Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine
IZVJEŠTAJ
O REALIZACIJI PLANA PRIVATIZACIJE I
PROGRAMA RADA AGENCIJE ZA
PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI BiH ZA
2009. GODINU
Sarajevo, februar/veljača 2010. godine
SADRŽAJ
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
8.
UVOD..........................................................................................................
REZULTATI PRIVATIZACIJSKIH AKTIVNOSTI U FEDERACIJI BiH ZA
2009. GODINU......................................................................................
PRODAJA PREDUZEĆA..........................................................................
PRODAJA DIONICA PUTEM BERZE....................................................
PRODAJA IMOVINE (PREDMETA) POD USLOVIMA “MALE
PRIVATIZACIJE”.....................................................................................
REZULTATI I PROVEDENE PRIVATIZACIJSKE AKTIVNOSTI
AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU FEDERACIJE BiH ZA PREDUZEĆA
IZ PLANA ZA 2009. GODINU ...................................................................
PLAN PRODAJE ZA 2009. GODINU.........................................................
USLOVI ZA REALIZACIJU PLANA ...........................................................
PROVEDENE AKTIVNOSTI I REZULTATI PRODAJE.............................
Prodaja metodom tendera..........................................................................
Prodaja dionica putem berze......................................................................
Prodaja nakon restrukturiranja preduzeća podjelom na tehnoekonomske
cjeline u svrhu privatizacije.........................................................................
Prodaja predmeta (imovine) preduzeća......................................................
PASIVNI PODBILANS...............................................................................
Naplata potraživanja iz pasivnog podbilansa preduzeća iz nadležnosti
APF i praćenje sudskih sporova.................................................................
Naplata potraživanja iz pasivnog podbilansa preduzeća iz nadležnosti
KAP i praćenje sudskih sporova................................................................
Evidentiranje i zaštita imovine preduzeća sa područja Federacije BiH......
MALA PRIVATIZACIJA.............................................................................
OSTALE PRIVATIZACIJSKE AKTIVNOSTI-PREDUZEĆA SA
SPORNOM I DVOJNO ISKAZANOM IMOVINOM...................................
PODRŠKA PROCESU PRIVATIZACIJE..................................................
Pravni poslovi.............................................................................................
Sudski sporovi............................................................................................
Obrazovanje i informiranje..........................................................................
Poslovi informatike.....................................................................................
Kontrola izvršenja ugovorenih obaveza......................................................
Realizacija Plana kontrole ugovora u postupku privatizacije iz
nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH za 2009. godinu.....
ORGANIZACIJA I FUNKCIONIRANJE AGENCIJE..................................
Nadležnost i unutrašnja organizacija..........................................................
Rukovođenje, upravljanje i nadzor nad radom Agencije............................
Finansiranje Agencije.................................................................................
ZAKLJUČNA RAZMATRANJA.................................................................
2
2
7
7
8
9
9
10
11
13
15
17
18
19
19
22
23
24
25
27
27
28
29
30
31
32
34
34
34
36
36
1
UVOD
Odredbama člana 5. i 18. Zakona o agenciji za privatizaciju („Službene novine
Federacije BiH“, br. 18/96 i 2/02) i člana 8. i 11. Statuta agencije za privatizaciju u
Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 31/05 i 58/06)
utvrđena je obaveza Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine da,
najmanje jedan puta godišnje izvještava Vladu Federacije Bosne i Hercegovine o
realizaciji Plana privatizacije i programa rada.
U skladu sa Zaključkom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, V. broj:
120/2007, od 12. 04. 2007. godine, Agencija je zadužena da Vladi Federacije Bosne
i Hercegovine podnosi kvartalne izvještaje o radu i rezultatima. U skladu sa
prethodnim, Vladi Federacije Bosne i Hercegovine su, na nadležno postupanje,
dostavljani kvartalni izvještaji za 2009. godinu.
Na 114. sjednici Vlade Federacije BiH održanoj 25.8.2009. godine razmatran
je Izvještaj o provođenju procesa privatizacije i radu Agencije za privatizaciju u
Federaciji BiH za period januar - juni 2009. godine.
Izvještaj je usvojen i donesen Zaključak kojim je Agencija za privatizaciju u
Federaciji BiH zadužena, da u roku od 30 dana, izradi i Vladi dostavi na usvajanje
Revidirani plan privatizacije i program rada Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH
koji će se primjenjivati do kraja 2010. godine. Na Plan privatizacije i program rada
Agencije za privatizaciju za 2010. godinu, Vlada Federacije BiH je, na 123. sjednici
održanoj 12. 11. 2009. godine, dala saglasnost.
Osnov za izradu ovog Izvještaja bio je Plan privatizacije i program rada
Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH za 2009. godinu. S obzirom da Agencija
ima zakonsku obavezu da prati i obrađuje ukupne rezultate privatizacije u Federaciji
Bosne i Hercegovine, Izvještaj daje i ukupan rezultat privatizacije u Federaciji Bosne
i Hercegovine za 2009. godinu (APF-a i 10 kantonalnih agencija za privatizaciju).
Izvještaj sadrži aktivnosti i rezultate procesa privatizacije uključivo malu
privatizaciju i preduzeća sa spornom imovinom, pasivni podbilans,
postprivatizacijske aktivnosti u dijelu kontrole izvršenja ugovora o kupoprodaji i
aktivnosti na podršci procesu privatizacije te pregled provedenih privatizacijskih
aktivnosti, rezultate tih aktivnosti i razloge odstupanja od Plana privatizacije i
programa rada Agencije za 2009. godinu.
1. REZULTATI PRIVATIZACIJSKIH AKTIVNOSTI
U FEDERACIJI BiH ZA 2009. GODINU
Zbog značaja privatizacije za razvoj ekonomskih i drugih tokova u FBiH,
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je niz sistemskih dokumenata
„Politiku djelovanja i osnovna strategije Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za
period 2007. – 2010. godine“ i „Politika privatizacije državnog kapitala u Federaciji
Bosne i Hercegovine sa programom prioritetnih ulaganja“, koji, i nakon nekoliko
pokušaja, nije dobio podršku u Parlamentu Federacije BiH.
Također, Programom integrisanja Bosne i Hercegovine u EU definisani su
kratkoročni i srednjoročni prioriteti iz evropskog partnerstva koje Bosna i
Hercegovina treba realizirati nakon potpisivanja SPP-a.
U dijelu koji se odnosi na oblast privatizacije, kao kratkoročna mjera, sa rokom do
februara 2010. godine, traži se od BiH da ubrza proces privatizacije a od Federacije
BiH da privatizira 10% državnog kapitala. Plan i program rada Agencije za
privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2009. godinu, bio je determinisan
upravo ovim dokumentima kao i zakonima definisanom nadležnošću Agencije.
2
Planom privatizacije i programom rada Agencije za privatizaciju u Federaciji
BiH za 2009. godinu, planirana je prodaja kapitala čija je knjigovodstvena vrijednost
preko 1,5 milijardi KM, a očekivani efekti od ostvarene prodajne cijene su bili oko tri
milijarde KM.
Planovi privatizacije kantonalnih agencija za privatizaciju, za 2009. godinu,
nisu bili poznati Agenciji za privatizaciju u Federaciji BiH i nisu uzeti u razmatranje i
upoređivanje.Također, prodaja imovine preduzeća pod uslovima „male privatizacije“
nije posebno kvantificirana u planovima agencija za privatizaciju ali joj je planiranjem
dat odgovarajući značaj.
I pored ambicioznog plana, planskih dokumenata Vlade Federacije BiH i
nastojanja EU da obezbijedi bržu realizaciju procesa privatizacije, rezultati u 2009.
godini su zanemarujući. U posljednjih nekoliko godina pa i u 2009. godini, proces je
u zastoju. Ovim su izostali očekivani efekti za Federaciju BiH u povećanju ukupne
efikasnosti privređivanja prelaskom sa planske na tržišnu ekonomiju ali isto tako, i
potrebno ublažavanje nepovoljnih trendova u ekonomsko - finansijskom stanju
Federacije BiH, koje se ogleda u smanjenju GDP-a, značajnom budžetskom deficitu,
daljnjem rastu budžetskih troškova, porastu zaduženja, padu industrijske proizvodnje
izvoza i uvoza te drugih ekonomskih parametara.
Ukupno u Federaciji BiH, u toku 2009. godine, prodat je državni kapital u
devet (9) preduzeća i to kod sedam (7) preduzeća metodama tendera ili neposredne
pogodbe pod uslovima „velike privatizacije“ i kod dva preduzeća pod uslovima „male
privatizacije“.
Ponuđen je kapital (knjigovodstveno stanje) od 4.055.213,95 KM a ostvarena
prodajna cijena od 1.112.091,00 KM. Tenderskom prodajom kapitala preduzeća
ugovorene su ukupne investicije od 3.868.000 KM i zapošljavanje 90 radnika.
Prodaju kapitala u svih devet preduzeća izvršile su kantonalne agencije za
privatizaciju. Od ovog broja kod pet preduzeća radi se o privatizaciji veterinarskih
stanica čime se broj ukupno privatiziranih stanica popeo na osam.
Potrebno je istaći da Vlada Federacije BiH, do sada, nije donijela jedinstvena
pravila privatizacije veterinarskih stanica tako da općinska vijeća ili kantonalne
skupštine nerijetko, iako nemaju nadležnosti, donose odluke o izuzimanju iz
privatizacije veterinarske stanice sa svoje teritorije.
Prodaju dionica putem berze realizirala je samo Agencija za privatizaciju u
Federaciji BiH kod preduzeća Unis - udružena metalna industrija, u ograničenom
obimu od 150.000 dionica. Prodajom je ponuđen kapital od 1.650.000 KM, a
ostvarena prodajna cijena od 900.000 KM.
Pod uslovima „male privatizacije“, iz imovine preduzeća, prodano je ukupno
42 predmeta čija je knjigovodstvena vrijednost 6.398.937,63 KM a ostvarena je
prodajna cijena od 5.628.805,45 KM. Kod ove prodaje ugovoreno je ukupno
investiranje od strane kupaca u iznosu od 707.900 KM i zapošljavanje 11 radnika.
Prihod od ove prodaje (95%) pripada preduzeću dok Agencije zadržavaju 5%.
Tabela 1. daje ukupne kvantitativne rezultate privatizacije u Federaciji BiH za
period 1999. do 2008. godine, posebno za 2009. godinu i ukupne rezultate od 1999.
do 2009. godine, razvrstane po metodama prodaje.
Ukupni rezultati prodaje po obimu i po postprivatizacijskim aktivnostima nisu
zadovoljavajući. Od ukupno 13,5 milijardi KM državnog kapitala nominiranog za
prodaju prema PBS preduzeća iz Registra preduzeća Agencije za privatizaciju u
Federaciji BiH na dan 31. 12 1999. godine, realizirana je prodaja 5,61 milijardi KM
odnosno oko 41,49 %. U ovaj iznos uključena je i prodaja preduzeća i imovine pod
uslovima „male privatizacije“ a nije uključena tzv. „Markovićeva privatizacija“.
3
Ukupan prihod od prodaje iznosi 9,0047 milijardi KM od čega je iznos
naplaćen u certifikatima 8,485 milijardi KM, a iznos naplaćen u gotovini 0,5194
milijardi KM.
Iz registra od 1450 preduzeća predviđenih za privatizaciju (broj nije konačan),
privatizirano je u potpunosti 1072 preduzeća. Time procenat potpuno privatiziranih
firmi iznosi 73,93% a djelimično 90 preduzeća. Ovo ukazuje na podatak da je za
privatizaciju preostao manji broj preduzeća sa značajnim iznosom državnog kapitala.
Nominirani državni kapital koji nije privatiziran iznosi ca. 7,9 milijardi KM.
Na ovom kapitalu je, u međuvremenu, došlo do značajne promjene (sniženja) u
odnosu na stanje po PBS od 31. 12. 1999. godine uglavnom zbog:
• Poslovanja preduzeća sa gubicima,
• Prilagođavanja (smanjenja) vrijednosti imovine preduzeća prilikom formiranja
JV kompanija i knjiženje razlike (smanjenja) kao gubitka firme osnivača
• Usklađivanje knjigovodstvene vrijednosti preduzeća sa realnom vrijednošću.
Analiza koju je provela Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH za trinaest (13)
komercijalnih preduzeća, četiri (4) preduzeća iz namjenske industrije i šest (6)
rudnika pokazuje da je državni kapital ovih preduzeća koji je na 31. 12. 1999. godine
iznosio 4,519 milijardi KM do kraja 2008. godine smanjen za iznos od 2,4 milijarde
KM i time sveden na samo 46,9% od nominiranog iz PBS na 31.12. 1999. godine.
U tabelama 3. do 5. navedeni su detalji izvršenih prodaja sa razvrstavanjem po
predmetu prodaje i metodu prodaje.
4
Tabela 1.
Rekapitulacija efekata privatizacije u Federaciji BiH pod uslovima male
privatizacije (MP), velike privatizacije (VP), prodaje dionica putem berze (PB) i
ranije okončane prodaje kroz javnu ponudu dionica (JPD)
Metod
Struktura
Broj
MP
certifikati
494.056.521,03
222.085.348,09
6.705.388,63
0
500.761.909,66
222.085.348,09
keš
235.616.472,09
6.009.305,45
241.625.777,54
Prihod ukupno
457.701.820,18
6.009.305,45
463.711.125,63
firme
342
7
349
predmeti
1
0
1
Ponuđeni kapital
certifikati
Prihod
keš
1.469.416.226,27
425.955.206,07
3.748.762,95
0
1.473.164.989,22
425.955.206,07
275.054.874,31
731.591,00
275.786.465,31
701.010.080,38
731.591,00
701.741.671,38
3
1
4
Ponuđeni kapital
2.021.403,40
1.650.000,00
3.671.403,40
Prihod ukupno
1.118.263,50
747
900.000,00
0
2.018.263,50
747
3.632.875.662,76
7.837.249.643,00
0
0
3.632.875.662,76
7.837.249.643,00
keš
500,00
0
500,00
Prihod ukupno
Ponuđeni kapital
Broj firmi
Broj firmi
U
K
U
P
N
O
272
2501
predmeti
Prihod ukupno
JPD
UKUPNO
42
Broj
PB
1999.g. – 2008.g. I – XII 2009.g
270
2
2459
Prihod
VP
firme
Ponuđeni kapital
certifikat
Prihod
7.837.250.143,00
0
7.837.250.143,00
firme 100%
1063
9
1072
frme djelim.
89
1
90
predmeti
2460
42
2502
Ponuđeni kapit.
5.598.369.813,46
12.104.151,58
5.610.473.965,04
8.485.290.197,16
0
8.485.290.197,16
511.790.109,90
7.640.896,45
519.431.006,35
8.997.080.307,06
7.640.896,45
9.004.721.203,51
Broj
Prihod
certifikat
keš
Ukupno prihod
5
RASPORED GOTOVINE 01.01.2009. - 31.12.2009. godine
Tabela 2
KANTON
Ukupno
Gotovina
ostvarena
iz male
gotovina
privatizacija
1
2
Prodaja
imovine
i dijelova
preduzeća
(Prihod
preduzeća)
Prodaja malih
Gotovina
Gotovina za
Prihod
preduzeća
iz velike
raspored
Agencije do
Razvojna banka
(prihod Agencije)
privatizacije
(4+5)
finans.plana
Federacije BiH
4
5
6
7
3
Neraspoređeni
8
iznos
10
0,00
Unsko-sanski
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Posavski
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tuzlanski
91.200,00
91.200,00
0,00
91.200,00
0,00
91.200,00
91.200,00
0,00
0,00
1.327.031,63 1.196.031,63
131.000,00
0,00
131.000,00
197.351,58
0,00
0,00
Zeničko-dobojski
Bosansko-podrinjski
1.327.031,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
261.800,00
261.800,00
171.700,00
90.100,00
0,00
90.100,00
98.685,00
0,00
0,00
492.611,00
292.611,00
0,00
292.611,00
200.000,00
492.611,00
292.611,00
200.000,00
0,00
336.380,00
18.600,00
0,00
18.600,00
317.780,00
336.380,00
18.600,00
317.780,00
0,00
Sarajevski
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Kanton 10
62.000,00
62.000,00
0,00
62.000,00
0,00
62.000,00
62.000,00
0,00
0,00
Srednjobosanski
Hercegovačko-neretvanski
Zapadnohercegovački
APF
4.592.713,32
3.692.713,32 3.692.713,32
0,00
900.000,00
900.000,00
1.084.635,66
0,00
0,00
Ukupno
7.163.735,95
5.745.955,95 5.060.444,95
685.511,00
1.417.780,00
2.103.291,00
1.845.083,24
517.780,00
0,00
Napomena: Prihodi iz tabele su striktno vezani za datum oprihodovanja i zbog toga
ne moraju odgovarati ostvarenim prihodima od prodaje za 2009.godinu.
6
1.1. PRODAJA PREDUZEĆA
A) Prodaja preduzeća pod uslovima „velike privatizacije“
Tabela 3:
R.b.
1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
PREDUZEĆE
Veterinarska
stanica Travnik
Veterinarska
stanica Jablanica
Ferosirovina doo
Mostar
IGM Ciglana
B.Grahovo
Veterinarska
stanica Busovača
UTTP „Bigeste“
Ljubuški
Veterinarska
stanica Posušje
Ukupno:
VISINA
PONUĐENOG
KAPITALA
%PRODANOG
DRŽAVNOG
KAPITALA
OSTVARENA
CIJENA(KM)
INVESTICIJE
PREUZETI
RADNICI
NOVIH
RADNIKA
115.933,92
100,00
61.000,00
104.000,00
8
1
30.417,00
100,00
43.111,00
70.000,00
3
0
200.000,00
800.000,00
17
0
1.002.072,00
429.630,00
32,80
62.000,00
0,00
0
0
56.871,00
100,00
29.100,00
66.000,00
5
0
2.095.293,03
100,00
317.780,00
2.770.000,00
16
34
18.546,00
100,00
18.600,00
58.000,00
3
1
731.591,00
3.868.000,00
54
36
3.748.762,95
B) Prodaja preduzeća metodom „male privatizacije“
Tabela 4:
R.b.
1.
2.
PREDUZEĆE
Hotel „Bregava“
Stolac
Veterinarska
stanica Kakanj
Ukupno:
VISINA
PONUĐENOG
KAPITALA
% PRODANOG
DRŽAVNOG
KAPITALA
OSTVARENA
CIJENA
INVESTICIJE
PREUZ.
RADNIKA
NOVIH
RADNIKA
207.900,00
100,00
249.500,00
0
0
0
98.551,00
100,00
131.000,00
0
0
0
380.500,00
0
0
0
306.451,00
1.2. PRODAJA DIONICA PUTEM BERZE
Tabela 5:
R.b
11
12
SIMBOL
TRGOVANJA
I
NAZIV
EMITENTA PREDUZEĆA
UMISRK2A UNIS
d.d. Sarajevo
UMISRK2A- B
UNIS
d.d. Sarajevo
PONUDA
Datum
trgovanja
16.07.2009
%
1,009
20.11.2009
2,019
PRODAJA
Količina
iz prod.
naloga
50.000
2 x 50.000
Počet.
prodajna
cijena
6,00
6,00
Metod
prod.
Prodajna
cijena
1
Prodata
količina
dionica
50.000
Iznos
6,00
KM
300.000,00
1
100.000
6,00
600.000,00
7
1.3. PRODAJA IMOVINE (PREDMETA) PO USLOVIMA “MALE PRIVATIZACIJE”
U Federaciji BiH je u toku 2009. godine, pod uslovima “male privatizacije” prodano
ukupno 42 predmeta čija je visina ponuđenog kapitala (knjigovodstvena vrijednost)
6.678.775,13 KM a ostvarena je cijena od 5.622.416,95 KM.
Od toga, APF prodala 15 predmeta a deset kantonalnih agencija 27 predmeta.
Tabela 5.
R.b.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
IMOVINA
PREDUZEĆA
Građev.zemljište
JP BH ŠUME
Sarajevo
Magacin Očazi
KTK Visoko
Paket dionica - Step
Željeznice FBiH
Poslovni prostor
Veleprom. Visoko
Poslovni prostor
Veleprom. Visoko
Poslovni prostor
Veleprom. Visoko
Poslovni prostor
Veleprom. Visoko
Posl. objekat Želj.
BiH u Bihaču
Ek. dvorište UnisPretis Vogošća
Poslovni prostor BNT
INŽENJER. Novi
Travnik
Poslovni prostor BNT
INŽINJER. Novi
Travnik
Poslovni prostor BNT
INŽINJER. Novi
Travnik
Poslovni prostor BNT
INŽINJER. Novi
Travnik
Poslovni prostor BNT
INŽINJER. Novi
Travnik
Poslovni prostor BNT
INŽINJER. Novi
Travnik
Poslovni prostor BNT
INŽINJER. Novi
Travnik
Ek.dvorište UnisPretis Vogošća
19.
Ek.dvorište UnisPretis Vogošća
Posl. prost u Jajcu
KTK Visoko
20.
Posl. pr. u Orašju
KTK Visoko
18.
VISINA
PONUĐENOG
KAPITALA
CIJENA
GOTOVINA
INVESTICIJE
2.870,00,00
3.200,00
0,00
753.000,00
400.000,00
291.137,50
BROJ
PREUZETIH
RADNIKA
BROJ
NOVIH
RADNIKA
0
0
0,00
0
0
203.796,25
0,00
0
0
69.500,00
100.100,00
0,00
0
0
106.600,00
153.600,00
0,00
0
0
24.900,00
31.001,00
0,00
0
0
40.900,00
61.500,00
0,00
0
0
323.930,00
502.999,99
500.000,00
5
0
63.000,00
63.511,50
0,00
0
0
18.728,00
13.200,00
0,00
0
0
5.174,00
13.500,00
0,00
0
0
17.900,00
30.500,00
0,00
0
0
9.100,00
9.100,00
0,00
0
0
23.420,00
16.400,00
0,00
0
0
7.852,00
5.600,00
0,00
0
0
16.900,00
18.600,00
0,00
0
0
306.880,00
306.880,00
0,00
0
0
260.400,00
260.400,00
0,00
0
0
123.600,00
100.000,00
0,00
0
0
110.100,00
110.100,00
0,00
0
0
8
21.
22.
23.
24.
25.*
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
Teh-teh.cjelina
Bišće = KTK Visoko
Imovina TP
DINARA B.Grahovo
Imovina BNT
INŽ. Novi Travnik
Prodavnica 47.
Soda - so Holding
Poslovni prostor u
Beogradu
Soda - so Holding
Uredski prostor
Žepčanka
Nova Trgovina
Ugos pro. Žepčan
Nova Trgovina
Posl.pr. Žepčanka
Nova Trgovina
Posl.pr. Žepčanka
Nova Trgovina
Posl.pr. Žepčanka
Nova Trgovina
Posl.pr.Žepčanka
Nova Trgovina
Posl. pr. Žepčanka
Nova Trgovina
Posl.pr. – Pivnica
Vel-Maloprodaja
Pod. pr. – Pivnica
Vel-Maloproddaja
Zemlj. U Kaknju
Vel-Maloprodaja
Zemljiš. u Kaknju
Vel-Maloprodaja
Posl.pr. u Mostaru
KTK d.d. Visoko
Posl.objek u Livnu
Sarajevo - osigur.
Posl.objekat
Vodoprivreda Ljubuški
Privredni objekat
„Energoinvest“
Poslovni prostor
„Energoinvest“
Privredne zgrada
„Energoinvest“
UKUPNO:
423.000,00
320.500,00
0,00
0
0
33.331,00
1.500,00
20.000,00
1
0
122.795,00
62.800,00
187.900,00
2
0
91.200,00
91.200,00
0,00
0
0
287.507,00
287.500,00
0,00
0
0
13.200,00
32.700,00
0,00
0
0
120.887,79
120.887,87
0,00
0
0
88.752,41
88.752,41
0,00
0
0
68.703,86
68.703,86
0,00
0
0
106.167,00
106.167,00
0,00
0
0
103.246,36
103.245,36
0,00
0
0
147.847,13
147.847,13
0,00
0
0
87.000,00
87.000,00
0,00
0
0
15.000,00
25.500,00
0,00
0
0
25.000,00
45.000,00
0,00
0
0
24.000,00
24.000,00
0,00
0
0
153.000,00
239.999,00
0,00
3
0
873.450,00
515.100,00
0,00
0
0
150.000,00
150.000,00
0,00
0
0
208.525,58
208.525,58
0,00
0
0
155,000,00
155.000,00
0,00
0
0
470.500,00
336.500,00
0,00
0
0
6.398.937,63
5.628.805,45
707.900,00
11
0
* Imovina Soda – so Holdinga iskazana u pasivnom podbilansu prodana je od strane KAP Tuzla.
2. REZULTATI I PROVEDENE PRIVATIZACIJSKE AKTIVNOSTI
AGENCIJE
ZA PRIVATIZACIJUU FEDERACIJI BiH ZA
PREDUZEĆA IZ PLANA ZA
2009. GODINU
2.1. PLAN PRODAJE ZA 2009. GODINU
Polazeći od strateških dokumenata Vlade Federacije BiH, te prioritetom iz
evropskog partnerstva Bosne i Hercegovine, definisan je veoma ambiciozan Plan
prodaje državnog kapitala preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u
Federaciji BiH, za 2009. godinu.
Razvrstano po metodama prodaje planirana je prodaja državnog kapitala i to:
9
A) Metodom tendera i neposredne pogodbe:
• Sedam (7) komercijalnih preduzeća (Aluminij, Hidrogradnja, Energoinvest,
Šipad export-import, Agrokomerc, Remontni zavod Travnik, Unis - udružena
metalna industrija)
• Dva (2) strateška preduzeća iz oblasti telekomunikacija (BH Telekom, HT
Mostar)
• Dva (2) preduzeća sa spornom imovinom (Hotel Zenit-Bro, Tvornica kartona i
ambalaže Cazin).
B) Prodajom dionica putem berze:
• Šest (6) preduzeća (45,49 % kod Sarajevo osiguranja, 22,12 % kod
Energopetrola, 16,0018 % kod Unis - udružena metalna industrija, 16 % kod
Šipad export – import, 19,85 % kod Bosnalijeka i 39,91 % kod Fabrike duhana
Sarajevo).
C) Prodajom nakon restrukturiranja preduzeća u svrhu privatizacije:
• Dva (2) preduzeća (Kožarsko tekstilni kombinat i Željezara Zenica).
D) Prodaja po uslovima „male“ privatizacije
Ova prodaja je uslovljena odlukama upravnih struktura preduzeća.
U Planu privatizacije i programu rada Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH za
2009. godinu prodaja pod uslovima male privatizacije nije kvantificirana ali je
naglašen značaj ove prodaje zbog aktiviranja imovine nakon prodaje i sredstava od
prodaje od kojih 95% pripada preduzeću i koja se, prema programima NO preduzeća
koriste za finansijsku konsolidaciju i obrtna sredstva.
2.2. USLOVI ZA REALIZACIJU PLANA
Studijom „Analiza razloga i uzroka nedovoljnog interesa domaćih i stranih
investitora u procesu privatizacije sa prijedlogom mjera za poboljšanje ukupnog
ambijenta za ulaganje kroz proces privatizacije u FBiH“, izrađen od strane
Ekonomskog instituta Sarajevo, definirani su brojni razlozi za nezadovoljavajuće
rezultate i zastoj procesa privatizacije u Federaciji BiH.
Osim jasnog i značajnog uticaja globalne finansijske krize, entitetske privatizacije i
decentralizovanog procesa privatizacije i u BiH i u Federaciji BiH, definirani su i
brojni razlozi koji se mogu svrstati u tri osnovne grupe:
• Politički, makroekonomski i poslovni ambijent
(Nije ostvaren napredak u poboljšanju političke stabilnosti u zemlji kroz nastavak
reformi Ustava, javne uprave, borbe protiv organiziranog kriminala i korupcije,
nastavak u obezbjeđivanju uslova za priključenje EU; ekonomska stabilnost izražena
kroz nedovoljan nivo ekonomskog rasta i investicija (FDI), smanjenje javne
potrošnje, nema jasnih strategija razvoja i podrške glavnim privrednim sektorima
uključivo i strategije po industrijskim granama za nivo BiH i FBiH, nisu izrađene i
usvojene strategije javno privatnog partnerstva u skladu sa EU direktivama, nije dat
odgovarajući značaj privatizaciji pa je stav šire javnosti, naučno-ekonomskih krugova
ali i političkih subjekata prema privatizaciji negativan što je zaustavilo proces
privatizacije preduzeća iz strateških sektora i nekih komercijalnih firmi, nisu stvoreni
uslovi za višeznačno restrukturiranje preduzeća u svrhu privatizacije a prije svega
10
finansijsko restrukturiranje, reforme socijalnog sektora, penzionog sistema i javne
uprave koje značajno utiču na fiskalnu presiju i makroekonomsku stabilnost .....).
• Mjere regulacije i efikasnosti
Prema postojećim zakonskim rješenjima kantonalne agencije za privatizaciju imaju
potpunu samostalnost u provođenju postupka što onemogućava provođenje
jedinstvenih principa i pravila privatizacije preduzeća iz određenih sektora.
Važnost, specifičnost i kompleksnost upravljanja imovinom, potraživanjima i
obavezama iz pasivnog podbilansa preduzeća podrazumijeva striktna zakonska
rješenja i primjenu te uključivanje odgovornih institucija i pojedinaca u ovu
problematiku.
Upravljanje državnim kapitalom i njegova kontrola postojećim zakonskim rješenjima
nije efikasno. Gubici u poslovanju u najvećem broju preduzeća su značajni i
kontinuirano se ostvaruju duži niz godina.
Normativna rješenja na tržištu kapitala su nekvalitetna i nedostatna. Ista bi trebala
biti ili jedinstvena za cijelu BiH ili maksimalno usaglašena između entiteta.
Također, odlučivanje o privatizaciji mora biti efikasno i obezbjeđeno kroz vraćanje
suvereniteta i nadležnosti Agenciji.
• Unapređenje privatizacijske ponude i potražnje
Privatizacijska ponuda je reducirana jer su iz privatizacije isključena brojna
preduzeća ili cijele privredne grane (komunalna preduzeća, elektronski mediji,
apoteke, elektrenergetski sektor, telekom operateri i veliki broj komercijalnih firmi).
Ovim je značajno umanjen interes potencijalnih kupaca za učešće uprivatizaciji.
Mogućnosti davanja povlastica kupcima ili finansijsko restrukturiranje preduzeća prije
privatizacije zakonski nije utemeljeno. Ovo je praksa koju su koristile brojne zemlje u
tranziciji vlasništva.
Problem viška radnika i nedostatak socijalnih programa značajno umanjuje interes
kupaca. Priprema preduzeća za privatizaciju i sam proces prodaje (marketing) mora
biti značajno unaprijeđen.
Ovi i brojni drugi razlozi nisu otklonjeni u 2009. godini, ali ocjena je, da isti nisu
direktno uticali na rezultate procesa zbog:
- Zaustavljanje privatizacijskih aktivnosti zbog izrade i neuspjelog usvajanja u
Parlamentu „Politike privatizacije državnog kapitala u Federaciji BiH i programa
prioritetnih ulaganja“ bilo nepotrebno i da je trajalo neopravdano dugo.
Agencija je, u skladu sa zakonskim rješenjima, Vladi Federacije, proslijedila osam (8)
prijedloga odluka o načinu odnosno metodu privatizacije koje Vlada nije razmatrala.
- Uslovljavanje privatizacije preduzeća iz sektora telekomunikacija usvajanjem
posebnih zakonskih privatizacijskih rješenja. Komisija za izradu Zakona o privatizaciji
telekom operatera u Federaciji BiH formirana je od strane Vlade Federacije BiH i ista
je obustavila rad.
- Promjena planom predviđenih aktivnosti (KTK Visoko) ili nespremnost preduzeća ili
menadžmenta za transformaciju (Željezara Zenica i TRZ Travnik).
Tabele u nastavku daju pregled pokrenutih aktivnosti i razloge za obustavljanje
procesa razvrstane prema metodu prodaje prema Planu privatizacije i programu
rada Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH.
2.3. PROVEDENE AKTIVNOSTI I REZULTATI PRODAJE
Rezultati provedenih privatizacijskih aktivnosti Agencije za privatizaciju u
Federaciji BiH u 2009. godini su zanemarljivi. Kod prodaje kapitala preduzeća u
2009. godini nije bilo objavljenih poziva za prikupljanje ponuda za prodaju metodom
11
tendera ili neposredne pogodbe, uglavnom zbog zaustavljanja aktivnosti Agencije
radi usvajanja „Politike privatizacije državnog kapitala u Federaciji BiH i programa
prioritetnih ulaganja“, koji je, do jula 2009. godine, Vlada Federacije BiH stavljala u
parlamentarnu proceduru.
Dokument nije dobio podršku u Parlamenta Federacije BiH.
Vezano za ovaj razlog, Agencija je, u skladu sa zakonskim rješenjima, Vladi
Federacije BiH dostavila prijedlog odluke o načinu odnosno metodu prodaje za osam
(8) preduzeća o kojima se Vlada nije izjašnjavala. Također, kod preduzeća iz oblasti
telekom sektora (HT Mostar i BH Telekom) došlo je do promjene politike Vlade i
opredjeljenja da se za ova preduzeća izradi i usvoji posebno zakonsko rješenje.
Formirana je vladina komisija koja je polovinom 2009. godine obustavila rad.
Kod privatizacije državnog kapitala prodajom dionica putem berze, Agencija
je Vladi FBiH dostavila prijedloge odluke o načinu odnosno metodu prodaje za četiri
(4) preduzeća (Sarajevo osiguranje, Energopetrol, Bosnalijek, Fabrika duhana
Sarajevo) o kojima se Vlada nije izjašnjavala.
Prema odlukama Vlade Federacije BiH iz 2008. godine, realizovane su dvije
neuspješne vanredne aukcije za „Šipad export – import“ d.d. Sarajevo i četiri (4)
vanredne aukcije za „Unis – udružena metalna industrija“ d.d. Sarajevo od čega su
dvije bile uspješne pa je prodana ponuđena količina od 150.000 dionica i ostvaren
prihod od 900.000 KM.
Prodajom po uslovima „male „ privatizacije Agencija za privatizaciju u
Federaciji BiH prodaja je metodom aukcije sedam (7) predmeta, metodom tendera
dva (2) predmeta i šest (6) predmeta metodom neposredne pogodbe. Za svih
petnaest (15) predmeta ponuđena cijena je iznosila 4.563.326,08 KM, a ostvarena je
cijena od 3.504.901,83 KM, ugovoreno investiranje od 515.000 KM i zapošljavanje
sedam (7) radnika.
Predmeti prodaje uglavnom su poslovni prostori a u jednom slučaju su paket
slobodno prenosivih dionica u vlasništvu preduzeća. Od ostvarene cijene 95%
pripala je preduzećima.
Tabele u nastavku daju podatke o rezultatima, pokrenutim aktivnostima
Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH i stvarnim razlozima koji su
onemogućavali proces i realizaciju planskih veličina za 2009. godinu.
12
2.3.1. Prodaja metodom tendera
R.b.
1.
Preduzeće iz plana
„Aluminij“
d.d. Mostar
Ukupan kapital
170.786.051
(stanje
31.12.2005.)
Državni
kapital (%)
150.291.724
(88,00)
2.
“Hidrogradnja”
d.d. Sarajevo
70.734.263
(2009.godine)
47.391.956
(67,00)
3.
“Energoinvest”
d.d. Sarajevo
220.721.025
(stanje
30.06.2006.)
147.897.500
(67,00)
4.
„BH Telecom“
d.d. Sarajevo
634.604.203
(stanje 2001.)
571.143.783
(90,00)
307.668.239
(stanje 2006.)
154.151.018
(50,103)
12.544.125
(2009.godine)
8.350.287
(66.56)
5.
6.
„Hrvatski telekom“
d.d. Mostar
„Šipad
export - import“
d.d. Sarajevo
Poduzete aktivnosti APF-a
NAPOMENA
-VFBiH je produžila rok važenja Sporazum o
rješavanju otvorenih pitanja između VFBiH i Aluminija
do 08.05.2010. godine.
-Također je VFBiH donijela zaključak kojim se nalaže
Komisiji da nastavi pregovore sa prvorangiranim
ponuđačem.
Stav Komisije je da tender treba poništiti i proces
obnoviti o čemu odluku donosi VFBiH.
Odluku o nastavku ili poništenju započetog
procesa treba donijeti VFBiH na osnovu
izvještaja Komisije za pripremu i prodaju
88% kapitala Aluminij d.d. Mostar
Prijedlog odluke o načinu, odnosno metodu
privatizacije društva „Hidrogradnja“ d.d. Sarajevo
dostavljen je VFBiH 16.4.2009. godine.
Odgovarajuća odluka VFBiH nije donesena.
Nastavak procesa pripreme i prodaje
državnog kapitala je uslovljen donošenjem
Odluke VFBiH o načinu, odnosno metodu
prodaje.
Prijedlog odluke o načinu, odnosno metodu
privatizacije društva “Energoinvest” d.d. Sarajevo
dostavljen je VFBiH 12. 08. 2009. godine.
Odgovarajuća odluka VFBiH nije donesena.
Proces pripreme telekom operatera za privatizaciju
nije pokrenut zbog opredjeljenja VFBiH da se, zbog
značaja i specifičnosti, donese poseban zakon o
privatizaciji preduzeća iz sektora telekomunikacija.
VFBiH je formirala Komisija za izradu Prijedloga
zakona o privatizaciji preduzeća iz sektora
telekomunikacija.
Komisija je prestala sa radom polovinom 2009.
godine.
Prijedlog odluke o načinu, odnosno metodu prodaje
državnog kapita u ovom preduzeću, dostavljen je
VFBiH 11.05.2009. godine.
Odgovarajuća odluka VFBiH nije donesena.
Takođe, preduzeće nije kadrovski osposobljeno da
uradi korigovani PP, PBS i IM pa je, prema Odluci
Nastavak procesa pripreme i prodaje
državnog kapitala uslovljen je donošenjem
Odluke VFBiH o načinu, odnosno metoda
prodaje.
Nastavak procesa pripreme i prodaje
državnog kapitala preduzeća iz sektora
telekomunikacija uslovljen je donošenjem i
usvajanjem posebnih propisa.
Proces pripreme i prodaje državnog
kapitala uslovljen je dononošenjem Odluke
VFBiH o načinu, odnosno metoda prodaje u
ovom preduzeću kao i okončanju aktivnosti
na izradi i usvajanju korigovanog PP, PBS i
IM koje je APF ugovorila sa firmom
13
7.
8.
9.
“Agrokomerc”
d.d.
Velika Kladuša
“Remontni zavod
Travnik”
d.d.
Travnik
“Unis-udružena
metalna industrija”
d.d.
Sarajevo
310.248.737
(31.12.2004.)
5.088.690
(2009.god)
48.294.117
(stanje 2009.)
-
10.
11.
280.247.684
(90,33)
2.595.232
(51,00)
31.777.828
(65,80)
VFBiH iz 2008. godine, APF zadužena da finansira
izrade ovih dokumenata od strane neovisnog
konsultanta.
„Orecons“ d.o.o. Zenica.
Od strane VFBiH formiran Strateški tim koji je trebao
koordinirati
aktivnosti
na
definiranju
načina
privatizacije i pripremi preduzeća za privatizaciju.
APF je, za potrebe Strateškog tima uradila analizu
mogućih modela privatizacije ovog preduzeća .
Strateški tim je obustavio rad polovinom 2009.
godine bez konkretnih opredjeljenja.
U martu 2009. godine preduzeću je upućen zahtjev za
dostavu korigovanog PP i PBS na dan 31.12. 2008.
god. U maju 2009. godine urgirana dostava.
Preduzeće, i pored urgencije, nije dostavilo
traženu dokumentaciju.
Proces pripreme i prodaje državnog
kapitala bio je uslovljen zauzimanjem
smjernica VFBiH o privatizaciji ovog
preduzeća i donošenjem Odluke VFBiH o
načinu, odnosno metodu prodaje
Prijedlog odluke o načinu, odnosno metodu prodaje
51% državnog kapitala u ovom preduzeću, dostavljen
je VFBiH 22. 05. 2009. godine.
Odgovarajuća odluka VFBiH nije donesena.
Nastavak procesa pripreme i prodaje
državnog kapitala uslovljen je donošenjem
Odluke VFBiH o načinu, odnosno metodu
prodaje.
Proces pripreme i prodaje državnog
kapitala uz prethodno donošenje Odluke o
načinu,
odnosno
metodu
prodaje,
uslovljena je obavezom preduzeća da izradi
i usvoji korigovani PP, PBS i IM.
-
APF je, u skladu sa Pravilnikom o principima, načinu
postupanja i pravilima prodaje i provođenju Nakon okončanja revizorskog izvještaja i
privatizacije preduzeća sa spornim pravima, stvarima, okončanja sudskog spora bit će zauzet stav
“Hotel Zenit-Bro“
obavezama i kapitalom pokrenula proceduru za izbor o prodaji udjela Hotela Zenit u Zenit-Bro
d.o.o. Neum
revizora za vršenje revizije vlasničke strukture d.o.o. Neum.
preduzeća
sa
pravnog,
finansijskog
i
računovodstvenog aspekta.
Planirane aktivnosti prodaje ostatka imovine TKA Nastavak procesa prodaje uslovljen je
„Tvornica kartona i
Cazin bile su uslovljene prenosom infrastrukture donošenjem odluke upravnih struktura
ambalaže“
preduzeća (saobraćajnice, izvorišta vode, zemljište preduzeća o prenosu infrastrukture na
d.o.o. Cazin
nastavku procesa
izvan kruga, kanalizacione mreže...) u vlasništvo Općinu Cazin i
Općine.
privatizacije preostale imovine
Napomena: Preduzeća pod rednim brojem 10. i 11. spadaju u grupu preduzeća sa nadležnošću APF-a po osnovu člana 6. (preduzeća sa spornom
imovinom) Zakona o agenciji za privatizaciju.
14
2.3.2. Prodaja dionica putem berze
R.b.
1.
2.
3.
Preduzeće
„Sarajevo–osiguranje“
d.d. Sarajevo
„Energopetrol“
d.d. Sarajevo
„UNIS – udružena
met. industrija“
d.d. Sarajevo
Ukupan kapital
Državni
kapital (% )
57.932.912
(kapital nakon
dokap. iz 2008)
26.351.457
(45,49)
68.661.525
(stanje
30.06.2007.)
15.188.891
(22,12)
48.294.117
(stanje 2009.)
31.777.828
(65,80)
Poduzete aktivnosti APF-a
Prijedlog odluke o načinu, odnosno metodu
privatizacije društva “Sarajevo - osiguranje” d.d.
Sarajevo dostavljen je VFBiH 12. 08. 2009. godine.
Odgovarajuća odluka VFBiH nije donesena.
Prijedlog odluke o načinu, odnosno metodu
privatizacije društva “Energopetrol” d.d. Sarajevo
dostavljen je VFBiH o4. 06. 2009. godine.
Odgovarajuća odluka VFBiH nije donesena.
U skladu sa odlukom VFBiH od 10. 07. 2007.
godine o odobravanju prodaje 16,0018 % državnih
dionica putem berze realizovana priprema prodaje
ovom metodom i pet (5) vanrednih aukcija
(prodaja):
• Aukcija za prodaju 50.000 državnih dionica
po početnoj prodajnoj cijeni od 18,67 KM,
dana 07. 05. 2009. godine. Aukcija je bila
neuspješna zbog nerealne prodajne cijene.
• Aukcija za prodaju 50.000 državnih dionica
po korigovanoj početnoj prodajnoj cijeni od
6 KM, dana 16. 07. 2009. godine. Prodaja
je izvršena po prodajnoj cijeni od 6 KM i
prihodom od 300.000 KM.
• Dvije aukcije za prodaju po 50.000 dionica
(2X50.000) po korigovanoj početnoj
prodajnoj cijeni od 6 KM, dana 20. 11.
2009. godine i ostvaren je prihod od
600.000 KM.
• Aukcija za prodaju 66.200 državnih dionica
po korigovanoj početnoj prodajnoj cijeni od
6 KM, dana 30. 12. 2009. godine. Prodaja
je bila neuspješna jer nije bilo kupovnih
naloga.
NAPOMENA
Nastavak procesa pripreme i prodaje
državnog
kapitala
uslovljen
je
donošenjem Odluke VFBiH o načinu,
odnosno metoda prodaje.
Nastavak procesa pripreme i prodaje
državnog
kapitala
uslovljen
je
donošenjem Odluke VFBiH o načinu,
odnosno metoda prodaje.
Odobrena prodaja 16,0018 % (716.200
dionica) državnog kapitala je realizovana
u ograničenom obimu zbog očekivanja
poboljšanja stanja na SASE.
Odobrena prodaja će biti nastavljena u
2010. godini.
15
4.
5.
6.
„Šipad export-import“
d.d. Sarajevo
“Bosnalijek”
d.d. Sarajevo
„Fabrika duhana
Sarajevo”
d.d.Sarajevo
12.544.125
(2009.god.)
78.299.870
(2009.)
128.171.200
(stanje 1999.)
8.350.287
(66.56)
15.077.240
(19,25)
51.147.743
(39,91)
U skladu sa odlukom VFBiH V.broj 814/07 od 09.
11. 2007. godine u 2009. godini su organizovane
dvije (2) vanredne aukcije:
• Aukcija za prodaju 40.000 državnih dionica
po korigovanoj početnoj prodajnoj cijeni od
2,8 KM dana 23 03. 2009. godine. Prodaja
je bila neuspješna jer nije bilo kupovnih
naloga.
• Aukcija za prodaju 40.000 državnih dionica
po metodu 3 i po korigovanoj početnoj
prodajnoj cijeni od 2,8 KM, dana 25. 03.
2009. godine. Nalog za prodaju bio je
otvoren 30 dana. Prodaja je bila
neuspješna jer nije bilo kupovnih naloga.
Prodaje iz 2008. i 2009. godine i
korigovana početna prodajna cijena od
samo 2,8 KM ukazuje na izrazito malu
zainteresiranost za kupnju dionica ovog
emitenta.
Stav Upravnog odbora APF-a je da nije
opravdano daljnje snižavanje početne
prodajne cijene te se od prodaje ovom
metodom, u 2009. godini, odustalo.
Prijedlog odluke o načinu, odnosno metodu
privatizacije društva “Bosnalijek” d.d. Sarajevo
dostavljen je VFBiH 12. 08. 2009. godine.
Odgovarajuća odluka VFBiH nije donesena.
Nastavak procesa pripreme i prodaje
državnog
kapitala
uslovljen
je
donošenjem Odluke VFBiH o načinu,
odnosno metodu prodaje.
Prijedlog odluke o načinu, odnosno metodu
privatizacije društva “Fabrika duhana Sarajevo” d.d.
Sarajevo dostavljen je VFBiH 104. 06. 2009.
godine.
Odgovarajuća odluka VFBiH nije donesena.
Nastavak procesa pripreme i prodaje
državnog
kapitala
uslovljen
je
donošenjem Odluke VFBiH o načinu,
odnosno metodu prodaje.
16
2.3.3. Prodaja nakon restrukturiranja preduzeća podjelom na tehnoekonomske cjeline u svrhu privatizacije
R.b.
1.
2.
Preduzeće
„KTK“
d.d. Visoko
„Željezara Zenica“
d.o.o. Zenica
Ukupan kapital
103.924.279
(stanje 1999.)
103.114.199
(stanje 2005.)
Državni
kapital (% )
69.629.267
(67,00)
103.114.199
(100,00)
Poduzete aktivnosti APF-a
Prijedlog
plana
podjele
preduzeća
na
tehnoekonomske cjeline, usvojen od APF-a,
dostavljen je VFBiH u I kvartalu 2009. godine na
daljnje postupanje.
NO preduzeća je donio odluku o prodaji imovine
dvije TEC (Fabrika krupne kože i Fabrika obuće)
postupkom “male” privatizacije”.
VFBiH je donijela odluku o davanju
saglasnosti na Odluku NO “KTK” čime se
odustalo od aktivnosti iz Plana APF-a za
2009. godinu.
Prodaja imovine TEC nije realizovana u toku
2009. godine.
Plan podjele, urađen od strane preduzeća, nije
uvažio osnovne principe koji trebaju obezbijediti
uspješnu prodaju.
Osim toga u PBS Društva su uočeni problemi
koja utiču na visinu kapitala i to:
- Preduzeće vodi kao potraživanje od FBiH iznos
od 28.860.000 USD za koji je poravnata
obaveza BiH prema Kuvajtu prilikom formiranja
JVC.
- Značajna imovina iskazana u knjigama
Željezare Zenica uzurpirana je od strane Mitall-a.
Za razrješavanje navedenih problema, APF je
tražila uključivanje FMERI i Ministarstva finansija
u VFBiH.
NAPOMENA
Aktivnost
podjele
preduzeća
na
tehnoekonomske cjeline i prodaja kapitala
tehnoekonomskih cjelina nije realizovana
zbog Odluka VFBiH kojim se prihvata
Odluka NO preduzeća o prodaji imovine
dvije (2) tehnoekonomske cjeline.
Navedeni problemi imaju značajan uticaj
na visinu kapitala Društva (predmet
privatizacije), pa je njihovo rješavanje
uslov za realizaciju pripreme i prodaje
kapitala.
Problem ne može biti riješen bez aktivnog
uključivanja nadležnih ministarstava u
VFBiH.
17
2.3.4. Prodaja predmeta (imovine) preduzeća
a) Pregled prodatih predmeta metodom aukcije:
R.br.
Naziv predmeta
Vlasnik-Preduzeće
1.
Ekonomsko dvorište
Unis Pretis d.o.o.
Vogošća
2.
Građevinsko
zemljište
sa
bespravno izgrađenim objektom
BH šume
3.
Privredna zgrada sa ekonomskim
dvorištem
Poslovni objekat
Poslovni prostor
Ekonomsko dvorište
Ekonomsko dvorište
UKUPNO:
Energoinvest
4.
5.
6.
7.
Energoinvest
Energoinvest
Unis Pretis d.o.o.
Unis Pretis d.o.o.
Početna cijena
Postignuta cijena
63.000,00
63.000,00
2.870,00
3.200,00
470.500,00
336.500,00
208.525,58
155.000,00
260.400,00
306.880,00
1.467.175,58
208.525,58
155.000,00
260.400,00
306.880,00
1.333.505,58
b) Pregled prodatih predmeta metodom tendera
R.b.
Naziv
predmeta
VlasnikPreduzeće
Početna cijena
Postignuta
cijena
Preuzeti
radnici
Investicije
1.
Poslovni
prostor u
Bihaću
JP „Željeznice
Federacije BiH“
323.930,00
502.999,99
5
500.000,00
2.
Poslovni
prostor u
Mostaru
UKUPNO
KTK d.d.
Visoko
153.000,00
239.999,00
2
15.000,00
476.930,00
742.998,99
7
515.000,00
c) Pregled prodatih predmeta metodom neposredne pogodbe
R.br
Naziv predmeta
Vlasnik-Preduzeće
1.
Magacin Očazi
KTK d.d. Visoko
753.000,00
400.000,00
2.
Paket od 23.291 slobodno
prenosivih redovnih dionica
Step d.d. Sarajevo
JP „Željeznice
Federacije BiH“
291.170,50
203.796,25
3.
KTK d.d. Visoko
423.000,00
320.500,00
4.
Tehničko-tehnološka
cjelina
Bišće polje u Mostaru
Poslovni prostor u Jajcu
KTK d.d. Visoko
123.600,00
100.000,00
5.
Poslovni prostor Orašje
KTK d.d. Visoko
155.000,00
117.000,00
6.
Poslovni objekat u Livnu
Sarajevo-osiguranje
d.d. Sarajevo
873.450,00
515.100,00
2.619.220,50
1.656.396,25
Ukupno:
Početna cijena
Postignuta cijena
18
3. PASIVNI PODBILANS
Aktivnosti u vezi pasivnog podbilansa obuhvataju: naplata potraživanja i
praćenje sudskih sporova radi naplate potraživanja od pravnih lica sa teritorija ex
SFRJ, identifikacija, evidentiranje i zaštita imovine preduzeća sa područja Federacije
BiH koja se nalazi na teritoriji republika nastalih raspadom bivše SFRJ, saradnja sa
institucijama Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, te kantonima po
pitanju pasivnog podbilansa.
3.1. Naplata potraživanja iz pasivnog podbilansa preduzeća iz nadležnosti
Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH i praćenje sudskih sporova
Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine je u saradnji sa
preduzećima sa teritorija Federacije Bosne i Hercegovine sa J.P. Jugoimport-SDPR
usaglasila potraživanja po osnovu komercijalnih ugovora sa Irakom o čemu je je
16.05.2007. godine u Beogradu potpisan Protokol o usaglašenim komercijalnim
potraživanjima od Iraka. Protokol su potpisali: Jugoimport SDPR Beograd, Agencija i
predstavnici preduzeća: „Zrak“ d.d. Sarajevo, „BNT Holding“ Novi Travnik,
„Unioninvest“ d.d. Sarajevo, „Vranica“ d.d. Sarajevo, „Unis Promex“ d.o.o Sarajevo,
„Famos Holding“ Sarajevo i „Bosnalijek“ d.d. Sarajevo. Potraživanja se odnose na
ugovorene i izvršene investicione radove i izvoz opreme prije 1990. godine.
Nakon što je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dala saglasnost na
ponudu iračke vlade za otkup duga po cijeni od 10,25 centi za dolar osnovnog duga
uvećanog za kamatu obračunatu do 31.12.2007. godine zaključkom V broj: 939/07
od 19.12.2007. godine. Jugogoimport-SDPR je sa Irakom potpisao sporazum
10.01.2008. godine, te od države Irak prema našim saznanjima dana
15.01.2008.godine naplatio cjelokupan iznos, od čega se 55,5 miliona USD odnosi
na potraživanja preduzeća sa područja Federacije Bosne i Hercegovine, koja su
primjenjujući odredbe Zakona o početnom bilansu preduzeća i banka prenesena na
Federaciju, odnosno nadležne kantone.
J.P. Jugoimport je po našem mišljenju namjerno odugovlačio prenos gore
pomenutih sredstava na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH, uprkos
činjenici da je imao sve potrebne saglasnosti i instrukcije. Naime, 20.02.2008. godine
preduzeće Progres a.d. iz Beograda pred Trgovinskim sudom u Beogradu podnosi
prijedlog za privremenu mjeru radi naplate duga i obračunate kamate od
53.079.761,82 USD i 2.021.447,00 DEM od RMK Željezara Zenica, Žica Sarajevo i
RMK Inžinjering Zenica. Dana 26.02.2008. godine Trgovinski sud u Beogradu donosi
Rješenje kojim se određuje privremena mjera i zabranjuje J.P. Jugogoimport-SDPR
da isplati potraživanja Agenciji za privatizaciju u Federaciji BiH. Žalba Agencija je
odbijena kao neosnovana rješenjem Višeg trgovinskog suda u Beogradu, a
“Progres” a.d. Beograd podnio je tužbu pred Trgovinskim sudom u Beogradu. Putem
Federalnog pravobranilaštva koji zastupa Agenciju u ovom sporu od strane
“Progresa” a.d. Beograd je predložena sudska nagodba, o čijim uvjetima je
raspravljala Vlada Federacije BiH i donijela Odluku o davanju saglasnosti
Federalnom pravobranilaštvu za sklapanje sudske nagodbe po tužbi A.D. “Progres”
Beograd (“Službene novine Federacije BiH broj 79/09).
Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH, kao ponomoćnik Federacije BiH, sa
JP Jugoimport je potpisala ugovor o regulisanju međusobnih odnosa kojim je
ugovoreno da se blokirana sredstva u iznosu od 54,4 miliona USD oroče kod
19
komercijalnih banka u Rebublici Srbiji a da mjesečno obračunatom kamatom
raspolaže Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH. Međutim, JP Jugoimport
ugovore o oročenju novčanih sredstava je potpisao sa poslovnim bankama uz
klauzulu da se obračunata kamata pripisuje glavnici, pa je na taj način prekršen
ugovor o regulisanju međusobnih odnosa i Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH
ponovo dovedena u zabludu.
Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH je 2007. godine inicirala pokretanje
aktivnosti prema Jubmes banci a.d. iz Beograda radi naplate potraživanjima po
osnovu civilnih poslova (izvođenja građevinskih radova i izvoza roba u Irak u periodu
od 1984. do 1990. godine) jer je imala informaciju da je Jubmes banka a.d. Beograd
u toku 2005. godine kod Kancelarije za usaglašavanje iračkog duga blagovremeno
registrovala i usaglasila sva komercijalna potraživanja, pa tako i potraživanja
preduzeća iz Federacije BiH, bez konsultacija sa preduzećima. Potraživanja su
shodno uslovima Pariškog kluba restrukturirana (obračun i pripis kamate za period
1990 do 31.12.2005. godine, otpis 80% tako formiranih potraživanja, konverzija
neotpisanih 20% potraživanja u nove obveznice Republike Irak, čija glavnica
dospijeva u 16 jednakih polugodišnjih rata od 2020. do 2028. godine, pri čemu se
kamata po stopi od 5,8% obračunava i plaća vlasnicima obveznica polugodišnje).
Jubmes banka se direktno obraćala preduzećima i onima koji su dokazali
pravni kontinuitet prenijela obveznice, izuzev obveznica povjerilaca koji nemaju
pravnog slijednika. Vlada Federacije BiH donijela je Odluku o davanju ovlasti za
prenos obveznica iračke Vlade na Agenciju za privatizaciju u Federaciji BiH V. broj:
186/2009 od 12.03.2009. godine za preduzeća koja nemaju pravnog sljednika (PZ
Integra Sarajevo, DD Bitas Sarajevo, UPI Sarajevo i Šipad d.d. Sarajevo). Jubmes
banka a.d. Beograd i Agencija za privatizaciju u FBiH potpisali su Ugovor o
regulisanju međusobnih odnosa br. 05-19-590-3/09 od 17.06.2009. godine, te Anex
od 04.08.2009. godine.
Nakon što su obezbjeđeni tehnički preduvjeti (otvoren skrbnički račun
Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH kog Raiffeisen bank d.d. Sarajevo) dat je
nalog za prenos obveznica Republike Irak i naplatu pripadajuće kamate shodno
potpisanom ugovoru. Tako je na skrbnički račun Agencije dana 08.09.2009. godine
izvršen prenos obveznica Republike Irak u nominalnom iznosu od 960.000,00 USD a
na poseban račun Agencije za pasivni podbilans uplaćen iznos od 190.613,79 USD
koji se odnosi na pripadajuću kamatu na predmetne obveznice. Upravni odbor
Agencije za privatizaciju tom prilikom usvojio je zaključak broj: 02-14-1523/09 od
07.10.2009. godine kojim se Agencija obavezuje da Vladu Federacije BiH informiše
o prenosu obveznica, te predloži da Vlada Federacije BiH donese zaključak da se
obveznice Republike Irak zadrže na skrbničkom računu Agencije a pripadajuću
kamatu u iznosu od 190.613,79 USD oprihoduje Agencija radi refundiranja gore
pomenutih troškova sudskih sporova. Kako od Federalnog ministarstva finansija
nismo dobili pozitivno mišljenje, materijal nije još dostavljen Vladi Federacije BiH na
razmatranje.
Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine je u okviru svoje
nadležnosti, a na osnovu Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o davanju
ovlasti za zastupanje pred sudovima u državama nastalim raspadom bivše SFRJ V
broj 250/07 od 30.05.2007.godine putem odabranih advokate podnijela tužbe pred
mjesno i stvarno nadležnim sudovima u državama nastalim raspadom bivše SFRJ
za preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH radi naplate
potraživanja iz pasivnog podbilansa, vodeći računa o rokovima zastare po Aneksu
20
„G“ Okvirnog sporazuma o sukcesiji. Vlasnik potraživanja iz pasivnog podbilansa je
Federaciji BiH, odnosno kantoni, ovisno od nadležnosti sa aspekta privatizacije.
Analizom činjenica iz pregleda stanja spisa po tužbama, a na osnovu
informacija dobivenih od angažovanih advokata, može se očekivati da sve tužbe
budu odbijene jer sudovi u Srbiji primjenjuju domicilni Zakon o obligacionim
odnosima a ne odredbe Okvirnog sporazuma o sukcesiji–Anex G po kojem je rok
zastare 02.06.2007. godine. Naime, u predmetima gdje su donesene presude
kojima se odbija tužba zbog zastarjelosti nije ni razmatrana dokumentacija kojom se
dokazuje postojanje potraživanja. Ovo upućuje na činjenicu da sudovi u Srbiji ne
poštuju odredbe Okvirnog sporazuma o sukcesiji – Anex G kao međunarodnog
ugovora koji ima jaču pravnu snagu u odnosu na domaće zakonodavstvo.
Stav APF-a je da treba iskoristiti sve pravne lijekove u domicilnom
zakonodavstvu Srbije i ostalih država nastalih raspadom bivše SFRJ radi eventualno
podnošenja tužbi pred međunarodnim sudovima (Bruxeles, Paris, Strazburg), te
putem nadležnih institucija Federacije i Bosne i Hercegovine tražiti primjenu i
provođenje odredaba međunarodnog ugovora - Okvirnog sporazuma o sukcesilji.
U nastavku dajemo tabelarni pregled po tužbama – sudskim sporovima koji se vode
pred nadležnim sudovima u ex SFRJ:
r.b.
Tuženi
Država
Tužilac
1.
Srbija
FBiH/Ginex
2.
Krušik
Valjevo
SDPR
Srbija
FBiH/BNT
3.
SDPR
Srbija
FBiH/BNT
4.
SDPR
Srbija
FBiH/Promex
5.
SDPR
Srbija
FBiH/Promex
6.
SDPR
Srbija
FBiH/Promex
7.
SDPR
Srbija
FBiH/Promex
8.
Srbija
FBiH/Ginex
9.
Poliester
Priboj
SDPR
Srbija
FBiH/BNT
10.
SDPR
Srbija
FBiH/BNT
11.
Prvi
partizan
Užice
Miloje
Zakić
Kruševac
FFB
Beograd
SDPR
Srbija
FBiH/Ginex
Srbija
FBiH/Ginex
Srbija
FBiH/Famos
Srbija
FBiH/Zrak
14. oktobar
Kruševac
Srbija
FBiH/RU
Gračanica
12.
13.
14.
15.
Vrijednost spora
Prvost.
presuda
da
Drugost.
presuda
da
Reviz.
tužba
da
Ustavna
žalba
ne
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
da
ne
ne
ne
da
da
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
da
da
da
da
60.022,86
€
da
da
ne
ne
1.513.914,10
USD
326.222,78
USD
147.434,93
USD
da
ne
ne
ne
da
da
da
ne
da
da
da
ne
131.587,93
€
2.086.400,00
USD
271.670,85
USD
3.789.036,90
USD
1.889.773,82
USD
3.355.680,00
USD
15.713.711,00
USD
5.406,10
€
2.329.163,04
USD
30.250,00
USD
81.336,82
€
21
16.
SDPR
Srbija
17.
SDPR
Srbija
FBiH/
Bosnalijek
FBiH/Promex
18.
SDPR
Srbija
FBiH/Promex
19.
SDPR
Srbija
FBiH/Promex
20.
SDPR
Srbija
FBiH/Promex
21.
Srbija
FBiH/Ginex
22.
4. novem.
Mojkovac
SDPR
Srbija
FBiH/BNT
23.
Samokov
Makedonija
FBiH/Ginex
24.
Đ.Đaković,
Slavonski
Brod
Đ.Đaković,
Slavonski
Brod
Đ.Đaković,
Slavonski
Brod
Radoje
Dakić
Podgorica
Hrvatska
FBiH/BNT
Hrvatska
25
26
27.
180.900,00
USD
1.806.585,00
USD
102.304,19
USD
3.053.005,19
USD
26.658.176,00
USD
6.267,62
€
305.219,88
USD
25.000,00
€
3.013.063,14
USD
ne
ne
ne
ne
da
ne
ne
ne
da
da
ne
ne
ne
ne
ne
ne
da
da
ne
ne
ne
ne
ne
ne
da
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
da
ne
ne
ne
FBiH/Famos
4.385.731,20
USD
ne
ne
ne
ne
Hrvatska
FBiH/Zrak
5.577.714,60
USD
ne
ne
ne
ne
Crna Gora
FBiH/ RMU
Breza
60.206,54
€
da
da
da
ne
Dakle, u Republici Srbiji podnesene su 22 tužbe, ukupna vrijednost spora
63.559.447,68 USD i 284.621,33 €. U RepubliCI Makedoniji podnesena je 1 tužba,
vrijednost spora 25.000,00 €, u Crnoj Gori 1 tužba, ukupna vrijednost spora
60.206,54 €. U Republici Hrvatskoj podnesene 3 tužbe, ukupna vrijednost spora
12.976.580,94 USD.
3.2. Naplata potraživanja iz pasivnog podbilansa preduzeća iz nadležnosti
kantonalnih agencije i praćenje sudskih sporova
U nastavku dajemo pregled sudskih sporova po osnovu naplate potraživanja iz
pasivnog podbilansa nadležnih agencija za privatizaciju Tuzlanskog kantona,
Zeničko-dobojskog, Bosansko-podrinjskog i Sarajevskog kantona
.
Agencija za privatizaciju Tuzlanskog kantona
Tužbe radi naplate potraživanja iz pasivnog podbilansa podnosila su preduzeća uz
saglasnost Agencije za privatizaciju Tuzlanskog kantona.
Podneseno 247 tužbi, ukupne vrijednosti spora 5.404.769,64 €, 461.676,00 USD i
3.838.535.943 yu dinara.
Agencija za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona Kantona
Podneseno 318 tužbi radi naplate potraživanja iz pasivnog podbilansa, od čega 172
u Srbiji, 79 u Hrvatskoj, 18 u Makedoniji, 34 u Sloveniji i 15 u Crnoj Gori. Ukupna
vrijednost sporova je 5.162.540,30 €. Prema informaciji dobivenoj od Agencije za
privatizaciju u Zeničko-dobojskom kantonu, advokati iz Srbije i Hrvatske tužili su
22
Agenciju radi naplate troškova zastupanja, a advokati iz Makedonije otkazali su
punomoć za zastupanje radi neplaćanja.
Agencija Bosansko-podrinjskog kantona
Agencija za privatizaciju Bosansko-podrinjskog kantona podnijela je 24 tužbe, a
ukupna vrijednost spora iznosi 700.752,02€.
Tužbe su podnijete po državama kako slijedi:
Srbija: 11 tužbi, vrijednost spora 321.397,44€
Hrvatska: 9 tužbi, vrijednost spora 284.941,54€
Slovenija: 2 tužbe vrijednost spora 108.762,00€
Crna Gora: 1 tužba vrijednost spora 10.361,95€
Makedonija: 1 tužba vrijednost spora 11.289,90€
Agencija za privatizaciju Sarajevskog kantona
Agencija za privatizaciju Kantona Sarajevo podnijela je osam tužbi pred sudovima u
Republici Srbiji, ukupna vrijednost sporova je 19.574.048,15 USD i 3.327.648,82 €.
Jedna tužba je povučena zbog nepostojanja tuženog preduzeća.
3.3 Evidentiranje i zaštita imovine preduzeća sa područja Federacije BiH
Shodno članu 35a. Zakona o početnom bilansu stanja preduzeća i banaka
(„Službene novine Federacije BiH“ br.12/98, 40/99, 47/06, 38/08 i 65/09), Agencija
za privatizaciju u Federaciji BiH je dužna da formira, ažurira i vodi Centralni registar
pasivnog podbilansa kako za preduzeća iz svoje nadležnosti, tako i preduzeća iz
nadležnosti kantonalnih agencija za privatizaciju.
U Centralnom registru pasivnog podbilansa od ukupno 93 preduzeća iz
nadležnosti ove Agencije sadržani su podaci za 34 preduzeća koja iskazuju stvari,
prava i obaveze iz pasivnog podbilansa, i to obaveze u ukupnom iznosu od
58.708.973,00 KM, potraživanja u ukupnom iznosu od 119.794.541,00 KM te stalna
sredstva u ukupnom iznosu od 193.726.357,00 KM, pri čemu treba naglasiti da
podaci vrijednosti stalnih sredstava predstavljaju uglavnom knjigovodstvenu
vrijednost istih ili su iskazani bez vrijednosti.
Agencija za privatizaciju Unsko-sanskog kantona za sedam preduzeća
iskazala je stvari, prava i obaveze iz pasivnog podbilansa, i to obaveze u ukupnom
iznosu od 1.710.820,00 KM, potraživanja u ukupnom iznosu 1.710.166,00 KM, te
stalna sredstva u ukupnom iznosu od 1.051.181,00 KM.
Agencija za privatizaciju Tuzlanskog kantona je za 43 preduzeća iskazala je
stvari, prava i obaveze iz pasivnog podbilansa, i to obaveze u ukupnom iznosu od
12.309.958,00 KM, potraživanja u ukupnom iznosu 8.835.421,00 KM, te stalna
sredstva u ukupnom iznosu od 7.990.486,00 KM.
Agencija za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 23 preduzeća
iskazala je stvari, prava i obaveze iz pasivnog podbilansa, i to obaveze u ukupnom
iznosu od 2.621.460,00 KM, potraživanja u ukupnom iznosu 1.196.762,00 KM, te
stalna sredstva u ukupnom iznosu od 1.258.971,00 KM.
Agencija za privatizaciju Bosansko-podrinjskog kantona za tri preduzeća
iskazala je stvari, prava i obaveze iz pasivnog podbilansa, i to obaveze u ukupnom
iznosu od 96.145,00 KM, potraživanja u ukupnom iznosu 1.223.778,00 KM, te stalna
sredstva u ukupnom iznosu od 6.437.515,00 KM.
23
Agencija za privatizaciju Srednjobosanskog kantona za 4 preduzeća je iskazala
stvari i prava iz pasivnog podbilansa, i to potraživanja u ukupnom iznosu
1.663.621,00 KM, te stalna sredstva u ukupnom iznosu od 159.859,00 KM.
Agencija za privatizaciju Hercegovačko-neretvanskog kantona za osam
preduzeća iskazala je stvari, prava i obaveze iz pasivnog podbilansa, i to obaveze u
ukupnom iznosu od 5.387.484,00 KM, potraživanja u ukupnom iznosu 43.218.386,00
KM, te stalna sredstva u ukupnom iznosu od 371.739,00 KM.
Agencija za privatizaciju Zapadnohercegovačkog kantona za šest preduzeća
iskazala je stvari, prava i obaveze iz pasivnog podbilansa, i to obaveze u ukupnom
iznosu od 1.075.864,00 KM, potraživanja u ukupnom iznosu 468,00 KM, te stalna
sredstva u ukupnom iznosu od 320.000,00 KM.
Agencija za privatizaciju Sarajevskog kantona za 41 preduzeće iskazala je
stvari, prava i obaveze iz pasivnog podbilansa, i to obaveze u ukupnom iznosu od
58.111.352,00 KM, potraživanja u ukupnom iznosu 341.437.970,00 KM, te stalna
sredstva u ukupnom iznosu od 96.785.435,00 KM.
Agencije za privatizaciju Posavskog kantona, Kantona 10 nemaju iskazanih
stvari, prava i obaveza u pasivnom podbilansu preduzeća iz svoje nadležnosti.
Stalna sredstva (građevine, stanovi, skladišta, poslovni prostori, samostalni
objekti) evidentirana u pasivnom podbilansu nalaze se u slijedećim državama ex
SFRJ: Crnoj Gori, Hrvatskoj, Srbiji, Makedonija, Kosovo i Sloveniji.
Agencija je od svih preduzeća iz njene nadležnosti u više navrata tražila
dokumentaciju za nekretnine iz pasivnog podbilansa, te raspoloživu dokumentaciju
dostavila Federalnom pravobranilaštvu radi pokretanja procedure za uknjižbu
Federacije BiH kao vlasnika, odnosno podizanja tužbe za povrat imovine.
Nakon što je Narodna skupština Republike Srbije donijela je Zakon o
izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji, koji je stupio na snagu 03.01.2008.
godine („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 123/07) čije odredbe su u
suprotnosti sa Okvirnim sporazumom o pitanjima sukcesije – Aneks G,
blagovremenim reagovanjem Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH kod institucija
Bosna i Hercegovine kako federalnom nivou, tako i državnom, spriječena je prodaja
imovine preduzeća iz Bosne i Hercegovine u Republici Srbiji. Uprkos činjenici da je
putem Ministarstva vanjskih poslova upućena diplomatska nota Republici Srbiji,
Vlada Republike Srbije donijela je Uredbu o izmeni uredbe o zaštiti imovine i delova
preduzeća čije je sedište na teritoriji bivših republika SFRJ. Ovom izmjenom Uredbe
o izmeni uredbe nije značajno promijenjen stav Vlade Republike Srbije prema
imovini preduzeća čije sjedište je u republikama bivše SFRJ i istom je propisana
obaveza vlasniku imovine čije je sjedište u republikama ex SFRJ da sa novim
posjednikom zaključi sporazum o regulisanju međusobnih odnosa, u protivnom će
Agencija za privatizaciju u Republici Srbiji prodati tu imovinu. Dakle, ova izmjena je u
suprotnosti sa Anexom „G“ Okvirnog sporazuma o sukcesiji a rok za primjenu je 30.
juna 2010. godine. U cilju sprječavanja negativnih posljedica i nanošenja štete
Federaciji BiH Agencija je više puta slala dopise i inicijative Ministarstvu vanjskih
poslova BiH po zaključku Upravnog odbora APF-a u vezi zaštite imovine preduzeća
iz FBiH.
4. MALA PRIVATIZACIJA
U izvještajnom periodu Agencija je nastavila provođenje male privatizacije u
skladu sa podnesenim zahjevima privrednih društava iz njene nadležnosti. Tako je
rađeno na pripremi predmeta prodaje vlasništvo „KTK Visoko“ d.d. Visoko, BH
24
Šume, Željezare „Zenica“ d.o.o. Zenica i JP Željeznice Federacije BiH, Unis-Pretis
d.o.o Vogošća, Energoinvest d.d. Sarajevo, Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo.
Pripremljena je Odluka o visini naknade za provođenje aukcije, tendera i
neposredne pogodbe u predmetu male privatizacije koju je usvojio Upravni odbor
Agencije.
U toku 2009. godine stalna aktivnost je bila kontaktiranje sa preduzećima
prodavcima predmeta u maloj privatizaciji u cilju pripreme za prodaju (Remontni
zavod Travnik, Enegoinvest, Agrokomerc, RMU Breza, Željeznice Federacije BiH,
Sarajevo-osiguranje, KTK d.d. Visoko i dr.).
5. OSTALE PRIVATIZACIJSKE AKTIVNOSTI
Tvornica kartona i ambalaže „TKA“d.o.o. Cazin
U 2009.godini nije bilo planirane prodaje ostatka imovine u skladu sa
usvojenim programom privatizacije koji je odobren Rješenjem direktora Agencije za
privatizaciju u Federaciji BiH, broj:05-19-4712/04 od 02.11.2004.godine.
Planirane aktivnosti bile su uslovljene izuzimanjem i prenosom preostale
infrastrukture, za koju postoji interes Općine Cazin, a koja je u vlasništvu „TKA“
d.o.o. Cazin, (unutrašnje saobraćajnice, zemljište izvan kruga fabrike, izvorišta vode
uključujući magistralni vod, te kanalizacione magistralne vodove), u javno preduzeće
Općine Cazin koje bi upravljalo navedenom imovinom/kapitalom. Takođe je bilo
potrebno izvršiti prenos/prodaju elektroenergetskih postrojenja na JP Elektroprivreda
BiH.
Upravni odbor „TKA“ d.o.o. Cazin nije se izjasnio oko nastavka privatizacije
niti je donio odluke o predaji/prodaji preostale infrastrukture Općini Cazin i JP
Elektroprivreda BiH.
Ukupni kapital 4.904.758,00 (100% državni)
„Zenit-Bro“ d.o.o. Neum
Zaključkom broj:03-05-551/2006 od 15.05.2006.godine, Vlada Federacije BiH
usvojila je izvještaj o provedenom postupku izbora najpovoljnije firme za vršenje
revizije vlasničke transformacije u preduzeću HTP „Zenit BRO“ d.o.o Neum, uz
Zaključak da se sačeka okončanje sudskog spora i istim zadužila Federalno
ministarstvo energije, rudarstva i industrije u čijem je resoru Željezara „Zenica“ d.o.o.
Zenica, da pomogne u ubrzanju okončanja sudskog spora.
Agencija je shodno navedenom Zaključku obustavila aktivnosti na pripremi
preduzeća za privatizaciju.
Agencija je pokrenula inicijativu putem Federalnog ministarstva energije,
rudarstva i industrije za stavljanje van snage Zaključka broj:03-05-551/2006 od
15.05.2006. godine, kako bi se pokrenuo postupak odabira revizora i utvrdila
vlasnička struktura u preduzeću HTP „Zenit BRO“ d.o.o Neum.
Vlade Federacije BiH donijela je Zaključak V. broj: 57/2009 od 29.01.2009.
godine, kojim je stavljen van snage Zaključak Vlade Federacije BiH broj: 03-05551/2006 od 15.05.2006. godine.
Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH, je u skladu sa Pravilnikom o
principima, načinu postupanja i pravilima prodaje u provođenju privatizacije
preduzeća sa spornim pravima, stvarima, obavezama i kapitalom („Službene novine
Federacije BiH “ br. 22/04 i 46/07) pokrenula postupak izbora revizora za vršenje
revizije vlasničke strukture kapitala preduzeća “Zenit-BRO” d.o.o. Neum, sa
25
pravnog, finansijskog i računovodstvenog aspekta, uključujuči provedene statusne
promjene.
Nakon što se okonča postupak revizije zauzet će se stav o prodaji udjela UTP
„Hotel Zenit“ u “Zenit-BRO” d.o.o. Neum.
HUTP „Salus Hotel Stella“ d.o.o. Neum
Na osnovu prijedloga Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH, preduzeće
HUTP „Salus Hotel Stella“ d.o.o. Neum, uvršteno je na listu društava prema kojima
ovlaštenja upravljanja državnim kapitalom vrše organi Federacije BiH - Federalno
ministarstvo okoliša i turizma.
Privatizacija HUTP „Salus Hotel Stella“ d.o.o. Neum uslovljena je okončanjem
sudskih sporova iako je utvrđena vlasnička struktura i u 2009. godini bila je planirana
objava javnog poziva za prodaju državnog kapitala.
Presudom Kantonalnog suda u Mostaru broj:007-0-PŽ-07-000 133 od
21.11.2007. godine odbijena je tužba „Polihem“ d.d. Tuzla, te su iscrpljeni svi redovni
pravni lijekovi. Tužitelj je pokrenuo vanredni pravni lijek kod Vrhovnog suda
Federacije BiH.
Na Kantonalnom sudu u Sarajevu vodi se upravni spor protiv Rješenja
Federalnog ministarstva okoliša i turizma broj:UP-II-06/02-22-5/07 od 27.02.2007.
godine, kojim je odbijena žalba Udruženja dioničara „Polihem“ d.d. Tuzla za obnovu
postupka koji je okončan Rješenjem Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH broj:
05-19-3021/06 od 27.09.2006. godine. Napominjemo, da je istim Rješenjem odobren
Početni bilans stanja i program privatizacije i utvrđena vrijednost i struktura kapitala
HUTP „Salus Hotel Stella“ d.o.o. Neum.
Poštujući Presudu Kantonalnog suda u Mostaru broj:007-0-PŽ-07-000 133 od
21.11.2007. godine, Agencija je zauzela stav da je dalja privatizacija HUTP „Salus
Hotel Stella“ d.o.o. Neum, uslovljena okončanjem upravnog spora koji se vodi kod
Kantonalnog suda u Sarajevu.
HTP „Sunčana obala“ d.o.o. Neum
Utvrđivanje vlasničke strukture kapitala HTP „Sunčana obala“ d.o.o. Neum,
uslovljeno je okončanjem sudskog spora. Agencija je u 2009. godini planirala
pokrenuti aktivnosti na utvrđivanju vlasničke strukture, izradi početnog bilansa i
programa privatizacije i eventualna objava javnog poziva za prodaju državnog
kapitala, uz uslov da se okonča sudski spor.
Presudom Kantonalnog suda u Mostaru od 17.07.2007. godine, žalba
tuženika (HTP „Sunčana obala“ d.o.o. Neum) se uvažava, Presuda prvostepenog
suda preinačava na način što se tužitelj odbija sa tužbenim zahtjevom. Po
navedenoj Presudi pokrenut je vanredni pravni lijek kod Vrhovnog suda Federacije
BiH.
Rješenjem Vrhovnog suda Federacije BiH 58 0 Ps 901625 07 Rev od
27.03.2009. godine uvažena je revizija, drugostepena presuda se ukida i predmet je
vraćen drugostepenom sudu na ponovno suđenje. Planirane aktivnosti za HTP
„Sunčana obala“ d.o.o. Neum uslovljene su okončanjem sudskog spora.
UTP „Odmaralište“ d.o.o. Neum
Radi se o neaktivnom preduzeću i do danas nisu pokrenute aktivnosti na
pripremi preduzeća za privatizaciju, jer je imovina preduzeća na kojoj je formirano
26
preduzeće, predmet pasivnog podbilansa privatiziranog preduzeća „Feroelektro“ d.d.
Sarajevo.
U 2009. godini bilo je planirano pokretanje inicijative kod UO APF-a za
skidanje sa objedinjene liste preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u
Federaciji, s obzirom da se radi o neaktivnom preduzeću, a da se predmetna
imovina definiše kao vlasništvo Federacije BiH u skladu sa članom 20. Zakona o
početnom bilansu stanja preduzeća i banaka.
S obzirom da je na osnovu zahtjeva Agencije, Federalno pravobranilaštvo
pokrenulo sudski postupak za povrat navedene imovine na kojoj je formirano
preduzeće UTP „Odmaralište“ d.o.o. Neum, Agencija je zastala sa planiranim
aktivnostima.
Energopetrol “ d.o.o. Mostar/„Petrol“ d.d. Ljubuški
U skladu sa planskim aktivnostima za 2009. godinu pokrenute su aktivnosti na
utvrđivanju vlasničke strukture u preduzeću Energopetrol “ d.o.o. Mostar/„Petrol“ d.d.
Ljubuški.
Upravni odbor Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH na svojoj 41. sjednice
održanoj 27.07.2009. godine razmatrao je Informaciju o preduzeću Energopetrol “
d.o.o. Mostar/„Petrol“ d.d. Ljubuški i na istoj sjednici donio Zaključak kojim se
zadužuje Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH da provede postupak izbora
ovlaštene revizorske kuće čiji je zadatak da izvrši reviziju preduzeća „Energopetrol “
d.o.o. Mostar, sa pravnog, finansijskog i računovodstvenog aspekta, uključujuči
provedene statusne promjene i dodatna ulaganja. Revizija treba da obuhvati i
kretanje kapitala privrednog društva „Petrol“ d.d. Ljubuški u kome „Energopetrol“
d.o.o. Mostar ima udio u kapitalu.
Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH u skladu sa Zakonom o javnim
nabavkama provela je postupak izbora revizorske kuće za obavljanje nevedene
usluge. Nakon što revizorska kuća izvrši ugovorenu obavezu Agencija će u skladu
sa rokom i obavezom definisanom u tački III Odluke Vlade Federacije BiH
(„Službene novine Federacije BiH“, broj:63/09) o zaduživanju Agencije za
privatizaciju Federacije Bosne i Hercegovine za provedbu revizije sa pravnog,
finansijskog i računovodstvenog aspekta, uključujući i provedene statusne promjene,
dioničkog društva „Petrol” d.d. Ljubuški infromisati Upravni odbor Agencije za
privatizaciju u Federaciji BiH, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i
Vladu Federacije BiH.
Nakon što se okonča postupak revizije koji je prvi korak u pripremi preduzeća
za postupak privatizacije „Energopetrol “ d.o.o. Mostar, odnosno prodaju udjela
„Energopetrol “ d.o.o. Mostar u „Petrol” d.d. Ljubuški, zauzet će se stav o
privatizaciji.
6. PODRŠKA PROCESU PRIVATIZACIJE
Podrška procesu privatizacije i u 2009. godini, odvijala se kroz različite vidove
kontinuiranog izvršavanja pravnih poslova, poslova vezanih za obrazovanje i
informisanje, informatičkih poslova i poslova kontrole izvršenja ugovorom preuzetih
obaveza.
6.1. Pravni poslovi
Težište aktivnosti bilo je na izvršavanju slijedećih poslova:
27
-izradi općih i pojedinačnih akata za potrebe privatizacije (izrada podzakonskih akata
kao i izmjene i dopune postojećih podzakonskih akata);
-davanju primjedbi i prijedloga na tekst novih zakona, kao i inicijativa za donošenje
zakona i izmjenama i dopunama postojećih zakona iz oblasti privatizacije, posebno
na izradi i dostavljanju prijedloga zakona o reviziji privatizacije i izmjenama Zakona
o privrednim društvima;
-kontroli pravne valjanosti sudskih rješenja o nasljeđivanju čiji predmet ostavine čine
potraživanja iskazana na JRG;
-vođenju upravnog postupka, do donošenja upravnog akta u vršenju javnih
ovlašćenja Agencije;
-zastupanju Agencije u sudskim sporovima u predmetima Agencije za privatizaciju u
Federaciji BiH;
- davanju odgovora na poslanička pitanja, te odgovora na zahtjeve Vlade FBiH,
Tužilaštva, Pravobranilaštva,Obudsmana BiH i FBiH, iz oblasti privatizacije, i
-davanju pravnih uputa za potrebe ostalih organizacionih jedinica Agencije, kao i
stručnih mišljenja, uputa i objašnjenja iz oblasti privatizacije, a na zahtjev pravnih i
fizičkih lica.
U okviru normativno-pravne djelatnosti donijet je:
•
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji preduzeća („Službene
novine Federacije BiH“, br.4/09)
•
Pravilnik o dopunama Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela
preduzeća ( „Službene novine Federacije BiH“, br. 76/09)
•
Pravilnik o obavljanju kontrole izvršenja obaveza iz kupoprodajnih ugovora u
postupku privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine
Federacije BiH“, br. 52/09)
I u 2009. godini nastavljena je kontrola pravne valjanosti sudskih rješenja o
nasljeđivanju čiji predmet ostavine čine potraživanja iskazana na JRG. Veliki broj
informacija uz odgovarajuću dokumentaciju, dostavljan je Tužilaštvu, Finansijskoj
policiji, Federalnoj upravi policije a iz predmeta provedenog postupka privatizacije
preduzeća (npr. Žica, Feroelektro, Energopetrol, Borac konfekcija, Borac Katarina....)
6.2. Sudski sporovi
U okviru pravnih poslova, aktivnosti u 2009. godini vođene su po šest (6) tužbi
(dvije uređene i četiri nove tužbe) u pripremi, obradi i zastupanju Agencije u
parničnim sporovima pred nadležnim sudovima.
Agencija je, u skladu s odredbama člana 70. Zakona o parničnom postupku
(ZPP-a) pripremila, i uredno, u ostavljenom zakonskom roku, dostavila nadležnim
sudovima odgovore na sve podnesene tužbe.
Do sada je protiv Agencije podneseno 35 tužbi a ukupna označena vrijednost
sudskih sporova iznosi oko 50.000.000,00 KM. Punomoćnik Agencije je u okviru
ukupnog navedenog broja sporova koji su u toku, u različitim fazama parničnog
postupka (pripremna ročišta i glavne rasprave), pristupio na 33 ročišta.
Sudski sporovi – predmeti riješeni su na sljedeći način:
- od ukupno trinaest (13) sporova riješeno – okončano je u korist Agencije 12, od
čega pet (5) sporova u 2009. godini.
28
Dvadeset i dva (22) spora su u postupku, od čega je sud donio deset (10)
prvostepenih presuda i to :
- osam (8) presuda u korist Agencije,
- dvije (2) presude u kojima je uvažen tužbeni zahtjev tužitelja (Mlakić i Musić), na
koje je Agencija u zakonskom roku uložila žalbe drugostepenim sudskim organima a
shodno odredbama ZPP-a.
U toku parničnog postupka, a po zahtjevu punomoćnika Agencije, sud je u
četiri spora donio rješenje o prekidu postupka do rješavanja prethodnog pitanja
(krivični postupak – stečaj) jer su bila, po ocjeni suda, bitna za rješavanje parničnog
spora, u skladu s odredbama ZPP-a. U dva (2) spora je ponovno pokrenut postupak
a u tri ( 3 ) spora – predmeta i pored datog odgovora na tužbu u zakonskom roku,
sud nije zakazao pripremno ročište, kako je predviđeno odredbama ZPP-a.
Agencija je (putem advokata) podnijela ukupno pet tužbi od toga jednu u 2009.
godini:
• Fabrika duhana Mostar, za raskid ugovora zbog ne ispunjenja ugovornih
obaveza. Agencija je septembra 2009. godine, sklopila sporazumni raskid
ugovora u vezi Fabrike duhana Mostar pa je protiv kupca povučena tužba.
Kod nadležnih sudova u toku su postupci po ostalim tužbama (AFIP, IP Krivaja
Zavidovići, Ortačka grupa Džavid-Begović, Stanić invest-Feroelektro). Sudovi su
donijeli tri (3) prvostepene presude (APIF, IP Krivaja doo Zavidovići i Ortačka
grupa Džavid-Begović ) u korist Agencije.
Agencija je podnijela dva (2) prijedloga za izvršenje novčanih potraživanja za
troškove advokatskih usluga protiv izvršenika Vlade Kantona Sarajevo i Vlade SBK-a
a putem nadležnih sudova te su isti u toku procesuiranja.
U početku rješavanja nekoliko sudskih sporova, Agencija za privatizaciju u
Federaciji BiH angažovala je kao punomoćnika u zastupanju, advokata koji je
zastupao u predmetima po tužbi tužitelja a u ostalim predmetima, Agenciju su
zastupali zaposlenici Sektora za podršku.
U toku provođenja parničnog postupka, sud je donio tri (3) rješenja kojim smatra
tužbe povučenim i jednu presudu u korist Agencije, kojom se odbija tužbeni zahtjev
tužitelja za plaćanje cijene stana certifikatima od strane trećih lica koji nemaju
otvoren JRG. Navedenim odlukama suda, nakon dužeg vremena riješena je i
prekinuta tendencija podnošenja neosnovanih tužbi advokata, u vezi upotrebe
certifikata što je principijelno pitanje u primjeni i tumačenju privatizacijskih propisa
koje zastupa i provodi Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH.
Također, u izvještajnom periodu donesene su dvije prvostepene presude kojima
su odbijeni tužbeni zahtjevi PIF-ova ( MI GRUP, i NAPRIJED ), za naknadu štete a
zbog neizdavanja rješenja iz člana 38. Zakona o privatizaciji, a po trećoj tužbi
nastavljena je parnica koja je bila u prekidu zbog stečaja, čime su tužbe i po ovom
osnovu, od strane suda ocijenjene kao neosnovane, a potvrđeno zakonito
postupanje Agencije za privatizaciju FBiH.
6.3. Obrazovanje i informiranje
Kontakti s predstavnicima sredstava informiranja ali i drugih zainteresiranih
javnosti (predstavnika izvršne, zakonodavne vlasti, DKP, naučnih i drugih institucija,
itd.), bili su prioritetne aktivnosti. Za njihove potrebe pripremane su informacije,
sakupljani i obrađivani podaci, kreirana saopćenja za javnost.
29
Javnost rada Agencija je ostvarivala i putem objave javnih poziva, obavijesti
koje su objavljivane u sredstvima informiranja ali i na web straici APF-a. U protekloj
godini pripremljeno je i objavljeno 36 javnih poziva, 11 dopuna registra, četiri
izmjene javnih poziva, 16 obavijesti, jedan konkurs, dva javna oglasa, 41 odgovor
na upite predstavnika informiranja, 28 odgovora na upite drugih zainteresiranih lica i
institucija za proces privatizacije, sedam saopćenja za javnost, 11 saopćenja za
javnost sa održanih sjednica Upravnog odbora APF, pet sjednica Nadzornog odbora.
Planski dokumenti, izvještaji i drugi dokumenti od važnosti za APF uređuju
se, lektorišu se, grafički uređuju, štampaju i pripremaju za distribuciju.
Nastavljena je aktivnost na dopuni Zbirke propisa iz oblasti privatizacije koja
je dopunjena zaključno sa 2009. godinom. Zbirka je u elektronskom obliku
distribuirana
svim zaposlenicima APF-a, po potrebi se prenosi na
CD
zainteresiranim organima, organizacijama i pojedincima.
Dnevno su praćeni tekstovi objavljeni u sredstvima informiranja i web portala
vezani za proces privatizacije u FBiH a jednom mjesečno su se u formi medijskog
izvještaja dostavljali menadžmentu i članovima Upravnog i Nadzornog odbora APFa.
Kreiran je promo materijal na engleskom jeziku u kojem su kratki profili
preduzeća čija je privatizacija predviđena Planom APF-a za 2010. godinu.
Kontinuirano se pripremaju informacije za web stranicu APF-a,
predlažu
izmjene i dopune. Krajem godine, započet je posao na izmjeni i inoviranju sadržaja
na web stranici čija se realizacija očekuje u narednoj godini.
Značajne aktivnosti vođene su na dopuni i inoviranju podataka za brošuru
„Privatizacija u FBiH 99/08“, organizaciono-tehničkim pripremama i realizaciji
inicijative Upravnog odbora APF-a za održavanjem okruglog stola na temu kontrole
ugovorom preuzetih obaveza, kao i pripremi podataka o pozitivnim promjerima iz
privatizacije koji bi se u formi plaćenom oglasa objavili u dnevim listovima FBiH. Ovi
projekti nisu realizirani u 2009. godini jer su podnosioci inicijativa procijenili da ih
treba prolongirati.
6.4. Poslovi informatike
U oblasti informatičkih poslova i ove godine značajne aktivnosti bile su
usmjerene na izvršenju obaveza Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i
Hercegovine u skladu sa odredbama člana 13. Pravilnika o postupku verifikacije
potraživanja za staru deviznu štednju na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije BiH“, br. 33/05 i 62/05) vezanih za povrat stare
devizne štednje sa JRG, koje su činile:
-
proslijeđivanje rješenja o nasljeđivanju čiji predmet ostavine je bila stara
devizna štednja na JRG,
-
proslijeđivanje izvoda sa JRG putem e-maila na elektronske adrese
članova Komisije za verifikaciju stare devizne štednje, i
-
izdavanje potvrda građanima o iznosima na JRG-a u svrhu podnošenja
zahtjeva za povrat stare devizne štednje u RS-u.
U periodu od 01. jula do 22. oktobra 2009. godine izvršavanje privatizacijskih
transakcija na šalterima u pošti je bilo obustavljeno, do stupanja na snagu Zakona o
izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku
privatizacije („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 65/09) kojim se
30
rok za važenje certifikata produžava do 30. juna 2010. godine. U tom periodu,
Odsjek informatike je izvršavao sve poslove za građane koji su se odnosili na
jedinstvene račune građana.
U okviru poslova održavanja lokalne računarske mreže APF-a, posebna
pažnja bila je na održavanju sigurnosti i zaštite podataka unutar mreže.
Izvršen je obilazak više šaltera u poštama na kojima se izvršavaju
privatizacijske transakcije i tom prilikom zamijenjena je neispravne opreme.
Svakodnevna aktivnost odvijala se na: obradi rješenja o nasljeđivanju – 255
rješenja od kojih je kod 18 rješenja utvrđena povreda člana 22. Zakona o privatizaciji
preduzeća; korekciji podataka na JRG građana; izdavanju obavijesti za otvaranje
JRG; izdavanju obavijesti o upisu sredstava putem JPD-a; prijemu i slanju e-mail
poruka; kreiranju izvještaja i analiza za potrebe APF-a; održavanju lokalne mreže
Agencije i podrška korisnicima na mreži; održavanje komunikacije između baze
podataka Registra potraživanja i BH i HB pošta; izradi sigurnosnih kopija podataka
sa servera na magnetne trake; pripremi i postavljanju aktuelnih stranica na web
apf.gov.ba iz ove agencije i 10 kantonalnih agencija; odgovoreno na više stotina
dopisa koji su dostavljeni Odsjeku za informatiku na obradu.
Izvršen je popis i evidentiranje dokumentacije ovog odsjeka.
6.5. Kontrola izvršenja ugovorenih obaveza
Kontrola i praćenje izvršenja ugovorenih obaveza privatiziranih preduzeća,
imovine preduzeća, dijelova i/ili udjela preduzeća, općinskih poslovnih prostora i
veterinarskih stanica iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH i
kantonalnih agencija za privatizaciju vrši se kontinuirano od zaključenja prvog
kupoprodajnog ugovora do danas.
Izvještaj o rezultatima izvršenja ugovorenih obaveza sačinjen je na osnovu
podataka prikupljenih nakon obavljenih neposrednih i posrednih kontrola što su ih
provele kantonalne agencije za privatizaciju i Agencija za privatizaciju u Federaciji
BiH, u skladu sa ugovorom i Pravilnikom o obavljanju kontrole izvršenja obaveza iz
kupoprodajnih ugovora u postupku privatizacije u Federaciji BiH („Sl. novine
Federacije BiH“, br. 52/09).
Pregled svih zaključenih ugovora, kao i status ugovora, u Federaciji BiH na dan
31.12.2009. godine, dat je u tabeli 1.
Tabela 1.
Status zaključenih
ugovora
Okončani ugovori
Aktivni ugovori
Pokrenut raskid ugovora
Raskinuti ugovori
Ukupno
Preduzeća
Broj
ugovora
430
79
41
51
601
%
71,55
13,14
6,82
8,49
100
Imovina
preduzeća
Broj
ugovora
493
90
2
12
597
Ukupno
%
82,58
15,08
0,34
2,01
100
Broj
ugovora
923
169
43
63
1.198
%
77,04
14,10
3,58
5,25
100
Stepen realizacija obaveza iz 601. ugovora o kupoprodaji dionica ili udjela
preduzeća prikazan je u tabeli 2.
31
Tabela2.
Obaveze
Cijena (KM)
Investicije (KM)
Zapošljavanje
radnika (broj)
Zatečeni
Novi
Ukupno
Preduzeća
Ugovoreno
794.539.155,00
1.374.360.528,00
42.719
15.335
58.054
Izvršeno
787.331.905,00
1.024.693.864,00
35.460
11.919
47.379
%
99,09
74,56
83,00
77,73
81,56
*Napomena: APF je sačinila poseban Izvještaj o kontroli izvršenja obaveza iz
kupoprodajnih ugovora zaključenih u postupku privatizacije sa stanjem na dan
31.12.2009. godine
6.6. Realizacija Plana kontrole ugovora u postupku privatizacije iz
nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH za 2009. godinu
Na osnovu plana kontrole za 2009. godinu vršena je neposredna i posredna
kontrola izvršenja svih ugovora u postupku privatizacije državnog kapitala
privatiziranih preduzeća i imovine preduzeća.
Kontrola izvršenja obaveza u kupoprodajnim ugovorima iz domena
privatizacije državnog kapitala preduzeća obavljena je u 10 neposrednih i sedam (7)
posrednih kontrola u skladu sa Planom privatizacije i programom rada Agencije za
privatizaciju u FBiH za 2009. godinu.
Na osnovu prikupljenih i obrađenih podataka, dostavljenih nalaza i mišljenja
neovisnih revizorskih kuća, u skladu sa članom 16. Pravilnika o obavljanju kontrole
izvršenja obaveza iz kupoprodajnih ugovora u postupku privatizacije u Federaciji BiH
(„Sl. novine Federacije BiH“,br. 52/09), izdata su dva uvjerenja o izvršenju
ugovorenih obaveza, i to za: preduzeće „Žica“d.d. Sarajevo, te „EnergoinvestTvornica dalekovodnih stubova“ d.d. Sarajevo.
Zbog neizvršenja ugovornih obaveza, Agencija za privatizaciju u Federaciji
BiH pokrenula je sudski spor za raskid ugovora u slučaju „Feroelektro“ d.d. Sarajevo,
a sporazumno je raskinut kupoprodajni ugovor u slučaju „Fabrike duhana Mostar“
d.d. Mostar, a nakon podnošenja tužbe za raskid ugovora zbog neispunjavanja
obaveza. Na osnovu utvrđenog stepena izvršenja ugovorenih obaveza iz
kupoprodajnih ugovora, tokom kontrole, sastanaka s kupcem i njihove izjave da nisu
u mogućnosti izvršiti obaveze iz ugovora, a u skladu sa mišljenjem Upravnog odbora
APF-a, u toku su postupci za raskid ugovora za „Borac Katarina“ d.o.o. Jajce i
„Borac konfekcija“ d.d. Travnik.
Na osnovu prikupljenih podataka o neizvršavanju obaveza iz kupoprodajnog
ugovora vezano za preduzeće „Volkswagen Sarajevo“d.o.o. Sarajevo, status kupca
kao manjinskog vlasnika, te posebno uvjeta i stepena realizacije „Projektne studije
1998. - 2002.“, vezane za pogodnosti i uvjete razvoja automobilskog sektora u
Federaciji BiH, izvještaj o stepenu realizacije i eventualnoj izlaznoj strategiji, upućen
je Vladi Federacije BiH na odluku o daljnjem postupanju. To je u skladu sa
predhodno dostavljenim zaključkom Vlade Federacije BiH. Agencija je preduzela i
sve aktivnosti oko rješavanja statusa preduzeća „Večernje novine“ Sarajevo, te je o
istom obavijestila Vladu Federacije BiH i po njenom zaključku započeće saradnju sa
Federalnim ministarstvom kulture.
32
Kontinuiranim posrednim i neposrednim kontrolama, stepenu izvršenja
ugovorenih obaveza, utvrđen je aktuelni status 19 kupoprodajnih ugovora:
okončano je osam (8) ugovora, dva (2) ugovora su raskinuta, a u dva (2) se vodi
sudski postupak za raskid ugovora, sedam (7) ugovora je aktivno.
Isto tako, u 2009. godini, vezano za kupoprodajne ugovore iz domena
privatizacije imovine preduzeća, gdje su prodavci-preduzeća vlasnici imovine,
obavljeno je pet (5) neposrednih i 12 posrednih kontrola u skladu sa Planom
privatizacije i programom rada Agencije za privatizaciju u FBiH za 2009. godinu.
Na osnovu prikupljenih i obrađenih podataka, mišljenja prodavca-preduzeća,
kao i dostavljenih nalaza i mišljenja neovisnih revizorskih kuća, u skladu sa članom
4. i 16. Pravilnika o obavljanju kontrole izvršenja obaveza iz kupoprodajnih ugovora
u postupku privatizacije u Federaciji BiH, Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH
izdala je pet (5) uvjerenja o izvršenju ugovorenih obaveza, i to za: „ Skladište ispred
palpera sa ekonomskim dvorištem“ vlasništvo preduzeća „Tvornice kartona i
ambalaže“ d.o.o. Cazin, „Ekonomsko dvorište, s trolej vodom, skladište i potrebna
infrastruktura“ vlasništvo Željezare „Zenica“d.o.o.Zenica, DC „Instalacije“ vlasništvo
IP „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići,
DC „Tvornica dijamatskog alata“ vlasništvo
IP“Krivaja“ d.o.o. Zavidovići, te DC “Krivaja metali“ vlasništvo IP“Krivaja“d.o.o.
Zavidovići.
U skladu sa rezultatima kontinuiranih posrednih i neposrednih kontrola,
stepenu izvršenja ugovorenih obaveza, utvrđen je aktualni status 21 kupoprodajnog
ugovora vezano za imovinu preduzeća: okončano je osam (8) ugovora, dva (2)
ugovora su raskinuta, 11 ugovora je aktivno.
Aktivnosti Agencije za privatizaciju u FBiH a u skladu sa zaključcima Vlade
Federacije BiH, provodile su se i kroz prateće realizacije izvršenja ugovorenih
obaveza po Ugovoru o dokapitalizaciji “BH Stteel Željezara” d.o.o Zenica, izvršenje
ugovorenih obaveza po Ugovoru o dokapitalizaciji preduzeća “Energopetrol” d.d.
Sarajevo, zaključenom između Vlade Federacije BiH i Konzorcija INA/MOL, kao i
aktivnosti u praćenju Ugovora o zajedničkom ulaganju zaključenom između “IP
Krivaja” d.o.o Zavidovići i “Ferimpeks” d.o.o Zavidovići i Ugovor o osnivanju
zajedničkog društva i rješavanje svih otvorenih pitanja iz predmetnog Ugovora o
zajedničkom ulaganju.
Kontroli izvršenja obaveza iz kupoprodajnih ugovora u nadležnim agencijama
za privatizaciju, kao važnom segmentu procesa privatizacije, posvećuje se posebna
pažnja sa ciljem stalnog unapređenja. Zadatak Agencije za privatizaciju u FBiH je i
unapređivanje i donošenje novih normativnih akata koji reglišu postupak kontrole, te
je u skladu s tim, uz saradnju sa kantonalnim agencijama za privatizaciju, UO APF
na 41. sjednici, 27.7.2009. godine donio novi Pravilnik o obavljanju kontrole izvršenja
obaveza iz kupoprodajnih ugovora u postupku privatizacije u Federaciji BiH
(“Službene novine Federacije BiH”, br. 52/09 od 10.8.2009. godine). Agencija za
privatizaciju u FBiH je u predhodnom periodu dostavljala primjedbe i prijedloge na
Nacrt zakona o kontroli-reviziji privatizacije koji je upućen u parlamentarnu proceduru
a nakon usvajanja od strane Vlade Federacije BiH na 113. sjednici, održanoj
19.8.2009. godine.
Agencija za privatizaciju u FBiH kao i kantonalne agencije, nastavljaju
obavljanje svih redovnih aktivnosti u praćenju izvršenja obaveza u skladu sa
pozitivnim zakonskim propisima i svojim ovlaštenjima, uz izvještavanje nadležnih
organa.
33
7. ORGANIZACIJA I FUNKCIONIRANJE AGENCIJE
7.1. Nadležnost i unutrašnja organizacija
U skladu sa članom 2. Zakona o agenciji za privatizaciju („Službene novine
Federacije BiH“, br. 18/96 i 2/02), Agencija za privatizaciju u Fedraciji BiH je
specijalizirana organizacija Federacije Bosne i Hercegovine za obavljanje stručnih i
drugih poslova u vezi sa privatizacijom preduzeća.
Unutrašnja organizacija Agencije zasnovana je na zakonskim propisima i
odlukama i zaključcima Upravnog odbora i prilagođena potrebama provedbe
procesa privatizacije.
Povjereni poslovi obavljaju se putem Sektora za tenderske prodaje, Sektora za
pasivni podbilans i spornu imovinu, Sektora za podršku i Službe zajedničkih poslova,
u okviru kojih djeluje jedanaest odsjeka.
Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji APF sistematizovano je 61 radno mjesto, a
u Agenciji je tokom 2009. godine bilo u prosjeku 35 zaposlenih, što predstavlja 57%
popunjenosti sistematizacije.
Daljnja unutrašnja organizacija i sistematizacija poslova, odnosno kadrovsko
osposobljavanje APF zavisit će od Plana privatizacije za 2010. godinu i stvaranja
pretpostavki za ubrzanje procesa privatizacije, kao i od opredjeljenja u vezi sa
Zakonom o reviziji privatizacije i Zakonom o početnom bilansu preduzeća i banaka
koji predviđaju uspostavu Odjeljenja za kontrolu i Direkcije za pasivni podbilans.
7.2. Rukovođenje, upravljanje i nadzor nad radom Agencije
Agencijom rukovodi direktor koji ima zamjenika direktora. Direktora i zamjenika
direktora imenuje rješenjem Vlada FBiH, sa ovlaštenjima utvrđenim Zakonom o
agenciji za privatizaciju, Statutom Agencije i drugim propisima.
Krajem juna 2009. godine zamjeniku direktora prestao je radni odnos zbog
odlaska u penziju i do 31.12. 2009. godine nije izvršeno novo imenovanje.
Radi davanja mišljenja i prijedloga direktoru za rješavanje bitnih pitanja iz
djelokruga rada Agencije, obrazovan je Stručni kolegij koji sačinjavaju: direktor,
zamjenik direktora, pomoćnici direktora i sekretar Agencije. U izvještajnom periodu
Stručni kolegij je održao 44 sjednice na kojima je analiziran rad sektora, materijali
pripremljeni za Vladu FBiH i sjednice Upravnog i Nadzornog odbora, odluke i
zaključci Vlade FBiH i Upravnog i Nadzornog odbora, planovi privatizacije i programi
rada Agencije, finansijski planovi i izvještaji, izvještaji o provedbi procesa
privatizacije i aktivnostima Agencije, nacrti i prijedlozi zakonskih propisa i
podzakonskih akata koje iniciraju resorna ministarstva, institucije i ustanove Vlade
FBiH, drugi propisi i opći akti koje priprema Agencija, razne analize, informacije i
drugi materijali i aktuelna pitanja iz djelokruga rada Agencije i oblasti privatizacije u
FBiH.
Posebnu pažnju Kolegij je posvećivao pitanjima interne kontrole i unapređenja
kontrolnih postupaka i procedura, te predlagao rješenja i preduzimao odgovarajuće
mjere. Donešeno je Uputstvo o kolanju računovodstvene dokumentacije, Procedure
komuniciranja sa okruženjem, Procedure o poklonima i reprezentaciji, Procedure za
pristup informacijama, Procedure o načinu i uslovima korištenja službenih vozila,
Uputstvo o obavljanju popisa i radu popisnih komisija, te druge mjere i aktivnosti.
Agencijom upravlja Upravni odbor. Sastav, nadležnost i broj članova definiran je
Zakonom o agenciji za privatizaciju i Statutom Agencije. Upravni odbor broji devet
34
članova koje je imenovala Vlada FBiH, Rješenjem V. broj: 607/2005, od 24.11. 2005.
godine. Upravnom odboru je istekao mandat krajem novembra 2009. godine i do
kraja 2009. godine nije imenovan novi saziv (proveden je postupak i Vladi
dostavljena preporuka za imenovanje sa rang listom uspješnih kandidata).
U 2009. godini Upravni odbor je održao 11 sjednica na kojima je razmatrano 99
tačaka dnevnog reda i donesena 143 zaključka i 13 odluka. Redovno su razmatrana
pitanja koja se odnose na mjesečne i kvartalne izvještaje o provedbi procesa
privatizacije i aktivnostima APF; izvještaje o realizaciji izvršenja kupoprodajnih
ugovora; ostvarivanje planskih zadataka; stanje preduzeća Feroelektro, FDM,
Borac-Konfekcija i Borac-Katarina, Agrokomerc, Energoinvest, Bosnalijek, Željezara
Zenica, Sarajevo-osiguranje, Volkswagen, Hidrogradnja; prodaju kapitala putem
berze (Unis i Šipad Export-Import); prodaju preduzeća putem restrukturiranja,
dokapitalizacije i zajedničkog ulaganja (Aluminij, Energopetrol, Krivaja, KTK); zaštitu
stvari i prava iz pasivnog podbilansa; stanju sudskih i upravnih sporova i stanju spisa
po tužbama APF i druga značajna pitanja.
U cilju otklanjanja uočenih prepreka koje su usporavale privatizaciju, analizirani su
problemi i predlagane mjere za prevazilaženje stanja i dinamiziranje procesa.
Ocijenjeno je da je proces privatizacije u zastoju, da se planirani zadaci ne ostvaruju
i da su rezultati veoma ograničeni iako UO preduzima aktivnosti i mjere iz svoje
nadležnosti:
Inicirano je donošenje odgovarajućih odluka, provedbenih akata i drugih
dokumenata sa ciljem otklanjanja uočenih slabosti i brže pripreme preduzeća za
prodaju. Date su primjedbe na Nacrt zakona o reviziji privatizacije u FBiH. Donešen
je Pravilnik o dopunama Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela
preduzeća, Model ugovora o kupoprodaji preduzeća u postupku privatizacije,
Pravilnik o obavljanju kontrole izvršenja obaveza iz kupoprodajnih ugovora u
postupku privatizacije u FBiH, Odluka o metodama, rokovima i nadležnoj Agenciji za
privatizaciju preduzeća iz člana 3. Zakona o privatizaciji preduzeća, Odluka o visini
naknade za provođenje aukcija, tendera i neposrednih pogodbi predmeta male
privatizacije, Odluka o usvajanju korigovanog programa privatizacije i početnog
bilansa stanja preduzeća Energoinvest, Odluka o korekciji prodajne cijene dionica na
berzi za preduzeća Šipad Export-Import i Odluka o promjeni početne prodajne cijene
dionica dijela državnog kapitala preduzeća Unis Sarajevo, Odluka o visini naknade
članovima Upravnog i Nadzornog odbora APF, odluke o usvajanju finansijskih
planova i rebalansa finansijskih planova i finansijskih izvještaja, te druga opća i
pojedinačna akta.
Posebna pažnja bila je posvećena problematici pasivnog podbilansa, naplati
potraživanja i regulisanju odnosa između Jugoimport-SDPR Beograd i preduzeća iz
FBiH i APF i analizi presuda i stanju spisa po tužbama APF. O navedenoj
problematici redovno je izvještavana Vlada FBiH, predlagane mjere i preduzimane
aktivnosti prema svim institucijama FBiH radi njihovog uključivanja u zaštitu
potraživanja iz pasivnog podbilansa i provođenja Međunarodnog ugovora o AneksuG Okvirnog sporazuma o sukcesiji, te o tome upoznavana javnost BiH.
Redovno su razmatrana pitanja izvršenja obaveza iz kupoprodajnih ugovora koje
je zaključila APF i Vladi FBiH dostavljani izvještaji i informacije sa prijedlogom mjera
za svako pojedinačno preduzeće.
Nadzor zakonitosti rada i finansijskog poslovanja APF provodi Nadzorni odbor koji
je imenovan Odlukom Parlamenta FBiH br: 01-02-05-877/08, od 17.07. 2008. godine
i sastoji se od predsjednika i pet članova. U 2009. godini održano je pet sjednica
Nadzornog odbora, na kojima su razmatrane 24 tačke dnevnog reda i utvrđen 31
35
zaključak. U skladu sa Zakonom o agenciji za privatizaciju i vlastitim Okvirnim
planom rada za 2009. godinu težište rada bilo je usmjereno na: izvještaj o radu i
finansijskom poslovanju APF; izvještaj o provedbi procesa privatizacije i aktivnostima
APF; godišnji program rada i finansijski plan sa izmjenama i dopunama tih planova;
godišnji izvještaj o radu Nadzornog odbora koji se jedanput godišnje podnosi
Parlamentu FBiH i druga pitanja.
7.3. Finansiranje Agencije
Zakonom o privatizaciji preduzeća u FBiH propisano je da se novčana sredstva
ostvarena prodajom preduzeća prebacuju na posebne (Escrow) račune budžeta
FBiH ili kantona, zavisno od toga da li se radi o preduzeću od federalnog ili
kantonalnog značaja, s tim da namjenu korištenja tih sredstava utvrđuje nadležna
vlada.
Zakonom o agenciji za privatizaciju utvrđeno je da se APF finansira iz
budžeta/proračuna FBiH, donacija domaćih i stranih organizacija, naknada za usluge
i drugih izvora.
Odlukom Vlade FBiH o načinu finansiranja Agencije, broj: 333/02, APF je skinuta
sa liste budžetskih korisnika i upućena na finansiranje od prihoda ostvarenih
prodajom (privatizacijom) preduzeća, naknada za izvršene usluge i drugih izvora, do
visine planiranih troškova poslovanja, s tim da Vlada FBiH daje saglasnost na
Godišnji finansijski plan APF.
Pregled finansijskog stanja dat je u Finansijskom izvještaju APF za period 01.01.31.12. 2009. godine.
8. ZAKLJUČNA RAZMATRANJA
1.
Bez obzira na prihvaćeni značaj i neophodnost procesa privatizacije za
uspostavljanje tržišne ekonomije i efikasnosti, rezultati njenog provođenja u periodu
1999. do 2009. godine su nezadovoljavajući.
Od 13,5 milijardi KM državnog kapitala opredijeljenog za privatizaciju, do kraja
2009. godine, realizirana je prodaja od samo 5,61 milijardu KM (41,49%) uključivo i
prodaju kapitala i imovine preduzeća pod uslovima „male privatizacije“.
Od ukupnog prihoda koji je iznosio oko devet milijardi KM, 0,519 milijardi
(5,76%) je naplaćeno u gotovini.
Također, očekivano povećanje ekonomske efikasnosti, obima proizvodnje i
usluga, zapošljavanja, investicija i drugih ekonomskih parametara su izostali. Ovaj
izostanak uslovio je najšire primijenjeni model masovne privatizacije kroz JPD.
2. Potrebno je posebno istaći da je proces, u nekoliko posljednjih godina,
praktično u potpunom zastoju.
U 2005. godini, u Federaciji BiH, prodan je državni kapital od 61,5 miliona KM i
ostvarena prodajna cijena od 19,2 miliona KM. Uz kontinuirani pad po godinama u
Federaciji BiH u 2009. godini prodan je državni kapital od 12,104 miliona KM i
ostvarena prodajna cijena od 7,64 miliona KM.
3. Vlada Federacije BiH je, uvažavajući značaj i negativne trendove procesa,
u dokumentima „Politika djelovanja i osnovne strategije Vlade FBiH za period 2007.2010. godina“ i „Politika privatizacije državnog kapitala u FBiH sa program
prioritetnih ulaganja“, procesu privatizacije dala odgovarajući značaj.
36
Također, međunarodna zajednica je u programu integrisanja BiH u EU,
definirala kao kratkoročne i hitne brojne mjere uključivo i mjere u procesu
privatizacije.
Praktična realizacija ciljeva i mjera je u potpunosti izostala.
4. Studija „Analiza razloga i uzroka nedovoljnog interesa domaćih i stranih
investitora za ulaganje kroz proces privatizacije u FBiH“ ukazala je na brojne razloge
za nezadovoljavajuće rezultate i trendove procesa privatizacije.
Uz značajan i poznat uticaj globalne finansijske krize, entitetske privatizacije,
primijenjenog modela prodaje kroz JPD, decentralizovan sistem sa 11 Agencija,
detektirani su i brojni drugi razlozi svrstani u tri (3) grupe i to:
• Politički makroekonomski i poslovni ambijent sa najvećim uticajem na sve
vidove investiranja a ne samo investiranjem kroz privatizaciju.
• Mjere regulacije i efikasnosti,
• Unapređenje privatizacijske ponude i potražnje.
5. Ocjena iz Izvještaja je, da brojni uslovi i mjere za investiranje i investiranje kroz
privatizaciju nisu realizirani do kraja 2009. godine.
Također, ocjena je da su na rezultate privatizacije u 2009. godini najveći uticaj imali
razlozi od kojih izdvajamo:
• Prijedloge odluka o odobravanju načina odnosno metoda prodaje za osam (8)
preduzeća, koje je Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH, prema zakonskoj
proceduri proslijedila Vladi Federacije BiH. Vlada ih nije razmatrala.
U prvoj polovini godine to je bilo uslovljeno opredjeljenjem Vlade Federacije
BiH da se privatizacijske aktivnosti ne pokreću dok se na Parlamentu
Federacije BiH ne usvoji dokument „ Politika privatizacije državnog kapitala u
FBiH i program prioritetnih ulaganja“ a, u drugoj polovini 2009. godine
opredjeljenjem Vlade FBiH na izradi revidiranog Plana privatizacije i programa
rada APF-a.
• Opredjeljenje Vlade da se iz privatizacije izuzmu preduzeća iz sektora
telekomunikacija (HT Mostar i BH Telekom) i promjene planiranih aktivnosti
(metoda privatizacije KTK Visoko).
• Nepripremljenost preduzeća za privatizaciju zbog neriješenih krupnih stavki iz
BS koje uslovljavaju velike promjene na kapitalu koji je predmet prodaje
(Željezara Zenica).
• Uslovljenošću privatizacije kod preduzeća sa spornom imovinom okončanjem
pokrenutih sudskih postupaka.
6. U 2009. godini nije poboljšano upravljanje pasivnim podbilansom.
Zakonska pozicija pasivnog podbilansa (Direkcija za pasivni podbilans) nije
realizirana u 2009. godini, te Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH i dalje
obavezu zaštitu stvari, prava i obaveza iz pasivnog podbilansa vrši na osnovu
„Odluke o obavezi zaštite državne imovine i finansiranja potraživanja i dugovanja
pravnih osoba iz BiH u drugim državama bivše SFRJ („Službeni glasnik BiH“, broj
2/04) i „Odluke o davanju ovlasti za zastupanje pred sudovima u državama nastalim
raspadom bivše SFRJ“ (V. broj 250/07 od 30.05. 2007. godine).
7. Vođeno izraženim značajem privatizacije i drugih vidova investicija,
posebno stranih, na ekonomske i druge tranzicijske procese u BiH, evidentnog
zastoja procesa u nekoliko posljednjih godina, mogućnosti sanacije budžetskog
deficita, insistiranja međunarodne zajednice na okončanju procesa u razumnom roku
itd., Vlada Federacije BiH je na 114. sjednic,i održanoj 25. 08. 2009. godine,
razmatrajući rezultate procesa donijela Zaključak kojim se nalaže Agenciji za
37
privatizaciju u Federaciji BiH da izradi i Vladi FBiH dostavi Revidirani plan
privatizacije i program rada Agencije koji će se primjenjivati do kraja 2010. godine.
Također, Agenciji je naloženo da kod izrade Plana uvaži diskusiju (principe)
koji su iznijeli ministri Vlade Federacije BiH a koji bi trebali da otklone glavne, uočene
razloge za zastoj procesa i loše postprivatizacijske rezultate u nastavku procesa.
38
Download

poduzete aktivnosti za poduzeća iz plana za 2009