BD Agro AD – DRAFT- Unapred pripremljen plan reorganizacije
-DRAFTUNAPRED PRIPREMLJENI
PLAN REORGANIZACIJE
Privrednog društva BD Agro AD, Dobanovci
Mart 2014. Godine
0
BD Agro AD – DRAFT- Unapred pripremljeni plan reorganizacije
UVOD
Unapred pripremijeni plan reorganizacije (u nastavku Plan) predstavlja dokument sačinjen u skladu
sa čl. 155 - 173 (osim čl. 161-164) Zakona o stečaju (Službeni Glasnik RS, br. 104/09), Pravilnikom o
načinu sprovođenja reorganizacije unapred pripremijenim planom reorganizacije i sadržini tog
plana (SI. glasnik RS, br. 37/2010), odnosno Nacionalnim standardom br. 6, kojima se uređuje
reorganizacija dužnika BD Agro a.d. Dobanovci;
Predlagač ili Dužnik ili Društvo - BD Agro a.d. Dobanovci;
Zakon - pod pojmom ,,Zakon" se podrazumeva Zakon o stečaju (SI. glasnik RS, br. 104/09);
Datum ročišta - Datum održavanja prvog zakazanog ročišta za odlučivanje o predlogu i glasanje o
Planu;
Dan usvajanja Unapred pripremljenog plana reorganizacije - Dan donošenja rešenja stečajnog sudije
kojim se istovremeno otvara stečajni postupak, potvrđuje usvajanje Plana i obustavija stečajni
postupak;
Dan stupanja Plana reorganizacije na pravnu snagu - dan nastupanja pravosnažnosti rešenja o
potvrđivanju usvajanja Plana reorganizacije, time Unapred pripremljeni plan reorganizacije postaje
izvršna isprava i smatra se novim ugovorom za izmirenje potraživanja koja su u njemu navedena, u
skladu sa čl. 167 st. 1 Zakona;
Dan početka primene Plana reorganizacije - definisan je Planom kao 14. dan od dana
pravnosnažnosti rešenja kojim se potvrduje usvajanje Plana reorganizacije;
Datum izvršenja Plana reorganizacije - Datum ispunjenja svih obaveza Dužnika predviđenih Planom
reorganizacije, što za rezultat ima potpuno namirenje poverilaca na način i pod uslovima
definisanim Planom, čime potraživanja poverilaca utvrđena Planom reorganizacije prestaju;
Klasa A poverilaca – čine obezbeđeni poverioci (prema kriterijumu koji ispunjavaju poverioci iz člana
49. Zakona o stečaju) - razlučni poverioci;
Klasa B poverilaca – čine poverioci koji potražuju neispladene neto zarade zaposlenih i bivših
zaposlenih, u iznosu minimalnih zarada za poslednjih godinu dana pre podnošenja Plana
reorganizacije sa kamatom od dana dospeda do dana podnošenja Plana reorganizacije (prema
kriterijumu koji ispunjavaju poverioci iz člana 54. stav 4. tačka 1. Zakona o stečaju).
Ovu klasu takođe čine i nepladeni doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih za
poslednje dve godine pre podnošenja Plana reorganizacije, a čiju osnovicu za obračun čini najniža
mesečna osnovica doprinosa, saglasno propisima o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
na dan podnošenja Plana reorganizacije, kao i potraživanja po osnovu zaključenih ugovora sa
privrednim društvima čiji su predmet neispladene obaveze na ime doprinosa za penzijsko i
invalidsko osiguranje zaposlenih za poslednje dve godine pre podnošenja Plana reorganizacije, a čiju
osnovicu za obračun čini najniža mesečna osnovica doprinosa, saglasno propisima o doprinosima za
obavezno socijalno osiguranje na dan podnošenja Plana reorganizacije (prema kriterijumu koji
ispunjavaju poverioci iz člana 54. stav 4. tačka 1. Zakona o stečaju).
BD Agro AD – DRAFT- Unapred pripremljeni plan reorganizacije
Klasa C poverilaca - poverioci koji poseduju potraživanja po osnovu svih javnih prihoda dospelih tri
meseca pre podnošenja Plana reorganizacije, osim doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje
zaposlenih (prema kriterijumu koji ispunjavaju poverioci iz člana 54. stav 4. tacka 2. Zakona o
stečaju).
Klasa D poverilaca - klasa neobezbeđenih ili stečajnih poverilaca prema kriterijumu iz člana 54 st. 4
t. 3 Zakona;
Sporna potraživanja – skup potencijalnih poverilaca sa kojima je Društvo u sporu i prema kojima do
dana podnošenja Plana nije utvrđena opravdanost potraživanja prema Društvu.
Operativne odredbe Plana - Odredbe koje predstavljaju ključni element kojim se definiše ispunjenje
ovog Plana. Ove odredbe su obavezujude i smatraju se merodavnim u slučaju konflikta sa bilo
kojom drugom odredbom, odnosno tekstom.
Nedefinisani pravni izrazi - Svaki pravni izraz naveden u ovom Planu koji nije definisan samim
Planom upotrebljen je u skladu sa Zakonom i ima značenje definisano Zakonom.
Uslovni poverioci - pravna i fizička lica koja nemaju potraživanja prema Društvu ali poseduju pravni
osnov da steknu potraživanja u slučaju nastupanja ugovorenih uslova, koji su pretežno vezani za
blagovremeno servisiranje obaveza glavnih dužnika prema poveriocima.
KRATAK
ISTORIJAT
DRUŠTVA
FINANSIJSKIH POTEŠKODA
I
RAZLOZI
KOJI
SU
DOVELI
DO
Privredno društvo BD Agro AD iz Dobanovaca (dalje u tekstu: Društvo) se bavi stočarsko-ratarskom
proizvodnjom na području Republike Srbije. Osnovna delatnost Društva je proizvodnja mleka i uzgoj
muznih krava. Pored proizvodnje mleka, Društvo posluje i u oblasti ratarske proizvodnje, koja je u
potpunosti uslovljena potrebama za ishranu krava.
Društvo je nastalo 1947. godine sa osnovnom delatnošdu proizvodnje sirovog mleka.
Do 1953. godine, Društvo je poslovalo kao Seljačka radna zadruga, koja je potom transformisana u
Proizvođačku zadrugu.
Šest godina kasnije, Zadruga menja naziv u Zemljoradnička zadruga „Bududnost“.
U sastav kompanije PIK „Srem“ iz Zemuna ulazi 1963. godine.
U sastav Kompanije PK „Beograd“ ulazi 1969. godine, gde ostaje do 1984. godine, nakon čega
postaje samostalna radna organizacija pod nazivom Poljoprivredno gazdinstvo „PKB-Bududnost“.
Društvo se 1989. godine usklađuje sa ZOP-om i postaje društveno preduzede.
Od 1996. godine, Društvo posluje pod nazivom Poljoprivredno-prehrambeni kombinat „Bududnost“
Dobanovci.
29.09.2005. godine, društvo je privatizovano. Razvojni plan nakon privatizacije bazirao se na
povedanju stepena opremljenosti Društva na svim nivoima poslovanja, kroz uvođenje novih
BD Agro AD – DRAFT- Unapred pripremljeni plan reorganizacije
tehnologija, obezbeđenje višeg i održivog kvaliteta proizvoda, njegovoj neposrednoj kontroli kroz
uvođenje standardizacije u svim segmentima poslovanja.
Danas je ovo otvoreno akcionarsko društvo koje raspolaže jednom od najvedih i najmodernijih farmi
za proizvodnju mleka u regionu, kako po veličini, tako i po genetskom potencijalu.
Društvo, se duže vreme pre podnošenja Plana reorganizacije nalazilo u teškoj finansijskoj situaciji i
sukobljavalo se sa nemogudnošdu da blagovremeno servisira obaveze prema poveriocima.
Ekonomska kriza, koja je nastupila tokom 2008. godine, uslovila je zaustavljanje investicija i
smanjenje proizvodnje. Subvencije, kao razvojni faktor primarne proizvodnje mleka, u periodu
2008-2011. godine su bile na izuzetno niskom nivou, čak su u periodu 2009-2010. godine bile u
potpunosti ukinute. Proizvođači mleka masovno zatvaraju svoje farme, jer je posao uzgoja krava i
primarne proizvodnje mleka postao neprofitabilan. Društvo se zadužuje kod poslovnih banaka, ali iz
redovnog poslovanja usled loše tržišne situacije, ne uspeva da servisira uzete kredite. Kao posledica
loše finansijske situacije u periodu 2010-2013. godine imovina Društva se prodaje u cilju izmirenja
poverilaca, jer se dugovi nisu mogli servisirati iz tekudeg poslovanja.
Krajnji udar na opšte lošu situaciju zadaje blokada poslovnog računa Društva od 08.03.2013. godine,
koja na dan 26.03.2014. godine iznosi 829.723.617,67 dinara.
Kao način za izlazak iz krize Društvo je pokušalo, ali bezuspešno, da proda deo građevinskog
zemljišta u svom vlasništvu, kako bi umanjilo iznos duga prema poveriocima. Sve prethodno
navedeno, zajedno sa konstantnim rastom zaduženosti zbog ogromnog rashoda kamata, uticalo je
na donošenje odluke uprave društva da pristupi planu reorganizacije poslovanja.
Navedeni plan ukazuje da se doslednim sprovođenjem mera, koje su definisane u nastavku ovog
plana, usmerenih ka uravnoteženju strukture finansiranja, nabavci novih grla visokosteonih junica,
rigoroznom smanjenju operativnih i neproizvodnih troškova, optimizaciji broja i učinka zaposlenih,
može uspešno konsolidovati poslovanje.
Predstavljeni podaci o realnoj mogudnosti revitalizacije poslovanja Društva daju povoda
poveriocima i svim ostalim zainteresovanim stranama, da uz odgovarajude razumne napore i
podršku omogude da se projektu farme omoguditi uspešan ulazak u fazu pune eksploatacije i
profitabilnosti. Pogotovo ako se uzme u obzir značaj primarne proizvodnje mleka i obim proizvodnje
koji farma može da ostvari u narednom periodu.
Ti uslovi su predstavljeni u nastavku plana ujedno sa planom otplate ukupnih obaveza raspoređenih
po grupama poverilaca.
BD Agro AD – DRAFT- Unapred pripremljeni plan reorganizacije
OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU
Puni naziv društva
Skradeni naziv društva
Matični broj, PIB
Generalni direktor
Godina osnivanja
Adresa
Broj zaposlenih
Oblik organizovanja
Telefon
Fax
Osoba za kontakt
Osnovna delatnost društva
Šifra delatnosti društva
Veličina
Registracija (poslednja)
Poslovne banke :
Banka Intesa ad
Komercijalna banka
BD AGRO AD DOBANOVCI, Lole Ribara BB
BD AGRO AD DOBANOVCI
MB: 07054688 PIB: 100000910
Igor Markidevid
1947. godina
Lole Ribara bb , Dobanovci
196
Javno akcionarsko društvo
011/8465-330; 8465-400
011/8465-270
Igor Markidevid
Proizvodnja mleka
0141 - Uzgoj muznih krava
Srednje pravno lice
BD 52387/2013 kod Agencije za privredne registre
Broj računa :
160-6844-11
205-182939-97
VLASNIČKA STRUKTURA
BD Agro AD je društvo kapitala i organizovano je u svemu kao javno AKCIONARSKO DRUŠTVO u
skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.
Društvo je osnovano na neodređeno vreme i ima svojstvo pravnog lica.
Društvo posluje sredstvima u privatnoj svojini koja su kao ulog uneta po osnovu kupoprodajnog
ugovora od 04. oktobra 2005. godine i upisom besplatnih akcija.
Struktura vlasništva po akcionarima
Struktura vlasništva prema tipu
akcionara
Obradovid Đura
5%
0%
0%
18%
Marine Drive
Holding DOO
4% 2%
Fizička lica
Pravna lica
95%
76%
Akcionarski fond
AD Beograd
Ostali akcionari
(753 lica)
BD Agro AD – DRAFT- Unapred pripremljeni plan reorganizacije
P R I K A Z F I N A N S I J S K O G P O S L O V A N J A (za period od 5 godina)
Bilans stanja (000 RSD)
Aktiva (000 RSD)
2009
2010
A. Stalna imovina
3,142,318 2,940,560
I. Neupladeni upisani kapital
0
0
II. Goodwill
0
0
III. Nematerijalna ulaganja
2,185
1,093
IV. Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva
3,136,834 2,869,223
1. Nekretnine, postrojenja i oprema
2,567,135 2,462,791
2. Investicione nekretnine
0
0
3. Biološka sredstva
569,699
406,432
V. Dugoročni finansijski plasmani
3,299
70,244
1. Učešda u kapitalu
177
66,527
2. Ostali dugoročni finansijski plasmani
3,122
3,717
B. Obrtna imovina
3,755,919 4,006,936
I. Zalihe
184,449
215,276
II. Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje
3,459,704
se obustavlja
3,134,817
III. Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina
111,766
656,843
1. Potraživanja
68,188
583,068
2. Potraživanja za više pladen porez na dobitak
0
0
3. Kratkoročni finansijski plasmani
23,304
68,233
4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina
295
1,432
5. PDV i aktivna vremenska razgraničenja
19,979
4,110
V. Odložena poreska sredstva
0
0
G. Poslovna imovina
6,898,237 6,947,496
D. Gubitak iznad visine kapitala
0
0
Đ. Ukupna aktiva
6,898,237 6,947,496
E. Vanbilansna aktiva
248,833
123,893
Pasiva (000 RSD)
2009
2010
2011
2012
2013
2,693,950
1,937,479
1,432,363
0
2,662,605
2,350,370
0
312,235
31,345
27,741
3,604
3,797,252
152,470
3,378,926
265,856
213,839
0
43,248
350
8,419
1,365
6,492,567
0
1,936,804
1,769,537
0
167,267
675
177
498
4,266,647
137,190
3,378,926
750,531
142,125
0
126,442
472,724
9,240
11,121
6,215,247
0
1,432,186
1,382,333
0
49,853
177
177
0
3,975,798
107,236
3,378,926
489,636
433,886
0
53,550
1,535
665
13,915
5,422,076
6,492,567
749,653
6,215,247
587,123
5,422,076
523,663
2011
A. Kapital
3,456,199 2,547,538 1,728,930
I. Osnovni kapital
878,613
878,613
878,613
II. Neupladeni upisani kapital
III. Rezerve
56,276
44,282
44,282
IV. Revalorizacione rezerve
3,632,571 3,342,429 3,534,445
V. Nerealizovani dobici po osnovu hartije od vrednosti
VI. Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti
VII. Neraspoređeni dobitak
VIII. Gubitak
1,080,648 1,717,786 2,728,410
IX. Otkupljene sopstvene akcije
30,613
B. Dugoročna rezervisanja i obaveze
3,023,843 4,021,736 4,370,923
I. Dugoročna rezervisanja
22,040
23,907
24,076
II. Dugoročne obaveze
1,002,980 1,376,042
491,722
1. Dugoročni krediti
978,735 1,360,000
487,341
2. Ostale dugoročne obaveze
24,245
16,042
4,381
III. Kratkoročne obaveze
1,998,823 2,621,787 3,855,125
1. Kratkoročne finansijske obaveze
1,041,527 1,393,370 2,380,151
2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja
koje se -obustavlja
3. Obaveze iz poslovanja
727,319
746,330
791,311
4. Ostale kratkoročne obaveze
225,084
476,398
669,623
5. Obaveze po osnovu PDV i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska
4,893razgraničenja
5,689
14,040
6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak
V. Odložene poreske obaveze
418,195
378,222
392,714
G. Ukupna pasiva
6,898,237 6,947,496 6,492,567
D. Vanbilansna pasiva
248,833
123,893
749,653
2012
2013
1,015,104
878,613
1,103,049
878,613
44,282
3,522,729
44,282
3,337,234
3,430,520
3,157,080
4,808,731
25,358
1,676,072
1,676,072
3,107,301
1,186,821
3,952,857
23,489
1,691,855
1,691,855
2,237,513
694,717
1,261,949
648,304
10,227
813,726
704,601
24,469
391,412
6,215,247
587,123
366,170
5,422,076
523,663
BD Agro AD – DRAFT- Unapred pripremljeni plan reorganizacije
Bilans uspeha (000 RSD)
A. Prihodi i rashodi iz redovnog poslovanja
I. Poslovni prihodi
1. Prihodi od prodaje
2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe
3. Povedanje vrednosti zaliha učinaka
4. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka
5. Ostali poslovni prihodi
II. Poslovni rashodi
1. Nabavna vrednost prodate robe
2. Troškovi materijala
3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi
4. Troškovi amortizacije i rezervisanja
5. Ostali poslovni rashodi
III. Poslovni dobitak
IV. Poslovni gubitak
V. Finansijski prihodi
VI. Finansijski rashodi
VII. Ostali prihodi
VIII. Ostali rashodi
IX. Dobitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja
X. Gubitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja
XI. Neto dobitak iz poslovanja koji se obustavlja
XII. Neto gubitak iz poslovanja koji se obustavlja
B. Dobitak pre oporezivanja
V. Gubitak pre oporezivanja
G. Porez na dobitak
1. Poreski rashodi perioda
2. Odloženi poreski rashodi perioda
3. Odloženi poreski prihodi perioda
D. Ispladena lična primanja poslodavcu
Đ. Neto dobitak
E. Neto gubitak
2009
2010
392,104
403,472
50,868
303,356
380,793
15,201
898,726
1,352
282,294
255,594
208,438
151,048
498,709
418,454
7,790
290,005
252,095
34,555
949,197
318,964
257,074
257,140
116,019
506,622
37,531
381,868
135,572
158,159
2011
2012
2013
600,360
584,509
8,831
218,240
279,684
68,464
1,030,477
431,455
363,387
13,594
204,851
412,522
323,886
14,764
208,231
208,031
208,014
57,654
914,280
73,655
676,024
410,682
266,776
248,958
104,061
345,724
251,689
215,246
101,621
257,277
195,532
152,232
70,983
450,488
64,431
621,436
231,911
193,657
430,117
185,410
574,219
242,743
168,029
482,825
145,449
758,109
510,605
136,049
263,502
73,470
288,488
494,534
73,834
873,546
-
969,239
-
744,212
720,929
57,820
873,546
969,239
744,212
720,929
57,827
4,570
-
7,752
-
8,213
-
9,756
2,794
878,116
961,487
735,999
711,173
55,033
7
Najvedi deo poslovnih prihoda Kompanije u periodu od 2009 do 2013. godine, su prihodi od
stočarstva tj. primarne proizvodnje mleka, dok je manji preostali deo podeljen na rezultat iz
ratarske i povrtarske proizvodnje.
Troškovi materijala, troškovi zarada i troškovi amortizacije čine istorijski najznačajnije troškove u
ukupnoj strukturi poslovnih rashoda, pa tako u ukupnom zbiru nabrojani troškovi čine u proseku
preko 85% poslovnih rashoda. Troškove materijala najvedim delom čini hrana za stado. U 2013.
godini ovi troškovi su znatno smanjeni jer Društvo, osim svoje proizvodnje žitarica, kupuje
pojedinačne komponente za ishranu stada i samo pravi koncentrat za ishranu grla, što je značajna
ušteda u odnosu na kupovinu gotovog koncentrata.
Troškovi zarada se takođe u 2013. godini smanjuju, najvedim delom zbog dobrovoljnog
sporazumnog raskida radnog odnosa sa preko 40 radnika. Troškovi zarada, su i pored navedenih
smanjenja, veoma velika stavka u ukupnim poslovnim troškovima, tako da de Društvo biti
prinuđeno da nastavi sa smanjenjem broja zaposlenih, što de biti u daljem tekstu preciznije
objašnjeno.
Troškovi amortizacije su usled specifičnosti poslovanja i značajne inicijalne investicije u stado i
opremu nakon privatizacije značajni u proteklom periodu. Kako de Društvo i bududem periodu
BD Agro AD – DRAFT- Unapred pripremljeni plan reorganizacije
usmeriti sva raspoloživa sredstva na nabavku novih visokosteonih junica, tako de i troškovi
amortizacije ostati na značajnom nivou.
Kako je Društvo dobar deo investicija kao i troškove operativnog poslovanja finansiralo iz kredita
banaka uzetih u periodu 2009-2012. godina najčešde u evrima, tako su se i finansijski prihodi i
troškovi znatno uvedavali. Finansijski prihodi su nastali isključivo kao rezultat kursnih razlika, dok
finansijske rashode čine troškovi kamata (u 2013. godini iznose cca 219 miliona dinara) i troškovi
kursnih i valutnih razlika (u 2013. godini iznose cca 69 miliona dinara). Društvo na dan 28.02.2014.
ima aktivna dva devizna kreditna aranžmana: sa Bankom Intesom u iznosu od 9,9 miliona EUR, i sa
Novom Agrobankom u stečaju u iznosu od 9,5 miliona EUR.
Analizirajudi poslovanje u prethodnih pet godina, mora se napomenuti da je Društvo zbog
konstantnog nedostatka sredstava za operativno i investiciono poslovanje bilo prinuđeno da
prodaje deo poslovne imovine. Tako je Društvo u 2013. godini prodalo 690ha zemljišta čiji efekat je
najznačajnije uticao na visinu ostalih prihoda prikazanih u bilansu uspeha.
Takve poslovne odluke, o prodaji imovine, su najvedim delom uticale na donošenje odluke o
promeni menadžmenta u maju 2013. godine. Od imenovanja novog menadžmenta nije se
prodavala imovina vede vrednosti, odmah se krenulo sa maksimalnom redukcijom svih troškova,
dok je prihod od prodaje mleka, kao osnovne delatnosti ostao nepromenjen, jer je Društvo uspelo
da ostvari vedi obim proizvodnje sa redukovanim stadom, zbog pravilnih mera selekcije i dobrim
vođenjem stada obezbedi adekvatan kvalitet finalnog proizvoda tj. mleka.
Društvo de se takođe u narednim godinama voditi smernicama apsolutne štednje, kada se govori o
neproizvodnim troškovima. Poseban akcenat de se dati na smanjenje opštih režijskih troškova,
reprezentacije i eliminisanje raznih jednokratnih troškova, kroz realan i rigidan plan poslovanja i
apsolutnu kontrolu troškova.
BD Agro AD – DRAFT- Unapred pripremljeni plan reorganizacije
Novčani tok (000 RSD)
2009
2010
2011
A. Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
559,932
618,940
880,489
1. Prodaja I primljeni avansi
549,137
599,207
869,241
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja
10,795
19,733
11,248
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
699,738
986,400 1,038,072
1. Isplate dobavljačima I dati avansi
534,371
667,845
674,138
2. Zarade, naknade zarada I ostali lični rashodi
162,062
169,869
185,924
3. Pladene kamate
142,932
161,793
4. Porez na dobitak
5. Pladanje po osnovu ostalih javnih prihoda
3,305
5,754
16,217
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti
IV.Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti
139,806
367,460
157,583
B. Tokovi gotovine iz aktivnosti investiranja
I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
173,223
172,486
1. Prodaja akcija i udela
9,840
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja,nekretnina, postrojenja, opreme
I bioloških
5,881 sredstava
147,501
3. Ostali finansijski plasmani
157,502
24,985
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja
5. Primljene dividende
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja
251,553
366,988
34,990
1. Kupovina akcija i udela
66,323
785
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja,
251,553
opreme I bioloških
sredstava
13,256
3. Ostali finansijski plasmani
300,665
20,949
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja
137,496
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja
251,553
193,765
V. Tokovi gotovine iz aktivnosti investiranja
I. Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja
1,320,576 1,664,720
32,417
1. Uvedanje osnovnog kapitala
2. Dugoročni I kratkoročni krediti
1,320,576 1,664,720
32,417
3. Ostale obaveze
II. Odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja
937,308 1,102,358
13,412
1. Otkup sopstvenih akcija i udela
15,732
2. Dugoročni I kratkoročni krediti
891,873 1,088,528
3. Finansijski lizing
29,703
13,830
13,412
4. Ispladene dividende
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja
383,268
562,362
19,005
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE
1,880,508 2,456,883 1,085,392
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE
1,888,599 2,455,746 1,086,474
Đ. NETO PRILIVI GOTOVINE
1,137
E. NETO ODLIVI GOTOVINE
8,091
1,082
Ž. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA
8,386
295
1,432
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA
295
1,432
350
2012
1,038,436
980,782
2013
57,654
1,223,109
586,940
208,306
418,497
177,478
105,245
10
72,223
633,737
298,446
170,937
160,657
9,366
3,697
184,673
456,259
991,300
1,199,504
991,300
-
1,126,612
72,892
142,149
142,149
849,151
292,724
292,724
906,780
-
-
-
-
192,104
181,635
10,469
-
921,710
917,554
4,156
-
192,104
2,029,736
1,557,362
472,374
350
921,710
1,376,982
1,848,171
472,724
1,535
471,189
472,724
BD Agro AD – DRAFT- Unapred pripremljeni plan reorganizacije
BROJ I KVALIFIKACIONA STRUKTURA ZAPOSLENIH
Na dan 28.02.2014. godine u BD Agru radi 196 radnika zaposlenih na neodređeno, 10 radnika
zaposlenih na određeno i 5 radnika zaposlenih po ugovoru o delu.
Kvalifikaciona struktura radnika je:
Kvalifikacija
I
II
III
IV
V
VI
VII
Ukupno
Broj radnika
74
9
48
39
1
6
19
196
Udeo
37.76%
4.59%
24.49%
19.90%
0.51%
3.06%
9.69%
100.00%
U cilju ostvarenja dugoročne održivosti, rasta i razvoja Društva, ovim Planom reorganizacije
predviđena je sveobuhvatna racionalizacija troškova koja podrazumeva i promenu organizacione
strukture i smanjenje troškova radne snage.
IMOVINA DRUŠTVA
Imovina društva se može podeliti u sledede segmente:

Zemljište (poljoprivredno, građevinsko i industrijsko zemljište namenjeno prodaji)

Objekti

Oprema

Osnovno stado
Zemljište
Ratarska proizvodnja je sekundarna poslovna delatnost Društva koja je najvedim delom
organizovana kao podrška primarnoj proizvodnji. Društvo trenutno u vlasništvu raspolaže sa ukupne
878 ha zemlje, koje je najvedim delom poljoprivrednog karaktera. Mora se napomenuti da je
izradom detaljnog plana regulacije grada Beograda, nekih 280 ha predviđeno za industrijsku i
komercijalnu zonu, zbog čega je i procenjena vrednost zemljišta u KO Dobanovci znatno veda od
procenjene vrednosti ostalog poljoprivrednog zemljišta.
Gotovo celokupna ratarska proizvodnja je u funkciji obezbeđenja potrebne hrane za primarnu
proizvodnju mleka u sektoru stočarstva. Na datom zemljištu ne postoji sistem za navodnjavanje.
BD Agro AD – DRAFT- Unapred pripremljeni plan reorganizacije
U nastavku je predstavljena tabela zemljišta u vlasništvu Društva, sa površinama i procenjenom
vrednošdu na dan 31.12.2013. godine.
List nepokretnosti
KO Dobanovci
KO Ugrinovci
KO Bečmen
KO Ašanja
KO Novi Bečej
KO Deč
Površina
ha
739
53
37
30
14
1
878
a
95
76
68
91
15
76
23
m2
22
67
22
60
66
40
77
Procenjena
vrednost EUR
10,515,184.84
430,608.07
1,392,376.55
215,741.17
212,335.25
13,230.00
12,779,475.88
Pored zemljišta u vlasništvu, Društvo u skladu sa ugovorima o zakupu koristi dodatnih 1.511 ha
poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu. Zaključeni ugovori o zakupu su dugoročni, a
godišnji zakup iznosi 77 hiljada evra. Društvo ima pravo prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u
državnom vlasništvu po osnovu broja grla i po osnovu investicija u infrastrukturu. Spisak državnog
zemljišta na kojem je Društvo u dugoročnom zakupu sledi u nastavku.
KO
Katastarska
parcela
Površina ha
Period zakupa
Godišnji iznos
EUR po ugovoru
Progar
Progar
Progar
Progar
Progar
Progar
Progar
Petrovčid
Petrovčid
Petrovčid
Bečmen
Bečmen
Bečmen
Bečmen
Bečmen
Bečmen
Bečmen
Bečmen
Bečmen
Bečmen
Bečmen
Bečmen
Bečmen
Dobanovci
Dobanovci
Boljevci
Ugrinovci
Becmen
Becmen
935/1, 935/41
945, 946
942, 943
947/1, 947/11
956
960, 962
973
1102
1314
1315
1282/1
1283
1284
1287
1288
1304
1337/2
1338
1582/1
1609
1618
1620
1621
5552
5585
2274,2278,2279,228
4109,4118, 4119
41,224,121
1264/01, 1264/2
36.9128
36.5122
33.6175
74.8908
143.9771
180.488
104.9005
19.1808
16.6547
92.9242
32.1266
12.089
53.1874
49.367
37.1741
48.8893
11.256
26.9726
11.8797
13.6469
21.6503
8.3988
25.3185
24.3271
39.5034
49.4031
167.1249
70.6543
68.6096
30.10.2010-30.10.2015
30.10.2010-30.10.2015
30.10.2010-30.10.2015
30.10.2010-30.10.2015
30.10.2010-30.10.2015
30.10.2010-30.10.2015
30.10.2010-30.10.2015
30.10.2010-30.10.2015
30.10.2010-30.10.2015
30.10.2010-30.10.2015
30.10.2010-30.10.2015
30.10.2010-30.10.2015
30.10.2010-30.10.2015
30.10.2010-30.10.2015
30.10.2010-30.10.2015
30.10.2010-30.10.2015
30.10.2010-30.10.2015
30.10.2010-30.10.2015
30.10.2010-30.10.2015
30.10.2010-30.10.2015
30.10.2010-30.10.2015
30.10.2010-30.10.2015
30.10.2010-30.10.2015
30.10.2010-30.10.2015
30.10.2010-30.10.2015
30.10.2010-30.10.2015
30.10.2013-30.10.2016
30.10.2013-30.10.2016
30.10.2013-30.10.2016
1,381.28
390.32
449.13
800.58
3,078.23
1,929.42
2,242.77
461.30
445.18
2,234.83
1,717.17
646.16
3,269.43
3,034.59
2,285.09
3,527.85
842.29
1,946.34
634.97
899.60
1,427.19
606.06
1,669.00
1,820.40
1,900.51
1,214.82
24,674.04
4,684.44
7,515.29
UKUPNO
1,511.64
77,728.28
BD Agro AD – DRAFT- Unapred pripremljeni plan reorganizacije
Objekti
Društvo u vlasništvu poseduje vedi broj objekata, pretežno štalskog tipa. Objekti su grupisani na
dve lokacije farma Dobanovci i farma Novi Bečej.
U Dobanovcima se nalazi u potpunosti opremljena farma muznih krava sa svim neophodnim
objektima koji služe za smeštaj grla, njihovo izmuzavanje i odgovarajudi prostor za njihovo
pregledanje i negu. Takođe na istoj lokaciji se nalazi i zgrada mehanizacije kao i upravna zgrada
Društva. Procenjena vrednost objekata na ovoj lokaciji je 7 miliona evra, što se može videti iz
priložene tabele.
Objekti na farmi u Dobanovcima
Naziv objekta
katastarska parcela
Sadašnja trzisna
vrednost bez zemljista
EUR
1,573,394.16
Štale tipa 4, 5 objekata
KP 5522, LN 5536/5, LN 5536/4;
KP 5521
(5522), 5536/6,5521
Štale tipa 3 – 4 objekta
KP 5522; KP 5536/2; KP 5521
Zgrada mehanizacije sa radionicama i kancelarijskim delom
4684
744,238.92
Štale tipa 5, 5 objekata
(KP 5522), KP 5536/7, KP 5521
589,391.16
Veliko izmuzište - rotor
5522
418,769.21
Štale tipa 2 – 1 objekat
5522
362,178.70
2 skladišta, mešaona stočne hrane
5522
324,775.59
Štale tipa 2a - 3 objekta
5521
300,709.21
Upravna zgrada sa pratedim objektima
5522
185,190.93
Nadstrešnica sa perionicom i magacinom
5527
122,933.58
SENICI – 5 objekata
5522 i 5521
76,274.72
Kuhinja sa restoranom i pratedim sadržajima
5522
66,656.46
Spremište, vešeraj i garderoba
5522
59,916.74
Malo izmuzište
5521
46,774.80
Štale tipa 1 - 8 objekata
Vodotoranj – 2 objekta
1,007,967.12
1,000,081.48
25,000.00
Veterinarska stanica, priprema mleka za telad
KP 5522, KP 5536/3
18,160.20
silotornjevi
5522
15,000.00
Objekat sa garderobama i sanitarnim prostorijama
5522
14,814.43
Plastenik
14,337.00
Vaga sa vagarskom kudicom
5522
10,000.00
Objekat sa garderobama i sanitarnim prostorijama
5522
9,974.72
Portirnica na ulazu u kompleks
5522
8,198.97
Trafostanica zidana
5522
2,117.23
Portirnica na ulazu u reprocentar (kod štala tipa 4 i 5)
5522
1,174.18
Trafo stanica zidana kod nadstrešnice
5522
1,163.52
Portirnica kod plastenika
5527
465.41
Kudica na stubovima kod stajnjaka
Benzinska stanica
5521
384.00
0.00
7,003,255.29
UKUPNO EUR
Druga lokacija na kojoj se nalaze objekti u vlasništvu Društva je u Novom Bečeju, gde pored
objekata namenjenih poljoprivrednoj proizvodnji postoji i objekat od opšteg kulturnog značaja
Dvorac-letnjikovac porodice Dunđerski.
BD Agro AD – DRAFT- Unapred pripremljeni plan reorganizacije
Objekti na farmi u Novom Bečeju
Naziv objekta
Objekat kulture
Zgrada polj.
Zgrada polj.
Zgrada polj.
Zgrada polj.
Zgrada polj.
Zgrada polj.-UPRAVNA ZGRADA
Zgrada polj.
Zgrada polj.
Porodična stamb.zgrada-STAN DOMARA
Zgrada polj.
Objekat polj.-BENZ,PUMPA
Pomodna zgrada
UKUPNO EUR
katastarska parcela
22063/1
22062/5
22062/2
22062/2
22062/2
22062/5
22062/2
22062/5
22062/5
22062/2
22062/2
22062/2
22062/2
Sadašnja trzisna
vrednost bez zemljista
EUR
295,641.90
70,136.05
49,897.74
48,690.09
33,724.60
33,045.59
20,101.48
16,467.90
16,028.76
5,181.33
2,689.76
1,664.10
1,042.97
594,312.25
Oprema
Društvo je u potpunosti opremljeno za savremeni uzgoj i mužu krava. Detaljna lista opreme koja se
nalazi u vlasništvu Društva data je u prilogu Plana, kako svojom obimnošdu ne bi narušila samu
suštinu plana. Sadašnja vrednost opreme na dan 28.02.2014. godine iznosi 1,86 miliona evra.
Osnovno stado
Na dan 28.02.2014. godine Društvo ima u vlasništvu ukupno 737 krava, od čega je 191 grlo uvezeno
iz Kanade u 2009. godini, 529 grla je iz sopstvenog zapata, dok preostalih 17 krava predstavljaju
uvoz iz Nemačke koje je društvo realizovalo u februaru 2014. godine. Naime društvo je uvezlo 34
grla visokosteonih junica početkom godine, od kojih se sa danom preseka od 28.02.2014. godine
otelilo 17 koje su prešle u kategoriju krava. Ostatak junica de se oteliti tokom marta.
Društvo jedini izlaz iz evidentne krize poslovanja vidi u nabavci novih grla, čime bi se pospešila
proizvodnja i stado povedalo na planiranih 2.500 muznih krava. Mleko je deficitarna sirovina na
tržištu tako da se celokupno povedanje proizvodnje može plasirati na domade tržište mlekarama.
Specifikaciju uvoza novih grla, uzgoj pratedih manjih kategorija i detaljan plan nabavke sredstava za
finansiranje uvoza novih kvalitetnih grla se može videti u finansijkom segmentu plana.
Ukupna sadašnja knjigovodstvena vrednost stada na dan 28.02.2014. godine iznosi 43.255.655
dinara.
CILJEVI REORGANIZACIJE DUŽNIKA
Ovde predstavljeni Unapred pripremljeni plan reorganizacije spada u kategoriju sanacionog plana.
Plan je sanacioni u smislu da de njegovim usvajanjem obaveze prema poveriocima biti servisirane, a
bududi rashodi Društva biti optimizovani, čime de se stvoriti formalno-pravni i faktički uslovi za
nastavak poslovanja, uz odgovarajude promene u poslovanju na operativnom planu.
Definisane klase poverilaca de se po usvajanju Plana i reprograma obaveza namirivati iz bududih
prihoda Društva, u meri i u obimu koji de biti prihvaden usvajanjem Plana.
BD Agro AD – DRAFT- Unapred pripremljeni plan reorganizacije
Postupak reorganizacije otpočinje podnošenjem predloga Unapred pripremijenog plana
reorganizacije Privrednom sudu u Beogradu, koji je centralni dokument u postupku odlučivanja,
odnosno opredeljenja poverilaca za opciju reorganizacije. Ovaj dokument osim što predstavlja
podneti plan, predstavlja i predlog ugovora koji bi, u slučaju da bude usvojen, redefinisao odnose
Društva i njegovih poverilaca. Usvajanje i sprovođenje Plana reorganizacije vrši se uz obaveznu
kontrolu, a usvojeni Plan ima snagu izvršne isprave, tako da, kao pravna forma, predstavlja
kombinaciju ugovora i sudske odluke.
Cilj ovde izloženog predloga Unapred pripremljenog plana reorganizacije je sprečavanje otvaranja
stečaja nad Društvom, i ostavljanje prostora za rešavanje dugoročnih problema koji ugrožavaju
Društvo i onemogudavaju poslovanje i blagovremeno servisiranje obaveza.
Društvo želi da naglasi da je primarna poljoprivredna proizvodnja u čitavoj državi u veoma teškom
stanju, da se broj proizvođača mleka iz svake godine smanjuje. Sa druge strane, mleko je strateški
proizvod, a u našoj zemlji nema takvih farmi koje bi mogle svojim proizvodnim kapacitetom da na
jednom mestu obezbede 23 miliona litara najkvalitetnijeg svežeg mleka na godišnjem nivou.
Argument za prihvatanje i usvajanje Unapred pripremljenog plana plana reorganizacije, kao načina
namirenja obaveza, od strane svih klasa poverilaca, je činjenica da donošenjem rešenja od strane
nadležnog Privrednog suda da je ovaj Plan izglasan, Plan stiče snagu izvršne isprave kojom se
reguliše izmirenje svih dugova u skladu sa navedenim uslovima koji prate dinamiku otplate duga
definisanih klasa.
Po donošenju rešenja stečajnog sudije o potvrđivanju usvajanja Unapred pripremijenog plana
reorganizacije, Plan stiče pravnu snagu izvršne isprave kojom se redefinišu dužničko-poverilački
odnosi navedeni u Planu, odnosno postaje novi ugovor za izmirenje potraživanja navedenih u Planu
(čl. 167 Zakona).
Ovaj plan se oslanja na četiri osnovna poslovno-strateška cilja Društva, koji de pružiti stabilnu
osnovu za dalji razvoj poslovne delatnosti Kompanije.




Izmirenje obaveza prema poveriocima u periodu predviđenom planom
Unapređenje pozicije likvidnosti Društva
Unapređenje profitabilnosti
Postavljanje stabilnih osnova za dugoročan razvoj Društva
Izmirenje obaveza prema poveriocima predstavlja prioritet Društva, dok unapređivanje likvidnosti
predstavlja uslov za svaki dalji nastavak poslovanja Društva.
Narušena likvidnost dodatno onemogudava Društvo da ostvari pozitivan poslovni rezultat. Ova
činjenica je vezana za veliki broj makro-ekonomskih faktora koji su značajno uticali na poslovni
rezultat ali je takođe uslovljena i nedovoljnom kontrolom troškova poslovanja.
Poslednji cilj, koji se odnosi na postavljanje dugoročno stabilnih osnova za dalji razvoj poslovne
delatnosti Društva, se može posmatrati kao posledica uspešnog izvršenja gore navedena tri cilja.
MERE ZA REALIZACIJU PLANA REORGANIZACIJE
U skladu sa realnim tržišnim okolnostima i konzervativnim projekcijama poslovanja za period od
narednih deset godina, koje su detaljno opisane u nastavku ovog Plana, Društvo predlaže da se
reorganizacija sprovede primenom ovde navedenih mera. Poštujudi mišIjenje i interese poverilaca i
BD Agro AD – DRAFT- Unapred pripremljeni plan reorganizacije
drugih zainteresovanih strana u ovom postupku, Društvo kao predlagač ističe da su ovde
predložene mere apsolutno neophodne za uspešnu realizaciju Plana, i korisne za poverioce s
obzirom da omogudavaju povoljnije kolektivno namirenje u odnosu na postupak bankrotstva.
Radi ispunjenja ciljeva konsolidacije bide preduzete odgovarajude mere u skladu sa trenutnim
stanjem u kojem se Društvo nalazi kao i u skladu sa trenutnim i očekivanim makro-ekonomskim
kretanjima.
Ovim Planom reorganizacije predviđeno je namirenje, putem isplate u novcu, obaveza prema
poveriocima, detaljno opisanim u odeljku pod nazivom „Klase poverilaca reorganizacije“, koji sadrži
planove, rokove i iznose otplate obaveza.
Izvor namirenja obaveza prema poveriocima bio bi ostvaren iz redovnih prihoda Društva u
narednom periodu, kao što je prikazano u finansijskom planu koji je sastavni deo plana
reorganizacije.
Planirane mere za realizaciju plana reorganizacije su:
1) predviđanje otplate u ratama, izmena rokova dospelosti, kamatnih stopa ili drugih uslova
zajma, kredita ili drugog potraživanja ili instrumenta obezbeđenja;
2) namirenje potraživanja;
Potraživanje poverioca koje nije obuhvadeno odredbama Plana o namirenju poverilaca bide
namireno na isti način i pod istim uslovima kao potraživanja drugih poverilaca njegove klase
(uključujudi i potraživanja dospela od dana preseka stanja do dana pravosnažnosti rešenja o
potvrđivanju Plana).
3) unovčenje imovine sa teretom ili bez njega ili prenos takve imovine na ime namirenja
potraživanja;
Društvo Planom obuhvata mogudnost prodaje dela imovine koja nije angažovana u obavljanju
osnovne delatnosti društva u bududem periodu, a prema potrebama održivog razvoja i dinamike
poslovanja. Prilikom eventualne prodaje dela imovine, Društvo de se rukovoditi planom operativnog
poslovanja, tržišnim uslovima, kao i interesima poverilaca. Dobijena sredstva od prodaje bi se
isključivo koristila za potrebe nabavke osnovnih sredstava neophodnih za rentabilno poslovanje,
kao i za namirenje potraživanja od poverilaca obuhvadenih planom.
4) otpust duga;
Društvo ovim Planom predviđa otpust duga poverilaca koji de biti kasnije definisan sa poveriocima.
5) osporavanje i pobijanje potraživanja koja nisu pravno valjana;
Društvo de osporiti i pristupiti pobijanju svih potraživanja koja nisu pravno valjana, kao i sva
potraživanja koja su prema izveštaju revizorske kude (koja je izvršila pregled poverilaca), označena
kao osporena, zastarela, nepostojeda ili neadekvatna iz nekog drugog razloga.
6) reprogram eventualno neobuhvadenih obaveza
Eventualno potraživanje poverilaca koje nije obuhvadeno odredbama Plana o namirenju poverilaca
bide namireno na isti način i pod istim uslovima kao potraživanja drugih poverilaca njegove klase,
ako se utvrdi opravdanost njegovog namirenja.
BD Agro AD – DRAFT- Unapred pripremljeni plan reorganizacije
7) optimizacija radnog učinka zaposlenih i radnih mesta
8) status datih i primljenih jemstava;
Ovim Planom se definišu novi dužničko-poverilački odnosi sa svim poveriocima, koji de biti
servisirani po usvojenoj dinamici otplate, tako da svako dato jemstvo i eventualna potencijalna
obaveza proizašla po tom osnovu de biti namirena nakon namirenja celokupnih obaveza prema
poveriocima navedenim u klasama A,B,C i D, tj. nakon sprovođenja celokupnog Plana reorganizacije
društva, u vremenskim rokovima definisanim u Planu.
9) dokapitalizacija
Imajudi u vidu atraktivnost sektora poljoprivrede i primarne proizvodnje mleka, Društvo značajnu
pažnju posveduje zainteresovanim investitorima radi obezbeđenja sredstava za razvoj proizvodnje
kroz dokapitalizaciju. Međutim, za svrhe Plana, Društvo se nije bavilo predviđanjima rezultata ovih
aktivnosti i oni se ne smatraju uslovom za realizaciju Plana.
10) namirenje troškova prethodnog stečajnog postupka
Svi troškovi stečajnog postupka, nastali od dana podnošenja predloga za pokretanje prethodnog
stečajnog postupka za usvajanje Plana do dana održavanja ročišta za razmatranje predloga Plana
reorganizacije i glasanja o Planu, bide namireni iz operativnog poslovanja.
KLASE POVERILACA REORGANIZACIJE
Klasa A poverilaca - obezbeđeni poverioci (prema kriterijumu koji ispunjavaju poverioci iz člana 49.
Zakona o stečaju) - razlučni poverioci;
Klasa B poverilaca - poverioci koji potražuju neispladene neto zarade zaposlenih i bivših zaposlenih,
u iznosu minimalnih zarada za poslednjih godinu dana pre podnošenja Plana reorganizacije sa
kamatom od dana dospeda do dana podnošenja Plana reorganizacije (prema kriterijumu koji
ispunjavaju poverioci iz člana 54. stav 4. tačka 1. Zakona o stečaju). Nepladeni doprinosi za penzijsko
i invalidsko osiguranje zaposlenih za poslednje dve godine pre podnošenja Plana reorganizacije, a
čiju osnovicu za obračun čini najniža mesečna osnovica doprinosa, saglasno propisima o
doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na dan podnošenja Plana reorganizacije, kao i
potraživanja po osnovu zaključenih ugovora sa privrednim društvima čiji su predmet neispladene
obaveze na ime doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih za poslednje dve godine
pre podnošenja Plana reorganizacije, a čiju osnovicu za obračun čini najniža mesečna osnovica
doprinosa, saglasno propisima o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
Klasa C poverilaca - poverioci koji poseduju potraživanja po osnovu svih javnih prihoda dospelih tri
meseca pre podnosenja Plana reorganizacije, osim doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje
BD Agro AD – DRAFT- Unapred pripremljeni plan reorganizacije
zaposlenih (prema kriterijumu koji ispunjavaju poverioci iz člana 54. stav 4. tačka 2. Zakona o
stečaju);
Klasa D poverilaca - klasa neobezbeđenih ili stečajnih poverilaca prema kriterijumu iz clana 54 st. 4
t. 3 Zakona;
STRUKTURA OBAVEZA PO KLASAMA
REKAPITULACIJA
OSNOVNI DUG
KLASA A POVERILACA
(razlučni poverioci)
KAMATA
1,951,142,823.88
KLASA B POVERILACA (radnici minimalne zarade i
obaveze za PIO za dve godine)
KLASA C POVERILACA
(javni prihodi tri meseca obaveza)
KLASA D POVERILACA
(neobezbeđeni poverioci)
UKUPNO
UKUPNO
56,430,134.94
%
2,007,572,958.82
52.8895%
30,688,317.58
-
30,688,317.58
0.8085%
11,137,743.34
-
11,137,743.34
0.2934%
1,396,752,201.14
349,632,725.44
1,746,384,926.58
46.0085%
3,389,721,085.94
406,062,860.38
3,795,783,946.32
100.0000%
Pored navedenih klasa društvo u trenutku podnošenja Plana vodi nekoliko sudskih sporova, sa
neizvesnim ishodom, takav skup potencijalnih poverilaca sa kojima je Društvo u sporu i prema
kojima do dana podnošenja Plana nije utvrđena opravdanost potraživanja prema Društvu nisu
uvrštena u obaveze društva po klasama.
LISTA POTRAŽIVANJA PO KLASAMA
1. Klasa A - Obezbeđeni (razlučni) poverioci
Na dan podnošenja Plana u ovoj klasi se nalazi pet poverilaca Društva, na osnovu upisane hipoteke
na imovini Društva. Izraženi iznosi su u dinarima.
KLASA A POVERILACA-razlučni poverioci
POVERIOCI
BANKA INTESA
AGROBANKA
GALENIKA-FITOFARMACIJA AD ZEMUN
GEA WESTFALIA
IMLEK
UKUPNO
OSNOVNI DUG
1,047,195,076.57
874,950,676.39
16,884,290.38
8,436,352.52
3,676,428.01
1,951,142,823.88
KAMATA
54,134,466.08
2,295,668.86
56,430,134.94
UKUPNO
1,101,329,542.65
874,950,676.39
16,884,290.38
10,732,021.38
3,676,428.01
2,007,572,958.82
%
54.86%
43.58%
0.84%
0.53%
0.18%
100.00%
Uslovi otplate duga prema ovoj klasi poverilaca su predmet tekudih pregovora i bide sastavni deo
finalne verzije plana, koja de biti usvojena od strane Odbora direktora Društva.
Detaljan prikaz obezbeđenosti hipotekom nad zemljištem i objektima u vlasništvu Društva, za sve
poverioce koji se nalaze u klasi A su prikazane u nastavku plana. Takođe predstavljene su i zaloge
nad pokretnom imovinom i potraživanjivanjima u vlasništvu društva.
BD Agro AD – DRAFT- Unapred pripremljeni plan reorganizacije
TABELA UPISANIH HIPOTEKA NAD ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU DRUŠTVA
Površina u
vlasništvu (m2)
R.B.
Broj
parcele
KO
1
4664
Dobanovci
89,489
Poljoprivredno
165,554.65
2
4670
Dobanovci
80,120
Poljoprivredno
146,152.16
3
4671
Dobanovci
484,107
Poljoprivredno
870,584.88
4
4673
Dobanovci
11,665
Poljoprivredno
20,413.75
5
4674
Dobanovci
17,372
Poljoprivredno
31,240.62
6
4675
Dobanovci
122,734
Poljoprivredno
220,716.42
7
4676
Dobanovci
3,459
Poljoprivredno
6,220.43
8
4677
Dobanovci
96,188
Poljoprivredno
168,329.00
9
4678
Dobanovci
297
10
4679
Dobanovci
65,478
Poljoprivredno
111,312.60
11
4680
Dobanovci
89,868
Poljoprivredno
161,612.46
12
4681
Dobanovci
250,394
Poljoprivredno
450,291.43
13
4682
Dobanovci
1,117
Poljoprivredno
726.05
14
4683
Dobanovci
214,790
Poljoprivredno
171,473.63
15
4684
Dobanovci
182,177
Poljoprivredno
21,125.66
16
4686
Dobanovci
29,388
Poljoprivredno
26,449.20
17
4687
Dobanovci
10,488
Poljoprivredno
8,914.80
18
5516
Dobanovci
23,748
Poljoprivredno
18,958.78
19
5517
Dobanovci
15,701
Poljoprivredno
14,130.90
20
5518
Dobanovci
44,055
Poljoprivredno
39,649.50
21
5521
Dobanovci
777,434
Poljoprivredno
1,267,254.40
22
5522
Dobanovci
726,503
Poljoprivredno
1,184,234.44
23
5527
Dobanovci
25,427
24
5528
Dobanovci
25
5544
26
Tip zemljišta
Šumsko
Procenjena vrednost
EUR
564.30
Ostalo
21,612.95
111,980
Poljoprivredno
95,183.00
Dobanovci
71,683
Poljoprivredno
118,276.95
5546
Dobanovci
1,505
Poljoprivredno
1,201.49
27
5547
Dobanovci
174,572
Poljoprivredno
274,805.27
28
5548
Dobanovci
204,719
Poljoprivredno
322,261.64
29
5549
Dobanovci
188,274
Poljoprivredno
310,652.10
30
5553
Dobanovci
191,519
Poljoprivredno
152,895.66
Hipoteka
I red
Intesa Banka
Intesa Banka
Hipoteka
II red
Hipoteka
III red
Hipoteka
IV red
Hipoteka
V red
Hipoteka
VI red
Hipoteka
VII red
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka Fond za razvoj
- jemstvo
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Fond za razvoj
- jemstvo
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Fond za razvoj
- jemstvo
Fond za razvoj
- jemstvo
Fond za razvoj
- jemstvo
Fond za razvoj
- jemstvo
Fond za razvoj
- jemstvo
Fond za razvoj
- jemstvo
Fond za razvoj
- jemstvo
Fond za razvoj
- jemstvo
Fond za razvoj
- jemstvo
Fond za razvoj
- jemstvo
Fond za razvoj
- jemstvo
Fond za razvoj
- jemstvo
Fond za razvoj
- jemstvo
Fond za razvoj
- jemstvo
Fond za razvoj
- jemstvo
Fond za razvoj
- jemstvo
Fond za razvoj
- jemstvo
Fond za razvoj
- jemstvo
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Fond za razvoj
- jemstvo
Fond za razvoj
- jemstvo
Fond za razvoj
- jemstvo
Fond za razvoj
- jemstvo
Fond za razvoj
- jemstvo
Fond za razvoj
- jemstvo
Fond za razvoj
- jemstvo
Fond za razvoj
- jemstvo
Intesa Banka
Intesa Banka
Intesa Banka
Intesa Banka
Intesa Banka
Intesa Banka
Intesa Banka
Intesa Banka
Intesa Banka
Intesa Banka
Intesa Banka
Intesa Banka
Intesa Banka
Intesa Banka
Intesa Banka
Intesa Banka
Intesa Banka
Intesa Banka
Intesa Banka
Intesa Banka
Intesa Banka
Intesa Banka
Intesa Banka
Intesa Banka
Intesa Banka
Intesa Banka
Intesa Banka
Intesa Banka
BD Agro AD – DRAFT- Unapred pripremljeni plan reorganizacije
Površina u
vlasništvu (m2)
R.B.
Broj
parcele
KO
31
5574
Dobanovci
55,514
Poljoprivredno
44,318.58
32
5575
Dobanovci
18,015
Poljoprivredno
11,709.75
33
5576
Dobanovci
52,143
Poljoprivredno
41,627.40
34
5577
Dobanovci
151,570
Poljoprivredno
109,888.25
35
5578
Dobanovci
46,823
Poljoprivredno
35,117.25
36
5579
Dobanovci
13,253
Poljoprivredno
9,939.75
37
5580
Dobanovci
45,878
Poljoprivredno
34,408.50
38
5581
Dobanovci
2,943
Poljoprivredno
2,349.49
39
5582
Dobanovci
106,655
Poljoprivredno
90,656.75
40
5583
Dobanovci
101,614
Poljoprivredno
167,663.10
41
5584
Dobanovci
110,826
Poljoprivredno
179,999.80
42
5587
Dobanovci
53,419
Poljoprivredno
85,381.27
43
5588
Dobanovci
320,906
Poljoprivredno
512,914.18
44
5023/1
Dobanovci
4,638
Poljoprivredno
5,137.48
45
5023/5
Dobanovci
162,831
Poljoprivredno
180,366.78
46
5023/7
Dobanovci
2,766
Poljoprivredno
3,063.88
Tip zemljišta
Procenjena vrednost
EUR
47
5545/1
Dobanovci
218,730
Poljoprivredno
349,603.06
48
5550/1
Dobanovci
78,988
Poljoprivredno
63,058.61
49
5571/13
Dobanovci
37,307
Poljoprivredno
31,710.95
50
5571/14
Dobanovci
276,769
Poljoprivredno
235,253.65
51
5589/1
Dobanovci
327,678
Poljoprivredno
540,668.70
52
5589/2
Dobanovci
1,171
Poljoprivredno
1,932.15
53
5589/3
Dobanovci
421
Poljoprivredno
694.65
54
5590/1
Dobanovci
46,161
Poljoprivredno
73,780.58
55
5591/1
Dobanovci
125,664
Poljoprivredno
207,345.60
56
3999/1
Ugrinovci
95,753
Poljoprivredno
78,916.34
57
4007/1
Ugrinovci
34,451
Poljoprivredno
27,503.32
58
4008/1
Ugrinovci
89,365
Poljoprivredno
71,342.90
59
4009/1
Ugrinovci
119,363
Poljoprivredno
95,291.25
60
4065
Ugrinovci
128,704
Poljoprivredno
102,748.46
61
2/1
Bečmen
51,850
Građ. Zemljište
374,771.80
62
2/6
Bečmen
684
Građ. Zemljište
7,606.08
Hipoteka
I red
Intesa Banka
Intesa Banka
Intesa Banka
Intesa Banka
Intesa Banka
Intesa Banka
Intesa Banka
Intesa Banka
Intesa Banka
Intesa Banka
Intesa Banka
Intesa Banka
Intesa Banka
Intesa Banka
Intesa Banka
Intesa Banka
Nova Agrobanka
u stečaju
Intesa Banka
AD Imlek
Nova Agrobanka
u stečaju
Intesa Banka
Intesa Banka
Intesa Banka
Hipoteka
II red
Hipoteka
III red
Hipoteka
IV red
Hipoteka
V red
Hipoteka
VI red
Hipoteka
VII red
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Fond za razvoj
- jemstvo
Fond za razvoj
- jemstvo
Fond za razvoj
- jemstvo
Fond za razvoj
- jemstvo
Fond za razvoj
- jemstvo
Fond za razvoj
- jemstvo
Fond za razvoj
- jemstvo
Fond za razvoj
- jemstvo
Fond za razvoj
- jemstvo
Fond za razvoj
- jemstvo
Fond za razvoj
- jemstvo
Fond za razvoj
- jemstvo
Fond za razvoj
- jemstvo
Fond za razvoj
- jemstvo
Fond za razvoj
- jemstvo
Fond za razvoj
- jemstvo
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Fond za razvoj
- jemstvo
Fond za razvoj
- jemstvo
Fond za razvoj
- jemstvo
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Gea Westfalia
Gea Westfalia
Nova Agrobanka
u stečaju
Intesa Banka
Intesa Banka
Intesa Banka
Intesa Banka
Galenika
Fitofarmacija
Intesa Banka
Nova Agrobanka
u stečaju
BD Agro AD – DRAFT- Unapred pripremljeni plan reorganizacije
Površina u
vlasništvu (m2)
R.B.
Broj
parcele
63
22063/1
Novi Bečej
64
22063/1
Novi Bečej
65
1776
Ašanja
3,062
66
1777
Ašanja
67
1778
68
KO
Tip zemljišta
Procenjena vrednost
EUR
40,352
Ostalo Zemljište
80,250.64
608
Ostalo Zemljište
1,208.19
Poljoprivredno
1,990.30
1,216
Poljoprivredno
790.40
Ašanja
4,519
Poljoprivredno
2,937.35
1779
Ašanja
3,088
Poljoprivredno
2,007.20
69
1780
Ašanja
3,909
Poljoprivredno
2,540.85
70
1785
Ašanja
4,057
Poljoprivredno
3,042.75
71
1786
Ašanja
278
Poljoprivredno
208.50
72
1820
Ašanja
49,569
Poljoprivredno
33,459.08
73
2027
Ašanja
19,793
Poljoprivredno
12,865.45
74
2028
Ašanja
17,378
Poljoprivredno
11,295.70
75
2040
Ašanja
6,767
Poljoprivredno
4,398.55
76
2041
Ašanja
2,461
Poljoprivredno
1,845.75
77
2042
Ašanja
1,261
Poljoprivredno
819.65
78
2061
Ašanja
8,356
Poljoprivredno
5,431.40
79
2063
Ašanja
7,776
Poljoprivredno
5,054.40
80
2064
Ašanja
11,793
Poljoprivredno
7,665.45
81
2067
Ašanja
12,008
Poljoprivredno
7,805.20
82
2068
Ašanja
11,379
Poljoprivredno
7,396.35
83
2069
Ašanja
6,933
Poljoprivredno
4,506.45
84
2089
Ašanja
28,706
Poljoprivredno
21,529.50
85
2093
Ašanja
24,670
Poljoprivredno
17,885.75
86
2094/1
Ašanja
3,760
Poljoprivredno
2,820.00
87
2103
Ašanja
1,468
Poljoprivredno
954.20
88
2104
Ašanja
7,991
Poljoprivredno
5,786.81
89
2125/1
Ašanja
4,720
Poljoprivredno
3,304.00
90
2125/2
Ašanja
2,376
Poljoprivredno
1,663.20
91
2126/1
Ašanja
16,079
Poljoprivredno
12,059.25
92
2126/2
Ašanja
9,133
Poljoprivredno
6,849.75
93
2229
Ašanja
10,408
Poljoprivredno
8,057.52
94
2079/1
Ašanja
24,246
Poljoprivredno
18,770.42
350,119
10,476,770.43
Hipoteka
I red
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Intesa Banka
Intesa Banka
Intesa Banka
Intesa Banka
Intesa Banka
Intesa Banka
Intesa Banka
Intesa Banka
Intesa Banka
Intesa Banka
Intesa Banka
Intesa Banka
Intesa Banka
Intesa Banka
Intesa Banka
Intesa Banka
Intesa Banka
Intesa Banka
Intesa Banka
Intesa Banka
Intesa Banka
Intesa Banka
Intesa Banka
Intesa Banka
Intesa Banka
Intesa Banka
Intesa Banka
Intesa Banka
Intesa Banka
Intesa Banka
Hipoteka
II red
Hipoteka
III red
Hipoteka
IV red
Hipoteka
V red
Hipoteka
VI red
Hipoteka
VII red
BD Agro AD – DRAFT- Unapred pripremljeni plan reorganizacije
TABELA UPISANIH HIPOTEKA NAD OBJEKTIMA U VLASNIŠTVU DRUŠTVA
R.B.
Naziv objekta
katastarska parcela
Sadašnja trzisna
vrednost EUR
Hipoteka
I red
1
Štale tipa 1 - 8 objekata
KP 5522, LN 5536/5, LN 5536/4;
KP 5521
1,573,394.16
Intesa Banka
2
Štale tipa 4, 5 objekata
(5522), 5536/6,5521
1,007,967.12
Intesa Banka
3
Štale tipa 3 – 4 objekta
KP 5522; KP 5536/2; KP 5521
1,000,081.48
Intesa Banka
744,238.92
Intesa Banka
589,391.16
Intesa Banka
5
Zgrada mehanizacije sa radionicama i kancelarijskim 4684
delom
(KP 5522), KP 5536/7, KP 5521
Štale tipa 5, 5 objekata
6
Veliko izmuzište - rotor
5522
418,769.21
Intesa Banka
7
Štale tipa 2 – 1 objekat
5522
362,178.70
Intesa Banka
8
2 skladišta, mešaona stočne hrane
5522
324,775.59
Intesa Banka
9
Štale tipa 2a - 3 objekta
5521
300,709.21
Intesa Banka
10
Upravna zgrada sa pratedim objektima
5522
185,190.93
Intesa Banka
11
SENICI – 5 objekata
5522 i 5521
76,274.72
Intesa Banka
12
Kuhinja sa restoranom i pratedim sadržajima
5522
66,656.46
Intesa Banka
13
Spremište, vešeraj i garderoba
5522
59,916.74
Intesa Banka
14
silotornjevi
5522
15,000.00
Intesa Banka
15
Objekat sa garderobama i sanitarnim prostorijama
5522
14,814.43
Intesa Banka
16
Vaga sa vagarskom kudicom
5522
10,000.00
Intesa Banka
17
Trafostanica zidana
5522
2,117.23
Intesa Banka
4
UKUPNO EUR
Hipoteka
II red
Nova Agrobanka
u stečaju
Hipoteka
III red
Nova Agrobanka
u stečaju
Hipoteka
IV red
Nova Agrobanka
u stečaju
Hipoteka
V red
Nova Agrobanka
u stečaju
Hipoteka
VI red
Nova Agrobanka
u stečaju
Hipoteka
VII red
Fond za razvoj
- jemstvo
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Fond za razvoj
- jemstvo
Fond za razvoj
- jemstvo
Fond za razvoj
- jemstvo
Fond za razvoj
- jemstvo
Fond za razvoj
- jemstvo
Fond za razvoj
- jemstvo
Fond za razvoj
- jemstvo
Fond za razvoj
- jemstvo
Fond za razvoj
- jemstvo
Fond za razvoj
- jemstvo
Fond za razvoj
- jemstvo
Fond za razvoj
- jemstvo
Fond za razvoj
- jemstvo
Fond za razvoj
- jemstvo
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Nova Agrobanka
u stečaju
Fond za razvoj
- jemstvo
Fond za razvoj
- jemstvo
6,751,476.07
TABELA UPISANIH ZALOGA NAD IMOVINOM I POTRAŽIVANJIMA U VLASNIŠTVU DRUŠTVA
залпжни ппверилац
брпј залпжнпг права
НОВА АГРОБАНКА АД БЕОГРАД
10599/2012
НОВА АГРОБАНКА АД БЕОГРАД
10551/2012
НОВА АГРОБАНКА АД БЕОГРАД
10518/2012
Залпжнп правп насталп на пснпву угпвпра
Угпвпр бр. 5/12 пд 22.06.2012. , заведен
Угпвпркпд
бр.залпгпдавца
7/12 пд 22.06.2012.
ппд бр. 1750
, заведен
Угпвпр
дана 17.07.2012.
пкпд
залпзи
залпгпдавца
бр.
гпдине.
6/12 пд
ппд
22.06.2012.
бр. 1752 дана
, заведен
17.07.2012.
кпд залпжнпг
гпдине. ппверипца ппд брпјем 1751
Ппдаци п пптраживаоу кпје се пбезбеђује залпжним правпм
EUR
EUR
EUR
Пптраживаое:
Дпспева у будућнпсти
Дпспева у будућнпсти
Дпспева у будућнпсти
Оснпвни изнпс пбезбеђенпг пптраживаоа:
9,500,000.00
9,500,000.00
9,500,000.00
Максимални изнпс пбезбеђенпг пптраживаоа:
10,200,000.00
10,200,000.00
10,200,000.00
Дан дпспелпсти пптраживаоа:
31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019
BD Agro AD – DRAFT- Unapred pripremljeni plan reorganizacije
2. Klasa B poverilaca
KLASA B POVERILACA (radnici minimalne zarade i obaveze za PIO za dve godine)
POVERIOCI
OSNOVNI DUG
KAMATA
RADNICI-MINIMALNE ZARADE
7,948,800.00
DOPRINOSI PIO MINIMALNA OSNOVICA
22,739,517.58
UKUPNO
30,688,317.58
-
UKUPNO
7,948,800.00
22,739,517.58
30,688,317.58
%
25.90%
74.10%
100.00%
Sa danom podnošenja Plana obaveze prema radnicima za minimalne zarade su u potpunosti
izmirene, tako da na njih nije obračunata kamata, dok se obaveza za doprinose za PIO ispladuje na
trenutnu važedu minimalnu osnovicu tako da se kamate ne obračunavaju. Ove obaveze de biti u
potpunosti namirene pre početka primene plana reorganizacije, a najkasnije 30 dana od dana
donošenja rešenja kojim se potvrđuje usvajanje plana reorganizacije.
Shodno članu 165. stav 10. Zakona o stečaju ovi poverioci ne glasaju za plan reorganizacije jer se
namiruju u celosti pre početka primene plana reorganizacije.
3. Klasa C poverilaca
KLASA C POVERILACA (javni prihodi tri meseca obaveza)
POVERIOCI
OSNOVNI DUG
REPUBLIČKA PORESKA UPRAVA
6,766,074.41
LOKALNA PORESKA UPRAVA
4,371,668.93
UKUPNO
11,137,743.34
KAMATA
-
UKUPNO
6,766,074.41
4,371,668.93
11,137,743.34
%
60.75%
39.25%
100.00%
U ovu klasu poverilaca spadaju potraživanja po osnovu svih javnih prihoda dospelih u poslednja tri
meseca pre pre početka primene plana reorganizacije, osim doprinosa za penzijsko i invalidsko
osiguranje zaposlenih.
Poverioci ove klase namiruju se 100% pre početka primene plana reorganizacije, a najkasnije 30
dana od dana donošenja rešenja kojim se potvrđuje usvajanje plana reorganizacije.
Shodno članu 165. stav 10. Zakona o stečaju ovi poverioci ne glasaju za plan reorganizacije jer se
namiruju u celosti pre početka primene plana reorganizacije.
4. Klasa D-ostali neobezbeđeni poverioci
Uslovi otplate duga prema ovoj klasi poverilaca su predmet tekudih pregovora i bide sastavni deo
finalne verzije plana, koja de biti usvojena od strane Odbora direktora Društva.
Na dan 28.02.2014. godine Društvo ima ukupno 225 poverilaca svrstanih u klasu D. Spisak
poverilaca svrstanih u Klasu D sledi:
BD Agro AD – DRAFT- Unapred pripremljeni plan reorganizacije
NAZIV POVERIOCA
REPUBLIČKA PORESKA UPRAVA
AGROBANKA-NEOBEZBEĐENI DEO
IMLEK
EDC-TRUDEAU INTERNATIONAL LIVESTOCKSALS MONTREAL
KONCERN FARMAKOM MB.AD MLEKARA SABAC
MIVAKA.
POZAJMICA WILLIAM RAND
GALENIKA-FITOFARMACIJA AD
VETERINARSKA SLUZBA BD AGRO DOO
ALMEX
RADNICI GRUPNO
LOKALNA PORESKA UPRAVA
DZIMI COMMERCE DOO
SOMBOLED DOO
NOVOCOM DOO
ELEKTRODISTRIBUCIJA BEOGRAD DOO
DELTA GENERALI OSIGURANJE
BEOGRADVODE JVP
INTER-KOP DOO
YALOS DOO
PAXEL D.O.O
ZRNEX CO.05 DOO
YU DIN COMMERCE D.O.O.
FOTOS DOO
YU POINT DOO BEOGRAD
MFEED
MILUROVIC KOMERC
NAUCNI INSTITUT ZA VETERINARSTVO
DDOR NOVI SAD AD
PATENT INVEST
VETERINARSKA AMBULANTA MIVAKA VET FOR 5
NISKA MLEKARA AD
PIK PESTER MLEKARA DOO SJENICA
PKB KORPORACIJA A.D
PRICEWATERHOUSECOOPERS D.O.O
TELENOR DOO
ADVENTIS REAL ESTATE MANAGEMENT D.O.O.
VODE VOJVODINE
GEA FARM TECNOLOGIES SERBIA DOO.
L&C COMPANY DOO
IP HOUSE,DOO
MESOPROMET DOO ZA TRGOVINU I USLUGE
EPS SNADBEVANJE D.O.O.
MIKAS DOO
MARINE DRIVE HOLDING INC
FILIP PETROL D.O.O
BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA
NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE A.D.
IMES PKB
MARINE DRIVE HOLDING
ERB LEASING
INTERKOMERC DIREKCIJA SIROKE POTROSNJE
SPIK SERIJA D.O.O.
OPSTINA NOVI BECEJ
MIKRON
DRAGON COMPANY
INSTITUT ZA RATARSTVO I POVRTARSTVO
STARI TAMIS AD
FARMAKOM MB DOO
VIHOR DOO
TEZORO BROKER AD
EKOSTEP PETROL
AKON PLUS DOO
OSNOVNI DUG
286,124,318.43
278,647,920.76
286,621,807.20
122,666,506.33
52,123,504.18
33,524,191.05
25,378,303.19
24,763,028.47
22,182,997.75
21,227,033.07
19,441,554.42
13,089,153.94
16,529,523.03
15,904,567.61
12,975,155.68
10,509,781.32
10,374,515.17
8,656,176.12
9,944,196.35
6,591,970.98
6,475,436.92
5,405,309.28
5,276,928.68
4,893,244.20
4,617,035.76
4,352,074.80
4,296,843.36
4,225,771.89
4,133,387.99
3,815,776.43
3,600,342.35
3,103,701.47
2,780,000.00
2,760,527.34
2,725,649.45
2,689,432.94
2,620,637.50
2,291,237.94
2,461,282.16
2,428,424.30
2,071,701.88
1,912,016.21
1,818,983.89
1,749,408.10
1,748,292.02
1,611,796.00
1,460,253.12
1,424,020.90
1,385,072.96
2,224,358.96
1,320,710.85
1,220,160.64
1,212,532.79
1,179,016.08
1,150,971.20
1,147,440.00
1,125,571.68
1,048,517.73
777,300.91
744,566.57
738,180.22
731,421.50
688,118.00
KAMATA
180,650,548.85
136,889,650.03
26,153,800.34
4,230,415.36
1,508,414.48
199,896.38
UKUPNO
466,774,867.28
415,537,570.79
312,775,607.54
122,666,506.33
52,123,504.18
33,524,191.05
25,378,303.19
24,763,028.47
22,182,997.75
21,227,033.07
19,441,554.42
17,319,569.30
16,529,523.03
15,904,567.61
12,975,155.68
10,509,781.32
10,374,515.17
10,164,590.60
9,944,196.35
6,591,970.98
6,475,436.92
5,405,309.28
5,276,928.68
4,893,244.20
4,617,035.76
4,352,074.80
4,296,843.36
4,225,771.89
4,133,387.99
3,815,776.43
3,600,342.35
3,103,701.47
2,780,000.00
2,760,527.34
2,725,649.45
2,689,432.94
2,620,637.50
2,491,134.32
2,461,282.16
2,428,424.30
2,071,701.88
1,912,016.21
1,818,983.89
1,749,408.10
1,748,292.02
1,611,796.00
1,460,253.12
1,424,020.90
1,385,072.96
2,224,358.96
1,320,710.85
1,220,160.64
1,212,532.79
1,179,016.08
1,150,971.20
1,147,440.00
1,125,571.68
1,048,517.73
777,300.91
744,566.57
738,180.22
731,421.50
688,118.00
%
26.7281%
23.7942%
17.9099%
7.0240%
2.9847%
1.9196%
1.4532%
1.4180%
1.2702%
1.2155%
1.1132%
0.9917%
0.9465%
0.9107%
0.7430%
0.6018%
0.5941%
0.5820%
0.5694%
0.3775%
0.3708%
0.3095%
0.3022%
0.2802%
0.2644%
0.2492%
0.2460%
0.2420%
0.2367%
0.2185%
0.2062%
0.1777%
0.1592%
0.1581%
0.1561%
0.1540%
0.1501%
0.1426%
0.1409%
0.1391%
0.1186%
0.1095%
0.1042%
0.1002%
0.1001%
0.0923%
0.0836%
0.0815%
0.0793%
0.1274%
0.0756%
0.0699%
0.0694%
0.0675%
0.0659%
0.0657%
0.0645%
0.0600%
0.0445%
0.0426%
0.0423%
0.0419%
0.0394%
BD Agro AD – DRAFT- Unapred pripremljeni plan reorganizacije
NAZIV POVERIOCA
KOMORA BEOGRADA
ENERGOZELENA
REPUBLICKI GEODESKI ZAVOD
GRADSKA CISTOCA
PG DRAGOLJUB MARKOVIC
UNI BUSINESS SERVICES
GRANIMPEKS DOO
MARKICEVIC LAKIC D.O.O
HUMANITARNA ORGANIZACIJA STARA RASKA
UPRAVA ZA VETERINU REP.VETERIN.INSPEKTOR
AGROEKONOMIK INI U RESTRUKRURIRANJU
INSTITUT ZA STOCARSTVO
VS SREM-VET DOO
INEX-NOVA VAROS
BELI SR
SOKOLAC DOO
VETBOL KLINIKA
TRIGLAV KOPAONIK
PARAGRAF CO DOO
VATROOPREMA D.O.O.
POLJOPRIVREDNA STRUCNA SLUZBA
GEM-LAGER D.O.O.
MILENIJUM ZZ
JESINEX DOO
ADVOKAT MIDRAG VASILIJEVIC
DOM ZDRAVLJA ZEMUN
ELEKTROVOJVODINA DOO
BIOCHEM BALKAN DOO
YU POINT DOO
INTEREUROPA AD
RES TRADE
MUP REPUBLIKE SRBIJE
CENTAR ZA ISPITIVANJE NAMIRNICA DOO
KOMORA SRBIJE
ESCORT
SLAVNA DOO
TUV SUD SERBIA D.O.O.
ADVOKATSKA KANCELARIJA MILAN S.ZEBELJAN
VATROSTOP D.O.O.
OZ BEOGRAD
SEMEX PK BB AD
CORP.JVJV DOO
KOPGRADNJA AUTOPREVOZNICKA RADNJA
GALOVICA VP
UNIVERZITET U BEOGRADU
NIS NAFTAGAS PROMET
SUPER LAB
ALUREX D.O.O.
ADVOKAT NEDA GAJOVIC
BRAVARSKA RADNJA "BELI 2013"
NERETVA KOMERC DOO
ZASTAVA AUTOPROMET AD
DEXY CO DOO NOVI BEOGRAD
PROMONT M
DOM ZDRAVLJA NOVI BECEJ
MULTIPARTNER SISTEM D.O.O.
INSTITUT ZA HIGIJENU I TEHNOLO.MESA
YOX-TRANS DJORDJE JOVICIC PREDUZETNIK
POLITIKA NOVINE I MAGAZIN
NOVOVIC D.O.O
BEOPARTOS
TIM BARUDZIJA PP
OSNOVNI DUG
577,665.92
510,130.00
504,187.02
502,897.20
498,720.00
451,581.17
438,823.08
421,024.00
400,000.00
395,272.77
384,438.00
343,396.80
333,884.00
327,486.21
300,508.84
297,343.14
273,394.86
255,300.00
229,082.00
228,323.90
207,680.00
202,957.70
197,918.62
187,200.00
183,750.00
178,188.00
170,911.04
164,670.80
164,325.62
163,416.72
155,231.59
148,658.76
144,964.34
142,375.79
130,800.00
130,120.00
129,284.16
125,470.00
124,286.40
119,691.65
109,998.01
107,629.17
106,608.32
100,000.00
99,000.00
97,268.46
92,525.36
80,569.59
78,000.00
73,000.00
71,293.42
70,133.34
70,000.00
63,720.00
63,564.00
61,233.63
59,400.00
58,703.94
58,558.85
58,158.00
56,450.00
55,185.00
KAMATA
UKUPNO
577,665.92
510,130.00
504,187.02
502,897.20
498,720.00
451,581.17
438,823.08
421,024.00
400,000.00
395,272.77
384,438.00
343,396.80
333,884.00
327,486.21
300,508.84
297,343.14
273,394.86
255,300.00
229,082.00
228,323.90
207,680.00
202,957.70
197,918.62
187,200.00
183,750.00
178,188.00
170,911.04
164,670.80
164,325.62
163,416.72
155,231.59
148,658.76
144,964.34
142,375.79
130,800.00
130,120.00
129,284.16
125,470.00
124,286.40
119,691.65
109,998.01
107,629.17
106,608.32
100,000.00
99,000.00
97,268.46
92,525.36
80,569.59
78,000.00
73,000.00
71,293.42
70,133.34
70,000.00
63,720.00
63,564.00
61,233.63
59,400.00
58,703.94
58,558.85
58,158.00
56,450.00
55,185.00
%
0.0331%
0.0292%
0.0289%
0.0288%
0.0286%
0.0259%
0.0251%
0.0241%
0.0229%
0.0226%
0.0220%
0.0197%
0.0191%
0.0188%
0.0172%
0.0170%
0.0157%
0.0146%
0.0131%
0.0131%
0.0119%
0.0116%
0.0113%
0.0107%
0.0105%
0.0102%
0.0098%
0.0094%
0.0094%
0.0094%
0.0089%
0.0085%
0.0083%
0.0082%
0.0075%
0.0075%
0.0074%
0.0072%
0.0071%
0.0069%
0.0063%
0.0062%
0.0061%
0.0057%
0.0057%
0.0056%
0.0053%
0.0046%
0.0045%
0.0042%
0.0041%
0.0040%
0.0040%
0.0036%
0.0036%
0.0035%
0.0034%
0.0034%
0.0034%
0.0033%
0.0032%
0.0032%
BD Agro AD – DRAFT- Unapred pripremljeni plan reorganizacije
NAZIV POVERIOCA
JADRAN A.D NOVI BECEJ
EKOTERM PRODUKT D.O O
PIT STOP SE HORVAT MIRKO
DJURDJEVIC SZTR DJURDJEVIC MILENKO
MERCEDES-BENZ D.O.O
IMPULS HEMIJA
DRAGAN ZINAIC I DJURA ZINAIC ORTACI,ORT.RED.12.SET
PROTEINKA DPP
NEMESIS TRAVEL
LG HEMIJA
MARLO FARMA
INOP-INDUSTRIJA OPREMA I DELOVA
ARSENOV NIKOLA-ADVOKAT
BAN INVEST DOO
DIGITAL PRINTING CENTAR DOO
LIMEX-COOP
BIOKOM PLUS D.O.O.
VETERINARY SUPPLY INTERNATIONAL
ORION TELEKOM D.O.O.
NEDELJKOVIC D.O.O
ATLANTIS
TRUK CENTAR ZTR TAHOGRAF SERVIS
IPOK DOO
QMS QUALITY SERVICES
ZAVOD ZA MLEKARSTVO JAVNA POLJOPRIVREDNA SLUZBA
ARTDATA
RATEL REPUBLIKA SRBIJA
KOMETA DOO VALJEVO
VREBALOV ZZ
ZOLI STR
N COPY NOVI SAD
RTS RADIO TELEVIZIJA SRBIJE
VICTORIA LOGISTIC D.O.O
VAGA KOSMAJ
ITN FOOD BUSINESS DEVELOPMENT
AGENCIJA ZA KONTROLU LETENJA SRBIJE I C. GORE
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE ,SUMARSTVA I VODOPRIVRE
AUTOPREVOZNIK BOGDANOVIC TRANS
FRIGO 2000 D.O.O.
ECOPRINT D.O.O.
YU DIESEL DOO PRED.ZA SPOLJ.I UNUTR. TRGO. I USLU
GAMA STUDIO D.O.O
SRBOAUTO D.O.O.
BEOGRADSKA BERZA AD
MATICO D.O.O.
BARUDJIJA ZIVKA
MLAZMATIK DOO
ZITOPROMET-MLINPEK
MLIN MIKI
NS PLASTIC
ETRON
GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE
STR JOVANA
SZTR VUKI
TENEN DOO NOVI SAD
PINK
SEKULA AUTO ZR PREDUZETNIK
AGENCIJA STOP
MESSER TEHNOGAS
APSOLUTNA NULA SZR
ANTIKA DOO
TELEGROUP
ZAK INZENJERING
OSNOVNI DUG
54,420.00
52,084.02
51,250.00
49,886.10
47,780.56
46,620.00
46,555.32
45,744.00
44,384.00
41,760.00
35,910.00
35,400.00
35,250.00
34,213.68
29,158.27
28,084.00
28,080.00
27,854.00
26,690.59
26,478.02
25,000.00
23,900.00
21,782.84
21,600.00
20,904.00
20,000.00
20,000.00
19,264.00
19,051.20
18,869.60
18,751.50
18,302.00
18,244.80
18,100.00
17,853.12
15,576.00
15,511.38
15,340.00
15,003.70
14,904.00
12,785.80
12,636.69
12,240.00
12,000.00
11,800.00
11,800.00
11,398.80
11,348.64
11,154.00
10,601.71
10,523.52
10,400.00
10,000.00
10,000.00
9,746.03
9,500.00
9,200.00
9,100.00
8,599.20
8,337.20
8,205.60
7,880.40
7,788.00
KAMATA
UKUPNO
54,420.00
52,084.02
51,250.00
49,886.10
47,780.56
46,620.00
46,555.32
45,744.00
44,384.00
41,760.00
35,910.00
35,400.00
35,250.00
34,213.68
29,158.27
28,084.00
28,080.00
27,854.00
26,690.59
26,478.02
25,000.00
23,900.00
21,782.84
21,600.00
20,904.00
20,000.00
20,000.00
19,264.00
19,051.20
18,869.60
18,751.50
18,302.00
18,244.80
18,100.00
17,853.12
15,576.00
15,511.38
15,340.00
15,003.70
14,904.00
12,785.80
12,636.69
12,240.00
12,000.00
11,800.00
11,800.00
11,398.80
11,348.64
11,154.00
10,601.71
10,523.52
10,400.00
10,000.00
10,000.00
9,746.03
9,500.00
9,200.00
9,100.00
8,599.20
8,337.20
8,205.60
7,880.40
7,788.00
%
0.0031%
0.0030%
0.0029%
0.0029%
0.0027%
0.0027%
0.0027%
0.0026%
0.0025%
0.0024%
0.0021%
0.0020%
0.0020%
0.0020%
0.0017%
0.0016%
0.0016%
0.0016%
0.0015%
0.0015%
0.0014%
0.0014%
0.0012%
0.0012%
0.0012%
0.0011%
0.0011%
0.0011%
0.0011%
0.0011%
0.0011%
0.0010%
0.0010%
0.0010%
0.0010%
0.0009%
0.0009%
0.0009%
0.0009%
0.0009%
0.0007%
0.0007%
0.0007%
0.0007%
0.0007%
0.0007%
0.0007%
0.0006%
0.0006%
0.0006%
0.0006%
0.0006%
0.0006%
0.0006%
0.0006%
0.0005%
0.0005%
0.0005%
0.0005%
0.0005%
0.0005%
0.0005%
0.0004%
BD Agro AD – DRAFT- Unapred pripremljeni plan reorganizacije
NAZIV POVERIOCA
ODJACAR
DIJAMANT-AGRAR AD
ORION TELEKOM
JP PTT SAOBR."SRBIJA" -RJ PS "ZEMUN"
AGROTEH
SOJIC ELEKTRO SZTR
JAGOS SZSR
3-SP DOO
TAURUS AGRO KONSALTING
PETROL NORMA D.O.O.
MINEKSPORT D.O.O.
HYPO LEASING
VATROGASNI SERVIS
LEONE DOO
PLANUM AD
MIS SISTEM DOO ZA TRGOVINU, PROIZVODNJU I USLUGE
SKS COMPANY
GLASIX DOO
TOMOVIC EMILIJA
GLX D.O.O.
TTM KOMERC DOO
MAGICPRINT
NEOCHIMIKI AD
AGRO SPEKTAR D.O.O.
PRO MES DOO BECEJ
KOMERCIJALNA BANKA TROSAK PLATNOG PROMETA
NARODNA BANKA SRBIJE
SLJUKAELEKTRO
SCG EUROPART
ERSTE BANKA KAMATA
GEA I.S
DELHAIZE SERBIA DOO
ARUM D.O.O
METING DOO
DUDA INVEST D.O.O.
BID PRODUKT
METRO
UKUPNO
OSNOVNI DUG
7,200.00
6,419.20
5,519.00
5,387.50
4,602.00
4,600.00
4,575.39
4,440.04
4,320.00
4,308.11
4,140.00
3,781.82
3,380.00
3,054.01
3,000.00
2,805.40
2,800.00
2,765.00
2,400.00
2,265.60
2,157.56
1,800.00
1,534.00
1,310.39
1,188.12
1,129.00
900.00
500.00
366.98
300.00
256.70
205.40
107.39
53.10
1.52
0.40
0.02
1,396,752,201.14
KAMATA
UKUPNO
349,632,725.44
7,200.00
6,419.20
5,519.00
5,387.50
4,602.00
4,600.00
4,575.39
4,440.04
4,320.00
4,308.11
4,140.00
3,781.82
3,380.00
3,054.01
3,000.00
2,805.40
2,800.00
2,765.00
2,400.00
2,265.60
2,157.56
1,800.00
1,534.00
1,310.39
1,188.12
1,129.00
900.00
500.00
366.98
300.00
256.70
205.40
107.39
53.10
1.52
0.40
0.02
1,746,384,926.58
%
0.0004%
0.0004%
0.0003%
0.0003%
0.0003%
0.0003%
0.0003%
0.0003%
0.0002%
0.0002%
0.0002%
0.0002%
0.0002%
0.0002%
0.0002%
0.0002%
0.0002%
0.0002%
0.0001%
0.0001%
0.0001%
0.0001%
0.0001%
0.0001%
0.0001%
0.0001%
0.0001%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
100.0000%
Pored navedenih klasa društvo u trenutku podnošenja Plana vodi nekoliko sudskih sporova, sa
neizvesnim ishodom, takav skup potencijalnih poverilaca sa kojima je Društvo u sporu i prema
kojima do dana podnošenja Plana nije utvrđena opravdanost potraživanja prema Društvu nisu
uvrštena u obaveze društva po klasama.
Pregled sudskih sporova prikazan je u slededoj tabeli:
NAZIV
OSNOVNI DUG
Tužilac: Vihor doo Beograd 14 P 4644/2013
261,749,370.48
Tužilac- ,,Srbokoka promet ”’’ doo Beograd P .Br. 189/2010
33,680,941.55
Tužilac: Naučni institut za veterinarstvo Srbije 4 Iv 12956/13
4,225,771.89
Tužilac: ,,Biro duros” doo Beograd u ste?aju Zrenjnin, 32 P 7646/13 Bgd
2,651,003.80
Tužilac: KostiC Caslav br. 18 P1 6185/2010 Bgd
1,000,000.00
Tužilac: Dragan UroševiC
50,000.00
Tužilac: ,,Ipok u stecaju Zrenjnin, 32 P 7646/13 Bgd
21,782.84
Tužilac: ,,Auto promet Banija” doo Bor?a, 4 Iv 10831/13 Bgd
15,340.00
UKUPNO
303,394,210.56
KAMATA
UKUPNO
-
261,749,370.48
33,680,941.55
4,225,771.89
2,651,003.80
1,000,000.00
50,000.00
21,782.84
15,340.00
303,394,210.56
%
86.2737%
11.1014%
1.3928%
0.8738%
0.3296%
0.0165%
0.0072%
0.0051%
100.0000%
BD Agro AD – DRAFT- Unapred pripremljeni plan reorganizacije
FINANSIJSKE PROJEKCIJE POSLOVANJA
Za realizaciju ovog Unapred pripremljenog plana reorganizacije od ključnog značaja bide povedanje
obima proizvodnje u narednim godinama. Plan se prvenstveno bazira na povedanju obima
osnovnog stada i povedanju proizvodnje mleka kao osnovne delatnosti Društva.
Društvo planira nabavku grla u prvoj i drugoj godini projekcije, što rezultira popunjavanjem
kapaciteta muznog centra početkom trede godine i zadržavanjem na planiranom prosečnom nivou
od 2.500 muznih krava.
Nabavka stada u prvoj godini projekcije vršide se delom iz sopstvenih izvora, i delom iz
dokapitalizacije.
Jedan deo sredstava za nabavku osnovnog stada društvo de samostalno finansirati iz redovnih
poslovnih aktivnosti, tj. iz povedanog novčanog toka usled povedanja obima proizvodnje.
U narednim tabelama sledi prikaz osnovnih parametara bududeg poslovanja Društva.
OBRT STADA PO GODINAMA
Kao što de se u narednom pregledu videti, Društvo de vršiti nabavku stada do optimalnog kapaciteta
od oko 2.500 muznih krava, tj. ukupnog broja krava oko 3.000. Ukupan broj grla svih kategorija na
farmi bide oko 6.000.
Nakon nabavke visokosteonih junica u prvoj i drugoj godini, kao i manjim delom u tredoj godini,
društvo de obnavljati sopstveni zapat, odnosno sva ženska telad odgajade se na farmi, i kroz priplod
i prirast nastavide se razvoj stada koji de ved od četvrte godine u celosti obezbediti remont stada,
tako da de se bez daljih nabavki održavati isti broj krava koji je dostignut u tredoj godini.
Muška telad prodavade se ved u kategoriji od 1-4 meseca. Društvo de ostvarivati značajan prihod po
ovom osnovu.
Ved od četvrte godine prirodnom reprodukcijom uvedava se broj visokosteonih junica iznad
optimalnog kapaciteta društva, tako da društvo planira prodaju viskosteonih junica čiste holštajn
frizijske rase sa najboljim genetskim potencijalom u zemlji i šire.
Ekonomski vek trajanja krava procenjen je na 5 godina. Izlučenje krava je u prve dve godine
planirano na nešto nižem nivou, s obzirom na uvoz izabranih visokokvalitetnih grla, dok je ved od
trede godine projekcije planirano izlučenje krava od 22% godišnje.
S obzirom da se stado nabavlja u etapama po mesecima, a ne u jednoj isporuci, što je i jedini
mogudi način, s obzirom na nabavku tako velikog broja grla, kao i zadovoljavanje zakonskih uslova
karantina, kategorije junica od 6-12, od 12-16 meseci i junica preko 16 meseci počinju da se
razvijaju tek u drugoj godini i kredu se svojim redovnim obrtom tek od trede godine projekcije.
U slededim tabelama predstavljen je obrt stada za kategoriju krava i visokosteonih junica, a potom i
pratedih manjih kategorija grla.
BD Agro AD – DRAFT- Unapred pripremljeni plan reorganizacije
OBRT STADA PO GODINAMA-nastavak
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
737
2,178
2,892
3,050
3,056
3,050
3,042
3,093
3,104
3,124
1,720
1,124
1,018
868
854
851
923
887
901
832
prodaja PK
102
179
274
274
274
273
278
279
280
277
prodaja EK
107
118
391
392
391
390
396
398
401
396
uginude
69
113
196
196
195
195
198
199
200
198
krajnje stanje
2,178
2,892
3,050
3,056
3,050
3,042
3,093
3,104
3,124
3,086
prosecan broj krava
1,217
2,713
2,971
3,053
3,053
3,046
3,067
3,098
3,114
3,105
10
71
46
42
43
47
50
52
54
55
KATEGORIJA STADA
pocetno
stanje
prevod iz nize
kategorije
UKUPNO KRAVE
pocetno
stanje
nabavka
1,800
1,000
400
prevod iz nize
kategorije
0
112
626
1,043
1,143
1,223
1,268
1,313
1,332
1,332
prodaja PK
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
prodaja EK
1
1
1
163
273
356
330
409
416
466
STEONE JUNICE-VSJ
uginude
18
12
11
11
12
13
13
14
14
14
prevod u višu
kategoriju
1,720
1,124
1,018
868
854
851
923
887
901
832
krajnje stanje
71
46
42
43
47
50
52
54
55
74
prosecan broj
visokosteonih junica
40
58
44
42
45
48
51
53
54
64
BD Agro AD – DRAFT- Unapred pripremljeni plan reorganizacije
U slededoj tabeli predstavljen je obrt stada za mušku i žensku telad do mesec dana starosti.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
pocetno
stanje
27
73
73
83
84
84
84
85
85
86
KATEGORIJA STADA
TELAD ŽENSKA ♀ 0-1
TELAD MUŠKA ♂0-1
priplod
1,044
1,403
1,662
1,665
1,662
1,658
1,685
1,691
1,702
1,681
prevod u višu
kategoriju
964
1,329
1,596
1,609
1,606
1,602
1,627
1,634
1,645
1,626
prodaja PK
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
prodaja EK
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
uginude
32
44
52
52
52
52
53
53
54
53
krajnje stanje
73
100
83
84
84
84
85
85
86
85
prosecan broj
zenske teladi 0-1
50
87
78
84
84
84
84
85
86
85
pocetno
stanje
27
73
100
85
84
84
84
85
85
86
priplod
1,044
1,403
1,662
1,665
1,662
1,658
1,685
1,691
1,702
1,681
prevod u višu
kategoriju
964
1,329
1,621
1,610
1,606
1,602
1,627
1,634
1,645
1,626
prodaja PK
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
prodaja EK
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
uginude
32
44
53
52
52
52
53
53
54
53
krajnje stanje
73
100
85
84
84
84
85
85
86
85
prosecan broj
muske teladi 0-1
50
87
92
84
84
84
84
85
86
85
BD Agro AD – DRAFT- Unapred pripremljeni plan reorganizacije
U slededoj tabeli predstavljen je obrt stada za mušku i žensku telad do 1 do 4 meseca starosti.
KATEGORIJA STADA
TELAD ŽENSKA ♀ 1-4
2
3
4
5
6
7
8
9
10
pocetno
stanje
prevod iz nize
kategorije
prevod u visu
kategoriju
21
214
338
326
326
326
325
329
331
333
964
1,329
1,596
1,609
1,606
1,602
1,627
1,634
1,645
1,626
739
1,157
1,547
1,548
1,546
1,542
1,562
1,571
1,581
1,567
prodaja PK
10
15
19
19
19
19
20
20
20
20
prodaja EK
5
8
10
10
10
10
10
10
10
10
uginude
17
25
31
32
32
31
32
32
32
32
krajnje stanje
214
338
326
326
326
325
329
331
333
330
prosecan broj
zenske teladi 1-4
118
276
332
326
326
326
327
330
332
332
22
35
48
58
58
58
58
59
17
58
964
1,329
1,621
1,610
1,606
1,602
1,627
1,634
1,645
1,626
prodaja PK
5
7
8
8
8
8
8
8
8
8
prodaja EK
937
1,295
1,586
1,585
1,581
1,577
1,601
1,609
1,578
1,600
uginude
10
14
17
17
17
17
17
17
17
17
krajnje stanje
35
48
58
58
58
58
59
59
58
59
prosecan broj
muske teladi 1-4
28
41
53
58
58
58
59
59
38
59
pocetno
stanje
prevod iz nize
kategorije
TELAD MUŠKA ♂1-4
1
BD Agro AD – DRAFT- Unapred pripremljeni plan reorganizacije
U slededoj tabeli predstavljen je obrt stada za junice od 4-6 i 6-12 meseci starosti.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
117
201
189
187
187
187
189
190
191
739
1,157
1,547
1,548
1,546
1,542
1,562
1,571
1,581
1,567
613
1,057
1,538
1,528
1,525
1,522
1,539
1,548
1,558
1,547
prodaja PK
4
6
9
9
9
9
9
9
9
9
prodaja EK
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
KATEGORIJA STADA
JUNICE 4-6
JUNICE 6-12
pocetno
stanje
prevod iz nize
kategorije
prevod u visu
kategoriju
uginude
5
9
12
12
12
12
12
12
12
12
krajnje stanje
117
201
189
187
187
187
189
190
191
190
prosecan broj junica
4-6
58
159
195
188
187
187
188
189
190
190
pocetno
stanje
prevod iz nize
kategorije
prevod u visu
kategoriju
0
570
781
881
916
928
931
938
945
951
613
1,057
1,538
1,528
1,525
1,522
1,539
1,548
1,558
1,547
31
814
1,392
1,446
1,465
1,470
1,482
1,492
1,502
1,499
prodaja PK
3
8
12
12
12
12
12
12
13
12
prodaja EK
3
8
12
12
12
12
12
12
13
12
uginude
6
16
23
24
24
24
25
25
25
25
krajnje stanje
prosecan broj junica
6-12
570
781
881
916
928
931
938
945
951
949
285
676
831
899
922
929
935
942
948
950
BD Agro AD – DRAFT- Unapred pripremljeni plan reorganizacije
U slededoj tabeli predstavljen je obrt stada za junice od 12-16 i preko 16 meseci starosti
KATEGORIJA STADA
JUNICE 12-16
JUNICE PREKO 16
MESECI
pocetno
stanje
prevod iz nize
kategorije
prevod u visu
kategoriju
prodaja PK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
30
450
521
556
572
577
583
587
591
31
814
1,392
1,446
1,465
1,470
1,482
1,492
1,502
1,499
0
380
1,289
1,376
1,414
1,429
1,441
1,452
1,462
1,463
0
4
9
10
10
10
10
10
10
10
prodaja EK
0
4
9
10
10
10
10
10
10
10
uginude
0
6
13
14
14
14
15
15
15
15
krajnje stanje
prosecan broj junica
12-16
30
450
521
556
572
577
583
587
591
591
15
240
485
538
564
575
580
585
589
591
0
0
255
575
727
798
829
846
856
864
0
380
1,289
1,376
1,414
1,429
1,441
1,452
1,462
1,463
0
114
927
1,171
1,285
1,336
1,363
1,379
1,391
1,396
pocetno
stanje
prevod iz nize
kategorije
prevod u visu
kategoriju
prodaja PK
0
2
8
10
11
11
11
11
12
12
prodaja EK
0
8
31
39
43
45
45
46
46
47
uginude
0
1
4
5
5
6
6
6
6
6
krajnje stanje
0
255
575
727
798
829
846
856
864
867
prosecan broj junica
> 16
0
128
415
651
762
814
838
851
860
865
U prilogu je predstavljen prirast po kategorijama grla
Kategorije stada
Krave za prodaju
Visokosteone junice
Junice preko 16 meseci
Junice od 12-16 meseci
Junice 6-12 meseci
Junice 4-6 meseci
Telad muska 1-4 meseca
Telad zenska 1-4 meseca
Telad muska 0-1 meseci
Telad zenska 0-1 meseci
UKUPNO
razlika kg u
kategorijama
cena/kg
kolicina kg
116.94
550
309.15
590
110
220.00
480
205
220.00
275
75
200.00
200
63
200.00
137
64
239.02
76
21
453.88
73
23
239.02
55
453.88
50
1
58,474,658
0
0
386,258
7,847,773
4,838,364
7,711,225
0
0
79,258,277
2
3
4
5
6
38,218,196 34,635,302 29,519,555 29,029,763 28,932,769
5,138,338 41,791,901 52,813,787 57,947,918 60,251,278
6,266,266 21,268,803 22,711,161 23,338,282 23,576,633
10,253,200 17,535,344 18,216,021 18,452,754 18,517,954
13,533,469 19,690,160 19,559,941 19,522,820 19,480,901
6,668,581
8,137,913
8,080,288
8,061,187
8,041,930
12,080,390 16,148,514 16,158,596 16,137,215 16,102,078
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
92,158,440 159,207,937 167,059,349 172,489,939 174,903,542
7
8
9
10
31,377,244 30,171,527 30,638,161 28,298,393
61,448,980 62,187,458 62,728,878 62,954,438
23,783,767 23,962,020 24,124,420 24,138,982
18,669,748 18,800,226 18,922,330 18,888,069
19,695,959 19,819,211 19,942,001 19,805,433
8,167,778
8,203,116
8,254,595
8,160,862
16,305,579 16,398,300 16,499,773 16,360,927
0
0
0
0
0
0
0
0
179,449,056 179,541,859 181,110,158 178,607,104
BD Agro AD – DRAFT- Unapred pripremljeni plan reorganizacije
OBIM PROIZVODNJE PO GODINAMA
Ukupna proizvodnja Društva sastoji se iz stočarske i ratarske proizvodnje. Osnovni proizvod
stočarske proizvodnje je mleko. To je ujedno osnovni i najznačajniji proizvod društva. Planirana
cena mleka u projekciji je 38,3 dinara.
Očekivana proizvodnja mleka počinje sa manjom količinom u prvim godinama laktacije i povedava
se sa svakom slededom laktacijom. U tabeli je prikazan broj litara mleka, cena mleka i ukupna
količina proizvedenog mleka po godinama.
Pored toga, društvo ostvaruje i prihode od prodaje grla, bilo da se radi o prinudnom ili o
ekonomskom klanju. Značajni prihodi ostvaruju se i od prodaje muške teladi i visokosteonih junica u
kasnijim godinama projekcije. Pojedinačne količine namenjene prodaji u kg za svaku kategoriju
stada prikazane su u datoj tebeli.
Ratarska proizvodnja bazira se na proizvodnji žitarica za ishranu stada. Kompletna ratarska
proizvodnja usmerena je na ishranu krava, tj. čini podršku planiranoj stočarskoj proizvodnji.
Osnov rasta i razvoja stada, kao i proizvodnje kvalitetnog mleka predstavlja ispravna ishrana krava.
Zato je neophodno obezbediti optimalan kvalitet i kvantitet hraniva za stado.
U tabeli obim proizvodnje po godinama prikazana je ratarska proizvodnja po kulturama. Tabela
prikazuje koliko de hektara biti zasejano, kao i ostvareni prinos na godišnjem nivou i plansku cenu
po kg žitarice. Prikazani broj hektara bide zasejan od trede godine pa do kraja projekcije, s obzirom
da u prve dve godine projekcije društvo ima manje potrebe za hranivom, sve do dostizanja punog
kapaciteta stada.
BD Agro AD – DRAFT- Unapred pripremljen plan reorganizacije
OBIM PROIZVODNJE PO GODINAMA
R.br.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
PROIZVODNJA
Proizvodnja stocarstva
Sveže kravlje mleko
Krave za prodaju (ekonomsko klanje)
Krave za prodaju (prinudno klanje)
Visokosteone junice (ekonomsko klanje)
Visokosteone junice (prinudno klanje)
Junice preko 16 meseci (ekonomsko klanje)
Junice preko 16 meseci (prinudno klanje)
Junice od 12-16 meseci (ekonomsko klanje)
Junice od 12-16 meseci (prinudno klanje)
Junice 6-12 meseci (ekonomsko klanje)
Junice 6-12 meseci (prinudno klanje)
Junice 4-6 meseci (ekonomsko klanje)
Junice 4-6 meseci (prinudno klanje)
Telad muska 1-4 meseca (ekonomsko klanje)
Telad muska 1-4 meseca (prinudno klanje)
Telad zenska 1-4 meseca (ekonomsko klanje)
Telad zenska 1-4 meseca (prinudno klanje)
Telad muska 0-1 meseci (ekonomsko klanje)
Telad muska 0-1 meseci (prinudno klanje)
Telad zenska 0-1 meseci (ekonomsko klanje)
Telad zenska 0-1 meseci (prinudno klanje)
Proizvodnja ratarstva
Tritikale
Sirak
Kukuruz silazni
Ozima pšenica
Slama (od pšenice i tritikala)
Seno lucerke
l/kg/ha
CENA l/kg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
8,395
550
550
590
590
480
480
275
275
200
200
137
137
76
76
73
73
55
55
50
50
38.30
116.94
57.59
309.15
57.59
220.00
110.00
220.00
110.00
200.00
100.00
200.00
100.00
239.02
119.51
453.88
226.94
239.02
119.51
453.88
226.94
9,064,471
59,000
56,297
534
534
0
0
42
42
613
613
10
506
71,183
375
359
719
59
59
54
54
20,203,582
64,979
98,606
349
349
3,646
911
1,160
1,160
1,627
1,627
17
873
98,411
518
563
1,126
81
81
74
74
23,042,903
215,064
150,545
316
316
14,826
3,707
2,532
2,532
2,319
2,319
24
1,197
120,499
634
706
1,412
97
97
87
87
23,680,104
215,492
150,845
96,028
320
18,737
4,684
2,704
2,704
2,410
2,410
24
1,190
120,443
634
706
1,412
96
96
87
87
23,678,502
215,035
150,524
160,889
350
20,558
5,140
2,778
2,778
2,441
2,441
24
1,187
120,167
632
705
1,411
96
96
87
87
23,625,057
214,521
150,164
209,778
375
21,375
5,344
2,807
2,807
2,449
2,449
24
1,185
119,880
631
704
1,408
96
96
87
87
23,792,181
218,073
152,651
194,421
389
21,800
5,450
2,831
2,831
2,470
2,470
24
1,198
121,680
640
713
1,425
97
97
88
88
24,032,727
218,894
153,226
241,597
403
22,062
5,516
2,853
2,853
2,487
2,487
24
1,205
122,251
643
717
1,433
98
98
89
89
24,154,610
220,289
154,203
245,334
409
22,254
5,564
2,872
2,872
2,503
2,503
24
1,213
119,956
631
721
1,442
98
98
89
89
24,083,062
217,593
152,315
275,089
409
22,334
5,584
2,874
2,874
2,498
2,498
24
1,204
121,583
640
715
1,430
97
97
88
88
635
185
430
440
440
400
5.33
3.00
3.75
17.00
4.20
15.00
5,207,000
3,413,250
3,870,000
1,089,000
396,000
2,000,000
11,430,000
7,492,500
7,353,000
2,274,800
827,200
5,600,000
12,700,000
8,241,750
9,288,000
2,420,000
880,000
5,600,000
12,700,000
8,325,000
10,320,000
2,420,000
880,000
5,600,000
12,700,000
8,325,000
11,223,000
2,420,000
880,000
5,600,000
12,700,000
8,325,000
11,997,000
2,420,000
880,000
2,000,000
12,700,000
8,325,000
12,384,000
2,420,000
880,000
5,600,000
12,700,000
8,325,000
12,900,000
2,420,000
880,000
5,600,000
12,700,000
8,325,000
12,900,000
2,420,000
880,000
5,600,000
12,700,000
8,325,000
12,900,000
2,420,000
880,000
5,600,000
12
BD Agro AD – DRAFT- Unapred pripremljeni plan reorganizacije
PROJEKCIJA UKUPNIH PRIHODA
R.br.
PROIZVOD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prihodi od stočarske proizvodnje
1 Sveže kravlje mleko
2 Krave za prodaju (ekonom. klanje)
3 Krave za prodaju (prinudno klanje)
4 Visokosteone junice (ekonomsko klanje)
5 Visokosteone junice (prinudno klanje)
6 Junice preko 16 meseci (ekonomsko klanje)
7 Junice preko 16 meseci (prinudno klanje)
8 Junice od 12-16 meseci (ekonomsko klanje)
9 Junice od 12-16 meseci (prinudno klanje)
10 Junice 6-12 meseci (ekonomsko klanje)
11 Junice 6-12 meseci (prinudno klanje)
12 Junice 4-6 meseci (ekonomsko klanje)
13 Junice 4-6 meseci (prinudno klanje)
14 Telad muska 1-4 meseca (ekonomsko klanje)
15 Telad muska 1-4 meseca (prinudno klanje)
16 Telad zenska 1-4 meseca (ekonomsko klanje)
17 Telad zenska 1-4 meseca (prinudno klanje)
18 Telad muska 0-1 meseci (ekonomsko klanje)
19 Telad muska 0-1 meseci (prinudno klanje)
20 Telad zenska 0-1 meseci (ekonomsko klanje)
21 Telad zenska 0-1 meseci (prinudno klanje)
22 Subvencija za mleko
23 Premija za krave
449,151,443
347,169,233
6,899,371
3,242,149
165,072
30,750
0
0
9,273
4,637
122,621
61,311
2,024
50,600
17,014,423
44,775
163,165
163,165
14,080
7,040
24,305
12,153
63,451,296
10,500,000
965,166,978
773,797,201
7,598,533
5,678,692
107,889
20,098
802,082
100,260
255,292
127,646
325,498
162,749
3,490
87,259
23,522,723
61,902
255,614
255,614
19,406
9,703
33,499
16,750
141,425,076
10,500,000
1,100,173,490
882,543,172
25,149,093
8,669,866
97,774
18,214
3,261,807
407,726
557,040
278,520
463,898
231,949
4,790
119,742
28,802,214
75,795
320,337
320,337
23,167
11,583
39,367
19,683
138,257,416
10,500,000
1,159,096,505
906,947,968
25,199,220
8,687,147
29,687,279
18,434
4,122,052
515,256
594,816
297,408
481,905
240,953
4,758
118,950
28,788,879
75,760
320,537
320,537
23,003
11,501
39,679
19,839
142,080,622
10,500,000
1,179,424,375
906,886,624
25,145,687
8,668,692
49,739,127
20,143
4,522,764
565,346
611,241
305,620
488,168
244,084
4,749
118,725
28,722,738
75,586
320,113
320,113
22,949
11,474
39,613
19,807
142,071,012
10,500,000
1,192,235,252
904,839,699
25,085,587
8,647,973
64,853,370
21,573
4,702,539
587,817
617,483
308,742
489,893
244,946
4,739
118,470
28,654,217
75,406
319,416
319,416
22,894
11,447
39,520
19,760
141,750,345
10,500,000
1,172,220,167
911,240,551
25,501,024
8,791,191
60,105,759
22,393
4,796,018
599,502
622,908
311,454
493,909
246,954
4,791
119,777
29,084,497
76,538
323,453
323,453
23,252
11,626
40,139
20,069
118,960,907
10,500,000
1,173,536,367
920,453,447
25,597,032
8,824,288
74,690,354
23,189
4,853,655
606,707
627,577
313,788
497,360
248,680
4,821
120,527
29,221,052
76,898
325,292
325,292
23,353
11,676
40,312
20,156
96,130,908
10,500,000
1,179,580,900
925,121,581
25,760,171
8,880,529
75,845,517
23,548
4,895,912
611,989
631,830
315,915
500,591
250,295
4,851
121,274
28,672,295
75,453
327,305
327,305
23,499
11,750
40,565
20,283
96,618,442
10,500,000
1,185,731,055
922,381,289
25,444,907
8,771,845
85,044,456
23,562
4,913,517
614,190
632,211
316,106
499,684
249,842
4,818
120,443
29,061,351
76,477
324,551
324,551
23,232
11,616
40,105
20,052
96,332,249
10,500,000
Prihodi od ratarske proizvodnje
24 Tritikale
25 Sirak
26 Kukuruz
27 Ozima pšenica
28 Slama
29 Lucerka
30 Zajedničko ulag. proizv. šeć. repe
31 Subvencija- refakcija nafte
109,683,117
27,770,667
10,239,750
14,512,500
18,513,000
1,663,200
30,000,000
6,384,000
600,000
244,141,090
60,960,000
22,477,500
27,573,750
38,671,600
3,474,240
84,000,000
6,384,000
600,000
263,108,583
67,733,333
24,725,250
34,830,000
41,140,000
3,696,000
84,000,000
6,384,000
600,000
267,228,333
67,733,333
24,975,000
38,700,000
41,140,000
3,696,000
84,000,000
6,384,000
600,000
270,614,583
67,733,333
24,975,000
42,086,250
41,140,000
3,696,000
84,000,000
6,384,000
600,000
219,517,083
67,733,333
24,975,000
44,988,750
41,140,000
3,696,000
30,000,000
6,384,000
600,000
274,968,333
67,733,333
24,975,000
46,440,000
41,140,000
3,696,000
84,000,000
6,384,000
600,000
276,903,333
67,733,333
24,975,000
48,375,000
41,140,000
3,696,000
84,000,000
6,384,000
600,000
276,903,333
67,733,333
24,975,000
48,375,000
41,140,000
3,696,000
84,000,000
6,384,000
600,000
276,903,333
67,733,333
24,975,000
48,375,000
41,140,000
3,696,000
84,000,000
6,384,000
600,000
UKUPNI POSLOVNI PRIHODI
558,834,559
1,209,308,068
1,363,282,074
1,426,324,838
1,450,038,958
1,411,752,336
1,447,188,501
1,450,439,701
1,456,484,233
1,462,634,389
UKUPNI PRIHODI
558,834,559
1,209,308,068
1,363,282,074
1,426,324,838
1,450,038,958
1,411,752,336
1,447,188,501
1,450,439,701
1,456,484,233
1,462,634,389
Tabela ukupnih prihoda prikazuje finansijsku strukturu planirane proizvodnje. U prvoj godini planirani prihodi su znatno niži nego u ostalim
godinama zbog broja grla sa kojima Društvo raspolaže.
Sa nabavkom novih grla u drugoj godini, Društvo se približava optimalnom kapacitetu, što se odmah odražava i na ukupne prihode.
BD Agro AD – DRAFT- Unapred pripremljeni plan reorganizacije
Prihodi od ratarskih proizvoda su takođe znatno niži u prvoj godini, rastu u drugoj godini, dok nakon toga ostaju približno konstantni u periodu kada
nema bitnih promena u obimu stada.
Prihodi od subvencija predstavljaju prihode od premije za mleko koja trenutno iznosi 7,00 din po litru, prihode od subvencija za visokokvalitetna
grla, koje trenutno iznose 20.000,00 din po grlu za maksimalno 500 grla i subvencija - refakcija za naftu koja se odnosi na korišdeno gorivo na
maksimalno 100ha zasejanih površina.
PROJEKCIJA BILANSA USPEHA
NAZIV POZICIJE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Poslovni prihodi
Prihodi od prodaje
Prihodi od prirasta
Poslovni rashodi
Troškovi osn. mat.
Troškovi zarada
Ostali poslovni rashodi
EBITDA
EBITDA margina
Troškovi amortizacije
EBIT
EBIT margina
Finansijski prihodi
Finansijski rashodi
Dobit pre oporezivanja
Porez na dobit = poreski kredit
638,092,837
558,834,559
79,258,277
510,333,500
309,985,064
118,481,040
81,867,396
127,759,336
20.02%
148,148,850
-20,389,514
-3.20%
0
0
-20,389,514
0
1,301,466,509
1,209,308,068
92,158,440
863,040,808
672,957,880
93,283,280
96,799,647
438,425,701
33.69%
216,065,867
222,359,833
17.09%
0
0
222,359,833
0
1,522,490,010
1,363,282,074
159,207,937
972,552,848
762,810,133
93,283,280
116,459,435
549,937,163
36.12%
234,961,562
314,975,600
20.69%
0
32,287,796
282,687,804
0
1,593,384,187
1,426,324,838
167,059,349
1,005,177,299
795,434,584
93,283,280
116,459,435
588,206,888
36.92%
235,342,661
352,864,227
22.15%
0
28,053,331
324,810,896
0
1,622,528,897
1,450,038,958
172,489,939
1,013,857,475
804,114,760
93,283,280
116,459,435
608,671,422
37.51%
264,955,414
343,716,009
21.18%
0
23,818,866
319,897,143
0
1,586,655,878
1,411,752,336
174,903,542
1,017,046,966
807,304,251
93,283,280
116,459,435
569,608,912
35.90%
215,923,423
353,685,489
22.29%
0
19,584,401
334,101,088
0
1,626,637,556
1,447,188,501
179,449,056
1,023,745,232
814,002,517
93,283,280
116,459,435
602,892,325
37.06%
206,897,139
395,995,186
24.34%
0
15,349,936
380,645,250
0
1,629,981,560
1,450,439,701
179,541,859
1,032,052,391
822,309,676
93,283,280
116,459,435
597,929,169
36.68%
201,182,849
396,746,320
24.34%
0
11,115,471
385,630,850
0
1,637,594,392
1,456,484,233
181,110,158
1,035,043,530
825,300,816
93,283,280
116,459,435
602,550,861
36.79%
206,951,059
395,599,802
24.16%
0
6,881,006
388,718,797
0
1,641,241,493
1,462,634,389
178,607,104
1,035,616,619
825,873,904
93,283,280
116,459,435
605,624,874
36.90%
211,404,877
394,219,996
24.02%
0
2,646,541
391,573,455
0
Neto dobit
-20,389,514
222,359,833
282,687,804
324,810,896
319,897,143
334,101,088
380,645,250
385,630,850
388,718,797
391,573,455
Tabela projektovanog bilansa uspeha ukazuje na visoku profitabilnost Društva počevši od druge godine projekcije. EBITDA je veoma visok a čak i
nakon odbitka značajnog iznosa amortizacije, EBIT takođe pokazuje visoku profitabilnost poslovanja.
Porez na dobit kalkulativno se ne obračunava, iako je ostvarena dobit za sve godine projekcije osim prve, iz razloga što Društvo nede imati obavezu
pladanja poreza na dobit zbog neiskorišdenog poreskog kredita iz ranijih godina.
Neto dobit je iskazana u svim godinama projekcije, osim prve godine.
BD Agro AD – DRAFT- Unapred pripremljeni plan reorganizacije
POREĐENJE EFEKATA REORGANIZACIJE I BANKROTSTVA DRUŠTVA
Cilj ovog Unapred pripremljenog plana reorganizacije je rešavanje velikog problema prezaduženosti
društva, koji ugrožava njegov opstanak i poslovanje, kao i regulisanje obaveza prema poveriocima
na način koji je mogud i prihvatljiv za sve zainteresovane strane.
Sa druge strane, stečajni postupak, koji bi sasvim sigurno nastupio u slučaju neusvajanja ovde
izloženog Plana, najčešde se sprovodi bankrotstvom stečajnog dužnika i uobičajeno traje duže od 2
godine sa troškovima u proseku od 20% od stečajne mase, koji značajno umanjuju stečajnu masu
namenjenu za isplatu potraživanja poverilaca, koji se u proseku napladuju manje od 30% od
priznatih potraživanja, prema rezultatima istraživanja Međunarodnog Monetarnog Fonda i Svetske
banke dostupnog na web stranici:
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/serbia/#resolving-insolvency
Saglasno podzakonskim aktima, ukoliko se nad Društvom pokrene stečajni postupak metodom
bankrotstva, imovina Društva može da se prodaje i po visini 50% niže od procenjene vrednosti
pridržavajudi se propisanih Nacionalnih standarda.
Društvo želi da naglasi da je primarna poljoprivredna proizvodnja u čitavoj državi u veoma teškom
stanju, da se broj proizvođača mleka iz svake godine smanjuje. Opstanak društva je od širokog
društvenog značaja, jer mleko je strateški prehrambeni proizvod, a u našoj zemlji nema takvih farmi
koje bi mogle svojim proizvodnim kapacitetom da na jednom mestu obezbede 23 miliona litara
najkvalitetnijeg svežeg mleka na godišnjem nivou.
Kriterijum poređenja
Reorganizacija
Bankrot
87%
100%
100%
100%
50%
100%
100%
10%
10 godina
10 godina
Procenat namirenja glavnice duga
Klasa A
Klasa B
Klasa C
Klasa D
Rokovi za isplatu
Posledice postupka
x društvo se finansijski restrukturira
x društvo nastavlja sa poslovanjem, raste i razvija se
x 100 radnika je uposleno
x povedava se proizvodnja visokokvalitetnog mleka
x društvo prestaje da postoji
x farma krava se gasi
x 196 radnika ostaje bez posla
Procena vrednosti imovine u slučaju bankrotstva
Imovina
Zemljište
Objekti
Oprema
Stado
Učešda u kapitalu tredih pravnih lica
Potraživanja
Zalihe
Ukupno
Procenjena
vrednost imovine EUR
12,779,476
7,594,355
1,852,847
437,969
1,542
4,505,406
1,090,584
Likvidaciona
vrednost imovine EUR
6,389,738
3,797,177
926,423
218,985
771
2,252,703
545,292
28,262,178
14,131,089
Likvidaciona vrednost imovine u slučaju bankrotstva je dobijena množenjem procenjene vrednosti
imovine sa koeficijentom 0,5 koji predstavlja iskustveno realan parametar za očekivanje u slučaju
bankrotstva.
BD Agro AD – DRAFT- Unapred pripremljeni plan reorganizacije
Usvajanjem plana reorganizacije, sa svim navedenim merama koje propisuju otpis dela
potraživanja, poverioci bi se naplatili u ukupnom iznosu od 27.347.959 EUR. U slučaju bankrotstva
poverioci bi u najboljem slučaju bili namireni u iznosu od 14.131.089 EUR, što čini 52% iznosa
naplate u slučaju reorganizacije.
Download

-DRAFT- UNAPRED PRIPREMLJENI PLAN