DODATNA OBAVEŠTENJA
Prijavljeni radovi biće usmeno prezentovani u vremenu od najviše
15 minuta, prema navedenoj satnici. Za svaku poster prezentaciju
predviđeno je po pet minuta. Posteri će, prema želji autora, biti
dostupni učesnicima sve vreme Simpozijuma. Postavljanje postera
– petak, 01.06.2012. od 08.00 do 08.30 časova.
• Smeštaj učesnika: Danubia park-hotel, Srebrno jezero.
Predavačima po pozivu smeštaj je obezbeđen.
• Rezervacija smeštaja: telefon 012-7195-072/073/074, Danubia
park-hotel; Turistička organizacija za smeštaj gostiju:
[email protected], www.tovg.org; tel. 012-663-179.
• Svečana večera: u petak 01.06.2012. – cena 2.500,00 dinara.
• Kotizacija: za sve uplate do 25.05.2012. – 4.000,00 dinara.
Dnevna kotizacija – 2.000,00 dinara. Kotizacijom se obezbeđuje
pravo na prisustvo predavanjima, zbornik radova, kafu u
planiranim pauzama i odgovarajući sertifikat. Uplatu izvršiti na
tekući račun broj: 160-202530-94, primalac Veterinarski
specijalistički institut Požarevac, sa pozivom na broj: 31-05.
2012. Posle 25.05.2012. godine kotizacija iznosi 5.000,00
dinara.
• Skup je akreditovan od strane stručnog odbora Komore sa
jednim bodom dnevno i dva boda za radionicu - Savremena
tehnologija gajenja i reprodukcije svinja.
• Osoba za kontakt – dr Dragan Rogožarski, tel.: 012-554-840;
063-889-4974. E-mail: [email protected];
VETERINARSKI SPECIJALISTIČKI INSTITUT
POŽAREVAC
u saradnji sa Veterinarskom komorom Srbije
pod pokroviteljstvom
Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede,
trgovine, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije
– Propagandne aktivnosti –
U toku održavanja Savetovanja biće omogućene propagandne
aktivnosti farmaceutskoj i prehrambenoj industriji, proizvođačima i
uvoznicima stočne hrane i opreme, veledrogerijama,
osiguravajućim zavodima i bankama, (izložbeni prostor,
prezentacije i promocije proizvodnih programa, sponzorstvo,
donatorstvo i oglašavanje u Zborniku i Programu Savetovanja).
Kongresni centar „Danubia“
Cenovnik:
• Izložbeni prostor sa stolom, površine 4 m2 i stolicama –
50.000,00 dinara.
• Reklamni pano do 1,2 m2 – 10.000,00 dinara.
• Stranica u boji u Zborniku radova – 10.000,00 dinara.
Prijava do 25. maja 2012. godine.
PROGRAM
DESETOG SAVETOVANJA
~ZDRAVSTVENA ZAŠTITA, SELEKCIJA I
REPRODUKCIJA SVINJA~
SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
Srebrno jezero – Veliko Gradište, od 31. maja do 02. juna 2012.
Veliko Gradište, mali grad – velikih mogućnosti.
Generalni sponzor Veliko Gradište, Srebrno jezero – srpsko more. Veliko Gradište, nova
turistička meka XXI veka. Čuli ste – verovatno. Posetićete nas –
sigurno! Oduševićete se – definitivno.
Veliki sponzor
PROGRAM
-
ORGANIZACIONI ODBOR
Predsednik
Dragan Rogožarski
Četvrtak, 31.05.2012. godine
14.00-16.00 Registracija i smeštaj gostiju i predavača
17.00
Svečano otvaranje savetovanja - kulturno umetnički program
17.30
Dodela priznanja, predstavljanje organizatora i generalnog sponzora
18.00
-
Bruceloza svinja u Republici Hrvatskoj u 2011. godini: Silvio Špičić, Maja ZdelarTuk, Ivana Račić, Sanja Duvnjak, Anja Vujnović i Željko Cvetnić
Proširenost leptospiroze svinja u Republici Hrvatskoj u 2011. godini: Željko
Cvetnić, Ivana Račić, Anja Vujnović, Maja Zdelar-Tuk, Sanja Duvnjak, Silvio
Špičić
Bolesti organa za varenje svinja prouzrokovane virusima: Tanja Milisavljević
Diskusija po predavanjima i posterima.
Konferencijska diskusija sa primerima programa sistemskog rešavanja problema
Grčka, Slovenija, Hrvatska, Srbija
Koktel dobrodošlice
13.15–14.00 Marlo farma – generalni sponzor
Članovi Organizacionog odbora
Vlastimir Adamović, Dragica Bolbotinović-Spasić, Aleksandar
Brankov, Mirjana Ćirić, Dragan Damnjanović, Ivan Đurđević, Bosiljka
Đuričić, Zlatko Đurić, Vesna Filipović, Dobrila Jakić, Milica Lazić,
Miloš Lukić, Predrag Pejčić, Marija Manić, Zoran Marić, Mikica
Milenković, Marina Milićević, Vladan Miljković, Snežana
Milosavljević, Violeta Simic, Blagoje Stančić, Uroš Stanković, Bora
Stojanović, Ljubomir Stojiljković, Nenad Todorović, Branka Vidić,
Milena Živojinović
18.30-20.30 I. Plenarno zasedanje
SELEKCIJA I EKONOMIKA U SVINJARSTVU
Moderatori: Bora Stojanović, Milica Petrović, Vlastimir Adamović
14.00-17.00 Pauza za ručak
-
17.00-19.00 RADIONICA - SAVREMENA TEHNOLOGIJA GAJENJA I
REPRODUKCIJE SVINJA
Moderatori: Milovan Jovičin, Ioannis A. Tsakmakidis, Teodora Vasiljević, Aleksandar
Milovanović, Ivan Stančić
-
Rezultati preduzimanih mera selekcije u svinjarstvu Srbije: Milica Petrović
Konverzije hrane, dnevni prirast, prosečna debljina slanine i procenat mesa u
performans testu nerastova rase landras (Genotipski parametri): Ivan V.
Radović, Snežana Trivunović, Ivan B. Stančić, Blagoje Stančić, Saša Dragin,
Miroslav Urošević
Ekonomika i upravljanje u svinjarstvu: Milorad Mirilović
Diskusija
-
-
Sekretarijat
Ivan Dobrosavljević, Danijela Martić, Slavonka Stokić,
Dragana Dimitrijević, Ivan Pavlović, Jovan Marić, Nataša Prokić
Stručni odbor
Milan Baltić, Jovan Bojkovski, Radosav Došen, Mladen Gagrčin, Ioan
Groza, Vojin Ivetić, Milovan Jovičin, Stane Košorok, Milorad
Mirilović, Slavčo Mrenoski, Ivan Pavlović, Milica Petrović, Branko
Petrujkić, Božidar Savić, Marina Spinu, Blagoje Stančić, Perica
Stankov, Dragica Stojanović, Dragiša Trailović, Teodora Vasiljević,
Milenko Žutić
Petak, 01.06.2012. godine
08.15-14.00 II. Plenarno zasedanje
ZDRAVSTVENA ZAŠTITA SVINJA
Moderatori: Jovan Bojkovski, Milena Živojinović, Mladen Gagrčin, Perica
Stankov, Vesna Filipović, Radosav Došen.
-
Redakcioni odbor
Blagoje Stančić, Dragiša Trailović, Ivan Pavlović, Marijana Vučinić,
Milorad Mirilović
-
-
-
Lektor
-
Branka Rašić
-
-
Uvodno predavanje o uzrocima i oboljenjima respiratornog trakta svinja:
Mladen Gagrčin
Predisponirajući činioci za nastanak respiratornih bolesti svinja: Marijana
Vučinić, Renata Relić, Brana Radenković-Damnjanović
Ekto i endoparaziti u nastanku respiratornih oboljenja: Ivan Pavlović
Greške u ishrani kao predispozicija oboljenja respiratornog sistema: Branko
Petrujkić
Pregled istraživanja reproduktivno respiratornog sindroma svinja (PRRS):
Jovan Bojkovski, Ivan Doborasvljević, Ninoslav Delić, Bođidar Savić, Dragan
Rogožarski, Tihomir Petrujkić
Uticaj prisustva cirkovirusne i PRRS infekcije na pojavu respiratornih bolesti
svinja: Radoslav Došen, Jasna Prodanov Radulović, Živoslav Grgić, Dubravka
Milanov, Tamaš Petrović, Ivan Pušić, Mladen Gagrčin
Update on syndromes and clinical problems associated with porcine circovirus
type 2 infection: Eleni.D. Tzika, P. Tassis, V. Papatsiros, Ι.A. Tsakmakidi
Anatomska distribucija pneumoničnog procesa kod prasadi u odgoju: Vojin
Ivetić, Branislav Kureljušić, Božidar Savić, Nemanja Jezdimirović, Oliver
Radanović, Vesna Milićević
Kompleks respiratornih bolesti (Porcine respiratory disease complex - PRDC):
Stane Košorok
Pauza za kafu
Eliminacija svinjskog reproduktivnog i respiratornog sindroma (PRRS)
serumizacijom, prirodim prekuženjem i vakcinacijom na šest farmi u Sloveniji:
Marina Štukelj, Zdravko Valenčak
Primena vakcine prasadi protiv cirko virusne infekcije u suzbijanju
respiratornog sindroma: Vesna Filipović Ilić,Vuk Đurić, Bratislav Nikolić
Efekat vakcinacije prasadi protiv cirko virusne infekcije na proizvodne i
zdravstvene rezultate u tovu svinja: Stankov Perica, Stanimirov Dusan
Patomorfološka dijagnostika hemoragične proliferativne enteropatije svinja:
Branislav Kureljušić, Božidar Savić, Nemanja Jezdimirović, Oliver Radanović,
Jasna Kureljušić, Milenko Žutić, Vojin Ivetić
Prikaz slučaja aktinomikoznog granuloma kod visoko-gravidne krmače:
Tihomir Petrujkić, Vladimir Kukolj, Branko Petrujkić, Jovan Bojkovski, B.
Stanković
-
-
Uvoz nerastova – kontrola semena i mogućnost reklamacije: Aleksandar
Milovanović, Tomislav Barna, Teodora Vasiljević, Dubravka Milanov, Novica
Bošković
Morfološka analiza spermatozoida nerastova po uzrastu i rasama: Milovan Jovičin,
Branko Petrujkić, Aleksandra Jocić, Ivan Stančić, Radoslav Došen, Dragan
Rogožarski, Milorad Mirilović
Utilization of boar semen by alternative techniques of swine artificial insemination
Ioannis A. Tsakmakidis, Eleni D. Tzika
Tehnologija pripreme heterospermnih doza semena nerastova i ostvareni rezultati
na farmama: Teodora Vasiljević
Biosigurnosne mere na farmama svinja u funkciji očuvanja visokog zdravstvenog
statusa i proizvodnih performansi: Zoran Uzelac
Veterinarska i zootehnološka situacija u veštačkom osemenjavanju svinja na
vojvođanskim farmama: Ivan Stančić, Ivan Radović, Saša Dragin, Mihajlo
Erdeljan, Igor Apić
Diskusija i testiranje po posterima i predavanjima
- Predstavljanje novih knjiga iz oblasti gajenja i reprodukcije svinja
19.00-19.30 Termin za velikog sponzora
20.30
Svečana večera uz muziku
Subota 02.06.2012. godine
09.00-11.00 III. Plenarno zasedanje
HIGIJENA NAMIRNICA, ZAKONSKA REGULATIVA
Moderatori: Dragica J. Bolbotinović Spasić, Milan Baltić, Zlatko Đurić, Jelena
Petrović
-
-
-
-
Upotreba svinjskog mesa u Vojsci Srbije u periodu 2006-2011.godine: Branislav
Stojanović, Radivoje Anđelković, Nenad Jovanović, Zoran Jovanović, Slavica
Zarić
Uslovi i dužina boravka u stočnom depou i njihov uticaj na kvalitet mesa: Milan Ž.
Baltić, Marija Dokmanović, Neđeljko Karabasil, Radmila Marković, Milica
Todorović
Uticaj upotrebe nedozvoljenih hemijskih supstanci na zdravlje svinja: Radoslav
Došen
Silvatična trihineloza u Srbiji: epizootiologija i značaj za bezbednost hrane: Jelena
Petrović, Ivan Pušić, Jelena Apić, Dubravka Milanov, Živoslav Grgić, Igor
Stojanov, Dragica Stojanović
Zakonski propisi: Sanja Čelebičanin.
Diskusija po posterima i predavanjima
10.50
Zatvaranje savetovanja
11.15-13.30 Vožnja brodom i poseta Viminacijumu - Kostolac
Download

Prvi poziv - Veterinarski institut