MONOBLOK PUMPE
TIP - NSB
BEOGRAD
PRIMENA
ZAPTIVANJE VRATILA
Za otpremanje kišnice, industrijske vode, morske vode,
kondenzata, ulja, slane vode, baza, itd. Tečnosti koje se
otpremaju ne smeju sadržati abrazivne sastojke niti
hemijski uticati na materijale od kojih su pumpe sačinjene.
Zaptivanje vratila vrši se pomoću mehaničke zaptivke koja
se sastoji od rotirajućeg i stacionarnog zaptivnog prstena,
opruge i zaptivnih o-prstenova.
GLAVNA POLJA PRIMENE
Gde god je od velike važnosti upotrebiti kompaktne
pumpne agregate.
Na primer, pri grejanju, hlañenju, u bazenima, pri
uklanjanju prašine , pripremi vode, vodovodu,
navodnjavanju, desalinizaciji morske vode, irigaciji i u
postrojenjima za prskanje boje i dr.
Pri pojačanim zahtevima za tihi rad pumpi, npr. u stanovima
ili bolnicama, mogu se upotrebljavati sa brojem obrtaja od
n=1450 o/min.
[email protected]
U motor su ugrañeni zatvoreni kuglični ležajevi.
IZGRADNJA POGONSKOG SKLOPA
Pri izgradnji pogonskog sklopa, spiralno kućište može
ostati na cevovodu a pogonski sklop zajedno sa
elektromotorom je moguće demontirati nezavisno, izvan
cevovoda.
OPIS KONSTRUKCIJE
KOMBINACIJA DELOVA
Izvanredna karakteristika ove konstrukcije je postignuta
povezano{}u vratila pumpe i vratila (osovine) motora.
To omogućava upotrebu serijskih standardnih motora sa
fiksnim ležištem i normalnim produžetkom vratila
(osovine).
Ispunjeni su zahtevi DIN 31 001 zaštite od strujnog
udara.
Tabela na str.3 pokazuje mogućnosti za kombinacije delova
za sve NB veličine.
Sistem ponovljivih delova omogućava pojednostavljen
inventar rezervnih delova.
IZRADA MODELA I SASTAVLJANJE
Jednostepene, centrifugalne pumpe sa spiralnim kućištem,
jednostruke spirale.
Sastavljanje pumpe po sistemu konstrukcijskih sklopova.
Spiralno kućište sa izlivenim nogama. Kapa citet
(maksimalni učinak) prema DIN 24 255.
Pumpe se mogu postaviti u bilo kojoj poziciji. Iz
sigurnosnih razloga nije potrebno postavljati motor na dole.
Povezivanje kućišta sa cevovodom pomoću prirubnice koja
je postavljena :
- aksijalno –na usisnoj strani
- radijalno na gore-na potisnoj strani
PRIKLJU^CI
Na pumpama su izvedeni sledeći priključci :
A1 – punjenje
B1 – pražnjenje
E3 – ispiranje
M2 – manometar
POGON/MOTOR
Niskonaponski trofazni motori su sa kaveznim rotorom,
fiksnim ležajevima, model IMV1, klasa zaštite IP44/IP54
po normama IEC (Meñunarodne Elektrotehničke
Komisije), klasa izolacionog materijala B, kapaciteta i
glavnih mera po DIN 42677.
BEOGRAD
PROIZVODNI PROGRAM
1450 /min.
US(qpm)
10
30
40 50
100
200
300 400 500
1000
2000
3000
Imp(qpm)
10
40
30
50
200
100
300
1000
400 500
2000
100
300
H(m)
200
50
H(ft)
40
100
30
20
50-250
40-250
32-250
50
50-200
40-200
32-200
65-200
40
10
30
32-160
40-160
50-160
65-160
80-160
20
5
32-125
4
65-125
50-125
40-125
10
3
2
3
2
4
5
10
20
30
40 50
100
200
300 400
500
800
3
Q (m /h)
PROIZVODNI PROGRAM
2900 /min.
Imp(qpm)
10
20
30
40
50
100
200
300
400 500
1000
200
600
500
H(m)
400
100
300
32-250
50-250
40-250
200
50
32-200
50-200
40-200
65-200
H(ft)
40
32-160
40-160
50-160
65-160
32-125
40-125
50-125
65-125
80-160
100
30
20
50
40
10
3
2
3
Q(m /h)
4
5
10
20
30
40 50
100
200
300
400
BEOGRAD
MERNA SKICA
Dimenzije prirubnica po DIN 2533
Dp
Du
D
bf
k
g
Broj
rupa
32
40
50
65
80
100
140
150
165
185
200
220
18
18
20
20
22
24
100
110
125
145
160
180
18
18
18
18
18
18
4
4
4
4
8
8
Tabela br. 1
Tabela br. 2
Pregled veli~ina pumpi i
pripadaju}ih elektromotora
TEMELJNO POSTOLJE - OSNOVNI OBLICI
obja{njenje u tabeli •
0
0
Tabela br. 3
obja{njenje u tabeli x
BEOGRAD
PRESEK KROZ PUMPU
POPIS POZICIJA
111 Spiralno kućište
113 Poklopac spiralnog kućišta
116 Mehanička zaptivka
117 Pritezač mehaničke zaptivke
121 Rasporni prsten
131 Konzola
211 Radno kolo
212 Vratilo
216 Navrtka radnog kola
250 Elektromotor
MATERIJALI IZRADE
Poz.
1
2
3
4
5
6
7
8
Tabela br. 4
Naziv dela
Spiralno kućište
Poklopac spiralnog kućišta
Vratilo
Radno kolo
Rasporni prsten
Navrtka radnog kola
Konzola
Pritezač mehaničke zaptivke
Vrsta materijalnog izvoñenja
SL 250
ČL 4574
PCuSn10
SL 250
ČL 4574
PCuSn10
Č 4172
ČL 4574
Č 4570
SL 250
ČL 4574
PCuSn10
SL 250
ČL 4574
PCuSn10
CuZn39Pb2
Č 4574
PCuSn10
SL 250
SL 250
SL 250
SL 250
ČL 4574
PCuSn10
BEOGRAD
Tel/fax:
"BEOPUMPE" D.O.O.
Simeona Kon~arevi}a 20, Zemun
+381 (0)11 2199 196, +381(0)11 3077 183
+381 (0)63 227 801, +381(0)63 320 778
e-mail:[email protected]
www.beopumpe.rs
Download

MONOBLOK PUMPE.cdr