»PIK-BEČEJ« A.D. U STEČAJU
SEKTOR PLANA I ANALIZE
Datum: 22.01.2015
-
Izveštaj o poslovnim aktivnostima u PIK Bečej-u u periodu I-XII 2014. godine
Osnovne naturalne postavke za Plan poslovanja PIK Bečej-a za 2015. godinu
PB-840-102.01
Bečej, januar 2015. godine
I. Izveštaj o poslovnim aktivnostima u PIK Bečej-u u periodu I-XII 2014. godine
Ratrastvo
Ukupna proizvodnja u RJ Ratrstvo je bila na nivou:
Opis
Jm
Ostvareno
2013
Ostvareno
2014
Index
Ratarski proizvodi
Mešaona stočne hrane
Centar za doradu semena
kg
kg
kg
122.266.700
6.552.007
9.810.830
109.899.257
16.782.670
10.675.458
89,9
256,1
108,8
Ostvareno
2013
Ostvareno
2014
Indeks
Prinos po hektaru najvažnijih kultura je ostvaren na sledećem nivou:
R.b.
Biljne vrste
1.
Pšenica
5.889
5.070
86,1
2.
Ječam ozimi
4.538
3.460
76,2
3.
Ječam jari
2.277
0
0
4.
Tritikale
6.204
3.428
55,3
5.
Ovas
3.669
2.557
69,7
6.
Kukuruz merkantilni
6.098
9.909
162,5
7.
Kukuruz semenski
2.505
3.300
131,7
8.
9.
Soja
Šećerna repa (prinos za plaćanje)
3.116
59.851
3.676
46.542
118,0
77,8
10.
Lucerka seno
9.591
6.936
72,3
11.
Lucerka seme
465
0
0
12.
Grašak konzumni
4.122
5.917
143,5
13.
Boranija
9.853
6.903
70,1
14.
Kukuruz šećerac
14.796
18.086
122,2
Od ukupno obradive površine od 7.771 ha biljne vrste su posejane na 7.760 ha dok je 11 ha ostalo
neposejano zbog zabarivanja. Postrna setva je ostvarena na 325,5 ha. U proizvodnoj 2013. godini suša se razlikuje
od one iz 2012. godine po tome što je kraći period suše praćen daleko većim temperaturama. Raspored padavina
je bio odlučujući faktor što su prinosi i ukupna proizvodnja veća. U proizvodnoj 2014. godini u uslovima visokih
dnevnih, nisikih noćnih temperatura i čestih padavina populacija glodara se nekontolisano povećala tako da su
mere zaštite od glodara proširene na sve biljne vrste. Smanjili su prinose strnih žita i krmnog bilja (38 ha ozimog
ječa je preorano). Niske noćne temperature u toku leta uticale su na smanjenje prinosa kod boranije iz redovnog
roka. Višak padavina je negativno uticao na kvalitet korena šećerne repe (niska digestija). Zbog veće količine
korena u šećeranama odvoženje korena sa prizmi završeno je u januaru 2015. godine. U mešaoni stočne hrane su
se pored koncentrata za RJ Govedarstvo proizvodili i za RJ Svinjarstvo u količini od 10.647.425 kg.
Svinjarstvo
Opis
Jed.mere
Tovne svinje I
Osvareno
2013
82.088
7.984.196
97,26
11.916
736.736
61,83
94.004
8.720.932
92,77
grla
kg
kg
grla
kg
kg
grla
kg
kg
Prosečna težina
Tovne svinje II-ekomomsko klanje
Prosečna težina
Ukupno tovne svinje
Prosečna težina tovljenika
Ostvareno
2014
80.918
8.108.699
102,2
7.691
530.784
69,01
88.609
8.639.483
97,50
Index 2014/2013
98,6
101,6
105,1
64,5
72,0
111,6
94,3
99,1
105,1
Realizacija tovnih svinja u 2014. godini je manja u odnosu na 2013. godinu za 5,7%, dok je ukupan broj
svih kategorija svinja u odnosu na 2013.godinu veći za 3,7%. Prosečna ostvarena prodajna cena za period I-XII
2014. godine iznosila je 174,6 din/kg, dok je trenutna cena 135 din/kg, a posledica pada cene je nekontrolisani uvoz
svinjskog mesa.
Govedarstvo
Uporedni pregled relizacije mleka u RJ Govedarstvo
Opis
Jed.mere
Mleko
Osvareno
litara
2013
Ostvareno
2014
10.381.288
Index
2014/2013
10.826.998
104,6
Uporedni pregled brojnog stanja grla svih kategorija u RJ Govedarstvo
Brojno stanje goveda
Kategorija goveda
Jed. mere
Na dan
31.12.2013
Na dan
31.12.2014
Razlika
Indeks
2014-2013
2014/2013
Krave
grla
1,609
1,632
23
101,4
Ostale kategorije
grla
1,857
1,895
38
102,0
Uporedni pregled premija za mleko i priplodna grla u u RJ Govedarstvo
Opis
Jed.mere
Ostvareno
2013
Ostvareno
2014
Index
2014/2013
Premije za mleko
din
72,669,016
75,788,987
104,3
Premije za priplodna grla
din.
26.921.853
39.803.663
147,8
Ukupno prihodi od premija
din
99.590.869
115.592.651
116,7
Realizacija mleka u 2014. godini je veća za 4,6% i ukupna količina je visokog kvaliteta je isporučena
poznatom kupcu (Imlek). Brojno stanje svih kategorija je veće za 2% od toga krava 1,4%. Premije za mleko su
isplaćene po ceni od 7 din/l realizovanog mleka te su iste i ukalkulisane na prihodima. Isplaćeni su i podsticaji za
priplodna grla.
Flora
Ostvarena proizvodnja u RJ Flora
Opis
Jed.mere
Ostvareno
2013
Ostvareno
2014
Index
2013/2012
Konzervirano povrće
kg
2.401.355
3.119.041
129,9
Brzosmrznuto povrće
kg
3.891.111
5.916.050
152,0
Ukupno:
kg
6.292.466
9.035.091
143,6
Stanje zaliha RJ Flora na dan 31.12.2014.godine
(kg)
Naziv proizvoda
Stanje 31.12.2013
Stanje 31.12.2014
Index
Konzervirano povrće
1.588.433
983.329
61,9
Brzosmrznuto povrće
Ukupne zalihe
396.735
1.985.168
3.890.955
4.874.284
980,8
245,5
Proizvodnja i prerada povrća u 2014. godini je veća za 43,6% zbog veće proizvodnje graška, boranije i
kukuruza šećerca.
Ribnjak
Opis
Jm
Ostvareno
2013
Ostvareno
2014
Index
Realizacija ribe
Kg
228.121
556.433
243,9
Zalihe nedovršene proizvonje i goovih proizvoda
Kg
471.530
375.081
79,5
Realizacija ribe u 2014. godini je veća za 143,9 % u odnosu na prethodnu godinu, dok su zalihe ribe manje za
20,5% u istom periodu.
Ostale RJ
RJ Dvorac Fantast je periodu poslovanja I–XII 2014.godine, ostvario promet turističko-ugostiteljskih
usluga u iznosu od 16.273.409 dinara, što je za 13,7% više u odnosu na prethodnu 2013.godinu u kojoj je
ostvareno 14.313.840 dinara.Od toga je realizacija restorana 10.418.725 dinara i veća je za 18,8% u odnosu na
prethodnu godinu, realizacija prenoćišta 2.859.155 dinara i veća je za 8,5% a realizacija ostalih usluga je 2.995.529
dinara i veća je za 3,1% u odnosu na isti period prethodne godine. OJ Ergela na dan 31.12.2014.godine, brojno
stanje po svim kategorijama konja je 52 komada i ovaca 45 komada. Na kraju 2013.godine, bilo je 59 konja i 32
ovce.
U RJ Trgovina je u periodu poslovanja I–XII 2014.godine, ostvaren promet robe u iznosu od 109.860.713
dinara, što je 8,4% manje u odnosu na isti period prethodne godine, kada je prodavnica Poljomarket ostvarila
promet u iznosu od 119.943.899 dinara.
U RJ Građevinar ostvaren je obim građevinskih usluga u iznosu od 33.610.337 dinara, što je za svega
1,2% više u odnosu na 2013.godinu, kada je ostvareno 33.212.858 dinara.
Investicije u 2014. godini
Ukupne investicije u 2014. godini iznose 46.522.799,51 dinara. Po radnim jedinicama to izgleda ovako:
- RJ Ratarstvo
28.521.777,02 dinara
- RJ Svinjarstvo
9.204.643,79 dinara
- RJ Govedarstvo
4.519.903,80 dinara
- Zajedničke službe
1.919.680,79 dinara
- RJ Flora
1.300.718,67 dinara
- RJ Ribnjak
918.271,44 dinara
- RJ Građevinar
139.804,00 dinara
Značajnije investicije su: Prskalica samohodna HARDY Alpha evo 4100 (24,1 milion dinara); Setvospremač Vicon
Cultimat Pro 9,1 (2,1 milion dinara); Mix prikolica Triomix (6,9 miliona dinara); Sistem mikroniranja (3,2 miliona
dinara). U 2013. godini ukupne investicije su bile na nivou od 11.437.185 dinara.
Broj radnika , kvalifikaciona struktura i starosna struktura u PIK Bečej-u
na dan 31.12.2014. godine
ORGANIZACIONI DEO
VSS
VŠS
SSS
KV
PKV
NKV
UKUPNO
Na određeno
RADNA ZAJEDNICA
16
13
66
26
3
51
175
53
RATARSTVO
30
5
150
97
10
120
412
36
RIBNJAK
3
1
7
9
20
40
2
GOVEDARSTVO
6
29
25
91
152
41
FLORA
7
2
53
31
48
141
2
SVINJARSTVO
6
2
37
42
6
110
203
41
GRADJEVINAR
4
4
3
11
22
18
POLJOMARKET
1
8
4
2
15
6
6
3
15
31
2
353
248
30
468
1.191
195
21
1
1
31
9
374
249
469
1.222
204
DVORAC FANTAST
1
UKUPNO PIK - BEČEJ
69
PIK BEČEJ Veterina doo
8
UKUPNO
77
23
23
1
30
UKUPNO(neodređeno +određeno)
Ukupno
1.426
Raspon
PIK Bečej
Veterina doo
Ukupno
do 20 godina
6
0
6
21-30 godina
106
11
117
31-40 godina
293
16
309
41-50 godina
485
7
492
51-60 godina
448
3
451
preko 60 godina
48
3
51
1,386
40
1,426
Ukupan broj zaposlenih na kraju 2013.godine je iznosio 1397.
Zarade u 2014 godini
Red.br.
OPIS
Ostvareno
2013
Ostvareno
2014
2014 / 2013
1
NETO ZARADA
447,317,981.19
457,528,130.16
102.28
2
BRUTO ZARADA
723,176,734.08
739,003,322.66
102.19
3
Prosečan neto / br.rad.po pl.spisku
27,648.06
28,021.08
101.35
4
Prosečan neto / br.rad.na bazi čas.rada
25,577.10
25,684.96
100.42
5
Prosečan br.rad.po pl.spisku
1,348.00
1,361.00
100.96
6
Prosečan br.rad.na bazi čas.rada
1,457.42
1,484.42
101.85
7
Sezonski radnici - ukupno fakturisano
47,865,299.74
40,954,435.47
85.56
Sve zarade, radnicima i sezonskoj radnoj snazi, tokom 2014. godine su isplaćene na vreme kao i sve obaveze
prema državi koje proizilaze iz obračuna i isplata zarada.
Sistem kvaliteta
Treća resertifikaciona provera sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa ISO 9001: 2008 je uspešno sprovedena
18.06.2014. godine od strane sertifikacione kuće TMS CEE d.o.o. (TÜV SUD). Sertifikat je produžen do
14.09.2017.godine. Istog dana uspešno je sprovedena i nadzorna eksterna provera HACCP sistema u RJ Flora.
Sprovedena je obuka za HACCP sistem zaposlenima na RJ Dvorac Fantast, u proizvodnji hrane za životinje i
proizvodnji meda.
Uvedene su interne mesečne kontrole efikasnosti sprovedenih mera održavanja higijene uzimanjem briseva u
restoranima i prodavnici OJ Maloprodaja prodavnica Poljomarket.
Ostale aktivnosti
Od ostalih bitnih aktivnosti u 2014.godine PIK Bečej je:
izvršio sva plaćanja prema javnim preduzećima (Elektrovojvodina,Srbijagas,Gas Bečej,Toplana
Bečej....)
izvršio sva plaćanja prema državi (plaćeni su svi porezi i doprinosi a tokom 2014. godine plaćen je i
zakup državne zemlje za 2014/15 godinu u iznosu od 574.000 evra za korišćenje 4800 hektara
zemlje)
izvršio sva plaćanja prema osiguravajućim društvima (imovina osigurana kod Dunav osiguranja i
manjim delom kod DDOR Novi Sad)
izvršio plaćanja prema dobavljačima koji ne finansiraju proizvodnju.
nakon više godina izvršio sva plaćanja prema dobavljačima koji finansiraju proizvodnju (setva i
ishrana stoke).
nakon više godina pokrenuta proizvodnja koncentrata za tovljenike u našoj mešaoni stočne hrane
kupljeno i plaćeno oko 900 vagona sirovog kukuruza na tržištu za potrebe našeg stočarstva sa
cenom 9,60 dina po kilogramu (bez PDV-a).
Ostvreni rezultat iz Poslovnog podbilansa
Opis pozicije
A. I. POSLOVNI PRIHODI
1. Prihodi od prodaje
2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe
3. Povećanje vrednosti zaliha učinaka
4. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka
5. Ostali poslovni prihodi
II. POSLOVNI RASHODI
1. Nabavna vrednost prodate robe
2. Troškovi materijala
3. Troškovi zarada, naknada zarada i ost. lič. rash.
4. Troškovi amortizacije i rezervisanja
5. Ostali poslovni rashodi
III. POSLOVNI DOBITAK
Ostvareno 2013
5,907,885,683
4,728,790,430
943,608,125
145,464,233
74,791,429
164,814,324
5,782,475,330
452,097,915
3,803,319,756
810,854,170
199,412,859
516,790,629
125,410,353
Procena 2014
5,945,092,768
4,813,694,992
898,491,066
292,422,607
215,285,174
155,769,277
5,763,983,569
377,446,691
3,817,152,027
818,262,629
190,170,355
560,951,865
181,109,199
Index
100.62
101.80
95.22
201.03
287.85
94.51
99.68
83.49
100.36
100.91
95.36
108.54
144.41
Konačan finansijski rezultat PIK Bečej-a za 2014. godinu biće pozitivan i znaće se nakon preostalih knjiženja, a
najkasnije do 10.02.2015. godine.
II. Osnovne naturalne postavke za Plan poslovanja PIK Bečej-a za 2015. godinu
Plan setve u 2015. godini
REDOVNA SETVA
Redni broj
Biljna vrsta
Površina u ha
1
Ječam semenski
70.00
2
Ječam merkantilni
330.26
3
Pšenica semenska
1298.06
4
Ovas
5
Šećerna repa
604.68
6
Soja semenska
1112.19
7
Soja merkantil
94.09
8
Kukuruz semenski
717.56
19.86
9
Kukuruz merkantilni
1736.03
10
Kukuruz šećerac
356.05
11
Grašak
649.75
12
Boranija
121.94
13
Lucerka nova
304.09
14
Lucerka stara
249.36
15
Talijanski ljulj
73.17
16
Facelija
UKUPNO:
11.60
19
Voćnjak
46.49
20
Rasadnik
UKUPNO:
9.00
7,748.69
7,804.18
DRUGA SETVA
Red.br.
Biljna vrsta
Površina u ha
1
Kukuruz šećerac
140.00
2
Boranija
187.00
3
Soja
UKUPNO:
110.00
437.00
Objašnjenje plana setve 2014/2015 godina
I.
Prva setva
Strna žita –pod rednim brojem 1.2. 3. i 4.(ječam semenski,ječam merkantilni,pšenica semenskan i ovas)
-
zbog plodoreda
semenska proizvodnja + 15% stimulacije+dorada u našem centru
merkantilni pivski ječam+10% stimulacija
ovas za potrebe Ergele
ukupne potrebe za slamom za stočarstvo
Šećerna repa-pod rednim brojem 5.
-
obaveza po Ugovoru(Sunoko)
kao klasična ratarska kultura(izuzev semenske)najdohodovnija
Soja-pod rednim brojem 6.i 7.
- semenska proizvodnja+ 15% stimulacija + dorada u našem centru
- za potrebe hrane za stočarstvo
Kukuruz semenski-redni broj 8.
- na bazi 3 tone doradnog semena po hektaru bruto prihod je preko 3.500 evra,sušenje i primarna dorada u
našem centru 16-17 e/toni
Kukuruz merkantilni-redni broj 9.
-
za potrebe stočarstva
• silaža
• mleveno zrno
• suvo zrno(za potrebe naše mešaone stočne hrane)
Kukuruz šećerac,grašak i boranija-redni broj 10.11.i 12.
- za potrebe prerade u našoj RJ Flora
Lucerka nova,lucerka stara i talijanski ljulj-redni broj 13.14. i 15.
- za potrebe stočarstva(govedarstvo) jer se na slobodnom tržištu ta količina koja je nama potrebna nemože
kupiti
Facelija-redni broj 16.
- semenska proizvodnja
- za potrebe našeg pčelarstva
II.
Druga setva
Kukuruz šećerac-redni broj 1.
- za potrebe prerade u našoj RJ Flora
Boranija-redni broj 2.
- zbog ugovora sa firmom Aretol za nabavku semena
- za potrebe prerade u našoj RJ Flora
Soja- redni broj 3.
- najmanje zahtevna da ide u drugu setvu a daje prinos od 2-2,5 tona po hektaru
Ratrastvo
Opis
Jm
Ostvareno
2014
Ostvareno
2015
Index
2015/2014
Ratarski proizvodi
Mešaona stočne hrane
Centar za doradu semena
kg
kg
kg
109.899.257
16.782.670
10.675.458
117.190.771
25.408.772
10.100.940
106,6
151,4
94,6
Biljne vrste iz redovnog roka setve u planu za 2015. godinu biće posejane na 7.784 ha. Planirana je druga
setva na 437 ha. U mešaoni stočne hrane će se pored koncentrata za RJ Govedarstvo proizvoditi i za RJ
Svinjarstvo u količini od 19.530.649 kg (samo se količine SP-1 i SP-2 kupuju od Veterinarskog zavoda).
Svinjarstvo
Opis
Jed.mere
Pros.broj krmača i oprašenih nazimica
Priplođena prasad na sisi
Proizvedena prasad u odgoju
Prosečna težina prasadi u odgoju
Proiz.prasad po krmači i opr.nazimice
Ukupno tovne svinje
Prosečna težina tovljenika
Ostvareno
2014
grla
grla
grla
kg
kg/grlo
grla
grla
kg
kg/grlo
6.145
133.395
110.744
2.437.653
22,01
18,02
88.609
8.639.483
97,50
grla
din
64.474
25.772.787
Ukupan prosečan broj svih kategorija
svinja
Premije za priplodna grla
Plan
2015
Index
2015/2014
5.663
128.040
108.389
2.680.424
24,73
19,14
87.529
8.444.699
96,48
61.370
-
92,2
96,0
97,9
110,0
112,4
106,2
98,8
97,7
99,0
95,2
-
Planirana realizacija tovnih svinja u 2015. godini je manja u odnosu na 2014. godinu za 1,2%, dok je i ukupan
broj planiranih kategorija svinja u odnosu na 2014. godinu smanjen za 4,8%. Premije za priplodna grla nismo
planirali u 2015. godini.
Govedarstvo
Uporedni pregled realizacije mleka u RJ Govedarstvo
Opis
Jed.mere
Otsvareno
2014
Plan
2015
Index
2015/2014
Mleko
litara
10.826.998
10.980.865
101,4
Uporedni pregled brojnog stanja grla svih kategorija u RJ Govedarstvo
Kategorija goveda
Jed. mere
Brojno stanje goveda
Prosečan broj
grla 2014
Prosečan broj
grla 2015
Razlika
Indeks
2015-2014
2015/2014
Krave
grla
1.620
1.637
17
101,4
Ostale kategorije
grla
1.895
1.841
54
97,1
Uporedni pregled premija za mleko i premija za priplodna grla u RJ Govedarstvo
Opis
Jed.mere
Ostvareno
2014
Plan
2015
Index
2015/2014
Premije za mleko
din
75.788.987
77.109.613
Premije za priplodna grla
din
39.803.663
-
101,7
-
Planska realizacija mleka za 2015. godinu je veća za 1,4% kao i premije za mleko 1,7% u odnosu na
ostvarenu 2014 godinu. Premije za priplodna grla nisu planirane. Prosečno brojno stanje svih kategorija je manje za
2,9%, a prosečan broj krava je veći za 1,4%.
Flora
Opis
Jed.mere
Ostvareno
2014
Ostvareno
2015
Index
2015/2014
Konzervirano povrće
kg
3.119.041
3.810.050
122,2
Brzosmrznuto povrće
kg
5.916.050
5.780.000
97,7
Ukupno:
kg
9.035.091
9.590.050
106,1
Plan proizvodnje i prerade povrća u 2015. godini je veća za 6,1% zbog veće proizvodnje graška, a naročito
boranije zbog veće površine za 96 ha ili 145,1%.
Ribnjak
Opis
Jed.mere
Ostvareno
2014
Ostvareno
2015
Index
2015/2014
Realizacija ribe
kg
556.433
487.136
87,5
Zalihe ned. proizvodnje i gotovih proizvoda
kg
375.081
383.145
102,1
Planska realizacija ribe u 2015. godini je manja za 12,45% u odnosu na prethodnu godinu. Realizacija šarana
je planirana na nivou ostvarenja 2014. godine, dok su manje početne zalihe ostalih vrsta ribe uslovile manju
realizaciju istih u 2015. godini. Planirane zalihe ribe na dan 31.12.2015. godine veće su za 2,1% u odnosu na
31.12.2014. godine.
Ostale RJ
Planirane vrednosti ugostiteljskih usluga RJ Dvorac Fantast, prodaje naših proizvoda (meso, konzervirani i
smrznuti proizvodi RJ Flora) i proizvoda dobijenih kroz kompenzacije kao i usluga građevinske grupe na održavanju
naih objekta data je u sledećoj tabeli:
(u 000 din)
Opis
Ostvareno
Plan
Index2015/2014
2014
2015
RJ Dvorac Fantast
16.601
17.511
105,5
RJ Poljomarket
97.673
98.708
101,1
RJ Građevinar
33.453
33.329
99,6
Download

Otvaranje dokumenta