INTERNE
KOMPANIJSKE
NOVINE
10
APRIL 2013
www.neoplanta.co.rs
Neoplanta na sajmu u Moskvi
Junaci broja: Higijenska služba
- čistoća za primer!
Projekat rekonstrukcije fabrike u petoj fazi
UVODNA REČ
www.neoplanta.co.rs
Drage kolege,
iščekujemo dan završetka. Posebno mi je drago što je pri
kraju i dugo očekivana rekonstrukcija restorana, što će vašu
svakodnevicu u Neoplanti učiniti prijatnijom i ugodnijom.
Istina je da je bilo izazova koji se inicijalno nisu mogli
predvideti, a koji su uslovili ne toliko značajno probijanje
rokova. Ipak, nepredviđeni radovi neizbežan su element
svake rekonstrukcije, a naročito kada se radi o davno
izgrađenom objektu i projektu ovih dimenzija i obima. Bitno
je napomenuti da smo zadovoljni napretkom, kao i to da
paralelno sa prvom, sprovodimo i drugu etapu projekta, koja
uključuje izgradnju novog i kapacitativno mnogostruko
većeg ekspedicionog centra. To će pred nas postaviti
izazove koji se odnose na efikasno preseljenje proizvodnih
operacija, bez negativnih implikacija na redovne proizvodne
aktivnosti, što će iziskivati dosta napora i truda svakog
pojedinca.
Iako deluje da početak godine nisu obeležile velike
novine, slika je značajno drugačija. Radi se na svim poljima,
jer smo po opšteprihvaćenom pristupu poslu, postavili ispred
sebe prilično ambiciozne ciljeve. Rano je za ozbiljnija
merenja i analize učinka, ali svakako možemo konstatovati
da smo na dobrom putu.
S jedne strane, ostvarujemo prodajno – proizvodne
rezultate koji su u skladu sa postavljenim planovima, a sa
druge radimo na pripremama budućih projekata. S tim u
vezi, očekuje nas vrlo zahtevan period, u kome treba
sprovesti planirano i napraviti željeni iskorak u odnosu na
konkurenciju, kako bismo rasterećeniji ušli u drugu polovinu
godine.
Važno je istaći da konstantno ulažemo napore u
razvoj operacija na izvoznim tržištima. Shodno tome, u
Ruskoj Federaciji polako ali sigurno uspostavljamo
kontinuitet saradnje sa postojećim distributerima. Takođe,
zahvaljujući kolegama i distribuciji Nelta, uspešno
realizujemo plasman proizvoda na strateški važno tržište,
Angolu. Već uveliko radimo i na početku izvoza Neoplante u
Zambiju i Mozambik, a trenutno je u toku proces
usklađivanja standarda na nivou Uprava za veterinu naše i
pomenutih država. Uz to, očekuje nas i značajno širenje
portfolija u Makedoniji, tržištu od koga mnogo očekujemo.
Cilj je da se iskoristi distributivni potencijal, te da se
Neoplanta u Makedoniji pozicionira kao i u ostalim susednim
državama. Uprkos specifičnosti ovog tržišta, uz jaku podršku
koju smo spremni da pružimo, verujem da rezultat neće
izostati.
Projekat od velikog značaja za našu kompaniju,
adaptacija i modernizacija fabrike, sada se već nalazi u
poodmakloj fazi. Svedoci smo da se iz dana u dan kompletira
slika budućeg rekonstruisanog pogona, i svi nestrpljivo
Jasno je da rekonstrukcija fabrike predstavlja naše
ulaganje u budućnost. Uložili smo mnogo da bismo bolje i
efikasnije poslovali, i dugoročno bili produktivniji. Stoga je
jako važno da prema sredstima rada i imovini kompanije
pokažemo domaćinski odnos i ličnim primerom utičemo na
to da se odnos retkih izuzetaka kojima to nije praksa,
promeni. Jer to je naša kompanija, i briga o njoj je zadatak i
obaveza svakog od nas. Što se bolje budemo odnosili prema
istoj, i naši dobri rezultati će duže trajati, a mi nećemo biti
dovedeni u poziciju da za kratak vremenski period uđemo u
novi krug investicija.
Siguran sam da će svakome prijati da radi u novom i
lepšem okruženju. Zato svi treba da radimo na tome da
održavamo pogon novim. Ne čekajmo druge - neka svako
krene od sebe i svojim ponašanjem i postupcima doprinese
boljim rezultatima Neoplante.
S poštovanjem,
Boris Mačak, generalni direktor
3
VESTI
VESTI
PROJEKAT REKONSTRUKCIJE FABRIKE UŠAO U PETU FAZU REALIZACIJE
Radovi na poslednja dva lagera za zrenje, laboratoriji i pripadajućim kancelarijama, uspešno su završeni, čime smo
zakoračili u petu fazu rekonstrukcije fabrike. Trenutno su u toku radovi na pakeraju kobasica (trajnih i polutrajnih), novom
magacinu i ekspediciji gotovog proizvoda, koji napreduju planiranom dinamikom.
Uporedo sa ovim aktivnostima, krajem februara smo započeli adaptaciju našeg restorana i prostorija transporta. Njihov
završetak se očekuje do kraja aprila.
Važno je pomenuti i to da ćemo ostvariti značajne uštede u radovima na adaptaciji rashladnog postrojenja, neophodnog za
odvijanje tehnoloških procesa. Navedene uštede su zahtevale više vremena za pregovaranje sa izvođačima radova, što za
posledicu ima pomeranje roka završetka projekta – puštanje novog magacina u rad se očekuje u prvim danima juna, a preseljenje
opreme i početak proizvodnje kobasica u novom pogonu u julu mesecu. Nakon toga će uslediti radovi na pogonu konzerve i
otklanjanje do sada uočenih nedostataka (poslednja, šesta faza), do decembra 2013. godine.
www.neoplanta.co.rs
Saša Gavrilović održao predavanje na 47.
Savetovanju agronoma Srbije i 39. Simpozijumu
„Poljoprivredna tehnika“
VESTI SA FARME
ź Sa ciljem boljeg iskorišćenja prostora, u drugoj polovini
ź
Briga o životnoj sredini
Nova kancelarija sektora Kontrola kvaliteta
Kompanija Neoplanta dobila je od Gradske uprave za
zaštitu životne sredine Novi Sad, saglasnost na Studiju za
fabriku. Time smo dokazali da vodimo brigu o našoj okolini i
stekli uslove za dobijanje ostalih potrebnih dokumenata i
dozvola značajnih za našu fabriku. Trenutno je u toku
postupak dobijanja saglasnosti na Studiju o proceni uticaja
projekta “Farma svinja na Čeneju” na životnu sredinu, koja
bi trebalo da verifikuje naš rad i trud koji ulažemo u
smanjenje zagađenja životne sredine.
ź
Saša Gavrilović, direktor poljoprivredne proizvodnje
Institut za ratarstvo i povrtarstvo u saradnji sa
Poljoprivrednim fakultetom iz Novog Sada organizovao je 47.
Savetovanje agronoma Srbije i 39. Simpozijum “Poljoprivredna
tehnika”, od 3. do 9. februara 2013. godine na Zlatiboru. Naš
direktor poljoprivredne proizvodnje, Saša Gavrilović, odazvao se
pozivu organizatora i u prepunoj sali održao veoma zapaženo
predavanje sa temom „Optimizacija poljoprivredne tehnike u skladu
sa potrebama imanja Neoplanta a.d.“
Gavrilović je u svom izlaganju bliže predstavio Neoplantu,
kao i mere koje su dovele do veće iskorišćenosti mehanizacije,
povećanja prinosa, smanjenja troškova i radnih sati po hektaru i
smanjenja zastoja proizvodnje. Tokom predavanja koje je izazvalo
veliko interesovanje učesnika simpozijuma, Gavrilović je istakao da
su optimizacija i osavremenjavanje poljoprivredne tehnike u
budućnosti neophodni, i zaključio da, ukoliko želimo da dobijemo
stabilne prinose sa što manjim troškovima i potrošnjom energije po
hektaru, moramo
maksimalno da posvetimo pažnju ovom
segmentu proizvodnje.
ź
ź
januara uspešno smo ugradili paletne regale kako bi
džakirane sirovine bile bolje organizovane i preglednije u
magacinskom prostoru mešaone i kako bismo imali
određeni količinu na lageru, za slučaj pristizanja
nedovoljno dobrih sirovina.
Tokom februara i marta je intenzivno rađeno na
sređivanju kruga farme, samih objekata za životinje
(krečenje, popravke prozora, čišćenje), mešaone stočne
hrane, kao i na jačanju radne discipline. Pored toga,
delovi upravne zgrade su preuređeni u svlačionice, da bi
radnici dobili više prostora za garderobu.
Kupljen je novi mikroskop za potrebe bukarišta. Takođe,
nabavljen je pribor za uzorkovanje i analizu hraniva.
Uveli smo i određene promene u tehnologiji proizvodnje,
kako bismo dobili jaču i zdraviju prasad, a to smo uradili
produženjem laktacije. Pored toga, započeli smo
saradnju sa stručnjacima sa Poljoprivrednog fakulteta u
oblasti reprodukcije.
Na farmi su u toku radovi na biosigurnosnim merama i
zoohigijenskom „zatvaranju“ farme.
Sindikat radi punom parom
Lageri za zrenje fermentisanih kobasica
Naš kolega Branko Mijanović, koordinator zaštite životne sredine i upravljanja
otpadom sa Jelenom Lukić, predstavnicom MIB Instituta na Javnoj odbrani studije
za fabriku
Neoplanta dobila tender “Vojska”
Novi magacin
4
Kompanija Neoplanta i ove godine dobila je tender
za snabdevanje Vojske Srbije, kojoj ćemo isporučivati meso
i mesne prerađevine tokom 2013. godine. Ovo je jedan od
najvećih tendera koji se raspisuje na godišnjem nivou u
Srbiji.
Na 47. Savetovanju agronoma Srbije i 39. Simpozijumu
„Poljoprivredna tehnika“ učestvovalo je više od 1200
poljoprivrednika, naučnih radnika i predstavnika domaćih i
inostranih firmi.
Sindikat je u proteklom periodu bio veoma vredan.
Zahvaljujući njegovoj inicijativi, trudu i radu, pružena je novčana
pomoć kolegama kojima je to bilo najpotrebnije, a organizovano je i
nekoliko poseta banjskim lečilištima u Srbiji.
Takođe, krajem prošle godine predstavnici našeg
sindikata učestvovali su na seminaru koji je održao Glavni odbor
sindikalaca zaposlenih u poljoprivredi, šumarstvu i prehrambenoj
industriji Novog Sada, sa temom “Komunikacija”, gde su usvojili
znanja u vezi sa brendiranjem organizacije, političkim
zastupanjem, alatima komunikacije i kreiranjem spina. Učesnici
seminara imali su priliku da razmene mišljenja o tome kako vide
rad sindikata u budućnosti i šta je to što treba menjati kako bi
uspešnije radili, unapredili organizaciju i prilagodili se svim
nastalim promenama u društvu i okruženju.
5
UPRAVLJANJE I KONTROLA KVALITETA
MARKETING
OPŠTA UPUTSTVA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD
NEOPLANTA NA SAJMU
„PRODEXPO 2013” U MOSKVI
ź Pre početka rada, obavezno izvršite kontrolu ispravnosti uređaja, alata i opreme za rad sa kojom radite i svaki uočeni
nedostatak odmah prijavite neposrednom rukovodiocu.
ź Pri vršenju popravki uređaja ili nekih drugih intervencija na opremi, obavezno je pre početka rada isključite i izolujte od
svih vidova energije i označite oznakom upozorenja :“NE UKLJUČUJ – RADOVI U TOKU”.
ź Nikad nemojte vršiti intervencije – opravke na opremi ili instalacijama, ukoliko niste stručni i ovlašćeni za rad.
ź Električne instalacije i uređaje ne dirajte samovoljno. Ako ste primetili neki nedostatak ili kvar, obavestite neposrednog
rukovodioca ili nadležno lice službe održavanja.
ź Obavezno koristite lična zaštitna stredstva i opremu za one poslove za koje su propisana, bez obzira na vreme trajanja
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
tog posla.
Obavezno se odazivajte pozivima na lekarski pregled radi kontrole zdravlja i pozivima na obuku iz oblasti bezbednosti i
zdravlja na radu i zaštite od požara.
Za prevoz ljudi, nikada nemojte koristiti ona transportna sredstva i uređaje koji nisu za to namenjeni
Obavezno pročitajte i poštujte Uputstva za bezbedan i zdrav rad, i Uputstva proizvođača za upotrebu uređaja i opreme za
rad.
Svi obrtni i pokretni delovi na mašini moraju biti zaštićeni napravama koje je zabranjeno skidati. Ako se zaštitne naprave
skidaju radi neke intervencije, iste se po završenom poslu moraju vratiti na mesto.
Izbegnite klizanje i saplitanje! Koračajte sporo, kratkim koracima.
Da biste smanjili rizike pri obavljanju svakodnevnih poslova i aktivnosti, pridržavajte se obaveze nošenja ličnih zaštitnih
sredstava i to u skladu sa preporukama u Uputstvima za bezbedan i zdrav rad za određene vrste poslova.
Obuci svoja lična zaštitna sredstva
Boravak u Moskvi iskoristili smo i za sastanke sa
distributerima i potencijalnim poslovnim saradnicima, koji
bi trebalo da rezultiraju većim prisustvom našeg
proizvodnog portfolija u Ruskoj Federaciji. S obzirom na to
se dan državnosti Srbije poklopio sa terminom održavanja
sajma, bili smo i gosti na svečanosti koju je naša ambasada
u Moskvi upriličila tim povodom.
Prodexpo se tradicionalno održava početkom
godine u velikom, modernom „Expocentru” u Moskvi.
Predstavlja referentni događaj za sve proizvođače,
distributere i kupce prehrambenih proizvoda, od mesa,
mesnih prerađevina, mleka i mlečnih proizvoda, pa do
alkoholnih pića, konditorskih i drugih namirnica.
„Dobar dan” uz Neoplantu!
Bojan Bulatović, Đurđica Jojić – Novaković, Bojana Golubović – Protić i
Miljan Ranđelović na našem štandu u Moskvi
Naša kompanija učestvovala je na 20.
Međunarodnoj izložbi hrane, pića i ambalaže „Prodexpo
2013“, održanoj od 11. do 15. februara u Moskvi. Sajam je
okupio više od 2.200 izlagača iz svih delova sveta, a
Neoplanta je nastupila u okviru nacionalnog štanda koji
tradicionalno organizuje Privredna Komora Srbije.
Sa ciljem da na najbolji način odgovorimo
trenutnim potrebama potrošača, sredinom februara smo na
tržište lansirali novi brend u okviru Neoplante, pod nazivom
„Dobar dan”. Za sada asortiman novog brenda obuhvata
šest artikala, a to su Dobar dan pileća kobasica, Dobar dan
pileća kobasica mini 370g, Dobar dan posebna kobasica,
Dobar dan posebna kobasica mini 370g, Dobar dan jetrena
pašteta 50g i Dobar dan pileća pašteta 50g. Planiramo da
narednih meseci portfolio proširimo sa još nekoliko novih
proizvoda.
VAŽNI TELEFONI
Policija:
192
Vatrogasci:
193
Hitna pomoć: 194
Obuka o ličnoj higijeni
Mikrobiolog Gojko Kljajić, naš kolega iz sektora Kontrola
kvaliteta, održao je početkom marta u Neoplanti obuku pod nazivom
“Lična higijena u proizvodnji”. Obuci su prisustvovali radnici
Proizvodnje i deo kolega zaposlenih u sektoru Logistika, a Gojko im
je predstavio zbir smernica i obavezujućih uputstava kojih su
zaposleni dužni da se pridržavaju prilikom rukovanja hranom, u
skladu sa "Opštim pravilima o ličnoj higijeni u pogonu".
Prezentovana uputstva i smernice bili su odličan podsetnik
na ono što su kolege sa dužim stažom u firmi već naučile na
prethodnim kursevima sa temom HACCP-a i tzv. Higijenskog
minimuma, a istovremeno i prilika da se novozaposleni upoznaju sa
pravilnim odnosom prema ličnoj higijeni i higijeni zaštitne opreme i
pribora za rad.
6
www.neoplanta.co.rs
Osvajamo tržište Afrike
Sajam „Prodexpo 2013” u Moskvi
Gojko Kljajić, mikrobiolog
Ruskim potrošačima, čije tržište ima veliki
potencijal za naše proizvode, predstavili smo se
asortimanom brenda Pipi i Gudi, Neoplanta delikates, kao i
brendom Patelina i Patelina junior, namenjenim deci.
Nakon početka izvoza Neoplante u Angolu sredinom
prošle godine, nastavili smo da radimo na daljem osvajanju
afričkog tržišta. Naredne zemlje u kojima bi trebalo da plasiramo
proizvode jesu Zambija i Mozmabik. Trenutno je u toku proces
usklađivanja standarda na nivou Uprava za veterinu naše i
pomenutih država. Nadamo se će administrativni izazovi biti
prevaziđeni u skorije vreme, čime će biti otklonjena i glavna
prepreka za plasman Neoplantinih proizvoda.
7
NEOPLANTA MALOPRODAJA
NEŠTO VIŠE O...
Naši najbolji prodavci
JELENA ŠOĆ - DUJAKOVIĆ: Svaki novi dan je novi izazov, nema rutine!
Atila Borbelj i Nada Ćirić
Draginja Micić sa koleginicama
Radoslav Gajić
Maloprodajnu mrežu Neoplante čine 23 moderno
opremljene prodavnice. U nastavku vam predstavljamo
nekoliko kolega zbog kojih kupci iz svih krajeva dolaze u naše
mesare. To su poslovođe radnji u Kikindi, Kraljevu, Zrenjaninu i
Novom Sadu: Draginja Micić, Zorica Radovanović, Nada Ćirić i
Radoslav Galić.
Kako izgleda Vaš radni dan?
Draginja: Pripremu za posao počinjem od 6:30h. Pregledam i
trebujem robu, kontaktiram važne klijente i obaveštavam ih o
akcijama. Najvažnija je organizacija, jer dobra priprema
omogućava i uspešan radni dan.
Zorica: Od 6h izlagažem proizvode u rashladne vitrine, vršim
prijem novih količina, kontrolišem dokumentaciju, proveravam
mejlove i naravno, radim sa kupcima.
Nada: Svako jutro se čujem sa kolegom Atilom Borbelj, i ako ima
potrebe, na posao dolazimo ranije. Vodimo računa o temperaturi
u vitrinama i urednosti prodavnice, ispisujemo trgovačku knjigu,
odgovaramo na mejlove, pišemo trebovanja itd.
Radoslav: Radni dan počinje putovanjem, a radim uglavnom iste
poslove kao i moje koleginice.
Draginja: Jedan naš kupac, ugledni lekar, izjavio je da nikada ne
bi promenio šalterskog radnika u banci i prodavca koji ga ceo
život služi. To pokazuje da smo postigli da naši kupci ne žele
nigde drugo da pazare, što mi je posebno drago.
Zorica: Najsimpatičniji mi je kontakt sa manjom decom koja
ponekad zaborave šta treba da kupe. Pokazalo se da je tada
poverenje odlučujući faktor, jer iz iskustva i bez greške znamo
šta stalne mušterije kupuju.
Nada: Jedna gospođa je došla da kupi šnicle, a sav but smo
prethodno prodali, pa sam je pričom navela da kupi nešto sasvim
drugo. Kada je krenula ka izlazu, rekla je prijateljici: „Ne mogu
da verujem šta sam sad kupila: butkice, špic rebra i dimljeni vrat,
a došla sam po šnicle!'” Ovo je i primer koliko je otvoren razgovor
sa mušterijama važan u našem poslu.
Radoslav: Ima ih mnogo, rad sa ljudima je dinamičan i zanimljiv.
Šta je ključ za uspeh u Vašem poslu?
Draginja: Morate da volite svoj posao i da budete motivisani da
postignete rezultat. Neoplanta je uspešna kompanija koja mi je
omogućila finansijsku stabilnost i određene privilegije. Takođe,
uvek sam imala podršku svoje porodice. Imam dobar i uigran
tim, prodajem proizvode visokog kvaliteta, stojim iza onoga što
nudim.
Zorica: Poznavanje robe, komunikativnost, vedar duh i
neizbežan osmeh.
Nada: Najbitniji su ljubaznost, usluga i pomoć oko izbora
proizvoda. Važno je da budete nasmejani, da kupce pažljivo
slušate, da primetite promene - npr. novu frizuru, kako bi se oni
osećali prijatno i otvoreno razgovarali sa vama. Veliki sam
gurman, pa rado delim recepte sa svojim mušterijama i dajem im
ideje šta da skuvaju, ne bi li kupili još neki naš proizvod. Često im
ponudim i da probaju novitete. Sve u svemu, ovo je divan posao,
samo treba shvatiti suštinu i izvući iz njega onaj najbolji deo.
Radoslav: Prodavac mora biti uslužan, vredan i obučen za takav
posao.
Šta Vam se najviše dopada u poslu koji obavljate?
Draginja: Volim svoj posao, ispunjava me zadovoljstvo naših
vernih potrošača. Uz to, imala sam privilegiju da sama biram tim
ljudi sa kojima radim i prenesem na njih svoje znanje i
očekivanja. Imamo zavidan nivo profesionalnosti i posvećenosti i
odličnu atmosferu.
Zorica: Neposredna komunikacija sa potrošačima, mogućnost
da se izađe u susret njihovim potrebama i zadovoljstvo nakom
obavljene kupovine.
Nada: Volim da radim sa ljudima.
Radoslav: Podrška kolega.
Da li pamtite neku anegdotu koju biste podelili sa kolegama?
8
Zorica Radovanović sa koleginicama
www.neoplanta.co.rs
postupak proizvodnje i definisati kontrolne tačke procesa već
je bitno edukovati zaposlene, neposredne izvršioce šta se od
njihove pozicije očekuje i kakav gotov proizvod treba da bude,
i senzorno i vizuelno.
- Koje aktivnosti podrazumeva Vaša trenutna radna pozicija?
Sa svojim saradnicima radim probe novih proizvoda,
analiziram konkurentske proizvode u cilju unapređenja
naših, kreiram deklaracije i ostalu dokumentaciju za nove
artikle namenjene domaćem i ino-tržištu, kao i za proizvode
privatnih robnih marki. Zajedno sa kolegama iz Proizvodnje,
Prodaje i Marketinga, Nabavke i Finansijske analize pratim
realizaciju novih projekata kako bi lansiranje svakog novog
proizvoda bilo u planiranom roku i zadovoljeni svi ulazni
elementi projekta, kako kvalitativni tako i finansijski.
Jelena Šoć - Dujaković, po zanimanju inženjer
prehrambene tehnologije, zauzima odgovornu poziciju
menadžera Istraživanja i razvoja u Neoplanti, a deo našeg
uspešnog tima je više od 10 godina. Radila je na poziciji
tehnologa u odeljenju polutrajne konzerve i solare, zatim kao
rukovodilac Proizvodnje kobasičarskih proizvoda i pakovanja,
a kratko vreme je bila i planer finalne proizvodnje.
Na Jelenino veliko zadovoljstvo, prepoznato je njeno
pogonsko iskustvo kao odgovarajuće za novosistematizovanu
poziciju menadžera Istraživanja i razvoja, tako da već pune
dve godine radi ono što najviše voli i za šta se i školovala.
Posebno joj je drago što je za saradnike dobila mlade
inženjere, bez predrasuda, spremne da se prilagode i
odgovore na svaki zadatak.
- Kako su izgledali Vaši profesionalni počeci?
Zaposlila sam se u Neoplanti janura 2000. godine, tri
meseca nakon diplomiranja na Tehnološkom fakultetu,
Univerziteta u Novom Sadu, odsek Prehrambena tehnologija,
smer Mikrobiološki procesi. Prvih godinu dana sam bila
pripravnik i za to vreme prošla sva proizvodna odeljenja,
počev od Primarne prerade, preko Konzerve, Kobasičarije
sve do Trajne robe, u svakom po tri meseca.
- Koje su najvažnije lekcije koje ste naučili na početku
profesionalnog razvoja?
Pripravnički staž je bilo dragoceno iskustvo, jer ne
samo da sam savladala različite tehnološke procese već sam
se i upoznala sa najrazličitijim ljudima za šta me nijedan
fakultet nije mogao pripremiti. Naučila sam da za kvalitetan,
standardan finalni proizvod nije dovoljno samo propisati
- Šta vam se najviše dopada u poslu koji obavljate?
Kada bih morala da biram koju osobinu ovog posla
najviše volim, ne znam da li bih mogla da se opredelim samo
za jednu od mnogih dobrih strana njegovu dinamiku,
kreativnost i inovacije, stalno usavršavanje i nadogradnju
tehnoloških znanja ili blisku saradnju sa svim sektorima
kompanije, naučnim institucijama i spoljnim saradnicima,
dobavljačima...Svaki novi radni dan je izazov, nema rutine!
- Šta su najveći poslovni izazovi jednog menadžera
Istraživanja i razvoja?
Najveći izazov moje pozicije jeste pomiriti" zahteve
"
dve strane u večitoj suprotnosti u svakoj proizvodnoj
kompaniji, pa i našoj a to su Prodaja i Proizvodnja. Istraživanje
i razvoj je spona ova dva sektora te mora "imati sluha" za
potrebe i jednih i drugih ali sa merom koja obezbeđuje
zadovoljstvo krajnjeg potrošača.
- Koliko imate slobodnog vremena i kako ga provodite?
Sve slobodno vreme, kog je nažalost sve manje, provodim sa
svojom porodicom. Uživam sa svoja dva sina, u njihovom
odrastanju i sitnim dečjim nestašlucima, u šetnjama po
prirodi, vožnji biciklom, izradi domaćih zadataka, slaganju
Lego kocki… Ponekad, kad se umorimo od ovih zadovoljstava,
suprug i ja pobegnemo na produženi vikend na neko
romantično mesto. Skoro smo bili u Pragu, na karnevalu u
Veneciji... Za sada uspevam da balansiram privatni i poslovni
život, a moto koji me pokreće je - “Biti poseban, slobodan,
samo svoj...”
9
JUNACI BROJA
JUNACI BROJA
HIGIJENSKA SLUŽBA - ČISTOĆA ZA PRIMER!
S leva na desno: Petra Čikić, Desanka Bajić, Biljana Jović, Željka Potkonjak, Nada Zeljković, Milica Đurđev,
Marija Gašparik, Dragana Đogatović, Ana Marija Matić, Persa Vujnović, Đuja Đuragić, Milijana Prijović (pored mašine) i Ervin Tolvaj.
Kvalitet rada naše higijenske službe izuzetno
se poboljšao u poslednjih godinu dana. Mnogobrojne
inspekcije nisu imale nijednu primedbu, a dobili smo i
pohvalu da je ovakva čistoća nezapamćena u istoriji
mesne industrije u Srbiji. Tome su najviše doprineli
naši radnici higijenske službe, koji su nas učinili
ponosnim. Naše kolege i junaci.
Higijenska služba radi svakoga dana, u tri
smene, a čini je 22 radnika. Njihov glavni zadatak je
održavanje higijene i sprovođenje dezinfekcije u svim
proizvodnim odeljenjima kao i u zajedničkim
prostorijama. Pojačan rad proizvodnje proteklih
meseci, doveo je do povećanja obima njihovog posla,
pa je najveći izazov naših kolega organizovanje posla
na način da svako odeljenje dočeka čisto sutrašnji dan.
Za to su umnogome zaslužni poslovođa Ervin Tolvaj i
šef smene Biljana Jović, koji sa motivisanim radnicima
i savremenom opremom, postavljaju nove standarde u
10
čistoći.
Ervin je jedan od četvorice muškaraca u
higijenskoj grupi, a već osam godina je na funkciji
poslovođe ovog tima. Posebno mu je drago što je
svakodnevno u društvu žena.
“Sa ženama je lepo sarađivati i sve možemo
lako da se dogovorimo”, kaže Ervin, čije mišljenje deli i
Biljana, šef smene ovog odeljenja. Biljana u Neoplanti
radi već 10 godina, a zajedno sa Ervinom pravi dnevne i
nedeljne rasporede radnika po smenama i
odeljenjima, popunjava knjige evidencije, prati stanje
zaliha i poručuje robu po potrebi. Takođe, njih dvoje su
zaduženi za praćenje rada svih zaposlenih u higijeni.
Najstarija radnica higijenske službe je Đuja
Đuragić, koja je pune tri decenije deo Neoplantinog
kolektiva. Ono što joj se posebno dopada u našoj
kompaniji su odlični međuljudski odnosi.
www.neoplanta.co.rs
„Volim moje žene i moje šefove“, kaže Đuja i dodaje da je ključ održavanja dobrih odnosa sa kolegama
poštovanje svakog pojedinca, korektan odnos prema svima i razumevanje za druge. To Đujine kolege prepoznaju, pa
se trude da joj posao učine lakšim. Jedna od njih je i Petra Čikić, koja je u Neoplanti već 25 godina, a Đuju smatra
najdražom koleginicom. Đuju, i naravno - Lenku.
Petra Čikić i Đuja Đuragić
Šef smene Biljana Jović i
poslovođa Ervin Tolvaj
Marija Gašparik i Đuja Đuragić
Lenka je radnica Neoplante koju svi poznaju, vole i uvažavaju. Iako ima još tri godine rada do penzije, čini se da posao
obavlja sa lakoćom i da joj ništa nije teško. Voli svoj posao, a mlade radnike koje svakodnevno sreće u Neoplanti gleda kao svoju
decu. Posebno hvali period od koga naša firma posluje u sastavu Nelta, jer veruje da se radnik sada više ceni nego ranije, da ne
postoji velika hijerarhijska razlika i da su šefovi mnogo pristupačniji, da se odnose prema svim radnicima sa poštovanjem.
„I direktor se javi na hodniku“, kaže Lenka sa osmehom. Iako njen posao nije jednostavan, pored redovnih dnevnih
aktivnosti, naša koleginica se brine i o travnjaku, ukrasnom žbunju, cveću. Prepoznatljivi cvetni logotip Neoplante na ulazu u
upravnu zgradu, sama je osmislila i sprovela u delo.
Lenka nije zabrinuta kako će njena služba
funkcionisati bez nje, jer je tu puno mladih, što joj je
posebno drago. Uz to, odlično se slažu – svi za jednog, jedan
za sve. To pokazuje i primer Marije Gašparik, najmlađe
snage u higijenskoj službi.
„Nedavno mi je izgoreo krov na kući, što me je
dovelo u prilično tešku situaciju. Moje kolege su se odmah
založili da mi pomognu, organizujući da se na nivou firme
sakuplja novac za sanaciju krova. Na tome sam im
beskrajno zahvalna. Oni su odlični radnici, ali pre svega
divni ljudi“, zaključuje Marija.
Slavica Rapić, Lenka Simić, Mara Ignjatić
11
ŠARENA STRANA
LJUDSKI RESURSI
VAŽNO JE ZNATI PRIHVATITI I POBEDU I PORAZ
NASTAVLJAMO SA TRENINZIMA, SEMINARIMA,
OBUKAMA
I mi imamo svog Brus Lija.
To je naš kolega zaposlen u
sektoru održavanja, Zoran
Stanar, ponosni nosilac
crnog pojasa u karateu.
Zoran se karateom bavi od
svoje šeste godine. Kao
tinejdžer je bio veoma
svestran, pa je ovaj sport
kombinovao sa igranjem
fudbala i sviranjem bubnjeva
u bendu. Ipak, najduže se
održala ljubav prema
karateu, koju Zoran danas
Zoran Stanar,
radnik službe održavanja
uspešno prenosi na mlađe
generacije. Trenutno je predsednik karate kluba „Panter
2011“, koji postoji već 12 godina i ima oko 20 aktivnih
članova, od 6 do 17 godina. Iako mali, od 2011. godine klub je
registrovani član Karate unije Srbije i broji 11
reprezentativaca.
Svi u Zoranovoj kući su sportisti
ili bivši sportisti. Sin Vladimir se bavio
vaterpolom, Slobodan je još uvek aktivni
fudbaler, supruga je bivša rukometašica,
a ćerka Aleksandra, na koju je posebno
ponosan, nosilac je braon pojasa u
karateu. I ne samo to – Aleksandra je
karate prvakinja Vojvodine i Srbije u
Zoranova ćerka
svojoj kategoriji, i osvajač trećeg mesta
Aleksandra Stanar,
prvakinja
Srbije u karateu
na svetskom prvenstvu.
Iako uživa u trenucima koje provodi sa porodicom,
Zoran priznaje da mu najviše slobodnog vremena oduzima
Trening u karate klubu Panter
12
vođenje kluba. Kada stigne, voli da radi i kao pomoćni
trener, a kao glavni razlog zalaganja za klub navodi
popularizaciju sporta uopšte i promociju kvalitetnog
provođenja slobodnog vremena kod mladih.
Sektor za ljudske resurse Neoplante održao je u
proteklom periodu obuke „Asertivna komunikacija“ i „Početni
excel“. Pored toga, naše koleginice iz Nelta, Zorana Radić i
Milena Rajković, održale su nam dvodnevni „Trening za
intervjuisanje“
Organizovali smo i treninge „Poslovno komuniciranje“ i
„Procena rizika, upravljanje sirovinama i primena na ostale
procese preduzeća” kao i „HACCP sistem- izrada studije
(Bezbednost hrane)”.
Praksu organizovanja obuka nastavićemo i ubuduće, a
svi koji žele da prisustvuju internim treninzima mogu da se
prijave preko Intraneo portala na stranici za ljudske resurse ili
da se jave koleginicama iz HR službe.
www.neoplanta.co.rs
Dajte nam korisne predloge!
Mnoštvo ideja koje smo dobili od naših zaposlenih
pokretanjem projekta „Korisni predlozi“, veoma nam je
pomoglo da u proteklim mesecima poboljšamo procedure rada
fabrike.
Neki od jako značajnih predloga koje smo usvojili
odnose se na postavljanje putokaza i smernica za Neoplantu na
putevima širom grada (Renata Tegeltija – u procesu realizacije,
čeka se dozvola Grada Novog Sada), promenu u načinu
slaganja posudica za gotova jela (Radovan Kresić realizovano), promenu u načinu potpisivanja faktura (Željko
Anđić – u procesu realizacije), obaveštenje putem mejla o
nedostupnosti putem opcije „out of office“ (Dejan Perić – u
procesu realizacije). Za najveći doprinos na godišnjem nivou
nagrađene su kolege Mika Đerman Tot (poslovođa pakeraja
trajne konzerve) i Jan Čeman (radnik u pandleraju).
O treningu „Asertivna komunikacija”:
„Karate je osnova svih sportova i njim svako može
da se bavi, bez obzira na pol, godine, kilažu itd. U školi
karatea deca uče kulturu ponašanja, poštovanje,
samodisciplinu i koncentraciju na ono što rade. Važno mi je
da se moji učenici razviju u prave ljude i sportiste“, kaže
Zoran.
Bavljenje sportom zahteva puno odricanja, ali
zauzvrat pruža jako mnogo. Pored izgradnje ličnosti, deci
omogućava druženja, putovanja, sklapanje novih
poznanstava. Naravno, veoma važan zadatak svakog
sportiste je da nauči da prihvati kako pobedu, tako i poraz.
Zato se pred svaki polazak na takmičenje Zoran svojim
učenicima obraća rečima:
„Medalje nisu važne. Idemo da vidimo koliko smo
naučili, da znamo gde smo sada u odnosu na ranije. I da
znamo koje greške treba da ispravimo, da budemo još bolji“.
?
DA LI STE ZNALI?
Karate potiče od reči „kara“ – prazan i „te“-šaka, što u
prevodu znači borba golim rukama, borba bez oružja.
Legenda kaže da ovu veštinu jedan budistički monah preneo
iz Indije u Kinu, a prvobitna svrha bila je vezana za telesno
vežbanje monaha kako bi bili u stanju da izdrže duga
meditiranja. Iz Kine, ova borilačka veština proširila se prvo
na ostrvo Okinava, a potom dalje u Japan gde dobija svoj
današnji naziv i oblik.
Kata je borba sa zamišljenim protivnikom.
Trening asertivne komunikacije na mene je uticao
pozitivno i osećala sam se fenomenalno. Imala sam priliku da
čujem iskustva svojih kolega kao i da usvojim znanja o tome kako
se postaviti u situacijama kojima smo svakodnevno izloženi.
Tokom svake komunikacije mi u podsvesti stoji dobar deo toga
sto sam naučila i svakako bih svim svojim kolegama predložila da
se prijave na ovaj trening. Hvala na podršci.
Mila Marjanov
Postoje četiri stila komunikacije: pasivan, pasivnoagresivan, agresivan i asertivan. Asertivna komunikacija
podrazumeva izražavanje svojih stavova i osećanja na direktan i
otvoren način, a uz uvažavanje prava našeg sagovornika. Kada
kritikujemo nekoga, treba kritikovati ponašanje, a ne ličnost.
Jako je važno koristiti asertivne tehnike, jer sagovornici
uprotivnom često upadaju u uloge spasioca (osoba radi i više
nego što je njen deo posla), progonioca (vređa, kritikuje,
omalovažava druge), žrtve (pasivan, povlači se i prepušta
drugima da upravljaju njegovim zadacima i poslovima).
Slobodan Kotur
Trening asertivne komunikacije bitno je čuti kako bismo
razumeli ljude drugačije od nas samih - kako mogu da reaguju u
različitim situacijama i kako mi tada treba da se postavimo.
Važno je da znamo da uvek treba da slušamo ljude sa kojima
komuniciramo, pri čemu moramo biti tolerantni i otvoreni.
Takođe, pohvala i kritika treba da budu izražene na
konstruktivan način.
Milena Terzin
Jan Čeman
Mika Đerman Tot
Mika Đerman Tot dala je korisne predloge za promene
sistema generisanja etiketa i označavanja kutija kako bi se
unapredio proces pakovanja proizvoda, smanjio broj grešaka i
kako bi kutije i na ekspediciji bile uočljivije. S obzirom na broj
predloženih i usvojenih predloga, Mika je nagrađena sa 15.000
dinara. Janovi predlozi podrazumevali su, između ostalog,
promene u načinu korišćenja kuka na glajzevima kao i
podešavanju rampe na vagi, kako ne bi dolazilo do kvara
viljuškara. On je nagrađen je sa 20 odsto stimulacije na platu.
Zahvaljujemo se svim kolegama koje su do sada
uočavale prostor za napredak i načine za poboljšanje rada.
Nadamo se da ćemo i u budućnosti dobijati ideje zaposlenih
kako bismo stvorili okruženje koje će biti funkcionalnije i bolje
za sve nas.
Podsetnik:
- Svaki zaposleni ima pravo da da svoj predlog o unapređenju procesa
rada
- Potrebno je da popunite formular za Korisne predloge i ubacite ga u
sanduče predviđeno za korisne predloge, ili predate sektoru za ljudske
resurse
- Menadžeri čijem delokrugu rada pripada predlog, daju odobrenje
- Svaki predlog koji je odobren biće novčano nagrađen
13
KOLEGE DELE ZNANJE
KOLEGE DELE ZNANJE
www.neoplanta.co.rs
Na „Treningu za intervjuisanje“ koleginice su naučile:
KOLEGE DELE ZNANJE
ź Veoma je važno da se uvek pripremimo za intervju svakog kandidata.
Sa obuke „Bezbednost hrane“, Vesna Todorović i Emina Mihaljević vam prenose:
!
ź Pojmovi validacija i verifikacija u HACCP sistemu se razlikuju
ź Validacija postavlja pitanje: Da li je HACCP sistem ispravno postavljen i da li će funkcionisati?
ź Postoji STAR model pomoću koga možemo doći do mnogo informacija o kandidatu, njegovom ponašanju,
postupcima kao i načinu rešavanja izazova (tako što detaljno ispitujemo problemsku situaciju i zadatke koje je
osoba imala, akcije koje je preuzela i rezultate koje je ostvarila)
ź Za intrevjuera je bitno da putem selekcije izabere onog kandidata koji poseduje sve vrednosti koje poštuje
Neoplanta kako bi sutra na pravi način prezentovao našu kuću.
Milena Terzin, sekor nabavke
ź Verifikacija postavlja pitanje: Govorite li ono što radite, radite li ono što govorite?
ź Kriza sa proizvodom se može dogoditi pre, za vreme i posle proizvodnje ili na nekoj drugoj
lokaciji, ali je u tim situacijama veoma bitna spremnost i pravovremena reakcija.
ź Četiri faze kriznog menadžmenta su: ublažavanje/prevencija (kako ukloniti ili smanjiti rizik za
pojavu krizne situacije), spremnost (planiranje najgoreg scenarija), odgovor (koji koraci se
preuzimaju prilikom krize), oporavak (kako vratiti poverenje, sigurnost i pozdanost nakon krize)
ź U zemljama EU obaveštavanje o zdravstveno neispravnoj hrani i hrani za životinje se vrši kroz
europski RASFF sistem brzog uzbunjivanja (Rapid Alert System for Food and Feed)
Sa treninga „Poslovna komuniciranje “ Jelena Drezgić i Lea Vujović vam prenose:
ź Kandidatima uvek treba postavljati konkretna pitanja
ź Pitanja se postavljaju jedno po jedno, nikako više odjednom
ź Ukoliko primetimo da je kandidatu potrebno više vremena da porazmisli o odgovoru na pitanje treba to i da mu
omogućimo.
ź I ako primetimo da kandidat iznosi lažne izjave, nikako ne treba to da mu pokažemo
ź Postoje česte greške prilikom intervjuisanja kojih intervjuer treba da se pazi - predrasude, sažaljenje, prvi utisak,
statistika… Njih možemo suzbiti STAR metodom i pažljivim pristupom svakom kandidatu.
Sanja Gajić, servis kupaca
ź Intervjuer je predstavnik firme i treba da ostavi dobar utisak kod kandidata. Kandidatu ne treba da pokažemo da li
nam se dopao ili ne. Svaki kandidat treba da izađe sa osećajem Firma je fer, čak i ako ne prođem dali su mi
“
šansu”.
ź Prošlost je najbolji pokazatelj budućnosti. Na osnovu svega sto je kandidat do sada radio i kako se pokazao na
prethodnim poslovima možemo dobro predvideti kako će se ponašati u našoj firmi.
ź Kada je kandidat vidno pod uticajem treme, potrebno je situaciju opustiti pitanjem o oblasti koja mu je bliska, kao
što je npr. hobi
ź Sa kandidatom ne prelazimo na ti” dok ga ne pitamo za dozvolu
ź
Kada se planira dnevni red sastanka, potrebno je teme
kontroverznijim pitanjima.
poređati od lakših ka složenijim i
Tamara Jovanović, HR
“
ź Otvaranje sastanka je veoma važno kako bismo podigli pažnju učesnika
ź Sastanak uvek treba da počne na vreme kada je i dogovoren - dozvoljeno je kašnjenje do pet minuta.
Nakon treninga „Poslovno komuniciranje“ tehnolog Goran Radanović poručuje:
Da bi se postigao dogovor, treba da bude prisutno minimum 2/3 pozvanih.
ź S obzirom na to da ljudima koncentracija traje do 90 minuta, dobro je da sastanak ne traje duže od
toga. Uprotivnom je potrebno praviti pauze.
ź Kada treba da održimo brz sastanak, moguće je da napravimo sastanak bez sedenja, gde svi učesnici
stoje. Tako se bolje održava fokus na rešavanje problema.
ź Dogovor je uvek moguće postići, samo kada shvatimo koji je to naš zajednički cilj
14
ź Preduslov da sastanak bude efikasan je njegova dobra priprema, tj. treba da se definišu cilj,
učesnici i dnevni red sastanka
ź Ako je cilj donošenje odluke, sastanku ne bi trebalo da prisustvuje više od osam ljudi
ź Da bi se sprovele odluke koje se donesu na sastanku, neophodno je na kraju sastanka sumirati ono
što je dogovoreno, podeliti zadatke i odgovornosti i definisati rokove za realizaciju.
15
EDUKATIVNA STRANA
EDUKATIVNA STRANA
www.neoplanta.co.rs
ŠTA MOŽETE UČINITI ZA SVOJU KARIJERU
KAKO DA POSTANETE POŽELJAN KOLEGA/ŠEF/PRIJATELJ?
1. Uradite jednu stvar ali je uradite najbolje
Džef Hofman je stručnjak za inovacije i uspostavljanje biznisa. Prvo što savetuje za uspeh poslovnih ideja je
upravo ovo. Najveća greška je kada radite na nekoliko linija u isto vreme. Ovo najčešće vodi ka tome da nijedan
od tih poduhvata ne bude završen i da vas ljudi ne poistovećuju ni sa jednom od vaših okupacija. Bolje je da sebi
odredite ono što Hofman zove „zlatna svrha“ i da idete ka tome da postanete nezamenljivi i neophodni u jednoj
oblasti.
2. Poštujte druge
Poštujte tuđe vreme, rokove, prioritete. Poštujte i različitosti u temperamentu, karakteru.
3. Usavršavajte se
Stalno tragajte za novim otkrićima, saznanjima, informacijama. Permanentno učenje je postalo bit današnjeg
vremena.
4. Delite svoje znanje sa kolegama
Pomažite i saradnicima da napreduju, da se razvijaju. „Znanje nije znanje znati, već je
znanje- znanje dati“
5. Ne pripisujte tuđe zasluge sebi
Pohvalite svoje saradnike za njihove ideje. Nemojte tuđe zasluge komunicirati kao svoje.
Tako je jedino pošteno.
6. Dobro se organizujte
Upravljajte vremenom. Poštujte rokove, obaveze i ciljeve.
7. Preuzmite inicijativu
Kada vidite da je nešto potrebno i korisno uraditi za firmu, ne čekajte da neko drugi to uradi. Učinite to vi.
8. Budite spremni da priznate i svoj uspeh i svoju grešku
Podrazumeva se da ćete uspeh priznati. To ume svako. Ali samo karakterni i ljudi od integriteta pokazuju
spremnost da priznaju i grešku. Niko od nas nije mašina koja ne greši.
ZDRAVLJE
Saveti za smanjenje bola u leđima:
Zdravlje naših leđa najviše zavisi od toga kakvo držanje imamo i kako se služimo sopstvenim
telom. Najbolji način sprečavanja bola u leđima je održavanje njihove snage i elastičnosti svakodnevnim
vežbanjem. Takođe, važno je izbegavanje naglih ili nespretnih pokreta koji mogu da izazovu stres ili napor.
Neki od saveta za izbegavanje povreda leđa su:
ź Nikad ne nosite tešku torbu u jednoj ruci ili na jednom ramenu. Radije podelite teret u dve torbe koje ćete
nositi obema rukama. Još bolje je da nosite ranac (s oba kaiša).
źKada dižete težak teret, približite mu se što više možete, savijte kolena i onda ga dižite ispravljajući kolena
dok leđa držite što ravnije.
ź Ne izvijajte leđa dok držite nešto teško – umesto toga se poslužite stopalima kako biste okrenuli čitavo
telo.
ź Sedite uspravnim leđima s čvrsto poduprtim krstima. Kad vozite, spustite sedište kako biste povećali
ugao između butina i trupa.
ź Nosite udobne cipele s čvrstim đonovima koje vas neće prisiljavati da pogrešno hodate. Prilagođena
cipela u skladu sa savetom ortopeda često može da smanji opterećenost leđa.
źAko dugo radite za kompjuterom, obavezno sedite u pravilnom položaju. Poslužite se osloncem za stopala
ako ne možete da ih držite na podu.
źNikad se ne saginjite kad radite neki posao. Umesto toga kleknite.
ź Neka vaš madrac bude dovoljno čvrst (ali ne previše tvrd), tako da vam pridržava leđa. Ako je suviše
mekan, možete između podloge i madraca staviti dasku.
16
U savremenim uslovima poslovanja kada je tržište turbulentno, a konkurencija jaka, zaposleni treba da imaju u vidu da njihova
karijera, razvoj i zadovoljstvo poslom zavisi i od njih samih, ne samo od poslodavca. Kaže se da je tendencija savremenog poslovanja
“individualno upravljanje karijerom” koje podrazumeva stalno usavršavanje, prikupljanje informacija i širenje znanja iz različitih oblasti.
Svoju karijeru, naravno, gradimo zalaganjem, inicijativom i radom, ali to u 21. veku nije dovoljno. Danas je potrebno stalno
učenje, sticanje znanja ne samo iz svoje oblasti nego i znanja iz menadžmenta, finansija, marketinga itd.
Savremena literatura savetuje da svaki pojedinac treba da utvrdi pravac svog razvoja, definiše svoje profesionalne ciljeve,
strategiju dostizanja tih ciljeva i da aktivno i uporno radi na njima. Veoma važan deo je planiranje, a činjenica je da veoma mali broj ljudi to
zaista i radi. Za početak potrebno je dobro poznavanje sebe, ličnih kapaciteta, prednosti i nedostataka. Treba predvideti i potencijalne
prepreke koje bi mogle da stoje na putu kao i načine na koje ih je moguće prevladati.
Razvijanje karijere ne mora nužno ići u pravcu hijerarhijskog napredovanja. Pojedinac može postaviti sebi za cilj da svoju
karijeru usmerava u pravcu postizanja izvrsnosti u nekoj oblasti, odnosno specijaliziranja. U oba slučaja, radi se o zdravoj i ljudskoj
ambiciji koju treba negovati.
Treninge, obuke i bilo koji vid edukacije koji vam organizacija nudi, prigrlite! Ali i ako toga nema, ne odustajte od učenja. Internet,
stručni magazini, literatura, društvene mreže su moderni načini sticanja znanja i širenja vidika. Posvetite određeni deo svog slobodnog
vremena razvoju svojih profesionalnih aspiracija. U moderno vreme, posao ne traje od 8h do 16h. Takođe, obratite pažnju na ono što
vam govore kolege i vaši nadređeni. Naučite da prihvatite i pohvalu i kritiku na zdrav način i posmatrajte svaku povratnu informaciju kao
prostor za unapređenje.
Ukoliko nam je stalo da obezbedimo sebi željeno mesto u organizaciji, ugledan status, autoritet znanja, povećanje plate,
napredovanje i sl., neminovno je posvetiti se sopstvenom razvoju, ulagati u sebe i uvek dati maksimum.
UPRAVLJANJE VREMENOM - spasite svoje ciljeve i nerve
“Ne reci nikad da nemaš vremena. Dnevno imaš na raspolaganju isto onoliko časova koliko su imali Nikola Tesla, Helena Rubinštajn,
Paster, Mikelanđelo, Majka Tereza, Leonardo de Vinči, Albert Anjštajn ili Nelson Rokfeler” Braun
Za lične, profesionalne, ali i kompanijske uspehe potrebno je vreme. To je vrlo ograničen resurs i svima nama je potrebno da poznajemo
veštine efikasnog upravljanja vremenom. Svaki zaposleni time što upravlja sopstvenim vremenom utiče na profitabilnost firme.
Racionalno upravljanje vremenom je važna veština ne samo u poslu nego i u privatnom životu i predstavlja ključ zadovoljstva i na poslu i kod
kuće. Vremenom možemo upravljati ukoliko obavljamo poslove onda kad smo i planirali i ako poslovima posvećujemo onoliko vremena koliko je za to
potrebno, ni više ni manje.
Gde grešimo?
ź Ne planiramo. Ukoliko ne planiramo izvršenje naših obaveza i poslova, mnogo češće dolazi do neuspeha. Jedno pravilo kaže da ukoliko mi ne
isplaniramo naše vreme, neko drugi će to uraditi umesto nas! Postavljanje ciljeva (dnevnih, mesečnih, godišnjih) je veoma važno kako bismo postavili
prioritete.
źPamtimo obaveze umesto da zapisujemo. Mnogi ljudi pamte sve svoje obaveze, ponašajući se kao da imaju kompjuter u mozgu. To dovodi do zbrke u glavi
i zaboravljanja važnih zadataka.
ź Prihvatamo nove obaveze da bismo kolegama udovoljili. Potrebno je da svako nauči da kaže “NE” kada su u pitanju nove obaveze i one koje nas odvlače
od naših prioriteta. Ovo ne znači da ne treba da pomognemo kolegama, ali moramo znati kako da postavimo rokove kao i da odbijemo zadatke koji
ugrožavaju naše planove i ciljeve.
ź Manjak dobre komunikacije. Manjak dobre komunikacije dovodi do lošeg upravljanja tokovima zadataka u kompaniji. Neadekvatan prenos zadataka sa
osobe na osobu dovodi do zaboravljanja zahteva, nepotpunog obavljanja posla i pretrpanosti.
ź Perfekcionizam: Sasvim je pohvalno biti temeljan, analitičan i želeti da sve bude urađeno kako treba ali ako se to pretvori u odlaganje odluke ili
realizacije, onda svaka perfekcija gubi smisao. Ponekad je potrebno reagovati i kvalitetno ali i brzo odnosno u skladu sa rokovima.
Upravljajte svojim vremenom – kako?
ź Važne obaveze završite rano ujutro, ukoliko možete, jer se vreme za obavljanje teških poslova pronalazi sve teže kako dan odmiče.
ź Da bi sastanci bili konstruktivni, učinite da traju do 45 minuta. Sastanci služe za rešavanje problema i donošenje odluka, a ne za informisanje kolega.
Informisanje može da se obavi i email-om ili telefonom.
ź Jedan sat u nedelji posvetiti uređenju kancelarije. Poznato je da uredan sto čini da su nam stvari pregledne što je jedan od preduslova upravljanja
vremenom. Ova stavka je mnogo važnija nego što se na pogled čini.
ź Zapisujte svoje obaveze, rokove i aktivnosti. Ostavite prostor u mozgu da pamti ono važno.
ź Kad god možete, na kraju dana se pripremite za sledeći dan.
ź Naučite druge da štede vaše vreme!!!
ź Ne čekajte da se zadaci gomilaju - rešavajte ih postupno.
17
Redakcija: Ivana Canić, Slobodan Vasilić, Milan Karaklić, Vesna Teodorović, Nenad Juhas, Ivan Partonjić, Renata Tegeltija, Lea Vujović, Vera
Kovačević, Silvester Milanović, Gabrijela Radujkov, Vuk Baucal, Bojan Bulatović i Marija Vrčinac
Tekstovi: Jelena Košutić, New Media Team; Dizajn: Magnet studio DOO Fotograf: Miroslav Bjeloš
Download

Naša Neoplanta 10, April 2013