ANNUAL REPORT
VÝROČNÍ ZPRÁVA
2011
Content / Obsah
Opening Word / Úvodní slovo
4/5
History of the Company UNIS / Historie společnosti UNIS
6/7
Basic Data of the Company / Základní údaje o společnosti
8/8
Facts and Numbers / Fakta a čísla
8/8
Company Structure / Struktura společnosti
11 / 11
Company Structure Description / Popis struktury společnosti
12 / 12
Organisation Scheme of the Company /
Organizační schéma společnosti
13 / 13
Quality Management / Řízení jakosti
14 / 14
Licence / Licence
15 / 15
Complex Supplies of Capital Equipment / Komplexní dodávky
vyšších investičních celků
16 / 17
Specialisation / Specializace
18 / 19
Control and Information Systems / Řídicí a informační systémy
20 / 21
Development and Production of Mechatronic and Embedded Systems /
Vývoj a výroba mechatronických a embedded systémů
22 / 23
Products and Proper Technologies / Vlastní výrobky a technologie
22 / 25
Selection of References / Výběr z referencí
26 / 27
Contact / Kontakt
30 / 30
Výroční zpráva 2011
3
Opening Word
Dear Friends and Colleagues
Let me inform you on behalf of the company UNIS, a.s. (join stock company) on results
reached by our company in the previous year 2011.
This year, the economy of the company was affected by several factors, the gradual start up
of supplies for the project of the AT8 unit, Naftan Novopolotsk, arrangement of its external
financing as well as general slow down of the Czech economy in inter-quarterly and interannual comparison. The only growth impulse was the foreigner trade thanks to which the
company UNIS succeeded to keep the same position in global markets.
The main activity of the company further includes the „turn-key“ projects (EPC/EPC-M) with
stress put on quality of realisation and high added value, mainly in investment development,
aimed at petro chemistry and oil refining, in full extent including our historically traditionally
strong professions of I&C, automation and electric systems. A significant increase in activities
can be seen in the field of project management and supplies of complex units even to
relatively complicated territories, including mainly the former USSR states, Middle and Far East.
Research and development within the scope of Mechatronic and Embedded Systems
department continued by co-operation in innovation of current CPSJ (control unit for TJ100
turbine) units with the aim of their application in TP100/TS100 motors control. Modernisation
of admixing units FACS for fire fighting vehicles together with extension of basic modules
brought success and another modification is being planned even for other utility vehicles. In
the field of renewable energy resources use, there continues co-operation referring supplies
of the control system for biomass processing.
The company continues the project of Czech air industry support in the field of research,
development and production, in which the company actively participated in previous
year. The main category includes the planes CS-23, small helicopters of the category CS-27
respectively other CS-VLA (ultra light, small and medium planes). The project in this category
is engaged mainly in design of modern analysis attitude, development of drive and control
system FADEC (Full Authority Digital Engine Control) on the basis of implementation of
modern control and information systems friendly to the environment.
The improvement of situation in Czech aviation industry is a part of long-term concept of
the Association of Plane Manufacturers (ALV), which we are active members of.
We continue our co-operation with universities in development of new technologies and
as participants of European projects. The cooperation resulted in the foundation company
Invea-tech, using new technologies for monitoring of data transfers in fast networks with
stress put on their protection. A part of this program development and mainly its practical
application is the certification of the UNIS company in the field of safe information handling
in compliance with ISO/IEC 27001:2005. The co-operation is further developed with the aim
of being not only one of the first users of new technologies, but so as it also participates in
their development.
I would like to thank all the participants for good results.
Jiří Kovář
C.E.O. and General Director
4
Annual Report 2011
Úvodní slovo
Vážení obchodní partneři,
dovolte mi, abych Vás jménem společnosti UNIS, a.s. informoval o výsledcích za uplynulý
rok 2011.
Na hospodaření společnosti se v tomto roce projevilo hned několik faktorů, pozvolný
rozběh dodávek pro projekt jednotky AT8, Naftan Novopolock, zajištění jeho externího
financování a také celkové zpomalování české ekonomiky jak v mezikvartálním, tak
i meziročním srovnání. Jediným růstovým impulsem se tak stal zahraniční obchod a díky
tomu si společnost UNIS dokázala udržet stejnou pozici na světovém trhu.
Hlavní a nosnou činností společnosti i nadále zůstávají projekty „na klíč“ (EPC/EPC-M)
s důrazem na kvalitu provedení a vysokou přidanou hodnotu, především v investiční
výstavbě zaměřené do oborů petrochemie a rafinace ropy, a to v plném rozsahu včetně
našich historicky tradičně silných profesí měření a regulace, automatizace a elektrických
systémů. Podstatný nárůst činností jsme zaznamenali v oblasti řízení projektů a dodávek
kompletních celků i do relativně složitých teritorií zahrnujících zejména státy bývalého SSSR,
Střední a Dálný východ.
Výzkum a vývoj v rámci sekce Mechatronické a embedded systémy pokračoval spoluprací
na inovaci stávajících jednotek CPSJ (řídicí jednotka chodu turbíny TJ100) s cílem jejich
nasazení při řízení motorů TP100/TS100. Modernizace jednotek přiměšování FACS pro hasicí
vozy, spolu s rozšířením základních modulů, přineslo úspěch a plánuje se další modifikace
i pro jiná užitková vozidla. V oblasti využití obnovitelných zdrojů energie je dále rozvíjena
spolupráce na dodávkách řídicího systému spalování biomasy.
Společnost pokračuje v projektu podpory českého leteckého průmyslu ve výzkumné,
vývojové a výrobní oblasti, do kterého se v loňském roce aktivně zapojila. Hlavní kategorií
jsou letouny CS-23, malé vrtulníky kategorie CS-27 popř. jiná CS-VLA (velmi lehká, malá
a střední letadla). Projekt v této kategorii se zabývá hlavně návrhem moderního přístupu
analýzy, vývojem pohonu a systémem řízení FADEC (Full Authority Digital Engine Control)
na bázi implementace moderních řídicích a informačních systémů šetrných k životnímu
prostředí.
Zlepšení situace českého leteckého průmyslu je součástí dlouhodobé koncepce Asociace
leteckých výrobců (ALV), jejíž jsme aktivními členy.
Nadále spolupracujeme s vysokými školami na vývoji nových technologií i jako účastníci
evropských projektů. Hmatatelným výsledkem bylo založení společné firmy Invea-tech, která
využívá nové technologie k monitorování přenosů dat v rychlých sítích s důrazem na jejich
zabezpečení. Součástí rozvíjení tohoto programu a zejména jeho nasazování v praxi se stala
certifikace společnosti UNIS z hlediska nakládání s bezpečnými informacemi v souladu s ISO/
IEC 27001:2005. Tato spolupráce je nadále rozvíjena s cílem být nejen mezi prvními uživateli
nových technologií, ale podílet se též na jejich vývoji.
Mé poděkování za dobré výsledky patří všem zúčastněným.
Jiří Kovář
Generální ředitel a předseda představenstva UNIS, a.s.
Výroční zpráva 2011
5
History of the Company
UNIS
The company UNIS was established in May 1990 as an exclusively Czech private company
without any foreign capital participation.
As from the beginning, the focal point of the company activities included process control,
extended in offer of electrical part solution offers in 1995 - i.e. feeding and distribution
systems and in 2002 there was added the implementation of manufacturing information
systems.
A majority of activities aims at large capital equipment in petrochemical and chemical
industry and in power industry. Many applications in petrochemical industry allowed
obtaining the technological processes control from the portfolio of leading global licensors.
In the power industry field, UNIS is able to offer complex management of large power plant
or heating plant blocks including safety automation and turbines control. In the field of batch
production (pharmacy, special chemistry, etc.), UNIS is the supplier of complex solutions
of manufacturing processes control supporting the rules of right manufacturing practice
including the systems validation. There are also other important features like experience in
successful application in glass technologies management, building material manufacture
technologies, metal-working industry, tool plants and molding shops and re-construction
of automated lines.
As from the beginning of its existence, the company presented as a design, engineering
and supplier company. The fact the activities of the company UNIS aim at several branches
arranges strong stability of the company and its further dynamic growth. The business
advantages include appropriately inter-connected offers from the fields of technology
management and manufacturing information systems, offering - together with solutions of
electrical feeding and distribution systems - ideal combinations for complex solutions of I&C,
control systems and electrical parts.
Obtaining the first order for complex engineering for high-level capital equipments
(EPC-M) in 1998 aimed the company UNIS more towards technological process specialisation
to activities with higher added value.
At the present time, the UNIS company is able to perform large orders in our country and
abroad in the volumes of billions of Czech crowns, including assistance with arrangement
of purchaser financing of capital equipment in co-operation with Czech banks and EGAP
(Export Guarantee and Insurance Corporation). Many successfully performed orders
represent excellent reference for our service and this is a foundation stone for business
relations development. Important parts of the company activities are consulting and advisory
activities in introduction of industrial automation and arrangement of complex supplies of
high capital equipment.
In 2008 the company changed its legal form from UNIS, spol. s r.o. (Limited Liability
Company) to UNIS, a.s. (Joint Stock Company).
Other activities distinguishing the UNIS company from its competitors include control of
critical and uninterrupted processes, optimisation and modelling of technological processes
with stress put on higher control systems of the Advanced Control type, development and
application of proper manufacturing information system PHARIS®, development of SW
tool for creation of applications C&IS Designer, proper development and manufacture of
SW and HW oriented at „embedded“ systems and their application in the field of aircraft,
microprocessor and automotive industry.
6
Annual Report 2011
Historie společnosti
UNIS
Společnost UNIS byla založena v květnu 1990 jako ryze česká soukromá společnost bez účasti
zahraničního kapitálu.
Těžištěm činností společnosti se od počátku stalo řízení technologických procesů, které se
v roce 1995 rozšířilo o nabídku řešení silnoproudé části, tj. napájecích a distribučních systémů
a v roce 2002 též o implementace výrobních informačních systémů.
Převážná část stávajících aktivit je zaměřena na velké investiční celky v petrochemickém,
chemickém průmyslu a energetice. Řada aplikací v petrochemickém průmyslu umožnila
osvojit si řízení technologických procesů z portfolia předních světových licensorů.
V energetice je UNIS schopen nabídnout komplexní řízení velkých elektrárenských či
teplárenských bloků včetně zabezpečovací automatiky a řízení turbín. V oblasti šaržovité
výroby (farmacie, potravinářství, speciální chemie, apod.) je UNIS dodavatelem komplexních
řešení řízení výrobních procesů podporujících pravidla správné výrobní praxe včetně validace
těchto systémů. Nezanedbatelné jsou i zkušenosti z úspěšných aplikací při řízení sklářských
technologií, technologií výroby stavebních hmot, kovovýroby, lisoven plastů a rekonstrukcí
automatizovaných linek.
Od začátku existence se společnost prezentuje jako projekční, inženýrská a dodavatelská
firma. Skutečnost, že aktivity společnosti UNIS směřují do několika oborů, zajišťuje značnou
stabilitu firmy a její další dynamický růst. Obchodní výhodou je vhodně se doplňující
nabídka z oblasti řízení technologií a výrobních informačních systémů, která spolu s řešením
napájecích a distribučních systémů elektro - silnoproudu nabízí ideální kombinace při
komplexním řešení částí MaR, řídicích systémů a elektro.
Získání první zakázky v roce 1998 na komplexní inženýring pro vyšší investiční celek
(EPC-M) nasměrovalo společnost UNIS více k technologickému zaměření a poskytování
činnosti s vyšší přidanou hodnotou.
V současné době je společnost UNIS schopna realizovat velké zakázky v tuzemsku
i v zahraničí v objemu řádově miliard korun, a to včetně pomoci při zajištění odběratelského
financování investičních celků ve spolupráci s českými bankami a EGAP (Exportní garanční
a pojišťovací společnost, a.s.). Úspěšně realizované zakázky, představují dobré reference na
naše služby a jsou základním stavebním kamenem při budování dalších obchodních vztahů.
Důležitou částí činnosti společnosti jsou konzultace a poradenství při zavádění průmyslové
automatizace a při zajišťování komplexních dodávek vyšších investičních celků.
Společnost v roce 2008 změnila právní formu, z UNIS, spol. s r.o. se stala společnost UNIS, a.s.
K dalším aktivitám odlišujících společnost UNIS od konkurence se řadí řízení kritických
a nepřerušitelných procesů, optimalizace a modelování technologických procesů s důrazem
na vyšší prvky řízení typu „Advanced Control“, vývoj a nasazování vlastního výrobního
informačního systému PHARIS®, vývoj SW nástroje pro tvorbu aplikací C&IS Designer, vlastní
vývoj a výroba HW orientovaná na „embedded“ systémy a jejich aplikace v oblasti leteckého,
mikroprocesorového a automobilového průmyslu.
Výroční zpráva 2011
7
Basic Data of the Company /
Základní údaje o společnosti
UNIS, a.s.
Company ID / IČO
00532304
Tax ID / DIČ
CZ00532304
Authorised Capital / Základní kapitál
102 000 000 CZK / Kč
Registration by the Commercial Register of the Regional Court in Brno, section B, insert 5611 / Registrace OR u KS v Brně, oddíl B., vložka 5611
Facts and Numbers / Fakta a čísla
16
09
Economic Results / Hospodářské výsledky
93
94
96
97
98
99
00 01
20
02
03
04
05
06
07
08
47
8
48
8
40
0
42
0
32
0
42
2
49
0
29
7
26
0
95
09
27
7*
25
3*
16
9
16
5
17
2
18
3
18
6
16
7
42
4
2
12
32
65
90
10
5
14
4
13
6
13
8
15
9
16
8
174
Development of the Number of Employees / Vývoj počtu zaměstnanců
10 11
20
17
0
92
17
5
80
90 91
19
61
23
4
14
5
47
8
50
4
41
6
65
0
72
3
80
3
11
10
Turnover development (in mil. CZK) / Vývoj obratu (v mil. Kč)
90 91
19
92
93
94
95
96
97
98
99
00 01
20
02
03
04
05
06
07
08
09
10 11
20
* since 2010 there is stated the total physical number of employees of UNIS, a.s. including branch offices and daughter companies /
od roku 2010 je uváděn celkový fyzický počet zaměstnanců UNIS, a.s. včetně poboček a dceřiných společností
8
Annual Report 2011
Share of Orders from the Point of View of End User (in mil. CZK) / Podíl zakázek z pohledu konečného uživatele
(v mil. Kč)
Domestic orders / Tuzemské zakázky
Foreign orders / Zahraniční zakázky
125,741
425,908
Share of Orders from the Point of View of Branch Classification (in mil. CZK) / Podíl zakázek dle oborového
členění (v mil. Kč)
3HWURFKHPLFDOLQGXVWU\/
3HWURFKHPLH
3RZHULQGXVWU\/
(QHUJHWLND
&KHPLVWU\/
&KHPLH
510,359
1,545
2,894
MES/
MES
16,739
0HFKDWURQLFDQGHPEHGGHGV\VWHPV/
0HFKDWURQLFNpDHPEHGGHGV\VWpP\
11,551
Others/
Ostatní
8,561
Research and development – subsidised projects (in thous. CZK) / Vývoj a výzkum – dotované projekty (v tis. Kč)
Project / Projekt
6XEYHQWLRQVLQ / Dotace v roce 2011
472
&$.$
VLAM
293
ICSE
2 173
MOST
1 865
RSTS
704
MIST
SCAR
995
153
SONI
2 378
ESPO
ACTU
307
47
OTHERS / OSTATNÍ
In total / Celkem
CAKA
VLAM
ICSE
MOST
RSTS
MIST
SCAR
SONI
ESPO
ACTU
Others
958
10 309
Applied Cybernetics Centre
Virtual Laboratory of Technique Application
Intelligent System for Control of the Agglomeration Power System
Modernization Of Small Transport Aircraft to Increase Operation Effectiveness
and Economy
The Development of Turbo-Shaft Engine Designated for Light Helicopters and
Unmanned Aircrafts
MIlitary Small TRAnsport aeropLane
SCAlable & Reconfigurable Electronics Platforms and Tools
Embedded Service Oriented Monitoring, Diagnostics and Control: Towards the
Asset-aware and Self-recovery Factory
Efficient Systems and Propulsion for Small Aircraft
Modular Electro Mechanical Actuators for ACARE 2020 Aircraft and Helicopters
Financial Support of Trade Fair Events in 2011
Výroční zpráva 2011
9
REALIZOVANÉ DOTAČNÍ PROJEKTY
CAKA (2005-2011) č. projektu 1M6840770004
Program MŠMT:
Název projektu:
Příjemce:
Spolupříjemce:
Výzkumná centra - Centrum aplikované kybernetiky
Implementace generování inicializačního kódu mikroprocesoru
ČVUT v Praze
UNIS, a.s. (Smlouva prodloužena, původní termín ukončení projektu r. 2009, nový termín ukončení projektu r. 2011)
VLAM (2006-2011) č. projektu 2C06008
Program MŠMT:
Název projektu:
Příjemce:
Spolupříjemci:
Národní program výzkumu II, Informační technologie pro znalostní společnost (2C)
Virtuální laboratoř aplikace mikroprocesorové techniky
UNIS, a.s.
VUT V Brně, UTIA AV ČR
ICSE (2006-2011) č. projektu 2C06007
Program MŠMT:
Název projektu:
Příjemce:
Spolupříjemce:
Národní program výzkumu II, Informační technologie pro znalostní společnost (2C)
Inteligentní systém pro řízení energetického systému městské aglomerace
UTB ve Zlíně
UNIS, a.s.
MOST (4/2010-3/2013) č. proj. FR-TI2/557
Program MPO:
Název projektu:
Příjemce:
Spolupříjemce:
TIP 2010
Modernizace malého dopravního letounu za účelem zvýšení efektivnosti a ekonomie jeho provozu
Aircraft Industries, a.s.
UNIS, a.s.
RSTS (10/2010-12/2012) č. proj. FR-TI2/313
Program MPO:
Název projektu:
Příjemce:
Spolupříjemce:
TIP 2010
Vývoj turbohřídelového motoru určeného pro lehké vrtulníky
První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s.
UNIS, a.s.
MIST (1/2011-12/2013) č. proj. FR-TI3/333
Program MPO:
Název projektu:
Příjemce:
Spolupříjemce:
TIP 2011
MISTRAL – Malý vojenský dopravní letoun
Evektor, spol. s r.o.
UNIS, a.s.
7.rámcový program EU pro VaV: SCARLETT (5/2008-4/2012) č. proj. 211439
Název projektu:
Koordinátor:
Příjemce č.30:
SCAlable&Reconfigurable Electronics Platforms and Tools
Thales-Avionics SA
UNIS, a.s.
SONI (3/2010-12/2012) kód. proj. (MŠMT) 7H10008, č. proj. (EK) 100223
Výzva:
Projekt MŠMT:
Název projektu:
Koordinátor:
Příjemce č.15
ARTEMIS JU 2009 Call
projekt mezinárodní spolupráce
Embedded Service Oriented Monitoring, Diagnostics and Control: Towards the Asset-aware and Self-recovery Factory
Hermia Itd.
UNIS, a.s.
ESPO (10/2011-9/2015) č. proj. 284859
Název projektu:
Koordinátor:
Příjemce č.9
Efficient Systems and Propulsion for Small Aircraft
První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s.
UNIS, a.s.
ACTU (11/2011-10/2014) č. proj. 284915
Název projektu:
Koordinátor:
Příjemce č.54:
Modular Electro Mechanical Actuators for ACARE 2020 aircraft and helicopters
Goodrich Actuation systems SAS
UNIS, a.s.
Ostatní:
Finanční podpora veletržních akcí za rok 2011, závěr projektu INTE.
Dotace u výše uvedených projektů poskytnuta ze státního rozpočtu ČR, z prostředků Evropského společenství z rámcových programů EU pro
výzkum a vývoj.
10
Annual Report 2011
Company Structure / Struktura společnosti
UNIS, a.s.
ООО БелАСУСИнК
UNIS Invest, s.r.o.
INVEA-TECH, a.s.
UNIS Real, s.r.o.
Mycroft Mind, a.s.
UNIS SLOVENSKO,
spol. s r.o.
UNIS Marketing
Consultancy of
Economic Comercial,
Lda
UNIS PUBLISHING,
spol. s r.o.
Акционерное
Общество – АО
(УНИС) в г. Москве
Филиал Акционерного
Общества – АО (УНИС)
в г. Усинск
UNIS in Iraq
УНИС
НЕФТЕПРОЙЕКТ
LAVIMONT
INTERNATIONAL,
s.r.o
Network Security
Monitoring Cluster
HORÁCKO s.r.o.
OOO (UNIS, spol. s r.o.)
(Чешская Республика)
в Республике Беларусь
UH PARK a.s.
100 % ownership / vlastnictví
partial townership / podílové vlastnictví
representation abroad / zastoupení v zahraničí
Výroční zpráva 2011
11
Company Structure Description /
Popis struktury společnosti
In the course of development of the company UNIS, a.s. there were
purchased or founded several subjects, creating an inter-connected
and functioning unit as to this date.
If we divide the whole structure to several logic levels, then
the first (supporting) level includes UNIS Invest, s.r.o., UNIS Real,
s.r.o., HORÁCKO s.r.o. and UH PARK a.s., arranging investments
into real estates, buildings administration and quiet background
for the company branch offices as well as for other independent
business subjects. The level is closed by UNIS PUBLISHING spol.
s r.o., arranging publication of specialised publications from own
production as well as from independent sources.
The second imaginary level may contain our branch offices and
affiliated companies abroad. One of those first established is UNIS
SLOVENSKO, spol. s r.o., covering our activities in Slovakia and
actively participating in establishment of the branch office UNIS in
Iraq which it is inter-connected with up to now. The above mentioned
UNIS Iraq supervises the support of existing clients (SCOP, NRC, MRC)
and pending projects as well as mapping of the market situation
in the whole region of Near East. A logical step in the company
expansion to the territories of former USSR and mainly the Russian
Federation was the establishment of the branch office АО (УНИС)
in Moscow, necessary for arrangement and maintenance of licences
and general support. Establishment of another branch office in the
territory of RF – the affiliated company Филиал АО (УНИС) in Usinsk
proved to be necessary for co-ordination of works and management
of construction operations. Equivalent activities including complete
support in the whole territory of the relevant state is performed by
our branch office ООО (UNIS spol. s r.o.) in the Republic of Belarus.
The Portuguese branch office UNIS Marketing Consultancy of
Economic Comercial, Lda, initially served as a satellite connection of
the company with Western Europe and it did not loose its importance
even at the beginning of the new decade.
On the third level there are the companies with their results
directly supporting the development of resulting products. These are
the companies Network Security Monitoring Cluster, INVEA-TECH,
a.s., and Mycroft Mind, a.s., with their main activities including
research and development in the field of monitoring and protection
of computer networks. In this way they support a secondary but
hopefully developing field of our company- the manufacture
information systems PHARIS®.
The most significant part of the third level is the daughter company
УНИС НЕФТЕПРОЕКТ, arranging support of engineering and design
activities not only in the territory of Byelorussia but in all the Russian –
speaking territories. Another important function performed together
with OOO БелАСУСинк is the local support of an important client
OAO NAFTAN Novopolotsk, Byelorussia. The last company on this
level is the company LAVIMONT INTERNATIONAL, s.r.o., providing
supplies of equipment and works in investment constructions.
All these parts together with the parent base in the Czech Republic
make the company UNIS, a.s., which is able to manage the most
complicated tasks all around the world in this way.
12
Annual Report 2011
Během rozvoje společnosti UNIS, a.s. došlo k založení, případně
k akvizici několika subjektů, které k dnešnímu dni tvoří vzájemně
propojený fungující celek.
Pokud celou struktury rozdělíme do několika logických úrovní,
potom na té první (podpůrné) nalezneme UNIS Invest, s.r.o., UNIS
Real, s.r.o., HORÁCKO s.r.o. a UH PARK a.s., které zajišťují investice
do nemovitostí, správu budov a klidné zázemí nejen pobočkám
společnosti, ale i dalším nezávislým podnikatelským subjektům.
Tuto úroveň pak uzavírá UNIS PUBLISHING spol. s r.o., který
zajišťuje vydávání odborných publikací jak z vlastní produkce, tak
i z nezávislých zdrojů.
Do druhé pomyslné úrovně můžeme zařadit naše pobočky
a filiálky v zahraničí. Jednou z prvních založených je UNIS
SLOVENSKO, spol. s r.o., který pokrývá nejen naše aktivity na
Slovensku, ale aktivně vystupoval při vzniku pobočky UNIS in Iraq, se
kterou je propojen doposud. Zmíněný UNIS Iraq dohlíží na podporu
stávajících zákazníků (SCOP, NRC, MRC) a běžících projektů, stejně
jako na mapování aktuální situace na trhu v celém regionu Blízkého
východu. Logickým krokem při expanzi společnosti na teritoria
bývalého SSSR a speciálně Ruské Federace, bylo založení moskevské
pobočky АО (УНИС) в г. Москве nezbytné pro zajištění a údržbu
licencí a obecnou podporu. Založení další pobočky na teritoriu Ruské
Federace a to Филиал АО (УНИС) в г. Усинск, se ukázalo nezbytným
pro koordinaci prací a řízení chodu na stavbě. Ekvivalentní činností
včetně kompletní podpory na celém území příslušného státu se
stará naše pobočka ООО (UNIS spol. s r.o.) в Республике Беларусь.
Portugalská pobočka UNIS Marketing Consultancy of Economic
Comercial, Lda, v začátcích sloužila, jako satelitní propojení firmy
se západní Evropou a svůj význam neztratila ani v počátku nového
desetiletí.
Na třetí úrovni jsou pak společnosti, které svými výsledky přímo
přispívají k rozvinutí výsledných produktů. Jsou to společnosti
Network Security Monitoring Cluster, INVEA-TECH, a.s. a Mycroft
Mind, a.s., jejichž hlavní činností je výzkum a vývoj v oblasti
monitorování a zabezpečování počítačových sítí. Podporují tak
jednu byť z vedlejších, ale zároveň nadějně se rozvíjejících oblastí naší
společnosti, což je vývoj a implementace výrobního informačního
systému - PHARIS®.
Nejvýznamnější složkou třetí úrovně je dceřiná společnost УНИС
НЕФТЕПРОЕКТ, která zajišťuje podporu inženýrské a projekční
činnosti nejen na území Běloruska, ale na všech rusky hovořících
teritoriích. Neméně důležitou funkcí vykonávanou spolu s OOO
БелАСУСинк, je místní podpora významného zákazníka OAO
NAFTAN Novopolock, Bělorusko. Poslední společností z této úrovně
je společnost LAVIMONT INTERNATIONAL, s.r.o., která poskytuje
dodávky zařízení a prací v investiční výstavbě.
Všechny tyto složky pak společně s mateřskou základnou v ČR
tvoří společnost UNIS, a.s., která je tak schopna zvládat nejsložitější
úkoly po celém světě.
Organisation Scheme of the Company /
Organizační schéma společnosti
General Director Chairman of the
Board of Directors
Mr. Jiří Kovář
tel.: +420 541 515 200
[email protected]
Members of the Board of
Directors
Mr. Petr Špringer
Mr. Ladislav Chodák
Financial Director
Mr. Miroslav Dosoudil
tel.: +420 541 515 210
[email protected]
Technical Director
Mr. Vladimír Rakšany
tel.: +420 541 515 611
[email protected]
Members of the Supervisory
Board
Mr. Petr Kotek
Ms. Hana Krutišová
Project Management
Director
Mr. Matouš Životek
tel.: +420 541 515 280
[email protected]
Quality Management
Mrs. Věra Konečná
tel.: +420 541 515 217
[email protected]
Commercial Director
Mr. Luboš Glozar
tel.: +420 541 515 232
[email protected]
Chairman of the Supervisory Board
Mr. Miroslav Dosoudil
tel.: +420 541 515 210
[email protected]
Controlling
Mr. Marek Zezula
tel.: +420 541 515 218
[email protected]
Airworthiness Quality
Management
Mr. Jiří Smolek
tel.: +420 541 515 221
[email protected]
Marketing & Sales
Mr. Libor Jaroš
tel.: +420 541 515 274
[email protected]
Purchasing
Mr. Juraj Macalák
tel.: +420 541 515 216
[email protected]
Industrial Process
Control
Mr. Lubomír Korček
tel.: +420 541 515 272
[email protected]
Instrumentation and
Control Design
Mr. Petr Smrčka
tel.: +420 541 515 208
[email protected]
Electrical Design
Mr. Michal Balcárek
tel.: +420 541 515 262
[email protected]
Mechatronic Systems
Mr. Vladimír Opluštil
tel.: +420 541 515 541
[email protected]
Process & Mechanical
Engineering
Mr. Bronislav Staněk
tel.: +420 541 515 205
[email protected]
Control & Information
System
Mr. Leoš Hons
tel.: +420 541 515 266
[email protected]
Výroční zpráva 2011
13
Quality Management / Řízení jakosti
UNIS received Lloyd’s Register Quality Assurance certification as early
as 1995, in accordance with the ISO 9001:94 applicable to design,
development, procurement, assembly, system integration including
software development according to TickIT – scheme, installation
and commissioning of instrumentation, control and information
systems, electrical installations and servicing of supplied equipment,
design, development, manufacturing, servicing and general purpose
applications.
In 2009, there was performed a trouble-free transition to a new
revision of the standard ISO 9001:2008. In November 2011, there was
performed the last re-certification audit of the company for now and
the company UNIS obtained a new certificate for the forthcoming
three-year period.
In 2010 there was re-certified the certification on quality
management system compliance with the requirements of the
standard ČOS 051622 (AQAP 2110), obtained by the company UNIS
in 2007.
Need to protect information and information of customers led
UNIS in 2008 to implementation of information security management
system in accordance with standard ISO/IEC 27001:2005. Together
with this system there was also implemented, and successfully
certified, IT service management system in accordance with
standard ISO/IEC 20000-1:2005, mainly as a support of our product
– manufacturing information system PHARIS®. In November 2011,
there was successfully performed the re-certification audit and the
company UNIS obtained new certificates for another three-year
period.
UNIS considers this certificate to be basic prerequisite for the
continuous improvement of all activities.
In 2003, the company UNIS obtained - based on fulfilment
of requirements of the regulations CAA-TI-026 and JAR 21 - an
authorisation from the Office for Civil Aviation of the Czech
Republic - for design and manufacture of aircraft engineering. After
the admission of the CR to the EU, the company obtained a new
authorisation for manufacture of aircraft engineering - the EASA POA,
in compliance with instructions of the EC commission No. 1702/2003,
part 21, section A, chapter G.
In December 2005, the company UNIS obtained the consent of the
Office for Civil Aviation of the Czech Republic to use the system of
avionic modules (SAM) in civil aviation.
An important priority in the course of all the activities remains to
be the environmental protection as well as health protection at work,
while statutory requirements make a part of internal regulations of
the company and their fulfilment is regularly controlled.
14
Annual Report 2011
Společnost UNIS byla certifikována firmou Lloyd’s Register Quality
Assurance již v roce 1995 a to v souladu s normou ISO 9001:94
pro navrhování, vývoj, dodávky, kompletaci, systémovou integraci
včetně vývoje software v souladu s programem TickIT, pro instalaci
a přejímací testy přístrojové techniky, řídicí a informační systémy,
silnoproudá zařízení a servisní služby pro dodaná zařízení.
V roce 2009 proběhl bezproblémový přechod na novou revizi
normy ISO 9001:2008. V listopadu roku 2011 úspěšně proběhl ve
společnosti zatím poslední recertifikační audit a UNIS tak obdržel
nový certifikát na následující tříleté období.
V roce 2010 došlo k recertifikaci osvědčení o shodě systému
managementu jakosti s požadavky normy ČOS 051622 (AQAP 2110),
kterou společnost UNIS získala v roce 2007.
Stále nutnější potřeba chránit informace vlastní i informace našich
zákazníků vedla UNIS v roce 2008 k zavedení systému řízení bezpečnosti informací v souladu s normou ISO/IEC 27 001:2005.
Společně s tímto systémem řízení byl zaveden i systém řízení služeb
v oblasti IT v souladu s normou ISO/IEC 20000-1:2005, zejména jako
podpora našeho produktu - výrobního systému PHARIS®. V listopadu
roku 2011 proběhl úspěšně recertifikační audit a společnost UNIS
obdržela nové certifikáty na další tříleté období.
Dosažení certifikátů považuje společnost UNIS za základní
podmínku pro neustálé zlepšování všech svých činností.
V roce 2003 získala společnost UNIS, na základě splnění požadavků předpisů CAA-TI-026 a JAR 21, od Úřadu pro civilní letectví
České republiky oprávnění pro projektování a výrobu leteckých
zařízení. Po vstupu ČR do EU získala společnost na výrobu leteckých
zařízení nové oprávnění EASA POA, v souladu s nařízením komise ES
č.1702/2003, část 21, oddíl A, hlava G.
V prosinci roku 2005 získala společnost UNIS také souhlas ÚCL ČR
s použitím systému avionických modulů (SAM) v civilním letectví.
Důležitou prioritou během veškerých aktivit zůstává jak ochrana
životního prostředí, tak i ochrana zdraví při práci, přičemž zákonné
požadavky jsou součástí interních směrnic společnosti a jejich dodržování je pravidelně kontrolováno.
Licence / Licence
The UNIS company hold the authorization licenses to perform of
project in the fields of chemistry, oil & gas, power generation and
ecology in the territory of Russia, Belarus and Kazakhstan.
Společnost UNIS je vlastníkem licencí, které ji opravňují realizovat
komplexní projekty v oblasti chemie, petrochemie, energetiky
a ekologie na teritoriu Ruska, Běloruska a Kazachstánu.
The UNIS Licence for the territory of Russian Federation /
Licence UNIS pro teritorium Ruské federace
The Licence of General Designer / Licence Generálního
Projektanta
The Licence of General Contractor / Licence Generálního
Dodavatele
The company UNIS is a member of МОП – International Association
of Designers / «Международное объединение проектировщиков»
and МАС – International Alliance of Builders / «Международный
альянс строителей»
Společnost UNIS je členem МОП – Mezinárodní společenství projektantů «Международное объединение проектировщиков»
a МАС – Mezinárodní aliance stavitelů «Международный альянс
строителей»
The UNIS Licence for the territory of Belarus /
Licence UNIS pro teritorium Běloruska
The Licence of General Designer and Contractor /
Licence Generálního Projektanta a Dodavatele
Licence of UNIS for the
territory of Kazakhstan /
Licence UNIS pro teritorium
Kazachstán
The Licence of related company UNIS Nefteproekt for the territory of Belarus /
Licence dceřiné firmy UNIS Nefteprojekt pro teritorium Běloruska
The Licence of General Designer / Licence Generálního
Projektanta
The Licence of General Contractor / Licence Generálního
Dodavatele
Výroční zpráva 2011
15
Complex Supplies of Capital Equipment
While strengthening its position among important engineering
companies on Czech market in its main and dominant fields, the
company UNIS gradually moves towards suppliers of complete capital equipments in all professions and so the company becomes of
fully range of EPC (Engineering Procurement Construction) and EPCC
(Engineering Procurement Construction Commissioning) provider.
It concerns elaboration of project documentation of process,
mechanical, civil, I&C and electrical parts, supplies of equipment and
erection, commissioning and start-up of the units including performance of guarantee tests.
The services and activities are completed by an offer of pre-project
planning (PPP) and engineering and technical advisory services.
The company UNIS aims at projects realisation on „turn key“ basis,
i.e. on the basis of contracts of EPC or EPC-M. The EPC (Engineering,
Procurement, Construction) or EPCM (Engineering, Procurement,
Construction - Management) forms allow arrangement of complex
realisation of the project from initial intention up to start-up while
fulfilling the fixed schedule and fixed price according to a precisely
defined subject.
UNIS as the general contractor offers a complex package of
services from one source, including assistance in arrangement of
financing by the customer.
Based on such realisation of capital equipment, it is possible to
characterise the following as the main benefits of a client:
• Arrangement of responsibility for Engineering, Procurement
and Construction from a sole sources and consequent release of
proper management for efficient fulfilment of own activities,
• Complex solution of project requirements,
(Function of a General Designer)
• Transfer of schedule and finance risks
(fixed price) to the contractor
• Significant reduction of time from the initial intention to start-up
• Use of abilities that the client does not have
• Co-ordination of all the processes and activities in the course
of the project as critical for fulfilment of time and financial
parameters of realisation (Function of a General Contractor)
The UNIS company is ready to arrange the above stated complex
supplies of capital equipment or their parts mainly in the following
industrial branches:
• Crude Oil and Natural Gas Processing
• Petrochemical and Refining Industry
• Heating and Power Industry
• Ecology
Selection of Realised Projects
New Refinery “Antey”, Krasnodar, Russia
The refinery with capacity of 6 mil. ton of oil / year with deep
processing of oil. At the present time there has been processed the
Feasibility Study and we help the investor to arrange financing. The
company Unis will be in the position of a General Designer and Contractor. The realisation will be performed in 2012 – 2020 and there are
supposed five independent phases of construction:
• Atmospheric distillation of crude oil, desulphurization of gasoline,
kerosene and diesel (EURO 5), construction of infrastructure plant.
• Vacuum distillation of atmospheric residual and visbreaking
(maximisation of production of vacuum gas oil).
• Hydrocrack vacuum gas oil (maximisation of diesel production)
• Hydrocrack of vacuum residual, de-asphaltising, residual
gasification (to achieve maximal reprocessing depth).
• Aromatic complex (production of benzene, paraxylene)
16
Annual Report 2011
Delay Coker Unit
In 2011, the company UNIS participated in project works on Delay
Coker Unit for the company OAO Naftan Novopolock. UNIS arranges
for the licensor of the technologies – the company Foster Wheeler
Iberia and its co-operating sub-contractor Duro Felguera – localisation of the whole project documentation for Belarus standards and
internal regulations of the client, including complete processing of
auxiliary units. UNIS also participates in the design in professions of
I&C, CS and Electro. Project documentation is to be finished in 2013.
Atmospheric Distillation Unit AT-8
In 2006, the company UNIS started a significant project of atmospheric distillation AT-8 in Byelorussia, the client being the company
OAO Naftan Novopolotsk.
The company UNIS holds the position of general designer and it
arranges detail design documentation in all the professions, supplies
of equipment and start-up.
The project consists of the following main units:
• Primary atmospheric distillation
• Stabilisation and consequent distillation
• Gas fractionalisation
• Iso-pentane separation
The basic aims of reconstruction include mainly arrangement of stability of supplies for products during necessary service shut-downs,
when – thanks to the realisation of the project of AT-8 modernisation
and consequently also the vacuum block at AVT-2 – it will be possible
to perform the works in much more efficient way, without impact on
processing capacities of the plant.
After reconstruction, the capacity of the unit will be 6 million ton
of crude oil / year, while in the Unit of stabilisation and consequent
distillation, there will be processed on extra basis 138 tons / hour of
petrol from other units of the plant.
In the course of the year 2011 we succeeded to order most of
the technological equipments and some devices were successfully
supplied.
It is planned for the finishing of project to occur in 2013.
Atmospheric Distillation Unit AT-1
In 2007, the company UNIS obtained an important project of atmospheric distillation in Russia, the client being the company OOO Yenisey in the town of Usinsk, the Republic of Komi.
UNIS holds the position of the designer and arranges supply of
equipment, erection and start-up.
The project consists of 2 main units:
• the main process unit of atmospheric distillation
AT-1 with the capacity of 1,3 mil. ton / year, which is
the technological centre of the whole complex
• block boiler house consisting of four boilers with
output of 4x 8 ton of steam per hour
The special feature of the project included nearly limit climatic conditions in the place of realisation, as the town of Usinsk is located in the
distance of only 50 km from the North Arctic Circle.
The project was successfully finished in August 2011.
The Isomerisation unit in the Baiji refinery, Iraq, being finished
within the consortium of companies Technoexport, Chemoprojekt
and UNIS, where UNIS arranges design documentation and supplies
for the parts of Instrumentation & Control system and Electrical parts.
The assemblage was finished and the unit started in 2011.
Heater for the unit of Isomerisation C5/C6 fraction for Lurgi
Astrakhan Gasprocessing Plant in Russia was realised in co-operation
with its manufacturer – the company Chempex HTE. The company
UNIS responded for design solution of instrumentation for the whole
heater, including supplies. The heater start up was performed in
2011.
The modernisation of the LPG unit in the Pančevo refinery, Serbia,
was performed in close co-operation with the Brno branch office of
the company CB&I Lummus. In 2011, the company UNIS processed
and handed over the implementation project in sections I&C and
Electrical parts.
Two units of atmospheric distillation with capacity of 70 000
BPSD in the Daura refinery and in Basrah refinery, Iraq, finalised
together with the company Prokop Enginnering, where UNIS
arranges design documentation and supplies for the parts of Instrumentation & Control system and Electrical parts. Successful start up
Komplexní dodávky
vyšších investičních celků
S upevňováním své pozice mezi významnými inženýrskými firmami
na českém trhu ve svých historicky hlavních a dominantních oborech
přešla firma UNIS postupně mezi dodavatele vyšších investičních
celků a stává se tak poskytovatelem komplexního inženýringu.
Jedná se zejména o zajištění funkce generálního projektanta
a dodavatele tj. inženýring, projektový management, zpracování
projektové dokumentace procesní, strojní a stavební části, části
MaR a Elektro, dodávky zařízení včetně jejich montáže a uvedení do
provozu a provedení garančních zkoušek.
Tyto služby a činnosti vhodně doplňuje nabídka servisních služeb
a inženýrsko-technická poradenská činnost.
Společnost UNIS se orientuje na realizaci projektů formou „na
klíč“, tj. na bázi kontraktů EPC nebo EPC-M. Forma EPC (Engineering,
Procurement, Construction) nebo EPCM (Engineering, Procurement,
Construction - Management) umožňuje zajištění komplexní realizace
projektu od prvotního záměru až po uvedení do provozu při dodržení
pevného harmonogramu a pevné ceny dle přesně definovaného
předmětu.
UNIS jako generální kontraktor nabízí komplexní balík služeb
z jednoho zdroje, a to včetně pomoci při zajištění odběratelského
financování.
Při realizaci investičních celků lze zařadit mezi hlavní benefity
zákazníka:
• Zajištění odpovědnosti za Engineering, Procurement
a Construction z jediného zdroje a tím pádem uvolnění vlastního
managementu k efektivnímu plnění svých hlavních činností,
• Komplexní řešení požadavků projektu
(Funkce Generálního Projektanta)
• Přenesení rizik harmonogramu a financí
(pevná cena) na kontraktora
• Výrazné zkrácení doby od prvotního
záměru do uvedení do provozu
• Využití schopností, kterými zákazník nedisponuje
• Koordinace všech procesů a činností v průběhu projektu
kritických pro dodržení časových a finančních parametrů
realizace (Funkce Generálního Dodavatele)
Uvedené komplexní dodávky investičních celků nebo jejich částí je
společnost UNIS připravena zajistit hlavně v následujících průmyslových oborech:
• Zpracování ropy a zemního plynu
• Petrochemie
• Teplárenství a Energetika
• Ekologie
Jednotka atmosférické destilace AT-8 V roce 2006 zahájila firma UNIS významný projekt atmosférické
destilace AT-8 v Bělorusku, kde zákazníkem je společnost OAO Naftan
Novopolock.
UNIS vystupuje v pozici generálního projektanta a zajišťuje realizační projektovou dokumentaci ve všech profesích, dodávky zařízení
a uvedení do provozu.
Projekt se skládá z následujících hlavních jednotek:
• Blok primární atmosférické destilace
• Blok stabilizace a následné destilace
• Blok plynové frakcionalizace
• Blok oddělení iso-pentanu
Mezi základní cíle rekonstrukce patří zejména zajištění stability dodávek produktů při nezbytných servisních odstávkách, kdy díky realizaci projektu modernizace AT-8 a následně také vakuového bloku na
AVT-2, bude možné tyto práce provádět mnohem efektivněji a bez
dopadu na zpracovatelské kapacity závodu.
Po rekonstrukci bude mít jednotka kapacitu 6 milionu tun ropy/
rok, přičemž v bloku Stabilizace a následné destilace bude kromě
toho navíc zpracováváno 138 tun/hod benzínu z ostatních jednotek
závodu.
V průběhu roku 2011 se podařilo objednat většinu technologického zařízení a některé z nich i úspěšně dodat.
Předpokládané ukončení projektu je plánováno v roce 2013.
Výběr realizovaných projektů
Nová rafinérie „Antey“, Krasnodar, Rusko
Rafinérie o kapacitě 6 mil. tun ropy/rok s hlubokým zpracováním
ropy. V současné době je zpracována Feasibility Study a pomáháme
investorovi s vyřízením financování. Unis bude v pozici Generálního
Projektanta a Dodavatele. Realizace se uskuteční v letech 2012 – 2020
a předpokládá se pět samostatných etap výstavby:
• Atmosferická destilace ropy, odsiření benzínu, kerosínu
a nafty (EURO 5), výstavba provozů infrastruktury.
• Vakuová destilace atmosférického zbytku a visbreaking
(maximalizace výroby VGO- vacuum gas oil).
• Hydrokrak VGO- vacuum gas oil (maximalizace produkce nafty)
• Hydrokrak vakuového zbytku, deasfaltizace,
zplyňování zbytku, výroba vodíku.
• Aromatický komplex (výroba benzenu, paraxylenu)
Jednotka pozdrženého koksování
V roce 2011 se UNIS zapojil do projekčních prací na jednotce pozdrženého koksování (Delay Coker Unit) pro společnost OAO Naftan
Novopolock. UNIS zajišťuje pro licensora technologie firmu Foster
Wheeler Iberia a jeho kooperujícího subdodavatele Duro Felguera
lokalizaci celé projektové dokumentace na běloruské normy a interní
pravidla zákazníka včetně kompletního zpracování pomocných
provozů. UNIS rovněž participuje na projektu v profesích MaR, ŘS
a Elektro. Projektová dokumentace má být dokončena v roce 2013.
Jednotka Atmosférické destilace AT-1
V roce 2007 získala firma UNIS důležitý projekt atmosférické destilace
v Rusku, kde zákazníkem je společnost OOO Jenisej ve městě Usinsk,
Republika Komi.
UNIS vystupuje v pozici projektanta a zajišťuje dodávku zařízení,
montáž a uvedení do provozu.
Projekt se skládá z 2 hlavních celků:
• vlastní procesní jednotka atmosférické destilace AT-1 s kapacitou
1,3 mil. t/rok, která je technologickým centrem celého komplexu
• bloková kotelna sestávající ze čtyř kotlů o výkonu 4x 8 tun páry
za hodinu
Zvláštností projektu byly téměř limitní klimatické podmínky v místě
realizace, neboť Usinsk se nachází ve vzdálenosti pouhých 50 km od
Výroční zpráva 2011
17
of the unit in Daura was performed in the end of the year 2010 and
the second unit start up in Basrah was performed in the end of the
year 2011.
Referring the Vacuum Flasher unit performed in OAO Naftan
Novopolock, Belarus, the company UNIS supplied realisation project
documentation and supplies for the parts of I&C, Control system and
Electro part. The unit successfully started in the mid of the year 2011.
Hydro-treating Complex
In the year 2006 firm UNIS obtained an important project Hydrotreating Complex in the Ukraine, the client being the company
Neftechimik Prikarpatija in Nadvirna.
UNIS plays the role of a general designer and it closely co-operates
with the companies KG Process Innovations spol. s r.o. , Cheteng spol.
s r.o. and TKB Kovoprojekta Brno a.s.
The project consists of four units:
• Hydrogen Desulphurization Unit
• Sulphur Recovery Unit
• Amine Treating Unit (MEA)
• Sour Water Stripper
Hydrogenation desulphurisation unit is performed on the basis of
a licence of the American company UOP, the sulphur production unit
is licensed by the company Jacobs. The capacity of the desulphurisation unit is 33,5 thous. BPSD.
The project started in August 2006, now being in the detail design
stage – it has been interrupted. In 2010, the company UNIS succeeded to take over the project in full and to re-start it from the position
of a general contractor.
• complex tests and start up of units in the course of the year
2013 (depending on erection finishing by the Iraq party)
Hydro-cracking Complex
Enhancing Gasoline Production Project
At the present time, the company UNIS performs an important project in Iraq, the client being the Iraq state company SCOP.
It is the project „Enhancing gasoline production“ in the Basrah
refining plant.
UNIS plays the role of a general contractor and the company
closely co-operates with the companies Chemoprojekt, a.s., Cheteng
spol. s r.o. and Sigmainvest a.s.
The project consists of the following units:
• Hydrotreating Complex
• Reforming Unit
• Cooling Water Unit
• Flaire system
The units of raw petrol desulphurisation and reforming are performed on the basis of a licence of the French company Axens. The
capacity of the reforming unit reaches 10 thous. BPSD.
Regardless complicated situation in the place of realisation, the
project started in June 2005 and at the present time, there has been
approved the basic and detail design and the supplied equipment is
being delivered to the construction site.
Supposed finishing of the project:
• finishing the mechanical part erection by the
Iraq party by the end of the year 2012
The first important and successful project of this type was the project of construction of the Hydro-cracking Complex for the Naftan
Novopolock refining plant in Belarus. It was an international project, where UNIS was the main contractor and closely co-operated
with the American company Koch-Glitsch and the Italian company
Gicotecnica.
The project consisted of the following units:
• High-pressure Hydro-crack
• Hydrogen Unit
• Fractionalisation Unit
• Sour Water Stripper
• Amine Treating Unit (MEA)
The high-pressure hydro-crack unit was performed on the basis of
a licence and engineering of the American company UOP.
The capacity of the high-pressure hydro-crack unit is 900 thous.
T/year.
The project started in July 2001. Successful finishing of the project,
start-up of the units and hand over to the client followed in October
2004.
Successful realisation of the above specified important projects
confirms correctness of the resolution on the direction of the UNIS
company, allowing its further development.
Specialisation
Project Management
The department of project management supervises the order from
the very beginning, when its realisation starts, up to its finishing and
hand over to the client. A project manager is assigned to the order,
managing and co-ordinating all and any activities during the project
realisation, like e.g.:
• Start of activities – division of project works into individual
sections, the output being the project documentation
(FS, BD, DD, As built) in all the professions offered
• Project control and correctness check
• Production of the distributor and purchase of equipment in
case of such works to be required by the order character
• Supply of equipment for the process and
for other related professions
• Erection management
• Arrangement of supervision in the construction
site for all the professions offered
18
Annual Report 2011
•
•
•
•
Testing
Commissioning and Start up, training of the personnel
Fulfilment of terms
Hand over of work
Technological Part and Mechanical Part
The solution of extensive orders, mainly in the field of oil&gas, chemistry and power industry lead to establishment of mechanical - technological section, solving the following matters within the company:
• design of a process unit with calculations
of material and thermal balances,
• design of process control (piping and
instrumentation diagram- PID),
• design of a model of process unit in
simulation program CHEMCAD,
• processing of implementation project using
graphic and projection program PDMS,
• control of production drawings and documentation,
production process in compliance with required standards and
severního polárního kruhu.
Projekt byl úspěšně ukončen v srpnu roku 2011.
Jednotka Izomerizace v rafinérii v Baiji, Irák dokončovaná v rámci
konsorcia firem Technoexport, Chemoprojekt a UNIS, kde UNIS
zajišťuje projektovou dokumentaci a dodávky pro části MaR, řídicího
systému a elektročásti. Ukončení montáže a najetí jednotky proběhlo
v roce 2011.
Ohřevná pec pro jednotku Izomerizace C5/C6 Frakce pro Lurgi
Astrakhan Gasprocessing Plant v Rusku byla realizována ve spolupráci s jejím výrobcem – firmou Chempex HTE. UNIS zodpovídal za
projekční řešení instrumentace pro celou pec včetně dodávek. Najetí
pece se uskutečnilo v roce 2011.
Modernizace jednotky LPG v rafinérii Pančevo v Srbsku proběhlo
v úzké spolupráci s brněnskou pobočkou firmy CB&I Lummus. UNIS
v roce 2011 zpracoval a předal prováděcí projekt v částech MaR
a Elektro.
Dvě jednotky atmosférické destilace s kapacitou 70 000 BPSD
v rafinérii Daura a v rafinérii Basra v Iráku dokončované ve spolupráci
s firmou Prokop Enginnering, kde UNIS zajišťuje projektovou dokumentaci a dodávky pro části MaR, Řídícího systému a Elektročásti.
Úspěšné najetí jednotky v Dauře proběhlo koncem roku 2010 a najetí
druhé jednotky v Basře se realizovalo koncem roku 2011.
Pro jednotku Vacuum Flasher realizovanou v OAO Naftan Novopolock v Bělorusku UNIS zajišťoval realizační projektovou dokumentaci
a dodávky pro části MaR, Řídicího systému a Elektročásti. Jednotka
úspěšně najela v polovině roku 2011.
a spolupracuje úzce s firmami Chemoprojekt, a.s., Cheteng spol. s r.o.
a Sigmainvest a.s.
Projekt se skládá z následujících jednotek:
• Jednotka na odsíření surového benzínu
• Jednotka reformingu benzínu
• Jednotka na přípravu chladící vody
• Fléra
Jednotky odsíření surového benzínu a reformingu jsou realizovány
na základě licence francouzské firmy Axens. Kapacita jednotky reformingu je 10 tis. BPSD.
Přes složitou situaci v místě realizace byl projekt zahájen v červnu
2005 a v současné době je schválen úvodní i realizační projekt
a proběhla expedice dodávaného zařízení na stavbu.
Předpoklad ukončení projektu:
• dokončení montáže strojní části iráckou stranou do konce
roku 2012
• komplexní zkoušky a najetí jednotek v průběhu roku 2013
(dle ukončení montáže iráckou stranou)
Hydrotreating Complex
V roce 2006 získala firma UNIS důležitý projekt Hydrotreating Complex na Ukrajině, kde zákazníkem je společnost Něftěchimik Prikarpatija v Nadvirně.
UNIS vystupuje v pozici generálního projektanta a spolupracuje
úzce s firmami KG Process Innovations spol. s r.o. , Cheteng spol. s r.o.
a TKB Kovoprojekta Brno a.s.
Projekt se skládá ze čtyř jednotek:
• Jednotky hydrogenačního odsíření
• Jednotky na výrobu síry
• Jednotky regenerace aminů
• Jednotky zpracování kyselých vod
Jednotka hydrogenačního odsíření je realizována na základě
licence americké firmy UOP, jednotka na výrobu síry je licencována
firmou Jacobs. Kapacita jednotky odsíření je 33,5 tis. BPSD.
Projekt byl zahájen v srpnu 2006, ve stádiu detail designu byl
po určitou dobu pozastaven. V roce 2010 se podařilo UNISu tento
projekt kompletně převzít a opět rozběhnout už v roli generálního
kontraktora.
Enhancing Gasoline Production Project
V současné době je společností UNIS úspěšně dokončován významný projekt v Iráku, kde zákazníkem je irácká státní společnost SCOP.
Jedná se o projekt „Zvýšení produkce benzínu“ (Enhancing
gasoline production) v rafinerii Basrah.
UNIS
vystupuje
v pozici
generálního
kontraktora
Hydrocraking Complex
Prvním významným a úspěšným projektem tohoto typu byl projekt
výstavby Hydrocraking Complex pro rafinerii Naftan Novopolock
v Bělorusku. Jednalo se o mezinárodní projekt, kde UNIS byl hlavním
koordinátorem a úzce spolupracoval s americkou firmou Koch-Glitsch a italskou firmou Gicotecnica.
Projekt se skládal z následujících jednotek:
• Jednotka vysokotlakého hydrokraku
• Jednotka na výrobu vodíku
• Jednotka frakcionalizace
• Jednotka stripování kyselých vod
• Jednotka regenerace aminů
Jednotka vysokotlakého hydrokraku byla realizována na základě
licence a inženýringu americké firmy UOP.
Kapacita vysokotlakého hydrokraku je 900 tis. t/rok.
Projekt byl zahájen v červenci 2001. Úspěšné dokončení projektu,
najetí jednotek a předání zákazníkovi proběhlo v říjnu 2004.
Úspěšná realizace uvedených významných projektů potvrzuje
správnost rozhodnutí nastoupeného směru společnosti UNIS
a umožní její další rozvoj.
Specializace
Projektový management
Oddělení projektového managementu dohlíží na zakázku od počátku, když vstupuje do realizace až po její dokončení a předání zákazníkovi. K zakázce je přidělen projektový manažer (VTZ), který vede
a koordinuje veškeré činnosti při realizaci projektu, jako jsou:
• Zahájení činností – rozdělení projekčních prácí na jednotlivé
sekce, výstupem je pak projektová dokumentace (FS,
BD, DD, As built) ve všech nabízených profesích
• Kontrola projektu a ověření správnosti
• Výroba rozvaděčů a nákup zařízení, pokud
povaha zakázky tyto práce vyžaduje
• Dodání zařízení pro technologii i pro ostatní související profese
• Řízení montáže
• Zajištění autorského dozoru na stavbě
ve všech nabízených profesích
•
•
•
•
Odzkoušení
Spouštění a uvádění do provozu, školení obsluhy
Dodržení termínů
Předání díla
Část technologická a část strojní
Řešením rozsáhlých zakázek, převážně v oblastech petrochemie,
chemie a energetiky, dalo vzniknout strojně - technologické sekci,
která ve společnosti řeší:
• návrh procesní jednotky s výpočty materiálových a tepelných
bilancí,
• návrh procesního zapojení a měření (piping and instrumentation
diagram - PID),
• vytvoření modelu procesní jednotky
Výroční zpráva 2011
19
implementation project from the point of view of real connection,
• checking the important technological operations,
• performance of pressure tests and finally also
preparation for transport to the construction site,
The section is able to realise the construction of technological units,
as from the initial design (Feasibility Study) up to site supervision and
start-up.
Industrial Automation
Fire and Gas Detection Systems
As a special part of design of the I&C, we also offer processing of
design documentation for systems of fire detection in process plants
as well as in consequent buildings of electrical substations and
control rooms. We also process design documentation for systems
of detection of dangerous steams and gases. A special activity is the
design of fire fighting systems. The company UNIS is certified for provision of the above stated activities for the territories of the Russian
Federation, Byelorussia and Ukraine.
Electric Systems
A historically strong activity is the realisation of complex automated systems for control of extensive technological units in petrochemical and chemical industry, power industry, heating industry,
pharmacy and other industrial branches. Within the scope of its main
activities, the company arranges application of manufacture control
and evidence systems (MES – Manufacturing Execution Systems),
distributed control systems for technologies (DCS – Distributed
Control Systems), emergency electronic protection systems (ESD –
Emergency Shutdown Systems), systems of regulation and protection of turbines and compressors while using its proper anti-surging
(Antisurge) system.
The success of the UNIS company is set by high professionalism
of all and any provided engineering services. The company arranges
design of conception solutions by professions as offered by us, in
co-operation with other professions, proper design service, selection
of suppliers in compliance with client’s requirements, supplies and
assemblage, co-ordination and supervision for realisation, including putting the equipment supplied by us into operation as well as
co-operation in putting into operation the equipment supplied by
other contractors. Naturally, the activities offered and supplied by us
include even client service. Design solutions correspond with standards ČSN, ANSI, DIN, ISO, IEC, GOST and others.
Instrumentation and control
In the field of Instrumentation&Control, the company UNIS processes
design studies, basic and detail design of process instrumentation,
mainly for explosion proof area. The projects also solve the relations
to the parts of electrical and control systems, electrical switchboards
and designs of take-off systems for connection to the process. The
designs are processed in programs SmartPlant Instrumentation
(formerly known as INtools), partial parts of design documents are
processed in programs AutoCAD 2012, PDMS, SQL, InfoMaker, Word,
Excel, respectively in specialised calculation programs, designed for
calculations of throttling elements according to the standard ČSN EN
ISO 5167, calculations and specification of control and safety relief
valves and other SW products according to the requirements and
needs of the client.
Designs of electro segment solve connection to supreme network,
feed distribution, LV and HV distribution, engine, light and lighting fitting installations, earthing, cathodic protection, all of that in
connection to other professions in the UNIS company and to other
professions of suppliers of complex capital equipments (process, civil
and mechanical professions, etc.). The projects are usually processed
in AutoCAD 2012 in co-operation with other programs (ElproCAD,
PDMS, Excellink, etc). In compliance with client’s requirements, the
documentation may be processed even in other agreed SW.
Process Control
The company UNIS supplies solutions for all the levels of automation in continuous and discontinuous technological processes. The
extent of automation covers tasks from simple independent regulation circuits or devices via automatic control of function groups and
up to complex control of technological units.
The basic solution for automation of technological processes is the
control system usually consisting of distributed control system DCS,
programmable logic controllers, ESD systems and operator workstations with applications of the type SCADA/HMI. The control system is
designed in consideration of maximal safety, reliability, accessibility
and optimal price.
In the field of technological processes control, UNIS arranges
analysis of the process, design of control algorithms, including visualisation, implementation and integration of program equipment,
production of CS distributor, installation of CS to the distributor,
putting into operation, performance of revision and function tests –
testing of application software and FAT (Factory Acceptance Testing).
This part includes even the profession of Telecommunications.
In the field of telecommunication technologies, the company
UNIS solves telecommunication networks, internal telephone calls
with connection to enterprise telephone network, radio, transmitters, camera system, access and attendance system and unified
time system. There are also included metallic, optical and wireless
computer and system networks.
Control and Information Systems
As a part of activities related to control systems of technological processes, UNIS performs development and implementation of proper
manufacturing information systems and systems for optimisation
and advanced control.
Manufacturing Execution Systems (MES)
Proper manufacturing information systems - PHARIS® based on
modular structure was developed for the needs of batch production (pharmacy, special chemistry). As a standard, PHARIS® contains
functions for monitoring of manufacturing process and individual
batches in the course of manufacture, administration of manufacturing regulations and instructions, short-term manufacture planning,
development of an electronic record of batch manufacture, assessment of manufacture (manufacturing and balance indicators) and
monitoring of individual manufacturing devices. It also includes
a complete laboratory sub-systems.
Each solution of the MES system includes a central data store and
- if it is necessary to introduce higher level of automation - there are
implemented systems for technological processes control. Solutions
of the UNIS company are open, i.e. they allow inter-connection with
the process control level and with enterprise information systems of
the type ERP. The control and information systems supplied fulfil the
requirement for performance of validations. Generally, the manufacturing system PHARIS® can be used in all the industrial branches.
20
Annual Report 2011
The system is designed for application in batch, series (discrete) and
piece production.
At the present time, MES PHARIS® finds its application in the following branches:
• injection molding of plastic parts
• metal machining
• metal pressing
• automotive
• pharmacy and chemistry
• construction materials manufacture
• petrochemistry
In 2011, we established – within the scope of planned expansion of
MES PHARIS® abroad – co-operation with the implementation partner Tersys LLC, Moscow in the Russian Federation – they will search
for clients in the Russian market and implement possible requirements in production within the scope of our product PHARIS®.
Detailed information on MES PHARIS® available at www.pharis.cz.
Intelligent Systems
In the field of optimisation and higher control, the company UNIS
developed a tool for development of applications (application system) called Control Information System Designer (C&IS Designer),
allowing performance of general functions required by the life cycle
of the software project development.
v simulačním programu CHEMCAD,
• zpracování prováděcího projektu pomocí
graficko - projekčního programu PDMS,
• kontrola výrobních výkresů a dokumentace,
procesu výroby v souladu s požadovanými normami
a prováděcího projektu z hlediska reálného zapojení,
• ověření důležitých technologických operací,
• provedení tlakových zkoušek a nakonec
i příprava pro transport na stavbu,
Sekce je schopna realizovat výstavbu technologických jednotek,
a to od počátečního návrhu (Feasibility Study) až po dozor na stavbě
a uvedení do provozu.
Průmyslová automatizace
Historicky silnou aktivitou, je realizace komplexních automatizovaných systémů pro řízení rozsáhlých technologických celků v petrochemickém a chemickém průmyslu, energetice, teplárenství, farmacii
a dalších průmyslových odvětvích. V rámci hlavních aktivit zajišťuje
společnost nasazení systémů řízení a evidence výroby (MES – Manufacturing Execution Systems), distribuovaných řídicích systémů pro
technologii (DCS – Distributed Control Systems), bezpečnostních
systémů (ESD – Emergency Shutdown Systems), systémů regulací
a ochran turbín a kompresorů při použití antipumpážního (Antisurge) systému.
Úspěch společnosti UNIS je dán vysokou odborností veškerých
poskytovaných inženýrských služeb. Společnost zajišťuje návrh koncepčních řešení námi nabízených profesí ve spolupráci s ostatními
profesemi, dále jsou to projekční práce, výběr dodavatelů v souladu
s požadavky zákazníka, dodávky i montáž, koordinaci a autorský
dozor při realizaci včetně zprovoznění námi dodávaného zařízení
a spolupráce při zprovoznění zařízení dodávaného jinými dodavateli.
Samozřejmou součástí nabízených a prováděných činností je i zákaznický servis. Projekční řešení odpovídá normám ČSN, ANSI, DIN, ISO,
IEC, GOST a dalším.
a velínů. Dále zpracováváme projektovou dokumentaci pro systémy
detekce úniku nebezpečných par a plynů. Speciální aktivitou je návrh
hasících a požárních systémů. Společnost UNIS je certifikována na
poskytování výše uvedených činností pro teritoria Ruské Federace,
Běloruska a Ukrajiny.
Elektrické systémy
Projekty elektro-silnoproud řeší připojení na nadřazenou síť, napájecí rozvody, rozvodny NN a VN, motorické, světelné a hromosvodné
instalace, uzemňovací rozvody, systémy katodové ochrany, a to vše
v návaznosti na další profese ve společnosti UNIS a na ostatní profese
dodavatelů komplexních investičních celků (technologie, stavební
a strojní profese, atd.). Projekty jsou zpracovávány převážně v programu AutoCAD 2012 ve spolupráci s dalšími programy (ElproCAD,
PDMS, Excellink,apod). V souladu s požadavky zákazníka je možné
zpracovat dokumentaci i v jiných SW programech.
Řízení technologických procesů
Společnost UNIS dodává řešení pro všechny úrovně automatizace ve
spojitých i nespojitých technologických procesech. Rozsah automatizace pokrývá úlohy od jednoduchých samostatných regulačních
okruhů nebo zařízení přes automatické řízení funkčních skupin až po
komplexní řízení technologických celků.
Základem řešení pro automatizaci technologických procesů je
řídicí systém sestávající obvykle z distribuovaného řídicího systému
DCS, programovatelných automatů, ESD systémů a operátorských
pracovišť s aplikacemi typu SCADA/HMI. Řídicí systém je navrhován
s ohledem na co největší bezpečnost, spolehlivost, dostupnost
a optimální cenu.
V oblasti řízení technologických procesů, UNIS zajišťuje analýzu
procesu, návrh řídicích algoritmů včetně vizualizace, implementace
a integrace programového vybavení, výroba rozvaděče ŘS, instalace ŘS do rozvaděče, zprovoznění, provedení revizních a funkčních
zkoušek, odzkoušení aplikačního software a Factory Acceptance
Testing FAT.
Měření a regulace
V oblasti měření a regulace zpracovává UNIS projektové studie,
úvodní, prováděcí a jednostupňové projekty procesní instrumentace, zejména pro prostředí s nebezpečím výbuchu. Projekty řeší
také vazby na profese elektro a řídicí systémy, rozvaděče a návrhy
odběrových systémů pro připojení na technologii. Projekty jsou zpracovávány v programech SmartPlant Instrumentation (dříve známý
jako INtools), dílčí části projektů (dokumenty) jsou zpracovávány
v programech AutoCAD 2012, PDMS, SQL, InfoMaker, Word, Excel,
případně ve specializovaných výpočtových programech, určených
pro výpočty škrticích orgánů (ČSN EN ISO 5167), regulačních a pojistných ventilů a jiné SW produkty podle požadavků a potřeb zákazníka.
Požární signalizace a detekce plynů
Jako speciální část projekce Měření a regulace nabízíme také zpracování projektové dokumentace pro systémy požární signalizace jak
v technologických provozech, tak v navazujících budovách rozvoden
Do této části spadá také profese Telekomunikace, UNIS v oblasti
telekomunikačních technologií řeší telekomunikační sítě, vnitřní
telefonní hovory s napojením do podnikové telefonní sítě, rozhlas,
vysílačky, kamerový systém, přístupový a docházkový systém
a systém jednotného času. Součástí jsou i počítačové a systémové
sítě metalické, optické i bezdrátové.
Řídicí a informační systémy
Jako součást činností spojených s řídicími systémy technologických
procesů, UNIS provádí vývoj a implementaci vlastních výrobních
informačních systémů a systémů pro optimalizaci a vyšší řízení.
Výrobní informační systémy (MES)
MES PHARIS® je výrobní informační systém společnosti UNIS, který
přináší robustní řešení pokrývající potřeby výroby od okamžiku
vystavení výrobního příkazu až po propuštění a zaskladnění produktu. Zajišťuje kontinuální sledování a řízení výroby v reálném čase,
sběr a dlouhodobé ukládání všech průvodních informací v podobě
elektronického záznamu o šarži (EBR - Electronic Batch Record)
a poskytuje nástroje pro efektivní analýzu výroby.
MES PHARIS® integruje veškeré výrobní procesy do jednoho
logického celku, v němž jsou všechny potřebné informace k dispozici
ve vzájemných souvislostech. Díky dostupnosti požadovaných informací kdykoliv a kdekoliv umožňuje systém PHARIS® pružně reagovat
na operativní požadavky obchodu a díky znalosti aktuálního stavu
výroby činit rychle správná rozhodnutí.
Systém MES PHARIS® disponuje flexibilním komunikačním rozhraním pro připojení k PLC a DCS většiny světových výrobců. Díky tomu
je PHARIS® schopen zajistit automatické řízení výrobního procesu
podle předepsaného výrobního postupu.
MES PHARIS® splňuje obecně platné normy - ISO/IEC17799, ANSI/
ISA S88, ISA 95.00.01-2000 a 21 CFR Part 11.
Obecně lze výrobní systém PHARIS® využít ve všech průmyslových
odvětvích. Systém je určen pro nasazení v šaržovitých, sériových
(diskrétních) i kusových výrobách.
V současnosti nachází MES PHARIS® své uplatnění v následujících
odvětvích:
• vstřikování plastů, lisování plastů, plastové díly
• kovoobrábění
• lisování kovů
• automotive
• farmacie a chemie
Výroční zpráva 2011
21
Development and Production of
Mechatronic and Embedded Systems
UNIS, Mechatronic and Embedded Systems is engaged in development and production of special electronics for critical control applications in industry and aviation:
• Control units of small turbine engines, Brushless DC
electric motors - BLDC, fuel and hydraulic pumps,
multi-functional displays, special avionics, monitoring
systems, power converters and distribution of electric
power supply onboard small and medium aircraft.
• Control systems of biomass combustion technology
together with power and frequency converters for power
applications based on renewable electric power sources.
Section of Mechatronic and Embedded Systems is able to arrange
complete product development life cycle in accordance with client requirements: from the initial problem analysis and conceptual
design, system architecture design, HW and SW design, manufacture
of functional samples and prototypes, testing of HW and SW, documentation and certification up to serial production.
Development of equipment for aerospace industry meets the
requirements of certification authorities FAA (Federal Aviation
Administration) and EASA (European Aviation Safety Agency). UNIS
holds ISO, AQAP (Allied Quality Assurance Publication), DOA (Design
Organisation Approval) and POA (Production Organisation Approval)
certificates for production of aircraft parts. In 2011, laboratories were
significantly extended by a wide portfolio of development tools and
unique devices.
In the course of the year 2011 we designed and checked the
function sample and prototype of the control unit CPSP for turboprop engines TP100 and we also started development of program
equipment for control unit CPSS for the turbo-shaft engine TS100
(for applications to helicopters). The new line of control units was
extended by two-channel control of the fuel pump, monitoring of
free turbine speed and axial power of countershafts. Simultaneously,
there started negotiations referring development of two-channel
control unit for the turbo-prop motor TP100 with supposed certification under the civil aviation authority EASA. As an additional device
to the CPSP unit for the engine TP100 continues development and
testing of the 3kW converter with possibility of application in a wider
spectrum of aviation applications.
Under supervision of our experts there was finished the development of other modules of new-generation units for fire fighting
vehicles. The system is based on a universal HW platform with the
possibility of user functions definition. The basic configuration
includes modules of universal I/O, colour multi-function displays,
pressure and rotations regulators of the pump, universal I/O modules
and communication interface of the vehicle chassis. In this way,
the company UNIS developed and successfully put into market
a complete, modern and universal platform prepared for use in fire
fighting vehicles of top category.
In the field of renewable power sources, there continues cooperation in supplies of biomass combustion control system and
reverse production of electric power. This field is actively developed
in co-operation with national and foreign partners, while there are
also held negotiations on general arrangement of supplies, including
turbine and high-speed generator.
In 2012 there will be finished the certification of the electronic
control unit of the fuel pump FMPC in co-operation with a foreign
partner. Simultaneously, there are being performed the projects of
modernisation of control units of hydraulic aggregates for the plane
EV55 and the fuel pump for the plane L-410.
In 2011 there was developed the general methodology for saving
requirements applied by the client as well as derived requirements of
the project of three-channel redundant control system.
The control system will be designed for air turbine engine control.
Simultaneously, there was developed a conceptual design of
three-channel control system that is being currently developed. Its
solution consists of a few parts:
• HW design (design of electronics and PCB printed circuit board)
• SW design (design of drivers, main loops of the application)
• design of control modules and engine model
The whole system is designed with the aim of of reaching maximal
possible modularity, allowing use of application in the widest
possible extent, with minimal possible HW and SW changes.
UNIS also actively participates in several research and development projects in the field of aerospace, co-financed from EU. The
development team participates as a co-solver and member of the
consortium of projects 7RP EU „ESPOSA“ and the project „ACTUATION2015“ for the field of interest of air industry. Other significant
activities in the field of science and development projects include
participation on the MPO ČR MISTRAL and MOSTA project – Military
modification of the plane EV55 and modernisation of the plane
L-410 in the field of fuel pump control unit innovation, development
of information system of the pilot and the project HELENA (Highly
Environmental Low Emission Next Generation Aircraft), engaged in
development of a regional airplane based on new technologies with
reaching the lowest possible exhaust emissions output.
Products and Proper Technologies
Power Industry
Power Management System (PMS)
UNIS developed its proper system of control and distribution of
electric power applying algorithms of higher type of control. The
system performs functions of electric power distribution monitoring,
monitoring of generators and turbines status, including monitoring
of the power reserve in running generators, as well as functions of
active and re-active power distribution control and control of electric
power exchange with external network. The system is also able to
connect and synchronise generators and control of appliances disconnection in case of insufficient source power. The system includes
even starting sequences of the power plant.
The system was successfully started and it is still operated in the
Tengizchevroil refining plant in Kazakhstan.
Aviation
Jet Turbine Control (CPSJ)
The control unit arranges start and control of revolutions of the
22
Annual Report 2011
jet turbine and fuel and oil pumps. At the moment of reaching the
required revolutions, the generator switches on and built-in converter starts to supply electric power (1 kW).
Application: jet turbine, PBS Velká Bíteš, Czech Republic
Electric Power Distribution Box (EPDB)
The pair of distribution boxes EPDB is a part of electric power system
(EPS) of the civil aircraft EV55. Simultaneously, they provide distribution of electric power supply for on-board aircraft systems and
protection from overload of individual feeding circuits.
Application: plane EV55, Evektor, spol. s r.o., Czech Republic
Development of Control Unit FMPC for the Fuel Pump
The section of Mechatronic systems develops a new generation of
the FMPC fuel pump electronic control unit in cooperation with an
important foreign client. After successful finalisation of the demonstration stage, functional and performance tests, the project certification stage started. Together with the client we suppose finishing of
the certification in the course of 2011 and consequent start of serial
production.
Application: new generation of auxiliary power units (e-APU) for
helicopters and biz-jet aircraft.
• výroba stavebních hmot
• petrochemie
V roce 2011, jsme v rámci plánované zahraniční expanze MES PHARIS®
navázali spolupráci s implementačním partnerem Tersys LLC, Moskva
v Ruské Federaci, která která tak bude zajišťovat distribuci a implementaci MES PHARIS® na ruském trhu.
Detailnější informace o MES PHARIS® jsou dostupné na
www.PHARIS®.cz.
Inteligentní systémy
V oblasti optimalizace a vyššího řízení vyvinula společnost UNIS
nástroj pro tvorbu aplikací (aplikačního systému) s názvem Control
Information System Designer (C&IS Designer), který umožňuje realizovat obecné funkce požadované životním cyklem vývoje softwarového projektu.
Vývoj a výroba mechatronických
a embedded systémů
Sekce „Mechatronické a embedded systémy“ společnosti UNIS se
zabývá vývojem a výrobou speciální elektroniky pro kritické aplikace
v průmyslu a letectví:
• Řídicí jednotky malých turbínových motorů, Brushless DC
electrických motorů - BLDC, palivových a hydraulických
čerpadel, multifunkční displeje, speciální avionika,
monitorovací systémy, výkonové měniče a zdroje elektrického
napájení pro palubní sítě malých a středních letadel.
• Řídicí systémy technologie spalování biomasy spolu
s výkonovými a frekvenčními měniči pro energetické aplikace
založené na obnovitelných zdrojích elektrické energie.
Sekce Mechatronické a embedded systémy je schopna zajistit
kompletní vývojový cyklus zákazníkem požadovaného zařízení: od
prvotní analýzy problému a koncepčního návrhu, architektury systému, HW a SW design, výrobu funkčních vzorků a prototypů, testování
HW a SW, tvorbu dokumentace, zajištění certifikace až po samotnou
sériovou výrobu zařízení.
Vývoj zařízení pro letecký průmysl splňuje požadavky certifikačních úřadů FAA (Federal Aviation Administration) a EASA (European
Aviation Safety Agency). Společnost UNIS je dále držitelem certifikátů
ISO, AQAP (Allied Quality Assurance Publication) a disponuje oprávněním DOA (Design Organisation Approval) k návrhu a oprávněním
POA (Production Organisation Approval) k výrobě leteckých součástí.
V roce 2011 se podstatně rozšířilo portfolio svých vývojových
prostředků a vybavilo své laboratoře o několik unikátních zařízení
a vývojových nástrojů.
Během roku 2011 jsme provedli návrh a ověření funkčního vzorku
a prototypu řídicí jednotky CPSP pro turbovrtulové motory TP100
a rovněž zahájili vývoj programového vybavení pro řídicí jednotku
CPSS pro turbohřídelový motor TS100 (pro aplikace do vrtulníků).
Nová řada řídicích jednotek byla rozšířena o dvoukanálové řízení
palivového čerpadla, snímání otáček volné turbíny a axiální síly
předlohových hřídelů. Současně bylo zahájeno i jednání o vývoji
dvoukanálové řídicí jednotky pro turbovrtulový motor TP100
s předpokladem certifikace pod civilním leteckým úřadem EASA.
Jako přídavné zařízení k jednotce CPSP pro motor TP100 pokračuje
vývoj a testování 3kW měniče s možností uplatnění v širším spektru
leteckých aplikací.
Pod dohledem našich specialistů byl dokončen vývoj dalších
modulů nové generace jednotek pro hasicí vozy. Systém je založen
na univerzální HW platformě s možností definice uživatelských
funkcí. V základní konfiguraci se nacházejí moduly univerzálních
I/O, barevné multifunkční displeje, tlakové a otáčkové regulátory
čerpadla, univerzální I/O moduly a komunikační rozhraní podvozku
vozidla. Společnost UNIS tak vyvinula a úspěšně uvedla na trh
kompletní, moderní a univerzální platformu připravenou k nasazení
v hasicích vozech nejvyšší kategorie.
V oblasti využití obnovitelných zdrojů energie je dále rozvíjena
spolupráce na dodávkách řídicího systému spalování biomasy
a zpětné výroby elektrické energie. Tato oblast je aktivně rozvíjena
ve spolupráci s domácími i zahraničními partnery, přičemž také probíhají intenzivní jednání o generálním zabezpečení dodávek, včetně
turbíny a vysokootáčkového generátoru.
V roce 2012 bude dokončena certifikace elektronické řídicí
jednotky palivového čerpadla FMPC ve spolupráci se zahraničním
partnerem. Současně probíhají projekty modernizace řídicích
jednotek hydraulických agregátů pro letadlo EV55 a palivového
čerpadla pro letadlo L-410.
V roce 2011 vznikala obecná metodika pro ukládání požadavků
vzešlých jak od zákazníka, tak i od odvozených požadavků projektu
vývoje tříkanálového redundantního řídicího systému.
Řídicí systém bude určen pro řízení leteckého turbínového motoru.
Zároveň byl vytvořen koncepční návrh tříkanálového řídicího
systému, který se v současné době rozpracovává. Jeho řešení se
skládá z několika částí:
• návrh HW (návrh elektroniky a DPS desek plošných spojů)
• návrh SW (návrh driverů, hlavní smyčky aplikace)
• návrh modelů řízení a modelu motoru
Celý systém je navrhován s cílem dosáhnout co největší modularity,
která by umožňovala použití v co nejširším rozsahu aplikací a s co
nejmenšími HW a SW změnami.
Společnost UNIS se dále aktivně podílí na několika vědecko-výzkumných projektech z oblasti letecké techniky, které jsou
spolufinancovány EU. Tým vývoje se účastní jako spoluřešitel a člen
konsorcia projektů 7RP EU „ESPOSA“ a projektu „ACTUATION2015“
pro zájmovou oblast letectví. K dalším významným aktivitám na
poli vědecko-výzkumných projektů pak přibude účast na projektu
MPO ČR MISTRAL a MOSTA – Vojenská modifikace letounu EV55
a modernizace letounu L-410 v oblasti inovace řídicí jednotky palivového čerpadla, vývoji informačního systému pilota a projekt HELENA
(Highly Environmental Low Emission Next generation Aircraft), jenž
se zabývá vývojem regionálního letadla založeného na nových technologiích s docílením co nejnižších výfukových emisí.
Výroční zpráva 2011
23
Industrial Applications
100 kW power converter (UNICON1 100)
The power converter unit provides conversion of electric power from
the generator with frequency of approximately 2 kHz to the output
voltage 3x400 V/50Hz that can be fed into the grid.
The system is designed on modular basis with integration of
universal displaying unit, turbine control unit and separate external
communication unit. There is also included the starting converter
with the output of 1.5 kW, allowing start of the turbo generator. Both
of the converters use the technology IGBT, digital signal processor
and FPGA circuits.
Application: low-emission turbine power supply source (NETZ),
PBS Velká Bíteš, Czech Republic, Talbott (BG100), Great Britain, Vítkovice Power Engineering a.s., Ostrava – Vítkovice, Czech Republic
Helium Liquefier Control (HEXTR)
The control unit of the pair of expansion helium liquefier turbines.
The unit controls turbine speed with revolutions up to 350 000 rpm.
Application: helium liquefier, PBS Velká Bíteš, Czech Republic
Control system of the Combustion Biomass Generator
BG100
The control system for bio mass combustion process developed for
an English customer. UNIS controls the whole technology of combustion in the combustion chamber (Talbott‘s) and transformation
of waste heat into electric power with the micro turbine (PBS Velká
Bíteš) and power converter UNICON1 100.
Application: unit for bio mass combustion, Talbott‘s, Great Britain
Extinguishing Engineering
Universal HW platform for fire fighting vehicles
A second generation of a fully modular system of controlling the
aggregates and auxiliary equipment of a fire fighting vehicles. The
modernised distributed system communicating along the CAN
bus bar contains a module of universal I/O, colour multi-function
displays, pressure and revolutions regulators of the pump and communication interfaces of the vehicle chassis.
Application: THTronic, THT s.r.o. Polička, Czech Republic
Software Tools
Manufacturing Execution System PHARIS®
MES PHARIS® covers the complex spectrum of functions allowing
optimisation of production process, starting from production order-
ing and planning, through monitoring and controlling of individual
orders and detailed documentation of their progress up to final
release of final products or semi-products.
The main task of the manufacturing system PHARIS® is to make
the manufacturing processes more efficient, to put into electronic
form the accompanying documents of an order and to arrange
documentation of the production process of an order (Electronic
Batch Record). MES PHARIS® serves as a tool for proving quality of
final products as well as individual operation of semi-finished manufacture including proving of materials used and staff participating in
production operations of the order.
MES PHARIS® for various branches:
Made-to-order production:
• Injection-molding shops – plastic materials
• Metal processing shops
• Tool shops
• Metal Stamping shops
24
Annual Report 2011
Application in made-to-order manufacture: Robert Bosch České
Budějovice, FOREZ Ostrov, KOVOKON Popovice…
Batch production:
• Pharmaceutical industry.
• Food industry.
• Chemistry and special chemistry.
Application in batch works: Macco Organiques Bruntál, Farmak
Olomouc, PLIVA Lachema Brno, Fresenius Hemocare Hořátev, SaintGobain Weber Terranova.
Detailed information available at www.pharis.cz.
Attendance System IWA
The attendance system IWA (Intelligent Web-based Attendance) is
the product of the company UNIS, a.s. This is a web application based
on the technology ASP.NET and the database MS SQL Server. The
attendance system IWA solves in a simple way entering and evidence
of employees´ attendance. It allows monitoring of fulfilment of statutory breaks, leaves for doctors or any other absence of employees
on work site. In this way, the managers can obtain exact information
on movements of employees at any time and on their presence on
the work site. There are also important information on really worked
hours of each individual employee obtained at any moment of
a month. The data integration of MES PHARIS® and the attendance
system provides basic materials for assessment of employees and
it simultaneously offers the possibility of using the data for joined
indicators, for example comparison of time of arrival to work with the
time of operator’s log in at the work site.
C&IS Designer
The development tool Control and Information System Designer
(C&IS Designer, respectively C&ISD) is based on so called extremely
efficient modelling as another agile methodology of applications
development. It differs from other extreme attitudes by the method
of applications development, when the subject of development is
not the application code but its model. That means that development is performed not by the form of programming, but by the
form of application modelling, while the proper application code is
contained in pre-prepared components connected in the process of
modelling via the defined interface. The components are connected
while using the individual tools together, making so called development system (development framework).
The application system C&ISD as a specific development environment integrates all the tools needed for development of applications
for control systems in the field of technological processes control in
industry. As the set of procedures established in C&ISD has all the
main features of agile methodologies of program equipment development, C&ISD brings the following desirable characteristics to the
area of applications development for the integrated control systems:
• possibility of intensive communication with the user,
• maximal stress put on continuous modelling,
• high level of project documentation dynamics,
• strong engagement of individual roles in project management,
• iteration of revisions,
• maximal re-usability of all the artefacts established
in the course of the application development,
• independence of the modelling process
on application implementation,
• realisation of the modelling process with
extremely rapid feedback
So as to arrange required functions, the basic principles of C&ISD are
strictly followed - i.e. system attitude, abstraction in the analysis and
design stages, iteration of life cycle, availability and modularity and
openness of the system.
International Research Project eSONIA (Embedded
Service Oriented Monitoring, Diagnostics and Control:
Towards the Asset-aware and Self-Recovery Factory)
The project eSONIA aims at improvement of safety and prediction of
critical statuses in industrial processes. The software departments of
development for higher levels of control is the leader of Work Package No. 4 (WP4), the task of which is o prepare the analysis and SW
tools for prediction of non-standard statuses and proposals of control
methods in critical situations. The project is based on co-operation
of several companies of developed technologies and research for
„embedded“ intelligent systems from Finland, Czech Republic, Italy
and Spain. The total volume of the project is 12 million EUR and it
will last 3 years.
Vlastní výrobky a technologie
Energetika
Hasící technika
Power Management System (PMS)
Univerzální HW platforma pro hasicí vozy
UNIS vyvinul systém řízení a rozvodu elektrické energie, ve kterém
byly aplikovány algoritmy vyššího typu řízení. V systému jsou realizovány jak funkce monitorování distribuce elektrické energie, monitorování stavu generátorů a turbín včetně sledování rezervy výkonu
v běžících generátorech, tak i funkce řízení distribuce aktivního
a jalového výkonu a řízení výměny elektrické energie s externí sítí.
Systém je rovněž schopen připojovat a synchronizovat generátory
a řídit odepínání spotřebičů při nedostatku výkonu zdroje. V systému
jsou dále zahrnuty i spouštěcí sekvence elektrárny.
Systém byl úspěšně nasazen a v současné době je provozován
v rafinérii Tengizchevroil v Kazachstánu.
Druhá generace plně modulárního systému ovládání agregátů
a pomocných zařízení hasicího vozu. Modernizovaný distribuovaný
systém komunikující po sběrnici CAN obsahuje modul univerzálních
I/O, barevné multifunkční displeje, tlakové a otáčkové regulátory
čerpadla a komunikační rozhraní podvozku vozidla.
Nasazení: THTronic, THT s.r.o. Polička, Česká republika
Letectví
Řízení proudové turbíny (CPSJ)
Řídicí jednotka CPSJ je elektronické zařízení určené pro řízení mikroturbíny TJ100. Zařízení současně zajišťuje dodávku stejnosměrného
napájecího napětí 28V DC do palubní sítě o výkonu 1kW.
Nasazení: proudová turbína, PBS Velká Bíteš, Česká republika
Skříň elektrické napájecí soustavy (EPDB)
Dvojice ditribučních skříní EPDB byla vyvinuta pro řízení napájecí
soustavy (EPS) civilního letounu EV55. Společně zajišťují distribuci
dodávek elektrické energie pro palubní systémy letadla a ochranu
před přetížením jednotlivých napájecích okruhů.
Nasazení: letoun EV55, Evektor, spol. s r.o., Česká republika
Vývoj řídicí jednotky FMPC pro palivové čerpadlo
Sekce Mechatronické systémy vyvíjí novou generaci řídicí jednotky
FMPC palivového čerpadla pro významného zahraničního zákazníka.
Po úspěšném zakončení demonstrační fáze a provedení funkčních
i výkonových testů byla zahájena certifikační fáze projektu. Spolu se
zákazníkem předpokládáme dokončení certifikace v průběhu roku
2011 a následné zahájení sériové výroby.
Nasazení: v nové generaci pomocných výkonových jednotek
letadla (e-APU) pro vrtulníky a letadla kategorie biz-jet.
Průmyslové aplikace
100 kW výkonový měnič (UNICON1 100)
Jednotka výkonového měniče zajišťuje převod vysokofrekvenčního
elektrického napětí z generátoru na síťové napětí o frekvenci 50 Hz.
Velikost výstupního napětí je 3x400 V.
Systém je řešen modulárním způsobem s možností dodávky
modulů zobrazovací jednotky, řídicí jednotky turbíny a spalování
a samostatné externí komunikační jednotky (GSM, internet). Součástí
výkonového měniče je rovněž startovací měnič o výkonu 1.5 kW,
umožňující start turbíny.
Nasazení: nízkoemisní turbínový zdroj (NETZ), PBS Velká Bíteš,
Česká republika, Talbott’s (BG100), Velká Británie, Vítkovice Power
Engineering a.s., Ostrava – Vítkovice, Česká republika
Softwarové nástroje
PHARIS®
MES PHARIS® pokrývá komplexní spektrum funkcí umožňující optimalizovat výrobní proces počínaje zadáním a plánováním výroby,
přes sledování jednotlivých zakázek a detailní dokladování jejich
průběhu až po závěrečné propouštění finálních výrobků nebo
polotovarů.
Hlavním úkolem výrobního systému PHARIS® je zefektivnění
výrobních procesů, elektronizace průvodních dokumentů zakázky
a zajištění dokladování výrobního postupu zakázky (Elektronický
záznam o zakázce). MES PHARIS® slouží jako nástroj k prokazování
kvality nejen finálních výrobků, ale také jednotlivých operací rozpracované výroby, včetně dokladování použitých materiálů a personálu
podílejícího se na výrobních operacích zakázky.
Oblasti využití MES PHARIS®
Zakázkové výroby:
• Lisovny plastů
• Kovoobráběcí provozy
• Lisovny kovů
Nasazení v zakázkových výrobách: Robert Bosch České Budějovice,
FOREZ Ostrov, KOVOKON Popovice…
Šaržovité provozy:
• Farmacie
• Chemie a speciální chemie
Nasazení v šaržovitých provozech: Macco Organiques Bruntál,
Farmak Olomouc, PLIVA Lachema Brno, Fresenius Hemocare Hořátev,
Saint-Gobain Weber Terranova.
Detailní informace jsou dostupné na www.pharis.cz.
Docházkový systém IWA
Docházkový systém IWA (Intelligent Web-based Attendance) je
produktem společnosti UNIS, a.s. Jedná se o webovou aplikaci postavenou na technologii ASP.NET a databázi MS SQL Server. Docházkový systém IWA řeší jednoduchým způsobem zadávání a evidenci
docházky zaměstnanců. Umožňuje sledovat dodržování zákonem
stanovené přestávky, odchody k lékaři nebo jinou nepřítomnost
zaměstnanců na pracovišti. Vedoucí pracovníci tak mají možnost
získat v každém okamžiku informace o přesném pohybu pracovníků
a jejich přítomnosti na pracovišti. Důležité jsou také informace o skutečně odpracované době každého pracovníka, získávané kdykoliv
v průběhu měsíce. Integrace dat MES PHARIS® a docházkového systému poskytuje podklady pro hodnocení zaměstnanců a současně
nabízí možnost využití dat pro sloučené ukazatele, např. porovnání
času příchodu do zaměstnání s časem přihlášení operátora na
pracoviště.
Řízení zkapalňovače helia (HEXTR)
Řídicí jednotka dvojice expanzních turbín zkapalňovače helia. Jednotka reguluje turbíny s otáčkami až 350 000 ot/min.
Nasazení: zkapalňovač helia, PBS Velká Bíteš, Česká republika
Řízení jednotky na spalování biomasy Biomass Generator BG100
Řídicí systém spalování biomasy vyvinutý na zakázku pro anglického
výrobce. UNIS řídí celou technologii spalování ve spalovací komoře
(Talbott‘s), mikroturbínu (PBS Velká Bíteš) a přeměnu vysokofrekvenční elektrické energie z generátoru na síťové hodnoty pomocí
100 kW výkonového měniče.
Nasazení: jednotka na spalování biomasy, Talbott’s, Velká Británie
C&IS Designer
Vývojový nástroj Control and Information System Designer (C&IS
Designer, popř. C&ISD) je založen na tzv. extrémně efektivním
modelování jako další z agilních metodik vývoje aplikací. Od jiných
extremních přístupů se liší způsobem vývoje aplikací, když předmětem vývoje v něm není kód aplikace nýbrž její model. Vývoj tedy
probíhá nikoliv formou programování, ale formou modelování aplikace, přičemž vlastní kód aplikace je obsažen v předem připravených
komponentách spojovaných v procesu modelování prostřednictvím
definovaného rozhraní. Komponenty se spojují při použití jednotlivých nástrojů dohromady, tvořících tzv. vývojový systém (development framework).
Aplikační systém C&ISD jako specifické vývojové prostředí integruje všechny nástroje potřebné pro vývoj aplikací pro ŘS v oblasti
řízení technologických procesů v průmyslu. Protože soubor postupů
Výroční zpráva 2011
25
Selection of References
Petro - Chemistry
Synthesia, a.s., Pardubice
• • Visualisation for Control of Boilers
• Control of Boilers
Refinery, Pancevo, Serbia
• Modernisation of the LPG Unit
BIGE Holding, Varpalota, Hungary
• Nitric Acid Unit
OOO Enisey, Usinsk, Russia
• Atmospheric Distillation Unit AT1
• Manufacturing Execution System PHARIS® for
Control of Maintenance of Boiler-House
Chemopetrol, a.s., Litvínov
• Preparation and combustion Bio-Fuel, I. Phase
Group Titan, Omski Kautschuk, Omsk, Russia
Refinery Banias, Syria
• Unit for Concentration of Propan-propylene Fraction
• Revamp of Vacuum Distillation UNIT 102 BRC
Azot Kemerovo, Russia
Beltransoil Brest, Byelorussia
• Reconstruction of Caprolactam Rectification Unit
• Hydrogen Desulphurization Unit
LUKOIL Kstovo, Russia
Refinery Naftan, Byelorussia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Atmospheric – Vacuum Distillation AVT2
Atmospheric Distillation Unit AT8
Vacuum Flasher AVT-2
Fractionalisation
Hydrogen Unit
Hydrocrack
Sulphur acid Unit
Atmospheric - Vacuum Distillation Unit AVT-6
Stabilisation Unit
Thermocracking
Visbreaking
Vacuum Distillation VT1
• Control System for Turbocompressor
Ecology
Termizo, a.s., Liberec
• Modernization of Control Combustion System
• Municipal Waste Incinerating Plant
City of Nitra, Slovakia
• Supply and Erection of Equipment for Power
Distribution and Field Instrumentation
Česká rafinérská, a.s., Litvínov
Power Industry
• Instrument Protective System for Heaters
• Implementation of INtools
• ESD System
OOO Enisey, Usinsk, Russia
Slovnaft, a.s., Slovakia
Vítkovice Power Engineering a.s.
•
•
•
•
•
• Integrated Source for Biogas Stations
Residue Hydrocrack EFPA
Burner Management System for Boiler
Revamping of Heaters
Revamping of Boiler
Field Instrumentation for Heater
• Boiler-House
Alchevsk, Ukraine
• Heat Recovery Steam Generator 1x50 t/h
ČEZ, a.s.
Severgazprom Sosnogorsk, Russia
• Hydrogen Unit
• Flaire System
• Power Plant Prunéřov – Denitrification for Unit,
Automatics of 2 Ljungströms for Boiler
• Power Plant Ledvice – Unit 110MW with Fluidised Bed Boiler
• Power Plant Tisová – Revamping of Boiler
• Power Plant Chvaletice – Ash Handling
• Power Plant Tušimice II – Automatics of 2 Ljungströms
SCOP, Midland Refinery Company, Iraq
Nuclear Power Plants
•
•
•
•
•
• Nuclear Power Plant Dukovany – Pumping Station
• Nuclear Power Plant Temelín – Power Generation Control
• Gas Plant
PNCHZ Pavlodar, Kazakhstan
Enhancing Gasoline Production, Refinery Basrah
Crude Distillation Unit, MRC Daura,
Izomerization Unit, Baiji Refining Plant
Naphtha HDS with Stabilization and Spliting, Refinery Basrah
Semi Regenerative Catalytic Reformer, Refinery Basrah
Pražská teplárenská, a.s., Malešice Heating Plant
Chemistry
•
•
•
•
Control of Water Treatment Plant
Control of Boiler 2x160 t/h
Revamping of Turbo Generators 2x55 MW
Peak Heaters
Ufaorgsintez Ufa, Russia
NRG Energetický provoz, s.r.o., Kladno
• Revamping of Pyrolysis Heater
• Power Plant Unit 2x135MW
• Condensing unit 60MW
PO Azot Fergana, Uzbekistan
• Nitrid Acid Unit and Ammonium Nitrate
• Condensing Turbine, Back-pressure Turbine
Power Plant TES Bobov Dol, Bulgaria
Moravské chemické závody, a.s., Ostrava
MS Tengizchevroil, Kazakhstan
• Operator Stations for Hydrogen Production Unit
• Control of Phenolic Plastics Production
• Control and Measurement of Steam Quantity
• Power Management System
• Automatics of 2 Ljungströms for Boiler K1,2,3
Runcorn Boiler Plant, England
• Heat Steam Generator 3x125 t/h
26
Annual Report 2011
zavedených v C&ISD má všechny hlavní rysy agilních metodik vývoje
programového vybavení, přináší C&ISD do oblasti tvorby aplikací pro
IŘS následující žádoucí vlastnosti:
• možnost intenzivní komunikace s uživatelem,
• maximální důraz na průběžné modelování,
• vysokou míru dynamiky projektové dokumentace,
• silnou angažovanost jednotlivých rolí na řízení projektu,
• iteraci revizí,
• maximální opětovnou použitelnost všech
artefaktů vzniklých při vývoji aplikace,
• nezávislost procesu modelování na implementaci aplikace,
• realizaci procesu modelování s extrémně
rychlou zpětnou vazbou.
K zajištění požadovaných funkcí jsou v C&ISD jako jeho základní
principy striktně dodržovány systémový přístup, abstrakce ve fázi
analýzy a návrhu, iterace životního cyklu, dostupnost a modularita
a otevřenost systému.
Mezinárodní výzkumný projekt eSONIA (Embedded
Service Oriented Monitoring, Diagnostics and Control:
Towards the Asset-aware and Self-Recovery Factory)
Projekt eSONIA je zaměřený na zvýšení bezpečnosti a predikci krizových stavů v průmyslových procesech. Softwarové oddělení vývoje
pro vyšší úrovně řízení je lídrem Work Pakage No. 4 (WP4), který má za
úkol připravit analýzu a SW nástroje k predikci nestandardních stavů
a návrhů metod řízení v krizových situacích. Na projektu spolupracuje
několik firem v oblasti vyspělých technologii a výzkumu pro „embedded“ inteligentní systémy z Finska, České republiky, Itálie a Španělska.
Celkový objem projektu je 12 milionu EUR a potrvá 3 roky.
Výběr z referencí
Petrochemie
Chemie
Rafinérie, Pančevo, Srbsko
Ufaorgsintěz Ufa, Rusko
• Modernizace jednotky LPG
• Rekonstrukce pece na výrobu ethylenu
OOO Jenisej, Usinsk, Rusko
PO Azot Fergana, Uzbekistán
• Atmosférická destilace AT1
• Výrobní systém PHARIS® pro řízení údržby kotelny rafinerie
• Jednotka na výrobu kyseliny dusičné a ledku amonného
• Kondenzační turbína, protitlaká turbína
Rafinérie Banias, Sýrie
Moravské chemické závody, a.s., Ostrava
• Rekonstrukce vakuové destilace jednotky 102 BRC
• Operátorské pracovišti pro výrobu vodíku
• Výroba fenoplastů
• Regulace a měření množství páry
Beltransoil Brest, Bělorusko
• Jednotka hydrogenačního odsíření
Synthesia, a.s., Pardubice
Rafinérie Naftan, Bělorusko
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Atmosféricko-vakuová destilace AVT2
Atmosférická destilace AT8
Jednotka „Vacuum Flasher“ AVT-2
Frakcionalizace
Jednotka na výrobu vodíku
Hydrokrak
Jednotka na výrobu kyseliny sírové
Atmosféricko-vakuová destilace AVT-6
Stabilizace benzínů
Thermokraking
Visbreaking
Vakuová destilace VT1
• Vizualizace řízení kotlů
• Rekonstrukce kotlů
BIGE Holding, Varpalota, Maďarsko
• Jednotka kyseliny dusičné
Chemopetrol, a.s., Litvínov
• Příprava a spalování biopaliva, I. Etapa
Titan Group, Omskij Kaučuk, Omsk, Rusko
• Jednotka koncentrování propan-propylenové frakce
Azot Kemerovo, Rusko
• Rekonstrukce rektifikace výroby kaprolaktamu
Česká rafinérská, a.s., Litvínov
• Zabezpečovací systém pecí
• Implementace INtools
• ESD systém
LUKOIL Kstovo, Rusko
Slovnaft, a.s., Slovensko
Ekologie
•
•
•
•
•
Zpracování ropných produktů EFPA
Automatika hořáků kotle
Rekonstrukce ethylenové pece
Rekonstrukce kotle
Polní instrumentace pece
• Řídicí systém pro turbokompresor
Termizo, a.s., Liberec
• Modernizace řízení systému spalování
a obnova operátorských stanic
• Spalovna odpadů
Severgazprom Sosnogorsk, Rusko
Město Nitra
• Rekonstrukce plynového závodu
• Dodávka a montáž zařízení M+R, elektro pro akci ČOV Nitra
PNCHZ Pavlodar, Kazachstán
• Jednotka na výrobu vodíku
• Flérový systém
Energetika
OOO Jenisej, Usinsk, Rusko
SCOP, Midland Refinery Company, Irák
•
•
•
•
•
Zvýšení produkce benzínu, rafinérie Basra
Atmosférická destilace, rafinérie Daura
Izomerizace benzínu, rafinérie Baiji
Odsíření nafty, stabilizace a separace, Rafinérie Basra,
Semiregenerativní katalytický reforming, Rafinérie Basra,
• Kotelna rafinérie
Vítkovice Power Engineering a.s.
• Integrovaný zdroj pro bioplynové stanice
Alchevsk, Ukrajina
• Kotel na odpadní teplo 1x50 t/h
Výroční zpráva 2011
27
PKN ORLEN Plock, Poland
• Turbine (TG1 up to TG6)
CPP MISKOLC, Hungary
Metal-working Industry, Tool Plants
and Molding Shops
• Boiler for Waist/ Exhaust Heat 1x50 t/h
Robert Bosch, spol. s r. o., lisovna plastů České Budějovice
Planta Centro, CADAFE, Venezuela
• Manufacturing System PHARIS® for the Plastic Molding Shop
• Modernisation of 2 Blocks of Power Plant 2x440MW
Kasko spol. s r.o. Slavkov
H.E.G., Ltd., India
• Manufacturing System PHARIS® for the Plastic Molding Shop
• Re-construction of Control of Turbo Generator 12,8 MW
LPS Automotive, s.r.o. Modřice
• Manufacturing System PHARIS® for the Plastic Molding Shop
Pharmacy
NOVOplast PP s.r.o. molding shop Nové Město nad
Metují,
IVAX a.s., Opava
•
•
•
•
APSW for irinotecane and PW (pured water)
Development of APSW for Control of CSA Production, Validation
Development of APSW for Control of Fermentation, Validation
Development of APSW for Control of Extraction, Validation
• Manufacturing Execution System PHARIS® for complex
control of manufacture of the molding shop
FOREZ s.r.o. lisovna kovů Ostrov,
• Manufacturing Execution System PHARIS®
Baxter Healthcare Corporation, Haan, Germany
• Development of APSW for Control of Anti-Grip
Vaccines Manufacture, Validation
FOREZ s.r.o. molding shop Sázava,
• Manufacturing Execution System PHARIS® for Complex
Control of Manufacture of the Molding Shop
Pliva-Lachema, a.s., Brno
• Central Monitoring of Cytostatic API Production, validation
• Validation of Monitoring System Labguard II
• Validation of control system for the
production unit of neCTS tablets
• Control System and Monitoring of Oxaliplatin
and Irinotekan Production
FOREZ s.r.o. metal machining and tooling Ostrov,
Farmak, a.s., Olomouc
Macco Organiques, s.r.o.,
• Adjustment of Circle, object 33
• Control and Information System of Module 20.08, Validation
• Operating Building 33 Control Systems
Complex Integration, Validation
• Manufacturing Execution System PHARIS® for
Control of Chemistry Manufacture
Fresenius HemoCare CZ, spol. s r.o., Hořátev
• Control and Information System of Solution
Infusion Production, Validation
MG Odra Gas spol. s r.o.
• Validation of Control System of Oxygen Loading
28
Annual Report 2011
• Manufacturing System PHARIS® for the Complex
Control of the Metal Press Shop Operation
KOVOKON Popovice s.r.o.,
• Manufacturing Execution System PHARIS®
ČEZ, a.s.
• Elektrárna Prunéřov – denitrifikace bloků,
automatika ofukování dvojice ljungströmů
• Elektrárna Ledvice – blok 110 MW s fluidním kotlem
• Elektrárna Tisová – rekonstrukce fluidního kotle
• Elektrárna Chvaletice – suchý odběr popílku
• Elektrárna Tušimice II – automatika
ofukování dvojice ljungströmů
Kovovýroba, plastikářství
Robert Bosch, spol. s r. o., lisovna plastů České Budějovice, ČR
• Výrobní systém PHARIS® pro lisovnu plastů
Kasko spol. s r.o. Slavkov
• Výrobní systém PHARIS® pro lisovnu plastů
Jaderné elektrárny
LPS Automotive, s.r.o. Modřice
• Elektrárna Dukovany – čerpací stanice
• Elektrárna Temelín – uvádění do provozu
• Výrobní systém PHARIS® pro lisovnu plastů
Pražská teplárenská, a.s., Teplárna Malešice
•
•
•
•
Chemická úpravna vody
Rekonstrukce kotle 2x160 t/h
Rekonstrukce turbogenerátoru 2x55 MW
Špičkové ohříváky
NOVOplast PP s.r.o. lisovna plastů Nové Město nad
Metují, ČR
• Výrobní systém PHARIS® pro komplexní
řízení provozu lisovny plastů
FOREZ s.r.o. lisovna kovů Ostrov, ČR
• Výrobní systém PHARIS® pro řízení provozu lisovny kovů
NRG Energetický provoz, s.r.o., Kladno
• Elektrárenský blok 2x135MW
• Kondenzační jednotka 60MW
FOREZ s.r.o. lisovna plastů Sázava, ČR
• Výrobní systém PHARIS® pro komplexní
řízení provozu lisovny plastů
Elektrárna TES Bobov Dol, Bulharsko
• Automatika ofukování dvojice ljungströmů, Energobloky K1,2,3
FOREZ s.r.o. nástojárna Ostrov, ČR
• Výrobní systém PHARIS® pro řízení provozu nástrojárny
MS Tengizchevroil, Kazachstán
• Výroba a rozvod elektrické energie – Power Management System
KOVOKON Popovice s.r.o., ČR
• Výrobní systém PHARIS® pro řízení kovoobráběcího provozu
Runcorn Boiler Plant, Anglie
• Parní kotel 3x125 t/h
Macco Organiques, s.r.o., ČR
• Výrobní systém PHARIS® pro komplexní řízení chemické výroby
PKN ORLEN Plock, Polsko
• Postupná obnova šesti systémů regulace
a ochran turbogenerátorů (TG1 až TG6)
CPP MISKOLC, Maďarsko
• Kotel na odpadní teplo 1x50 t/h
Planta Centro, CADAFE, Venezuela
• Modernizace 2 elektrárenských bloků 2x440 MW
H.E.G., Ltd., Indie
• Rekonstrukce řízení turbogenerátoru 12,8 MW
Farmacie
IVAX a.s., Opava
•
•
•
•
Řešení APSW pro irinotecane a PW (pured water)
Vývoj SW pro řízení výroby CSA, validace
Vývoj SW pro řízení fermentace, validace
Vývoj SW pro řízení extrakce, validace
Baxter Healthcare Corporation, Haan, SRN
• Vývoj SW pro řízení výroby vakcín proti chřipce, validace
Pliva-Lachema, a.s., Brno
•
•
•
•
Centrální monitoring výroby cytostatických API, validace
Validace systému Labguard II
Validace řídicího systému výrobny neCTS tablet
Systém řízení a monitoringu výroby Oxaliplatinu a Irinotekanu
Farmak, a.s., Olomouc
• Úprava okruhu, objekt 33
• Řídicí a informační systém výroby nesterilních API, validace
• Integrace výrobny PJ 20.09, validace
Fresenius HemoCare CZ, spol. s r.o., Hořátev
• Řídicí a informační systém výroby infuzních roztoků, validace
MG Odra Gas spol. s r.o.
• Validace systému plnění tlakových lahví
Výroční zpráva 2011
29
Contact / Kontakt
UNIS, a.s.
Jundrovská 33
624 00 Brno
Czech Republic
Tel.: +420 541 515 111
Fax: +420 541 210 361
www.unis.cz
[email protected]
30
Annual Report 2011
UNIS
Výroční zpráva
Annual Report
2011
Download

Stáhnout - UNIS, as