Klimatizacija
Klimatizacija
Specijalna creva
i spojni delovi
Creva i armature za rashladne uređaje
i za postrojenja za klimatizaciju:
predviđeno skladištenje obezbeđuje brzu
isporuku od strane HANSA-FLEX.
Tehnologija voda za rashladne uređaje i postrojenja
za klimatizaciju
Line technology for refrigeration and air conditioning plants
Refrigeration and air conditioning hoses and fittings:
Proactive warehousing ensures that
HANSA-FLEX can deliver promptly.
HANSA-FLEX kao vodeći ponuđač za tehnologiju
fluida od sada nudi kompletnu tehnologiju voda
za rashladne uređaje i postrojenja za klimatizaciju. Osnova za ovaj angažman je višegodišnje
iskustvo sakupljeno u svojim filijalama. Rezultati ovih iskustava su dali potpuno nove opcije
za klijente u područjima privatnih i komercijalnih vozila, saobraćajnih i prevoznih sredstava,
tehnike za rukovanje sa robom i u mnogim ostalim područjima primene.
Ova ponuda nije samo na raspolaganju za servis
sa rezervnim delovima, nego i za proizvođače originalne opreme i za pružaoce usluga postavljanja
rashladnih uređaja i postrojenja za klimatizaciju.
Najmoderniji standard za vrednosti difuzije i
efuzije
Pouzdana univerzalna creva za rashladne uređaje i postrojenja za klimatizaciju se upotrebljavaju sa pogodnim priključcima i armaturama od aluminijuma i čelika,
i konstruisana su za rashladno sredstvo 134a. Ova creva
sa zaptivnim slojem i gumena creva su na raspolaganju u svim uobičajenim nominalnim prečnicima i uveliko nadmašuju zahteve u vezi vrednosti difuzije i efuzije
uslovljene od strane industrije za proizvodnju postrojenja za klimatizaciju. Za brzu popravku se koristi sistem
E-Z Clip zajedno sa opremom za meko lemljenje; pomoću ove metode se vrši popravka bez presovanja ili navoja. Za serijsku proizvodnju se upotrebljavaju postupke
presovanja i sa navojem.
Dobra klima na svakom radnom mestu. Iz ove kompletne ponude posebno imaju koristi originalni proizvođači opreme ali i
pružaoci usluga postavljanja rashladnih uređaja i postrojenja
za klimatizaciju.
A good atmosphere in every workplace. Refrigeration and air
conditioning service providers in general, and OEM in particular can benefit from our kitting offering with regard to all
aspects of refrigeration and air conditioning lines.
HANSA-FLEX
As Europe‘s leading provider in the field of fluid
technology, HANSA-FLEX is now offering a full
range of refrigeration and air conditioning equipment. This commitment has arisen from the experience our agencies have gained over many years. It
opens up an array of completely new options for
our cus-tomers in the sectors of private and commercial vehicles, traffic and transportation equipment, goods handling equipment, and many other
fields.
This offering is available not only to the spare parts
service, but also to OEM and refrigeration and air
conditioning service providers.
The most advanced standard for diffusions and
effusion values
Proven universal refrigeration and air conditioning
hoses are used in conjunction with matching connectors and fittings in aluminium or steel, and designed for 134a coolant. These barrier layer or rubber
hose lines are available in the most common nominal
diameters, all of which exceed the diffusion and effusion specifications stipulated by the cooling plant
industry. The AC Clip system with soldering kit will
be used for fast repairs; with this method, repairs
can be carried out quickly, without moulding or
screws. Moulding or threaded procedures are used
for volume production runs.
Rezervni delovi su u kratkom roku na raspolaganju
Pomoću „brzog creva“, HANSA-FLEX može brzo, povoljno i bezbedno popraviti uređaje za klimatizaciju
i umanjiti neplanirana vremena zastoja. To je naročito bitno kada originalni delovi imaju dug rok isporuke. Mi možemo brzo pomoći sa „rezervnim delovima originalnog kvaliteta“ i sa širokom paletom
asortimana, jer svaka filijala ima uskladištenu dobru ponudu creva i armature. Na taj način je HANSA-FLEX u svako doba u stanju da brzo i povoljno isporuči creva u praktično svim nominalnim prečnicima zajedno sa pripadajućom armaturom i navojnim
spojevima. Osim toga, čak i specijalne armature,
ulivni priključci izrađeni po meri ili razvodnici ceva,
se ne moraju poslati radi popravke. Jer se ugrađuje
rezervni deo koji je identičan u specifikacijama tako
što se pokvareni deo koristi kao obrazac.
Originalni proizvođači opreme imaju koristi na
poseban način
Snaga HANSA-FLEX kao sistemski partner se ističe
u originalnom opremanju. Od prototipa do početka
serijske proizvodnje, sve se može odvijati u kratkom
vremenu i u skladu sa najzahtevnijim standardima
kvaliteta. Jedna usluga koja ima prednosti za sve
originalne proizvođače opreme, koji u svom programu nemaju ta radna mesta i koji na taj način žele
da prošire tu uslugu u svojoj mašinskoj opremi po
povoljnim troškovima. Pošto HANSA‑FLEX takođe
može isporučiti kompletne sklopove za vodove rashladnih uređaja i postrojenja za klimatizaciju, a naravno i za hidrauličnu opremu, onda ideja o „sve na
jednom mestu“ postaje atraktivna. Ovo omogućava
klijentu da snizi troškove obrade nabavke, tako što
će sve što mu je potrebno za hidrauliku, rashladne
uređaje i postrojenja za klimatizaciju nabaviti na
jednom mestu kod HANSA-FLEX.
Uvek u blizini
Tehnologija voda za rashladne uređaje i postrojenja
za klimatizaciju je na raspolaganju u svakoj HANSAFLEX filijali. Često se rezervni deo može pripremiti
za nekoliko minuta. Celokupna logistika za partnerstvo sa originalnim proizvođačima opreme se kontroliše tu. Na taj način klijenti imaju uvek kontakt
osobu u blizini. To obezbeđuje prisan kontakt i najbolja je osnova za saradnju, koja je usmerena ka satisfakciji klijenta u svakoj situaciji.
Replacement parts are available in short order
With the “fast hose“, HANSA-FLEX can repair air conditioning systems quickly, cheaply and safely, thus
minimising unscheduled downtimes. This is particularly important when original parts are associated with long lead times. We can help immediately
with “replacement parts of original quality“ and a
highly diversified product range, because many
branches have a well stocked range of hoses and fittings on hand. As a result, HANSA-FLEX can always
deliver hoses quickly and cheaply in practically all
nominal diameters, together with their associated
fittings and threaded connectors. Moreover, even
special fittings, custom made fittings with fill port
or pipe manifolds will no longer have to be returned
for repair. A replacement part can be built to the
identical specifications using the defective part as
a pattern.
Takođe i zahtevni razvodnici creva se brzo
pripremaju u kvalitetu „originalnog dela“.
Even sophisticated pipe manifolds can be produced
in “original part“ quality very quickly.
OEMs can realise extra benefits
HANSA-FLEX‘s strengths as a system partner truly
come to the fore with original equipment. From
prototyping to the start of volume production, every-thing can be processed in short order and to
the most demanding standards. One service that
will be helpful to all OEMs that offer cold air temperate workstations and want to extend this extra
to machine equipment at an affordable cost. Since
HANSA-FLEX can also deliver entire assemblies for
refrigeration and air conditioning line equipmentand of course also for hydraulic line equipment –
the idea of the “one-stop shop“ is attractive. This
will enable to customer to reduce its interfaces and
tighten up Pro-curement, simply by purchasing all
its hydraulic and air conditioning line needs from a
single supplier, HANSA-FLEX.
Always close at hand
Refrigeration and air conditioning equipment is
available in many HANSA-FLEX branches. A replacement part can often be made here in a few
minutes. The entire logistics of the partnership
with OEMs is controlled here. As a result, the customer’s contact person is never far away. This ensures close contact and is the best basis for cooperation for the purpose of ensuring customer satisfaction in all situations.
Bilo da je u pitanju rezervni deo ili usluga originalnim
proizvođačima opreme: HANSA-FLEX filijale su uvek
spremne za isporuku.
Both in OEM service and the spare parts business:
HANSA-FLEX branches are always ready to deliver.
Klimatizacija
Klimatizacija
Servis rezervnih delova i originalno opremanje
proizvodnja, instaliranje i popravka svih crevovoda za
rashladne uređaje i postrojenja za klimatizaciju
mobilna i stacionarna područja primene
creva sa zapornim slojem i gumena creva u svim
uobičajenim nominalnim prečnicima
vrednosti difuzije i efuzije prema specifikaciji SAEj2046
su nadmašeni
konstruisani za rashladno sredstvo 134a (ostala rashladna sredstva na upit)
armature za rashladne uređaje i postrojenja za klimatizaciju od aluminijuma ili čelika
cevni priključci: pravi, pod uglom od 45°, 90°; SAE, Tubo,
DKOL, Bock, Denso, kao i posebni priključci na upit
mogućnosti kompletnih sklopova, čak uključujući sa
ulivnim priključkom, razvodnicima cevi i navojnim
spojevima
pojedinačna ili serijska proizvodnja
HANSA-FLEX kvalitet – sertifikovan u skladu sa DIN EN
ISO 9001:2000
Replacement parts service and original equipment
Manufacture, installation and repair
of all refrigeration and air conditioning lines
Mobile and stationary applications
Hose lines with barrier layer and rubber hose lines
in all the most common nominal diameters
Diffusion and effusion values specified in SAEj2046
are exceeded
Designed for 134a refrigerants
(other refrigerants upon request)
Refrigerant and air conditioning fittings made from
aluminium or steel
Pipe connections: straight, 45°, 90°; SAE, Tubo, DKOL,
Bock, Denso, and special connections upon request
Complete kits possible, even including fittings with fill
port, manifolds and threaded connectors
One-off or volume production
HANSA-FLEX quality – certified to DIN EN ISO 9001:2000
HANSA-FLEX Hidraulika d.o.o.
Ratarski put 39 d · 11080 Beograd-Zemun
Telefon: +381-11-193284 · Faks: +381-11-193284
e-mail: [email protected] · Service 24h: +381-64-1693682
www.hansa-flex.com
HANSA-FLEX 1.000 RS-EN 07/10
HANSA-FLEX
Download

K lim atizacija