PROFIL
SKUPINY
OR
2013-2014
S
ÚVODNÍ
SLOVO
GENERÁLNÍHO
ŘEDITELE
kupina OR, do které patří mateřská společnost OR-CZ,
dceřiné společnosti OR-NEXT a ORM a organizační
složka OR-CZ Slovakia, zaměstnává v současnosti přes
100 lidí a pečuje o více než 250 významných zákazníků v ČR a SR. Obrat skupiny OR v roce 2012 činil
233,4 mil. Kč. Jedná se o největší obrat, kterého OR za dobu 23 let
svého podnikání dosáhla.
Rozhodující podíl na výsledcích skupiny OR má mateřská
firma OR-CZ spol. s r. o., která je stabilní společností, neustále
vyhledávající nové příležitosti pro svůj další rozvoj. Tradiční segment trhu, jehož základem od počátku byly výrobní a obchodní
společnosti, se postupně rozšířil zejména do oblasti zdravotnictví,
státní správy a samosprávy.
V organizační struktuře společnosti OR-CZ je nejmladší divizí
Public Sector, která se postupně stabilizuje a personálně naplňuje. V roce 2012 vzrostl počet zakázek a projektů zaměřených na
poskytování IT služeb, budování webových aplikací, portálových
řešení a integraci aplikací ve státní správě a samosprávě.
Nejvýkonnější divizí OR-CZ a celé skupiny OR byla i v roce
2012 divize Medical Solutions, založená v roce 2004. Hlavním
produktem této divize je systém pro archivaci, komunikaci a lékařskou diagnostiku MARIE PACS, který již používá většina nemocnic v České republice. V roce 2012 jsme realizovali ve zdravotnických zařízeních celou řadu dalších projektů, jejichž předmětem
byl nejenom PACS, ale i budování IT architektury, implementace
ekonomického systému QI, systém pro komunikaci a týmovou
spolupráci na bázi Lotus Notes a nově také integrace aplikací a IS
v prostředí zdravotnictví.
Divize OR-SYSTEM v roce 2012 úspěšně pokračovala v trendu dalšího rozvoje. Zaznamenán byl významný nárůst obratu
divize a to nejenom díky projektům u stávajících zákazníků, ale
získali jsme i celou řadu zákazníků nových. Rodina uživatelů ERP
systému OR-SYSTEM se tak dále rozšířila. V červenci 2012 jsme
podpisem smlouvy s naším dlouholetým vývojovým partnerem,
kterým je společnost ORTEX spol. s r. o. Hradec Králové, stvrdili
naše strategické rozhodnutí vytvořit společnými silami nový ERP
produkt na bázi nejmodernějších technologií. Společný vývojový
tým OR-CZ a ORTEXu pracuje velmi intenzivně a efektivně,
abychom již v polovině roku 2013 mohli uživatelům současného
produktu OR-SYSTEMu prezentovat některé funkční moduly.
Divize IT architektura, která dlouhodobě dodává a implementuje IT infrastrukturu (servery, datová úložiště, sítě, databáze, …)
a systémy pro řízení spolupráce pro podnikovou sféru, se nadále
cíleně zaměřuje na moderní technologie, především pak na virtualizaci serverů, desktopů a konsolidaci datových úložišť a bezpečnosti. Další oblastí, která se úspěšně rozvíjí, je outsourcing IT
služeb a IT technologií.
V roce 2012 byly realizovány další projekty, které směřovaly
do státní správy a samosprávy a týkaly se především komplexních
dodávek technologických center a systémů pro řízení spolupráce.
OR-CZ udržovala v roce 2012 certifikované systémy kvality,
ochrany životního prostředí, managementu služeb a bezpečnosti
informací a je v současné době držitelem certifikátů pro:
systémy řízení kvality podle norem ISO 9001 a ISO 13485, ochrany životního prostředí dle ISO 14001, služeb IT dle ISO 20000
a bezpečnosti informací dle ISO 27001.
Certifikáty jsou platné pro následující rozsah činností a služeb:
• Konfigurace, prodej, instalace a servis softwarových a hardwarových prostředků pro informační systémy (ISO 9001).
• Návrh a vývoj, konfigurace, prodej, instalace a servis softwarových a hardwarových prostředků pro lékařskou diagnostiku
a archivaci (ISO 13485 a 14001).
• Služby ICT zaměřené na aplikace ve zdravotnictví, státní správě
a výrobní sféře pro všechny zákazníky (ISO 20000).
• Ochrana informací při poskytování systémové integrace v oblasti
informačních a telekomunikačních systémů a technologií, jejich
vývoji, dodávkách, implementaci a servisu v souladu s poslední
verzí prohlášení o aplikovatelnosti (ISO 27001).
Systém pro lékařskou diagnostiku a archivaci MARIE PACS je
certifikován jako zdravotnický prostředek třídy IIb pod značkou
CE 0434.
OR-CZ Slovakia zastupuje zájmy skupiny OR na Slovensku
jak po obchodní stránce, tak po stránce péče o zákazníky.
ORM spol. s r. o. se již od roku 2000 specializuje na komplexní řešení Business Intelligence a plánování, výhradně na platformě
IBM Cognos. Společnost má obrovské zkušenosti a know-how při
řešení reportingu zejména v obchodních a výrobních podnicích
v nejrůznějších odvětvích. V současné době je většina dodávek
řešení BI a plánování realizována na integrovaném produktu IBM
Cognos Express, který poskytuje špičkovou technologii a přitom
je cenově dostupný i podnikům střední velikosti.
Dceřiná společnost OR-NEXT spol. s r. o. má trvale obrat
okolo 50 mil. Kč za rok. OR-NEXT působí jako implementační
a vývojový partner v oblasti podnikových informačních systémů,
a to jako certifikovaný GOLD Partner společnosti DC Concept
pro implementaci „Prvního elastického informačního systému QI“
a také jako partner společnosti Infor (dříve Lawson) pro implementaci informačního systému „Infor M3“ pro Českou republiku
a Slovenskou republiku. Pro řízení projektů je v rámci OR-NEXT
pro celou skupinu OR významné oddělení systémové integrace.
Hlavní aktivity skupiny OR jsou zaměřeny na Českou republiku a Slovenskou republiku. Postupně se naše působení rozšiřuje
do Německa, Maďarska, Bulharska, Srbska, Ruska a dalších zemí,
přičemž tyto aktivity jsou realizovány ve spolupráci s vybranými
partnery a především členy sdružení OR CSI.
Celá skupina OR úzce spolupracuje a je svým portfoliem produktů schopna komplexně uspokojit potřeby a požadavky širokého
okruhu zákazníků.
Trvalá pozornost je věnována v posledních letech rozšiřování a zkvalitňování poskytovaných služeb. Klíčové jsou přitom
zejména služby s garantovanou úrovní (SLA), které nabízíme pod
označením HelpDesk pro všechny námi dodávané produkty. Stále
přibývá zákazníků, kteří požadují zajištění nepřetržité pohotovosti
a vysoké dostupnosti systému, což se projevuje v trvalém růstu
tržeb za služby HelpDesk.
Vážíme si toho, že můžeme být nápomocni svými zkušenostmi a špičkovou funkčností našich produktů ekonomickému růstu
a rozvoji našich zákazníků.
Hlavním cílem skupiny OR zůstává naplňování dlouhodobé
strategie: „Pomáhat zákazníkům na cestě k úspěchu poskytováním komplexních služeb a špičkových řešení informačních
technologií“.
IIng. Vá
Václav
l Mačát
M čát
generální ředitel OR-CZ spol. s r. o.
PR O F I L S KU P I N Y O R 2013 – 2014
1
MANAGEMENT
2
Ing. Petr Moravec
Alena Vopařilová
Ing. Miloš Hejč
ředitel OR-NEXT spol. s r. o.
jednatelka a ekonomická ředitelka OR-CZ spol. s r. o.
ředitel ORM spol. s r. o.
Ing. Michal Mačát
Ing. Jaroslav Ploc
Ing. Peter Svetlošák
ředitel divize Public Sector, OR-CZ spol. s r. o.
ředitel divize IT Architektura, OR-CZ spol. s r. o.
ředitel OR-CZ Slovakia
Ing. Svatopluk Beneš
Mgr. Stanislav Nisler
Ing. Antonín Vymětal
ředitel divize Medical Solutions, OR-CZ spol. s r. o.
ředitel divize OR-SYSTEM, OR-CZ spol. s r. o.
ředitel divize Realizace, OR-CZ spol. s r. o.
Ing. Bohuslav Cechmeister
Ing. Eva Marková
Ing. Robert Mikuláštík
ředitel divize M3, OR-NEXT spol. s r. o.
ředitelka divize QI, OR-NEXT spol. s r. o.
ředitel divize Systémová integrace, OR-NEXT spol. s r. o.
VIZE
• „Dosáhnout spokojenosti zákazníka pružným plněním jeho požadavků a očekávání.“
• „Nabízet špičkovou kvalitu produktů a služeb odpovídající světovému vývoji.“
• „Řídit cílevědomě rozvoj a vzdělávání vlastních pracovníků.“
• „Budovat korektní partnerské vztahy s dodavateli a producenty vyspělých
informačních a komunikačních technologií.“
FIREMNÍ HODNOTY
PŘEDNOSTI
• Dlouhodobá profesní a ekonomická stabilita skupiny OR.
• Široká základna úspěšně realizovaných projektů
a spokojených zákazníků.
• Zkušenosti s dodávkami do zahraničí (Slovensko, Rusko).
• Výkonný a stabilizovaný tým odborníků s rozsáhlými
teoretickými znalostmi a praktickými zkušenostmi
v oblasti ICT a podnikových procesů.
• Kompetence a znalosti odborných konzultantů pro různá
odvětví – průmysl, obchod, státní správa, zdravotnictví.
• Propracované postupy realizace projektu s ohledem na
vstupní podmínky, strategické cíle zákazníka a ochranu
PR O F I L S KU P I N Y O R 2013 – 2014
jeho investic.
• Komplexnost a kvalita systémové integrace.
• Vlastní softwarové produkty a z nich plynoucí schopnost
operativní tvorby speciálních funkcí na základě procesní
analýzy.
• Certifikovaný vývoj software v kategorii zdravotnických
prostředků.
• Široký rozsah a profesionalita poskytovaných servisních
služeb se smluvně garantovanými parametry.
• Flexibilní obchodní politika, pronájem, outsourcing, ASP
(Application Service Providing), cloud computing.
3
POLITIKA KVALITY,
BEZPEČNOSTI
INFORMACÍ, SLUŽEB IT
A ENVIRONMENTU
S odpovědností vůči budoucnosti přispíváme svým
zákazníkům na cestě k jejich úspěchu špičkovými
informačními technologiemi a službami.
Dlouhodobá prosperita společnosti, vysoká kvalita práce, spokojenost zákazníků a zaměstnanců je dosažitelná takovou politikou,
která se dotýká všech aktivit společnosti, je vlastní všem zaměstnancům a je založena na neustálém zlepšování, při respektování
všech zásad, pravidel a postupů vytvořených v rámci integrovaného systému řízení kvality, bezpečnosti informací, služeb
IT a ochrany životního prostředí. Její dodržování musí vést k
chápání OR-CZ jako úspěšné společnosti reprezentované řadou
efektivně realizovaných projektů komplexních informačních
systémů ve výrobních podnicích, státní správě a zdravotnictví
doprovázených spolehlivými a bezpečnými službami a odpovědným chováním k životnímu prostředí.
Vedení společnosti vyhlašuje v rámci této své politiky následující strategické záměry opírající se o znalosti a tvůrčí schopnosti
všech zaměstnanců:
1.
Spokojenosti zákazníků i ostatních zainteresovaných stran
dosahuje společnost pružným plněním jejich oprávněných požadavků technických, legislativních, etických a dalších očekávání.
2.
Nabídka společnosti představuje výhradně spolehlivé výrobky a služby špičkové kvality odpovídající světové technické úrovni
a bezpečnosti.
3.
Nejnovější technicko-technologické know-how, které společnost vlastní a využívá, dává k dispozici při spolupráci na inovačních a rozvojových programech zákazníků a při poskytování
svých služeb.
4.
Současný trend růstu projektů s využitím hostingu, outsourcingu, pronájmu aplikací a cloud computingu je společností
preferován a bezvýhradně podporován.
ně životního prostředí tak, aby funkční kvalifikační požadavky
byly soustavně plněny.
6.
Korektní partnerské vztahy buduje s producenty a dodavateli vyspělých informačních a komunikačních technologií a aktivně
s nimi spolupracuje při komplexním uspokojování očekávání
a potřeb zákazníků, včetně zvyšování účinnosti ochrany životního
prostředí.
7.
Společnost pokládá za svou prioritu bezpečnost informací
a dat vlastních a rovněž informací a dat svých zákazníků a dodavatelů a věnuje jim maximální pozornost již při uzavírání smluv
a dále pak při realizaci jednotlivých projektů a zakázek.
8.
Cílem bezpečnosti informací jsou definovaná a dodržovaná
pravidla pro zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací
při komunikaci uvnitř společnosti, se zákazníky, partnery a dalšími externími subjekty. Předmětem ochrany jsou rovněž nosiče
informací – písemnosti a dokumenty, datová média apod. podle
jejich klasifikace.
9.
Společnost stanovila pravidla řízení přístupu k informacím,
kterými se řídí nastavení oprávnění jednotlivých pracovníků
v organizaci, tj. každý uživatel má přístup pouze k těm informacím, které potřebuje pro svou práci a je mu povolen vzdálený
přístup do firemního interního systému ve stejném rozsahu.
10.
Vzdálené přístupy, přístupové informace a práva vstupu
do systémů zákazníků jsou detailně evidovány a aktualizovány
v zabezpečené aplikaci interního informačního systému.
11.
Společnost dbá na dodržování dokumentovaných postupů
své činnosti, zachování její kontinuity a obnovy, fyzické bezpečnosti, sledování a hodnocení rizik.
12.
Ze skutečnosti, že žádný systém nemůže absolutně vyloučit všechna rizika, vyplývají pro společnost tzv. zbytková rizika.
Odborné vzdělávání vlastních pracovníků společnost cílevě- Pro minimalizaci jejich nepříznivých dopadů („přijatelnost“,
domě rozvíjí v hlavních oblastech své působnosti a dále v řízení „nepřijatelnost“) byla stanovena a vedením společnosti akceptovákvality, služeb informačních technologií, bezpečnosti dat a ochra- na opatření nezbytná k nápravě následků takových rizik.
5.
4
13.
Nepoškozování, ale naopak zlepšování kvality životního
a pracovního prostředí je trvalým úsilím všech zaměstnanců
společnosti.
14.
Společnost vytváří a rozvíjí vhodné podmínky k interní
i externí komunikaci s cílem poskytovat informace o činnosti
firmy a programech realizovaných v oblastech bezpečnosti informací a ochrany životního prostředí.
15.
Vedení společnosti zabezpečuje organizační, personální a finanční zdroje pro udržování, zlepšování, trvalý rozvoj
a racionalizaci integrovaného systému řízení kvality, bezpečnosti
informací, služeb IT a environmentu a pro plnění vyhlášených
cílů systému.
18.
Tato politika se vztahuje na všechny pracovníky, všechny
činnosti a všechny informace, které jsou zpracovávané a archivované ve společnosti OR-CZ spol. s r. o. Vedení společnosti očekává od každého zaměstnance důsledné a přesné dodržování zásad
této politiky, postupů stanovených dokumentací integrovaného
systému řízení a dalších firemních směrnic a standardů, vysokou
odpovědnost za výsledky vlastní práce a kontrolu její kvality před
jejím předáním spolupracovníkům nebo zákazníkům. Z tohoto
důvodu je politika pravidelně jednou ročně přezkoumávána z hlediska vhodnosti a aktuálnosti.
16.
17.
Nejlepší zkušenosti a poznatky z provozování integrovaného
systému řízení přenáší společnost na členské firmy skupiny OR.
Společnost a její zaměstnanci dodržují platnou legislativu
při všech svých činnostech.
HISTORIE
V roce 1991 byla založena společnost OR a.s. se základním
kapitálem 0,5 mil. Kč. Tomu předcházel v roce 1990 podpis
smlouvy o prodeji systému ORFERT prostřednictvím podniku
HEDVA s.p. v ČSFR. Vývoj společnosti lze stručně
charakterizovat následovně.
1991
1991
1992
1993
1993
1995
1996
1997
1999
1999
2000
2001
2002
2002
2003
2004
2004
2005
2005
2006
2006
založení společnosti OR a.s.
založení sesterské společnosti ORM spol. s r. o. v Brně
dodávka stého unixového serveru Texas Instruments pro provoz komplexního informačního systému
založení OR-CZ spol. s r. o. se základním jměním 0,5 mil. Kč
podpis smlouvy o ustavení mezinárodního sdružení OR Computer Systems International
první komplexní outsourcing celopodnikového informačního systému
navýšení základního jmění společnosti na 1 mil. Kč
navýšení základního jmění společnosti na 36 mil. Kč
založení pobočky – OR-CZ Slovakia spol. s r. o.
nejlepší obchodní partner HEWLETT-PACKARD v oblasti unixových komerčních řešení a prodeji servisních smluv
podpis dohody o vzniku Aliance NextGen se společností INTENTIA CZ
první realizace OR-SYSTEMu na LINUXu
podpis aliančních dohod se společnostmi TechAid Development, PixeLinks
podpis smlouvy o partnerství s DC Concept, a.s.
získání statutu IBM Business Partner
certifikace společnosti jako partnera Oracle pro EBS (E-Business Suite)
získání certifikátu specialisty pro otázky EU od Hospodářské komory ČR
projekt "MARIE PACS v nemocnici Břeclav" vyhlášen IT projektem roku 2004
zapojení do Národního programu počítačové gramotnosti
získání certifikátu ISO 9001:2000 a ISO 13485:2003
získání značky CE pro archivační a zobrazovací systém MARIE PACS
PR O F I L S KU P I N Y O R 2013 – 2014
5
2007
2008
2008
2009
získání certifikátu ISO 14001:2004
založení dceřiné společnosti OR-NEXT spol. s r. o.
společnost OR-NEXT se stala výhradním zástupcem a dodavatelem řešení Lawson M3 americké společnosti Lawson
recertifikační audit integrovaného systému managementu jakosti a environmentu
- rozšířena platnost certifikátu ISO 13485 o "Návrh a vývoj"
- zvýšena klasifikace archivačního systému MARIE PACS do třídy IIb
- recertifikace dle ISO 9001:2008
2010 společnost OR-NEXT spol. s r. o. získala prestižní ocenění QI GOLD Partner od společnosti DC Concept, a.s.
2010 projekt "Řízení výrobní linky datovými podklady z konfigurace výrobku zákazníkem" v SAPELI, a.s. vyhlášen
vítězným IT projektem roku 2009
2011 získání certifikátu ISO 20000 a ISO 27001
2011 vznik divize Public Sector
2011 OR-NEXT obhájila ocenění GOLD Partner společnosti DC Concept
2011 OR-NEXT získala certifikát ISO 9001
2012 podpis smlouvy o distribuci systému MARIE PACS se zahraničními partnery v Srbsku a Rusku
2012 podpis smlouvy se společností ORTEX spol. s r. o. Hradec Králové o spolupráci ve vývoji software
2012 realizace prvního projektu MARIE PACS v Rusku
SOUČASNOST
OR-CZ spol. s r. o. = mateřská společnost
OR-CZ Slovakia = organizační složka
ORM spol. s r. o. = sesterská společnost
OR-NEXT spol. s r. o. = dceřiná společnost
Praha
OR-CZ spol. s r. o.
OR-NEXT spol. s r. o.
Moravská Třebová
OR-CZ spol. s r. o.
Brno
ORM spol. s r. o.
OR-NEXT spol. s r. o.
Bratislava
OR-CZ Slovakia
6
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SKUPINY OR
OR
OR-CZ
SLOVAKIA
ORM
BUSINESS
INTELLIGENCE
HELPDESK
ISO
OR-CZ
EKONOMIKA
OR-NEXT
MARKETING
PUBLIC
SECTOR
OR–SYSTEM
MEDICAL
SOLUTIONS
SYSTÉMOVÁ
INTEGRACE
IT ARCHITEKTURA
M3
QI
GOVERNMENT
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
O SPOLEČNOSTI
OR-CZ
K 31. 12. 2012:
Základní kapitál: 36 mil. Kč
Obrat: 178,5 mil. Kč
Počet zaměstnanců: 74
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
O SPOLEČNOSTI
OR-NEXT
K 31. 12. 2012:
Základní kapitál: 200 tis. Kč
Obrat: 46,8 mil. Kč
Počet zaměstnanců: 20
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
O SPOLEČNOSTI
ORM
K 31. 12. 2012:
Základní kapitál: 125 tis. Kč
Obrat: 7,8 mil. Kč
Počet zaměstnanců: 6
PR O F I L S KU P I N Y O R 2013 – 2014
7
OBRAT
celkově v mil. Kč
250
200
233
220
191
150
181
178
165
100
0
50
0
133
142
121
118
87
0
2005
2006
200
006
6
2007
20
07
7
2008
8
2009
20
0 09
0
2010
201
010
010
0
2011
20
11
20
2
2012
012
012
01
2
OR-CZ
Skupina OR
HRUBÁ MARŽE PODLE DIVIZÍ
HD 14,9
ITA 10,1
BI 4,9
LN 0,3
M3 20,2
PUBLIC SECTOR
(Medical + Government)
22,6
QI 10,5
OR-SYSTEM
21,9
8
PRODUKTY A SLUŽBY
Skupina OR má široký okruh podnikatelských aktivit,
které jsou zaměřeny na komplexní problematiku
informačních a komunikačních technologií a systémů
(IS/ICT) a oblastí s nimi bezprostředně souvisejících.
Stručný výpis nejdůležitějších produktů a služeb
představuje následující seznam.
SYSTÉMOVÁ INTEGRACE
v pojetí skupiny OR zahrnuje široký rozsah činností, k jejichž
dokonalému a všestrannému zajištění jsou využívány i služby partnerů – renomovaných dodavatelských, poradenských
a konzultačních firem.
Nejvýznamnějšími činnostmi jsou:
• zpracování strategie IS/ICT
• audit IS, reingeneering procesů
• zpracování Úvodního projektu dodávky a implementace IS/ICT
• dodávka, instalace a implementace všech částí IS/ICT
• vývoj a individuální úpravy aplikačních SW
• outsourcing provozu IS
• trvalá podpora uživatelů v rámci služby HelpDesk
• metodická podpora uživatelů
• poradenství v oblastech: controlling, reengineering, logistika a marketing
• komplexní projektový management vlastních projektů
a poskytování projektového managementu jako služby pro
externí firmy.
Jednou ze základních činností systémového integrátora je
implementace informačních systémů a integrace všech jeho
součástí. Pro její rychlý a především úspěšný průběh existují
celé řady metodologií vyvinutých významnými světovými
softwarovými a poradenskými firmami. Na základě dlouhodobých zkušeností s realizací informačních systémů vyvinula
skupina OR vlastní metodologii projektového managementu.
Metodologie jako základní a zásadní část hlavního procesu
PR O F I L S KU P I N Y O R 2013 – 2014
„Realizace produktu“ úspěšně prošla auditem firmy Det
Norske Veritas a získala certifikát podle SMJ ISO 9001:2008.
OR si zakládá na tom, že používaná metodologie není uzavřenou záležitostí, ale stále probíhá její postupné vylepšování
jako důsledek dopadu nových trendů a konkrétních projektů.
KOMPLEXNÍ INFORMAČNÍ
SYSTÉMY TYPU ERP
OR-SYSTEM
Moderní ERP řešení je určeno pro široké spektrum a velikost
výrobních, obchodních a jiných organizací, k důslednému
řízení finančních, materiálových a kapacitních zdrojů. Vhodné
pro výrobu kusovou, malosériovou, sériovou a hromadnou.
K dispozici jsou specifické oborové varianty. Dominantní
vlastností OR-SYSTEM je schopnost řešit vysoce specifické
požadavky uživatele. O téhle bezkonkurenčně výrazné schopnosti svědčí udělení prestižního ocenění „Nejlepší IT projekt
9
roku“. OR-SYSTEM umožňuje svou rychlou modifikací uživateli zachovat a rozvíjet vlastní specifické „know-how“ přednosti, zabezpečit včasné, kvalitní a spolehlivé informace pro
řízení a rozhodování. V aplikačním standardu OR-SYSTEM
poskytuje nástroje pro modelování a řízení hlavních procesů
uživatele v oblasti financí, logistiky, prodeje, výroby a servisu,
včetně dodržení platné legislativy. Poskytuje unifikované plně
grafické přehledy o:
• vývoji a okamžitém stavu finanční disciplíny odběratelů,
o penězích, závazcích, pohledávkách a majetku
• aktuálním stavu všech typů objednávek, o zásobách materiálu, rozpracované výrobě, výrobcích
• stavu všech předvýrobních etap pro spuštění výroby
• stavu všech sledovaných zdrojů, zejména kapacity strojů,
profesí a materiálů.
Univerzálnost řešení tvoří propracovaná oblast tvorby výrobní
dokumentace zejména pomocí konfigurátoru, komplexně pojatá
oblast výrobního plánování a kapacitního bilancování, možnost
mobilního řízení všech typů skladů a to vše (logistika a výroba)
s plně integrovanou podporou moderních metod komunikací,
EDI (Electronic Data Interchange) nebo XML (eXtensible
Markup Language).
Vlastní vývoj je v aplikační oblasti iniciován rozvojem nových
metod a technik řízení i v technologické části rozvojem hardwarových a softwarových prostředků. Důsledně aplikačně
a technologicky otevřená koncepce OR-SYSTEMu usnadňuje
vývoj a integraci dalších vlastních aplikací, pro uživatele volbu
nejvhodnějšího provozního prostředí. Otevřenost API usnadňuje integrovat specializovaná softwarová řešení třetích stran.
Dodávka a implementace OR-SYSTEMu je řešena buď projektovou metodou nebo formou dodávky a modifikace existujících
oborových řešení.
INFOR M3
představuje širokou škálu řešení podnikových aplikací (ERP,
SCM, APS, CRM, …) vyvinutých v moderních JAVA technologiích. Řešení INFOR M3 spadá v současné době pod společnost IINFOR a patří tak do první světové pětky
do
dodavatelů
podnikových aplikací. Řešení
INFOR M3 je plně legislativně lokalizované řešení pro český i slovenský
trh a jazykově pro český trh. Pokrývá
všechny hlavní firemní procesy:
Finance a účetnictví, řízení a sledování
výroby včetně kapacitního plánování,
ř
řízení
podnikové údržby, řízení vztahů se
zák
zákazníky
a řízení dodavatelských řetězců,
EDI atd. Kromě všech standardních funkčností
řešení obsahuje i podporu pro rozšířené plánování výroby,
unikátní řešení pro dosledovatelnost šarží nebo speciální
přednastavené moduly pro strojírenský, automobilový, letecký,
textilní, módní a oděvní, nábytkářský, potravinářský, papírenský, chemický a farmaceutický průmysl, velkoobchodní a distribuční průmysl, gumárenský a plastikářský průmysl, servis,
údržbu a pronájem strojů a zařízení, ale též servis (od domácích
spotřebičů až po těžkou techniku) a opravárenství (železniční,
lodní, letecké) atd. Funkčnosti obsažené v řešení umožňují
10
efektivně řídit a sledovat i distribuční společnosti s rozsáhlými
dodavatelskými sítěmi. Současná verze řešení je vytvořena
na platformě programovacího jazyka JAVA, který umožňuje
výraznou platformovou i databázovou nezávislost. Řešení je
škálovatelné od počtu jednotek, desítek až po desítky tisíc uživatelů. Uživatelské rozhraní je postaveno na bázi tenkého WEB
klienta, který na straně uživatele vyžaduje jen MS Internet
Explorer. Pro snadnou implementaci je celý proces zavádění
řízen unikátní metodologií zavádění a implementace. Tato
metodologie nabízí kromě standardní implementace i možnost
zrychleného zavedení pomocí přednastaveného řešení.
QI – PRVNÍ ELASTICKÝ
INFORMAČNÍ SYSTÉM
Systém QI byl navržen tak, aby se dokázal velmi přesně přizpůsobit požadavkům zákazníků a zároveň si uchoval lehkost
a stabilitu. Koncepce umožňuje logické provázání všech aplikací a tím i propojení všech dat, která se do QI vloží. Postup,
kterým bylo QI vyvinuto, zamezuje jakékoliv duplikaci dat
v systému. V praxi to znamená, že software je rychlý při běžné
práci i při zpracovávání velkého množství dat.
Systém je složen z modulů, které tematicky pokrývají jednot-
livé agendy ve firmě. Moduly v sobě sdružují menší obchodní
jednotky. To umožňuje kombinovat pro zákazníka funkce,
které opravdu využije. Podle aktuální situace a potřeb zákazníka je možné používané funkce měnit. Vzniká tak mnoho
variant QI a každý zákazník má v podstatě originální řešení.
Díky technologii QI je možné vytvářet a dodávat specializovaná oborová řešení, která plně respektují specifika daného
oboru. Společnost OR-NEXT jako GOLD Partner společnosti
DC Concept (výrobce IS QI) se specializuje zejména na výrobní
společnosti, projektové společnosti a zdravotnická zařízení.
5 hlavních důvodů proč si vybrat QI
• QI poskytuje okamžitý a spolehlivý obraz firmy, čímž usnadňuje a urychluje manažerská rozhodnutí.
• QI dokáže ve velmi krátké době a za plného provozu reagovat
na všechny změny probíhající uvnitř i vně firmy.
• Poskytujeme kvalitní, ověřené a měřitelné servisní služby.
• Náklady na pořízení QI a následný provoz systému jsou velmi
nízké v porovnání s přinášenými možnostmi.
• QI má jednoduché intuitivní ovládání a práci s ním zvládne
každý.
pro řešení problematiky regionálních obrazových archivů.
Silnou stránkou MARIE PACS jsou zejména nástroje pro
optimalizaci datových toků, pokročilé technologie pro správu
rozsáhlých archivů (virtualizace), bezproblémové zpracování
objemných vyšetření (např. 3D rekonstrukce, videosekvence
apod.) a modularita systému, který lze bez jakéhokoli přerušení provozu plynule rozšiřovat tak, jak rostou nároky uživatelů. Jedním ze základních principů řešení MARIE PACS je
maximální ochrana investic. Veškeré pořízené komponenty
jsou vždy využívány po celou dobu jejich životnosti. O schopnostech technologií MARIE PACS vypovídá i to, že u rozsáhlých projektů je možné regionální centrum budovat virtuálně.
Celé řešení MARIE PACS, tedy nejen diagnostické a klinické
prohlížeče, ale i všechny archivační a komunikační moduly
systému, je certifikováno jako „diagnostický SW ve třídě
zdravotnických prostředků IIb“. Plně tedy vyhovuje evropské
legislativě pro zdravotnické prostředky.
BUSINESS INTELLIGENCE
Dlouholetou tradici má naše řešení v oblasti Business
Intelligence, zaměřuje se především na obchodní a výrobní
společnosti. Celé řešení je postaveno výhradně na BI platformě
IBM Cognos, která patří dlouhodobě mezi světovou špičku
a používá ji více než 23 000 organizací ve 135 zemích světa.
Dodávaná řešení plně vycházejí z konceptu řízení podnikové
výkonnosti (Performance Management), který představuje kom-
MARIE PACS
Komplexní digitalizace RTG pracovišť je specializované
řešení MARIE PACS (Picture Archiving and Communication
System) pro elektronické zpracování, archivaci a distribuci
obrazových dat. Je vyvíjeno v souladu s nejnovějšími trendy
a s platnou evropskou legislativou, a to zejména s ohledem na
bezpečnost, rychlost, snadnou rozšiřitelnost a ekonomickou
DIGITAL
SOLUTIONS BY
výhodnost provozu. Flexibilita, modularita a škálovatelnost
MARIE PACS je natolik komplexní, že je výhodné jej využít
nejen pro malá a střední zdravotnická zařízení, ale i pro rozsáhlé archivy velkých a fakultních nemocnic a zejména pak
PR O F I L S KU P I N Y O R 2013 – 2014
plexní profesionální přístup k řízení organizace. Na integrované
platformě IBM Cognos poskytujeme tato základní řešení:
• Analýza a reporting
• Monitorování a dashboardy
• Podnikové plánování
Využíváme přitom úplné portfolio nástrojů IBM Cognos včetně
software nové generace IBM Cognos Express, což je integrovaný produkt pro řešení Business Intelligence dostupný nyní
i malým a středním podnikům, poskytující veškerou funkčnost
pro reporting, analýzy, dashboardy a plánování v jednotném
prostředí a s vysokou výkonností.
Naší významnou přidanou hodnotou při řešení BI je rozsáhlé
portfolio analytických aplikací pokrývající všechny oblasti
11
vnitropodnikového řízení, zejména logistiku, výrobu a finanční
controlling a máme rovněž zkušenosti z řady oborových řešení.
Naše dlouholeté zkušenosti a znalosti z prostředí obchodních
a výrobních společností a nesporná kvalita a rozsáhlá funkčnost nástrojů IBM Cognos umožňují vybudovat plnohodnotné
moderní manažerské systémy, které podpoří úspěch vašeho
podnikání v současných náročných podmínkách.
ŘÍZENÍ PORTFOLIA PROJEKTŮ
A PRODUKTŮ
Produkt IBM® Rational Focal Point je celkovým řešením
plánování portfolia pro tržně orientované týmy. Díky produktu
Rational Focal Point mohou týmy provádět společná objektivní
rozhodnutí, jak dodávat tržní, zákaznické a obchodní hodnoty. Když porozumíte, co je nejdůležitější, bude moci vaše
organizace reagovat na dynamické tržní podmínky a dodávat
hodnotné produkty.
Produkt Rational Focal Point zmenšuje chaos ve správě informací v e-mailech, dokumentech, tabulkách atd., neboť vám
nabízí spolupracující prostředí pro centralizaci požadavků,
produktů a dat projektů.
Schopnosti pro určování priorit a vizualizaci můžete využívat
pro tyto účely:
• maximalizovat hodnotu zákazníka vzhledem k nákladům na vývoj
• rychleji provádět lepší rozhodnutí
• plánovat a monitorovat aktivitu.
Produkt Rational Focal Point také nabízí schopnosti vyvážení
mezi zdroji, rozpočty, dobou na trhu a obchodní hodnotou.
Díky modelování dopadů na finance a trh a analýze scénářů,
statistik a finančních dat můžete snížit rizika a zlepšit odhady
nákladů na investice.
vého managementu pro řízení obchodní činnosti organizace.
• OFFICE-INFO – kancelářská část řešení OR-INFO. Tento
podsystém umožňuje monitorovat všechny interní komunikační procesy, sledovat úkoly, plánovat a organizovat porady,
evidovat a vyhodnocovat činnosti zaměstnanců apod.
• SERVICE-INFO (HELP DESK) – systém, který lze využít
pro systematickou evidenci jak externí servisní činnosti organizace, tak i interně pro správu objektů, evidenci servisních
požadavků zaměstnanců apod.
• ISO-INFO – správa norem, směrnic a požadavků na řízení
kvality je v systému OR-INFO pokryta tímto podsystémem,
jenž je sice primárně určen pro společnosti, které jsou certifikovány nebo se na certifikaci připravují, obecně je však
použitelný pro jakoukoliv organizaci, která chce efektivně
řídit a dokumentovat své interní a externí procesy.
• DOC-INFO – s ostatními aplikacemi systému OR-INFO
poskytuje propracovaný systém pokrývající oblast řízené
dokumentace (Document Management System). S pomocí podsystému DOC-INFO je možné převádět dokumenty
z papírové do elektronické podoby, tyto dále zpracovávat,
zajišťovat jejich řízený oběh, schvalování, archivaci apod.
• LAW-INFO – představuje systém pro efektivní správu
a zjednodušení agendy advokátní kanceláře. Čtyři úzce provázané aplikace dovolují vést podrobnou evidenci klientů
KOMPLEXNÍ KOMUNIKAČNÍ
SYSTÉM OR-INFO
je určen pro správu tzv. nestrukturovaných dat neboli monitoring
komunikačních procesů organizace (záznamy z jednání, úkoly,
korespondence, porady apod.) a komplexně řeší a integruje
problematiku takových oblastí jako je CRM, HelpDesk, Project
Management, Document Management, ISO Management,
e-Publishing apod. Naproti tomu si však tento systém udržuje
svou modularitu, umožňující nasazení pouze na jednotlivou
oblast a následný rozvoj dle potřeb uživatele.
Komplexní komunikační systém OR-INFO pracuje v prostředí
Lotus Notes a využívá jeho rozšířených možností, jako jsou
elektronická pošta, plánování a organizace času, sdílení datových zdrojů, řízení toku dokumentů (workflow), fulltextové
vyhledávání, řízení přístupových práv, šifrovací mechanismy
apod.
Komplexní komunikační systém se skládá z jednotlivých podsystémů:
• TRADE-INFO – ucelený soubor aplikací z oblasti řízení
vztahů se zákazníky (CRM). Podporuje obchodní procesy
společnosti, monitoruje a vyhodnocuje činnosti obchodníků
a průběh obchodních aktivit. Je tak nepostradatelným nástrojem obchodníků, projektových manažerů a zástupců vrcholo-
12
a jejich jednotlivých případů, plánovat a organizovat porady
jak s klienty, tak spolupracovníky a sledovat z nich plynoucí
úkoly. Jednotlivé aplikace jsou navíc provázány s osobními
poštovními schránkami, kalendáři a úkoly jednotlivých
uživatelů.
• GOVER-INFO – je integrovaný systém zaměřený na interní
komunikační procesy městských úřadů, podporu projektového řízení, týmové spolupráce a sdílení informací. Je připraven
jako základní prvek pro řešení vnitřní integrace úřadu.
SYSTÉMY PERSONÁLNÍ
IDENTIFIKACE
jsou systémy, se kterými pracují všichni zaměstnanci ve společnosti. To je hlavní důvod, proč OR klade tak velký důraz
na jednoduchost a transparentnost jejich použití. Obecně je
možné systémy personální identifikace rozdělit do 4 základních okruhů:
• řízení docházky
• řízení přístupů
• identifikace ve výrobě
• vizuální monitoring.
Pro všechny zmíněné okruhy nabízí OR řešení, která splňují nejvyšší požadavky kvality, bezpečnosti a uživatelské
přívětivosti. Proto jsme vybrali bezdotykovou technologii,
kterou využívá většina renomovaných společností. Důležitou
vlastností těchto systémů je možnost využití jednotného identifikačního média ve všech systémech personální identifikace
v rámci společnosti.
• záruční, pozáruční a profylaktický servis HW
• rozvojové poradenství
• konsolidace provozu ICT
• zabezpečení a archivace
• efektivní využití technologií zákazníka
• proaktivní monitoring
Zákazníci mají k dispozici ucelený systém smluvních podmínek (SLA), umožňující zvolit přesně definovanou úroveň
služeb, která odpovídá jejich potřebám. Systém SLA je účelně
doplněn a provázán službami HelpDesk a HotLine.
ŠKOLENÍ
jsou programy výukových kurzů vlastního školicího střediska
zaměřené převážně na výuku uživatelů firemních produktů,
ale i na vzdělávání v obecnější rovině informačních technologií. Jsme připraveni uspořádat specializovaná školení
v oblasti IT podle konkrétních požadavků.
PORADENSTVÍ V OBLASTI
INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ
A TECHNOLOGIÍ
a všech oblastech působnosti skupiny zahrnuje jednak vlastní poradenství, ale rovněž odborné konzultace a školení. Je
vykonáváno buď vlastními pracovníky nebo zástupci partnerských organizací či externími spolupracovníky. Našimi partnery jsou významné poradenské společnosti, např. KPMG,
Deloitte&Touche, spolupracovníky pak představitelé vysokých škol a univerzit, jako např. VUT Brno, VŠE Praha,
ČVUT Praha, TU Liberec.
NÁVRH A REALIZACE
IT INFRASTRUKTURY
Jsme zkušeným dodavatelem IT infrastruktury – serverů,
datových úložišť, zálohování, datových sítí a řady dalších
technologií v oblasti hardware a ZSW.
Zaměřujeme se na virtualizaci serverů a desktopů, vysokou
dostupnost a komplexní monitoring. Naše návrhy se vyznačují
vynikajícím poměrem ceny a výkonu. Součástí našich řešení
je i komplexní realizace zabezpečení podnikových sítí a dálkových přístupů.
SERVIS INFORMAČNÍCH
A KOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMŮ,
TECHNOLOGIÍ (IS/ICT)
A PODPORA UŽIVATELŮ
jsou prvořadým zájmem OR a pro zákazníky představují
jistotu kvalifikované pomoci, včasné údržby a zajištění spolehlivého provozu veškerých prostředků ICT. Služby jsou
poskytovány v široké škále úrovní a variant v těchto základních oblastech:
• implementační a následná podpora
PR O F I L S KU P I N Y O R 2013 – 2014
ASP A OUTSOURCING ICT
je zabezpečení provozu (administrace, správa, záložní zpracování) a zejména výstupů informačního systému zákazníka
na vlastní technice OR v dohodnutém rozsahu a režimu.
Naším cílem v této dynamické oblasti je zcela zbavit zákazníky všech starostí a vícenákladů, spojených s vlastnictvím
a provozem výpočetní techniky a umožnit jim plné soustředění na hlavní předmět podnikání. Spektrum komplexních,
profesionálních služeb podporuje plynulý přechod z klasického způsobu využívání prostředků ICT na úplný nebo
částečný outsourcing při současném snížení nákladů, zvýšení
bezpečnosti a dostupnosti podnikových aplikací. Základním
prvkem je poskytování Enterprise Application Outsourcing
(EAO), a to především v oblastech IT Outsourcing (ITO)
a Application Service Provider (ASP). Zvýrazněnou oblastí
je SaaS (Software as a Service). V současné době je možné
prakticky všechna řešení, která OR nabízí, označit jako připravená a vhodná pro outsourcing.
DALŠÍ AKTIVITY
• dodávky a servis hardware
• dodávky, realizace a optimalizace datových sítí
• maloobchodní prodej výpočetní techniky
• připojení k internetu.
13
PARTNEŘI
ČLENOVÉ SDRUŽENÍ OR CSI
• OR-CZ spol. s r. o.
• ORM spol. s r. o.
• OR-NEXT spol. s r. o.
• ORTEX spol. s r. o.
• PULSATOR electronics (Bulharsko)
• Software SNAJDR (Německo)
VÝZNAMNÁ PARTNERSTVÍ
• Compas automatizace
• DC Concept
• Fakulta ekonomická TU v Liberci
• Fakulta podnikatelská VUT v Brně
• Gymnázium Moravská Třebová
• HEWLETT-PACKARD
• IBM
• INFOR (dříve LAWSON)
• InterSystems Corporation
• JUNIPER
• Masarykova univerzita Brno
• MICROSOFT
• NetDirect
• Novell/SUSE
• ORACLE
• PixeLinks (USA)
• RoganDelft (Holandsko)
• RUCKUS
• SAFETICA
• Siemens Product Lifecycle Management Software
• VIDIS
SPONZORING
Skupině OR nejsou lhostejné ani sponzorské aktivity. Již tradičně poskytuje část svých finančních prostředků na podporu sportu, vzdělání a dalších veřejně prospěšných akcí. Podporujeme
pouze takové činnosti a aktivity, kterým můžeme absolutně
důvěřovat a kde si můžeme být naprosto jisti, že poskytnuté prostředky a služby se dostanou právě tam, kde mají být.
K hlavním oblastem poskytování sponzorských darů patří sport
a kultura:
• Reprezentační družstvo ČR v lyžování na trávě
14
• Expedice horolezce Romana Langra
• Mezinárodní výtvarná soutěž žáků základních
škol "Pod modrou oblohou"
• Anketa "Sportovec, trenér roku města Moravská Třebová"
• Hokejový tým TJ Slovan Moravská Třebová
• Fotbalový oddíl TJ Slovan Moravská Třebová
Sponzorskými příspěvky se podílíme na činnosti:
• Speciální školy v Moravské Třebové
• Dětského domova v Moravské Třebové
UKÁZKY VÍTĚZNÝCH PRACÍ 8. ROČNÍKU
MEZINÁRODNÍ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE
POD MODROU OBLOHOU
NA TÉMA MŮJ SEN
Letošního ročníku se zúčastnilo 191 škol s více než 2 000
výtvarnými pracemi.
Tato výtvarná soutěž, která propojuje výtvarnou výchovu a práci
s počítačem, byla vyhlášena ve spolupráci s firmami Microsoft,
OR-CZ spol. s r. o. a Activ.cz pod záštitou náměstkyně hejtmana
Pardubického kraje Ing. Jany Pernicové a za osobní podpory
našeho prvního kosmonauta – nyní europoslance Ing. Vladimíra
Remka.
Kategorie I. 6. a 7. třída
+ odpovídající ročníky gymnázia
1. MÍSTO – DAVID MACHŮ
GYMNÁZIUM ZLÍN
Kategorie II. 8. a 9. třída
+ odpovídající ročníky gymnázia
1. MÍSTO – PAVLA MIKESKOVÁ
ZŠ A MŠ PRAKŠICE
Zvláštní cena pro tělesně postižené
ŠÁRKA RŮDLOVÁ
ZŠ BRATRSTVÍ ČECHŮ A SLOVÁKŮ
BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
PR O F I L S KU P I N Y O R 2013 – 2014
15
REFERENCE
Od počátku našeho podnikání jsme zavedli několik stovek řešení v oblasti
informačních technologií pro renomované firmy z různých oborů. Zákazníci
skupiny OR jsou od prvního okamžiku vzájemné spolupráce ve středu
pozornosti a veškeré práce se řídí důsledně jejich potřebami. Tento osobní
přístup oceňují především naši dlouhodobí zákazníci.
OR-SYSTEM
ARMATURKA Vranová Lhota, a.s.
Vranová Lhota
strojírenská výroba
ATEK s.r.o.
Moravská Třebová
výroba plastových dílů
BLANCO Professional CZ spol. s r. o.
Frýdek-Místek
strojírenská výroba
BRAMMER CZECH, a.s.
Dvůr Králové nad Labem
velkoobchod
DEPRAG CZ a.s.
Lázně Bělohrad
strojírenská výroba
DRUŽSTEVNÍ ZÁVODY DRAŽICE - strojírna s r. o.
Benátky nad Jizerou
strojírenská výroba
ECOTEX s.r.o.
Vysoké Mýto
výroba filtračních elementů
EXCALIBUR ARMY spol. s r. o.
Šternberk
strojírenská výroba, opravárenství
HASIL s.r.o.
Ostrava
dřevozpracující výroba
HEDVA, a.s.
Moravská Třebová
textilní výroba
JAWA Moto spol. s r. o.
Týnec nad Sázavou
strojírenská výroba
JIHLAVAN, a.s.
Jihlava
strojírenská výroba
KLEIN & BLAŽEK s.r.o.
Štíty
automobilový průmysl
KOVONA SYSTEM, a.s.
Český Těšín
kovovýroba
LICHTGITTER CZ spol. s r. o.
Horní Suchá
strojírenská výroba
LITEX
Litomyšl
konfekční výroba
MEDITES PHARMA, spol. s r. o.
Rožnov pod Radhoštěm
farmaceutická výroba
OBZOR, výrobní družstvo
Plzeň
výroba bovdenových spojení
ODEVA Lipany, spol. s r. o.
Lipany
textilní výroba konfekce
PERITO s.r.o.
Znojmo
výroba dveřních výplní
PERMON s.r.o.
Roztoky
strojírenská výroba
SAPELI spol. s r. o.
Polná
dřevozpracující výroba
SEIDEL Slovakia, s.r.o.
Liptovský Hrádok
elektrotechnická výroba
STRÁNSKÝ A PETRŽÍK, PNEUMATICKÉ VÁLCE, spol. s r. o.
Bílá Třemešná
strojírenská výroba
STROS-Sedlčanské strojírny, a.s.
Sedlčany
výroba stavebních výtahů
ŠROUBÁRNA TURNOV, a.s.
Turnov
strojírenská výroba
TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o.
Poprad
strojírenská výroba
TESLA Stropkov a.s.
Stropkov
elektrotechnická výroba, telekomunikační zařízení
TOS ZNOJMO, akciová společnost
Znojmo
strojírenská výroba
ŽELEZÁRNY Velký Šenov s.r.o.
Velký Šenov
výroba oceli a galvanizace
ABEL-COMPUTER s.r.o.
Opava
výroba alternativních tiskových kazet
ALUREX spol. s r. o.
Lanžhot
výroba z plastů a hliníku
BÖHM, spol. s r. o.
Jihlava
výroba nábytku
CEDIMA s.r.o.
Meziměstí
strojírenská výroba
EPRIN spol. s r. o.
Brno
velkoobchod
FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC
Olomouc
zdravotnické zařízení
CHRUDIMSKÁ NEMOCNICE, a.s.
Chrudim
zdravotnické zařízení
QI
16
INVOS, spol. s r. o.
Svárov
výroba z plastů
MACH DRŮBEŽ a.s.
Litomyšl
živočišná a potravinářská výroba
NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD, p.o.
Havlíčkův Brod
zdravotnické zařízení
Praha
zdravotnické zařízení
PLASTIKA a.s.
Kroměříž
plastikářská výroba
PARAMONT CZ s.r.o.
Velké Meziříčí
výroba z plastů a hliníku
PENTA - servis spol. s r. o.
Holice v Čechách
páskovací a balící stroje, obalový materiál
POOR - TRADE, v.o.s
Brno
velkoobchod
PROMAT CZ spol. s r. o.
Božejov
kovovýroba
PRVNÍ ELEKTRO, a.s.
Chomutov
elektromontáže
S.B.COMP spol. s r. o.
Brno
velkoobchod
SEKO EDM, a.s.
Louny
strojírenská výroba
SENSE PROGRESS, a.s.
Praha
elektrotechnická projekce a montáž
SHANGHAI MALING (CZECH) a.s.
Praha
potravinářský průmysl
STAVEBNINY STUPKA s.r.o.
Moravská Třebová
velkoobchod, maloobchod
STORY DESIGN, a.s.
Litomyšl
výroba reklamy, stojanů, nábytku
SULKO s.r.o.
Zábřeh
výroba oken
TEKRO spol. s r. o.
Praha
výroba krmných směsí a krmiv
ÚRAZOVÁ NEMOCNICE V BRNĚ
Brno
zdravotnické zařízení
VHOS a.s.
Moravská Třebová
provozovatel vodovodů a kanalizací
VMS VISION, s.r.o.
Boskovice
výrobce prostředků vizuální komunikace
BÖLLHOFF SLOVAKIA, s.r.o.
Senec
velkoobchod
ELEKTRIZACE ŽELEZNIC Praha a.s.
Praha
strojírenská výroba
FAURECIA EXHAUST SYSTEMS s.r.o.
Bakov nad Jizerou
strojírenská výroba
FINDUS C.R. a.s.
Praha
potravinářská výroba
NEMOCNICE MILOSRDNÝCH SESTER
Sv. KARLA BOROMEJSKÉHO
INFOR M3
G. BENEDIKT KARLOVY VARY s.r.o.
Karlovy Vary
výroba porcelánu
GCE s.r.o.
Chotěboř
strojírenská výroba
GEMTEX, a.s.
Rožňava
textilní výroba
ICOPAL a.s.
Štúrovo
plasty, izolace
KOVOLIT a.s.
Modřice
strojírenská výroba
MONARFLEX s.r.o.
Štúrovo
plasty, izolace
OBCHODNÍ TISKÁRNY a.s.
Kolín
tiskařský průmysl
OLMA a.s.
Olomouc
potravinářská výroba
OKULA Nýrsko a.s.
Nýrsko
výroba z plastů
PLEAS a.s.
Havlíčkův Brod
textilní výroba
RUBENA a.s.
Hradec Králové
gumárenský průmysl
SANDVIK CHOMUTOV PRECISION TUBES spol. s r. o.
Chomutov
strojírenská výroba
SWEDWOOD Slovakia s.r.o.
Trnava
výroba nábytku
TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
Turany
strojírenská výroba
UNOMEDICAL s.r.o.
Michalovce
výroba pro zdravotnictví
BUSINESS INTELLIGENCE
ALTECH, spol. s r. o.
Uherské Hradiště
strojírenská výroba
BLANCO Professional CZ spol. s r. o.
Frýdek-Místek
strojírenská výroba
BRAMMER CZECH a.s.
Dvůr Králové nad Labem
velkoobchod
DRUŽSTEVNÍ ZÁVODY DRAŽICE - strojírna s r. o.
Benátky nad Jizerou
strojírenská výroba
ELEKTRIZACE ŽELEZNIC Praha a.s.
Praha
strojírenská výroba
EMOS spol. s r. o.
Přerov
velkoobchodní prodej
PR O F I L S KU P I N Y O R 2013 – 2014
17
ESAB VAMBERK, s.r.o.
Vamberk
strojírenská výroba
HYZA a.s.
Topolčany
zpracování drůbeže
IMPROMAT INT., spol. s r. o.
Zlín
obchod a servisní činnost
JIHLAVAN, a.s.
Jihlava
strojírenská výroba
KOVOKON Popovice, s.r.o.
Popovice
strojírenská výroba
OBCHODNÍ TISKÁRNY a.s.
Kolín
tiskařský průmysl
PENAM, a.s.
Brno
potravinářská výroba
PLASTIKA a.s.
Kroměříž
plastikářská výroba
SILON a.s.
Planá nad Lužnicí
chemická výroba
T MACHINERY, a.s.
Ratíškovice
výroba důlní techniky
SYSTÉMY PERSONÁLNÍ IDENTIFIKACE
AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.
Pelhřimov
strojírenská výroba
BLANCO Professional CZ spol. s r. o.
Frýdek-Místek
strojírenská výroba
COM-PAKT Energy, a.s.
Praha
elektromontáže
CYKLOS v.d.
Choltice
strojírenská výroba
DRUŽSTEVNÍ ZÁVODY DRAŽICE - strojírna s r. o.
Benátky nad Jizerou
strojírenská výroba
ECOTEX s.r.o.
Vysoké Mýto
výroba filtračních elementů
ESAB VAMBERK, s.r.o.
Vamberk
strojírenská výroba
FTP FERONA THYSSEN PLASTICS
Olomouc
plastikářská výroba
GRENA, a.s.
Veselí nad Lužnicí
dřevařský a nábytkářský průmysl
HASIL s.r.o.
Ostrava
dřevozpracující výroba
IMG Bohemia s.r.o.
Sezimovo Ústí
plastikářská výroba
KABELOVNA Děčín - Podmokly, a.s.
Děčín
strojírenská výroba
KLEIN & BLAŽEK s.r.o.
Štíty
automobilový průmysl
LOSTR, a.s.
Louny
opravárenství
MEDITES PHARMA, spol. s r. o.
Rožnov pod Radhoštěm
farmaceutická výroba
MĚSTO MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
Moravská Třebová
státní správa
PLASTIKA a.s.
Kroměříž
plastikářská výroba
SAPELI spol. s r. o.
Polná
dřevozpracující výroba
STORY DESIGN, a.s.
Litomyšl
výroba reklamy, stojanů, nábytku
STRÁNSKÝ A PETRŽÍK, PNEUMATICKÉ VÁLCE, spol. s r. o.
Bílá Třemešná
strojírenská výroba
STROS - Sedlčanské strojírny, a.s.
Sedlčany
výroba stavebních výtahů
TATRAMAT, akciová spoločnosť
Poprad
strojírenská výroba
TOMÁŠ Group, spol. s r. o.
Ratíškovice
strojírenská výroba
TOS HULÍN, a.s.
Hulín
strojírenská výroba
TOS ZNOJMO, akciová společnost
Znojmo
strojírenská výroba
TREBOPLAST spol. s r. o.
Moravská Třebová
plastikářská výroba
TRIBOTEC, spol. s r. o.
Brno
strojírenská výroba
VELVETA a.s.
Varnsdorf
textilní průmysl
ZOO Dvůr Králové a.s.
Dvůr Králové nad Labem
zoologická zahrada
ŽELEZÁRNY Velký Šenov s.r.o.
Velký Šenov
výroba oceli a galvanizace
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JIŘÍ HŘÍDEL
Písek
advokátní kancelář
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Mgr. IVO HALA
Praha
advokátní kancelář
OR-INFO
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ PÁNEK,
BERÁNEK, MELICHAR v.o.s.
Jihlava
advokátní kancelář
AG COM, a.s.
Smiřice
informační technologie
AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.
Pelhřimov
strojírenská výroba
ALTEC a.s.
Dvůr Králové nad Labem
informační systémy
18
ARMATURKA Vranová Lhota, a.s.
Vranová Lhota
strojírenská výroba
BRAMMER CZECH a.s.
Dvůr Králové nad Labem
velkoobchod
BUSINESS SERVICE s.r.o.
České Budějovice
podnikové a právní poradenství
DEPRAG CZ a.s.
Lázně Bělohrad
strojírenská výroba
HEDVA a.s.
Moravská Třebová
textilní výroba
HENKEL ČR spol. s r. o.
Praha
chemická výroba
KOVOLIT a.s.
Brno - Modřice
strojírenská výroba
KOVONA SYSTEM a.s.
Český Těšín
kovovýroba
MĚSTO ČESKÝ BROD
Český Brod
státní správa
MĚSTO MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
Moravská Třebová
státní správa
MĚSTO SVITAVY
Svitavy
státní správa
NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD
Havlíčkův Brod
zdravotnické zařízení
OBZOR, VÝROBNÍ DRUŽSTVO PLZEŇ
Plzeň
výrobní družstvo
PARDUBICKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE a.s.
Pardubice
zdravotnické zařízení
PERRY MACHINERY CZECH REPUBLIC s.r.o.
Hradec Králové
"second hand" technologická zařízení
SAPELI spol. s r. o.
Polná
dřevozpracující výroba
STOMIX, spol. s r. o.
Žulová
stavebnictví
SVITAVSKÁ NEMOCNICE, a.s.
Svitavy
zdravotnické zařízení
ŠROUBÁRNA TURNOV, a.s.
Turnov
strojírenská výroba
BÍLOVECKÁ NEMOCNICE, a.s.
Bílovec
zdravotnické zařízení
CENTRUM LÉČBY POHYBOVÉHO APARÁTU, s.r.o.
Praha
zdravotnické zařízení
CLINICUM, a.s. - NEMOCNICE VYSOČANY
Praha
zdravotnické zařízení
DOMAŽLICKÁ NEMOCNICE, a.s.
Domažlice
zdravotnické zařízení
MARIE PACS
DOPRAVNÍ ZDRAVOTNICTVÍ a.s.
• NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ
Praha
zdravotnické zařízení
FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO
Brno
zdravotnické zařízení
FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY
Praha
zdravotnické zařízení
FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC
Olomouc
zdravotnické zařízení
FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA
Ostrava
zdravotnické zařízení
FAKULTNÍ NEMOCNICE V MOTOLE
Praha
zdravotnické zařízení
HORNICKÁ POLIKLINIKA OSTRAVA, s.r.o.
Ostrava
zdravotnické zařízení
INSTITUT NUKLEÁRNEJ A MOLEKULÁRNEJ MEDICÍNY
Banská Bystrica
zdravotnické zařízení
KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE a.s.
Karlovy Vary
zdravotnické zařízení
• NEMOCNICE V CHEBU
Cheb
zdravotnické zařízení
KARVINSKÁ HORNICKÁ NEMOCNICE a.s.
Karviná
zdravotnické zařízení
KLINIKA JL, s.r.o.
Praha
zdravotnické zařízení
KRAJSKÁ NEMOCNICE T. BATI, a.s.
Zlín
zdravotnické zařízení
KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a.s.
• MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, o.z.
Ústí nad Labem
zdravotnické zařízení
• NEMOCNICE CHOMUTOV, o.z.
Chomutov
zdravotnické zařízení
• NEMOCNICE MOST, o.z.
Most
zdravotnické zařízení
• NEMOCNICE TEPLICE, o.z.
Teplice
zdravotnické zařízení
• NEMOCNICE DĚČÍN, o.z.
Děčín
zdravotnické zařízení
MASARYKOVA NEMOCNICE, Privamed Healthia, s.r.o.
Rakovník
zdravotnické zařízení
MEDIPONT s.r.o., AMBULANTNÍ KLINIKA
České Budějovice
zdravotnické zařízení
MĚLNICKÁ ZDRAVOTNÍ, a.s. - NEMOCNICE MĚLNÍK
Mělník
zdravotnické zařízení
MEPHACENTRUM, a.s.
Ostrava
zdravotnické zařízení
MĚSTSKÁ NEMOCNICE HUSTOPEČE
Hustopeče
zdravotnické zařízení
MĚSTSKÁ NEMOCNICE MĚSTEC KRÁLOVÉ a.s.
Městec Králové
zdravotnické zařízení
MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA, příspěvková organizace
Ostrava
zdravotnické zařízení
PR O F I L S KU P I N Y O R 2013 – 2014
19
MĚSTSKÁ NEMOCNICE PLZEŇ, PRIVAMED a.s.
Plzeň
zdravotnické zařízení
NEMOCNICE BOSKOVICE s.r.o.
Boskovice
zdravotnické zařízení
NEMOCNICE BRANDÝS NAD LABEM, PP HOSPITALS, s.r.o.
Brandýs nad Labem
zdravotnické zařízení
NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace
Břeclav
zdravotnické zařízení
NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, a.s.
České Budějovice
zdravotnické zařízení
NEMOCNICE ČESKÝ TĚŠÍN, a.s.
Český Těšín
zdravotnické zařízení
NEMOCNICE FRÝDLANT, s.r.o.
Frýdlant
zdravotnické zařízení
NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD, příspěvková organizace
Havlíčkův Brod
zdravotnické zařízení
NEMOCNICE JABLONEC NAD NISOU, p.o.
Jablonec nad Nisou
zdravotnické zařízení
NEMOCNICE NA FRANTIŠKU
Praha
zdravotnické zařízení
NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
Moravská Třebová
zdravotnické zařízení
NEMOCNICE NOVÝ JIČÍN, a.s.
Nový Jičín
zdravotnické zařízení
NEMOCNICE PELHŘIMOV, příspěvková organizace
Pelhřimov
zdravotnické zařízení
NEMOCNICE PODLESÍ a.s.
Třinec
zdravotnické zařízení
NEMOCNICE SOKOLOV
Sokolov
zdravotnické zařízení
NEMOCNICE SVATÉ ZDISLAVY, a.s.
Velké Meziříčí
zdravotnické zařízení
NEMOCNICE TÁBOR, a.s.
Tábor
zdravotnické zařízení
NEMOCNICE TŘEBÍČ, příspěvková organizace
Třebíč
zdravotnické zařízení
NEMOCNICE TŘINEC, příspěvková organizace
Třinec
zdravotnické zařízení
NEMOCNICE V SEMILECH
Semily
zdravotnické zařízení
NEMOCNICE VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, a.s.
Valašské Meziříčí
zdravotnické zařízení
NEMOCNICE VE FRÝDKU-MÍSTKU, příspěvková organizace
Frýdek-Místek
zdravotnické zařízení
OBLASTNÍ NEMOCNICE
KLADNO, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Kladno
zdravotnické zařízení
OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
Příbram
zdravotnické zařízení
ODBORNÝ LÉČEBNÝ ÚSTAV JEVÍČKO
Jevíčko
zdravotnické zařízení
PANOCHOVA NEMOCNICE TURNOV, s.r.o.
Turnov
zdravotnické zařízení
PARDUBICKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE, a.s.
Pardubice
zdravotnické zařízení
POLIKLINIKA „LÍPA CENTRUM“
Praha
zdravotnické zařízení
POLIKLINIKA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, příspěvková organizace
Žďár nad Sázavou
zdravotnické zařízení
REVMATOLOGICKÝ ÚSTAV
Praha
zdravotnické zařízení
STŘEDOMORAVSKÁ NEMOCNIČNÍ a.s.
• odštěpný závod NEMOCNICE PROSTĚJOV
Prostějov
zdravotnické zařízení
• odštěpný závod NEMOCNICE PŘEROV
Přerov
zdravotnické zařízení
• odštěpný závod NEMOCNICE STERNBERK
Šternberk
zdravotnické zařízení
SVITAVSKÁ NEMOCNICE, a.s.
Svitavy
zdravotnické zařízení
ŠUMPERSKÁ NEMOCNICE, a.s.
Šumperk
zdravotnické zařízení
ÚRAZOVÁ NEMOCNICE V BRNĚ
Brno
zdravotnické zařízení
ÚSTECKÁ POLIKLINIKA, s.r.o.
Ústí nad Labem
zdravotnické zařízení
VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE a.s.
Ostrava - Vítkovice
zdravotnické zařízení
VOJENSKÁ NEMOCNICE BRNO
Brno
zdravotnické zařízení
VOJENSKÁ NEMOCNICE OLOMOUC
Olomouc
zdravotnické zařízení
Košice
zdravotnické zařízení
VÝCHODOSLOVENSKÝ ÚSTAV SRDCOVÝCH
A CIEVNYCH CHOROB, a.s.
ZDRAVOTNICKÝ HOLDING KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE a.s.
• OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN, a.s.
Jičín
zdravotnické zařízení
• OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD, a.s.
Náchod
zdravotnické zařízení
• OBLASTNÍ NEMOCNCIE TRUTNOV, a.s.
Trutnov
zdravotnické zařízení
• MĚSTSKÁ NEMOCNICE, a.s.
Dvůr Králové nad Labem
zdravotnické zařízení
20
IT INFRASTRUKTURA A SÍTĚ
ARAKO spol. s r. o.
Opava
strojírenství
ATEK s.r.o.
Moravská Třebová
výroba plastových dílů
BLANCO Professional CZ spol. s r. o.
Frýdek-Místek
strojírenská výroba
DEPRAG CZ a.s.
Lázně Bělohrad
strojírenská výroba
DRUŽSTEVNÍ ZÁVODY DRAŽICE - strojírna s r. o.
Benátky nad Jizerou
strojírenská výroba
FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC
Olomouc
zdravotnické zařízení
GRENA a.s.
Veselí nad Lužnicí
dřevařský a nábytkářský průmysl
GST AUTOMOTIVE SAFETY CZECH
Jevíčko
automotive
GYMNÁZIUM MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
Moravská Třebová
školství
GYMNÁZIUM JEVÍČKO
Jevíčko
školství
FABRIKA SVITAVY
Svitavy
multifunkční centrum
KOVOLIT a.s.
Modřice
strojírenská výroba
MACH Drůbež a.s.
Litomyšl
živočišná a potravinářská výroba
MACHALA, a.s.
Svitavy
výroba ortopedických matrací a lůžkovin
MĚSTO MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
Moravská Třebová
státní správa
MĚSTO SVITAVY
Svitavy
státní správa
MĚSTO JEVÍČKO
Jevíčko
státní správa
MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Ústí nad Orlicí
státní správa
MĚSTO POLIČKA
Polička
státní správa
MĚSTSKÁ KNIHOVNA SVITAVY
Svitavy
knihovna
NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD, p.o.
Havlíčkův Brod
zdravotnické zařízení
OBCHODNÍ TISKÁRNY a.s.
Kolín
tiskařský průmysl
OTIS, a.s.
Břeclav
výroba výtahů
a dalších vertikálních dopravních systémů
PARDUBICKÝ KRAJ
Pardubice
státní správa
PRAMET TOOLS, s.r.o.
Šumperk
strojírenská výroba
REGION ORLICKO-TŘEBOVSKO
státní správa
REHAU, s.r.o., závod Moravská Třebová
Moravská Třebová
výroba z plastů
RÜCKL CRYSTAL a.s.
Nižbor
výroba skla
STORY DESIGN, a.s.
Litomyšl
výroba reklamy, stojanů, nábytku
SVITAVSKÁ NEMOCNICE, a.s.
Svitavy
zdravotnické zařízení
TOS Znojmo, a.s.
Znojmo
strojírenská výroba
VHOS a.s.
Moravská Třebová
provozovatel vodovodů a kanalizací
VODÁRENSKÁ SVITAVY s.r.o.
Svitavy
provozovatel vodovodů a kanalizací
PR O F I L S KU P I N Y O R 2013 – 2014
21
OR-CZ spol. s r. o.
Brněnská 19
571 01 Moravská Třebová
tel.: + 420 461 361 111
fax: + 420 461 319 030
e-mail: [email protected]
GPS: LAT 49°45‘21“N
LONG 16°39‘39“E
www.orcz.cz
OR-CZ spol. s r. o.
pobočka Praha
Pod Višňovkou 21
140 00 Praha 4
tel.: + 420 603 583 689
tel.: + 420 261 211 446
e-mail: [email protected]
www.orcz.cz
OR-CZ spol. s r. o. SLOVAKIA
Gogolova 18
851 01 Bratislava
tel.: + 421 263 814 371
fax: + 421 263 814 373
e-mail: [email protected]
www.orcz.cz
OR-NEXT spol. s r. o.
Hlinky 102
603 00 Brno
tel.: + 420 543 425 300
fax: + 420 543 425 301
e-mail: [email protected]
www.ornext.cz
OR-NEXT spol. s r. o.
pobočka Praha
Pod Višňovkou 21
140 00 Praha 4
tel.: + 420 261 211 865
e-mail: [email protected]
www.ornext.cz
ORM spol. s r. o.
Hlinky 102
603 00 Brno
tel.: + 420 543 425 308
fax: + 420 543 425 301
e-mail: [email protected]
www.ormbrno.cz
www.orcz.cz
MÍSTA
IMPLEMENTAČNÍ
PODPORY:
České Budějovice
tel.: + 420 603 166 008
e-mail: [email protected]
Humpolec
tel.: + 420 737 802 434
e-mail: [email protected]
Uničov
tel.: + 420 605 406 809
e-mail: [email protected]
Download

PROFIL SKUPINY OR 2013-2014