PRIJAVLJENI RADOVI
VIMINACIJUM Rimski vojni logor i grad
Kongresni centar „Danubia“
Prijavljeni radovi biće usmeno prezentovani
prema navedenoj satnici. Termin za svaku
pojedinačnu prezentaciju je naveden u programu.
Molimo Vas da uzmete u obzir da termin predviđen za
usmenu prezentaciju može biti delimično pomeren.
Poster prezentacije su po pet minuta. Posteri će,
prema želji autora, biti dostupni učesnicima sve
vreme Simpozijuma. Postavljanje postera – subota,
18. 10. 2014. od 08.00 do 08.30. časova.
Smeštaj učesnika je na Srebrnom jezeru u Velikom
Gradištu, gde će se održati Simpozijum. Predavačima
„po pozivu“ smeštaj je obezbeđen (telefoni za
informacije u vezi smešataja nalaze se na kraju
obaveštenja).
Svi radovi u celini biće štampani u Zborniku 12.
Simpozijuma.
Svečana večera u subotu 18.10. cena po gostu je
2.500,00 dinara. Rezervacija smeštaja vrši se
blagovremeno na telefon: 012/71-95-072;
7195-073;
71-95-074,
Danubia
park-hotel,
www.srebrnojezero.com.
Kotizacija je obavezna za sve učesnike
simpozijuma i po učesniku iznosi: 4.000,00 dinara.
Visina kotizacije od 10. 10. 2014. godine iznosiće
5.000,00 dinara. Kotizacijom se obezbeđuje prisustvo
predavanjima, zbornik radova, kafa u planiranim
pauzama, odgovarajući sertifikat i boravak sa ručkom
u „Viminacijumu“.
Uplatu izvršiti na tekući račun broj:
160-202530-94, primalac Veterinarski specijalistički
institut Požarevac, svrha uplate: Kotizacija 12.
Simpozijum za <ime, prezime i broj licence (važi za
veterinare)>, sa pozivom na broj: 17-19.10.2014.
Predavači su oslobođeni kotizacije.
Stručni odbor VKS je 19.09.2014. prihvatio da se
ova edukacija uvrsti u Listu valorizovanih programa
za obuku veterinara u 2014. godini sa mogućim
ostvarenjem 13 bodova za ceo program.
VETERINARSKI SPECIJALISTIČKI INSTITUT
„POŽAREVAC“ Požarevac
u saradnji sa
Veterinarskom komorom Srbije
PROGRAM
DVANAESTOG SIMPOZIJUMA
~ZDRAVSTVENA ZAŠTITA, SELEKCIJA I
REPRODUKCIJA SVINJA~
SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
PROPAGANDNA AKTIVNOST
Srebrno jezero jedno je od najpoznatijih izletišta u Srbiji.
Jezero je zapravo rečni rukavac Dunava, koji je 1971. godine
pregrađen nasipom u gornjem toku, tako se priobalje ramskog
rita zaštitilo od podzemnih voda. Jezero se nalazi u opštini
Veliko Gradište (2,5 km je udaljeno od grada) i ima izuzetno
dobar turistički položaj, jer je na raskršcu bitnih putnih pravaca i
u blizini je privredno razvijenih gradova (udaljenost od Beograda
120km, Požarevca 34km, Smedereva 60km).
– Zakup štanda iznosi 50.000,00 dinara;
– izlaganje reklamog panoa iznosi 14.000,00 dinara,
sa jednom kotizacijom;
– štampanje reklamnog prospekta (na jednoj stranici
u boji) u Zborniku radova iznosi 10.000,00 dinara do 01. 10. 2014.
OSOBA ZA KONTAKT:
dr sc Dragan Rogožarski, VSI Požarevac
tel: 012/554-840, mob: 063/88-94-974,
E-mail: [email protected]
WEB: www.vsipozarevac.com
SREBRNO JEZERO – VELIKO GRADIŠTE,
OD 17. DO 19. OKTOBRA 2014.
GENERALNI SPONZOR
VELIKI SPONZOR : FEIX
PROGRAM
ORGANIZACIONI ODBOR
1430-1500
15 -19
30
DVANAESTOG SIMPOZIJUMA
~ZDRAVSTVENA ZAŠTITA, SELEKCIJA
I REPRODUKCIJA SVINJA~
PREDSEDNIK
Dragan Rogožarski
POTPREDSEDNIK
Ivan Dobrosavljević
SEKRETARIJAT
Danijela Martić, Ljubomir Stojiljković, Milica Lazić,
Milena Živojinović, Milica Ilić, Marija Mikić, Nataša
Prokić, Slavonka Stokić-Nikolić.
ČLANOVI
Adamović Vlastimir, Bolbotović - Spasić Dragica,
Brankov Aleksandar, Ćirić Mirjana, Damnjanović
Dragan, Đurić Zlatko, Đurić Vuk, Filipović Vesna, Jakić
- Dimić Dobrila, Lukić Miloš, Pejčić Predrag, Marić
Zoran,
Milenković
Mikica,
Milićević
Marina,
Milosavljević Snežana, Simic Violeta, Stojanović Bora,
Vidić Branka.
Petak, 17.10.2014. godine
1400-1600 Registracija i smeštaj gostiju i predavača
1700 Svečano otvaranje Simpozijuma - kulturno umetnički
program
17.30 Dodela priznanja, Predstavljanje organizatora i
sponzora
Koktel dobrodošlice
1830
SELEKCIJA I EKONOMIKA U SVINJARSTVU
Moderatori: V.Vidović, Teodora Vasiljević,Slavonka StokićNikolić
– M. Mirilović: Ekonomika u svinjarstvu – model proračuna
troškova u intenzivnoj proizvodnji prasadi
– Jasna Stevanović i sar.: Studija slučaja - svinjarstvo u
Srbiji
– V. Vidović i sar.: Reproduktivne i molekularne
biotehnologije u stočarstvu sa posebnim osvrtom na svinje
Diskusija
19
REDAKCIONI ODBOR
Ana Vasić, Ivan Pavlović, Jovan Marić, Marijana
Vučinić, Milorad Mirilović, Nataša Prokić.
30
Predstavljanje novih knjiga i izdanja




RADIONICA - 1.
ZDRAVSTVENA ZAŠTITA SVINJA
Moderatori: Jovan Bojkovski, Milena Živojinović,
Perica Stankov, Vesna Filipović,
Vojin Ivetić: Patomorfologija u dijagnostici oboljenja
svinja
Štukelj
Marina:
Zašto
eliminacija
svinjskog
reproduktivnog i respiratornog sindroma (PRRS) u
slovenačkim uzgojima svinja nije efikasna?
Vladan Miljković – Uzorkovanje i interpretacija
rezultata kao i mehanizmi funkcionisanja vakcine
protiv cirkovirusnih infekcija
Hans Guenter Munz : Dijagnostika i agroekonomika u
svinjarstvu
Lorena Jemeršić i sar.: ''Genetske varijacije (PCV2)
kod svinja u Hrvatskoj
Eva Klingler
Klinička iskustva i dijagnostika
vezana za mikoplazmatska i cirkovirusna oboljenja
na farmama svinja u Austriji
Diskusija i pauza za kafu
Usmene prezentacije treba pripremiti kao Microsoft Powerpoint
Presentation (*.PPT). PPT dostaviti na neki od uobičajenih načina,
na CD-u, USB-stiku, i sl. i proveriti je sa tehničkim osobljem na
Simpozijumu, pre početka sekcije u kojoj je Vaš rad. Ukoliko je
moguće dostaviti PPT tehničkom osoblju u toku jutra, pre početka
sesije. Prihvatljivi formati file-ova: Microsoft Powerpoint 97 i
noviji (.pptx).
– I.Stančić: Ocena estrusnog reagovanja nazimica kroz patomorfološki
pregled jajnika primenom dva gonadotropna preparata različite
formulacije
– Z.Tomić: Kombinovana primena kloprostenola® i shotapena® kod
oprašenih krmača u sistemu intezivne proizvodnje svinja
– Z. Zlatanović: Proizvodnja svinja na minifarmi
Diskusija
2030
LEKTOR
Branka Rašić
Posteri:
0830-1400

 Stane Košorok: Vakcinacije protiv ekonomskih bolesti
svinja
 Ana Samokovlija i sar: Virusna epizootijska dijareja
svinja
 Radosav Došeni sar.: Salmonelozaklinička slika i
dijagnoza
 Pavlović Ivan: Važnije ektoparazitske infekcije svinja
u farmskom i ekstenzivnom držanju
Diskusija
13
30
RADIONICA - 2.
ISHRANA - SAVREMENA TEHNOLOGIJA GAJENJA
I REPRODUKCIJE SVINJA
Moderatori: M. Jovičin, B. Petrujkić, Vuk Đurić
– Teodora Vasiljević i sar.: Uticaj hepatoprotektora na proizvodne
performanse kod tovnih svinja – rezultati istraživanja i perspektive
– M. Jovičin i sar.: Unapređenje interne kontrole kvaliteta doza razređene
sperme nerasta u farmskim centrima za veštačko osemenjavanje krmača
i nazimica u sopstvenom zapatu
– Jesper Larsen: Boars from birth until 1 years of age.
– J. Bojkovski i sar.: Nerast na komercijalnoj farmi
1900-1920

PAUZA ZA RUČAK
– Radmila Marković: Biotehnološka rešenja u ishrani životinja u cilju
poboljšanja zdravstvenog stanja, proizvodnih rezultata i poboljšanja
kvaliteta namirnica animalnog porekla
Subota,18.10.2014. godine
STRUČNI ODBOR
Baltić Milan, Bojkovski Jovan, Došen Radosav, Dragan
Rogožarski, Ivetić Vojin, Jecan Carmen, Jovičin
Milovan, Košorok Stane, Lako Branko, Miljković
Vladan, Mirilović Milorad, Pavlović Ivan, Petrujkić
Branko, Savić Božidar, Spinu Marina, Stančić Ivan,
Stankov Perica, Stojanović Dragica, Trajilović Dragiša,
Vasiljević Teodora.
I Plenarno zasedanje:
30
Termin za generalnog sponzora - ZOETIS
Termin za velikog sponzora – FEIX
Svečana večera uz muziku
Nedelja, 19 10.2014. godine
1000-1300 Plava sala u Viminacijumu – Rimski vojni logor na 16 km od
Srebrnog jezera.(obezbeđen prevoz od u 0900 ispred hotela.)
0930 - 1100
II Plenarno zasedanje
HIGIJENA NAMIRNICA I ZAKONSKA REGULATIVA
Moderatori: M. Ž. Baltić, Dragica Bolbotinović-Spasić, Zlatko Đurić B.
Đurić
– M. Ž. Baltić i sar: Značaj nezasićenih masnih kiselina u mesu
– Jelena Petrović i sar: Značaj salmoneloze u primarnoj proizvodnji svinja
i uticaj na bezbednost mesa- zakonska regulativa
– Sanja Čelebičanin: Novi propisi iz bezbednosti hrane
Diskusija po posterima i predavanjima
1100 - 1300
RADIONICA - 3.
– N. Karabasil i sar.: Uzorkovanje i kontrola procesa proizvodnje mesa
svinja
1300
14
00
Obilazak VIMINACIJUMA – KOSTOLAC
Ručak za sve učesnike
Informacije u vezi smeštaja:
„Danubia“, park-hotel: 012/71-95-072, 71-95-073, 71-95-074;
„Dunavski cvet“: 012/76-54-012, 063/77-18-003; „Talia“, restoran
sa prenoćištem: 012/76-54-016, 063/893-49-21; „Madera“,
restoran i apartmani: 012/76-61-252, 76-61-242, 063/338-790,
www.klubmadera.rs.
Download

program dvanaestog simpozijuma - Veterinarski institut