Frekventni pretvarači serije VLT® su smanjili
račune za električnu energiju i produžili vek
proizvoda u indijskoj hladnjači
Hladnjača u gradu Kartarpur, u provinciji Punjab u Indiji, koristi samo
frekventne pretvarače i soft-startere sa oznakom VLT®. Dvadeset dva
frekventna pretvarača serije VLT® i pet
soft startera serije MCD su instalirani i
pušteni u rad, što je smanjilo troškove
za električnu energiju na polovinu.
„Koristio sam Danfossove proizvode
gde god sam mogao“, kaže Mr Kunwar
Charanjit Singh, vlasnik hladnjače.
Grad Kartarpur je sinonim za industriju
smrznutih proizvoda. U okolini ima oko
450 hladnjača, više nego u bilo kojoj
drugoj oblasti u Indiji. U ovoj oblati se
najviše proizvodi semenski krompir i luk
koji se prodaje u celoj Indiji i u susednom
Pakistanu.
Osnovana 1977, hladnjača je imala
rashladno postrojenje bazirano na staroj
tehnologiji, koje je bilo veliki potrošač
energije. Zbog toga su 2004. godine
odlučili da renoviraju postrojenje, kroz
pojačanje termičke izolacije, investiranje u
kompresore sa promenljivom brzinom za
rashladno postrojenje, investiciju u sistem
vazdušne cirkulacije sa promenljivom
brzinom, preciznu kontrolu uslova unutar
hladnih komora i kroz povećanje nivoa
automatizacije, odnosno smanjenje udela
ručnog podešavanja.
Rešenje
Instalirana su dva nova vijčana kompresora firme Bitzer, tipa 75 TR, kojima se
upravlja pomoću Danfossovih frekventnih
pretvarača serije VLT® 5000.
Sistem difuzora je zamenjen evaporatorima sa prinudnim strujanjem vazduha
tipa DX. Hladan vazduh cirkuliše kroz
rashladni prostor, a motori svih ventilatora
i evaporatora se napajaju i upravljaju iz
frekventnih pretvarača serije VLT®.
Kada se proizvodi ohlade na temperaturu skladištenja, hladan vazduh treba da
kompenzuje promene temperature usled
promene spoljnih uslova i gubitke (u
ovom slučaju gubici povećavaju toplotu).
Za ovo je potreban samo deo snage hlađenja, tako da ventilatori mogu da rade na
manjoj brzini, najčešće je to oko polovine
nominalne brzine.
Brzina kompresora se podešava prema
opterećenju rashladnog sistema (usisnog
pritiska) i temperature unutar prostora za
skladištenje.
Tokom utovara proizvoda, kompresor radi
na punoj brzini od oko 3400 o/min. Kada
se proizvodi zamrznu i ohlade na temperaturu skladištenja, opterećenje rashladnog sistema se značajno smanjuje, tako
da kompresor može da radi sa brzinom od
2000 o/min.
Uštede energije
Kompresori ostvare oko 3000 radnih sati
godišnje. Od toga, oko 45% vremena je
rad pri maksimalnoj brzini od 3600 o/min
(pri učetanosti napajanja od 60Hz), 30%
vremena je pri normalnoj brzini (učestanost od 45 – 50Hz), i 25% vremena je pri
polovini maksimalne brzine (učestanost
motora 30Hz).
Kada kompresori rade sa maksimalnom
brzinom, svaki kompresor iz mreže uzima
60kW snage, pri struji od 96A. Pri polovini
maksimalne brzine, potrošnja je 16kW pri
46A, dok je na normalnom opsegu brzine
potrošnja oko 56kW i 92A.
Povraćaj investicije za dve godine
Nakon tri godine eksploatacije, frekventni pretvarači su zabeležili 8554 sati rada
motora i potrošnju energije od 420.900
kWh. Energija koja je ušteđena od datuma
ugradnje iznosi 92.340 kWh. Pri ceni
energije od 0,1 US$ / kWh, ušteda u novcu
iznosi 9346 US$, tokom trogodišnjeg
perioda. Period povraćaja investicije u
frekventne pretvarače je bio 2 godine.
Na pogonima ventilatora na evaporatorima, uštede su relativno veće. Kada
ventilatori rade na brzini jednakoj polovini
nominalne, snaga koju frekventni pretvarač uzima iz mreže je samo oko 20% snage
koja se troši pri punoj brzini.
Pogodnosti za korisnika
• Račun za električnu energiju je smanjen
sa 7000 US$ na 2200 US$ mesečno,
uglavnom kao rezultat ugradnje frekventnih pretvarača sa oznakom VLT®.
• Zbog bolje kontrole unutrašnjih uslova
u hladnjači, ostvaruje se duži period
skladištenja proizvoda.
• Duži period skladištenja omogućuje
preduzeću da sačeka više cene za
proizvod na tržištu, čime se ostvaruje
veći profit.
PN.46.H1.45
Zašto Danfoss?
Jednostavnost korišćenja
Frekventni pretvarači serije VLT® su fabrički
podešeni tako da su odmah spremni za
upotrebu, a podešavanje parametara je
jednostavno. Čak i radnici bez iskustva
mogu da upravljaju pretvaračem i menjaju
brzinu kada je to potrebno.
Minimalno održavanje
Sa frekventnim pretvaračima serije VLT®,
nema redovnog održavanja. Zbog toga,
nema ni troškova održavanja. Frekventni
pretvarači samo rade, i rade, i rade…
Nisu potrebni posebni motori
Frekventni pretvarači serije VLT® mogu se
koristiti sa svakim standardnim trofaznim
kaveznim asinhronim motorom – za kompresore, kao i za sve druge aplikacije.
Jednostavna ugradnja
pri rekonstrukcijama
Frekventni pretvarači serije VLT® mogu
se jednostavno ugraditi pri rekonstrukciji
postojećih pogona, i veoma brzo pustiti
u rad.
VLT® is a trademark of Danfoss A/S
Ime kome se može verovati
Danfoss je ime koje je veoma poznato u
aplikacijama rashladne tehnike i predstavlja siguran izbor.
Veće dužine kablova do motora
U poređenju sa drugim proizvođačima
frekventnih pretvarača, Danfossovi
pretvarači serije VLT® mogu da rade sa
većim dužinama kablova do motora (do
150 metara). Ovo znači da je moguće
ugraditi pretvarače u centralno postrojenje za upravljanje pogonima i povezati
ih sa motorima koji su na velikoj razdaljini
u postrojenju.
Kontakt:
Josh Sebastian Paikada
Viši menadžer
Mumbai, India
Produced by KKM 2008.07
Download

Frekventni pretvarači serije VLT® su smanjili račune za