HSA20500
HORIZONTALNI ZAMRZIVAČ
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
UPOZORENJE!
Kako bi se osigurao normalan rad vašeg zamrzivača koji koristi kompletno
ekološki prihvatljivo rashladno sredstvo R600a (zapaljivo samo pod odreĎenim
uslovima), treba se pridržavati sledećih pravila:
• Ne ometati slobodnu cirkulaciju vazduha oko zamrzivača.
• Ne koristiti mehanička sredstva za ubrzavanje odleĎivanja, koja nije preporučio
proizvoĎač.
• Paziti da se ne ošteti mehanizam rashladnog sredstva.
• Unutar prostora zamrzivača za ostavljanje namirnica ne koristiti električne
ureĎaje koje nije preporučio proizvoĎač.
Sadržaj
Saveti za reciklažu starog uređaja
4
Reciklaža pakovanja
5
Uputstva za prevoz
5
Upozorenja i posebni saveti
5
Instalacija
6
Povezivanje sa strujom
6
Isključivanje
7
Opis uređaja
7
Rad zamrzivača
7
Saveti za čuvanje hrane
8
Odmrzavanje uređaja
9
Čišćenje uređaja
9
Vodič za nalaženje kvarova
9
Podaci o uređaju
10
SR
Uputstvo za upotrebu
Čestitamo na Vašem izboru!
Zamrzivač koji ste kupili je jedan od proizvoda kompanije
i predstavlja uravnoteženi spoj tehnike zamrzavanja
i estetskog izgleda. Ima novi i atraktivni dizajn i graĎen je
prema evropskim i državnim standardima koji garantuju njegov
rad i sigurnosne osobine. I stovremeno, rashladno sredstvo,
R600a, ne šteti okolini i ozonskom omotaču.
Da biste dobili najbolje od Vašeg zamrzivača, savetujemo
Vam da pažljivo pročitate informacije koje su date u uputstvu.
Saveti za reciklažu starog aparata
Ako vaš novi kupljeni ureĎaj zamenjuje stari ureĎaj, morate
imati na umu nekoliko aspekata:
Stari aparati nisu bezvredno smeće. Njihovo odlaganje, uz
čuvanje okoline, omogućava reciklažu važnih sirovina.
Onemogućite Vaš stari ureĎaj:
- isključite ureĎaj iz struje;
- uklonite strujni kabl (presecite ga);
- uklonite eventualne brave na vratima da biste sprečili da se
deca zaglave unutra dok se igraju i ugroze život.
UreĎaji za zamrzavanje sadrže izolacioni materijal i rashladno sredstvo
kojima treba odgovarajuća reciklaža.
UreĎaj ne smeju koristiti osobe smanjenjih fizičkih, senzornih ili mentalnih sposobnosti,
zatim osobe koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom ili ih je
upotrebi proizvoda poučila osoba odgovorna za njihovu sigurnost. Decu je potrebno
nadzirati kako se ne bi igrala ureĎajem.
4 | SR
SR
Uputstvo za upotrebu
Reciklaža pakovanja
Upozorenja i opšti saveti
Upozorenje!
Nemojte dopustiti deci da se igraju sa
pakovanjem ili njegovim delovima. Postoji
opasnost od gušenja ambalažom od
valovitog kartona i plastičnom folijom.
• Ne uključujte aparat u struju ako ste
primetili grešku.
• Popravke moraju vršiti samo
kvalifikovane osobe.
• U sledećim situacijama, molimo isključite
ureĎaj iz struje:
- kad potpuno odleĎujete ureĎaj;
- kad čistite ureĎaj.
Da Vam bio dostavljen u dobrom stanju, ureĎaj
je zaštićen odgovarajućim pakovanjem. Svi
materijali pakovanja ne štete okolini i mogu se
reciklirati. Molimo, pomozite nam sa
reciklažom pakovanja i zaštitom okoline!
Da biste isključili ureĎaj iz struje, vucite za
utikač, nikako za kabl!
Osigurajte minimalni prostor izmeĎu ureĎaja
i zida na koji je ureĎaj naslonjen.
• Ne penjite se na ureĎaj.
• Ne dopustite deci da se igraju s ureĎajem ili
u ureĎaju.
• Nikada ne koristite električne aparate u
zamrzivaču za odmrzavanje.
• Ne koristite ureĎaj blizu ureĎaja za grejanje,
šporeta ili drugih izvora topline i vatre.
• Ne ostavljajte ureĎaj otvoren duže nego što
je potrebno da biste ostavili ili izvadili hranu.
• Ne ostavljajte hranu u ureĎaju ako ne radi.
• Ne stavljajte unutra proizvode koje sadrže
zapaljive ili eksplozivne plinove.
• Ne držite gazirana pića (sok, mineralnu
vodu, šampanjac, itd.) u zamrzivaču. Boca
može eksplodirati! Ne zamrzavajte pića u
plastičnim bocama.
• Ne jedite led ili sladoled odmah nakon što
ste ih izvadili iz zamrzivača jer mogu
prouzrokovati povrede slične opekotinama.
• Nikada ne dirajte hladne metalne delove
mokrim rukama, jer se Vaše mokre ruke mogu
brzo zamrznuti na jako hladnim površinama.
• Za upotrebu aparata tokom skladištenja i
transporta, dostavljeni su graničnici izmeĎu
vrata i ormara (na prednjoj i zadnjoj strani).
Graničnici se trebaju ukloniti pre uključivanja
ureĎaja.
• Preterane naslage leda na okviru i
korpama treba redovno uklanjati pomoću
dostavljenog plastičnog strugača. Ne koristite
bilo kakve metalne predmete za uklanjanje
leda.
Prisutnost naslaga leda onemogućava
pravilno zatvaranje vrata.
•
VAŽNO!
Pre stavljanja ureĎaja u pogon, pažljivo i u
potpunosti pročitajte ovo uputstvo. Ono
sadrži važne informacije koje se tiču
instalacije, upotrebe i održavanja ureĎaja.
ProizvoĎač je osloboĎen odgovornosti ako se
ne budete pridržavali informacija sadržanih u
ovom dokumentu. Držite uputstvo na sigurnom
da biste lako mogli do njega u slučaju da vam
zatreba. Kasnije ga može koristiti i drugi
korisnik.
PAŽNJA!
UreĎaj se mora koristiti samo za
predviĎenu svrhu (upotreba u
domaćinstvu), u odgovarajućim
područjima, zaštićen od kiše, vlage ili
drugih vremenskih uticaja.
Uputstvo za prevoz
UreĎaj se, koliko god je to moguće, treba
prevoziti u uspravnom položaju. Pakovanje
za vreme transporta mora biti u savršenom
stanju.
Ako je za vreme transporta ureĎaj bio
postovljen horizontalno (samo prema
oznakama na pakovanju), savetuje se da se
ureĎaj pre stavljanja u pogon ostavi da
miruje 12 sati da bi se dozvolilo da se sklop
hladnjaka slegne.
Nepridržavanje ovih pravila može
prouzrokovati kvar kompresora motora i
gubljenje garancije.
5 | SR
SR
Uputstvo za upotrebu
Ako ne koristite ureĎaj nekoliko dana, ne
savetuje se da ga isključite. Ako ga ne
koristite duže vreme, molimo uradite
sledeće:
- isključite ureĎaj iz struje;
- ispraznite sanduk;
- odmrznite ga i očistite;
- ostavite vrata otvorena da bi sprečili
stvaranje neugodnih mirisa.
• Strujni kabl sme zameniti samo
ovlašćena osoba.
• Ako Vaš ureĎaj ima bravu za zaključavanje,
držite ga zaključanog i sklonite ključ na sigurno
mesto, van dohvata dece. Ako odlažete ureĎaj
s bravom za zaključavanje, pazite da je
onesposobljena. Vrlo je važno to uraditi da bi
se sprečila mogućnost da se deca zaglave
unutra, zbog čega bi mogla izgubiti život.
•
Povezivanje sa strujom
Vaš aparat je namenjen upotrebi pri
jednofaznoj struji od 220-240V/50 Hz. Pre
uključivanja ureĎaja, molimo pazite da se
parametri struje u vašoj kući (napon, vrsta
struje, frekvencija) slažu s radnim parametrima
ureĎaja.
• Informacije koje se tiču napona struje i
potrošnje snage su dane na oznaci koja se
nalazi na zadnjoj strani škrinje.
• Električne instalacije moraju udovoljavati
zakonskim uslovima.
• Uzemljenje ureĎaja je obavezno.
ProizvoĎač nije odgovoran ni za
kakvu štetu nad osobama,
životinjama ili stvarima koje mogu
biti posledica nepridržavanja
odreĎenih uslova.
• UreĎaj je opremljen kablom i utikačem
(evropski tip, označen 10/16 A) s
dvostrukim kontaktom uzemljenja zbog
sigurnosti. Ako utičnica nije iste vrste kao
utikač, molimo zatražite od kvalifikovanog
električara da ga zameni.
• Ne koristite produžne kablove ili
višestruke adaptere.
Instalacija
Ovaj ureĎaj je dizajniran za rad pri temperaturi
okoline izmeĎu +10°C i +38°C (SN-ST klasa).
Ukoliko je temperatura okoline iznad +38°C,
može se povisiti temperatura unutar ureĎaja.
UreĎaj postavite što dalje od bilo kakvih izvora
toplote i vatre. Postavljanje u toplu sobu,
direktno izlaganje sunčevoj svetlosti ili blizu
izvora toplote (grejalice, šporeti, peći), može
povećati potrošnju energije i smanjiti vek
trajanja proizvoda.
Molimo održavajte sledeće minimalne
udaljenosti:
 100 cm od šporeta na ugalj ili ulje;
 150 cm od električnih i plinskih šporeta.
Osigurajte slobodan protok vazduha oko
ureĎaja, poštujući udaljenosti prikazane na
slici 2.
Postavite dostavljene delove za održavanje
prostora na kondenzator (na zadnjoj strani).
Stavite ureĎaj na savršeno ravno, suvo i
dobro provetreno mesto.
slika 3
slika 2
Postavite dostavljene dodatke
.
6 | SR
SR
Uputstvo za upotrebu
Isključivanje
Rad zamrzivača
Isključivanje mora biti moguće isključenjem iz
utičnice ili pomoću prekidača s dva pola koji
se stavlja ispred utičnice.
Postavljanje temperature
Temperatura zamrzivača se prilagoĎava
dugmetom montiranim na termostatu (slika.
4), položaj „MAX” je najniža temperatura.
Postignute temperature se mogu razlikovati
prema uslovima upotrebe, kao što su: mesto
na kome ureĎaj stoji, temperatura okoline,
učestalost otvaranja vrata, količina punjenja
hranom. Položaj dugmeta termostata će se
menjati prema ovim faktorima. Obično, ako je,
na primer, temperatura okoline 38°C,
termostat će biti prilagoĎen na srednji položaj.
Rad
Pre stavljanja u pogon, očistite unutrašnjost
ureĎaja (vidite poglavlje „Čišćenje”)
Nakon završetka ove operacije, ponovno
uključite ureĎaj u struju, postavite termostat
na srednji položaj. Zelena i crvena LED
svetla moraju svetliti. Ostavite ureĎaj da
radi otprilike 2 sata bez stavljanja hrane
unutra.
Zamrzavanje sveže hrane je moguće
nakon 20 minuta rada.
slika 4
Opis ureĎaja
(Slika 1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Drška vrata
Vrata
Korpa
Ploča
Kutija termostata
Deo za održavanje razdaljine za
transport
slika 5
slika 1
7 | SR
Signalni sistem se nalazi na prednjem delu
zamrzivača (Slika 5)
On uključuje:
1. Taster za prilagođavanje termostata –
podešavanje unutarnje temperature
2. Zelena LED lampica - pokazuje da ureĎaj
prima struju.
3. crvena LED lampica – svetli ako je
temperatura u zamrzivaču previsoka. LED
lampica će svetliti oko 15-45 minuta nakon
uključivanja ureĎaja, nakon toga se mora
isključiti. Ako se LED lampica uključi za
vreme rada, to znači da je došlo do kvara.
4. Narandžasti taster – brzo zamrzavanje –
pritiskom na narandžasti taster, on se
uključuje i pokazuje da je ureĎaj započeo
sa načinom rada „brzo zamrzavanje”.
Izlazak iz tog načina rada se vrši ponovnim
pritiskom na taster, i narandžasto svetlo će
se isključiti.
Tri LED lampice pružaju informacije o načinu
rada zamrzivača.
SR
Uputstvo za upotrebu
Saveti za čuvanje hrane
Ako na pakovanju nije naveden datum,
molimo uzmite u obzir razdoblje od najviše 3
meseca kao opšte uputstvo.
- Hrana, čak i ako je delimično odmrznuta, se
ne sme opet zamrzavati, mora se odmah
konzumirati ili skuvati i onda ponovno
zamrznuti.
- Gazirana pića se ne smeju držati u
zamrzivaču.
- U slučaju nestanka struje, ne otvarajte vrata
ureĎaja. Smrznutoj hrani neće biti ništa ako
nestanak struje traje kraće od 40 sati.
Zamrzivač je zamišljen za čuvanje
smrznute hrane duže vreme, kao i za
smrzavanje sveže hrane.
Jedan od glavnih elemenata za uspešno
zamrzavanje je pakovanje.
Glavni uslovi koje pakovanje mora
zadovoljavati su sledeći: da ne propušta
vazduh, da bude inertno prema pakovanoj
hrani, da bude otporno na niske temperature,
da bude otporno na tečnost, masnoću, vodenu
paru, mirise i da se može prati.
Ove uslove zadovoljavaju sledeće vrste
pakovanja: plastične i aluminijske folije,
plastične i aluminijske kese, čaše od kartona
premazane voskom ili plastične čaše.
NE ZABORAVITE!
Nakon 24 sata od kad je hrana stavljena
unutra, molimo prekinite način rada
„brzo zamrzavanje“ ponovnim
pritiskom tastera 4, i tada će se
narandžasto svetlo isključiti.
VAŽNO!
- Za zamrzavanje sveže hrane, koristite
dostavljene korpe za ureĎaj.
- Ne stavljajte u zamrzivač velike količine
hrane odjednom. Kvalitet hrane se najbolje
očuva ako se što pre duboko smrzne. Zato
se savetuje da ne preĎete kapacitet
zamrzavanja ureĎaja naveden u
„Informacijama o ureĎaju" (stranica 12). Da
biste smanjili vreme zamrzavanja,
pritisnite taster za „brzo zamrzavanje”.
- Sveža hrana ne sme doći u kontakt s
hranom koja je već zamrznuta.
- Smrznuta hrana koju ste kupili se može
staviti u zamrzivač bez podešavanja
termostata.
8 | SR
SR
Odmrzavanje ureĎaja
• Savetujemo Vam da odmrzavate ureĎaj
najmanje dva puta godišnje ili kad led postane
predebeo.
• Nakupljanje leda je potpuno normalno.
• Količina i brzina nakupljanja leda zavisi od
uslova okoline i učestalosti otvaranja vrata.
• Savetujemo Vam da odmrzavate
zamrzivač kad je količina smrznute hrane
najmanja.
• Pre odmrzavanja, prilagodite taster
termostata na viši položaj tako da hrana bude
više smrznuta.
- isključite ureĎaj iz struje.
- Izvadite smrznutu hranu, umotajte je
u nekoliko listova papira i stavite je na
hladno mesto.
Uzmite razdelnu ploču I stavite je ispod
zamrzivača u smeru cevi za oticanje. Izvadite
čep. Voda koja bude oticala će se odliti u
posebnu ploču (razdelna ploča). Nakon
topljenja leda i oticanja vode, molimo obrišite
krpom ili sunĎerom, i zatim dobro osušite.
Vratite čep nazad na mesto. (Slika 6)
Za brzo topljenje molimo ostavite vrata
otvorena.
Ne koristite oštre metalne predmete za
uklanjanje leda.
Ne koristite fen ili električne aparate za
grejanje za odmrzavanje.
Čišćenje unutrašnjosti
Pre početka čišćenja, isključite ureĎaj iz
struje.
 Savetujemo čišćenje aparata tek
kad ga odmrznete.
 Operite unutrašnjost mlakom vodom
koju ste dodali malo neutralnog
deterdženta. Ne koristite sapun,
deterdžent, benzin ili aceton
jer mogu ostaviti jak miris.
 Obrišite mokrim sunĎerom i
osušite mekom krpom.
slika 6
Uputstvo za upotrebu
Za vreme te operacije, izbegavajte višak vode,
da biste sprečili njen ulazak u termalnu
izolaciju ureĎaja, što može rezultirati pojavom
neugodnih mirisa.
Ne zaboravite čistom krpom očistiti rešetku
vrata, posebno ispod rebara.
Čišćenje spoljašnjeg dela




Očistite spoljni deo zamrzivača sunĎerom i
toplom vodom sa sapunom, obrišite
mekom krpom i osušite.
Čišćenje spoljnog dela sklopa za
zamrzavanje (kompresor motora,
kondenzator, cevi za spajanje) treba
izvršiti mekom četkom ili usisivačem.
Za vreme te operacije, pazite da ne
pomaknete cevi ili odvojite kablove.
Ne koristite supstance za čišćenje ili
abrazivne supstance!
Nakon što završite sa čišćenjem
vratite dodatke na mesto i uključite
ureĎaj.
Vodič za pronalaženje
kvarova
UreĎaj ne radi.
• Došlo je do nestanka struje.
• Utikač kabla nije dobro umetnut u utičnicu.
• Pregoreo je osigurač.
• Termostat je na položaju „0”.
Temperature nisu dovoljno niske
(svetli crvena lampica).
• Vrata se ne mogu zatvoriti od hrane.
• UreĎaj nije postavljen kako treba.
• UreĎaj je preblizu izvoru toplote.
• Taster termostata nije dobrom položaju.
Preterano nakupljanje leda
• Vrata nisu zatvorena kako treba.
Važno – ne predstavlja kvar
• Moguće klimanje i udarci koji dolaze iz
aparata: cirkulacija rashladnog sredstva u
sistemu.
SR
Buka za vreme rada
Da bi održao temperaturu na vrednosti koju
ste postavili, kompresor ureĎaja se
povremeno uključuje.
Buka koja se čuje u takvim situacijama je
normalna.
Ona se smanjuje čim ureĎaj dostigne
temperaturu rada.
Uputstvo za upotrebu
Zvuk tečnosti dolazi iz sredstva za hlaĎenje
koje kruži cevima ureĎaja, i potpuno je
normalan.
Upozorenje!
Nikad nemojte sami pokušavati popraviti
aparat ili njegove električne komponente. Bilo
koja popravka koju izvrše neovlašćene osobe
može dovesti do gubitka garancije.
Zujanje dolazi od kompresora. Može postati
malo jače kad se kompresor uključi.
Podaci o ureĎaju
MARKA
MODEL
HSA20500
VRSTA APARATA
Zamrzivač
Ukupna bruto zapremina (l)
185
Ukupna korisna zapremina (l)
177
Kapacitet zamrzavanja (kg/24 h)
15
Razred energetske efikasnosti (1)
A
Potrošnja energije (kWh/an) (2)
265
Autonomija (u satima)
40
Buka (dB(A) re 1 pW)
41
Ekološki agens za hlaĎenje R600a
(1) Energetski razredi: A. . . G (A = ekonomičan . . . G = manje ekonomičan)
(2) Stvarna potrošnja energije zavisi od uslova upotrebe i mesta gde je ureĎaj postavljen.
Znak
na proizvodu ili pakovanju označava da se proizvod ne sme tretirati kao kućni
otpad. Umesto toga, treba se predati u odgovarajućem centru za reciklažu električne i
elektronske opreme. Osiguranjem pravilnog odlaganja ovog proizvoda, pomoći ćete u
sprečavanju mogućih negativnih posledica na okolinu i zdravlje ljudi, koji bi inače bili
uzrokovani neodgovarajućim rukovanjem otpadom ovog proizvoda. Za detaljnije
informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo javite se u kancelariju lokalne uprave,
kompaniju za zbrinjavanje otpada ili radnju u kojoj ste kupili proizvod.
10 | SR
4577498600
08.10.2010
Download

Korisničko uputstvo