Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
SARAJEVO
Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
FEDERATION MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS
SARAJEVO
REVIDIRANI PLAN RADA
Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova –
Federalnog ministarstva unutarnjih poslova
za 2014. godinu
Sarajevo, juni 2014. godine
Sarajevo, M. Spahe 7, tel.: (00387 33) 590-201 / 280-020, lok.: 3100 / fax: (00387 33) 590-218 / www.fmup.gov.ba
UVOD
Zakonom o unutrašnjim poslovima Federacije BiH (Sl.novine F BiH, broj: 49/05)
utvrđena je organizacija, rukovođenje i nadležnosti Federalnog ministarstva
unutrašnjih poslova, uključujući i Federalnu upravu policije, te međusobni odnosi
Federalnog ministrstva unutrašnjih poslova i Federalne uprave policije sa
kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova, kao i druga pitanja od značaja za
ostvarivanje funkcija Federacije BiH u oblasti unutrašnjih poslova.
U sastavu Federalnog ministrstva unutrašnjih poslova nalazi se Federalna uprava
policije koja obavlja operativne poslove policije Iz nadležnosti Federalnog
ministarstva unutrašnjih poslova.
Unutrašnji poslovi iz nadležnosti Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova su:
1. spriječavanje i otkrivanje krivičnih djela terorizma, međukantonalnog kriminala,
stavljanje u promet opojnih droga i organizovanog kriminala, pronalaženje, hvatanje
učinilaca tih krivičnih djela i njihovo privođenje nadležnim organima;
2. osiguranje određenih ličnosti i zgrada Federacije BiH;
3. školovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje;
4. državljanstvo Federacije BiH;
5. nadzor nad radom agencija i unutrašnjih službi za zaštitu ljudi i imovine i zaštitu od
požara.
Poslovi iz zajedničke nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine i kantona su:
- provođenje zakona i drugih propisa o državljanstvu i putnim ispravama državljana
BiH sa teritorija Federacije BiH, o boravku i kretanju stranaca na teritoriji Federacije
BiH, o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine i zaštitu od požara
i dr. Poslovi određeni zakonima Federacije BiH.
Strateški cilj 1, (Obezbjeđenje stručne literature i druge stručne publikacije za
potrebe FMUP-a i realizacija preporuka iz Zagrebačke deklaracije). Izvršit će se
izrada i štampanje zbirki propisa, komentara propisa i drugih stručnih publikacija iz
nadležnosti FMUP-a, kao i izrada i štampanje stručne literature i drugih poblikacija
za potrebe Policijske akademije. Također, provest će se aktivnosti za provođenje
preporuka iz Zagrebačke deklaracije, a u koordinaciji sa organizacijama civilnog
društva i korištenjem mobilnih timova za spoljne aktivnosti (na terenu) i za upis u
matične knjige.
U strateškom cilju 2, planirano je pet programa, čiji je cilj unaprijediti pravni okvir za
rad Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno pojedinih oblasti iz okvira
nadležnosti Ministarstva. Neke od aktivnosti iz okvira tih programa su započete kako
je i navedeno i planira se daljnji rad na izvršenju obaveza u vezi s tim aktivnostima, a
aktivnosti iz programa na kojima se dosada nije radilo, otpočet će u periodu kako je
to planirano. Ista konstatacija stoji i kada je u pitanju strateški cilj 3.
2
Strateški cilj 4. obuhvata osnovnu obuku, stručno osposobljavanje i usavršavanje,
kao i specijalističke obuke za policijske službenike u organizaciji Policijske
akademije, međunarodnih organizacija i drugih institucija. S tim u vezi, predviđene su
aktivnosti po svakoj od ovih vrsta obuka, a u okviru ovog strateškog cilja je i program
koji se odnosi na implementaciju projekta IPA 2010.
3
STRATEŠ
KI CILJ 1:
Operativni
ciljevi za
godinu
OBEZBJEĐENJE STRUČNE LITERATURE I DRUGE STRUČNE PUBLIKACIJE ZA POTREBE FMUP-A I REALIZACIJA PREPORUKA IZ ZAGREBAČKE DEKLARACIJE
Program
Program
1.1.
Izrada i
štampanje
zbirki propisa,
komentara
propisa i
drugih
stručnih
publikacija iz
nadležnosti
FMUP-a
Aktivnosti
Izvršeno
u 2012.
godini u
%
Utrošeno
u
prethodn
oj godini
Ulazni
indikatori
Izlazni
indikatori
Budžet
za
tekuću
godinu
Nositelj
Rok
izvršenja
Mjerljivi
indikatori za
izvršenje
Izvor
sredstava
Nedostaj
uća
sredstva
Budžet
1.1.1.
Izrada i štampanje
stručne literature i
drugih poblikacija
za potrebe
Policijske
akademije
25.000
20.000
KM
Izrada i štampanje
zbirke propisa i
komentara
propisa iz
nadležnosti
FMUP-a;
Policijska
akademija i
Kabinet
ministra
Kabinet
ministra u
saradnji sa
Federalno
m upravom
policije i
drugim
organizaci
onim
jedinicama
2014.
godina
2014.
godina
Dostava
materijala
ministru
Dostava
materijala
ministru
Budžet
4
Program
1.2.
1.2.1.
Provođenje
preporuka iz
Zagrebačke
deklaracije
Organizovati
koordinaciju sa
organizacijama
civilnog društva i
korištenje
mobilnih timova
za spoljne
aktivnosti (na
terenu) i za upis u
matične knjige
10.000
KM
Ukupno strateški cilj 1
STRATEŠ
UNAPRIJEDITI PRAVNI OKVIR IZ NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA
KI CILJ 2:
Operativni
ciljevi za
godinu
Izvršeno
Utrošeno
Program
Aktivnosti
u 2012.
u
godini u
prethodn
%
oj godini
Program
Kreiranje
2.1.2. Izrada
50%
2.1.
pravnog
podzakonskih
okvira iz
propisa po osnovu
oblasti zaštite
zakona o
ljudi i imovine
izmjenama i
dopunama zakona
o agencijama i
unutrašnjim
službama za
zaštitu ljudi i
imovine
Program
2.2.
Kreiranje
pravnog
okvira za
detektivsku
djelatnost
2.2.1.
Donošenje
prijedloga Zakona
o privatnim
detektivima
90%
Ulazni
indikatori
Izlazni
indikatori
6
službenika,
administrat
ivni
troškovi
Priprema
prijedlog
a
podzako
nskih
propisa
6
službenika,
administrat
ivni
troškovi
Priprema
prijedlog
a Zakona
Budžet
za
tekuću
godinu
Kabinet
ministra u
saradnji sa
drugim
organizaci
onim
jedinicama
Nositelj
Sektor za
pravne
poslove i
Inspektorat
za nadzor
rada
agencija i
unutrašnjih
službi za
zaštitu ljudi
i imovine i
zaštite od
požara
Sektor za
pravne
poslove
2014.
godina
Rok
izvršenja
Formiranje
mobilnih
timova
Mjerljivi
indikatori za
izvršenje
Izvor
sredstava
2014.
godina
Objavljivanje
u „Službenim
novinama
FBiH“
Budžet
2014.
godina
Usvajanje u
Parlamentu
FBiH
Budžet
Nedostaj
uća
sredstva
5
Program
2.3.
Kreiranje
pravnog
okvira za rad
policijskih
službenika
2.3.1.
Program
2.4.
Unaprijediti
pravni okvir za
rad FMUP-a
2.4.1.
Program
2.5.
Stručne obuke
po Zakonu o
matičnim
knjigama i
Zakonu o
ličnom imenu
2.5.1.
Stručna obuka
koja se provodi po
Pravilniku o
sadržaju stručne
obuke i
osposobljavanja
matičara za
vođenje matičnih
knjiga ("Službene
novine Federacije
BiH" broj 68/12)
2.5.2.
Polaganje ispita
za matičare
2.5.3.
Izrada i izdavanje
priručnika za
polaganje ispita
za matičare
2.5.4.
Opremanje server
Izrada Prednacrta
zakona o
izmjenama i
dopunama zakona
o policijskim
službenicima
Federacije BiH
Izrada Nacrta
zakona o
unutarnjim
poslovima FBiH
50%
50%
100% za
zatečene
matičare.
Ostali po
prijavam
a
100%
2
službenika,
administrat
ivni
troškovi
Priprema
Prednacr
ta
Zakona
Sektor za
pravne
poslove,
FUP-e i
Komisija
2014.g
Izrada
Prednacrta
zakona
Budžet
4
službenika,
administrat
ivni
troškovi
Pravilnik o
sadržaju
stručne
obuke i
osposoblja
vanja
matičara
za vođenje
matičnih
knjiga
(„Službene
novine
Federacije
BiH“ broj
68/12)
Priprema
Nacrta
Zakona
Sektor za
pravne
poslove i
Kabinet
ministra
Sektor za
pravne
poslove
2014.
godina
Nacrt
Zakona
Budžet
2014.
godina.
Održavanje
stručnih
obuka i broj
lica koja su
završila
obuku.
Budžet
Sektor za
pravne
poslove
2014.g
Sektor za
pravne
poslove i
Sektor za
materijalno
-finansijske
poslove
Sektor za
2014.g
Plan i
program
stručne
obuke
2014.g
6
sobe
2.5.5.
Nabavka
obrazaca matičnih
knjiga
pravne
poslove i
Sektor za
materijalno
-finansijske
poslove
Sektor za
pravne
poslove i
Sektor za
materijalno
-finansijske
poslove
2014. g
Ukupno strateški cilj 2:
STRATEŠ
KREIRANJE PRAVNOG OKVIRA ZA DJELOVANJE INSPEKTORATA U OKVIRU INSPEKCIJSKIH NADZORA U OKVIRU ZAKONSKIH OVLAŠTENJA
KI CILJ 3:
Operativni
ciljevi za
Unificirati inspekcijske nadzore koji su Zakonom dati u nadležnosti FMUP-a i KMUP-ova
godinu:
Izvršeno
Utrošeno
Budžet
Mjerljivi
Program
Aktivnosti
u 2013.
u
Ulazni
Izlazni
za
Nositelj
Rok
indikatori za
Izvor
godini u
prethodn
indikatori
indikatori
tekuću
izvršenja
izvršenje
sredstava
%
oj godini
godinu
Program
Unificiranje
3.1.1
Održavanje
100%
2
Zajedničk 1.200
Inspektorat April/trav
Održana 2
Budžet
3.1.
inspekcijskih
zajedničkih
službenika, i stavovi
KM
anj 2014. sastanka
nadzora iz
sastanaka sa
2 namj.
o
oblasti zaštite
KMUP-ovima (2X)
budućim
ljudi i imovine
inspekcij
skim
nadzorim
a
Program
Unificiranje
3.2.1. Održavanje
2
Zajedničk 1.200
Inspektorat Mart.ožuj Održana 2
Budžet
3.2.
inspekcijskih
zajedničkih
službenika, i stavovi
KM
ak 2014.
sastanka
nadzora iz
sastanaka sa
2 namj.
o
oblasti zaštite
KMUP-ovima (2X)
budućim
od požara
inspekcij
skim
nadzorim
a
Program
Inspekcijski
3.3.1. Redovni, kontrolni 100%
5
Usuglaša
Inspektorat Konstant
IzvještajiBudžet
Nedostaj
uća
sredstva
7
3.3.
nadzor nad
agencijama i
unutarnjim
službama za
zaštitu ljudi i
imovine
Program
3.4.
Inspekcijski
nadzor nad
pravnim
subjektima s
aspekta
primjene
Zakona o
zaštiti od
požara
Program
3.5.
Kadrovsko i
stručno
jačanje
inspekcija za
zaštitu ljudi i
imovine i
inspekcija za
zaštitu od
požara
Kadrovsko i
stručno
jačanje
inspekcija za
zaštitu ljudi i
imovine i
inspekcija za
zaštitu od
požara
Program
3.6.
i vanredni nadzori
agencija i
unutarnjih službi
za zaštitu ljudi i
imovine – 260
nadzora
inspektora,
2 namješt.
3.4.1.
Redovni, kontrolni
i vanredni nadzori
pravnih subjekata
sa aspekta
primjene mjera
zaštite od požara
– 150 nadzora
2
inspektora,
2 namješt.
3.5.1.
Organiziranje
polaganja
inspektorskih
ispita
6
inspektora
3.6.1.
Organiziranje
stručnog
usavršavanja
inspektora
(prisustvo
seminarima,
sajmovima i sl.)
6
inspektora
vanje
rada
agencija i
unutarnji
h službi
sa
Zakonom
Usuglaša
vanje
postojeće
g stanja
zaštite od
požara
sa
Zakonski
m
odredba
ma
Položen
ispit
Usvajanj
e novih
saznanja
5.000
KM
no
tijekom
2014.
zapisnici o
izvršenim
nadzorima
Inspektorat
Konstant
no
tijekom
2014.
Izvještajizapisnici o
izvršenim
nadzorima
Budžet
Inspektorat
Kraj
2014.
Certifikat o
položenom
inspektorsko
m ispitu
Budžet
Inspektorat
Kraj
2014.
Certifikat o
stručnoj
osposobljen
osti
inspektora
Budžet
Ukupno strateški cilj 3
STRATEŠ
ŠKOLOVANJE I STRUČNO USAVRŠAVANJE POLICIJSKIH SLUŽBENIKA U POLICIJSKOJ AKADEMIJI FMUP-A
KI CILJ 4:
8
Operativni
ciljevi za
godinu
Program
Program
4.1.
Ukupno
Osnovna
obuka
Aktivnosti
4.1.1.
4.1.1.
4.1.2.
Izvršeno
u 2012.
godini u
%
Utrošeno
u
prethodn
oj godini
Ulazni
indikatori
Obuka za čin
„policajac“
28
službenika
Pol.
Akademije,
admin.
Troškovi
(smještaj i
ishrana
polaznika,
ugovori o
djelu,
nastavna
oprema i
učila)
Obuka za čin
„mlađi inspektor“
28
službenika
Pol.
Akademije,
admin.
Troškovi
(smještaj i
ishrana
polaznika,
ugovori o
djelu,
nastavna
oprema i
učila)
Izlazni
indikatori
436
kadeta
Budžet
za
tekuću
godinu
Mjerljivi
indikatori za
izvršenje
Nositelj
Rok
izvršenja
Izvor
sredstava
Policijska
akademija
III kvartal
2014.g i
2015.g
Broj:
generacija,
odjeljenja,
polaznika,
diploma,
angažovanih
nastavnika,
instruktora,
vanjskih
suradnika;
dužina
trajanja
obuke,
nastavna
sredstva,
oprema i
učila
Budžet
Policijska
akademija
I kvartal
2014.g i
2015. g
Broj:
generacija,
odjeljenja,
polaznika,
diploma,
angažovanih
nastavnika,
instruktora,
vanjskih
suradnika;
dužina
trajanja
obuke,
nastavna
sredstva,
oprema i
učila
Budžet
Nedostaj
uća
sredstva
436
47
kadeta
9
Ukupno
Ukupno Program 4.1.
Program
Stručno
4.2.
osposobljavan
je
4.1.2.
4.2.1.
47
483
Kursevi u
organizaciji
Policijske
akademije
4.2.2.
Kursevi u
organizaciji
međunar.
organizacija
4.2.3.
Obuka u organ.
drugih institucija
Službenici
Policijske
akademije i
predavači
po pozivu
(eksperti
za
navedenu
oblast),
administ.tr
oškovi
(smještaj i
ishrana
polaznika,
ugovori o
djelu,
nastavna
oprema i
učila)
Predavači
angažirani
od
međunarod
nih
organizacij
a,
admin.troš
kovi
(smještaj i
ishrana
polaznika,
ugovori o
djelu,
nastavna
oprema i
učila)
Predavači
angažirani
od drugih
organizacij
400
polaznika
kurseva
iz oblasti:
organ.kri
minala
saobraća
ja,
poslovi
policije,
kriminalis
tike itd.
250
polaznika
200
Policijska
akademija
2014.g
Broj
organizovani
h kurseva,
broj
polaznika,
broj izdatih
uvjerenja
Budžet
Organizato
r kursa,
Policijska
akademija
2014.g
Broj
organizovani
h kurseva,
broj
polaznika
kurseva
Budžet
Organizato
r obuke,
Policijska
akademija
2014.g
Broj
organizovani
h obuka, broj
polaznika
Budžet
10
4.2.4.
Ukupno Program 4.2.
Program
Agencije za
4.3.
zaštitu ljudi i
imovine
Obuka u
rukovođenju i
upotrebi vatrenog
oružja
a,
admin.troš
kovi
(smještaj i
ishrana
polaznika,
ugovori o
djelu,
nastavna
oprema i
učila)
Grupa za
obuku u
rukovanju
oružjem,
administ.
Troškovi
(nastavna
oprema i
učila)
obuke
971
Policijska
akademija
2014.g
Broj
organiziranih
obuka, broj
polaznika
obuke
Budžet
Broj
organiziranih
obuka, broj
izlazaka na
ispite, broj
izdatih
certifikata
Broj
organiziranih
obuka, broj
izlazaka na
ispite, broj
izdatih
certifikata
Broj
organiziranih
obuka, broj
izlazaka na
ispite, broj
izdatih
Budžet
1821
4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
Obuka za fizičku
zaštitu
Službenici
Policijske
akademije
Policijska
akademija
2014.g
640
Obuka za
tehničku zaštitu
Službenici
Policijske
akademije
Policijska
akademija
2014.g
80
Obuka za
odgovorne osobe
Policijska
akademija i
FKKSS
Policijska
akademija
2014.g
55
Budžet
Budžet
11
certifikata
Ukupno Program 4.3.
Program
4.4.
775
4.4.1.
IPA 2010
Komponenta VII
(obuka SPJ-FUPa
Policijska
akademija i
spoljni
saradnici,
administ.
Troškovi
(smještaj i
ishrana
polaznika,
ugovori o
djelu,
nastavna
oprema i
učila)
Ukupno Program 4.4.
2014.g
Broj
organiziranih
obuka, broj
izdatih
certifikata
Budžet
25
Ukupno strateški cilj 4:
STRATEŠKI
CILJ 5:
Policijska
akademija
25
3104
OSIGURANJE FINANSIJSKIH I MATERIJALNO-TEHNIČKIH PRETPOSTAVKI ZA NESMETANO FUNKCIONISANJE ORGANIZACIJSKIH JEDINICA MINISTARSTVA
Operativni
ciljevi za
godinu
Program
Program
5.1
Izrada
budžetskog
zahtjeva za
tekuću i
naredne dvije
godine
Aktivnosti
5.1.1
5.1.2
Planiranje
potrebnih
finansijskih
sredstava na
osnovu
prikupljenih
zahtjeva
organiz.jedinica
Alokacija
odobrenih
Izvršeno
u 2011.
godini u
%
Utrošeno
u
prethodn
oj godini
Ulazni
indikatori
Izlazni
indikatori
Budžet
za
tekuću
godinu
Nositelj
Rok
izvršenja
Mjerljivi
indikatori za
izvršenje
Izvori
sredstava
Nedostaj
uća
sredstva
u skladu
sa
instrukcij
om FMFa
15 dana
po
12
Program
5.2
Izrada plana
nabavke
5.2.1
Program
5.3
Finansijsko
izvještavanje
5.3.1
5.3.2
budžetskih
sredstava po
programima
Ministarstva
Usaglašavanje
plana nabavke
roba usluga i
radova sa
odobrenim
budžetom
Praćenje troškova
po ekonomskoj i
programskoj
klasifikaciji
Sačinjavanje
kvartalnih i
godišnjeg
izvještaja o
utrošku sredstava
usvajanju
budžeta
15 dana
po
usvajanju
budžeta
kvartalno
U skladu
sa
Pravilnik
om o
finansijsk
om
izvještav
anju
Ukupno strateški cilj 5:
Tekući izdaci
1.
2.
3.
4.
Plaće i naknade troškova
zaposlenih
Izdaci za materijal i usluge
Transferi
Kapitalni izdaci
UKUPNO
REKAPITULACIJA
Školovanje i obuka u organizaciji
Policijske akademije
Matične knjige
Rebalans budžeta 2014. („Službene
novine Federacije BiH“, br. 45/14)
4.430.111
900.334
164.658
5.495.103
969.864
5.000
20.000
5.424.975
650.450
1.550.784
842.200
200.000
1.206.858
2.462.514
5.000
220.000
8.182.617
13
Download

federalno ministarstvo unutrašnjih/unutarnjih poslova