Izvor
i
sred
stav
a
Bud
žet
FMP
VŠ
Bud
žet
FMP
VŠ
Ned
osta
juća
sre
dstv
a
1.2.
3.
1.2.
4.
1.2.
5.
Izraditi
Srednjoročnu
strategiju pružanja
savjetodavnih
usluga u
poljoprivredi 20142018. godina
70%
Izraditi Odluku o
usvajanju Strategije
pružanja
0%
savjetodavnih
usluga u i Akcionog
plana za
implementaciju
Izrada Programa
ruralnog razvoja
FBiH za period
2014-2020
30%
Projekt
WB
ARDP
0%
25.155.
311
Vrijeme
službenika,
troškovi rada
Komisije.
Projektna
sredstva
Pripremlj
ena
startegija
Sektor za
poljoprivr
edu
Odjek za
PSS
IV
kvarta
l
Oktob
ar
Vrijeme
službenika,
troškovi rada
Izrađena
Odluka
Usaglaše
n Akcioni
plan
Odsjek
za PSS u
saradnji
sa
izvršitelje
m posla
IV
kvarta
l
11. i
12.
mjese
c
Izrađen
Program
Izvršitelj
posla u
saradnji
sa Sektor
za
imenova
nom
radnom
grupom
Vrijeme
službenika,
naknade vanjskim
suradnicima
konsulatantima,
troškovi
radionica, javne
rasprave
štampanja
Programa i sl.
II
kvarta
l
Juni
Izrađe
na
Strate
gija
(ovisi
o
usvaj
anju
Zakon
ao
PSS)
Strate
gija
usvoj
ena
na
Vladi i
dosta
vljena
u
parla
menta
rnu
proce
duru
Urađe
n
Progr
am
Sred
stva
Proj
ekta
ARD
P
kredi
t WB
Bud
žet
FMP
VŠ
Sred
stva
Proj
ekta
ARD
P
kredi
t WB
0%
1.2.
6.
Program
1.3.
Izraditi Odluku o
usvajanju
Programa
ruralnog razvoja i
Akcionog plana za
implementaciju
0%
Vrijeme
službenika,
troškovi rada
0%
Urađen
program
Sektor za
poljoprivr
ednu
politiku
III
kvarta
l
Vlada
utvrdil
a
Progr
am i
Odluk
e
Vlade
FBiH
dosta
vljena
Parla
mentu
FBiH
Bud
žet
FMP
VŠ
Usvoj
ena
odluk
ai
progr
am na
Vladi
FBIH i
objavl
jena u
Sl.nov
inama
Bud
žet
FMP
VŠ
Poticati
konkurentnost
polj.proizvo-nje,
prerade i ruralnog
razvoja kroz
novčane podrške
1.3.
1
Izrada i usvajanje
Odluke i
Programa podrški
sa kriterijima
raspodjele
"Poticaj za
poljoprivredu"iz
Budžeta FBIH za
2013. g.
20%
Vrijeme
službenika, plate
i ostali
materijalni
troškovi(radionic
e, sastanci,
sl.putovanja,
stručne kontrole)
0%
312
izrađen
Program
i Odluka
Sektor za
poljoprivr
ednu
politikuOdsjek
za
poljoprivr
edne
politike
60
dana
od
usvaj
anja
Budž
eta
FBIH
1.3.
2.
Realizacija
Programa Vlade
Federacije BiH o
novčanim
podrškiama u
poljoprivredi i
ruralnom razvoju
za 2013. godinu
1.3.
3.
Usklađivanje
Pravilnika o
uslovima i načinu
ostvarenja
novčanih podrški
po modelu poticaj
proizvodnji
1.3.
4.
Izrada Pravilnika o
uslovima i načinu
ostvarenja
novčanih podrški
po modelu
kapitalnih ulaganja
70%
50%
0%
objava
javnih
poziva,
prijem i
obrada
zahtjeva,
imenovanj
e komisija,
vođenje
upravnog
postupka
, izrada
rješenja,
plaćanje
klijentima
Realizacij
a još u
toku
Vrijeme
službenika, plate
i ostali
materijalni
troškovi
sastanci,sl.putov
anja,stručne
kontrole
43.498.
Vrijeme
službenika, plate
i ostali
materijalni
troškovi
izrađen
Pravilnik
0%
Vrijeme
službenika, plate
i ostali
materijalni
troškovi
izrađen
Pravilnik
313
Služba
za
direktna
plaćanja
u
saradnji
sa
Sektorim
a
Sektor za
poljoprivr
ednu
politiku i
Sektor za
poljoprivr
edu
Sektor za
poljoprivr
ednu
politiku
imenova
na
Komisija
Konti
nuira
no
tokom
godin
e
Objav
ljeni
javni
pozivi
,
urađe
ni
mjese
čni
izvješt
aji.
Izrađe
na
rješen
ja
Urađe
n
godiš
nji
izvješt
aj o
raliza
ciji
Bud
žet
FMP
VŠ
Ovi
sno
o
broj
u
prim
ljeni
h
zaht
jeva
za
nov
čan
u
pod
ršku
I
kvarta
l mart
objavl
jen
Pravil
nik
Bud
žet
FMP
VŠ
0%
I
kvarta
l mart
objavl
jen
Pravil
nik
Bud
žet
FMP
VŠ
0%
1.3.
5.
1.3.
6.
Program 1.4
Usklađivanje
Pravilnika o
uslovima i načinu
ostvarenja
novčanih podrški
po modelu
ruralnog razvoja
Usklađivanje
Pravilnika o
uslovima i načinu
ostvarenja
novčanih podrški
po modelu ostalih
vrsta podrški
50%
50%
58.500.
Vrijeme
službenika, plate
i ostali
materijalni
troškovi
izrađen
Pravilnik
58.500.
Vrijeme
službenika, plate
i ostali
materijalni
troškovi
izrađen
Pravilnik
Sektor za
poljoprivr
ednu
politiku
imenova
na
Komisija
Sektor za
poljoprivr
ednu
politiku
imenova
na
Komisija
II
kvarta
l april
objavl
jen
Pravil
nik
Bud
žet
FMP
VŠ
0%
II
kvarta
l
april
objavl
jen
Pravil
nik
Bud
žet
FMP
VŠ
0%
kontin
uiran
o
Izrađe
ni
kvarta
lni i
godiš
nji
izvješt
aj
Bud
žet
FMP
VŠ
0%
kontin
uiran
o
Izrađe
ni
kvarta
lni i
godiš
nji
izvješt
aj
Bud
žet
FMP
VŠ
0%
Upravljanje prirodnim
resursima Uređenje
poljoprivredno-g
zemljišta
1.4.
1
1.4.
2.
Implementacija
Akcionog plana
upravljanja
poljoprivrednim
zemljištem u FBiH
za 2013. g.
Implementacija
Akcionog plana za
realizaciju
Programa
okrupnjavanja i
navodnjavanja
zemljišnih parcela
u Federaciji BiH
2010-2020.
godina
U 2013. godini
20%
20%
Vrijeme
službenika, plate
i ostali
materijalni
troškovi
0%
Vrijeme
službenika, plate
i ostali
materijalni
troškovi
0%
314
Dinamičk
i plan iz
Akcionog
plana
Dinamičk
i plan iz
Akcionog
plana
Odsjek
za
polj.zemlj
i-šte u
saradnji
sa Fed.
agropedo
loškim
zavodom
Odsjek
za
polj.zemlj
ište u
saradnji
sa
Federalni
m
agropedo
loškim
zavodom
1.4.
3.
Izrada Pravilnika o
agrotehničkim
mjerama
1.4.
4.
Izrada i dopuna
Pravilnika o
utvrđivanju
količina štetnih i
dozvoljenih tvari u
zemljištu i
metodama za
njihovo ispitivanje
(mulj + nitratna
direktiva)
1.4.
5.
1.4.
6.
Izrada Pojmovnika
o poljoprivrednom
zemljištu
Izrada Priručnika
o dobroj
poljoprivrednoj
praksi za
poljoprivredno
zemljište
50%
50%
0%
0%
22.300.
Vrijeme
službenika, plate
i ostali
materijalni
troškovi
22.400.
Vrijeme
službenika, plate
i ostali
materijalni
troškovi
0%
Vrijeme
službenika, plate
i ostali
materijalni
troškovi
Vrijeme
službenika, plate
i ostali
materijalni
troškovi
štampanje
materijala
0%
315
Izrađen
Pravilnik
Odsjek
za
poljoprivr
edno
zemljište
u
saradnji
sa
Federalni
m
agropedo
loškim
zavodom
II
kvarta
l
Objav
ljen
Pravil
nik
Bud
žet
FMP
VŠ
0%
Izrađen
Pravilnik
Odsjek
za
poljoprivr
edno
zemljište
II
kvarta
l
Objav
ljen
Pravil
nik
Bud
žet
FMP
VŠ
0%
Izrađen
Pojmovni
k
Odsjek
za
poljoprivr
edno
zemljište
III
kvarta
l
Objav
a na
WEB
str.
FMPV
Š
Bud
žet
FMP
VŠ
0%
Izrađen
Priručnik
Odsjek
za
poljoprivr
edno
zemljište
u
suradnji
sa
Stručnom
savjetoda
vnom
službom
III
kvarta
l
Objav
a na
WEB
str.
FMPV
Š
Bud
žet
FMP
VŠ
0%
Program 1.5.
1.4.
7.
Revizija izdatih
rješenja za
ovlaštene naučnostručne institucije
1.4.
8.
Izrada Izvještaja o
realizaciji
Strategije
upravljanja
poljoprivrednim
zemljištem za
2013. g.
1.4.
9.
Uspostavljanje
baze podataka o
zakupu i
koncesijama
poljoprivrednog
zemljišta za FBiH
1.4.
10.
Uspostavljanje
baze podataka o
projektima
uređenja
poljoprivrednog
zemljišta za FBiH
0%
0%
0%
30%
0%
Vrijeme
službenika, plate
i ostali
materijalni
troškovi
Rješenja
Odsjek
za
poljoprivr
edno
zemljište
III
kvarta
l
0%
Vrijeme
službenika, plate
i ostali
materijalni
troškovi
Nacrt
Izvještaja
Odsjek
za
poljoprivr
edno
zemljište
IV
kvarta
l
0%
Vrijeme
službenika, plate
i ostali
materijalni
troškovi
Izrađena
Baza
podataka
Odsjek
za
poljoprivr
edno
zemljište
I
kvarta
l
0%
Vrijeme
službenika, plate
i ostali
materijalni
troškovi
Izrađena
Baza
podataka
Odsjek
za
poljoprivr
edno
zemljište
I
kvarta
l
Stvaranje uslova za
povoljniji poslovni
ambijent u
prehrambenoj
industriji
316
Objav
a na
WEB
str.
FMPV
Š
Usvaj
anje
izvješt
aja
Objav
a na
WEB
str.
FMPV
Š
Objav
a
Izvješ
tajana
WEB
str.
FMPV
Š
Objav
a
Izvješ
taja
na
WEB
str.
FMPV
Š
Bud
žet
FMP
VŠ
0%
Bud
žet
FMP
VŠ
0%
Bud
žet
FMP
VŠ
0%
Bud
žet
FMP
VŠ
0%
1.5.
1
Izraditi Pravilnik o
postupcima i
metode
organoleptičkog
ocjenjivanja vina
1.5.
2.
Izraditi Pravilnik o
uslovima prometa,
prijevoza i
skladištenja
grožđa, vina i
drugih proizvoda
1.5.
3.
1.5.
4.
1.5.
5.
Program
1.6.
Izraditi Pravilnik o
načinu
obilježavanja
posuda u vinariji i
sadržaju i način
vođenja vinarijske
evidencije
Izraditi Pravilnik o
načinu pakovanja,
označavanja i
imenovanja vina i
drugih proizvoda
od grožđa i vina
Izraditi Pravilnik o
minimalnim
tehničkotehnološkim i
kadrovskim
uvjetima za
proizvodnju keksa
i vafla
0%
0%
0%
0%
0%
Vrijeme
službenika,
troškovi
putovanja,
novčane
naknade
vanjskim
suradnicima
Vrijeme
službenika,
troškovi
putovanja,
novčane
naknade
vanjskim
suradnicima
Vrijeme
službenika,
troškovi
putovanja,
novčane
naknade
vanjskim
suradnicima
Vrijeme
službenika,
troškovi
putovanja,
novčane
naknade
vanjskim
suradnicima
Vrijeme
službenika,
troškovi
putovanja,
novčane
naknade
vanjskim
suradnicima
0%
0%
0%
0%
0%
Izrada analiza,
informacija i izvještaja
317
Izrađen
Pravilnik
Sektor za
prehramb
enu
industriju
IV
kvarta
l
Objav
ljen
Pravil
nik
Bud
žet
FMP
VŠ
Izrađen
Pravilnik
Sektor za
prehramb
enu
industriju
IV
kvarta
l
Objav
ljen
Pravil
nik
Bud
žet
FMP
VŠ
Izrađen
Pravilnik
Sektor za
prehramb
enu
industriju
IV
kvarta
l
Objav
ljen
Pravil
nik
Bud
žet
FMP
VŠ
Izrađen
Pravilnik
Sektor za
prehramb
enu
industriju
IV
kvarta
l
Objav
ljen
Pravil
nik
Bud
žet
FMP
VŠ
Izrađen
Pravilnik
Sektor za
prehramb
enu
industriju
IV
kvarta
l
Objav
ljen
Pravil
nik
Bud
žet
FMP
VŠ
1.6.
1.
Izraditi Informaciju
o realizaciji i
efektima novčanih
podrški iz Budžeta
FBiH - „Poticaj za
poljoprivredu“ u
2012. godini.
1.6.
2.
Izraditi Informaciju
o stanju u
prehrambenoj
industriji sa
pregledom uvoza i
izvoza za 2012. g.
1.6.
3.
Izraditi Izvještaj o
stanju u
poljoprivredi u
2012. godini ZELENI
IZVJEŠTAJ
1.6.
4.
Pripremiti Izvještaj
o poslovanju
privrednih
društava iz oblasti
prehrambene i
duhanske
industrije u 2012.
godini u kojima
FMPVŠ ostvaruje
upravljačka prava
na osnovu
državnog kapitala
100%
100%
100
%
100%
51.375.
Vrijeme
službenika, plate
i ostali
materijalni
troškovi
23.400.
Podaci dobijeni
od Uprave za
indirektno
oporezivanje,
Fed. zavoda za
statistiku
134.550
23.400
318
Vrijeme
službenika,
novčane
naknade
vanjskim
suradnicima
Podaci dobijeni
od privrednih
društava
izrađena
informacij
a
Izrađena
Informaci
ja
izrađen
izvještaj
prikupljen
i podaci
predlože
ne mjere
Izrađena
Informaci
ja
Služba
za
direktna
plaćanja
u
saradnji
sa
Sektorim
a
do
31.03
.
tekuć
e
godin
e
Usvoj
ena
inform
acija
na
Vladi
Sektor za
prehramb
enu
industriju
I
kvarta
l
Infor
macij
a
usvoj
ena
na
Vladi
Sektor za
poljoprivr
edu u
saradnji
sa
ostalim
sektorim
ai
službama
15.05
.
tekuć
e g.
usvaj
a
Vlada
do
30.06
.
Parla
ment
usvoj
en
Izvješ
taj na
Vladi
FBIH
II
kvarta
l
Infor
macij
a
usvoj
ena
na
Vladi
Sektor za
prehramb
enu
industriju
Bud
žet
FMP
VŠ
Bud
žet
FMP
VŠ
Bud
žet
FMP
VŠ
Bud
žet
FMP
VŠ
0%
0
KM
0%
0
KM
1.6.
5.
Izrada
evidencije/baze
subjekata u
prehrambenoj
industriji
30%
9.000 KM
319
Vrijeme
službenika,
troškovi
putovanja,
novčane
naknade
vanjskim
suradnicima
Urađena
baza
podataka
Sektor za
prehramb
enu
industriju
IV
kvarta
l
Baza
podat
aka
objavl
jena
na
WEB
strani
ci
Bud
žet
FMP
VŠ
0
KM
1.7.3.
„Jačanje i
harmonizacija
informacionih
sistema u
poljoprivrednom i
ruralnom
sektoru BiH“ –
GIS u 2013. g
100%
100%
66.228.
KM
50.600.
KM
59.000.
kont
inuir
ano
Vrijeme
službenika,
plate i ostali
materijalni
troškovi
Sektor za
poljoprivre
du i Sektor
za
poljoprivre
dnu politiku
u saradnji
sa
MVTEO;
kont
inuir
ano
Vrijeme
službenika,
plate i ostali
materijalni
troškovi
Sektor za
poljoprivre
du i Sektor
za
poljoprivre
dnu politiku
u saradnji
sa
MVTEO;
kont
inuir
ano
Broj
kvartalnih
izvještaja
o radu
projektne
jedinice
320
1.7.4.
Projekat IPA 2008
–SAPIC „Podrška
poljoprivrednoj
politici
i
strukturama
80%
Sredstva EU
- IPA
Vrijeme
službenika,
plate i ostali
materijalni
Sektor za
poljoprivre
du i Sektor
za
poljoprivre
dnu politiku
kont
inuir
ano
Izvrše
ni
projek
tni
zadac
i za
2013.
g.
Budžet FMPVŠ i sredstva
projekta
1.7.2.
„Jačanje i
harmonizacija
informacionih
sistema u
poljoprivrednom i
ruralnom
sektoru BiH“ –
FADN Mreža za
2013.
računovodstvenih
podataka farmi
100%
Vrijeme
službenika,
plate i ostali
materijalni
troškovi
Izvrše
ni
projek
tni
zadac
i za
2013.
g.
Urađe
n
izvješ
taj
Izvrše
ni
projek
tni
zadac
i za
2013.
g.
Urađe
n
izvješ
taj
Izvrše
ni
projek
tni
zadac
i za
2013.
g.
Urađe
n
izvješ
taj
Budžet FMPVŠ i sredstva
projekta
1.7.1.
Implementacija
projekta WB
ARDP
„Poljoprivreda i
ruralni razvoj“
Sektor za
poljoprivre
du i Sektor
za
poljoprivre
dnu politiku
u saradnji
sa
projektnom
jedinicom
(PIU)
Budžet FMPVŠ i sredstva projekta
Program 1.7.
Međunarodni
projekti u
poljoprivredi i
ruralnom razvoju i
impementacija
stručnih projekata
Budžet FMPVŠ i
sredstva projekta
1.7.11.
Stra
teški cilj 2:
Operativni
ciljevi
2013:
100%
75.350.
KM
Vrijeme
službenika,
plate i ostali
materijalni
troškovi
Broj
kvartalnih
izvještaja
o radu
projektne
jedinice
Kredit
IFADa
PCU u
saradnji sa
Sektorom
poljoprivred
ne politike
Izvršeni
projektni
zadaci za 2013.
kontinuirano
g.
Urađen
izvještaj
Unapređenje pravno-institucionalnih kapaciteta u oblasti voda u Federaciji BiH u skladu sa domaćim potrebama i integrisanjem u EU okvir upavljanja vodama sa
naglaskom na zaštitu vodnih resursa .
Pravna i institucionalana reforma, oisguranje pune primjene usvojenog pravnog okvira upravljanje vodama i unaprijeđenja kroz realizaciju
institucionalnih projekata kao i poboljšanje vodosnabdijevanja i sanitacije te smanjenje rizika od poplava kroz realizaciju infrastrukturnih projekata
Program
Program.2
.1.
Razvoj stočarstva i
ruralno finansiranje
„Projekat
poboljšanja
životnih uvjeta na
selu“ - IFAD
Aktivnost
Izvršeno
u
prethodn
oj godini
(%)
Utrošeno
u
prethodn
oj godini
Ulazni
indikatori
Izlazni
indikatori
Budžet za
tekuću
godinu
Nosilac
Rok
izvršenj
a
Mjerljivi
indikato
ri za
izvršenj
e
I kvartal
(mart)
Predna
crt
dostavlj
en
Vladi
radi
utvrđiva
nja
Nacrta
IV
kvartal
oktobar
Nacrt
Izmjena
ZOV-a
upućen
Vladi
Izvo
ri
sre
dsta
va
Unaprijediti
pravnu i
institucionalnu
strukturu
sektoru voda
2.1.1.
Priprema
Prednacrta
Zakona o
izmjenama i
dopunama
Zakona o
vodama
započetih u
2012. godini,
30%
2.1.2.
Priprema Nacrta
radi utvrđivanja
Prijedloga i
dostava VFBiH
na usvajanje
izmjena i
dopuna Zakona
o vodama
0%
radno
vrijeme
službenika,
plate,
troškovi
radionica i sl.
izrađen
Prednacrt
provedene
konsultac.
pribavljena
mišljenja
Sektor za
vodoprivre
duPravna
služba i
SRG
radno
vrijeme
službenika,
plate,
troškovi
radionica i sl.
Izrađen
Nacrt
provedene
konsultac.
pribavljena
mišljenja
Sektor za
vodoprivre
duPravna
služba i
SRG
50. 800
KM
0%
321
Bud
žet
FM
PV
Š
Bud
žet
FM
PV
Š
Ned
ostaj
uća
sred
stva
Budže
i sredst
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
Praćenje
procedura
usvajanja
izmjena ZOV-a
na PFBiH i
izvještavanje o
toku usvajanja
izmjena
Priprema Nacrta
Uredbe o
metodologiji za
karakterizaciju i
tipologiju vodnih
tijela površinskih
i podzemnih
voda
(prenesena
aktivnost iz
2012)
radno
vrijeme
službenika i
plate
0%
Aktivnosti sa
kantonalnim
ministarstvima i
FUIP i drugim
federalnim
organima i
institucijama na
sprovođenju
SUV FBiH ,
FOP i ZOV
0%
100%
IV
kvartal
decem
bar
izvješta
j
dostavlj
en
Ministru
Sektor za
vodoprivre
du
II
kvartal
(juni)
prijedlo
g
Uredbe
upućen
Vladi
Bu
džet
FM
PV
Š
0%
50%
Izrada izmjena
Odluke o visini
posebnih vodnih
naknada
Izvještaj
Sektor za
vodoprivre
du
25. 830
KM
0%
47.000.
radno
vrijeme
službenika,
plate,
troškovi
sastanaka i
sl
radno
vrijeme
službenika,
plate,
Radno
vrijeme
službenika,
plate,troškov
i održavanja
sastanaka
322
Izvršene
konsultacij
ei
pribavljanje
mišljenja
Izrađen
Nacrt
Izvršene
konsultacij
ei
pribavljanje
mišljenja
izrađen
prijedlog
odluke
Pisma,
sastanci,
zapisnici i
praćenje
izvršenja
zaključaka,
izvještaj
Sektor za
vodoprivre
du (u
saradnji sa
Pravnom
službom i
AVP-ima)
Sektor za
vodoprivre
du u
sardnji sa
Agencijam
ai
kantonima
I kvartal
(mart)
Sastan
ci:
maj i
novem
bar;
izvješta
j
decem
bar
prijedlo
g
odluke
upućen
Vladi
Izvješta
j
Upućen
Ministru
Bud
žet
FM
PV
Š
Bu
džet
FM
PV
Š
Bud
žet
FM
PV
Š
2.1.7.
2.1.
8.
Program
2.2 .
Učešće u
relizaciji
zaključka Vlade
FBIH vezano za
inicijativu za
uspostavu
Fedralne
agencije za
okoliš
10%
Aktivnost na
prihvatanju RBM
Plana za Savu
(ICSR Sava ) od
strane Vlade
FBiH
0%
0%
0%
Radno
vrijeme
službenika,
plate,
sastanaci
Radno
vrijeme
službenika,
plate,
sastanaci
Izrađen
izvještaj
Izrađena
Informacija sa
prijedlogom
zaključaka
SRG Vlade
u kojoj
učestvuje
predstavni
k Sektor za
vodoprivre
du
Sektor za
vodoprivre
du
Kontinu
irano
Upućen
Izvješta
j Vladi
I kvartal
Upućen
a
Informa
cija sa
prijedlo
gom
zaključ
aka
Vladi
Kontinu
irano
Finalni
dokum
enti
izvješta
ja o
napretk
ui
usaglaš
eni
dokum
enti za
diskusij
u na
sastanc
ima i
podnes
eni
izvješta
ji
Bud
žet
FM
PV
Š
Bud
žet
FM
PV
Š
EU integracije
i usklađivanje
sa
legislativom
EU
2.2.1.
Poslovi EU
integracija
prema odlukama
i planovima
državnog nivoa
i zaključcima
VFBiH (kolegij
EU integracija
FMPVŠ, Radna
grupa VFBiH za
okoliš, Poodbor
BIH –EU za
transport,
energiju, okoliš i
regionalni
razvoj)
Radno
vrijeme
službenika,
100%
26.590.
plate,
sastanaci,
službena
putovanja
323
Pripremljen
i podaci za
izvještaj o
napretku,
komentar
na
dokumete
za
diskusiju i
izvještaji
Sektor za
vodoprivre
du
Bud
žet
FM
PV
Š
Program
2.3.
2.2.
2.
Dodatne
aktivnosti po
datim
odgovorima na
pitanja EU
Poglavlje 27okoliš
2.2.3.
Ocjenjivanje
usklađenosti
domaćih propisa
o vodama sa 9
(devet) EU
direktiva
2.3.1.
Učešće u
realizaciji IPA
projekta
„Jačanje BH
okolišnih
institucija i
priprema za
predpristupne
fondove“-EnvIS
projekat
100%
0%
26.590.
0%
Radno
vrijeme
službenika,
plate,
sastanaci,
koordinacija
sa državnim
i dr.
organima
Dodatni
odgovori
na pitanja
Sektor za
vodoprivre
du
Kontinu
irano
Finalni
dodatni
odgovri
na
dopuns
ka
pitanja
Radno
vrijeme
službenika,
plate,
sastanci
Tabele
TOC i IQ u
kojima se
vrši ocjena
stepena
usklađenos
ti
i
implement.
Sektor za
vodoprivre
du
Kontinu
irano
Izvješta
j
upućen
ministru
kontinui
rano
Upućen
izvješta
j
ministru
kontinui
rano
Izvješta
jo
izvršeni
m
aktivno
stima
podnes
en
ministru
Bud
žet
FM
PV
Š
Bud
žet
FM
PV
Š
Institucionalni
projekti
2.3.2.
Praćenje
realizacije GEF
projekta:
"Upravljanje
slivom rijeka
Neretve i
Trebišnjice"
100%
25.590.
KM
100%
53.192.
KM
Radno
vrijeme
službenika,
plate,
radno
vrijeme
službenika,
plate,
sastanci,
službena
putovanja i
radionice
324
Učešće na
sastancima
UO i RG-a
Projekta,
radionicam
ai
studijskim
putovanjim
a
Učešće na
sastancima
PIT-ova,
RG-a i
SVVPJM,
Međudržav
nog
povjerenst
va sa RH i
izvještaji
Sektor za
vodoprivre
du
Sektor za
vodoprivre
du
Bu
džet
FM
PV
Š
Bu
džet
FM
PV
Š
0%
Radno
vrijeme
službenika,
plate,
Učešće na
sastancima
UO i RG-a
Projekta i
radionicam
a
0%
Radno
vrijeme
službenika,
plate,
Učešće na
sastancima
UO i RG-a
Projekta i
radionicam
a
100%
2.3.3.
2.3.4.
Program
2.4.
Učešće u
realizaciji IPA
projekta „izrada
RBM plana za
Savu u BiH
Učešće u
realizaciji IPA
projekta
„Transpozicija 6
EU direktiva za
BIH
30%
Sektor za
vodoprivre
du
Sektor za
vodoprivre
du
kontinui
rano
kontinui
rano
Izvješta
jo
izvršeni
m
aktivno
stima
podnes
en
ministru
Izvješta
jo
izvršeni
m
aktivno
stima
podnes
en
ministru
Bu
džet
FM
PV
Š
Bu
džet
FM
PV
Š
Infrastrukturni
projekti
2.4.1.
2.4.2.
Upravljanje i
praćenje
realizacije
projekta EIB-a:
"Vodoopskrba i
Sanitacija u
Federaciji BiH"
Upravljanje i
praćenje
realizacije GEF
projekta:
"Zaštita kvaliteta
voda u BiH"
100%
66.490.
KM
radno
vrijeme
službenika,
plate,
službena
putovanja
100%
53.192.
KM
radno
vrijeme
službenika,
plate,
325
procenat
povučenih i
utrošenih
kreditnih i
grant
sredstava
Odsjek
PMU
kontinui
rano
Procenat
utrošenih
sredstava
na projektu
Sektor za
vodoprivre
du
kontinui
rano
Podnes
en
izvješta
jo
stepen
u
relizacij
e
projekt
a
Podnes
en
izvješta
jo
stepen
u
relizacij
e
projekt
a
Bu
džet
FM
PV
Š
Bu
džet
FM
PV
Š
2.4.3.
2.4.4.
2.4.5.
Praćenje
realizacije
regionalnog
GEF projekta
Drina "inicijativa
za polave i suše
za Zapadni
Balkan“
100%
Praćenje
pripreme
projekta Drina,
kratkoročne
mjere za zaštitu
od polava
Goražde,
Ustikolina i
Prača (Projekat
WB- IDA
sredstva)
0%
Praćenje
realizacije IPA
projekta Bosna
uređenje r.
Bosne u
Sarajevskom
polju
100%
0%
0%
10.000.
radno
vrijeme
službenika,
plate,
službena
putovanja
Projektni
Dokument i
aranžmani
za
implement
aciju istog
Sektor za
vodoprivre
du
kontinui
rano
radno
vrijeme
službenika,
plate,
sastanci,
službena
putovanja
Projektnido
kument i
aranžmani
za
implement
aciju istog
Sektor za
vodoprivre
du
kontinui
rano
radno
vrijeme
službenika,
plate,
procenatutr
ošenih
sredstava
na projektu
Sektor za
vodoprivre
du
kontinui
rano
326
Podnes
en
izvješta
j
ministru
o
stepen
u
priprem
e
projekt
a
Podnes
en
izvješta
j
ministru
o
stepen
u
priprem
e
projekt
a
Podnes
en
izvješta
jo
stepen
u
relizacij
e
projekt
a
Bu
džet
FM
PV
Š
Bu
džet
FM
PV
Š
Bu
džet
FM
PV
Š
2.4.
6.
Program
2.5.
Organizacija
implementacije i
kontrola
realizacije
projekata
sanacije ili
izgradnje
zaštitnih vodnih
objekata iz
sredstava
Budžeta 2013. (
2.4.7.
Praćenje
implementacije i
pripreme
projekata iz
sredstava WBIF,
ORIO I dr.
fondova
2.5.1.
Koordinacija sa
AVPA-ima,
kantonima,
općinama i
državnim
nivoom BIH na
indentifikaciji i
predlaganju
projekata iz
oblasti voda u
FBiH za
sredstva
međunarodnih
finansijskih
istitucija
0%
100%
0%
radno
vrijeme
službenika,
plate,
sastanci,
službena
putovanja
procenatutr
ošenih
sredstava
po
projektima
i
ugovorima
0%
radno
vrijeme
službenika,
plate,
sastanci,
službena
putovanja
66.490.
KM
radno
vrijeme
službenika,
plate,
sastanci
Zahtjev
FPMVŠ
7,8 miliona
KM)
Sektor za
vodoprivre
du
kontinui
rano
procenatutr
ošenih
sredstava
ili broj
pripremljen
ih
projektnih
dokumenat
a
Sektor za
vodoprivre
du
kontinui
rano
broj
predloženi
h/odobreni
h projekata
Sektor za
vodoprivre
du
kontinui
rano
Podnes
en
izvješta
jo
stepen
u
relizacij
e
projeka
ta
(ugovor
a)
Podnes
en
izvješta
jo
stepen
u
relizacij
e
projeka
ta
Bud
žet
FM
PV
Š
Bud
žet
FM
PV
Š
Identifikacija i
predlaganje
projekata
100%
327
Izvješta
jo
predlož
enim/o
dobreni
m
projekti
ma
Bud
žet
FM
PV
Š
Zaštita zdravlja
životinja i proizvodnja
sigurnih proizvoda
životinjskog porijekla –
očuvanje okoliša
Izrađen propis
Budžet
FMPVŠ
Strateški cilj
3:
Program
3.1.
I
kvarta
l
Objav
ljen
Pravil
nik
Budžet
FMPVŠ
0%
Izrada legislative,
informacija, izvještaja i
analiza i usklađivanje
sa EU standardima,
jačanje dijagnostičkih
kapaciteta,
Stvaranje uslova za
poboljšanje zaštite
zdravlja i dobrobiti
životinja
Aktivnost
Izvr
šen
ou
pret
hod
noj
godi
ni
(%)
Utrošeno
u
prethodnoj
godini
50%
Vrijeme
službenika,
troškovi
251.000.
radne grupe,
radionica,
sastanaka
3.1.
1.
Izrada
Zakona o
veterinarst
vu- Nacrt
3.1.
2.
Izrada
prijedloga
Zakona o
veterinarst
vu
0%
3.1.
Izrada
0%
Ulazni
indikatori
Izlazni
indikatori
izrađen nacrt
Budžet za tekuću
godinu
Operativni
ciljevi 2013:
Sektor za
vodoprivr
edu (u
saradnji
sa
Agencija
ma za
vode)
Nosilac
Rok
izvrše
nja
Sektor za
veterinarst
vo
I
kvart
al
0%
Vrijeme
službenika,
troškovi
radne grupe,
radionica,
Usaglašen
tekst zakona i
izrađen
prijedlog
Sektor za
veterinarst
vo
III
kvart
al
0%
Vrijeme
izrađen nacrt –
Sektor za
II
328
Mjerlji
vi
indika
tori
za
izvrše
nje
Pred
nacrt
upuć
en
Vladi
F BiH
Prijed
log
upuć
en
Vladi
F BiH
Pred
Izvori
sredstava
Budžet
FMPVŠ
Budžet
FMPVŠ
Budžet
Nedostaj
uća
sredstva
3.
3.1.
4.
3.1.
5.
Zakona o
lijekovima
koji se
koriste u
veterinarst
vu
službenika,
troškovi
radne grupe,
radionica,
sastanaka
Priprema Od
o usvajanju
programa utr
sredstava sa
kriterijima
raspodjele
50%
sredstava
„Transfer za
veterinarstvo
Utvrđenog
Budžetom FB
za 2013. god
Realizacija
Programa
suzbijanja i
kontrole
brucelouze
ovaca i
koza u
Federaciji
Bosne i
Hercegovin
e u periodu
2010-2016
godine” u
2013. g.
100
%
Vrijeme
službenika,
1.230.
troškovi koji
000 KM
se plaćaju
realizacij
veter.org. na
a još u
terenu,
toku
naknada
štete
Projekat
SIDA
Vrijeme
službenika,
materijalni
troškovi
troškovi
koji se
plaćaju
veterinarski
m
stanicama
329
prijedlog
veterinarst
vo
kvart
al
Nacrt
IV
kvart
al
prijed
log
Izrađena
Odluka
Prikupljeni
podaci i
izvještaji
nacrt
upuć
en
Vladi
F BiH
FMPVŠ
Prijed
log
upuć
en
Vladi
Sektor
za
veterinarst
vo
60
dana
od
dana
usvaj
anja
Budž
eta
FBIH
Upuć
ena
Vladi
na
usvaj
anje
Sektor za
veterinarst
vo
Konti
nuira
no
toko
m
cijele
godin
e
praće
nje
realiz
acije
Godiš
nji
Izvješ
taj
za
Vladu
F BiH
I
Urađ
en
izvješ
taj i
upuć
en
Vladi
FBiH
Budžet
FMPVŠ
Projekat
SIDA
kvart
al
3.1.
6.
3.1.
7.
3.1.
8.
Program
3.2.
Sačiniti
Informaciju
o
epizootiolo
škoj
situaciji u
Federaciji
BiH u
2012.
godini
Izraditi
Uputstvo
za
provođenje
godišnje
Naredbe o
zaraznim
bolestima
životinja za
100
%
100
%
132.210.
Vrijeme
službenika
materijalni
troškovi i
troškovi
radionica,
sastanaka
Prikupljeni
podaci
Sektor za
veterinarst
vo
I
kvart
al
Urađ
ena
infor
macij
ai
upuć
ena
Vladi
F BiH
430.000.
Vrijeme
službenika
materijalni
troškovi
Izrađen propisuputstvo
Sektor za
veterinarst
vo
II
kvart
al
Objav
ljen
propi
s
Sektor za
veterinarst
vo
I
kvart
al
Urađ
ena
infor
macij
ai
upuć
ena
Vladi
F BiH
Sektor za
veterinarstv
o
60
dana
od
dana
usvaja
nja
Budžet
a FBIH
Budžet
FMPVŠ
Budžet
FMPVŠ
2013.
godinu
Informacija
o prometu
lijekova za
upotrebu u
veterinarst
vu za
2012. g.
0%
0%
Vrijeme
službenika
materijalni
troškovi
150.500.
Vrijeme
službenika,
materijalni
troškovi.
troškovi
obuka, broj
radionica
Urađena
Informacija
Budžet
FMPVŠ
Jačanje funkcionalnih i stručnih kapaciteta (obuke)
3.2.
1
Sačiniti
Plan
obuke
služben
ih
veterina
ra u
2013.
godini
100%
330
Izrađen plan
Objavlj
en plan
i
održan
e
obuke
Budžet
FMPV
Š
3.2.
2
Program
3.3.
Ažurira
nje
postoje
ćih
registar
a
odobre
nih
objekat
a za
proizvo
dnju
namirni
ca
životinjs
kog
porijekl
a,
Registr
a farmi
i
evidenc
ija u
veterina
rstvu
Plate
službenika
materijalni
troškovi.
155.000.
Ažurirani
podaci u
registrima o
objektima i
farmama,
Urađen Unos
podataka u
registre I
evidencije
100%
Sektor za
veterinarstv
o
Kontin
uirano
Izvješt
aj
IV
kvartal
Dece
mbar
Ažurira
ni
registri
Sektor za
veterinarstv
o
Konti
nuira
no
Izvješ
taj
IV
kvart
al
Dece
mbar
Broj
doneše
nih
rješenj
a
Budžet
FMPV
S
.
Jačanje Veterinarske zaštite okoliša
3.3.1.
Vršiti
odobravan
je i
registraciju
objekata
za
proizvodnj
u
namirnica
životinjsko
g porijekla
promet i
skladištenj
e hrane
100%
121
.00
0.
Broj
zahtijeva
Broj
radnih
dana
Plate
službeni
ka
Materijal
ni
Troškovi
I troškovi
sl.
putovanj
a i rada
Broj
okončanih
upravnih
postupaka
331
Budžet
FMPV
S
0%
3.3.2.
Program
3.4.
Donijeti
Program
kategoriza
cije
objekata
pod
veterinars
kim
nadzorom
0%
0%
Komisije
radno
vrijeme
službeni
ka, plate,
materijal
ni
troškovi
sastanci
Izrađen
Prijedlog
Programa
Sektor za
veterinarstv
o
IV
kvart
al
Urađen
Prijedlo
g
Progra
ma i
upućen
Vladi F
BiH
Konti
nuira
no
Finalni
dokum
enti
izvješta
ja o
napretk
ui
usugla
šeni
dokum
enti za
diskusij
u na
sastan
cima i
podnes
eni
izvješta
ji
Budžet
FMPV
S
EU integracije i usklađivanje sa legislativom EU
3.4.1.
3.4.2.
Prema
odlukama i
planovima
državne
razine i
Vlade
FBiH
aktivnosti
na EU
integracija
ma (kolegij
EU
integracija
FMPVŠ,
Radna
grupa
Vlade
FBiH za
okoliš,
Pododbor
BIH –EU
za
poljoprivre
du,
sigurnost
hrane i
ribarstvo)
Ocjenjivan
je
100%
0%
2.0
00.
0%
Radno
vrijeme
službeni
ka, plate,
sastanac
i,
službena
putovanj
a
Radno
vrijeme
Pripremljeni
podaci za
izvještaj o
napretku,
komentar na
dokumente
za diskusiju i
izvještaji
Tabele za
prikaz
332
Sektor za
veterinarstv
o
Sektor za
veterinarstv
Konti
nuira
Izvješta
j
Bud
žet
FM
PV
Š
Bud
žet
usklađeno
sti
domaćih
propisa u
oblasti
veterinarst
va sa 4
(četiri)
Uredbe
EU
Program
3.5.
službeni
ka, plate,
sastanci
usklađenosti
u kojima se
vrši ocjena
stepena
usklađenosti
i
implementac
ije
o
upućen
ministr
u
FM
PV
Š
konti
nuira
no
Upuće
n
izvješta
j
ministr
u
Bu
dže
t
FM
PV
Š
konti
nuira
no
Upuće
n
izvješta
j
ministr
u
Bu
dže
t
FM
PV
Š
no
Institucionalni projekti
3.5.1.
3.5.2
Učešće u
realizaciji
IPA
projekta „
Oralno
cijepljene
lisica“
Učešće u
relizaciji
ARDP
projektaizrada
studije o
Klasičnoj
kugi svinja
100%
100%
Radno
vrijeme
službeni
ka, plate,
Učešće na
sastancima
UO i RG-a
Projekta,
radionicama
i studijskim
putovanjima
Radno
vrijeme
službeni
ka, plate,
Učešće na
sastancima
UO i RG-a
Projekta,
radionicama
i studijskim
putovanjima
333
Sektor za
veterinarstv
o
Sektor za
veterinarstv
o
Strateški
cilj 4:
Operativni
ciljevi
2013:
Unaprijediti upravljanje i gospodarenje sumskim ekosistemima u FBiH
Razviti zakonski okvir i institucije za održivo gospodarenje šumama u FBiH
Program
Program
4.1.
Aktivnost
Izvršeno u
prethodnoj
godini (%)
Utrošeno
u
prethodnoj
godini
Ulazni
indikatori
Izlazni
indikatori
Vrijeme
službenik
a,
materijal
ni
troškovi
radionice
,
sastanci,
troškovi
sl.
putovanj
a,
Vrijeme
službenik
a
materijal
ni
troškovi
putovanj
a,
angažira
nje
stručnjak
a po
provedene
konsult.
pribavlj.
mišljenja
izrađen
prijedlog
Usuglašen
tekst
podzakonski
h akata
nakon
provedenih
procedura
izrade
Budžet
za
tekuću
godinu
Rok
izvršenja
Mjerljivi
indikatori
za
izvršenje
Sektor za
šumarstv
o
I kvartal
nacrt
III kvartal
prijedlog
Zakon
dostavlje
n Vladi
FBIH
Budžet
FMPVŠ
Sektor za
šumarstv
o
1 godinu
od
usvajanj
a Zakona
o
šumama
Izrađeni i
objavljeni
propisi
Budžet
FMPVŠ
Nosilac
Izvori
sredstava
Stvoriti
uslove za
održivo
upravljanj
ei
gospodar
enje
sumama
4.1.1.
Aktivnosti
vezano za
izradu
Zakona o
šumama
FBiH
(Prenesena
aktivnost iz
2012.)
50%
234.960.
KM
4.1.2.
Analiza i
izrada
podzakonski
h akata u
skladu sa
Zakonom o
šumama
(Pravilnici,
Odluke,
uredbe isl.)
0%
0%
334
Nedostajuća
sredstva
4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.
4.1.6.
Izrada
Zakona o
izmjenama i
dopunama
Zakona o
lovstvu
0%
Izmjene i
dopune
važećih
pravilnika i
izrada novih
podzakonski
h propisa u
skladu sa
Zakonom o
izmjenema i
dopunama
Zakona o
lovstvu
0%
Implementac
ija Odluke o
ustanovljenj
u posebnih
lovišta
(„Službene
novine
Federacije
BiH“, broj:
80/12)
Izrada
Šumarskog
programa
Federacije
BiH
100%
Donesen
a odluka
90%
0%
0%
pojedinim
oblastima
Vrijeme
službenik
a,
materijal
ni
troškovi
sredstva
za rad
Komisije
Vrijeme
službenik
a troškovi
putovanj
a,
angažira
nje
stručnjak
a po
pojedinim
oblastima
provedene
konsult.
pribavlj.
mišljenja
izrađen nacrt
i prijedlog
Sektor za
šumarstv
o
Usuglašen
tekst
podzakonski
h akata
nakon
provedenih
procedura
izrade
Sektor za
šumarstv
o
Prediviđe
no 1,8
mil. nisu
osiguran
a
sredstva
Vrijeme
službenik
a, visina
investiran
ih
sredstav
a
Izrađene
LGO,
pripremljeni
ugovori
0%
Vrijeme
službenik
a,
troškovi
putovanj
a,
angažma
Izrađen nacrt
Šumarskog
programa
Federacije
BiH
335
I kvartal
nacrt
Dostavlje
n Vladi
Zakon
Budžet
FMPVŠ
Izrađeni i
objavljeni
propisi
Budžet
FMPVŠ
III kvartal
prijedlog
1 godinu
od
usvajanj
a Zakona
o
izmjena
ma i
dopunam
a Zakona
o lovstvu
Sektor za
šumarstv
o
Kontinuir
ano u
toku
godine a
u skladu
sa
rspoloživi
m
finansijsk
im
sredstvi
ma
Usvojene
/donesen
e LGO,
sklopljeni
ugovori
sa
korisnici
ma
lovišta
FUŠ
IV kvartal
Šumarski
program
usvojen
Budžet
FMPVŠ
Budžet
FMPVŠ
Program
4.2.
4.1.7.
Izraditi
Informaciju o
gospodarenj
u šumama u
2012. i
planove za
2013. god.
100%
317.500.
4.2.1.
Aktivnosti o
najamu
servera za
GIS bazu
podataka
za 2013. g.
Programiranj
e modula za
oblast
Standardi
Integralnog
informacijsk
og sistema
sa
komponenta
ma:
Terminologij
a, Šifarnik i
100%
4.920,00
KM
5%
Nisu
osiguran
a
sredstva
u 2012.
g.
n
stručnjak
a po
oblastima
Vrijeme
službenik
a,
troškovi
putovanj
a,
novčana
sredstva
Prikupljeni i
obrađeni
podaci,
izvršene
analize,
predložene
mjere i
Zaključci
FUŠ
II kvartal
Usvojena
Informaci
ja na
Vladi
FBIH
Budžet
FMPVŠ
Ugovore
n najam
servera
Plaćen račun
po ugovoru
FMPVŠ
Po
datumu
dospijeć
a računa
Uspostav
ljena
baza
Budžet
FMPVŠ
Vrijeme
službenik
a,
troškovi
putovanj
a,
angažira
nje
stručnjak
a po
pojedinim
oblastima
Programirani
i testirani
moduli za
oblast
Standardi
FUŠ
III kvartal
Uvedeni
standardi
i
uspostavl
jen
sistem
Budžet
FBiH
Razvoj i
implemen
tacija
Integraln
og
informacij
skog
sustava
za
gospodar
enje
šumama
u FBiH
4.2.2.
336
4.2.3.
4.2.4.
Meta-baza
(sistem)Pren
esena
aktivnost iz
2012. g.
Rekonstrukci
ja postojeće
GIS baze
podataka i
usklađivanje
sa
Pravilnikom
o
elementima
za izradu
ŠGO
određivanje
modela baze
podataka i
vrsta
informacija
koje će se
prikupljati
Prenesena
aktivnost iz
2012. g.
Definiranje i
programiranj
e modula
IIS-a i
definiranje
procedura
(izrada
aplikacija i
interfejsa) za
unos
podataka
katastra
šuma i
podataka iz
ŠGO, obuka
osoblja u
kantonima i
0%
Nisu
osiguran
a
sredstva
u 2012.
g.
120.
000.
planirano
0%
Nisu
osiguran
a
sredstva
u 2012.
g.
Vrijeme
službenik
a,
troškovi
putovanj
a,
novčana
sredstva,
angažira
nje
ugovoro
m o djelu
stručnjak
a po
pojedinim
oblastima
Vrijeme
službenik
a,
troškovi
putovanj
a,
angažira
nje
stručnjak
a po
pojedinim
oblastima
Izrađena
analiza
postojeće
baze
podataka,
utvrđen
model i vrsta
informacija
koje će se
prikupljati u
bazu
Prikupljene
informacije
izrađene
analize,
definirani
moduli,
programiran
e aplikacije,
provedene
obuke po
kantonima
337
FUŠ
FUŠ
IV kvartal
decemba
r
Rekonstr
uirana
baza
podataka
i
određeni
podaci
koji će se
prikupljati
IV kvartal
decemba
r
Programi
rani
moduli
izrađene
aplikacije
i interfejsi
za unos
podataka
, broj
proveden
ih obuka
osoblja
za unos
odataka
po
kantonim
a
Budžet
FBiH
Budžet
FBiH
4.2.5.
4.2.6.
unos
podataka u
DB
Prenesena
aktivnost iz
2012. g.
Definiranje i
programiranj
e
mehanizama
/aplikacija
kontrole
unosa
podataka za
FUŠ
Prenesena
aktivnost iz
2012. g.
Provođenje
II inventure
šuma na
velikim
površinama
za nivo BiH
Nastavak
aktivnosti iz
2012. g.
0%
25.000.
planirano
Nisu
osiguran
a
sredstva
u 2012.
g.
85.000
KM
planirano
97 %
Nisu
osiguran
a
sredstva
u 2012.
g.
Vrijeme
službenik
a,
troškovi
putovanj
a,
angažira
nje
stručnjak
a po
pojedinim
oblastima
Provedene
analize,
definirani
mehanizmi i
programiran
e aplikacije
Vrijeme
službenik
a,
troškovi
putovanj
a,
angažira
nje
stručnjak
a po
pojedinim
oblastima
Obrada
podataka,
recenzija,
lektoriranjes
nimanje
filma,
tiskanje
publikacije II
inventure
šuma na
velikim
površinama
BiH
Sve
ukupno
budžet za
2013.
338
FUŠ
FUŠ
IV kvartal
decemba
r
Programi
rana
aplikacija
za unos
podataka
u bazu
II kvartal
juni
Objavljen
a
publikacij
aprovede
na
promocij
a II
inventure
šuma na
velikim
površina
ma za
BiH
Budžet
FBiH
Budžet
FBiH
FEDERALNO MINISTARSTVO RAZVOJA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA
Sukladno Zakonu o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave
Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta vrši upravne, stručne i
druge poslove iz nadležnosti Federacije koji se odnose na: poticanje razvoja
poduzetništva i obrta; davanje potpore za primjenu inovacija i uvođenje
suvremenih tehnologija u oblasti poduzetništva i obrta; povećanje udjela
poduzetništva i obrta u ukupnom gospodarstvu; organiziranje institucija za
poduzetništvo i stvaranje poduzetničke infrastrukture, osposobljavanje
poduzetnika i obrtnika kroz redovito i dopunsko obrazovanje i druge poslove
utvrđene zakonom.
U 2013. godini Federalno ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta poduzet će
niz mjera i aktivnosti koje imaju za cilj povećanje broja malih i srednjih poduzeća,
poticanje rasta inovativnih i izvozu usmjerenih malih i srednjih poduzeća, kao i
stvaranje povoljnog poslovnog ambijenta za osnivanje i razvoj subjekata malog
gospodarstva.
U okviru programa razvoja institucionalnog okvira i legislative donijeće se Zakon
o poticanju razvoja malog gospodarstva. Temeljni razlozi izrade novog zakona
su: usklađivanje definicije subjekata malog gospodarstva s preporukama EU i
utvrđivanje kriterija za klasifikaciju subjekata na mikro, mala i srednja poduzeća;
jasnije definiranje ciljeva razvoja malog gospodarstva i poticajnih mjera za
njihovo ostvarivanje; donošenje zakonske osnove za osnivanje Agencije za
razvoj malog gospodarstva.
U okviru programa jačanje infrastructure za podršku MSP-a izradit će se Analiza
stanja malih i srednjih poduzeća u Federaciji BiH – statistički podaci sačinit će se
informacija o stanju Obrtnog registra.
Sa ciljem promocije poduzetništva i stvaranja pozitivne slike o uspješnim
poduzetnicima kao jednim od nositelja razvoja gospodarstva Federacije BiH.
Organizirat će se skupovi, okrugli stolovi, sajmovi i sl.
U sklopu poticajnih mjera, planira se poticati razvoj malog gospodarstva koji se
zasniva na uvođenju inovacija i suvremenih tehnologija u oblasti MSP-a, kao i
uvođenju sustava kvalitete kao pretpostavke za uspješan izvoz na inozemna
tržišta što je jedan od bitnih segmenata za oporavak cjelokupnog gospodarstva.
U sklopu poticajnih mjera poseban akcent ćemo staviti na poticanje ciljnih
skupina poduzetnika (žena, mladih, invalidnih osoba).
339
Program
Progra
m 1.1.
Aktivnost
Razvoj
institucional
nog okvira i
legislative
1.1.
1.
1.1.
2.
1.1.
3.
1.1.
4.
Sačiniti
Prijedlog
zakona o
izmenama i
dopunama
Zakona o
poticanju
razvoja
malog
gospodarstva
Sačiniti
Prednacrt
Zakona o
izmjenama
dopunama
Zakona o
obrtu i
srodnim
djelatnostima
Sačiniti
izmjene i
dopune pod
zakonskog
akata koji
proizilazi iz
Zakona o
poticanju
razvoja
malog
gospodarstva
Sačiniti
izmjene i
dopune pod
zakonskih
akata koji
proizilaze i
Zakona o
Izvrš
eno u
2012.
(%)
Utroše
no u
2012.
50%
prosinac/dece
mbar
Usvojen
Zakon
Budžet
Mjerljivi
indikatori
za
izvrsenje
Izvori
sredsta
va
Ulazni
indikatori
Izlazni
indikatori
50%
6
službenika,
administrati
vni
troškovi,
putni
troškovi
Izrađen
Prijedlog
37.790
0%
0%
5
službenika,
administrati
vni
troškovi,
putni
troškovi
Izrađen
Prednacrt
30.295
Sektor
obrta
prosinac/dece
mbar
Usvojene
izmjene i
dopune
zakona
Budžet
0%
0%
5
službenika,
adminisrati
vni
troškovi,
putni
troškovi
Izrađen
pod
zakonski
akt
15.000
Sektor
razvoja i
Sektor
poduzet
ništva
prosinac/dece
mbar
Usvojen
podzakons
ki akt
Budžet
0%
0%
5
službenika,
administrati
vni
troškovi,
putni
troškovi
Usvojene
izmjene i
dopune
21.000
Sektor
obrta
prosinac/dece
mbar
Usvojene
izmjene i
dopune
Budžet
340
Budžet
2013.
Nosilac
(najmanj
i
organiza
cioni
dio)
Sektor
razvoja
Rok izvršenja
Nedostaju
ća
sredstva
1.1.
7.
obrtu i
srodnim
djelatnostima
Vođenje
Upravnog
postupka i
rješavanje u
upravnim
stvarima u
drugom
stupnju
Davanje
mišljenja i
odgovora na
upite u vezi
primjene
Zakona o
obrtu i
srodnim
djelatnostima
Poduzimanje
inicijative za
promjenu
zakonskog
okvira iz
okvira
nadležnosti
drugih
institucija koji
direktno
utječu na
sektor MSPa, kao i za
promjenu
legislative u
skladu sa
zahtjevima
EU
1.2.
1.
Analiza
stanja MSP
Sektora u
Federaciji
1.1.
5.
1.1.
6.
Ukupno Program 1.1.
Progra Jačanje
m 1.2.
infrastruktur
e za
podršku
0%
0%
2
službenika,
administrati
vni troškovi
Broj
donesenih
rješenja
26.000
Sektor
obrta
kontinuirano
Broj
donesenih
rješenja
Budžet
0%
0%
5
službenika,
administrati
vni troškovi
Broj datih
mišljenja
19.870
Sektor
obrta
kontinuirano
Broj datih
mišljenja
Budžet
0%
0%
10
službenika,
administrati
vni troškovi
Broj datih
inicijativa
6.530
Sektor
razvoja,
Sektor
poduzet
ništva i
Sektor
obrta
Kontinuirano
Broj
usvojenih
inicijativa
Budžet
0%
0%
2
službenika,
administrati
vni troškovi
Izrađena
informacija
za Vladu
Sektor
poduzet
ništva
lipanj/jun
Usvojena
informacija
na Vladi
Budžet
341
156.485
20.000
MSP-a
1.2.
2.
1.2.
3.
1.2.
4.
1.2.
5.
Bosne i
Hercegovine
- statistički
podaci iz ISR
MSP
Sačiniti
informaciju o
stanju
Obrtnog
registra
0%
0%
3
službenika,
administrati
vni troškovi
Izrađena
informacija
10.250
Sektor
obrta
prosinac/dece
mbar
Usvojeno
izvješće na
Vladi
Budžet
0%
0%
Izrađena
informacija
20.000
Sektor
poduzet
ništva
prosinac/dece
mbar
Usvojena
informacija
na Vladi
Budžet
Izvješće o
utrošku
dodjeljenih
financijskih
sredstava u
2012.
0%
0%
2
službenika,
administrati
vni troškovi
2
službenika,
administrati
vni troškovi
Izrađeno
izvješće
10.000
ožujak/mart
Usvojeno
izvješće na
Vladi
Budžet
Izvješće o
efektima i
utrošku
dodjeljenih
financijskih
sredstava
"Tekućeg
transfera za
2011. g."
utvrđenog
budžetom F
BiH
0%
0%
4
službenika,
administrati
vni troškovi
Izrađeno
izvješće
11.000
Odsjek
za
financije
i
Komisija
za
poticaje
Sektor
razvoja
ožujak/mart
Usvojeno
izvješće na
Vladi
Budžet
0%
0%
15
službenika,
administrati
vni
troškovi,
količina
utrošenih
sredstava
Broj
organizirani
h skupova i
okruglih
stolova,
podržanih
sajmova,
broj
posjetitelja
Svi
sektori
kontinuirano
Broj
organizirani
h skupova i
okruglih
stolova,
podržanih
sajmova,
broj
posjetitelja
Budžet
Uspostava
web portala
ISR MSP
Ukupno Program 1.2.
1.3.
1.
Organiziranje
skupova,
okruglih
stolova,
podrška
sajmovima i
slično
342
71.250
39.668
1.3.
2.
Ukupno Program 1.3.
Progra Poticanje
m 1.4.
poduzetništv
a
1.4.
1.
Organiziranje
takmičenja i
konferencije
u sklopu
promocije
globalne
sedmice
poduzetništv
a i završne
konferencije
za tu
aktivnost
0%
0%
7
službenika,
administrati
vni
troškovi,
količina
utrošenih
sredstava
Broj
organizirani
h
takmičenja
i
konferencij
a
Izrada odluka
(grant i
kreditna
sredstva) o
usvajanju
Programa
utroška dijela
sredstava s
kriterijima
raspodjele
sredstava
Tekućeg
transfera
utvrđenog
Proračunom
Federacije
BiH za 2013.
godinu
Implementaci
ja Programa
utroška dijela
sredstava s
kriterijima
raspodjele
sredstava
Tekućeg
transfera
utvrđenog
Proračunom
Federacije
0%
0%
15
službenika,
administrati
vni troškovi
Izrađene
Odluke za
Vladu
0%
0%
17
službenika,
administrati
vni
troškovi,put
ni troškovi,
količina
utrošenih
sredstava
Program
implementir
an
343
26.000
65.668
29.200
6.750.285
Sektori
za
razvoj
kontinuirano
Broj
organizirani
h
takmičenja
i
konferencij
a
Budžet
Svi
sektori
ožujak/mart
Usvojne
Odluke na
Vladi
Budžet
Svi
sektori
listopad/oktoba
r
Iznos
sredstava,
broj
korisika
Budžet
1.4.
2.
Ukupno Program 1.4.
Ukupno Strateški cilj 1.
Progra Razvoj
m 2.1.
poduzetničk
e
infrastruktur
e
BiH za 2013.
godinu grant
sredstva
Implementaci
ja Programa
utroška dijela
sredstava s
kriterijima
raspodjele
sredstava
Tekućeg
transfera
utvrđenog
Proračunom
Federacije
BiH za 2013.
godinu kreditna
sredstva.
0%
0%
2.1.
Sačiniti
Informaciju o
stanju
poduzetničkih
zona u
Federaciji
BiH
Aktivnosti na
Program
implementir
an
3.235.000
10.014.485
10.307.888
10.250
Svi
sektori
listopad/oktoba
r
Iznos
odobrernih
sredstava,
broj
korisnika
Budžet
Sektor
za
poduzet
ništvo
listopad/oktoba
r
Broj
uspostavlje
nih
poduzetnič
kih zona,
broj
kompanija
u svakoj
zoni / %
popunjenos
t, broj novih
radnih
mjesta
Usvojena
informacija
na Vladi
Budžet
Broj
Budžet
0%
0%
3
službenika,
administrati
vni troškovi
Izrađena
informacija
0%
0%
3
službenika,
administrati
vni troškovi
Izrađena
informacija
10.250
Sektor
razvoja
studeni/novem
bar
0%
0%
20
Urađene
25.000
Svi
kontinuirano
Informacija o
stanju
poduzetničke
infrastrukture
(inkubatora,
zona,
klastera i
tehnoloških
parkova)
2.1.
1.
17
službenika,
administrati
vni
troškovi,
putni
troškovi,
količina
utrošenih
sredstava
344
Budžet
2.
2.1.
4.
Ukupno Program 2.1.
Progra Razvoj
m 2.2.
tržišta
konsultantsk
ih usluga
2.2.
1.
reralizaciji
Akcijskog
plana "Razvoj
MSP-a u
Federaciji
BiH
Izvješće o
realizaciji
Akcijskog
plana "Razvoj
MSP-a u
Federaciji
BiH
Podrška
uvođenju
standarda i
sustava
kvaliteta
službenika,
administrati
vni
troškovi,
dnevnice
planirane
aktivnosti
0%
0%
5
službenika,
administrati
vni troškovi
Izrađena
izvještaj
0%
0%
3
službenika,
količina
dodjeljenih
sredstava
Broj
podržanih
kompanija,
količina
dodjeljenih
sredstava,
Informacija
Vladi FBiH
Ukupno Program 2.2.
Ukupno Strateški cilj 2.
Sveukupno Akcioni Plan
sektori
16.200
61.700
10.250
10.250
71.950
10.379.838
345
poduzetih
aktivnosti
Sektor
razvoja
prosinac/dece
mbar
Usvojena
informacija
na Vladi
Budžet
Sektor
poduzet
ništva
studeni/novem
bar
Broj
podržanih
kompanija,
količina
dodjeljenih
sredstava,
Informacija
Vladi FBiH
Budžet
FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA
Federalno ministarstvo okoliša i turizma (u daljnjem tekstu: Ministarstvo)
utemeljeno je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim
ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave s ciljem obavljanja upravnih,
stručnih i drugih poslova iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine koji se
odnose na: ekološku zaštitu zraka, vode i zemlje; izradu strategije i politike
zaštite okoliša; standarde kvaliteta zraka, vode i zemlje; ekološko praćenje i
kontrolu zraka, vode i zemlje; izradu strategije i politike razvoja turizma i
ugostiteljstva; praćenje turističkih tokova na domaćim i stranim tržištima;
usmjeravanje dugoročnog razvoja turizma u okviru cjelovitog gospodarskog
sustava i druge poslove utvrđene zakonom.
U cilju unapređenja pravnog i institucionalnog okvira kroz približavanje
standardima okoliša Evropske Unije, (bazirano na Sporazumu o stabilizaciji i
pridruživanju između Evropske Unije i njezinih država članica, Luxemburg, 2008,
- Strategiji integriranja Bosne i Hercegovine u Evropsku Uniju (2006.g),
ratificiranim okolišnim konvencijama i protokolima, Federalnoj strategiji zaštite
okoliša sa akcionim planom za period 2008-2018, kao najvažniji programi i
aktivnosti koji će obilježiti rad u 2013.godini u sektoru okoliša su :
-
-
-
Razvoj institucionalnog okvira i legilslative što uključuje donošenje novih
zakona i propisa, izmjene i dopune postojećih (navedeni u tabelarnom
prikazu) s ciljem usaglašavanja istih sa regulativom Evropske unije, te
uspostavom neophodnih okolišnih institucija (Federalna agencija za okoliš;
Federalni zavod za zaštitu prirode), kroz pristup reorganizacije i
racionalizacije postojećih federalnih institucija (Federalni hidro-meteorološki
zavod; Federalni agropedološki zavod; Agencije za vode; Fonda za zaštitu
okoliša FBiH) .
Aktivnosti na provođenju međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine,
(Bečka konvencija o supstancama koje oštećuju ozonski omotač i Montrelaski
protokol; aktivnostima u okviru Ovlaštenog tijela DNA BiH u implementaciji
odredaba Kyoto protokola Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija za klimatske
promjene; Bazelska konvencija o pekograničnom prometu opasnog otpada)
Implementacija Akcionog plana Federalne strategije zaštite okoliša donesene
za period 2008-2018 u skladu sa prioritetima koji su definisani kroz
Dokument okvirnog budžeta Federacije BiH za period 2013-2015 (DOB 20132015) i budžeta za 2013. godinu, gdje su planirani konkretni transferi za :
pomoć upravljanju komunalnim otpadom i tehničkom uređenju deponija
otpada; zbrinjavanje opsanog otpada; pomoć uspostavljenim ustanovama
(preduzećima) na federalnom i kantonalnom nivou za zaštitu određenih
visoko vrijednih prirodnih područja; uspostava federalne mreže za monitoring
kvaliteta zraka i dr .
346
-
Usaglašavanje propisa i koordinacija upravnih postupaka i aktivnosti na
međuentitetskom nivou, sa Brčko Distriktom i Ministarstvom vanjske trgovine
i ekonomskih odnosa BiH putem Međuentitetskog tijela za okoliš.
Najznačajnije planirane aktivnosti sektora za realizaciju projekata odnose se na:
- Drugi projekat upravljanja čvrstim otpadom „Second Solid Waste
Management Project“ (SSWMP).
- Zaštićena šumska i planinska područja "Forest and Mountain Protected
Areas Project" (FMPAP).
- Transferi financirani iz sredstava budžeta Vlade Federacije BiH.
- Sanacija vodopada i korita rijeke Plive u Jajcu.
- Trajna zaštita Počitelja.
- Sanacija korita i slapišta rijeke Trebižat i
- 4.IPA – Adriatic Zero Waste.
Sektor za turizam i ugostiteljstvo će u 2013. godini raditi na implementaciji
izrađenih Prijedloga zakona i podzakonskih akata kao i strateških dokumenta,
sufinansiranju programa izgradnje i razvoja turističke infrastrukture, edukaciji i
osposobljavanju kadrova i razvoj svijesti stanovništva za održivi razvoj i turizam,
kreiranju novih i konkurentnih turističkih proizvoda i promociji FBiH kao turističke
destinacije u kojoj dominiraju aktivnosti u vezi sa razvojem turizma i
ugostiteljstva, te pružanju stručne pomoći pravnim i fizičkim osobama iz
mjerodavnosti Ministarstva.
347
SEKTOR OKOLIŠA
Unapređenje pravnog okvira kroz približavanje standardima okoliša Evropske unije
Progra
m 1.1.
1.1.1.Izrada
novog
Zakona o
zaštiti okoliša
u Federaciji
BiH
Razvoj
institucionalno
g okvira i
legislative
1.1.2.Izrada
novog
Pravilnika o
monitoringu
emisija
zagađujućih
materija
Budžet
za
tekuću
godinu
Nosilac
Rok
izvršenja
Mjerljivi
indikatori
izvršenja
Izvori
sredstava
Budžet FBiH
40
%
0%
2
uposlenika
+ 3 spoljna
saradnika
Izrađen prijedlog
zakon
Izrađen prijedlog
pravilnika
348
Sektor
okoliša i
Sektor za
okolišne
dozvole
Sektor za
pravne
poslove
Sektor
okoliša,
Sektor za
okolišne
dozvole,
Sektor za
pravne
poslove
Dec 2013
Juli 2013
Pojednostavlje
na procedura
izdavanja
okolišnih
dozvola
Povećanje
usaglašenosti
propisa sa EU
legislativom
Poboljšanje
pravnog
osnova za
adekvatno
vršenje
monitoringa
emisija
zagađujućih
materija
Budžet FBiH
Nedostajuća
sredstva
Izlazni indikatori
Ulazni indikatori
Aktivnosti
6 uposlenika
Program
Utrošeno u 2012
Usaglasiti domaće zakonodavstvo o okolišu sa zakonodavstvom EU
Izvršeno u 2012
(%)
Stratešk
i
cilj 1:
Operativ
ni ciljevi
za
2013.
godinu
Dec.
2013
1.1.3. Izrada
Zakona o
Fondu za
zaštitu okoliša
i energetsku
efikasnost
1.1.4. Izrada
Pravilnika koji
će propisati
mjere radi
sprečavanja
nenamjernog
unošenja
alohtonih
vrsta/podvrsta
na područje
Federacije
BiH u okviru
novog Zakona
o zaštiti
prirode
(čl.78.).
1.1.5.
Utvrđivanje
Crvenih listi
aktom kojeg
donosi
federalni
ministar na
osnovu
naučno
utvrđenih
stručnih
podloga.
40%
Izrađen prijedlog
Zakona o Fondu
za zaštitu okoliša i
energetsku
efikasnost
0
Sektor
okoliša I
Sekor za
pravne
poslove
Dec
2013.
0
0
2
Uposlenik
a + dva
spoljna
saradnika
Izrađen pravilnik
70%
0
-naučno utvrđene
stručne podloge
-utvrđene i
proglašene Crvene
liste
349
Budžet FBiH
Izrađen
pravilnik
Budžet FBiH
Broj ugroženih
biljnih,
životinjskih
vrsta i gljiva
na Crvenoj
listi, kao
preduslov za
izradu Crvene
knjige
GEF sredstva
za projekat
„Zaštićena
šumska i
planinska
područja“
I
Sektor
okoliša,
saradnja sa
Fed. Min.
poljop.,
vodop. i
šumarstva
Dec 2013.
1
uposlenik
+ spoljni
saradnici
Uspostava
konkretnih
ekonomskih
instrumenata
za zaštitu
okoliša i
energetsku
efikasnost u
okvirima
održivog
razvoja.
Sektor
okoliša i
sektor za
implementac
iju projekata
1.1.6. Izrada
pravilnika o
upravljanju
otpadnim
baterijama I
akumulatorim
a
Progra
m 1.2
Usvajanje
programa I
planova I
izvještaja iz
oblasti zaštite
zraka, prirode I
upravljenja
otpadom
1.2.1.
Saradnja i
koordinacijske
aktivnosti sa
Federalnim
ministarstvom
prostornog
uređenja
(Prostorni
plan
Federacije
BiH; Prostorni
plan
Nacionalni
park Una,).
1.2.2.
Pripreme i
održavanje
sjednica
Međuentitetsk
og tijelo za
okoliš (MTO) i
izrada
godišnjeg
izvještaja o
radu za
predhodnu
godinu
Dec. 2013
50%
4
uposlenik
a+ 2
spoljna
saradnika
Izrađen
prijedlogradni
materijal propisa
Sektor
okoliša i
Sektor za
pravne
poslove
Iskorištenje
sekundarnih
sirovina,
Smanjenje
opasnog
otpada na
odlagalištim,
Nova radna
mjesta
Budžet FBiH
Budžet FBiH
70%
1
uposlenik
Urađeni prostorni
planovi
Sektor
okoliša
kontinuiran
o
100
4
uposlenik
a
Izrada izvještaja
prema Vladi FBiH
350
Sektor
okoliša i
Sektor za
okolišne
dozvole
Broj održanih
sjednica MTO,
propisi,
broj usagla.
akata na
međuentitetsk
om nivou,
Izvještaj za
Vladu FBiH
Pripreme i
održavanje
sjednica
Međuentitetsk
og tijelo za
okoliš (MTO) i
izrada
godišnjeg
izvještaja o
radu za
predhodnu
godinu
1.2.3. Izveštaj
o porovođenju
Akcionog
plana za
upoznavanje
javnosti,
uništavanje i
suzbijanje
širenja
ambrozije na
području
Federacije
BiH za 2012.
godinu
1.2.4. Izrada
godišnjeg
izvještaja u
skladu sa
Konvencijom
o kontroli
prekogranično
g prometa
opasnog
otpada I
njegovom
odlaganju
(Baselska
konvencija)
1.2.5. IPA
2008
„Projekat
podrške BiH
na
implementaciji
Habitat
direktive i
Direktive o
pticama.
April 2013
Budžet FBiH
100
70
10
1
uposlenik
Izvještaj prema
Vladi FBiH
1
uposlenik
Izrađen izvj. za
2012.,
Odgovor na
upitnike
Cent.implementacij
u Konvenci.,
Učešće na
međunarodnim
sast.
Sektor
okoliša
Strucne osnove za
adekvatno
provođenje
direktiva i
uspostavu Nature
2000
Sektor
okoliša u
saradnji sa
MVTEO BiH
351
Sektor
okoliša
Dec. 2013
Kontinuira
no dok
traje
projekat
Urađen
prijedlog
područja koje
će biti
uključene u
Natura 2000
1.3.1.
Podrška
dizanja
svjiesti o
okolišu u
Federaciji BiH
ogram
1.3.
Realizacija
Akcionog
plana
Federalne
strategije
zaštite okoliša
FBiH za oblasti
zrak, priroda i
otpad
1.3.2. Pomoć
za efikasno
upravljanje
Nacionalnim
parkom “Una”
1.3.3. Pomoć
Federalnog
ministasrtva
okoliša I
turizma
efikasnom
upravljanju
zaštićenim
područjima iz
nadležnosti
kantona
3
uposlenik
a
100
100
500.00
0
MTS+ 3
uposlenik
500.00
0
3
uposlenik
a
Izrađen projektni
zadatak i
angažovan
konsultant po
javnom pozivu
Efikasno
upravljanjeNP
„Una“ utvrđenog
proračunom F BiH
za 2013 g. FMOIT,
Efikasno
upravljanje
zaštićenim
područjima u FBiH
352
Veća javna
svijest o
okolišu
Budžet FBiH
100.00
0 KM
Sektor
okoliša,
Sektor za
implementac
iju projekata,
Sektor za
pravne
poslove u
saradnji sa
Efikasno
provođenje
plana
upravljanja
Nacionalnim
parkom
Budžet FBiH
0,5 mil
KM
Sektor
okoliša
J.P.N.P.”Un
a”, sektor za
opšte,
pravne i
finansijske
poslove
0,5 mil
KM
Sektor
okoliša i
ustanove
koje
upravljaju
zaštićenim
područjima
Dec.
2013.
Broj zaštićenih
područja na
kantonalnom
nivou kojima
je data pomoć
Budžet FBiH
10%
2,3
mil.KM
Kvalitetnije
upravljanje kom.
otpadom
Imple
mentirani Planovi
prilagođavanja
upravljanja
otpadom
4 uposlenika
1.3.4.
Unaprjeđenje
upravljanja
komunalnim
otpadom
Realizacija
Akcionog
plana
Federalne
strategije
zaštite okoliša,
za otpad
1.3.5. Izrada
Studije
izvodivosti za
uspostavu
sistema
upravljanja
animalnim
otpadom
0%
100.00
0 KM.
1
uposlenik
1, 160
mil KM
Stvaranje
preduslova za
kvalitetnije
upravljanje
animalnim
otpadom na
području
Federacije BiH.
Sektor
okoliša,
Sektor za
implementac
iju projekata
Sektor za
pravne
poslove
Sektor
okoliša,
Sektor za
implementac
iju projekata,
Sektor za
pravne
poslove
-broj subjekata
koji upravljju
komunalnim
otpadom
komunalnih
deponija
(općina;
kantona;
preduzeća) a
kojima je data
pomoć za
unaprjeđenje
upravljanja
komunalnim
otpadom
Urađena i
revidovana
studija
izvodivosti
Budžet FBiH
Budžet FBiH
Strateški Smanjenje otpada za odlaganje i zbrinjavanje uz efikasno korištenje resursa
cilj 2:
Operativn
i ciljevi za
Uspostaviti sistem odvojenog prikupljanja komunalnog otpada u svim općinama
2013.
godinu
Program
1.1
Program
Aktivnost
Razvoj
institucionaln
og okvira i
legislative
Uspostava
tijela za
nadzor i
pomoć na
razvoju
1.1.1
Izvršen
ou
2012
godini
(%)
50%
Utrošen
ou
2012
godini
Ulazni
indikator
i
0
1
uposleni
k
Izlazni
indikatori
Razvijensist
em
353
Budže
t za
tekuću
godinu
Nositelj
Sektorokoliš
a
Rok
izvršenja
Kontinuira
no
Mjerljivi
indikatori za
izvršenje
Iskorištenje
sekundarnih
sirovina,
očuvanje
resursa,
Izvori
sredstava
Budžet
FBiH
Nedostaju
ća
sredstva
Uspostava
tijela za
nadzor i
pomoć na
razvoju
održivog
sistema za
ambalažni
otpad
1.1.2
Strateš
ki
Uspostava
tijela za
nadzor i
pomoć na
razvoju
održivog
sistema za
elektronički
otpad
Dec.
2013
0%
0
1
uposleni
k
Razvijen
sistem
Sektorokoliš
a
smanjenje
otpada na
odlagalištima
nova radna
mjesta
Iskorištenje
sekundarnih
sirovina,
očuvanje
resursa,
smanjenje
otpada na
odlagalištima,
nova radna
mjesta
održivog
sistema za
ambalažni
otpad
Budžet
FBiH
Implementaciji obaveza po pitanju članstva BiH u međunarodnim okolišnim konvencijama, protokolima, ugovorima i dr.
cilj 3:
Operati
vni
ciljevi
Transpozicija odredaba međunarodnih konvencija, protokola i ugovora u domaću legislativu i njihovo provođenje
za
2013.
godinu
Program
Progra
m 1.1
Razvoj
institucion
alnog
okvira i
Aktivnost
1.1.
1
Izrada
godišnjeg
izvještaja u
skladu sa
Izvrše
no u
2012
godini
(%)
50
Utrošeno
u 2012
godini
Ulazni
indikatori
Izlazni
indikatori
1
uposlenik
Izrađen
izvještaj za
2012.,
354
Budž
et za
tekuć
u
godin
u
Nositelj
Rok
izvršenja
Dec.
Sektor okoliša
2013
Mjerljivi
indikatori
za
izvršenje
Saradnja
BiH na
međunaro
dnom
Izvori
sredstava
Budžet
BiH i
Budžet
Nedostaju
ća
sredstva
1.1.
2.
Konvencijo
m o kontroli
prekograni
čnog
prometa
opasnog
otpada I
njegovom
odlaganju
(Baselska
konvencija)
Odgovor na
upitnike
Centra
implementa
ciju
Konvencije,
nivou,
Učešće na
međunarod
nim
sastancima
Smanjenje
količina
opasnog
otpada I
njegovog
neadekvat
nog
odlaganja
Implement
acija
Odluke
Vijeća
Ministara o
uvjetima i
načinu
provođenja
Montrealsk
og
protokola i
postepeno
g
isključivanj
a iz
upotrebe
supstanci
koje
oštećuju
ozonski
omotač u
Bosni i
Uspostavlje
n sistem
kontrole
ODS-a i
izdavanja
licenci ,
kvota i
dozvola
1 uposlenik
legislative
355
FBiH
Izvoz
opasnog
otpada iz
BiH,
Sektor okoliša u
saradnji sa MVTEO
BIH
Izdavaje
prethodnih
mišljenja i
saglasnosti
u postupku
licenciranja
, kvota
uvoza i
dozvola za
uvoz
kontrolirani
h
supstanci
Budžet
FBiH
Hercegovin
i
1.1.
3.
1.1.
4.
konstantn
o
Kroz
aktivnosti
Ozonske
jedinice
BiH radna
implementa
cija Bečke
konvencije
o zaštiti
ozonskog
omotača i
Montrealsk
og
protokola
Izmjene i
dopune
Strategije
BiH sa
Akcionim
planom za
zaštitu
biološke i
pejzažne
raznolikosti
(20082015) u
okviru
Konvencije
o biološkoj
raznolikosti
1
uposlenik
0
2
uposlenik
a
Ispunjavanj
e
međunarod
nih
obaveza
Prva faza
izmjene I
dopune
strategije
V
nacionalni
izvještaj
356
Sektor okoliša u
saradnji sa MVTEO
BiH
Sektor okoliša u
saradnji sa MVTEO
BiH
Kontiuiran
o
do kraja
2014.
Ispunjavan
je
međunaro
dnih
obaveza
prema
akcionom
planu OJ
BiH
Međunaro
dna
sredstva
Urađena 1.
faza
izmjenjene
I
dopunjene
strategije
Međunaro
dna
sredstva
Urađen V
nacionalni
izvještaj
(GEF); in
kind
sredstva
Federalno
g
ministarst
va okoliša
i turizma
(GEF
220.000
USD
+190.000
USD „in
Kroz
aktivnosti
Ozonske
jedinice
BiH radna
implement
acija
Bečke
konvencije
o zaštiti
ozonskog
omotača I
Montreals
kog
protokola
kind“)
Izrada V
Nacionalno
g izvještaja
1.1.
5.
Implement
acija
Protokola o
biološkoj
sigurnosti,
u svojstvu
Focal
pointa za
BiH.
1.1.
6.
Aktivnosti
ovlaštenog
tijela DNA
BiH u
okviru
obaveza po
Konvenciji
o
klimatskim
promjenam
a i Kjoto
protokolu
0
0
4
uposleni
ka
Sektor okoliša u
saradnji sa MVTEO
BiH
1
uposlenik
4
uposlenik
a+7
uposlenik
a ostalih
ministarst
ava
Rad u
uspostavlje
nom okviru
ovlaštenog
DNA BiH
357
Sektor okoliša I
predstavnici drugih
ministarstava
(FMF,FMPVŠ,FMIPIK
,FMERI) u saradnji sa
MVTEO BiH
U skladu
sa
zaprimljen
im
zahtjevim
a za
odobrava
nje
projekata
CDM
Ispunjavan
je
međunaro
dnih
obaveza
Međunaro
dna
sredstva
Broj
obrađenih
predmeta
evaulacije
I odobr.
potencijaln
ih
projekata
čistog
razvoja
(CDM
projekta)
Budžet
FBiH
(GEF)
Implement
acija
Protokola
o biološkoj
sigurnosti,
u svojstvu
Focal
pointa za
BiH.
1.1.
7.
1.1.
8.
Implement
acija
Konvencije
o
međunarod
noj trgovini
ugroženim
vrstama
divlje flore i
faune
(CITES)
Saglasnost
za
pojedinačn
zahtjeve
0%
Sektor okoliša u
saradnji sa MVTEO
BiH
Broj izdatih
saglasnost
i
Budžet
BiH.
Budžet
FBIH
0
Implement
acija
RENA
programa
za zemlje
jugoistočne
Evrope
Sektor okoliša u
saradnji sa MVTEO
BiH
Strateš
ki
Ekonomski okvir za okoliš
cilj 4:
Operati
vni
ciljevi
Uspostava ekonomskih instrumenata za upravljanje otpadom
za
2013.
godinu
Program
Progra
m 1.1.
Takse za
potrošače
tankih
polietilenskih
kesa
Aktivnost
1.1.1.
Izrada
uredbe o
naknadam
a za
polietilensk
e kese
Izvršen
ou
2012
godini
(%)
30
Utrošen
ou
2012
godini
Ulazni
indikatori
0
4
uposlenika
+2 spoljna
saradnika
Izlazni
indikatori
Pripremlje
na uredba
358
Budžet
za
tekuću
godinu
Nositelj
Sektor okoliša i
Sektor za pravne
poslove
Rok
izvršen
ja
Decem
bar
2013
Mjerljivi
indikatori
za
izvršenje
Smanjenje
nastajanja
otpada
Izvori
sredstava
Budžet
FBiH
Nedostaju
ća
sredstva
SEKTOR ZA OKOLIŠNE DOZVOLE
Budžet
za
tekuću
godinu
Nosilac
Rok
izvršenja
Mjerljivi indikatori
izvršenja
Izvori
sredstava
1.1Program
80 %
40%
Sektor
okolišne
dozvole
+
Sektor
za
pravne
poslove
0
0
rijeme uposlenika 2 +1
spoljna saradnika
Razvoj
institucionalnog
okvira i legislative
1.1.1 Izrada novog
Pravilnika o izdavanju
okolišnih dozvola
uključujući i obrasce
zahtjeva i dozvola +
Uputstvo o sadržaju
Studije procjene
utjecaja na okoliš
1.1.2. Izrada novog
Pravilnika o registru
ispuštanja i transferu
zagađujućih materija
sa Uputom o
održavanju
Proračun FBiH
Svibanj
2013
Povećanje
usaglašenosti
propisa sa EU
legislativom
Proračun FBiH
Izrađen
prijedlog
pravilnika
359
Sektor
okolišne
dozvole
+
Sektor
za
pravne
poslove
Rujan 2013
Usklađivanje
propisa BiH
PRTR-a sa EU
pravnim okvirom
Nedostajuća
sredstva
Aktivnosti
Izlazni indikatori
Program
Ulazni indikatori
Usaglasiti domaće zakonodavstvo o okolišu sa zakonodavstvom EU
Utrošeno u 2012
Operativni
ciljevi za
2013.
godinu
Unapređenje pravnog okvira kroz približavanje standardima okoliša EU-a i provođenje u praksi
Izvršeno u 2012
(%)
Strateški
cilj 1:
2.2Program
2.2.1 Upravni
postupak na
zaprimljenim
zahtjevima za
okolišnom dozvolom
Analitičkoupravne
aktivnost
40%
0
Vrijeme 2 uposlenika +
1 spoljni saradmik
0
Vrijeme 2 uposlenika + 1
spoljni saradmik
1.1.4
Pravilnik
o
postrojenjima
koja
mogu biti izgrađena i
puštena u rad samo
ako imaju okolišnu
dozvolu
80%
Proračun FBiH
Izrađen
prijedlog
pravilnika
Sektor
okolišne
dozvole
+
Sektor
za
pravne
poslove
Srpanj 2013
Definiranje
uvjeta izrade
BAT-ova,
usklađivanje za
EU direktivama
Proračun FBiH
Izrađen
prijedlog
pravilnika
Sektor
okolišne
dozvole
+
Sektor
za
pravne
poslove
Rujan 2013
Definiranje IPPC
postrojenja i
usklađivanje za
EU direktivama
Proračun FBiH
6 uposlenika
1.1.3. Izrada novog
Pravilnika o
aktivnostima i načinu
izrade najboljih
raspoloživih tehnika
2.2.2 Upravni
postupak izdavanja
rješenja o
odobravanju Planova
prilagođavanja
upravljanja otpadom
za općinske deponije
Sektor
okolišne
dozvole
2.2.2.2. Upravni
postupak izdavanja
rješenja o zatvaranju
općinskih deponija
360
Kontinuirano
2013
U rad se
uzimaju svi do
tada zaprimljeni
zahtjevi
Ostale aktivnosti i
zakonske
obaveze
2.4.1Aktivnosti
koordinatora WG 4
ECENA
u
okviru
regionalnog
programa RENA
Ostale aktivnosti i
međunarodne
obaveze
2.4.2 Aktivnosti NFP
Aarhuske konvencije
2.4.3.Izvještaji
za
vladu,
poslanička
pitanja,
upiti,mišljenja,
saglasnosti i dr.
1+6 uposlenika
1.4Program
2.3.3 Rad u okviru
Međuentitetskog tijela
za okoliš i
Savjetodavnog vijeća
za okoliš Federacije
BiH
Sektor
okolišne
dozvole
2 uposlenika
2.3.1 Dalji razvoj
registara sukladno
Pravilniku o
registrima postrojenja
i zagađivanja
Sektor
okolišne
dozvole
1 uposlenik
2.3Program
Zastupanje
i
provođenje
aktivnosti u
radnoj grupi
WG4
ECENA u
ime BiH,
Arhuske
konvencije
i
koordinacija
aktivnosti
izdavača
okolišnih
dozvola i
okolišne
inspekcije
361
Kontinuirano
2013
Kontinuirano
2013
Sektor
okolišne
dozvole
Kontinuirano
2013
Razvoj mreže
baza podataka
zagađivača i
zagađivanja sa
10 kantona
Proračun FBiH
Ispunjavanje
savjetodavne
uloge ministrice i
premijera u
oblasti zaštite
okoliša za
Federaciju BiH
Proračun FBiH
Učešće
u
implementaciji
međunarodnih
projekata koji
se realiziraju
međunarodnim
finansijskim
sredstvima
SEKTOR ZA REALIZACIJU PROJEKATA
Strateški cilj
1:
Operativni cilj
1 za 2013.
Operativni cilj
2 za 2013.
Operativni cilj
3 za 2013.
Zaštita okoliša i jačanje turističke ponude
Izgradnja regionalnih sanitarnih deponija
Zaštita šumskih i planinskih područja
Zaštita okoliša i jačanje turističke ponude
Program
Program 1.1.
Mostar
Aktivnosti
1.1.1.
1.1.2.
Drugi
projekat
upravljanja
čvrstim
otpadom „
Second Solid
Waste
Management
Project“
(SSWMP)
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
(Mostar) Izvođenje radova
na izgradnji dodatnih
objekata ulazno- izlazne
zone na deponiji "Uborak"
(Mostar) Nadzor nad
izvođenjem radova na
izgradnji dodatnih
objekata ulazno- izlazne
zone na deponiji "Uborak"
(Mostar) Izgradnja hale
za postavljanje
reciklažnog postrojenja za
komunalni otpad
(Mostar) Nadzor nad
izgradnjom hale za
postavljanje reciklažnog
postrojenja
(Mostar) Nabavka
opreme za reciklažno
postrojenje
Izvrše
no u
2012.
(%)
Utrošen
ou
2012.
(%)
30
30
30
Budžet
2013. (KM)
40.000
10
30
Izlazn
i
indika
tori
700.000
30
30
-
Ulazn
i
indika
tori
600.000
10
50.000
3.000.000
-
362
Nositelj
Rok
izvršenj
a
Mjerljivi
indikato
ri za
izvršenj
e
Izvori
sredstava
Sektor za
realizacij
u
projekata
2013.
Kredit
Svjetske
banke i
sredstva
Vlade FBiH
Kredit
Svjetske
banke i
sredstva
Vlade FBiH
Sektor za
realizacij
u
projekata
2013.
Sektor za
realizacij
u
projekata
2013.
IPA 2010.
EU Fond
Sektor za
realizacij
u
projekata
2013.
IPA 2010.
EU Fond
Sektor za
realizacij
u
projekata
2013.
IPA 2010.
EU Fond
Nedostaj
uća
sredstva
Zenica
1.1.6.
1.1.7.
(Zenica) Plan
prilagođavanja i izrada
Studije utjecaja na
okoliš
Sektor za
realizaciju
projekata
2013.
Sektor za
realizaciju
projekata
2013.
Sektor za
realizaciju
projekata
2013.
Sektor za
realizaciju
projekata
2013.
Sektor za
realizaciju
projekata
2013.
20.000
(Zenica) Izvođenje
radova na zatvaranju
divlje deponije "SIĐE"
800.00
0
1.1.8.
Drugi
projekat
upravljanja
čvrstim
otpadom „
Second Solid
Waste
Management
Project“
(SSWMP)
Tomislav
grad
1.1.9.
Livno
1.1.1
0.
1.1.1
1.
1.1.1
2.
(Zenica) Nadzor nad
izvođenjem radova na
zatvaranju divlje
deponije "SIĐE"
(Tomislavgrad)
Aktivnosti vezane za
preporuke dobijene po
finalnoj verziji Studije
održivosti za buduću
reg.san.deponiju
„Pakline“
(Livno) Izrada glavnog
projekta za
reg.san.dep.
80.000
-
-
-
140.00
0
(Livno) Izvođenje
radova na izgradnji
reg.san.dep.
- izgradnja ograde
- izgradnja ulaznoizlazne zone
- izgradnja odlagališne
plohe
Implementacija javne
kampanje
Sektor za
realizaciju
projekata
2013 . 2014.
700.00
0
Sektor za
realizaciju
projekata
290.00
0
363
2013.
Kredit
Svjetske
banke i
sredstva
Vlade FBiH
Kredit
Svjetske
banke i
sredstva
Vlade FBiH
Kredit
Svjetske
banke i
sredstva
Vlade FBiH
Kredit
Svjetske
banke i
sredstva
Vlade FBiH
Kredit
Svjetske
banke i
sredstva
Vlade FBiH
Kredit
Svjetske
banke i
sredstva
Vlade FBiH
Kredit
Svjetske
banke i
sredstva
SIDA-e
1.1.1
3.
Aktivnosti na uključenju
novih regija u projekat:
Sektor za
realizaciju
projekata
- Gornji Vakuf
- Bihać
- Orašje
- Tuzlanski Kanton
Program 1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
Zaštićena
šumska i
planinska
područja
"Forest and
Mountain
Protected
Areas
Project"
(FMPAP)
1.2.4.
Katastarska snimanja
Mali Grantovi
-Tehnička pomoć i
obuka lokalnog
stanovništva za
aliciranje
Ugovori za male
grantove u zaštićenim
područjima
Nabavka opreme za
NP Una i PP Blidinje
-
70
-
30
50
50
-
-
75.000
Sektor za
realizaciju
projekata
10.000
Sektor za
realizaciju
projekata
140.00
0
1.2.6.
1.2.7.
1.2.8.
Izgradnja šetnice sa
vidikovcem u NP Una
Javna kampanja
podizanja svijesti o
vrijednostima i
pozitivnim efektima
zaštite šumskih i
planinskih područja
Izrada crvene liste
ugroženih životinja,
biljaka i gljiva za FBIH
za FBiH
20
-
-
80
80
40
364
2013.
Sektor za
realizaciju
projekata
2013.
100.00
0
Sektor za
realizaciju
projekata
2013.
50.000
Sektor za
realizaciju
projekata
30.000
Sektor za
realizaciju
projekata
100.00
0
60
2013.
2013.
Izgradnja biciklističke
staze u PP Blidinje
20
Sektor za
realizaciju
projekata
2013.
Sektor za
realizaciju
projekata
200.00
0
1.2.5.
2013. 2014.
2013.
2013.
Kredit
Svjetske
banke i
sredstva
Vlade FBiH
Grant
sredstva
Svjetske
banke
Grant
sredstva
Svjetske
banke
Grant
sredstva
Svjetske
banke
Grant
sredstva
Svjetske
banke
Grant
sredstva
Svjetske
banke
Grant
sredstva
Svjetske
banke
Grant
sredstva
Svjetske
banke
Grant
sredstva
Svjetske
banke
Program 1.3.
Sanacija
vodopada i
korita rijeke
Plive u Jajcu
Program 1.4.
1.3.1.
1.3.2.
Izrada projektne
dokumentacije
Izvođenje radova
april 2013.
350.000
1.3.3.
1.4.1.
Trajna zaštita
Počitelja
1.4.2.
Program 1.5.
1.5.1.
Sanacija
korita i
slapišta rijeke
Trebižat
Program 1.6.
Nula otpada
na festivalima
i
manifestacija
ma
IPA – Adriatic
Zero Waste
1.5.2.
1.5.3.
1.6.1.
Nadzor nad izvođenjem
radova
Nastavak izvođenja
radova
Revitalizacija Pašine
tabije
Nadzor nad izvođenjem
radova
350.000
Izrada projektne
dokumentacije
Izvođenje radova
400.000
Nadzor nad izvođenjem
radova
Nula otpada na
festivalima i
manifestacijama
80.000
IPA – Adriatic Zero Waste
365
Sektor za
realizacij
u
projekata
Sektor za
realizacij
u
projekata
Sektor za
realizacij
u
projekata
Sektor za
realizacij
u
projekata
maj-decembar
2013.
maj-decembar
2013.
januar–
septembar
2013.
Vlada FBiH
Vlada FBiH
januar–
septembar
2013.
april 2013
maj-decembar
2013.
maj-decembar
2013.
2013.
Vlada FBiH
Vlada FBiH
(15 %)
IPA EU (85%)
SEKTOR ZA TURIZAM I UGOSTITELJSTVO
Strateški
cilj 1:
Izgradnja i razvoj turističke infrastrukture
Povećanje zaposlenosti, veći broj dolazaka turista, veći broj noćenja i obogaćivanja ponude održivog razvoja, koji osigurava
Operativniciljeviza
dugoročno blagostanje lokalnom stanovništvu s jedne strane, te zadovoljstvo turista s druge strane, te razvoj cjelokupne privrede, a
godinu
posebno poljoprivrede kroz plasman poljoprivrednih proizvoda
Bud
Izvrše
žet
no u
Mjerljivi
Rok
za
Utrošeno u
pretho
indikatori
Ulazni
Izlazni
Program
Aktivnost
Nositelj
izvršenj
teku
prethodnojg
dnoj
za
indikatori
indikatori
a
ću
odini
godini
izvršenje
godi
u%
nu
Izrada
program
a
poticaja
Program 1.1
za razvoj
turizma u
Federacij
i BiH
„Transfer za
Januar- -Broj
razvoj
decemb ugostiteljs
turizma u
ar
kih
Federaciji
objekata
BiH“kojima su
Sklopljeni
Program „
Sektor za
odobrena
Odluka
1.1.
ugovori
Izgradnja
turizam i
sredstva
100%
2.850.000
Vlade
1
Sa
smještajnih
ugostiiteljj
FBiH
korisnicima
kapaciteta i
stvo
razvoj
turističko
ugostiteljske
infrastruktur
e
Izrada
Januar- Zaštita
Uredba
Odluke
decemb prirodnog I
Vlade
Sektor
Programa
ar
tradicijsko
1.1.
FBiH o
Odluka
turizma i
Program 1.2
100%
raspodijele
g nasljeđa
2
boravišno Vlade FBiH
ugostiteljst
sredstava
u cilju
jI
va
za
rauvoja
članarini
očuvanje,
turizma
366
Izvori
sredsta
va
Budžet
Sredstv
a
članari
ne Tz-a
Nedostajuć
a
sredstva
1.
1.
3.
Strateški
cilj 2:
konzerviranj
ei
obnavljanje
kulturno –
historijskog
nasljeđa i
očuvanje,
zaštitu i
obnavljanje
prirodnog
naslijeđa
ostvarenih
od članarina
u turističkim
zajednicam
ai
boravišnim
taksama
Vođenje
postupka
kategorizacij
e
smještajnih i
ugostiteljski
h objekata
Zakon o
ugostiteljs
koj
djelatnost
i
100%
Kategorizira
ni objekti
Sektor
turizma i
ugostiteljst
va
JanuarDecem
bar
Kategorizir
ani objekti
Budžet
Ugostit
elj
Razvoj institucionalnog sistema podrške i poticaja
Sistemsko rješavanje oblasti turizma i ugostiteljstva u cilju povećanja zaposlenosti, veći broj dolazaka turista, veći broj noćenja i
Operativniciljeviza
obogaćivanja ponude održivog razvoja, koji osigurava dugoročno blagostanje lokalnom stanovništvu s jedne strane, te zadovoljstvo
godinu
turista s druge strane, te razvoj cjelokupne privrede, a posebno poljoprivrede kroz plasman poljoprivrednih proizvoda
Budž
Izvršeno
et
Mjerljiv
u
Utrošeno u
Za
Rok
Ulazni
Izlazni
iindikatori
Program
Aktivnost
prethodn
Nositelj
prethodnoj
tekuć
izvršenja
indikatori
indikatori
za
ojgodini
godini
ugodi
izvršenje
u%
nu
Program 2.1
2.1.
1.
Učepće u
izmjenama
I dopuni
Strategije
„Ekonomsk
100%
-
Zaključak
Vlade FbiH
367
Strategija
EU –
turizam
BiH I
FMOIT
Decemba
r
Strategija
turizma
Izvorii
sredsta
va
Nedostajuć
a
sredstva
2.1.
2
2.1.
3.
2.1.
4..
og razvoja
Federacije
BiH“Projekat
Strategija
turizma u
Federaciji
BiH
Izrada
Prijedloga
Odluke o
utvrđivanju
visine
boravišne
takse za
2014.godin
u
Izrada
Prijedloga
Odluke o
utvrđivanje
visine
boravišne
takse za
fizička lica
koje su
registrirana
za
pružanje
usluga
smještaja u
domaćinstv
u za
2014.godin
u
Informacija
o radu
turističkih
zajednica u
Federaciji
BiH
100%
Uredba o
boravišnoj
taksi
100%
Uredba o
boravišnoj
taksi
100%
Zakon o
turističkim
zajednicam
a
368
Odluka
Juni
Sistemsk
o
rješenje
oblasti
turizma i
ugostitelj
stva
Juni
Sistemsk
o
rješenje
oblasti
turizma i
ugostitelj
stva
Sektor za
turizam I
ugostitelj
stvo
Odluka
Sektor za
turizam i
ugostitelj
stvo
Zaključak
Vlade
FBiH
Sektor za
turizam i
ugostitelj
stvo
Decemba
r
Informaci
ja sa
prijedlog
om
zaključak
a
Budžet
Budžet
Budžet
Strateški
cilj 3:
Edukacija i osposobljavanje kadrova i razvoj svijesti stanovništva za održivi razvoj i turizam
Educiran i certificiran kadar u cilju povećanja zaposlenosti, veći broj dolazaka turista, veći broj noćenja i obogaćivanje ponude
Operativniciljevizag
održivog razvoja, koji osigurava dugoročno blagostanje lokalnom stanovništvu s jedne strane, te zadovoljstvo turista s druge strane,
odinu
te razvoj cjelokupne privrede, a posebno poljoprivrede kroz plasman poljoprivrednih proizvoda
Budž
et
Mjerljivii
Izvršeno u
Utrošeno u
Ulazni
za
Rok
Izlazni
indikatori
Program
Aktivnost
prethodnojg
prethodnojgo indikato
tekuć Nositelj
izvršenj
indikatori
za
odini u %
dini
ri
a
u
izvršenje
godin
u
Kadrovsko
jačanje i
Program 3.1
osposoblja
vanje
Organizira
Broj
nje
Januar- certificira
polaganja
Decem
nih
Zakon
stručnog
bar
voditelja
o
ispita za
poslovnic
Uvjerenje
Sektor za
turističk o
voditelja
e
turizam I
3.1.1
100%
oj
poslovnic
položeno
ugostiteljs
djelatno m ispitu
e putničke
tvo
sti
agencije
za
područje
FBiH
Organizira
Januar- Broj
nje
decemb turističkih
Zakon
polaganje
ar
vodića
o
stručnog
Certifikat
Sektor za
turističk o
ispita za
turizam I
3.1.2
50.000
----oj
turističkog
položeno
ugostiteljs
djelatno m ispitu
vodiča za
tvo
sti
područje
Federacije
BiH
Izrada
Broj
Edukacija
Sektor za
Odluke
opodržan
Odluka
Imladih I
turizam I
Program
ih
2.1.3
Vlade
upošljava
ugostiteljs
podrške
projekata
nje
tvo
mladih
369
Izvori
sredsta
va
budžet
kandid
ati
budžet
kandid
ati
budžet
Nedostaj
uća
sredstva
Strateški
cilj 4:
Operativniciljeviza
godinu
Program 4.1
Kreiranje novih i konkuretnih turističkih proizvoda i promocija FBiH kao turističke destinacije
Kreirani novi i konkuretni turistički proizvodi i promocija FBiH kao turističke destinacije u cilju povećanja zaposlenosti, veći broj
dolazaka turista, veći broj noćenja i obogaćivanja ponude održivog razvoja, koji osigurava dugoročno blagostanje lokalnom
stanovništvu s jedne strane, te zadovoljstvo turista s druge strane, te razvoj cjelokupne privrede, a posebno poljoprivrede kroz
plasman poljoprivrednih proizvoda
Budž
et za
Mjerljivi
Izvršeno u
Utrošeno u
Rok
teku
Ulazniindik Izlazni
indikatori
Program
Aktivnost
prethodnojg
prethodnojg
Nositelj
izvršenj
atori
indikatori
ću
za
odini u %
odini
a
godi
izvršenje
nu
Izvori
sredst
ava
Program
podrške
sajmovima,
turističkokulturnim,
gastronom
skim i
drugim
oblicima
manifestaci
ja, koje
imaju
internacion
alni i
nacionalni
značaj u
Federaciji
BiH,
4.1.
1
Izrada
Odluke
Program
podrške
sajmovima,
turističkokulturnim,
gastronom
skim i
drugim
JanuarDecem
bar
100%
600.000
Odluka
Vlade FBiH
370
Broj
održanih
manifesta
cija
Sektor za
turizam I
ugostitelj
stvo
Broj
podržanih
manifesta
cija
Budžet
Nedostaj
uća
sredstva
Program 4.2
Program 4.3
Program
podrške
učešća na
međunarod
nim
sajmovima
u
inostranstv
u
Program
podrške
uvođenja
sistema
upravljanja
kvalitetom
HACCAP i
HALAL
certifikata
u turizmu i
ugostiteljst
vu
4.1.
1.
4.1.
3.
oblicima
manifestaci
ja, koje
imaju
internacion
alni i
nacionalni
značaj u
Federaciji
BiH,
Izrada
Odluke
Programa
podrške
učešća na
međunarod
nim
sajmovima
u
inostranstv
u
Izrada
Odluke
Program
podrške
uvođenja
sistema
upravljanja
kvalitetom
HACCAP i
HALAL
certifikata u
turizmu i
ugostiteljst
vu
100%
100%
200.000
150.000
Odluka
Vlade FBiH
Odluka
Vlade FBiH
371
Broj
Sajmovia
u
inostranst
vu
Broj
Certificira
nih
ugostitelj
skih
objekata
JanuarDecem
bar
Broj
posječeni
h
sajmova
Budžet
JanuarDecem
bar
-Broj
objekata
u kojiima
se uvodi
certifikat
Budžet
Sektor za
turizam I
ugostitelj
stvo
Sektor za
turizam I
ugostitelj
stvo
372
Download

Program rada Vlade FBiH za 2013. godinu