Crna Gora
Drţavna revizorska institucija
DRI broj:
Podgorica, 11. jul 2014. godine
IZVJEŠTAJ O REVIZIJI
FINANSIRANJA NEVLADINIH ORGANIZACIJA
Konačan izvještaj
Podgorica, jul 2014. godine
Izvještaj o reviziji finansiranja nevladinih organizacija
SADRŢAJ
I
OPŠTI DIO
2
1.
Pravni osnov za vršenje revizije
2
2.
Subjekti revizije
2
2.1.
Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću
2
2.2.
Ostali subjekti
6
2.2.1.
Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama
6
2.2.2.
Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim org. Vlada
6
2.2.3.
Uprava za igre na sreću
7
2.2.4.
Fond za zaštitu i ostvarivanje manjnskih prava
7
2.2.5.
Lokalna samouprava
8
2.2.6.
Potrošačke jedinice budţeta
9
3.
Vrsta, predmet i cilj revizije
II
UTVRĐENO ĈINJENIĈNO STANJE
11
1.
Normativni okvir
11
2.
Presude Upravnog suda
15
3.
Primjena zakona i drugih propisa
17
3.1.
Utvrđivanje iznosa za raspodjelu
17
3.2.
Rokovi za raspodjelu sredstava
20
3.3.
Ocjenivanje i odabir planova
21
3.4.
Isplata sredstava nevladinim organizacijama
25
3.5.
Sredstva za rad Komisije
26
4.
III
9
Finansiranje nevladinih organizacija od strane drugih jedinica
27
4.1.
Lokalna samouprava
27
4.2.
Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava
29
4.3.
Potrošačke jedinice budţeta
29
4.4.
Tekuća budţetska rezerva
31
ZAKLJUĈCI I PREPORUKE
Prilog 1
Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću
Prilog 2
Lokalna samouprava
Prilog 3
Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava
Prilog 4
Potrošačke jedinice
33
2
Izvještaj o reviziji finansiranja nevladinih organizacija
I
1.
OPŠTI DIO
PRAVNI OSNOV ZA VRŠENJE REVIZIJE
Pravni osnov za vršenje revizije finansiranja nevladinih organizacija
sadrţan je u:
 Ustavu Crne Gore, član 144 („Sl. list CG“ br. 01/07 i 38/13);
 Zakonu o Drţavnoj revizorskoj instituciji („Sl. list RCG“ br. 28/04,
27/06, 78/06 i „Sl. list CG“ br. 17/07, 73/10 i 40/11);


Godišnjem planu revizije Drţavne revizorske institucije, donesenom
od strane Senata 27.12.2013. godine (br. 4011-06-1540);
Odluci o vršenju revizije Kolegijuma DRI u sastavu dr Branislav
Radulović (rukovodilac Kolegijuma) i g. Nikola Kovačević (član
Kolegijuma) od 17. 01.2014. god. (broj: 40113-01-70).
Revizija subjekta revizije vršiće se u skladu sa:
 Poslovnikom Drţavne revizorske institucije („Sl. list RCG“ br.
50/07)
i
 osnovnim
načelima
Međunarodne
revizorskih institucija - INTOSAI1 .
organizacije
vrhovnih
2. SUBJEKTI REVIZIJE
Subjekti predmetne revizije bilu su:


Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću
Ostali subjekti:
- Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama
(Skupština)
- Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama
(Vlada)
- Uprava za igre na sreću
- Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava
- Lokalne samouprave
- Potrošačke jedinice budţeta
2.1. KOMISIJA ZA RASPODJELU DIJELA PRIHODA OD IGARA NA SREĆU
Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću (u daljem tekstu Komisija), formirana je Rješenjem o imenovanju Komisije za raspodjelu dijela
prihoda od igara na sreću2.
Komisija ima predsjednika i 14 članova. Komisiju čine predstavnici:
1
2
The International Organization of Supreme Audit Institutions
“Sl. list Crne Gore“, br. 12/2011
3
Izvještaj o reviziji finansiranja nevladinih organizacija
-
organa drţavne uprave nadleţnog za poslove zdravlja – jedan član;
organa drţavne uprave nadleţnog za ljudska i manjinska prava –
jedan član;
organa drţavne uprave nadleţnog za poslove rada i socijalnog staranja
– dva člana;
organa drţavne uprave nadleţnog za poslove kulture – jedan član;
organa drţavne uprave nadleţnog za poslove prosvjete i sporta – dva
člana;
nevladinih organizacija – sedam članova.
Predsjednika i članove Komisije imenuje Vlada, na prijedlog organa
drţavne uprave nadleţnog za poslove finansija (Ministarstvo).
Predstavnici nevladinih organizacija u Komisiji, imenuju se na prijedlog
nevladinih organizacija koje obavljajuju djelatnosti u oblastima u skladu sa
članom 3 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele
dijela prihoda od igara na sreću3 (Uredba).
Postupak predlaganja predstavnika NVO sprovodi Kancelarija za
saradnju sa nevladinim organizacijama na način utvrđen Odlukom o
obrazovanju Savjeta za saradnju Vlade Crne gore i nevladinih organizacija4.
Predsjednik i članovi Komisije imenuju se na period od četiri godine i
mogu biti imenovani na još četiri godine.
Komisija ima sekretara, koji obavlja stručne i administrativno-tehničke
poslove za potrebe Komisije, a imenuje ga predsjednik Komisije.
Komisija ima svoje potkomisije za utvđene oblasti. Broj članova
potkomisije je neparan, a svaka potkomisija mora imati najmanje pet članova.
U zavisnosti od broja planova i programa koje organizacije budu dostavile na
Konkursima za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za određenu godinu
po pojedinim oblastima, potkomisije mogu imati i više članova. Ĉlanove
potkomisija imenuje predsjednik Komisije. Na prijedlog potkomisija, Komisija
donosi odluke o sufinansiranju planova i programa u skladu sa definisanim
kriterijumima i evaluacijom prijedloga plana i programa.
Komisija konstituiše i potkomisiju za operativno otvaranje pristigle
dokumentacije.
Komisija donosi poslovnik o radu i druge akte kojima se uređuje način
rada i odlučivanja i druga pitanja od značaja za rad Komisije.
Godišnji izvještaj o radu Komisija podnosi Vladi do kraja prvog kvartala
tekuće, za prethodnu godinu.
Raspodjela dijela prihoda od igara na sreću vrši se jednom godišnje, na
osnovu javnog konkursa, koji se raspisuje do kraja prvog kvartala tekuće
godine. Konkurs raspisuje Komisija. Odluku o raspodjeli dijela prihoda od igara
na sreću donosi Komisija, po prethodno pribavljenoj saglasnosti Vlade.
Nadleţnost predsjednika Komisije:
3
4
“Sl. list Crne Gore“, br. 42/11
“Sl. list Crne Gore“, br. 28/10
4
Izvještaj o reviziji finansiranja nevladinih organizacija
-
saziva sjednice Komisije kojima predsjedava i predlaţe dnevni red;
vodi brigu o objavljivanju stavova Komisije;
obezbjeđuje javnost rada Komisije;
obezbjeđuje prethodne konsultacije sa učesnicima rada Komisije;
prati dinamiku realizacije donešenih odluka;
obavlja druge poslove i zadatke koje mu povjeri Komisija;
zaključuje i potpisuje ugovore sa nosiocima odobrenih projekata u skladu sa
Uredbom;
imenuje potkomisije.
Predsjednik Komisije bira zamjenika predsjednika koji u 2013. godini nije
biran.
Ĉlanovi Komisije obavljaju svoju funkciju honorarno i za svoj rad imaju
pravo na nadoknadu. Nadoknada za rad u Komisiji utvrđuje se rješenjem
Ministra finansija.
Nadleţnosti i sastav komisije su propisani Uredbom o kriterijumima za
utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću.
Način rada i odlučivanja i druga pitanja od značaja za rad Komisije uređuju se
Poslovnikom o radu i drugim aktima koje donosi Komisija.


Predsjednik Komisije je Dragan Đukanović, koji je imenovan Rješenjem
Vlade, broj 08-2556/4 od 07.11.2013.godine.
U 2013. godini funkciju predsjednika Komisije obavljali su Boris Bušković
(razriješen na lični zahtjev – rješenje Vlade broj 08-1860/3 od 25.07.2013.
godine) i Damir Rašketić (razriješen na lični zahtjev5 – rješenje Vlade broj
08-2536/3 od 31.10.2013.godine).

Osim Poslovnika o radu ne postoje drugi akti kojima je uređen način rada i
odlučivanja Komisije.

U toku 2013. godine Komisija je dva puta mijenjala Poslovnik o radu
Komisije. Izmjene Poslovnika se podudaraju sa promjenom lica koje vrši
funkciju Predsjednika komisije. Poslovnik o radu koji je dostavljen
drţavnom revizoru kao vaţeći, potpisan je od strane Predsjednika komisije i
ovjeren pečatom Ministarstva finansija, ali nije evidentiran i klasifikovan u
pisarnici (djelovodniku).

Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću nema obezbijeđene
prostorije za rad, nema svoj pečat, nema pisarnicu niti je sa drugim
organom (u skladu sa članom 2 Uredbe o kancelarijskom poslovanju organa
drţavne uprave6 ) sklopila sporazum o zajedničkoj pisarnici. Komisija nema
svoj sajt, ali se konkursi, odluke i obavještenja komisije objavljuju na sajtu
Ministarstva finansija u rubrici “Konkurs Igre na sreću”.
5
Predsjednik Komisije g. Damir Rašketić je 28.10.2013. godine podnio ostavku (Rješenje Vlade
broj 08-1860/3 od 25.07.2013. godine) , kako je naveo u pismenom obrazloţenu ostavke,
zabog problema u radu Komisije koji se između ostalog odnose na nedostavljanja ili
nepostojanja bodovnih lista, zapisnika i izvještaja o radu potkomisija, prisutnog konflikta
interesa kod dijela članova Komisije, nedovoljnih stručnih i administrativnih kapaciteta
Komisije da posao koji joj je dodijeljen obavi na valjan način itd.
„Sl. list CG“, broj 51/11
6
5
Izvještaj o reviziji finansiranja nevladinih organizacija

Uredbom o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela
prihoda od igara na sreću nije decidno normirano koji organ vrši nadzor
nad radom Komisije. S obzirom na činjenicu da predsjednika i članove
Komisije predlaţe Ministarstvo finansija, Ministar finansija donosi rješenja o
naknadi za rad u Komisiji, kao i da Komisija povremeno koristi pečat i web
sajt Ministarstva finansija, trebalo bi urediti da ministarstvo nadleţno za
poslove finansija vrši i nadzor nad radom Komisije.
2.2. OSTALI SUBJEKTI
2.2.1.Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama (Skupšina)
Komisiju za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama (Komisija)
imenuje Skupština, na prijedlog nadleţnog radnog tijela (Administrativni
odbor). Komisija ima predsjednika i šest članova koji se imenuju na period od
četiri godine.
Način rada i odlučivanja u Komisiji uređuje se Poslovnikom o radu
Komisije.
Raspodjela sredstava se vrši na osnovu javnog konkursa koji raspisuje
Komisija, za svaku godinu, najkasnije do isteka prvog kvartala tekuće godine.
Komisija vrši raspodjelu sredstava na osnovu projekta kojeg, uz prijavu na
konkurs, podnose nevladine organizacije , cijeneći pri tom sljedeće kriterijume:
- doprinos projekta u ostvarivanju javnog interesa u određenoj oblasti;
- transparentnost i mogućnost kontrole realizacije projekta;
- kompatibilnost i projektna saradnja sa međunarodnim subjektima;
- preporuke eksperata iz relevantnih oblasti o ponuđenom projektu.
2.2.2. Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama (Vlada)
Zakonom o nevladinim organizacijama7 (Zakon), čija je primjena otpočela
01.01.2012. godine, predviđeno je formiranje centralizovane komisije (Komisija
za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama) koja bi odlučivala o
raspodjeli sredstava za projekte i programe od javnog interesa koje realizuju
nevladine organizacije.
Ĉlanove komisije predlaţu organi uprave nadleţni za oblasti: socijalna i
zdravstvena zaštita, smanjenje siromaštva, zaštita lica sa invaliditetom,
društvena briga o djeci i mladima, pomoć starijim licima, zaštita i promovisanje
ljudskih i manjinskih prava, vladavina prava, razvoj civilnog društva i
volonterizma, evroatlantske i evropske integracije Crne Gore, institucionalno i
vaninstitucionalno obrazovanje, nauka, umjetnost, kultura, tehnička kultura,
zaštita ţivotne sredine, poljoprivreda i ruralni razvoj, odrţivi razvoj, zaštita
potrošača, rodna ravnopravnost, borba protiv korupcije i organizovanog
kriminala, borba protiv bolesti zavisnosti, kao i i druge oblasti od javnog
interesa utvrđene posebnim zakonom i nevladine organizacije čiji se ciljevi i
djelatnosti odnose na te oblasti.
7
„Sl. list Crne Gore“, br. 39/11 od 04.08.2011. god.
6
Izvještaj o reviziji finansiranja nevladinih organizacija
2.2.3. Uprava za igre na sreću
Uredbom o organizaciji i načinu rada drţavne uprave (“Sl. list RCG”, br.
38/03 i “Sl. list CG” br. 22/08 i 42/11), utvrđeno je da je Uprava za igre na sreću
organ u sastavu Ministarstva finansija. Nadzor nad zakonitošću i cjelihodnošću
rada i zakonitošću upravnih akata Uprave vrši Ministarstvo finansija.
Nadleţnosti Uprave za igre na sreću:
- odlučivanje o svojstvu neke igre, kao igre na sreću u smislu Zakona o igrama na
sreću; pripremanje stručne osnove za izradu propisa u oblasti igara na sreću;davanje
saglasnosti na pravila igara na sreću; vođenje registra priređivača igara na sreću;
učestvovanje u komisijama za izvlačenje i pronalaţenje dobitaka u lutrijskim igrama na
sreću; vršenje kontrole osnovnog kapitala i depozita kod priređivača igara na sreću po
potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca;izdavanja odobrenja za drţanje rizikodepozita za osiguranje isplata, dobitaka kod posebnih igara na sreću;razmatranje
ponuda dospjelih na konkurs za dodjelu koncesija za priređivanje igara na sreću, u
skladu sa postupkom davanja koncesije i obavljanja ostalih stručnih poslova u vezi sa
davanjem koncesija;pripremanje predloga za oduzimanje koncesija; vršenje procjene
vrijednosti nagradnog fonda za priređivanje nagradnih igara u robi i uslugama;
predlaganje akata o ostalim uslovima koji igračnica mora da ispuni; određivanje
jedinstvenog, finansijskog softvera za klađenje; izdavanje odobrenja za promjenu
lokacije automat-kluba, odnosno kladionice i uplatnog mjesta; izdavanje naljepnica za
automate i stolove;izdavanje saglasnosti i vršenjekontrole priređivača nagradnih igara
u robi i uslugama i druge poslove koji su joj određeni u nadleţnost.
Ĉlanom 15. Zakona o igrama na sreću8 predviđeno je da koncesione
naknade od igara na sreću pripadaju budţetu drţave Crne Gore. Sredstva od
koncesionih naknada, u visini od 60% koristiće se za finansiranje planova i
programa organizacija koje: se bave socijalnom zaštitom i humanitarnom
djelatnošću; se bave problemima i zadovoljavanjem potreba lica sa
invaliditetima; doprinose razvoju sporta; se bave kulturom i tehničkom
kulturom; se bave vaninstitucionalnim obrazovanjem i vaspitanjem djece i
omladine; doprinose borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti. Najmanje 75%
od tih 60% sredstava od koncesionih naknada koristiće se za finansiranje
planova i programa nevladinih organizacija.
2.2.4. Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava
Osnivač Fonda je Skupština Crne Gore. Fond je samostalna upravna
organizacija osnovana članom 36 Zakona o manjinskim pravima i slobodama9,
i Odlukom o osnivanju Fonda za manjine10, u cilju pruţanja podrške
aktivnostima značajnim za očuvanje i razvoj nacionalnih, odnosno etničkih
posebnosti manjinskih nacionalnih zajednica i njihovih pripadnika u oblasti
nacionalnog, etničkog, kulturnog, jezičkog i vjerskog identiteta.
Zakon o igrama na sreću „Sl. list Crne Gore“, br. 13/07, 73/10 i 40/11
Sluţbeni list RCG, br.31/06 ; 51/06 i 38/07
10 Sluţbeni list Crne Gore br.13/08
8
9
7
Izvještaj o reviziji finansiranja nevladinih organizacija
Shodno odredbama navedenog zakona Fond je zaduţen za finansijsko
realizovanje projekata. Sredstva Fonda obezbjeđuju se u Budţetu Crne Gore i
iz drugih izvora, u skladu sa zakonom. Budţetom se za ove namjene
opredijeljuje najmanje 0,15% od ukupnih budţetskih sredstava umanjenih za
budţet drţavnih fondova i kapitalni budţet.
Fond za manjine je samostalna, nezavisna drţavna institucija, koju je
Crna Gora stavila na raspolaganje i povjerila na upravljanje manjinskim
nacionalnim zajednicama.
Djelatnost Fonda je podrška aktivnostima značajnim za očuvanje i razvoj
nacionalnih, odnosno etničkih posebnosti manjinskih naroda i drugih
manjinskih nacionalnih zajednica i njihovih pripadnika u oblasti nacionalnog,
etničkog, kulturnog, jezičkog i vjerskog identiteta.
Raspodjela sredstava vrši se putem javnog konkursa na osnovu sljedećih
kriterijuma:
- doprinosa koji projekat daje očuvanju i razvoju nacionalnog, kulturnog,
vjerskog, jezičkog i etničkog identiteta;
- kompatibilnosti projekta sa strateškim dokumentima Vlade;
- transparentnosti i mogućnosti kontrole realizacije projekta;
- kredibiliteta podnosioca projekta.
Sredstva Fonda rasporedjuju se, finansijskim planom Fonda, na:
- sredstva za funkcionisanje Fonda i
- sredstva za raspodjelu.
2.2.5. Lokalna samouprava
Lokalna samouprava obuhvata pravo građana i organa lokalne
samouprave da, u granicama utvrđenim zakonom, uređuju i upravljaju
određenim javnim i drugim poslovima, na osnovu sopstvene odgovornosti i u
interesu lokalnog stanovništva.
Lokalna samouprava ostvaruje se u opštini, Glavnom gradu i
Prijestonici.
U cilju afirmisanja otvorenog i demokratskog društva, organi lokalne
samouprave sarađuju sa nevladinim organizacijama.
Saradnja se ostvaruje:
1. informisanjem o svim pitanjima značajnim za nevladin sektor;
2. konsultovanjem nevladinog sektora o programima razvoja lokalne
samouprave nacrtima opštih akata koje donosi skupština;
3. omogućavanjem učešća u radu radnih grupa za pripremu normativnih
akata ili izradu projekata i programa;
4. organizovanjem zajedničkih javnih rasprava, okruglih stolova,
seminara i sl.;
5. finansiranjem projekata nevladinih organizacija od interesa za lokalno
stanovništvo, pod uslovima i po postupku propisanim opštim aktom
opštine;
8
Izvještaj o reviziji finansiranja nevladinih organizacija
6. obezbjeđivanjem uslova za rad nevladinih organizacija, u skladu sa
mogućnostima lokalne samouprave;
7. na drugi način propisan statutom opštine
Na osnovu utvrđenog budţeta, lokalna samouprava usvaja odluku o
kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim
organizacijama, kojima se bliţe uređuju kriterijumi i postupak raspodjele
sredstava za projekte NVO, finansiraju i NVO sa posebnim statusom
finansiranja, poput dobrotvornih organizacija sa posebnim statusom, boračkih
udruţenja i udruţenja osoba sa invaliditetom, u skladu sa opštim aktima i
strateškim dokumentima lokalnih samouprava.
2.2.6. Potrošačke jedinice budţeta - koje su u 2013. godini finansirale
nevladine organizacije:
1. Ministarstvo prosvjete
2. Zavod za školstvo
3. Uprava za mlade i sport
4. Pomorski muzej
5. Ministarstvo ekonomije
6. Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja
7. Ministarstvo zdravlja
8. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava
9. Ministarstvo odrţivog razvoja i turizma
10. Ministarstvo rada i socijalnog staranja
11. Ministarstvo nauke
12. Savez udruţenja boraca
13. Matica crnogorska
14. Crveni krst Crne Gore
15. Zavod za zapošljavanje
16. Skupština Crne Gore
Informacije o finansiranju nevladinih organizacija traţene su od potrošačkih
jedinica kojima su Zakonom o budţetu za 2013. godinu odobrena sredstva na poziciji
431 – transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru.
3. VRSTA, PREDMET I CILJ REVIZIJE
Drţavna revizorska institucija (DRI) je izvršila reviziju pravilnosti
finansiranja nevladinih organizacija, primjenom revizije presjeka.
Predmet revizije je sistem finansiranja nevladinih organizacija. Predmet
revizije podrazumijeva ispitivanje pravilnosti rada odnosno postupanja Komisija
tokom sprovođenja zakonski propisanih procedura prilikom raspodjele
sredstava nevladinim organizacijama, kao i prikupljanje i analizu podataka kod
svih subjekata, koji su ovlašćeni da vrše raspodjelu sredstava nevladinim
organizacijama.
9
Izvještaj o reviziji finansiranja nevladinih organizacija

Revizija pravilnosti obuhvata ocjenu da li su preduzete aktivnosti i
finansijske transakcije u procesu raspodjele sredstava nevladinim
organizacijama u skladu sa nadleţnostima, odnosno, podrazumijeva
stepen do kojeg subjekti revizije slijede pravila, zakone, propise, politike,
uspostavljene kodekse ili ugovorene uslove.
Kriterijumi za ocjenu usklađenosti bili su:
-
Zakon o igrama na sreću („Sl. list CG“, br. 40/11);
Zakon o nevladinim organizacijama („Sl. list CG“, br. 39/11);
Zakon o budţetu za 2013. godinu (“Sl. list CG”, br. 66/12);
Uredba o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela
prihoda od igara na sreću („Sl. list CG“, br. 42/11);
Odluka o kriterijumima za utvrđivanje visine naknade za rad člana radnog
tijela ili drugog oblika rada („Sl. list CG“, br. 27/13);
Uredba o kancelarijskom poslovanju organa drţavne uprave (“Sl. list CG”, br.
51/11);
-
Zaključci Vlade broj: 03-6113, 06-472/3, 06-2535/3, 06-1032/3 i 08-1673/3;
Poslovnik o radu Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću;
Izjave o nepristrasnosti koje su potpisali članovi Komisije.

Revizija presjeka finansiranja nevladinih organizacija ispituje
reprezentativni izbor odgovarajućih subjekata kontrole, s ciljem da se
dođe do određenih revizorskih nalaza u oblasti sistema finansiranja
nevladinih organizacija.
Cilj revizije je:
1. ocjena uspostavljenog institucionalnog i zakonodavnog okvira u
oblasti finansiranja nevladinih organizacija;
2. izricanje mišljenja o pravilnosti rada odnosno postupanja Komisija
tokom sprovođenja zakonski propisanih procedura prilikom
raspodjele sredstava nevladinim organizacijama.
3. dobijanje informacije o ukupno raspodijeljenom iznosu sredstava
nevladinim organizacijama na godišnjem nivou, iz svih izvora.
10
Izvještaj o reviziji finansiranja nevladinih organizacija
II
UTVRĐENO ĈINJENIĈNO STANJE
1. NORMATIVNI OKVIR
Zakonom o igrama na sreću (član 15), precizirano je da se koncesione
naknade od igara na sreću, između ostalog, koriste za finansiranje planova i
programa nevladinih organizacija koje se bave socijalnom zaštitom i
humanitarnom djelatnošću, problemima i zadovoljavanjem potreba lica sa
invaliditetima, doprinose razvoju sporta, kulturom i tehničkom kulturom,
vaninstitucionalnim obrazovanjem i vaspitanjem djece i omladine i doprinose
borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti.
Tokom 2011. godine donijet je Zakon o nevladinim organizacijama
(Zakon)11 kojim je, čl. 32 definisano da se u godišnjem zakonu o budţetu Crne
Gore obezbjeđuju sredstva za projekte i programe u oblastima12 od javnog
interesa koje realizuju nevladine organizacije, a čl. 33 stav 1 da o raspodjeli
sredstava iz čl. 32 stav 1 Zakona odlučuje Komisija za raspodjelu sredstava
nevladinim organizacijama, koju obrazuje Vlada, što u odnosu na
dotadašnju praksu, predstavlja centralizovani model finansiranja nevladinih
organizacija. Zakon je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja, sa
početkom primjene od 01.01.2012. godine.
Centralizovani sistem raspodjele sredstava podrazumijeva formiranje
jedinstvenog fonda koji zamjenjuje sve postojeće javne fondove namijenjene
finansiranju nevladinih organizacija (NVO), shodno godišnjem zakonu o
budţetu Crne Gore, odnosno formiranje Komisije za raspodjelu sredstava NVO
koja bi odlučivala o raspodjeli sredstava na nacionalnom nivou.
Implementacija sistema je podrazumijevala usklađivanje Zakona o igrama
na sreću, Zakona o manjinskim pravima i slobodama, Zakona o kulturi i
Zakona o zaštiti kulturnih dobara sa Zakonom o nevladinim organizacijama,
kao i usklađivanje podzakonskih akata sa novim zakonima.
Na osnovu zaključaka Vlade Crne Gore, bilo je potrebno izvršiti promjene
u dijelu zakonske regulative koja se tiče finansiranja NVO, i to:
11
„Sl. list Crne Gore“, br. 39/11 od 04.08.2011. god.
Zakonom je definisana 21 oblast od javnog interesa koje realizuju nevladine organizacije, i to:
socijalna i zdravstvena zaštita, smanjenje siromaštva, zaštita lica sa inavliditetom, društvena
briga o djeci i mladima, pomoć starijim licima, zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih
prava, vladavina prava, razvoj civilnog društva i volonterizma, evroatlantske i evropske
integracije Crne Gore, institucionalno i vaninstitucionalno obrazovanje, nauka, umjetnost,
kultura, tehnička kultura, zaštita ţivotne sredine, poljoprivreda i ruralni razvoj, odrţivi razvoj,
zaštita potrošača, rodna ravnopravnost, borba protiv korupcije i organizovanog kriminala,
borba protiv bolesti zavisnosti, kao i druge oblasti od javnog interesa utvrđene posebnim
zakonom.
12
11
Izvještaj o reviziji finansiranja nevladinih organizacija
 Zaključkom Vlade br.03-6113 od 23.06.2011. god.:
-
zaduţena su nadleţna ministarstva, da prilikom utvrđivanja Prijedloga
Zakona o NVO, u roku od 60 dana, predloţe izmjene i dopune Zakona
o igrama na sreću, Zakona o kulturi, Zakona o zaštiti kulturnih
dobara i Zakona o manjinskim pravima i slobodama, kao i
podzakonskih akata donijetih na osnovu ovih zakona, u dijelu koji se
odnosi na finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija;
 Zaključkom Vlade br.06-472/3 od 22.03.2012. god. zaduţeni su:
-
-
-
-
Ministarstvo finansija, Ministarstvo kulture, Ministarstvo za ljudska i
manjinska prava, da u roku od 20 dana pripreme i dostave prijedloge
zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću, Zakona o
kulturi i Zakona o manjinskim pravima i slobodama, u dijelu koji se
odnosi na finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija;
Ministarstvo finansija da, u skladu sa Zakonom o budţetu, objedini
budţetska sredstva namijenjena za finansiranje NVO u 2012. god. na
poziciji Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama;
Ministarstvo finansija da, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih
poslova i Savjetom za saradnju Vlade CG i NVO, do 20.04.2012. god.
pripremi prijedlog uredbe kojim će se urediti sastav, kriterijumi za
izbor i postupak predlaganja članova Komisije za raspodjelu sredstava
nevladinim organizacijama;
Ministarstvo finansija da, u saradnji sa Savjetom za saradnju Vlade
CG i NVO, do 20.04.2012. god. pripremi prijedlog uredbe o bliţim
kriterijumima za ocjenu projekata odnosno programa NVO u postupku
raspodjele budţetskih sredstava za finansiranje tih projekata, odnosno
programa.
 Zaključkom Vlade br.06-2535/3 od 27.12.2012. god., zaduţeni su:
-
-
Ministartvo finansija da, u roku od 30 dana, pripremi i Vladi dostavi
prijedlog uredbe o utvrđivanju sastava, kriterijuma za izbor i postupak
predlaganja
članova Komisije za raspodjelu sredstava
NVO
i
prijedlog uredbe o bliţim kriterijumima
za ocjenu projekata i
programa NVO, u postupku raspodjele budţetskih sredstava za
finansiranje tih projekata, radi stvaranja uslova za primjenu
centralizovanog modela finansiranja nevladinih organizacija;
Ministarstvo za ljudska i manjinska prava da pripremi izmjene i
dopune Zakona o manjinskim pravima i slobodama, u dijelu koji se
odnosi na finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija,
kako bi se stvorili uslovi za implementaciju Zakona o NVO, odnosno
centralizovanog modela finansiranja nevladinih organizacija;
12
Izvještaj o reviziji finansiranja nevladinih organizacija
 Zaključkom Vlade br. 06-1032/3 od 09.05.2013. god., zaduţeno je:
-
Ministarstvo finansija i drugi nadleţni organi da preduzmu hitne mjere
za obezbjeđivanje uslova za primjenu Zakona o NVO u dijelu
finansiranja (usaglašavanje posebnih propisa sa Zakonom o NVO,
objedinjenje svih raspoloţivih sredstava za projekte NVO u jedan fond,
formiranje »centralne« komisije za raspodjelu sredstava za projekte
NVO iz drţavnog budţeta i propisivanje pravila za ocjenu projekata).
 Zaključkom Vlade br. 08-1673/3 od 25.07.2013. god., zaduţena je:
-
Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću da do
05.08.2013. godine raspiše Konkurs za raspodjelu dijela prihoda od
igara na sreću za 2013. godinu.
Usvajanje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću i
Zakona o manjinskim pravima je preduslov donošenju podzakonskih akata
(Uredbe o utvrđivanju sastava, kriterijuma za izbor i postupak predlaganja
članova Komisije za raspodjelu sredstava NVO i Uredbe o bliţim kriterijumima
za ocjenu projekata i programa NVO u postupku raspodjele budţetskih
sredstava za finansiranje istih), koji bi definisali proces raspodjele sredstava
nevladinim organizacijama, kao i izbor članova Komisije za raspodjelu sredstava
NVO, u skladu sa Zakonom o NVO.
Takođe, Zakonom je precizirano da će se komisija (centralizovana,
obrazovana od strane Vlade Crne Gore) formirati u roku od 30 dana od dana
početka primjene Zakona, da se Komisiji za raspodjelu sredstava (imenovanoj
od strane Skupštine Crne Gore), produţava mandat do izbora komisije
predviđene Zakonom, i da će se podzakonski akti za sprovođenje Zakona
donijeti u roku od 60 dana od dana početka primjene Zakona.
U obrazloţenju Prijedloga Zakona o budţetu za 2012. godinu stoji da u
skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama13, Komisija za raspodjelu
sredstava nevladinim organizacijama više nije u nadleţnosti Skupštine, već je
obrazuje Vlada Crne Gore, i da je ova potrošačka jedinica prešla u okvir
nadleţnosti Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore, kao i da su za
finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija planirana sredstva u
iznosu od 0.20 mil€.
Finansiranje nevladinih organizacija u 2013. godini vršeno je iz sljedećih
fondova:
1. Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću;
2. Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava;
3. Lokalna samouprava;
4. Potrošačke jedinice budţeta i tekuća budţetska rezerva.
13
„Sl. list CG“, br. 39/11 od 04.08.2011. godine
13
Izvještaj o reviziji finansiranja nevladinih organizacija
Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama (koja je
trebala biti obrazovana od strane Vlade) nije vršila raspodjelu sredstava NVO za
2012.god. (200.000€) i 2013. god. (160.000€)14.
Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću u svom radu
postupa u skladu sa Uredbom o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i
načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću15 i Poslovnikom o radu
Komisije.
Revizijom je utvrđeno:

Zakon o nevladinim organizacijama, u dijelu finansiranja, se ne primjenjuje
(dvije godine od stupanja na snagu);

Zaključci Vlade koji se odnose na obezbjeđivanje uslova za implementaciju
Zakona o nevladinim organizacijama nijesu realizovani;

U skladu sa zaključkom Vlade16 i Uredbom o kriterijumima za utvrđivanje
korisnika za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara
na sreću, Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću je
raspisala konkurs za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću. Akti na
osnovu kojih je Komisija postupala nijesu u skladu sa članom 33 Zakona o
nevladinim organizacijama koji propisuje da raspodjeli sredstava iz budţeta
Crne Gore za projekte i programe u oblastima od javnog interesa koje
realizuju nevladine organizacije odlučuje Komisija za raspodjelu sredstava
nevladinim organizacijama.

Skupštinska Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama je
prestala sa radom, što je nije u skladu sa sa članom 44 Zakona o
nevladinim organizacijama kojim je precizirano da se njen mandat
produţava, do izbora Komisije koju treba da obrazuje Vlada;

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama koju je trebalo
da obrazuje Vlada, nije formirana, što za posljedicu ima neraspodijeljena
sredstva koja su planirana na ovoj poziciji, shodno Zakonu o budţetu za
2012. i 2013. godinu.

Poslovnik o radu Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću je
izmijenjen 09.09.2013. g. i potpisan od strane tadašnjeg predsjednika
Komisije g. Damira Rašketića. Izmjenama poslovnika je propisano da broj
članova potkomisija ne moţe biti manji od pet i obaveza da se podrţani
planovi i programi kao i konačne, potpisane bodovne zbirne liste objave na
sajtu Komisije. Izmjenama je predviđeno da se pored potpisa pojedinih
članova podkomisije upiše i broj bodova koji je taj član podkomisije
14
15
16
Ministarstvo finansija nije odgovorilo na dopis DRI br.40113-02-70/107 od 10.04.2014. god.
kojim je traţeno obrazloţenje izvršenja ove pozicije
“Sl. list Crne Gore”, br. 42/11 od 15.08.2011. god.
Br. 08-1673/3 od 25.07.2013. god
14
Izvještaj o reviziji finansiranja nevladinih organizacija
opredijelio za pojedini projekat kao i da se Komisija neće izjašnjavati o
prijedlozima podkomisija za pojedinu oblast dok ne budu dostavljene zbirne
i pojedinačne bodovne liste potpisane od svih članova koji su učestvovali u
ocjenjivanju. Novi, izmijenjeni poslovnik je objavljen na sajtu Ministarstva
finansija (u rubrici »Konkurs Igre na sreću«).

Komisija je na sjednici od 13.11.2013.g. usvojila izmjene i novi Poslovnik o
radu koji je potpisan od strane g. Dragana Đukanovića kao predsjednika
Komisije. Novi Poslovnikom su izuzete odredbe kojima je propisano
pojedinačno ocjenjivanje projekata od strane svakog člana podkomisije za
utvrđenu oblast i obaveza Komisije da se ne izjašnjava o prijedlozima
podkomisija za pojedinu oblast dok ne budu dostavljene zbirne i
pojedinačne bodovne liste za planove i programe od strane svih članova
podkomisije koji su učestvovali u ocjenjivanju planova i programa.
Izmijenjeni Poslovnik o radu Komisije nije objavljen na sajtu Ministarstva
finansija (u rubrici »Konkurs Igre na sreću«).
2. PRESUDE UPRAVNOG SUDA
Odluke o raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću su u prethodne tri
godine osporene presudama Upravnog suda Crne Gore i to:
- Presudom br. 105/12 od 30.01.2013. godine, osporena je Odluka o
raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću, za 2011. godinu, zbog povreda
pravila postupka, shodno Zakonu o opštem upravnom postupku;
-
Presudom br. 563/13 od 20.09.2013. godine, osporen je član 3 Odluke o
raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću za 2012. godinu, zbog povreda
pravila postupka, shodno Zakonu o opštem upravnom postupku;
-
Presudom br. 2990/13 od 06.02.2014. godine, poništena je Odluka o
raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću za 2013. godinu, zbog
nepoštovanja zakonske obaveze od strane Komisije koja je bila duţna
dostaviti spise koji se odnose na predmet po tuţbi, shodno Zakonu o
upravnom sporu.
Na dopis DRI17 kojim je traţena informacija o preduzetim i realizovanim
aktivnostima po presudama Upravnog suda, u ime predsjednika Komisije je
odgovorio sekretar Komisije:
»Mišljenje Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću je da proces raspodjele
pomenutih budžetskih sredstava ne može biti tretiran kao upravni postupak.
Naime, Uredba o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda
od igara na sreću koja definiše proces raspodjele sredstava ne predviđa postojanje
drugostepenog organa, odnosno organa kom bi bile upućivane eventualne žalbe organizacija na
proces raspodjele, odnosno na Odluku o raspodjeli. Sa druge strane, pomenuta Uredba ne
predviđa ni mogućnost žalbe na Odluku Komisije već samo mogućnost traženja obrazloženja
razloga neprihvatanja projekta.
17
dopis br. 40116-022-70/122
15
Izvještaj o reviziji finansiranja nevladinih organizacija
Komisija je u prethodnom periodu i postupala u skladu sa navedenim zakonskim
rješenjem. Smatramo da bi eventualno tumačenje procesa raspodjele kao upravnog postupka bilo
pogrešno i iz razloga što se budžetska sredstva za ovu namjenu raspodjeljuju jednom godišnje, a
upravni postupci mogu trajati znatno duže. Pokretanje upravnih postupaka bi izazvalo
nemogućnost raspodjele godišnjim budžetom predviđenih sredstva na krajnje korisnike sve dok
se na taj način eventualno pokrenuti postupci ne završe. U praksi pomenuto bi značilo
nemogućnost isplate sredstava iz Odluke o raspodjeli godinama, a u skladu sa zakonskom
regulativom koja definiše izvršenje budžeta. Sredstva predviđena budžetom za jednu godinu
moraju biti utrošena u toj godini.
Uredbom je definisano da na Odluku Komisije saglasnost daje Vlada i Komisija je stava
da tako pripremljena Odluka sa dobijenom saglasnoću Vlade, predstavlja konačnu Odluku. Stav
Komisije je da su sve kasnije presude Upravnog suda neizvršive. U prilog toj činjenici idu i
sljedeća zakonska rješenja: Opredijeljena sredstva se vecinski isplaćuju organizacijama po
objavljivanju Odluke i potpisivanju ugovora o korišćenju sredstava. Organizacije, u skladu sa
Uredbom i ugovorima imaju na raspolaganju maksimalno 12 mjeseci za realizaciju projekata.
Upravni postupak u praksi često traje značajno duže od tog roka. Jasno je da je jako moguca
situacija da u trenutku kada su dio ili sve organizacije već realizovale finansirane projekte (koji su
trajali kraće od eventualnog upravnog postupka o poništenju Odluke), eventualna presuda o
poništenju
Odluke
postaje
bespredmetna
i
apsolutno
neizvršiva.
Takodje, proces izbora projekata se ne tiče samo ispunjavanja tehničkih uslova konkursa,
već prije svega kvaliteta projekta. U tom smislu organizacija koja je ispunila tehničke uslove
konkursa ne mora automatski biti kvalifikovana za finansiranje iz pomenutih sredstava
(napomenuli bismo da nije u pitanju npr. registracija preduzeća za koju je potrebno prikupiti
traženu dokumentaciju i ispuniti uslove). U tom smislu bi u eventualnom upravnom postupku
drugostepeni organ morao postojati i biti sastavljen od stručnjaka sa ekspertizom u eveluaciji
projekata. Eventualno tumačenje Konkursa kao upravnog postupka bi dovelo i do potrebe da
organizacije prisustvuju otvaranju projekata, i da iste obavezno budu upućene ne dopunu
dokumentacije. Pomenuti postupak bi znacio mnogo duze rokove i dodatno doprinio nemogucnosti
raspodjele budžetskih sredstava u jednoj godini. Smatramo da nije moguće takvo tumačenje.
Dakle, Komisija je stava da su presude Upravnog suda kojima su poništene Odluke iz
predhodnih godina bezpredmetne, imajući u vidu da se Komisija u radu vodila isključivo
pomenutom Uredbom i su skladu sa njom vršila raspodjele, a eventualno ponavljanje postupka
konkursa za sredstva koja su proslijedjena organizacjama koje su dobile sredstva (mnogi projekti
su do kraja realizovani u trenutku kad su donošene presude o poništenju Odluka) nije moguce.
Na kraju bismo napomenuli, da po saznanjima Komisije ne postoje komparativni primjer sličnog
procesa raspodjele sredstava koji se tumači kao upravni postupak, a svjedoci smo da domaći i
inostrani donatori (izmedju ostalih i Evropska unija) vrše slične raspodjele sredstava čiji su
korisnici organizacije civilnog društva. Iako smo jasnog stava da ovakva vrsta raspodjele
sredstava ne može biti tumačena kao upravni postupak, smatramo da bi i eventualno tumačenje
procesa raspodjele kao upravnog postupka moralo prouzrokovati sistemske promjene, u smislu
promjene cjelokupnog koncepta raspodjele, što bi naravno moralo biti praćeno i sa izmjenama
zakonske regulative.”
..

Odluka o raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću za 2013.godinu, koja
je objavljena na sajtu Ministarstva finansija (rubrika »Konkurs Igre na
sreću«) ne sadrţi obrazloţenje o načinu i kriterijumima na osnovu kojih
je izvršena raspodjela. S druge strane, na sajtu Ministarstva finansija
(rubrika »Konkurs Igre na sreću«) nijesu objavljene potpisane zbirne
bodovne liste na osnovu kojih se donosi Odluka. Poslovnikom o radu
komisije, članom 4, propisano je da se potpisane zbirne bodovne liste
objavljuju na sajtu Komisije.
16
Izvještaj o reviziji finansiranja nevladinih organizacija

Stav Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću da su
»presude Upravnog suda kojima su poništene Odluke iz prethodnih
godina bezpredmetne«, činjenica da Uredbom o kriterijumima za
utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću
nije predviđeno pravo ţalbe na Odluku o raspodjeli dijela prihoda od igara
na sreću i nepostojanje pouke o pravnom lijeku u Odluci, dovodi u
pitanje ostvarivanje »prava na pravni lijek protiv odluke kojom se
odlučuje o nečijem pravu ili interesu zasnovanom na zakonu«, koje je
zagarantovano članom 20 Ustava Crne Gore18.
3. PRIMJENA ZAKONA I DRUGIH PROPISA
3.1. Utvrđivanje iznosa za raspodjelu
Ĉlanom 15, stav 1 Zakona o igrama na sreću predviđeno je da
„koncesione naknade od igara na sreću, utvrđene ovim zakonom,
pripadaju budţetu Crne Gore“.
Stav 2 istog člana propisuje: „Sredstva od koncesionih naknada, u
visini od 60% koristiće se za finansiranje planova i programa organizacija
koje: se bave socijalnom zaštitom i humanitarnom djelatnošću; se bave
problemima i zadovoljavanjem potreba lica sa invaliditetima; doprinose razvoju
sporta; se bave kulturom i tehničkom kulturom; se bave vaninstitucionalnim
obrazovanjem i vaspitanjem djece i omladine; doprinose borbi protiv droge i
svih oblika zavisnosti.“
Stav 3 člana 15 Zakona o igrama na sreću propisuje: „Sredstva iz stava
2 ovog člana koristiće se za finansiranje planova i programa nevladinih
organizacija u visini od najmanje 75%.“
Ĉlanom 2 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu
raspodjele dijela prihoda od igara na sreću precizirano je da će se najmanje
75% sredstava iz stava 2, člana 15 Zakona o igrama na sreću koristiti za
finansiranje planova i programa nevladinih organizacija. Za planove i programe
medijskog pluralizma koji se odnose na jednu od navedenih oblasti
raspodijeliće se 10% ovih prihoda, a za planove i programe ostalih neprofitnih
organizacija i javnih ustanova raspodijeliće se 15% prihoda.
Naredna tabela prikazuje pregled ostvarenih koncesionih naknada za
period 2009-2013 godina:
18
„Sl. list CG“, broj 1/07 i 38/13
17
Izvještaj o reviziji finansiranja nevladinih organizacija
Godina
2009
2010
2011
2012
2013
Ostvareno
4.677.917,56
6.393.558,31
6.975.739,10
5.521.265,56
5.540.068,65
Tabela br.119
Ostvarene koncesione naknade (2009-2013)
8.000.000,00
6.000.000,00
4.000.000,00
Ostvarene koncesione naknade
(2009-2013)
2.000.000,00
0,00
2009
2010
2011
2012
2013
Grafik br. 1
Ostvareni prihodi po osnovu koncesionih naknada od priređivanja igara
na sreću u 2013. godini su iznosili 5.540.068,65€.
Shodno članu 15 Zakona o igrama na sreću i članu 2 Uredbe, iznos koji
je trebao biti opredijeljen za finansiranje projekata organizacija je
3.324.041,19€. Od ovog iznosa, najmanje 2.418.239,97€ je trebalo biti
opredijeljeno nevladnim organizacijama, 322.432,00€ za planove i programe
medijskog pluralizma, a 483.647,99€ za planove i programe ostalih neprofitnih
organizacija i javnih ustanova koje obavljaju djelatnosti iz oblasti člana 3 stav 1
Uredbe, i člana 15 stav 2 Zakona o igrama na sreću.
Ukupno je za NVO po ovom osnovu oprijedjeljeno 1.849.154,69€ (od
čega 55.474,64€ za rad Komisije)
Odlukom o raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću za 2013. god.
ukupno je raspodijeljeno 1.793.680,04€ od čega za:
 planove i programe nevladinih organizacija 1.345.260,04€,
 planove i programe medijskog pluralizma 179.368,00€,
 planove i programe ostalih neprofitnih organizacija i javnih ustanova
269.052,00€.
Obrazloţenjem Zakona o budţetu za 2013. godinu precizirano je da su
predviđena budţetska sredstva na organizacionom kodu 40511: Komisija za
raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću u iznosu od 1,85 mil.€, »shodno
članu 15 Zakona o igrama na sreću, a na osnovu ostvarenih prihoda od igara
na sreću projekcije prihoda do kraja godine«.
19
Izvor podataka: Uprava za igre na sreću
18
Izvještaj o reviziji finansiranja nevladinih organizacija
Naredna tabela prikazuje raspodijeljene iznose shodno Zakonu o budţetu
za 2013. god., iznose koji su trebali biti raspodijeljeni shodno Zakonu o igrama
na sreću i Uredbi, kao i razliku istih:
Ostvarene
koncesione
naknade
Zakon
o
budţetu za
2013.god.
Zakon
o
igrama na
sreću;
Uredba;
Razlika
5.540.068,65
Planirano
Budţetom
60%
Ukupno
ostvarenih
konc.
naknada
75%
(za planove i
programe
NVO)
10%
(za planove
i programe
medijskog
pluralizama
)
15%
(za plan. i
prog. ostalih
neprof. org. i
jav.ustanova)
3%
(sredstva
opredijeljena
za rad
Komisije)
1.849.154,69
1.345.260,04
179.368,00
269.052,00
55.474,64
3.324.041,19
2.418.239,97
322.432,00
483.647,99
99.721,24
1.474.886,50
1.072.979,93
143.064,00
214.595,99
44.246,60
Tabela br.2
Postoje značajna odstupanja između iznosa predviđenog za raspodjelu
shodno čl. 15 Zakona o igrama na sreću i planiranih i opredjeljenih sredstava
na organizacionom kodu: »40511 - Komisija za raspodjelu dijela prihoda od
igara na sreću«.
Ministarstvo finansija se dopisom broj 03-7752 od 30.06.2014. godine,
povodom preliminarnog izvještaja o reviziji »Finansiranje nevladinih organizacija
iz javnih sredstava Crne Gore« obratilo Drţavnoj revizorskoj instituciji. U dopisu
se, između ostalog kaţe:
»Izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju lokalne samouprave (»Sl. list
CG«, br. 74/10 od 17.12.2010. godine), čl. 29, propisano je da se sredstva
Egalizacionog fonda obezbjeđuju iz prihoda od koncesionih naknada od igara na
sreću u visini od 40% ukupno ostvarenih prihoda po tom osnovu.
Važno je napomenuti da sredstva Egalizacionog fonda ne pripadaju
budžetu Crne Gore, već služe za finansijsko izravnavanje lokalnih samouprava
shodno Zakonu o finansiranju lokalne samouprave.
Shodno navedenom, u skladu sa Zakonom o finansiranju lokalne
samouprave, član 29, od ukupno ostvarenih prihoda po osnovu koncesionih
naknada za priređivanje igara na sreću u 2013.godini u iznosu od 5.540.068,65
€, iznos od 2.216.027,46 € ili 40% ostvarenih prihoda pripada Egalizacinom
fondu, dok je budžetski prihod 3.324.041,19 €.
19
Izvještaj o reviziji finansiranja nevladinih organizacija
Tabela broj 2, prema tumačenju Ministarstva finansija
Ukupno
ostvarene
koncesione
naknade
Zakon
o
budţetu za
2013.god.
Zakon
o
igrama na
sreću;
Uredba;
Razlika
5.540.068,65
Ostvarene
koncesione
naknade –
prihod
budţeta
3.324.041,19
Planirano
budţetom
60%
Ostvarenih
koncesionih
naknada koje
pripadaju
budţetu
75%
(za planove
i programe
NVO)
10%
(za planove i
programe
medijskog
pluralizama)
1,849,154.69
1,386,866.02
184,915.47
277,373.20
1,994,424.71
1,495,818.54
199,442.47
299,163.71
145,270.02
108,952.52
14,527.00
21,790.50
15%
(za plan. i
prog. ostalih
neprof. org. i
jav.ustanova)
Ministarstvo finansija je saglasno sa nalazom DRI da postoje
odstupanja između iznosa predviđenog za raspodjelu shodno članu 15 Zakona
o igrama na sreću i planiranih sredstava Zakonom o budţetu za 2013. godinu
na organizacionom kodu 40511-Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara
na sreću u ukupnom iznosu 145,270.02 €, prije svega iz razloga što se
finansijska sredstva u okviru ove potrošačke jedinice za narednu fiskalnu
godinu (2013) planiraju na osnovu projekcija prihoda po osnovu naknada za
privređivanje igara na sreću tekuće godine (2012).

DRI ukazuje na potrebu da se Zakonom o igrama na sreću jasno propiše
da li koncesione naknade od igara na sreću u iznosu 100% pripadaju
budţetu ili pripadaju budţetu i Egalizacionom fondu u odnosu 60% :
40%, kako bi se eliminisala neusklađenost Zakona o igrama na sreću i
Zakona o finansiranju lokalnih samouprava, odnosno mogućnost
različitog tumačenja i primjene propisa.
3.2. Rokovi za raspodjelu sredstava
Raspodjela dijela prihoda od igara na sreću vrši se jednom godišnje, na
osnovu javnog konkursa, koji se raspisuje najkasnije do kraja prvog kvartala
tekuće godine. Konkurs traje 30 dana od dana objavljivanja. Odluku o odabiru
planova i programa i raspodjeli sredstava Komisija donosi u roku koji ne moţe
biti duţi od 45 dana od dana završetka konkursa.
Konkurs za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2013. godinu,
raspisan je 05.08.2013. godine. Zaključen je dana 04.09.2013., a Odluka o
raspodjeli je objavljena 20.12.2013. godine.

Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću je sa kašnjenjem
od četiri mjeseca raspisala Konkurs za raspodjelu dijela prihoda od
igara na sreću. Takođe, Odluka o raspodjeli dijela prihoda od igara na
20
Izvještaj o reviziji finansiranja nevladinih organizacija
sreću donešena je dva mjeseca nakon propisanog roka, što je u
suprotnosti sa članom 12 Uredbe Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje
korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću.
Komisija je u svom Izjašnjenju na Preliminarni izvještaj DRI o reviziji
»Finansiranje nevladinih organizacija iz javnih sredstava Crne Gore«, broj 1727
od 30.06.2014. godine navela:
»Komisija je konkurs raspisala sa zakašnjenjem iz dva razloga. Prvi je
čekanje na promjenu zakonske regulative koja je bila najavljena, a koja je trebala
da uskladi zakonske i podzakonske akte Zakonu o NVO. Drugi razlog je
kadrovska promjena na mjestu predsjednima Komisije. Umjesto dotadašnjeg
predsjednika komisije Borisa Buškovića, za predsjednika Komisije je imenovan
Damir Rašketić. Nakon toga su dostavljene uslijedile i druge kadrovske promjene
u Komisiji, pa je konkurs raspisan 05.08.2013.godine u skladu sa instrukcijama
Vlade Crne Gore. Takođe, na kašnjenje u objavi Odluke o raspodjeli uticala je
nova kadrovska promjena na mjestu predsjednika Komisije. Naime, umjesto
Damira Rašketića imanovan je Dragan Đukanović, a ostavku na mjesto člana
Komisije je podnio i Sabahudin Delić. Pomenuto je pruzrokovalo dodatne
kadrovske promjene u satavu Komisije, odnosno potkomisija za evaulaciju, pa su
novoformirane potkomisije sa evaulacijom projekata počele nakon svih
kadrovskih promjena, što je i razlog donošenja Odluke u decembru 2013. godine.«
3.3. Ocjenivanje i odabir planova
Ocjenjivanje i odabir planova i programa vrše potkomisije na osnovu
kriterijuma (društvena korisnost - javni interes - 30%; kvalitet predloţenog
plana i programa-30%; kapacitet organizacije da realizuje plan i program-25%;
budţet – 15%), potkriterijuma i bodovne liste.
Odluku o sufinansiranju planova i programa donosi Komisija za
raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću na osnovu Prijedloga potkomisija za
pojedinu oblast, po prethodno pribavljenoj saglasnosti Vlade Crne Gore.
Komisija donosi odluke većinom od ukupnog broja članova.
Na Konkurs je pristiglo ukupno 1301 plan i program. U kategoriji A je
pristiglo 1210 planova i programa a u kategoriji B 91 plan i program.
Kriterijume tehničke evaluacije je ispunilo je ukupno 858 planova i programa (u
kategoriji A 781, a u kategoriji B 77). Prijedlog Odluke o raspodjeli jednoglasno
je podrţan od strane članova Komisije20. Odluka je donešena 20.12.2013. g., i
ukupno je podrţano 344 plana i programa.
U oblasti: Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti podrţano je 59
planova i programa. Od ukupno raspoloţivih 215.241,60€, raspoređeno je
215.200,00€. U oblasti: Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom, podrţano
je 72 plana i programa. Od ukupno raspoloţivih 717.472,02€, raspoređeno je
20
Zapisnik od 10.12.2013. sa sjednice odrţane dana 09.12.2013.god.
21
Izvještaj o reviziji finansiranja nevladinih organizacija
717.469,29€. U oblasti: Razvoj sporta, podrţano je 63 plana i programa. Od
ukupno raspoloţivih 251.115,21€, raspoređen je cjelokupan iznos. U oblasti:
Kultura i tehnička kultura, podrţano je 43 plana i programa. Od ukupno
raspoloţivih 215.241,60€, raspoređen je cjelokupan iznos. U oblasti:
Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitanje djece i omladine21, podrţano je 36
planova i programa. Od ukupno raspoloţivih 179.368,00€, raspoređen je
cjelokupan iznos. U oblasti: Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika
zavisnosti, podrţan je 71 plan i program. Od ukupno raspoloţivih 215.241,60€,
raspoređeno je 214.915,00e.
Komisija ima predsjednika i 14 članova. Komisiju čine predstavnici:
Predsjednik Komisije je Dragan Đukanović – Ministarstvo rada i
socijalnog staranja.
Ĉlanovi Komisije iz organa drţavne uprave su:
1. Zoran Kostić – predstavnik Ministarstva zdravlja;
2. Biljana Pejović – Ministarstvo za ljudska i manjinska prava;
3. Nikola Dedeić – Ministarstvo rada i socijalnog staranja;
4. Goran Kuševlija – Ministarstvo rada i socijalnog staranja;
5. Dobrila Popović – Ministarstvo kulture;
6. Milenko Maraš – Ministarstvo prosvjete i sporta;
7. Srđan Raičević - Ministarstvo prosvjete i sporta.
Predstavnici nevladinih organizacija imenuju se na prijedlog nevladinih
organizacija koje obavljaju sljedeće djelatnosti: socijalna zaštita i humanitarne
djelatnosti, zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom, razvoj sporta, kultura i
tehnička kultura, vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitanje djece i omladine
i doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti.
Ĉlanovi Komisije predloţeni od strane nevladinih organizacija su:
1) Milisav Korać
2) Sanja Peković
3) Goran Macanović
4) Momčilo Radulović
5) Ruţdija Strujić
6) Maja Subotić
Komisija je radila u nepotpunom sastavu iz razloga što sedmi član
Komisije iz reda nevladinih organizacija, za oblast Razvoj sporta, nije izabran
jer je nakon sprovedenog postupka izbora za člana Komisije od strane
Kancelarije za saradnju Vlade i NVO, podnešen prigovor na kandidaturu
kandidata koji je imao podršku najvećeg broja NVO.
21
Potkomisija za oblast vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitanje djece i omladine nije dostavila
drţavnom revizoru traţenu dokumentaciju
22
Izvještaj o reviziji finansiranja nevladinih organizacija
U skladu sa članom 7 Uredbe članovi Komisije koji su predstavnici
nevladinih organizacija ne mogu učestvovati u ocjenjivanju planova i programa
koje predlaţe organizacija u kojoj su zasnovali radni odnos ili su u upravljačkim
ili savjetodavnim tijelima te organizacije.
Ĉlanovi Komisije koji su predstavnici organa drţavne uprave kao i
nevladinih organizacija potpisali su izjave o nepristrasnosti u kojima se navodi
da će proces evaluacije planova i programa pristiglih na Konkurs izvršiti
nepristrasno, objektivno i časno; da kao članovi Komisije za raspodjelu dijela
prihoda od igara na sreću neće učestvovati u ocjenjivanju planova i programa
koje predlaţe organizacija u kojoj oni ili članovi uţe porodice imaju zasnovan
radni odnos ili su u upravljačkim ili savjetodavnim tijelima kao i da neće
učestvovati u ocjenjivanju planova i programa koje predlaţu organizacije koje
su ih predloţile za člana Komisije.
Uredbom o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele
dijela prihoda od igara na sreću i Poslovnikom o radu Komisije je definisano da
praćenje namjenskog korišćenja dodijeljenih sredstava vrši Komisija preko
svojih potkomisija za svaku definisanu oblast, kao i da Komisija moţe
angaţovati nadleţne drţavne institucije i ovlašćene agencije za ocjenjivanje
pojedinih programa tj. da li su realizovane aktivnosti u skladu sa očekivanim
rezultatima i ciljevima projekta, te da li su sredstva namjenski trošena saglasno
projektnim aktivnostima.
Pored evaluacije programskih i finansijskih izvještaja Komisija je duţna
da za planove i programe za koje su odobrena sredstva u iznosu većem od
30.000€, izvrši neposredan uvid u organizaciju koja realizuje odobreni plan i
program, u cilju utvrđivanja namjenskog korišćenja dodijeljenih sredstava i
procjene kvaliteta realizovanih aktivnosti. Neposredan uvid Komisija moţe da
izvrši i za planove i programe zakoje su odobrena sredstva u iznosu od manjem
od 30.000€.
Izvještaj o praćenju namjenskog korišćenja dodijeljenih sredstava
sastavni je dio godišnjeg izvještaja o radu (koji se podnosi Vladi do kraja prvog
kvartala tekuće, za prethodnu godinu).
Organizacije koje apliciraju na Konkurs mogu konkurisati sa više planova
i programa u oviru tri različite oblasti. Maksimalan broj planova i programa koji
moţe biti podrţan je tri, shodno članu 12 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje
korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću.
23
Izvještaj o reviziji finansiranja nevladinih organizacija
Revizijom je utvrđeno:

Zbirne bodovne liste (u koje je drţavni revizor imao uvid), koje potpisuju
članovi potkomisije i na osnovu kojih se (broja bodova) vrši odabir
projekata i programa kojima će biti dodijeljena sredstva nijesu ispunjene
u kolonama predviđenim za komentare (dobre strane i nedostaci) i
nijesu praćene drugom dokumentacijom iz koje bi se mogao steći uvid u
način rada potkomisija (pregled i ocjenjivanje projekata i programa). Ne
postoji razvijena procedura ili metodologija za „ocjenjivanje i odabir
projekata i programa“ na osnovu kriterijuma, podkriterijuma i bodovne
liste;

Prijedlog Odluke o raspodjeli je jednoglasno podrţan na sjednici Komisije
odrţanoj 09.12.2013.g. Na sljedećoj sjednici, odrţanoj 12.12.2013. g. se
obavezuju svi članovi Komisije, odnosno potkomisija, da na osnovu
Prijedloga odluke o raspodjeli sredstava dostave bodovne liste evaluiranih
planova i programa. Takođe, na narednoj sjednici koja je odrţana
26.12.2013.g., (nakon objavljivanja Odluke) obavezuju se svi članovi
Komisije da »hitno dostave sekretaru Komisije pripremljene i potpisane
bodovne liste preostalih planova i programa koji su evaluirani na
konkursu, kao i da hitno potpišu zajednički pripremljene integralne
bodovne liste po potkomisijama«, pa postoji mogućnost da Odluka o
raspodjeli nije donešena na osnovu bodovnih listi22 potpisanih od strane
svih članova potkomisije koji su učestvovali u ocjenjivanju plana i
programa, što nije u skladu sa članom 4 Poslovnika;
Komisija je u svom Izjašnjenju na Preliminarni izvještaj o reviziji
»Finansiranje nevladinih organizacija iz javnih sredstava Crne Gore«, broj 1727
od 30.06.2014. godine navela: »....razlog zaključaka koji su definisani u
Zapisniku je to što bodovne liste samo fizički nijesu bile dostavljene, a ne kako je
navedeno da nijesu ni postojale, odnosno da su Odluke donijete prije
sačinjavanja bodovnih listi.«

Uvidom u Odluku o raspodjeli za 2013. god. i uzorkom odabrane planove
i programe, utvrđeno je da su pojedini članovi Komisije – potkomisija
učestvovali u ocjenjivanju planova i programa organizacija koje su ih
predloţile za člana Komisije, što potvrđuju potpisi na zbirnim bodovnim
listama, suprotno potpisanim Izjavama o nepristrasnosti, što dovodi u
pitanje objektivnost ocjenjivanja i upućuje na mogućnost postojanja
konflikta interesa članova Komisije odnosno potkomisija;

Zbirne bodovne liste na osnovu kojih se vrši odabir projekata i programa
kojima će biti dodijeljena sredstva nemaju klasifikacione ili evidencione
brojeve, nijesu ovjerene pečatom niti je na njima upisan datum, pa se ne
moţe steći uvjerenje o njihovoj vjerodostojnosti ili datumu nastanka.
S obzirom da bodovne liste ne sadrţe datume, evidencione ili klasifikacione brojeve i nijesu
ovjerene pečatom, drţavni revizor se nije mogao uvjeriti u datum njihovog nastanka.
22
24
Izvještaj o reviziji finansiranja nevladinih organizacija

Na određenom broju bodovnih lista nema štampanih imena članova
podkomisije koji treba da potpišu ili su potpisali liste, pa se u nekim
slučajevima zbog nečitkih potpisa ne moţe sa sigurnošću utvrditi koji su
članovi podkomisija potpisali bodovne liste. Ocjenjivanje planova i
programa za oblast »Zadovoljenje potreba lica sa invaliditetom« vršeno je
tako što su za svaki potkriterijum dodjeljivane ocjene 2, 1 i 023, koje
zatim sistem (za svaki kriterijum i potkriterijum ocjenjivanja) sabira u
konačnu ocjenu i broj bodova za pojedine kriterijume i potkriterijume i
ukupno za projekat,
što nije u skladu sa propisanim sistemom
ocjenjivanja utvrđenim Uredbom24, tako da bodovne liste sačinjene na
ovaj način nijesu uporedive sa bodovnim listama za ocjenu projekata iz
drugih oblasti.

Komisija nije dostavila drţavnom revizoru dokumentaciju iz koje bi se
mogao uvjeriti da je, preko podkomisija, u skladu sa članom 5 Poslovnika
o radu Komisije i članom 27 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje
korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću, vršila
praćenje namjenskog korišćenja dodijeljenih sredstava (interni
monitoring). Eksterni revizor je izvršio reviziju 30 projekata za 2011. god.
Evaluacija planova i programa odobrenih u 2013. godini će biti izvršena u
2015. godini25;

Komisija nije dostavila Vladi Izvještaj o radu za 2013. godinu, što je u
suprotnosti sa članom 11 Uredbe, shodno kojem je bila u obavezi to
učiniti do kraja prvog kvartala tekuće za prethodnu godinu;

Komisija je na sjednici odrţanoj 09.12.2013.g. zauzela jednoglasan stav
da maksimalan broj planova i programa iste organizacije koji moţe biti
podrţan na osnovu Odluke o raspodjeli za 2013. god. bude dva (2), što
nije u skladu sa članom 13 Uredbe kojim je precizirano da maksimalan
broj planova i programa iste organizacije je tri (3);

Na sajtu Ministarstva finansija, u rubrici »Konkurs Igre na sreću«, (na
kojem je Komisija objavila Konkurs, Odluku o raspodjeli, Poslovnik o
radu od 09.09.2013. godine, obavještenja itd), nijesu objavljene zbirne
bodovne liste potpisane od strane svih članova potkomisija za pojedinu
oblast koji su učestvovali u ocjenjivanju planova i programa, iako je
članom 4 Poslovnika o radu Komisije predviđeno da: »Konačne zbirne
bodovne liste potpisane od strane svih članova potkomisija za pojedinu
oblast koji su učestvovali u ocjenjivanju planova i programa biće
objavljene na sajtu Komisije.«
Ocjena 2 – znači da je projekat ocijenjen kao dobar, ocjena 1 da zadovoljava i ocjena 0 da
projekat ne zadovoljava.
24 Ĉlanom 4 Uredbe, propisano je da se ocjenjivanje i odabir planova i programa vrši na osnovu
kriterijuma, potkriterijuma i bodovne liste. Bodovnim listama je utvrđen maksimum bodova
kojim organizacija moţe ocijenjena, kao i maksimalan broj bodova za svaki pojedinačni
kriterijum i potkriterijum.
25 Dopis Komisije br. 1723 od 03.02.2014. godine
23
25
Izvještaj o reviziji finansiranja nevladinih organizacija
3.4. Isplata sredstava nevladinim organizacijama
Isplata sredstava nevladinim organizacijama za odobrene planove i
programe vrši se tako što se iznos do 10.000€ uplaćuje odjednom, iznos od
10.000€ do 20.000€, se uplaćuje u dvije rate a iznos preko 20.000€ se uplaćuje
u tri rate. Organizacija je duţna da prije uplate sljedeće rate dostavi Komisiji
programske i finansijake izvještaje kojima potrvrđuje da je sredstva iz
prethodne rate utrošila u skladu sa odobrenim budţetom i planom.
Kako Uredbom nije preciziran procentualni iznos za svaku pojedinačnu
ratu, Komisija prilikom isplate primjenjuje »ključ« po kojem se vršila raspodjela
sredstava za 2011. godinu, na način da se isplata sredstava za organizacije koje
su dobile manje od 10.000€, vrši odjednom, za iznose od 10.000€ do 20.000€,
visina prve rate iznosi 10.000€, sa isplatom do kraja godine, a druga rata
predstavlja ostatak sredstava, i za organizacije koje su dobile preko 20.000€,
visina prve rate je 60% ukupnih sredstava sa isplatom do kraja godine,
preostale dvije tranše po 20% preostalih sredstava.
Do kraja 2013. godine, po podacima iz Glavne knjige Trezora, ukupno je
isplaćeno:
 za projekte 1.591.309,76€;
 za naknade članovima Komisije 38.550,00€;
 dok su preostala sredstva u iznosu od 219.294,93€, 31.12.2013.
god. uplaćena na račun broj: 510-64527-71, otvoren kod
Crnogorske komercijalne banke 30.12.2011. godine.
Pravo raspolaganja novčanim sredstvima na računu ima, od 05.12.2013.
predsjednik Komisije Dragan Đukanović.
3.5. Sredstva za rad Komisije
Sredstva za rad Komisije obezbjeđuju se iz sredstava iz člana 15 stav 2
Zakona o igrama na sreću, u visini od 3%, a koriste se za obezbjeđivanje rada
Komisije, objavljivanje Konkursa i Odluke, monitoringa i kontrole odobrenih
planova i programa, i za naknade uključenih u proces rada Komisije.
Naknada za rad članova Komisije se utvrđuje rješenjem ministra
finansija. Sledeći grafik prikazuje odnos između iznosa sredstava koja su
utrošena za naknade licima uključenih u proces raspodjele i preostalog iznosa
namijenjenog obezbjeđivanju rada komisije, objavljivanje Konkursa i Odluke,
kontrolu i monitoring.

Ukupna sredstva predviđena za rad Komisije, monitoring i kontrolu, kao i
za naknade uključenih u proces raspodjele u 2013. godini iznose
55.474,64€. Za naknade je utrošeno 38.550,00€ (69,50%), dok je
16.924,64€, (30,50%) preostalo za obezbjeđivanje rada Komisije,
objavljivanje Konkursa i Odluke, kontrolu i monitoring.
26
Izvještaj o reviziji finansiranja nevladinih organizacija
4. Finansiranje nevladinih organizacija od strane drugih jedinica
Ostali fondovi iz kojih su finansirane nevladine organizacije u 2013.
godini su:
1. Lokalna samouprava
2. Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava
3. Potrošačke jedinice budţeta
4. Tekuća budţetska rezerva
4.1.
Lokalna samouprava
Zakonski osnov za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama od
strane lokalnih samouprava, sadrţan je u članu 116 Zakona o lokalnoj
samoupravi kojim je propisano da se saradnja lokalne samouprave i NVO
ostvaruje i „finansiranjem projekata nevladinih organizacija od interesa za
lokalno stanovništvo, pod uslovima i po postupku propisanim opštim aktom
opštine“ U tabeli broj 4 dat je prikaz planiranih sredstava za raspodjelu
nevladinim organizacijama, na nivou opština u Crnoj Gori, shodno Odlukama o
budţetu za 2013. godinu i dodijeljenih sredstava po osnovu Konkursa i po
drugim pravnim osnovima.
R.
Br.
Opština
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Andrijevica
Bar
Budva
Bijelo Polje
Berane
Cetinje26
Danilovgrad
Podgorica
Herceg Novi
Kolašin
Kotor
Mojkovac
Nikšić
Plav
Pljevlja
Pluţine
Roţaje
Tivat
Ulcinj
Šavnik
Ţabljak
Ukupno:
Iznos planiran za
raspodjelu sredstava
NVO shodno Odluci o
budţetu za 2013.
godinu
5.000,00
30.000,00
70.000,00
40.000,00
25.000,00
2.000,00
10.000,00
30.000,00
70.000,00
8.000,00
20.000,00
10.000,00
50.000,00
8.000,00
17.000,00
20.000,00
15.000,00
55.000,00
20.000,00
0,00
5.000,00
510.000,00
Iznos dodijeljenih
sredstava shodno
Konkursu o
raspodjeli
sredstava NVO
4.540,00
0,00
70.000,00
38.769,00
19.089,00
0,00
3.800,00
27.863,42
53.895,00
0,00
19.874,24
10.000,00
0,00
5.500,00
0,00
6.500,00
15.000,00
51.550,00
20.000,00
0,00
0,00
346.380,66
Iznos dodijeljenih
sredstava shodno
drugom pravnom
osnovu
400,00
0,00
10.500,00
3.540,00
4.243,70
30.764,00
17.712,24
0,00
70.500,00
6.158,95
14.835,00
1.950,00
30.410,30
6.550,00
13.507,00
15.389,41
3.550,00
3.250,00
5.050,00
0,00
0,00
238.310,60
Ukupno
dodijeljeni
iznosi
4.940,00
0,00
80.500,00
42.309,00
23.332,70
30.764,00
21.512,24
27.863,42
124.395,00
6.158,95
34.709,24
11.950,00
30.410,30
12.050,00
13.507,00
21.889,41
18.550,00
54.800,00
25.050,00
0,00
0,00
584.691,26
Tabela br.427 Podaci u tabeli su dobijeni od strane lokalnih samouprava, po zahtjevima DRI.
26
Nije odgovoreno na dopis DRI kojim je traţeno obrazloţenje za ukupno raspodijeljena sredstva
u 2013. god.
27
Izvještaj o reviziji finansiranja nevladinih organizacija
140.000,00
120.000,00
100.000,00
80.000,00
60.000,00
Planirano
40.000,00
Ostvareno
20.000,00
Andrijevica
Bar
Budva
Bijelo Polje
Berane
Cetinje
Danilovgrad
Podgorica
Herceg Novi
Kolašin
Kotor
Mojkovac
Nikšić
Plav
Pljevlja
Plužine
Rožaje
Tivat
Ulcinj
Šavnik
Žabljak
0,00
Grafik br. 3
4.2.
Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava
Zakonski osnov za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama od
strane Fonda, sadrţan je u članu 36 Zakona o manjinskim pravima i
slobodama28. Shodno odredbama navedenog člana, Fond je zaduţen za
raspodjelu sredstava za finansiranje projekata za podršku aktivnostima
značajnim za očuvanje i razvoj nacionalnih, odnosno etničkih posebnosti
manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica i njihovih
pripadnika u oblasti nacionalnog, kulturnog, jezičkog i vjerskog identiteta.
Fond je u 2013. godini finansirao projekte NVO kroz dvije raspodjele u
ukupnom iznosu od 472.700,00€ (I raspodjela – 327.300,00€ i II raspodjela –
145.400,00€).
Naziv
Fond za zaštitu i
ostvarivanje
manjinskih prava
Raspodjela I
327.300,00
Raspodjela II
145.400,00
Ukupno (€)
472.700,00
Tabela br.529
Spisak nevladinih organizacija finaniranih od strane opština dat je u Prilogu br. 2.
"Sl. list Crne Gore", br. 13/08 od 26.02.2008, 64/11 od 29.12.2011
29 Spisak nevladinih organizacija finansiranih od strane Fonda data je u Prilogu br.3
27
28
28
Izvještaj o reviziji finansiranja nevladinih organizacija
4.3.
Potrošačke jedinice budţeta
Zakonom o budţetu za 2013. godinu odobrena su sredstva za
finansiranje nevladinih organizacija na računu 4314 – transferi nevladinim
organizacijama, u ukupnom iznosu od 2.534.626,18€, kako je prikazano u
tabeli broj 630:
R.br.
1
Naziv potrošačke jedinice
2
3
4
Komisija za raspodjelu sredstava NVO
Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na
sreću
Ministarstvo ekonomije
Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava
5
Ministarstvo rada i socijalnog staranja
6
Crveni krst
Iznos sredstava na računu
4134 odobren Zakonom o
budţetu za 2013.godinu
160.000,00
1.386.866,02
6.000,00
703.760,16
3.000,00
275.000,00
Tabela broj 6
Potrošačke jedinice budţeta u 2013. godini vršile su finansiranje
nevladinih organizacija, po raznim osnovima. Podaci u narednoj tabeli dobijeni
su od strane potrošačkih jedinica, po zahtjevima DRI.
Naziv
potrošačke jedinice
R. br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Skupština
Ministarstvo prosvjete
Zavod za školstvo
Uprava za mlade i sport
Pomorski muzej
Ministarstvo ekonomije
Ministarstvo zdravlja
Ministarstvo za ljudska i manjinska prava
Ministarstvo odrţivog razvoja i turizma
Ministarstvo rada i socijalnog staranja
Ministarstvo nauke
Savez udruţenja boraca
Matica crnogorska
Crveni krst Crne Gore
Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja 31
Zavod za zapošljavanje32
Iznos
dodijeljenih sredstava
35.515,58
16.500,00
1.330,00
17.149,00
3.210,00
550,00
1.600,00
3.500,00
14.325,00
9.300,00
17.800,00
300,00
300,00
8.860,00
217.733,48
676.373,80
Tabela br.733
30
31
32
Izvor podataka: Zakon o budţetu za 2013. godinu („SL. List CG“, broj 66/12)
Sredstva u iznosu od 194.783,48€, dodijeljena su NVO “Savez pčelarskih organizacija CG”
shodno Agrobudţetu 2013.g.: “Sl.list CG”, br.28/13 - Program unapređenja pčelarsta.
Sredstva su uplaćivana shodno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa
invaliditetom, Pravilniku o uslovima, kriterijumima i postupku ostvarivanja prava na
subvencije, Zakonu o zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja od nezaposlenosti za
finansiranje: subvencije zarada lica sa invaliditetom, radnu praksu visokoškolaca,
angaţovanje nezaposlenih lica sa invaliditetom, angaţovanje nezaposlenih lica za izvođenje
javnih radova, sezonsko zapošljavanje mladih...
29
Izvještaj o reviziji finansiranja nevladinih organizacija
33

Potrošačke jedinice budţeta su u 2013. godini dodjeljivale sredstva NVO,
što nije u skladu sa članom 33 Zakona o nevladinim organizacijama,
kojim je propisano da o raspodjeli sredstava koja su obezbijeđena u
budţetu za projekte i programe koje realizuju nevladine organizacije
odlučuje Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama;

Pojedine potrošačke jedinice su vršile raspodjelu sredstava nevladinim
organizacijama na bazi drugih zakona koji predviđaju takvu mogućnost,
što predstavlja neusklađenost u odnosu na pomenuti član 33 Zakona o
NVO;

Najveći dio potrošačkih jedinica budţeta (tabela 7) nije imao odobrena
sredstva za 2013. godinu na računu 4314 - transferi nevladinim
organizacijama, tako da ovi izdaci u Završnom računu drţave ne mogu
biti prikazani na poziciji 4314-transferi nevladinim organizacijama, niti
prepoznati kao sredstva kojima su finansirane NVO.

Pojedinim nevladinim organizacijama su dodjeljivana sredstva iz više
izvora (specifikacija NVO data u Prilozima br. 1, 2, 3, i 4 koji su sastavni
dio Izvještaja).
Spisak nevladinih organizacija finaniranih od strane potrošakih jedinica data je u
Prilogu br. 4
30
Izvještaj o reviziji finansiranja nevladinih organizacija
4.4.
Tekuća budţetska rezerva
Uvidom elektronsku bazu podataka Glavne knjige Trezora za 2013.godinu
(podaci iz SAP sistema), koju je Ministarstvo finansija dostavilo Drţavnoj
revizorskoj instituciji (dopis broj 06-25041 od 24.06.2014.godine) je utvrđeno
je da su sredstva nevladinim organizacijama u 2013. godini isplaćivana i iz
tekuće budţetske rezerve:
R. Br.
Naziv organizacije
1.
2.
NVO Bope
NVO Tara Đurđevica Pljevlja
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
NVO kud Bihor Petnjica
Organizacija gluvih i nagluvih
NVO Organ.za brigu i raz.djece
NVO Safra
NVO Organizacija boraca nar
NVO Extra time
NVU Gorda Montenegro
NVO Romski krug Podgorica
NVO Muslimani Bihor - Berane
NVO Savez organizacija boraca NOR-a
NVO Drus.dobrov.daval.krvi
Đurđevdansko kolo NVO
NVO Lovacko drustvo sekular
NVO Evropski pokret u Crnoj Gori
NVO maslinijada Stari Bar
NVO Udruz.likovnih umjetnika ko
UKUPNO
Isplaćeni iznos
500,00
1.000,00
300,00
200,00
700,00
1.200,00
2.000,00
200,00
150,00
150,00
150,00
3.000,00
500,00
1.500,00
500,00
50.000,00
1.000,00
2.500,00
65.550,00
Tabela broj 834
*DRI skreće paţnju da su prilikom prikupljanja podataka o ukupnom iznosu
sredstava dodijeljenih nevladinim organizacijama iz javnih fondova Crne Gore
postojala ograničenja navedena u prethodnom dijelu izvještaja, koja su mogla
uticati na iskazivanje ukupnog iznosa isplaćeni sredstava po ovom osnovu.
34
Izvor podataka: Glavna knjiga Trezora
31
Izvještaj o reviziji finansiranja nevladinih organizacija
III
ZAKLJUĈCI I PREPORUKE
Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i razmatranja
izjašnjenja subjekata revizije na preliminarni izvještaj DRI, a u skladu sa
članom 12 Zakona o Drţavnoj revizorskoj instituciji i članom 50 Poslovnika
Drţavne revizorske institucije, nadleţni Kolegijum DRI u sastavu dr Branislav
Radulović (član Senata – rukovodilac Kolegijuma) i g. Nikola Kovačević (član
Senata – član Kolegijuma), na sjednici Kolegijuma DRI odrţanoj 11.07.2014.
godine usvojio je:
KONAĈNI IZVJEŠTAJ
o reviziji
„Finansiranje nevladinih organizacija
iz javnih sredstava Crne Gore“
Normativno uređenje javnih politika u oblasti finansiranja nevladinog
sektora u Crnoj Gori, analiza dokumentacije i praktičnih iskustava primjene,
upućuju na neadekvatnost implementacije pozitivnih propisa, prvenstveno u
dijelu koji se odnosi na finansiranje NVO sektora iz javnih prihoda.
Revizorski nalazi upućuju na nekonzistentnost akata kojima se bliţe
reguliše predmetna materija, što posledično dovodi do problema u primjeni
normativno postavljenog centralizovanog35 modela finansiranja.
Neprimjena ili djelomična primjena Zakona o NVO u dijelu finansiranja,
nerealizovani zaključci Vlade u dijelu stvaranja preduslova za implementaciju
zakona, metodološko i praktično neobjedinjavanje i planiranje sredstava
shodno konceptu centralizovanog modela finansiranja, nepoštovanje odredbi
Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela
prihoda od igara na sreću i Poslovnika o radu Komisije za raspodjelu dijela
prihoda od igara na sreću, uz potencijalni konflik interesa članova Komisije
(predstavnika NVO) i administrativne nedorečenosti kriterija i evaluacije
utroška javnih sredstava, sumarno, problematizuju odrţivost postojećih
rješenja, a samim tim i cjelishodno ostvarivanje javnog interesa ove oblasti.
35
Ĉlanom 33 Zakona o nevladinim organizacijama propisano je da o raspodjeli sredstava iz
budţeta Crne Gore za projekte i programe u oblastima od javnog interesa koje realizuju
nevladine organizacije odlučuje Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama.
32
Izvještaj o reviziji finansiranja nevladinih organizacija
U cilju ostvarenja javnog interesa u oblasti nevladinog organizovanja i
finansiranja istog nadleţni Kolegijum DRI je usvojio sljedeće:
preporuke
1. Potrebno je obezbijediti implementaciju Zakona o NVO, prije svega
ispunjavanjem neophodnih preduslova, u skladu sa zaključcima Vlade,
kroz:
izmjene i dopune Zakona o igrama na sreću, Zakona o kulturi,
Zakona o zaštiti kulturnih dobara i Zakona o manjinskim pravima i
slobodama, kao i podzakonskih akata (Uredba o utvrđivanju sastava,
kriterijuma za izbor i postupak predlaganja članova Komisije za
raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama, Uredba o bliţim
kriterijumima za ocjenu projekata i programa NVO u postupku
raspodjele budţetskih sredstava za finansiranje tih projekata i
programa itd.) donijetih na osnovu ovih zakona, u dijelu koji se odnosi
na finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija.
2. U skladu sa članom 33 Zakona o nevladinim organizacijama treba
obezbijediti da, o raspodjeli sredstava iz budţeta Crne Gore koja su
obezbijeđena za projekte i programe u oblastima od javnog interesa koje
realizuju nevladine organizacije, odlučuje Komisija za raspodjelu
sredstava nevladinim organizacijama, odnosno obezbijediti primjenu
centralizovanog modela finansijske podrške NVO sredstvima iz budţeta, a
do tada precizirati rješenja na osnovu kojeg pojedinačne NVO mogu biti
korisnici sredstava iz različitih izvora javnih prihoda. Na ovaj način bi se
eliminisao rizik da jedna NVO moţe dobiti sredstva kod više potrošačkih
jedinica budţeta i omogućilo da drţava raspolaţe preciznim podacima o
visini budţetskih sredstava kojima se finansiraju NVO36.
3. Potrebno je, u skladu sa Izjavama o nepristrasnosti koje su potpisali
članovi komisije, obezbijediti da članovi Komisije koje delegiraju
predstavnici NVO, ne učestvuju u ocjenjivanju i odabiru planova i
programa organizacija koje su ih predloţile za člana komisije. U cilju
smanjivanja rizika od nastanka konflikta interesa članova komisije su
formiranje stručne (nezavisne) komisije, imenovanje Nadzornog organa
koji bi pratio rad Komisije i eventualno postupao po prigovorima.
36
Praksa u 2013. godini pokazuje da potrošačke jedinice budţeta finansiraju nevladine
organizacije iako nemaju odobrena sredstva na računu 4314 – transferi nevladinim
organizacijama, pa se ovi izdaci u Završnom računu drţave ne mogu prepoznati kao sredstva
kojima su finansirane NVO.
33
Izvještaj o reviziji finansiranja nevladinih organizacija
4. Projekti i programi koje predlaţu NVO se ocjenjuju (boduju) od strane
Komisije (potkomisija) i na osnovu bodovnih lista (broja bodova) se vrši
odabir projekata i programa kojima će biti dodijeljena sredstva, te je
potrebno obezbijediti da se ocjenjivanje (bodovanje) u svim
slučajevima obavlja na način propisan Uredbom o kriterijumima za
utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na
sreću. Trebalo bi razviti proceduru za ocjenjivanje i odabir projekata
i programa na osnovu kriterijuma, potkriterijuma i bodovne liste i
obezbijediti postojanje dokumentacije koja se odnosi na proces
ocjenjivanja i odabira projekta.37
5. Potrebno je, u skladu sa članom 36 Zakona o nevladinim organizacijama i
članom 27 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu
raspodjele dijela prihoda od igara na sreću, obezbijediti kontrolu
namjenskog
korišćenja
sredstava
dodijeljenih
nevladinim
organizacijama. Bilo bi korisno, za potrebe Komisije, razviti metodologiju
praćenja primjene i revizije odobrenih projekata.
6. Komisija je duţna da, u skladu sa članom 11 Uredbe o kriterijumima za
utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na
sreću, u propisanom roku sačini Godišnji izvještaj o radu i podnese ga
Vladi Crne Gore.
7. U cilju transparentnosti procesa dodjele treba uspostaviti kontinuirani
sistem informisanja javnosti od strane Komisije. Komisija, do izrade
sopstvenog sajta, treba da nastavi da koristi sajt Ministarstva finansija –
rubrika “Konkurs Igre na sreću”. Bilo bi korisno na sajtu objaviti Godišni
izvještaj o radu komisije koji, u skladu sa članom 27 Uredbe, treba da
sadrţi izvještaj o praćenju namjenskog korišćenja dodijeljenih sredstava.
Komisija treba da objavi na sajtu zbirne bodovne liste (u skladu sa
članom 4 Poslovnika o radu komisije) i da razmotri mogućnost da na
sajtu objavi programske i finansijske izvještaje organizacija kojima su
dodijeljena sredstva.
8. Potrebno je normativnim aktima koji uređuju proces dodjele sredstava
nevladinim organizacijama obezbijediti ostvarivanje »prava na pravni
lijek protiv odluke kojom se odlučuje o nečijem pravu ili interesu
zasnovanom na zakonu«, koje je zagarantovano članom 20 Ustava Crne
Gore.
9. Potrebno je naknade članova Komisije definisati u skladu sa Odlukom o
kriterijumima za utvrđivanje visine naknade za rad člana radnog tijela ili
drugog oblika rada. Preostala sredstva predviđena za rad Komisije treba
usmjeriti za reviziju odobrenih planova i programa;
37
U 2013. godini, osim bodovnih listi, ne postoji dokumentacija koja se odnosi na odabir i
ocjenu projekata i programa.
34
Izvještaj o reviziji finansiranja nevladinih organizacija
Nadleţni Kolegijum DRI utvrdio je da karakter nalaza u predmetnoj
revizije nalaţe da se sa sadrţajem Izvještaja DRI o izvršenoj reviziji upoznaju:
- Skupština Crne Gore;
- Vlada Crne Gore:
- Ministarstvo finansija;
- Ministarstvo unutrašnjih poslova;
- Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na
sreću.
Prijedlog izvještaja sačinio
Blaţo Savković, drţavni revizor
načelnik u Sektoru II
Rukovodilac Kolegijuma DRI
dr Branislav Radulović
...........................................................................................................................
senator DRI
35
Izvještaj o reviziji finansiranja nevladinih organizacija
R.b.
Prilog br. 1
Sredstva dodijeljena nevladinim organizacijama u 2013. godini, od strane Komisije za raspodjelu
dijela prihoda od igara na sreću shodno Odluci o raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću za 2013.
godinu
Odobrena
Naziv organizacije
Naziv plana i programa
sredstva (€)
Oblast: Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
NVO Društvo dobrovoljnih davalaca krvi
Berane
Osnaţivanje kapaciteta i promocija dobrovoljnog
davalaštva krvi u opštinama Berane Andrijevica i
Plav
3.000,00
Humanitarac - Nikšić
Usluge unapređivanja kvaliteta porodičnog ţivota
starih u opštini Nikšić
Razvoj ţenskog preduzetništva kako garant
smanjene nezaposljenosti
3.500,00
Pruţanje psihološke podrške osobama tokom i
nakon razvoda braka
Stop diskriminaciji
1.960,00
Prevencija radno uslovljenog nasilja
Zaustavimo odbacivanje i stigmu
2.660,00
2.660,00
Rano otkrivanje šećerne bolesti kod građana
beraqna, a posebno kod učenika osnovnih i
srednjih škola
Dajmo im šansu
Uzmi ţivot u svoje ruke
Podrška porodici i unaprijeđenje porodičnih
odnosa
Pomjeramo granice
Socijalno pravna psihološka zaštita ţrtava
porodičnog nasilja
Promovisanje regionalnog socijalnog razvoja
Zdravije treće doba - program uvođenja u
kondiciju starih i lica sa invaliditetom
Izrada baze podataka o starim osobama na
ruralnom području Opštine Nikšić
Sprečavanje nasilja nad djecom i promocija
porodičnih vrijednosti
Sklonište za ţene i djecu ţrtve porodičnog nasilja
Glas za jednakost
1.920,00
Grad jednakih šansi
Prevencija zlostavljanja starih
Socio-humanitarne aktivnosti
4.700,00
5.000,00
2.100,00
Edukacija ţenske populacije o karcinomu dojke i
vaţnosti rane prevencije
Socioekonomski poloţaj starih roma u Crnoj Gori
Dobrovoljno davalaštvo krvi
Servisi podrške djeci bez roditeljskog staranja
Rehabilitacija djece povrijeđene u ţeljezničkoj
nesreći kod Bioča
Podrška i prevencija diskriminacije ţena na poslu
Pomozimo im
4.500,00
NVO Ţenska Akcija
Centar za povjerenje
Građanski forum za razvoj lokalne
samouprave
Centar za ekološku i socijalnu harmoniju
Klub za podršku mladima u odrastanju i
kreativnom razvoju
Udruţenje dijabetičara i srčanih bolesnika
Berane
NVO Omladinske građanske inicijative OGI
Centar za edukaciju i kreativni razvoj
NVO Ekološki centar Krajolik
Centar za promjene i građanski aktivizam
SOS telefon za ţene i djecu ţrtve porodičnog
nasilja
Asocijacija za demokratski prosperitet ZID
Povjerenje
Crveni krst - Nikšić
JU OŠ Luka Simonović
Sigurna ţenska kuća
Udruţenje roditelja djece i mladih sa
smetnjama i poteškoćama u razvoju –
Zvijezda - Kolašin
Grupa za razvoj i unaprjeđenje sporta
CARITAS Barske nadbiskupije
Udruţenje boraca ratova od 1990. godine
Crne Gore
Zdrava - Dona Montenegrina
Institut socijalne inkluzije
Crveni krst Danilovgrad
Centar za prava djeteta Crne Gore
Crveni krst Crne Gore
Udruţenje ţena i majki - Help
Podgorički prostor za zaštitu i podršku
starim Han. I Marginal grupama- Podgorica
3.500,00
3.000,00
3.100,00
3.000,00
3.000,00
3.150,00
2.300,00
4.300,00
3.600,00
2.900,00
1.400,00
6.550,00
3.350,00
5.250,00
4.800,00
6.000,00
8.500,00
3.000,00
3.000,00
36
Izvještaj o reviziji finansiranja nevladinih organizacija
NVO Divita Banjani
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
SOS Telefon za zene i djecu ţrtve nasilja
Bijelo Polje
NVO Korak po korak
NVO Osvrt
Udruzenje asmatičara i roditelja djece
asmatičara
NVO Juventas
LEGACIJA
SOS Telefon za zene i djecu ţrtve nasilja
Podgorica
NVO Biser
NVO Bjelopoljski demokratski centar
CRNVO
CEMI
SOS telefon za ţene i djecu ţrtve nasilja
Nikšić
Udruţenje vojnih penzionera u Crnoj Gori
Sekretarijat za socijalnu politiku i mlade
Cetinje
Opštinska organizacija Crvenog KrstaPluţine
Udruţenje za podršku djeci sa teškoćama u
razvoju i njihovim porodicama
Udruţenje za pomoć marginalizovanim
licima i grupama
NVO Naša budućnost
NVO Centar za podršku mladima OK
NVO Udruţenje Vok Podgorica
Ţenski kutak - Romina
Uspješno roditeljstvo Podgorica
NVO Društvo dobrovoljnih davalaca krvi
Sindikat zaposlenih u socijalnoj djelatnosti
Crne Gore
Opštinska organizacija Crvenog krsta-Bar
NVO Sigurna ţenska kuća Nora-Nikšić
NVO Eviva Piva
CEDEM
Savez udruţenja penzionera Crne Gore
Naziv organizacije
Socijalni program za ţene na selu kroz
podsticanje ruralnog razvoja seoskih područja
Banjana , Pluţina i Šavnika
Psihosocijalna podrška ţenama ţrtvama nasilja u
Bijelom Polju
Produţeni stručni postupak, nastavak projekta
Podrška samohranim majkama i njihovoj djeci
Zivjeti sa astmom
2.000,00
Podrţavajuća porodica zdrava djeca
Odbacimo predrasude
Poboljšanje pruţanja sovijalnih usluga u
Jugoistočnoj Evropi kroz osnaţivanje nacionalnih
i regionalnih mreţa organizacija civilnih društva
Zdrava porodica zdravo društvo
Socijalna zaštita i integracija romske populacije u
društvene tokove Opštine Bijelo Polje
Učinimo pregovarački proces javnim
Besplatna pravna pomoć za marginalizovane
grupe
Uspostavljanje uslova za integrisanu sigurnost i
brigu za ţrtve nasilja u Nikšiću
Zaštita stečenih prava i pruţanje humanitarne
pomoći korisnicima vojnih penzija
Njega starih lica na gradskom području
Prijestonice Cetinje
Dobrovoljno davalaštvo krvi
5.000,00
2.700,00
7.200,00
Razvoj usluga personalne asistencije za djecu sa
teškoćama u razvoju
Stop predrasudama
2.400,00
Novi socijalni programi
Psihološka podrška roditeljima učenika sa
problematičnim ponašanjem
Servisi podrške članovima udruţenja i njihovim
porodicama
Stop vršnjačkom nasilju
Podrška majkama djece sa malignim oboljenjima
Naših pet minuta nečiji cijeli ţivot
Skup stručnih radnika iz ustanova socijalne i
dječije zaštite
Podrška postojećem projektu - Socijalna zaštita
starih lica u gradu i na selu - Pomoć u kući
Samopodrška ţrtvama nasilja
Integrisana usluga kućne njege starih lica
Socijalnom inkluzijom do jednakih mogućnosti
Adaptacija klubova penzionera
5.000,00
1.400,00
Naziv plana i programa
3.000,00
2.300,00
2.400,00
2.450,00
4.600,00
2.100,00
1.500,00
2.000,00
5.700,00
3.150,00
6.700,00
1.800,00
2.600,00
1.000,00
2.700,00
3.200,00
3.500,00
7.000,00
3.900,00
2.500,00
2.400,00
7.300,00
10.000,00
Odobrena
sredstva (€)
Oblast: Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti
60.
61.
62.
63.
64.
Udruţenje za podršku osobama sa
Servis personalne asistencije-nastavak
invaliditetom - Bijelo Polje
Tim za psiho-socijalnu i zdravstvenu podršku Drugačiji pa šta?
NVO Srce
Isto nam je sunce
Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj
Informisanje, edukacija, socijalizacija i integracija
osoba oštećenog vida
Organizacija civilnih invalida rata za Nikšić
40 godina uspješne borbe civilnih invalida rata
8.725,43
4.990,00
4.960,00
8.010,00
4.600,00
37
Izvještaj o reviziji finansiranja nevladinih organizacija
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
Šavnik i Pluţine
Udruţenje multipleskleroze Crne Gore Podgorica
Organizacija slijepih za Kotor, Herceg Novi,
Budva, Tivat
Savez civilnih invalida rata Crne Gore
Adria
Udruţenje paraplegičara Bar
Kulturni centar HOMER
Udruţenje za rehabilitaciju invalidne djece i
omladine Ţabljak
Olakšajmo ţivot djeci sa posebnim potrebama
Paraolimpijski komitet CG
Nacionalna asocijacija roditelja djece i
omladine sa smetnjama u razvoju Crne GoreNardos
Ljepša budućnost Berane
Organizacija slijepih za Podgoricu,
Danilovgrad i Kolašin
NVU Udruţenje roditelja djece i omladine sa
smetnjama u razvoju STAZE,
Udruţenje paraplegičara Cetinje
Servis primarnih usluga u domovima OSI - oboljelih
od skleroza multipleks u opštinama Podgorica i
Nikšić
U susret slijepom čovjeku
8.075,00
Imput socijalnoj uključenosti civilnih invalida rata
Unaprijeđenje usluge Dnevnog boravka za odrasle
osobe sa smetnjama u psihofizičkom razvoju
Aktivni i stvaralački ţivot osoba sa invaliditetom
Kultura kao osnov za socijalnu inkluziju lica
oštećenog vida
Pomozimo djeci sa smetnjama u razvoju
9.006,00
7.350,00
Edukacija i usavršavanje inkluzije
Paraolimpijski karavan
Podrška porodicama djece sa smetnjama u razvoju
asistencijom pomoći u kući
5.940,00
7.750,00
7.425,00
Radionica za djecu sa smetnjama u razvoju
Bolja sjutrašnjica osoba sa oštećenim vidom
5.895,00
8.929,00
Podrška inkluzivnom obrazovanju djece sa
smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
Jednake šanse i mogućnosti za osobe sa
78.
invaliditetom
Opštinsko udruţenje multiple skleroze Bijelo Mi ne odustajemo
79.
Polje
80. Udruţenje mladih sa hendikepom Nikšić
Zajedno do napretka
Društvo roditelja djece sa posebnim
Ima nade
81.
potrebama - Bar
82. Udruţenje paraplegičara Podgorica
Znanjem do cilja
83. Nova nada - New Hope
Nastavimo timskim radom do cilja
84. Organizacija slijepih za Bijelo Polje i Mojkovac Svjetlost za povratak u ţivot
NVU Koraci Pljevlja
Nastavak rada jedinog hipoterapijskog centra u
85.
Crnoj Gori
Udruţenje lica sa tjelesnim invaliditetom
Servisi za ugodniju svakodnevnicu osoba sa
86.
Crne Gore
tjelesnim invaliditetom
Organizacija slijepih za Pljevlja i Ţabljak
I mi imamo pravo na aktivnosti i kvalitetniju i bolju
87.
budućnost
Udruţenje paraplegičara Bijelo Polje i
Okruţenje koje ne ograničava osobe sa invaliditetom
88.
Mojkovac
Organizacija slijepih za Berane, Andijevicu,
Pomoć u ostvarivanju sociohumanitarnih prava i
89.
Plav i Roţaje
socijalno zdravstvene zaštite slijepih i slabovidih lica
Udruţenje Paraplegičara Kotor
Podrška osobama sa invaliditetom za uključenje u
90.
društvenu zajednicu
91. Udruţenja za radno pravo Crne Gore
Pravna pomoć za lica sa invaliditetom
92. MERSP
Plan i program razvoj servisa podrške za OSI
93. Udruţenje Plegije
Uklonimo barijere budimo sugrađani
94. Udruţenje vojnih invalida Nikšić
Razvijanje kapaciteta za bolji ţivot vojnih invalida
95. Organizacija gluvih i nagluvih
Ujedinjeni u ravnopravnosti
Organizacija gluvih i nagluvih Opština
Program rada Organizacije gluvih i nagluvih
96. Berane, Plav, Roţaje i Andrijevica
Opština Berane, Plav, Roţaje i Andrijevica za 2013.
godinu
97. NVO Centar za autističnu djecu
Ţelim da učim, ţelim da se druţim - nastavak
Udruţenje paraplegičara Nikšić
Borba protiv diskriminacije u rehabilitaciji
98.
paraplegičara
99. NVO Susreti Nikšić
Škola vještina ţivota
100. NVO Pravo na ţivot - udruţenje roditelja djece Podrška unaprijeđenju psihofizičkog stanja djece sa
77.
7.900,00
8.746,00
8.835,00
5.800,00
9.037,40
7.959,00
7511,00
8.260,00
6.180,00
7.265,00
5.100,00
8.070,00
7.400,00
7.496,40
6.766,36
8.730,00
8.524,00
7.382,00
6.550,00
4.600,00
8.750,00
5.520,00
5.755,00
4.670,00
4.850,00
5.140,00
4.875,00
3.050,00
38
Izvještaj o reviziji finansiranja nevladinih organizacija
sa smetnjama u razvoju
Udruţenje roditelja djece i omladine sa
101.
teškoćama u razvoju Mojkovac
Udruţenje roditelja, djece i omladine sa
102.
teškoćama u razvoju - Plav
NVO Korak nade
103.
Udruţenje roditelja djece i omladine sa
104. smetnjama u razvoju Crne Gore- Pruţite nam
šansu
105. Udruţenje mladih sa hendikepom Crne Gore
106. Mens sana
Košarkaški klub osoba sa invaliditetom
107.
Paramont
Sportsko-rekreativno društvo slijepih
108.
Podgorica
Stonoteniski klub osoba sa invaliditetom 109.
Luča
JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa
110.
smetnjama i teškoćama u razvoju Sirena
NVO Prvo udruţenje roditelja djece i omladine
111.
sa posebnim potrebama Podgorica
112. Udruţenje paraplegičara Pljevlja
Naša inicijativa
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
Udruţenje roditelja djece sa teškoćama u
razvoju u Podgorici
Organizacija slijepih za Nikšić, Šavnik,
Pluţine
NVO Nova šansa u Novom
Udruţenje roditelja djece i omladine sa
smetnjama u razvoju Staze Podgorica
Udruţenje za pomoć licima ometenim u
psihofizičkom razvoju Nikšić
Udruţenje roditelja djece s teškoćama u
razvoju - Zračak nade
Oaza - Udruţenje roditelja djece i omladine sa
smetnjama u razvoju
Ekvista - Centar za diskriminaciju
Savez slijepih Crne Gore
Udruţenje mladih sa hendikepom Crne Gore
Savez udruţenja paraplegičara Crne Gore
125. Biblioteka za slijepe Crne Gore
126. Radio Antena M
JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u
127.
razvoju Tisa
JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa
128.
smetnjama i teškoćama u razvoju, Pljevlja
Dnevni centar za djecu sa smetnjama u
129.
razvoju Nikšić
JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa
130.
smetnjama i teškoćama u razvoju, Lipa Plav
JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama i
131. teškoćama u razvoju Herceg Novi
smetnjama u razvoju - Nastavak
Naše su mogućnosti velike
Dotacija i socijalizacija djece sa posebnim
potrebama u opštini Plav
Poboljšati kvalitet ţivota djece sa poteškoćama u
razvoju
Moje ruke čine čuda
Disabilityinfo portal osoba sa invaliditetom
Drugačiji a jednaki
Rehabilitacija i socijalna integracija osoba sa
invaliditetom kroz sport i rekreaciju
Sport i rekreacija za kvalitetniji ţivot osoba sa
invaliditetom
Prvenstvo Crne Gore 2014
Za bolju budućnost Sirene
5.000,00
4.945,00
4.530,00
4.785,00
11.880,00
4.250,00
5.309,00
13.278,00
11.440,00
9.128,00
Pruţanje servisa podrške i rehabilitacije djeci i
omladini sa smetnjama u razvoju
Personalna asistencija
Zajedno do cilja - unapređenje stanja i poloţaja
djece i omladine sa teškoćama u razvoju i daljeg
osnaţivanja 20 lokalnih udruţenja iz sastava Saveza
''Naša inicijativa''
Razvoj i unaprijeđenje socijalnih servisa za djecu i
mlade sa teškoćama u razvoju u Podgorici
Aktivizam-Ključ za kvalitetniji ţivot osoba sa
oštećenim vidom
Ţivot je film a mi smo samo glumci
Produţeni boravak - dodatna stručna podrška za
djecu sa intelektualnim smetnjama i autizmom
Podrška djeci i omladini sa invaliditetom
14.930,00
Socijalni servisi podrške za djecu i mlade sa
smetnjama u razvoju u Pljevljima - Nastavak
Razvijanje servisa za djecu i mlade sa smetnjama u
razvoju
Ka nediskriminaciji osoba s invaliditetom
Jednake šanse za osobe sa oštećenim vidom
Za mlade sa invaliditetom bez barijera
Unaprijeđivanje uključenosti osoba sa tjelesnim
invaliditetom u društvo Crne Gore
Radio Homer, naša radio stanica
Zvukom do svjetlosti
U novu deceniju sa novim elanom
16.235,00
Dnevni centar - Podrška ţivotu u zajednici
12.830,00
Jednaki i jaki
12.023,42
12.880,00
13.256,00
12.965,00
13.500,00
13.720,00
14.950,00
14.880,00
13.020,00
15.990,00
42.710,00
41.626,00
39.686,00
25.456,20
9.780,00
11.259,08
Opremanje zabavnog parka
8.250,00
Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u
razvoju Herceg Novi - Novi servis podrške na
lokalnom nivou
8.000,00
39
Izvještaj o reviziji finansiranja nevladinih organizacija
Naziv organizacije
Naziv plana i programa
Odobrena
sredstva
(€)
Oblast: Razvoj sporta
132.
NVO Zavičaj
Laureati crnogorskog sporta 2012
4.000,00
133.
NVO Univerzum
U zdravom tijelu zdrav duh
7.000,00
134.
NVO Crnogorska akademija borilačkih
vještina
Stručna podrška crnogorskim trenerima, aktuelna
pitanja, dileme i odgovori
2.500,00
135.
NVO Borilački klub
Popularizacija i selekcija u karate i dţudo sportu
kroz organizaciju procjena antropološkog statusa
mladih u Crnoj Gori
4.400,00
136.
NVO Herkules
Popularizacija dizanja tegova u Crnoj Gori i učešće
na domaćim i međunarodnim takmičenjima
3.500,00
137.
Centar za razvoj fizičke kulture Duklja
Univerzalna pionirska sportska škola Duklja
2.000,00
138.
NVO Kosmos
Sport za zdraviji ţivot
5.000,00
139.
Centar odrţivog razvoja Polica
Nastavak izgradnje terena za male sportove selo
Babino - Berane
4.000,00
140.
Crnogorski navijači
Podrška crnogorskim sportskim reprezentativcima
4.000,00
141.
Opštinska organizacija Crvenog krstaPljevlja
Humanitarna sportsko-rekreativna trka “Za
srećnije djetinjstvo”
1.500,00
142.
NVO Udruţenje kondicionih trenera
Petnajest trenera
2.500,00
143.
CEPROG- Centar za borbu protiv gojaznosti
Crne Gore
Afirmacija sporta kroz neformalan rad
7.000,00
144.
SRD Talenat
Druga olimpijada sportskih školica Crne Gore
2.000,00
145.
Udruţenje fizioterapeuta za pomoć djeci i
omladini sa smetnjama u razvoju
Prevencija i korekcija deformiteta stopala i kičme
djece predškolskog uzrasta primjenom sportskih i
fizijatrijskih metoda
4.000,00
146.
NVO Za bolje sjutra
Bez diskriminacije u sportu - nastavak
2.500,00
147.
NVO Crnogorska sportska akademija
Međunarodni jubilarni X kongres CSA Transformacioni procesi u sportu i sportska
dostignuća
7.500,00
148.
NVO Specijalna olimpijada
Razvoj sporta kod osoba sa intelektualnim
smetnjama i teškoćama u razvoju
3.000,00
149.
NVO Help, hendikepitanim osobama ka
evropskim integracijama
Jednakost za sve
2.000,00
150.
NVO Montenegro sport
Stručni časopis za sport, fizičko vaspitanje i
zdravlje - SPORT MONT
4.000,00
151.
Centar za razvoj amaterskog sporta SPORTAM
Podrška radu aero-modelarske sekcije i
organizacija mini aero mitinga u Pogorici
2.000,00
152.
Radio klub Podgorica
Razvoj radio amaterskih sportskih disciplina i
podrška organizaciji evropskog HST prvenstva
2014 u Baru
153.
Lider mont media Kolašin
Monografija Kolašinska košarka
12.600,00
2.000,00
40
Izvještaj o reviziji finansiranja nevladinih organizacija
154.
Radio Zeta
155.
NVO Sportska zona
156.
157.
JU Gimnazija Stojan Cerović
KK Berane 2010
Radio emisija ''Sport za sve'' i manifestacija
''Šampioni''
Mlada košarka - izdavanje publikacije i
organizovanje košarkaških kampova
Mi smo za sport, a Vi?
Košarka nam je u srcu
158.
Dţudo klub Berane
Rastemo zdravo uz dţudo
4.500,00
159.
Košarkaški klub osoba sa invaliditetom
Paramont
Regionalna liga košarke u kolicima
5.000,00
160.
Atletski klub Jump Berane
Razvoj i popularizacija atletike u Beranama i
Crnoj Gori
1.500,00
161,
Atletski savez Crne Gore
Razvoj sporta
5.000,00
162.
Planinarski klub Visokogorci Crne Gore
Seven summits - ekspedicija na najviši vrh
Okeanije - Karstenz Pyramid
4.000,00
163.
Fitnes klub City
Fitnesom do zdravlja
3.000,00
164.
Rukometna akademija Đukanović
Razvoj i unaprijeđenje muškog i ţenskog
rukometa u Crnoj Gori
7.500,00
165.
SAMBO klub Crnogorac
Korak po korak
1.000,00
166.
Dţudo klub Nenad Sinanović
Stvaramo šampione
4.000,00
167.
Fudbalski klub Napredak Berane
Sportom za sve
5.000,00
168.
Streljački klub GAMS Cetinje
Glineni golubovi - razvoj sportskog streljaštva
putem edukacije, treninga i takmičenja
2.500,00
169.
Judo savez Podgorica
Perspektiva
5.000,00
170.
Košarkaški klub Student Nikšić
Selekcija mladog igračkog kadra kroz praćenje
rasta i razvoja košarkaša
3.500,00
171.
KK Junior
Omasovljavanje košarke u mlađim kategorijama
3.000,00
172.
KK Play Off
Učešće u takmičenjima u okviru Lige mladih
KSCG za selekcije KK Play Off
7.000,00
173.
FK Bratstvo Ljajkovići
Omladinci budućnost našeg fudbala
9.000,00
174.
FK Venom
Fudbalska liga - Škola fudbala
3.000,00
175.
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Nikšić
Dijagnostikovanje u sportu
7.500,00
176.
Bokserski klub Radnički Berane
Vrhunski reprezentativni perspektivni i kvalitetni
klupski sport
3.000,00
177.
Planinarski klub Hajla
Planinski izleti djece i roditelja
1.500,00
178.
Dţudo klub Onogošt
Dţudom do zdravog ţivota
3.500,00
179.
Lovačko društvo Zeta
Olimpijsko strelište Trap
5.000,00
180.
Balonarski klub Budućnost
Redovni 200 satni remont letilice – odrţavanje u
letnom stanju za naredne 3-4 godine
2.476,35
181.
Paraglajding klub SKY
Promocija paraglajdinga i jačanje klupskih
kapaciteta
1.888,85
182.
FK Karioke
183.
Skijaški klub Bjelogrivac
Idemo za Brazil 2014
Organizovanje skijaškog kampa za takmičare i
početnike
3.000,00
4.250,00
6.000,00
1.500,00
2.000,00
2.000,00
41
Izvještaj o reviziji finansiranja nevladinih organizacija
184.
JU SMŠ Bećo Bašić-Plav
Opremanje školske sportske hale spravama i
rekvizitima
3.000,00
185.
Streljački klub Zeta 682
Razvoj streljaštva u prigradskim i seoskim
mjestima Crne Gore
5.000,00
186.
KK Cetinje
Razvoj ţenske i muške košarke na Cetinju
1.500,00
187.
Badminton klub Onogošt Nikšić
Razvoj badmintona
4.000,00
188.
Dţudo klub Fighter Podgorica
Sport za jak kolektiv
3.000,00
189.
Crnogorski veslački savez
Veslanjem do krajnjeg cilja
3.000,00
190.
KK Golubovci
Trenaţa, takmičarska i vaspitna, edukacija mladih
ljudi
6.000,00
191.
Dţudo klub Miloš Stanković Zeta
Sport u školi i pretškolskim ustanovama
6.000,00
192.
Atletski klub Zeta 2012
Razvoj atletike u Zeti
5.000,00
Judo klub Kodokan-Podgorica
Uticaj dţudo sporta na razvoj djece predškolskog
uzrasta
4.000,00
193.
194.
FK Mladost-Podgorica
Razvoj sporta kroz razvoj omladinske škole
Naziv organizacije
Naziv plana i programa
4.500,00
Odobrena
sredstva (€)
Oblast: Kultura i tehnička kultura
195.
196.
Institut za istoriju drţave Duklje
Dokumentarni film o Šabataju Cviju - jevrejsom
mesiji koji je prognan i umro u Ulcinju
6.000,00
Udruţenje izdavača i knjiţara Crne Gore
NVU Rural
Dani prve štampane knjige u Crnoj Gori
Nabavka opreme za organizaciju kulturno
umjetnickih programa i organizovanje tri
cjelovečernje priredbe
One more step
Knjiţenstvo - unaprjeđenje statusa ţenskih
knjiţevnih praksi u Crnoj Gori
3.500,00
2.760,00
Crnogorski PEN Centar
Antologija knjiţevnosti proze i poezije Albanaca iz
Crne Gore (prijevod na crnogorski jezik)
5.500,00
NVO Monte Misija
Valorizacija kulturnih dobara Podgorice u funkciji
turističke ponude Glavnog grada
Vokalna muzika crnogorskih kompozicija
3.500,00
100 najznamenitijih crnogoraca
Turističke, kulturne, poljoprivredne i sportske
manifestacije
Dugometraţani igrani film - Atomski s desna
6.500,00
3.500,00
Nauka u pokretu
3. festival folklora djece i maldih Skoči kolo da
skočimo
Ţabljak u pokretu
6.490,00
4.500,00
Crnogorski kulturni centar
Objavljivanje značajnih djela crnogorske knjiţevnost
druge polovine XX vjeka
4.547,26
NVO GAJRET CRNA GORA
Geologija pjesme-Sevdalinka
3.000,00
Cekon
Organizacija sajma naučno popularnih knjiga i
dopuna bibliotečkog fonda sa 100 novih izdanja
3.490,00
NVO PhotoCG
Dani fotografije 2014
3.762,20
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
NVO Baletska trupa Ballo
NVO NOVA Centar za feminističku kulturu
NVO Ĉudesan glas Vox mirus
Fondacija Sv. Petar Cetinjski
Dani Skadarskog jezera
NVO Minirama
Fondacija za promociju nauke PRONA
Monte folk
Nevladina fobdacija Ţabljak Crnojevića Film
6.200,00
5.900,00
5.200,00
9.635,00
7.000,00
42
Izvještaj o reviziji finansiranja nevladinih organizacija
213.
Informa
Serijal javnih naučnih tribina - interaktivnih
predavanja 2013
Međunarodni muzički festival harmonika fest 2013
2.710,00
6.500,00
7.500,00
6.500,00
Savez radio amatera Crne Gore
NVO umjetnički studio Luna
NVO Energeko
NVO Centar za internacionalnu kulturnu
saradnju Krug
Udruţenje starih zanata i vještina NIT
Teenage posvećen sebi
Knjiţevnost na limesu
Crnogorsko pitanje 1918-1931, pogledi iz
inostranstva
Mala škola elektronike
Zaplešimo zajedno
Radionica za mlade: Obnovljivi izvori energije
Zelena kultura - podrška organizaciji outdoor
kulturnih programa
Mala radionica ručnog veza
KUD Krsto Zrnov Popović
Crnogorsko-Blisko Istočno - Katarsko
društvo prijateljstva
Prva značajna škola kulture i običaja
kulturna saradnja crnogorskog društva sa
zemljama bliskog istoka
3.300,00
2.200,00
214.
Harmonika Montenegrina
215.
216.
NVO Prostori
Crnogorsko društvo nezavisnih knjiţevnika
Otvoreni kulturni forum - Cetinje
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
3.817,00
3.822,00
3.200,00
2.875,95
2.315,00
2.565,00
227.
NVO Centar za građansko obrazovanje
Festival filma o ljudskim pravima UBRZAJ
NVO Crnogorskki savez za tehničku kulturu Pokretna naučna laboratorija
- POLITEHNIKA - Podgorica
Institut za crnogorski jezik i knjiţevnost Hrestomatija- Njegoš u knjiţevnoj kritici (I-III)
Posdgorica
228.
Fakultet dramskih umjetnosti Cetinje
Artvision - A. Live Channel
8.000,00
JU Stari grad -Anderva Nikšić
Izloţba skulptura u kamenu "Likovi iz Gorskog
vijenca"
2.000,00
JU Centar za kulturu Nikšić
Tehničko-tehnološko osavremenjavanje biblioteke
2.925,00
Sekretarijat za društvene djelatnosti Pljevlja
Kulturna manifestacija XXVIII dani humora i satira
Vuko Bezarević Pljevlja
3.925,00
Balonarski klub Budućnost Podgorica
JU Centar za djelatnosti kulture - Bijelo
Polje
Balon i fizika - male radionice
44. Festival dramskih amatera Crne Gore
1.868,12
3.925,00
JU OŠ Jovan Gnjatović Vraćenovići Nikšić
Nabavka audio i video opreme za realizaciju
kulturno - umjetničkih programa školskih sekcija i
školsku radio stanicu
1.500,00
Ozon radio
Radio Elita
Portal Press
Drama na radiju - put do srca slušalaca
Multikultura koja spaja
Medijska prezentacija spajanja tradiocionalnog i
modernog i valorizacija nepokretne kulturne baštine
u Crnoj Gori
3.165,00
5.985,00
4.300,00
225.
226.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
Naziv organizacije
Naziv plana i programa
15.580,00
15.635,95
8.143,12
Odobrena
sredstva
(€)
Oblast: Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitanje djece i omladine
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
Fond za aktivno građanstvo (FAKT)
Podrška aktivizmu mladih u lokalnim zajednicama
10.000,00
Institut socijalne inkluzije
Znanjem sluţbenog jezika do integracija
7.363,00
Društvo mladih ekologa Nikšić
FORS
Crnogorski ţenski lobi
Novi horizonti
Savez udruţenja djece i omladine sa
teškoćama u razvoju Naša inicijativa
Eko kviz i ljetnja škola ekologije
Hajde da razgovaramo o Evropskoj uniji
Hoću da budem siguran
Evropa za mlade iz manjinskih zajednica
Nastavak podrške aktivnostima lokalnih
udruţenja iz sastava saveza Naša inicijativa
3.400,00
7.700,00
2.200,00
3.500,00
7.900,00
43
Izvještaj o reviziji finansiranja nevladinih organizacija
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
Društvo za borbu protiv side Crne Gore CAZAS
Institut Alternativa
Centar za razvoj nevladinih organizacija
Lokalne zajednice mladima
7.000,00
Škola javnih politika
Društveno odgovornim poslovanjem do uspjeha
8.000,00
9.000,00
Centar za građansko obrazovanje
SOS Telefon za ţene i djecu ţrtve nasilja
Podgorica
CEMI
Korupcija na lokalnom nivou – nulta tolerancija
Škola nenasilja i tolerancije
4.000,00
8.000,00
Škola evro-atlanskih integracija za mlade - III
generacija
Novinarska obuka i radio emisija Omladinski
radio
Škola u prirodi za djecu RAE populacije
Edukativna radionica za djecu crnogorske
dijaspore u regionu
Istraţivačka stanica Lovćen VI zimska škola
nauke
Najbolji prijatelji
Suzbijanje govora mrţnje na internetu
Ekološko edukativni program u susret 21. martu
Omladinski dijalog klub
Promovisanje NATO integracija
Edukacija roditelja i servisi fizioterapije za djecu i
omladinu sa smetnjama u razvoju
Zloupotreba vatrenog oruţja kod mladih
Pjevajmo sreći, naslikajmo ljubav
6.000,00
Radio Antena M
Crveni krst Crne Gore
Centar za regionalnu saradnju
PRONA
Mladi Crne Gore
Forum MNE
Udruţenje gorana Podgorica
NVO Bonum
NVO Bjelopoljski demokratski centar
Udruţenje fizioterapeuta za pomoć djeci i
omladini sa smetnjama u razvoju
Lovačko društvo Zeta
Društvo roditelja djece sa posebnim
potrebama - Bar
Udruţenje roditelja djece i omladine sa
smetnjama u razvoju Crne Gore - Pruţite
nam šansu
Udruţenje roditelja djece i omladine sa
teškoćama u razvoju - Zrak Sunca Herceg
Novi
NVO Montenegro Touch Europe
Savez vozača Crne Gore
RAE Nikšić
Zona kulture
Radio Zeta
Šrauba radio Jadran
JPU Dragan Kovačević
JU OŠ Zarija Vujošević
JU Dom zdravlja Pljevlja
Naziv organizacije
8.967,60
13.451,00
6.000,00
6.200,00
3.900,00
4.100,00
1.500,00
2.800,00
3.200,00
1.500,00
2.100,00
3.000,00
Drugovi sa sela u gradu
2.300,00
Pruţite nam iste mogućnosti
3.500,00
Edukacija mladih o evroatlantskim integracijama
Prvi saobraćajni čas
Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitanje djece i
omladine
Likovna radionica za djecu u Delta City
Radio emisija EU-NATO bukvar
Kuda poslije doma
Za bezbriţno djetinjstvo
Školske predstave
Kamp zdravlja za srednjoškolce – ranč Mount Joy
– Kosanica, zdravo se hranim dug ţivot branim
2.200,00
3.800,00
1.400,00
Naziv plana i programa
2.665,00
5.000,00
3.970,00
6.000,00
2.500,00
4.950,00
Odobrena
sredstva (€)
Oblast: Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti
274.
275.
Institut za javno zdravlje
Dom zdravlja Kotor
276.
JU za smještaj i rehabilitaciju i
resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih
supstanci Podgorica
277.
278.
279.
Skala radio Kotor
Drugacija Radio Stranica
Radio Jupok, Roţaje
Globalno istraţivanje o potrošnji duvanskih
proizvoda među mladima u Crnoj Gori
Unaprjeđenje savremenih psihoterapijskih
metoda u radu metadonskog centra u Kotoru
Otvori oči, ti biraš
8.230,00
Stop drogi i svim oblicima zavisnosti
Stop alkoholizmu u saobraćaju
Droga je nula, ţivot je jedan
2.660,00
1.230,00
2.530,00
6.500,00
5.332,00
44
Izvještaj o reviziji finansiranja nevladinih organizacija
280.
Doo Lider Mont Media
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
NVO Spasi svoj ţivot
NVO Logos
NVO Društvo novinara Cetinja
NVO Crnogorsko obrazovno udruţenje
Centar za kreativno vaspitanje
NVO Opstanak Pljevlja
NVO Pravac
Forum za ekonomski razvoj
289.
Organizacija za brigu i razvoj djeteta DS
Nikšić
290.
291.
293.
294.
Tara
Latice
Crnogorski centar za razvoj kulture i
sporta KULSPORT
Mladi Crne Gore
Rekreacijom do zdravlja
295.
NVO Romska nada
296.
NVO ,, Pljevaljski ţenski prostor“
297.
Kulturni Centar Sjever-Mojkovac
298.
299.
Centar za građanski prosperitet
Centar mladih Roţaje
300.
Muško zdravlje
301.
Novi horizonti
302.
NVO Iskra ţivota
303.
304.
305.
NVO Osvrt
NVO Univerzum Bar
NVO Nada Herceg Novi
306.
Udruţenje za razvoj civilnog društva
307.
Otvorena škola
308.
NVO Pozitivne vibracije
309.
310.
NVO Razvojni centar BPolje
NVO ZA ZDRAVLJE
311.
Montenegrin Universal Theatre
312.
313.
Medical cg
Centar za autističnu djecu
314.
Stop droga
315.
Opštinska organizacija Crvenog krsta
Danilovgrad
316.
NVO Info Kultura
317.
NVO Istok
318.
NVO Folklorni ansambl Opanak
319.
NVO Montenegrotouch Europe
320.
Centar za omladinsku edukaciju
292.
Mirisom cvijeća protiv opijata - Dokumentarni
Kolašin
Ţivi ţivot bez droge
Stop nikotonskoj zavisnosti adolescenata
Suzbijanje narkomanije
Delfin za pravi put
Sportom protiv droge
Prirodno - bez droga
Ţivot je jači od iluzije-ne droga
Aktivnim odmorom protiv narkomanije
Edukacija i afirmacija slobodnih aktivnosti kao
najbolji preventivni vid borbe protiv bolesti
zavisnosti
Edukacija mladih u prevenciji narkomanije
Izaberi pravi put
1.600,00
2.380,00
2.000,00
2.250,00
2.700,00
1.850,00
1.980,00
1.350,00
2.020,00
1.456,00
2.340,00
1.750,00
Bači drogu đavoli je ponijeli
3.300,00
Zdravo i bez alkohola
Fitnesom preventivno protiv droge
Precencija i zaštita REA populacije od
psihoaktivnih supstanci i svih oblika zavisnosti
Zajedno smo jači
Bez droge, cigareta i alkohola u skoli i
slobodnom vremenu
Za zdrav i dug ţivot naše djece
Droga stop
Povezanost bolesti zavisnosti i seksualno
prenosnih bolesti u populaciji srednjoškolaca
Preventivna mreţa protiv bolesti zavisnosti
Edukacija samohranih roditelja za bolji ţivot
njihove dece
Rana prevencija je siguran put za ţivot bez droge
Sprecavanje zloupotreba droga
Kampanja Zivi zdravo zivi bez cigareta
Doprinos u borbi protiv savremenih bolesti
zavisnosti - zavisnost
Svaka droga je opasna
Reintegracija u društvo zavisnika -osuđenika
koji su u ZIKS-u kroz program psihološke
podrške
Reci ne i spasi sebe
Za zdrav i srećan ţivot - stop drogama
Dokumentarno-igrani-edukativni film
''(U)
zdravlje''
I protiv droge na II Sajmu medicine u podgorici
Ne okreći glavu
Centar za prevenciju i edukaciju u borbi protiv
svih oblika zavisnosti
2.450,00
1.600,00
Radionice prevencije bolesti zavisnosti
2.150,00
Informatička pismenost u svrhu borbe protiv
narkomanije II faza
Izaberimo zdrav ţivot
Folklornim aktivnostima protiv droge i ostalih
oblika zavisnosti
Mislim dakle pobjeđujem
Podrška korisnicima psihoaktivnih supstaci u
centru za rehabilitaciju i resocijalizaciju na
Kakarickoj gori
2.230,00
1.930,00
3.110,00
1.200,00
1.930,00
1.800,00
2.890,00
1.810,00
2.750,00
2.550,00
2.352,00
2.360,00
2.010,00
1.850,00
2.344,00
1.870,00
3.850,00
1.800,00
2.700,00
2.000,00
4.950,00
1.969,80
1.740,00
2.400,00
1.970,00
45
Izvještaj o reviziji finansiranja nevladinih organizacija
321.
322.
NVO Zeleni gaj Roţaje
Forum za demokratiju i ljudska prava
Roţaje
323.
NVO Bum Berane
324.
NVU Ţivimo ţivot - Viva Vita
325.
Crnogorski ţenski lobi
326.
327.
Fondacija Bijelo Polje za prevenciju
narkomanije
Sekretarijat za socijalnu politiku i mlade
Cetinje
328.
Atletski klub Jump Berane
329.
330.
333.
KK Lim Berane
Rukometna akademija Đukanović
Sekretarijat za društvene djelatnosti
Pljevlja
Opštinska organizacija Crvenog krsta
Kolašin
FK KARIOKE
334.
JZU Dom zdravlja Pljevlja
335.
Atletski klub Lim Berane
336.
SRD Sport kids 2010
337.
SD Ekonomist Nikšić
Asocijacija za demokratski prosperitet ZID
331.
332.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
NVO Preporod
NVO Juventas
Koračaj stazama zdravog ţivota
1.690,00
Droga među vašom djecom - roditelji na potezu
1.400,00
Rehabilitacija i resocijalizacija zavisnika od
psihoaktivnih substanci programom 12 koraka
Poštuj ţivot - Nikad ne probaj drogu
Prevencija i edukacija mladih i djece u riziku
populacije RAE o posljedicama bolesti zavisnosti
i prosjačenja
2.100,00
2.200,00
5.000,00
U ţivotu nikad ne probaj sve
2.340,00
Istine i zablude! Znaci i upozorenje!
3.214,00
Atletikom i zdravim načinom ţivota u borbi
protiv droge i drugih poroka
Košarka DA, droga NE
Rukometom protiv bolesti zavisnosti
1.150,00
1.270,00
2.700,00
VII noćni turnir u basketu - Baci drogu u koš
2.630,00
Biram zdrav ţivot
1.270,00
Karioke protiv droge
Prevencija alkoholizma i narkomanije među
osnovcima i srednjoškolcima u Pljevljima
Izaberi atletiku ne drogu
Kupovina semafora za košarkašku ligu i
plaćanje korišćenja prostora za rad
Afirmacija ţenskog fudbala - ţene protiv droge
Sekundarni nivo prevencije od kockanja i
odgovorno priređivanje igra na sreću
Preporod za porodicu
Smanjenje stete dugotrajnih posljedica
koriscenja opojnih droga
Podrška porodicama maloljetnika
3.100,00
Društvo za borbu protiv side Crne Gore CAZAS
NVO 4 Life
Centar za pomoć zavisnicima/ama od droga
Fudbalski klub Napredak Berane
Fudbalom protiv droge
NVO Moj grad
Sigurnim korakom u budućnost
Izvor: Sajt Ministarstva finansija – rubrika “Konkurs Igre na sreću”
3.050,00
1.250,00
1.550,00
1.850,00
7.560,00
12.258,00
9.110,00
9.260,00
11.250,00
1.000,00
1.350,00
46
Izvještaj o reviziji finansiranja nevladinih organizacija
Prilog br.2
Sredstva dodijeljena nevladinim organizacijama u 2013. godini, od strane Opština, shodno konkursima i
zahtjevima.
R.Br.
Opština
Naziv NVO
Naziv projekta
"Učestvovanje na republičkim i
Andrijevica
(Konkurs)
opštinskim takmičenjima
1.
"Vojo Bakić" Odred izviđača
izviđača"
"Milan Perović" Odred izviđača
"Savez gluvih i nagluvih"
"Organizacija penzionera sa
invaliditetom rata"
"Savez slijepih Berane i Plav"
"Borci NOR-a"
"Ratni vojni invalidi"
"Udruţenje ratnika 12-18"
"Udruţenje ratnika 91-92"
Crveni krst
"Udruţenje ratnih vojnih invalida
90/95"
"Savez penzionera"
"Edukacija članova udruţenja na
"Udruţenje malinara"
uzgoju i zaštiti maline"
"Edukacija stanovništva u
"Foto dţip safari"
očuvanju i zaštiti ţivotne sredine"
"Sječka za krtolasto povrće i
"Organik"
jabučasto voće"
"Poboljšati kvalitet ţivota djece sa
"Udruţenje za budućnost naše
posebnim potrebama u Opštini
djece"
Andrijevica"
"Doprinos razvoju kulture
lokalne zajednicee kao i drţave
"Komovi Andrijevica" KUD
CG"
"Komovi " NVO
"Dani meda Opštine Andrijevica
Pčelarsko društvo M.Bakić
2013 god."
"Folklor Kralje"
"Smotra folklora"
"Kulturno umjetničko društvo
Realizacija novogodišnjeg
Andrijevica
(Drugi pravni osnov)
Andrijevica"
koncerta
Iznos (€)
400,00
450,00
150,00
100,00
150,00
200,00
75,00
150,00
150,00
450,00
75,00
100,00
200,00
250,00
200,00
200,00
250,00
240,00
200,00
550,00
150,00
"Komovi" Lovačka organizacija
2.
Budva
(Konkurs)
"Gradska muzika Budva" NVO
"Feštađuni" NVO
"Udruţenje paraplegičara
Budve"NVO
"Ţenska vokalna grupa Harmonija"
NVO
"Organizacija ţena Budva" NVO
"KUC Stefan Mitrov Ljubiša" NVO
"Civilni centar CG Budva" NVO
"Budvanski kulturni identitet"
"Centar za razvoj i kulturu govora -
Realizacija projekta
uzgoja,zaštite, lova i lovnog
turizma
"Ĉuvar tradicije i promoter Budve
kao turističkog mjesta"
"Antička Budva"
"Vodič pristupačnosti OSI za
Oštinu Budva"
"Snimanje III cd-a sa deset novih
pjesama
"Saradnja organizacija ţena
Budve i nvo "Ljubiteljke prirode
Stari grad Sarajevo"
"Paštovska svita"
"Kampanja protiv pušenja-diši
slobodno"
"Afirmacija i opredmećenje ideja i
predloga iz publikacije "Govor
neostvarenih snova"
"Identifikacija djece sa
47
250,00
4000,00
7500,00
2100,00
3500,00
2000,00
7000,00
1095,00
1000,00
1210,00
Izvještaj o reviziji finansiranja nevladinih organizacija
Znakovi"
"Paštrovačka lovačka organizacija"
"Infomont" NVO
"Organizacija gluvih i nagluvih iz
Budve" NVO
"Green.me/Ozeleni me" NVO
"Udruţenje roditelja djece i mladih
sa smetnjama u razvoju-Puţeva
kućica" NVO
"Dramski studio Budva"NVO
"Asocijacija turističkih vodiča
Budva" NVO
"Kanjoš" NVO
"Logos" NVO
"Udruţenje penzionera Budva" NVO
"Agora" NVO
Kulturni centar "Stara Budva" NVO
"Za druga" NVO
"Buljarica art" NVO
Budva
(Drugi pravni osnov)
"Lovačka organizacija Primorje" NVO
"Nezavisna građanska inicijativa"
NVO
"Urbani kult" NVO
poremećajima govora i jezika"
"Studija o razvoju lovnog turizma
na Budvanskoj rivijeri
"Budva grad kulture 2013."
6550,00
1500,00
"Pruţite i nama šansu"
"Za naš grad"
1010,00
1720,00
"Servis i podrška djeci i mladima
sa smetnjama u razvoju"
"Dječiji dani kulturePozorištarije"
"Kongres na temu kvaliteta i
uspjeha ljetnje turističke sezone
2013. godine na teritoriji Opštine
Budva "
"Upis polaznika u tri kategorije i
rad sa istima na prenošenju
igara i kulturnih običaja koje
baštini KUD "Kanjoš"
"Međunarodni festival kreativnog
govorništva Budva Open 2013"
"Nabavka opreme"
"Kultura i nakon sezone"
"Nabavka nošnje i afirmacija KC
"Stara Budva" kroz festivale
"Puna kuća"
"Buljarica art 2013"
"Uzgajalište za sitnu pernatu i
dlakavu divljač"
"Volonterski klub"
Bijelo Polje
(Konkurs)
"Opštinsko udruţenje
multipleskleroze"
"Organizacija slijepih za BP i
Mojkovac"
"Glas tradicije,dijaloga, tolerancije"
"Udruţenje paraplegičara"
"Iskra"-Udruţenje mladih volontera
"Klub kulture K-Club"
"Udruţenje za podršku osobama sa
invaliditetom"
"Udruţenje Adriatic stars"
"Agoge" Sportska škola
"Euro most"
2300,00
1000,00
1785,00
4000,00
1000,00
2000,00
3000,00
2130,00
2600,00
5000,00
1100,00
4000,00
3000,00
1000,00
1500,00
1000,00
"Sv. Nikola Bratešići" NVO
"Crnogorska kulturna mreţa" NVO
"Jovan Balević" NVO
Kulturni centar "Stara Budva" NVO
3.
3900,00
"Pomoć u kući, personalni
asistent u domovima ljudi koji
ţive sa multiplekslerozom"
"Resocijalizacija slijepih i
slabovidih lica na području
Opštine BP"
"Mjesta za sve"
"Formiranje savjetovališta za
osobe sa invaliditetom u
posttraumatskom periodu"
"Budi i ti volonter"
"Ismet Rebronja-pjesnik i
intelektualac"
"Psihološko osnaţivanje osoba sa
invaliditetom"
"Medijska pomoć u realizaciji
lokalno akcionog plana za
integraciju Roma u Opštinu BP"
Razvoj "Fair play" u sportu
"Saradnja NVO, građana, organa
48
3.628,00
1.501,00
2.686,00
4.110,00
2.495,00
1.530,00
2.182,00
2.050,00
1.685,00
4.212,00
Izvještaj o reviziji finansiranja nevladinih organizacija
lokalne samouprave i drţavnih
institucija u borbi protiv
korupcije"
"Organizacija civilnih invalida rata
za BP,Berane,
Andrijevicu,Plav,Roţaje i Mojkovac"
"Stihom govorim"
"Bonton"
"Brain"
"Gluvonijeme osobe"
"Limski splavari"
"Naše Bijelo Polje"
Bijelo Polje
(Drugi pravni osnov)
4.
Berane
(Konkurs)
"Protection"
"Euromost"
Udruţenje profesora filozofije
"Pčelar" Udruţenje pčelara
"Savjet studenata Bijelo Polje"
"Bonum"
"Pčelar" Udruţenje pčelara
"Organizacija gluvih i nagluvih
Be,Andr.,Plav,Roţaje"
"Bonum"
"Organizacija slijepih za PB i
Mojkovac"
"Euromost"
"Korak nade"
"Beranda" Udruţenje građana
Opštinsko udruţenje
multipleskleroze
"Skils"
Udruţenje građana iz Donje Rţanice
bivših vlasnika šuma i šumskog
zemlj.
Fondacija "Anto Rmuš"
Centar kreativnih vještina
"Društvo dobrovoljnih davalaca krviBerane"
"Organizacija slijepih za Berane,
Andrijevicu i Plav"
"Organizacija gluvih i nagluvih za
Opštinu Berane, Plav i Andrijevicu"
“Udruţenje osoba sa hendikepom”
Berane
Berane
(Drugi pravni osnov)
"Podrškom do rješenja problema
civilnih invalida rata"
"Kraljevstvo bijelih rada-BP" Međ.
konkurs
"Ples i muzika kao moderan stil
ţivota djece i omladine"
"Stvaranje baze podataka i
pruţanje zdravstvene zaštite
oboljelima od moţdanog udara
na području Opštine BP"
"Gluhonijem/ma sam-nauči da
pričaš sa mnom"
"Rafting Limom šansa za turizam
i ekonomiju"
"Turističko Bijelo Polje"
1.264,00
1.810,00
1.440,00
1.896,00
1.560,00
2.950,00
1.770,00
240,00
250,00
200,00
200,00
1.000,00
300,00
200,00
50,00
200,00
700,00
200,00
Rehabilitacija i socijalizacija
djece sa teškoćama u razvoju
Šlaufijada
2250,00
2193,00
Učimo o svojim pravima
Beransko korzo-kult jednog
grada
Pošumljavanje goleti planine
Murgaš i naseljivanje ili
reintrodukcija divljeg zeca
IV memorijalni turnir u šahu
Kurs javnog nastupa-generacija
II
Osnaţivanje kapaciteta i
promocija dobrovoljnog
davalaštva krvi u opštini Berane
Obuka u kretanju slijepih lica u
makro i mikro prostoru -bijeli
štap
Omogućimo gluvim licima
dostojan ţivot u zajednici Berane
Projekat. U cilju poboljšanja
kvaliteta OSI
Dobrovoljni davaoci krvi
1871,00
1199,00
1849,00
2100,00
1627,00
1500,00
1500,00
1500,00
1.500,00
640,00
49
Izvještaj o reviziji finansiranja nevladinih organizacija
"Zauvijek mladi"
"Đurđevi stupovi" Udruţenje
narodnog stvaralaštva
Organizacija boraca NORa 19411945
SUBNOR Antifašista
"Beranda"
Organizacija gluvih i nagluvih
"Vjenčanje snova"
Organizacija Feniks
5.
6.
Prijestonica Cetinje
Udruţenje boraca
Matica crnogorska
Udruţenje boraca
Cetinje moj grad
BSC
Istr.medijski centar
Plan. Klub
Crn. Kult. Krug
Crnog.kult.mreţa
NVO Ct moj grad
Matica crnogorska
NVO Vjenčanje snova
NVO Org. Slijepih
NVO Alfa
Udruţenje penzionera
Udruţenje boraca
Crn. Akad. Boril. Vještina
Matica crnogorska
NVO Monttal.-akt. Zona
Crnog. Kult. Krug
Konf. Penzionera
Matica crnogorska
Fondacija Rajković m.
Veterani
NVO Osmi red-mamog.
NVO Magic
Osmi red
NVO Organ.slijepih
Klub antifašista
Kla. Zdravlje
Udr.lica sa tjel.ošteć.
Ţenska grupa Stela
Monten. Talents
Nvo Paraplegičari
NVO Cetinje moj grad
NVO Organ. Ţena
Danilovgrad
(Konkurs)
100,00
150,00
550,00
400,00
1000,00
200,00
931,90
271,80
500,00
200,00
500,00
3.000,00
1.000,00
250,00
400,00
2.000,00
3.000,00
3.500,00
200,00
200,00
1.000,00
500,00
500,00
500,00
200,00
200,00
400,00
1.500,00
1.500,00
200,00
500,00
200,00
1.000,00
164,00
3.000,00
150,00
200,00
100,00
1.000,00
500,00
400,00
1.000,00
800,00
500,00
300,00
Spomenik učitelju
KKC "Matrix"
NVO "9 decembar"
"Danilovgrad" Folklorni ansambl KUD Danilovgrad
"Rastimo zajedno" - Udruţenje
roditelja djece i omladine sa
posebnim potrebama
"Zavičaj" NVO
"Crnogorski bluz" NVO
600,00
250,00
250,00
600,00
500,00
250,00
50
Izvještaj o reviziji finansiranja nevladinih organizacija
"Etnografski muzej" NVU
Savez udruţenja boraca
narodnooslobodilačkog rata i
antifašista
"Otvorena škola" NVO
Danilovgrad
(Drugi pravni osnov)
250,00
300,00
500,00
KKC "Matrix"
Sponzorstvo
400,00
Fondacija Sveti Petar Cetinjski
KKC "Matrix"
Sponzorstvo
Troškovi ozvučenja i tehničke
podrške
Sponzorstvo
Pomoć za elektro radove u
prostorijama saveza
300,00
600,00
Međunarodni dječiji festival
folklora u Turskoj,Festival Kozje
u Sloveniji
Sredstva po namjeni
500,00
Za predstavu "Ljubav je kad se
neko voli"
Pomoć za odlazak na
međunarodni festival
Za otkup 20 primjeraka
identitetskog časopisa za istoriju
i društvena pitanja "Crnogorski
anali"
Sredstva po namjeni
Pomoć za obiljeţavanje 70 godina
bitke na Sutjesci
400,00
"Oro" NVO
Savez udruţenja boraca
narodnooslobodilačkog rata i
antifašista
"Danilovgrad" Folklorni ansambl KUD Danilovgrad
Savez udruţenja boraca
narodnooslobodilačkog rata i
antifašista
"Stanković" Dječije pozorište
"Danilovgrad" Folklorni ansambl KUD Danilovgrad
"Crnogorski kulturni forum" NU
Udruţenje penzionera
Savez udruţenja boraca
narodnooslobodilačkog rata i
antifašista
"Danilovgrad" Folklorni ansambl KUD Danilovgrad
"Lovćenska vila" NVO
Savez radio amatera Crne Gore
Udruţenje sportskih novinara Crne
Gore
Udruţenje fizioterapeuta Crne Gore
Udruţenje crnogorskih pisaca za
djecu i mlade
Crnogorska akademija borilačkih
vještina
Kinološki savez Crne Gore
"Ţupa" NVO
"Oro" NVO
Fondacija Sveti Petar Cetinjski
Crnogorski kulturni forum
Crnogorska akademija borilačkih
150,00
350,00
Materijal za potrebe I
Internacionalnog festivala
folklora "Danilovgrad 2013"
Pomoć za organizaciju proslave
bitke na Vučjem Dolu
Nabavka opreme za repetitor na
Lovćenu
Međ. konfernecija posvećena
borbi protiv ilegalnog klađenja
Organizovanje međunarodnog
dana fizioterapeuta
Obnova knjiţevnog fonda (knjige
zavičajnih pisaca) za Nardonu
biblioteku "Mihailo Vuković" u
DG
Fin. Pomoć za snimanje filma Za jaku i zdravu Crno Goru
Pomoć za organizaciju izloţbe
pasa
Sportska oprema i troškovi
takmičenja
Finansijska pomoć
Finansijska pomoć
"Crnogorski anali" - Sponzorstvočasopis za istorijska i društvena
pitanja
"Powerlifting-primjena u
51
333,09
500,00
200,00
2000,00
390,55
1092,60
200,00
300,00
200,00
100,00
376,00
300,00
200,00
300,00
1000,00
300,00
150,00
100,00
Izvještaj o reviziji finansiranja nevladinih organizacija
vještina
Savez udruţenja boraca
narodnooslobodilačkog rata i
antifašista
"Sveti Petar Cetinjski" - Udruţenje
Crnogorskih izvornih umjetnika
"Bijeli Pavle" KIC
Savez guslara Crne Gore
"Stanković" Dječije pozorište
"Rastimo zajedno" Udruţenje
roditelja
"Rastimo zajedno" Udruţenje
roditelja
Organizacija gluvih i nagluvih
"Rastimo zajedno" Udruţenje
roditelja
"Rastimo zajedno" Udruţenje
roditelja
Organizacija gluvih i nagluvih
"Rastimo zajedno" Udruţenje
roditelja
7.
Podgorica
(Konkurs)
"Korak po korak"
"Dijagonale" Centar za razvoj šaha
"Punkt"
"InterMont"
"Prvo udruţenje roditelja djece i
omladine sa posebnim potr."
"Monte misija"
"Udruţenje fizioterapeuta za pomoć
djeci i omladini sa smetnjama u
razvoju"
"Opanak" Folklorni ansambl
"REMS"
"Radio klub Podgorica"
"Centar za prava djeteta Crne Gore"
8.
Herceg Novi
(Konkurs)
"Staze" Udruţenje roditelja djece i
omladine sa smetnjama u razvoju
"Diano"
"Glas"
"Pozorištanca Škatula"
"Knjiţevna zajednica HN"
SPKD Prosveta
borilačkim spotrovima"sponzorstvo
Obiljeţavanje Dana antifašizma
Učestvovanje na Festivalu Saveza
guslara CG u Tivtu
XIV Crnogorski bfestival humora,
satire i karikature
Organizacija XX festivala guslara
Crne Gore
Prednovogodišnja ţurka sa
Šantom Pantom u dječijem vrtiću
u Danilovgradu
Sredstva po namjeni
Pomoć
370,00
200,00
1000,00
200,00
250,00
1000,00
1000,00
Sredstva potrebna za realizaciju
planiranih aktivnosti
Pomoć za kupvinu školskog
pribora
finansijska podrška
Pomoć za organizovanje
šahovskog turnira "Memorijal
Borka Tomaševića"
Pomoć za servisiranje rada
stručnih lica sa djecom u
prostorijama udruţenja
"Produţeni stručni postupak"
300,00
350,00
1000,00
300,00
1000,00
4200,00
Ĉetvrto otvoreno prvenstvo PG u
šahu za mlade
"Slike početka"
"Komunikacija sa osobama
oštećenog sluha"
"Pruţanje servisa usluga djeci sa
smetnjama u razvoju"
"Itinerer kult. dobara PG"
"Nastavak fiziot.-maserskih
tretmana za djecu i omladinu sa
tešk.u razvoju"
"Edukacija folklornih vještina za
djecu u osnovnim školama"
"Vesela radionica"
"Rekonstrukcija klupske
učionice...za svrhu obuke mladih
radio amatera "
"Podrška djeci iz hraniteljskih
porodica"
Dodatna stručna podrška
"Kulturna animacija djece i
mladih"
"Srpski pisci u HN - ţivot i djelo"
Dječija lutkarska predstava
Ruţno pače
Promocija kulturnog stvaralaštva
Knjiţevni program i ak.
52
1473,00
1500,00
1515,00
4280,00
1800,00
1980,00
2600,00
890,00
1795,42
3850,00
1980,00
3000,00
300,00
1200,00
300,00
1000,00
Izvještaj o reviziji finansiranja nevladinih organizacija
"Stari kapetan"
"Nebesko ognjište"
"Avenir"
"Furešti"
"Bokeška goluzeca"
"Eko fest"
UC AS
Bokeljski galioti
Lira
Hercegnovsko pozorište
Mjesna muzika Đenovići
KUD Sloga
KUD Igalo
Fenix
Gradska muzika
Organizacija civilnih invalida rata
KO, BD, CE,TV,HN
Organizacija slijepih KO,HN,BD,TV
Multipleskleroza
Naša djeca Stonoga
Juţni Jadran
Nova šansa
Fenix-udruţenje djece oboljele od
dječijeg kancera
Borci 41-45
Vojni penzioneri
Udruţenje vojnih beskućnika
Udruţenje penzionera
Sunčev zrak
Udruţenje paraplegičara
KSS Bijela
KSS Herceg Novi
Gluvi i nagluvi
Zrak sunca
Organizacija ţena HN
Koraci-Step
Herceg Novi
(Drugi pravni osnov)
Moto klub Krstaš
Ekološko društvo Boke
Udruţenje ţena Bonaca
Kuća ljudskih prava
Treće doba
Udruţenje penzionera
Nada
Bruna
Kolašin
(Drugi pravni osnov)
3000,00
500,00
1200,00
1000,00
0,00
500,00
3000,00
300,00
300,00
4000,00
4000,00
3000,00
4000,00
300,00
4000,00
Pobijedimo svoju invalidnost
200,00
500,00
200,00
1800,00
200,00
Moć dodira
Edukativne radionice
Centar za djecu Stonoga
Ispunjen dan
Podrška djeci oboljeloj od raka
Aktivnosti saveza boraca
Pomozi sebi i drugima
Mi smo penzionisani ali
humanost nije
Briga o penzionerima
Zajedno za kvalitetniji pristup
oboljenju naše djece
Edukacijom do boljeg poloţaja
Pruţena ruka humanosti
Pomoć građanima
Obrada baze podataka i pomoć
Pruţimo im iste mogućnosti
Program rada
Hercegnovske staze-Sušćepan
tatar bašta
Međunarodni moto skup
Godišnji program aktivnosti
Za dio projekta "Sigurne staze"
Saradnja lokalne uprave i NVO
Briga o starim licima
600,00
1500,00
300,00
0,00
1200,00
1500,00
0,00
1000,00
1500,00
1075,00
1500,00
300,00
600,00
500,00
600,00
520,00
3400,00
45000,00
Mladi Romi
9.
Plan rada
Sunce
Pozorišno proleće
Noć kulture
Goluţece iz bokeškog kuvara
Španjola
Godišnji koncerti i aktivnosti
Očuvanje baštine HN
Naša mila Boko
Kirka
S muzikom u budućnost
II CIOFF festival
Restauracija narodne nošnje
Pjesmom i igrom do snova
Hercegnovsko pozorište
Strip art
Furešti
"Tango narutal Montenegro"
Izdaci za kancelariju "Romski
centar"
Obezbjeđenje prostora za
kancelarije i klub
Izdaci za rad Građanske
kancelarije
"Bruna Špiler" Festival solo
pjevanja
Organizacija festivala HAPS
Organizacija festivala stripova
Manifestacija Noć kulture
2000,00
5000,00
1000,00
5000,00
8000,00
2500,00
2000,00
100,00
45,00
"Udruţenje likovnih umjetnika"
53
Izvještaj o reviziji finansiranja nevladinih organizacija
10.
Kotor
(Konkurs)
"Treće doba"
"GO-EKO Montenegro"
NVO "Roditelji za učenike-amatersko
pozorište Kolašin"
"Udruţenje likovnih umjetnika"
Transferi udruţenjima (Crveni
krst,Lovačko društvo,OŠ,Udruţenje
invalida,Udr. Penzionera, Ur. Boraca
NORa
Bokeljska mornarica
Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo
Gradska muzika
Udruţenje paraplegičara Kotor
Organizacija slijepih za KO,HN,BD i
TV
"Mali veliki korak"
Organizacija gluvih i nagluvih za
KO,HN,BD i TV
Organizacija civilnih invalida rata za
KO,BD,TV,HN i CE
"Nikola Đurković" Folklorni ansambl
"Sjore od mota"
"Turist"
"Bocche di Cattaro"
"Karampana"
"Bajul"
Međ. Festival Klapa Perast
Kotor
(Drugi pravni osnov)
"Kreativni muzički centar"
"Šjore od mota"
"Kamelija"
"Galatea Gallery"
"Searock"
"Expedito"
"Fešte"-Kotorski festival
"Gradska muzika"
Udruţenje "Fešta" Kotor
"Karampana"
"Šjore od mota"
"Udruţenje rukometnih veterana"
"Art duga"
"Fešte"-Kotorski festival
"Alisa" Baletaonica
"Mladi Boke"
50,00
100,00
2263,95
100,00
Kulturne aktivnosti
Dotacija, pomoć, gorivo
3500,00
2000,00
2100,00
2500,00
470,40
"Osnaţimo sami sebe"
"U susret slijepom čovjeku"
800,00
"Stručna podrška djeci i mladima
sa posebnim potrebama"
"Pričaj dodirom"
2132,80
1520,00
"Vaša pomoć sigurna podrška"
800,00
"Radionica za promociju
tradicionalnih igara, pjesama,
običaja i narodnih nošnji Boke
kotorske"
"Mladi spremaju za vas"
"Summer job 2013"
"IV Festival gudača "
"Kotorski gušti-veče kotorskih
uţanci"
"Sačuvajmo od uaborava
dobrotsku čipku i čipku na
batiće-naše kulturno nasljeđe"
"Ludwig Kuba-Pjesme
dalmatinske iz Boke,1907"
Transferi kulturi-finansiranje
prog. akt.
Transferi kulturi-finansiranje
prog. akt.
Transferi kulturi-finansiranje
prog. akt.
Izloţba-Transferi kulturifinansiranje prog. akt.
Transferi kulturi-finansiranje
prog. akt.
Transferi kulturi-finansiranje
prog. akt.
Pančevački karneval
Ljetnji koncert gradske muzike
Učešće na međunarodnom
karnevalu u Veroni i Rijeci
Učešće na Riječkom karnevalu
54
720,00
1064,00
520,00
400,00
688,00
2025,60
2133,44
1500,00
100,00
1900,00
200,00
1500,00
300,00
250,00
350,00
100,00
300,00
400,00
200,00
100,00
400,00
300,00
500,00
Izvještaj o reviziji finansiranja nevladinih organizacija
11.
Mojkovac
(Konkurs)
"Ćakulonija"
"Bona Fides"
"Šjore od mota"
"Samohrane majke"
"Mali veliki korak"
"Udruţenje paraplegičara"
"Organizacija gluvih"
"Organizacija slijepih"
"Organizacija mladih sa
hendikepom"
"Organizacija civilnih invalida rata"
"Mali veliki korak"
"Srce" Udruţenje hendikepiranih
Udruţenje roditelja , djece i
omladine sa teškoćama u razvoju
"Polja" Udruţenje građana
"Sjever" Kulturni centar -Mojkovac
"Potraje"
Udruţenje
Udruţenje
Mojkovca
Udruţenje
Udruţenje
Udruţenje
Mo Art
12.
Nikšić
(Drugi pravni osnov)
Jezero fest
"Extreme" Spasilački klub
"Extreme" Spasilački klub
"Vladimir Mijušković"
Knjiţevna zajednica
"Evropski standard za
zaštitu turizma" NVO
"Organizacija za brigu i
razvoj djeteta"
"Centar za romsku
inicijativu" NVO
"Romska nada" NVO
"Romski san" NVO
Novogodišnji paketići
Plan akcije u oblasti invalidnosti
Plan akcije u oblasti invalidnosti
Plan akcije u oblasti invalidnosti
Transfer za lokalni plan akcije u
oblasti invalidnosti
Plan akcije u oblasti invalidnosti
Plan akcije u oblasti invalidnosti
Auto
437,50
437,50
437,50
1800,00
Organizacija slijepih za BP i
Mojkovac
Mojkovac
(Drugi pravni osnov)
Nagrada 21 Novembar
600,00
500,00
2000,00
150,00
360,00
437,50
637,50
437,50
ekonomista Mojkovac
rukometnih veterana
pčelara Mojkovac
Tera Nostra
boraca ratova od 1990g.
Podrţimo osobe sa oštećenim
vidom n apodručju opštine
Mojkovac
Pruţite nam šansu
600,00
Kamp za odrţivi razvoj
Objavljivanje jednog toma iz
cjelokupnih djela Boţa
Bulatovića
Sadnja medonosnih ţitarica
Ekonomija kroz praktičnu obuku
Međunarodni turnir rukometnih
veterana
Stručno usavršavanje pčelara
Park prirode Šuškovina
Očuvanje patriotizma i tradicije
Auto
1000,00
1200,00
500,00
200,00
600,00
500,00
200,00
1200,00
1000,00
1200,00
Udruţenje ekonomista
200,00
250,00
300,00
200,00
1000,00
"Komovi" Speleobično društvo-Andr.
GEO-EKO Montenegro
"Sinjajevina" Planinarski klub
Udruţenje penzionera iz Mk
Sponzorstvo za Lake fest na jezeru
Krupac
Za čišćenje korita rijeke Zete iz
donacije Min. poljoprivrede
Za popravku vučnih sanki
Pomoć za organizaciju trećeg
Ljetnjeg salona knjiga u NK
Pomoć za organizaciju osnivačke
sjednice
Redovne programske aktivnosti
svakomjesečno po 500€
U okviru Akcionog plana za REA
populaciju-za zakup prostorija za
period januar-jul 2013 po 180€
Za opremanje kanc. prostora iz
donacije Min. za ljudska i manjinska
prava
Za opremanje kanc. prostora iz
donacije Min. za ljudska i manjinska
prava
Za izvođenje predstave "Lista za
5.000,00
5.000,00
200,00
500,00
100,00
6.000,00
1.260,00
500,00
500,00
800,00
55
Izvještaj o reviziji finansiranja nevladinih organizacija
"Teatar mladih" NVO
Organizacija slijepih za
NK,ŠV,pluţine
"Vladimir Mijušković"
Knjiţevna zajednica
"Naša budućnost" NVO
"Romska nada" NVO
13.
Plav
(Konkurs)
Plav
(Drugi pravni osnov)
14.
Pljevlja
(Drugi pravni osnov)
ljubav"
Zakup 3 prostorije
3.076,44
Zakup 2 prostorije
992,40
Zakup prostora za 5 mjeseci
Zakup prostora za 2 mjeseci
Sponzorstvo za Lake fest na jezeru
Krupac
1.249,90
231,56
5.000,00
"Trojan" Gusinje
"Triton" Plav
Klub "Velika" Plav
Udruţenje boraca NOR-a Plav
"EXIT B" Plav
1000,00
1000,00
1500,00
1000,00
1000,00
SOS NVO
Savez boraca
"Plavska Ţupa" KUD
"Plavsko jezero" KUD
"Nikada vas nećemo zaboraviti
Murino"
"EXIT B" NVO
"Alfa centar" NVO
Dţip foto safari
150,00
1050,00
300,00
400,00
"Svjetlost" Udr.gluvih i nagluvih
"Svjetlost" Udr.gluvih i nagluvih
"Sportom protiv droge"
"Nefro"
"Zračak nade"
"Volođa" KUD
"Ţiva linija"
"Da zaţivi selo"
"Volođa" KUD
"Organizacija slijepih za Pv i Ţb"
"Pljevlja" KUD
"Volođa" KUD
Fondacija "Atalanta"
"Bošnjačko/muslimanski kult.krug"
Informativni centar "Pljevlja"
"Građanske inicijative"
"Org. slijepih za Pv i Ţb"
Guslarsko društvo "V. Jakić"
Guslarsko društvo "Pljevlja"
"Omladinski kulturni centar"
"Mostovi kulture"
1500,00
1000,00
2000,00
150,00
Nabavka pomoć paketa za
članove udr.
Nabavka pomoć paketa za
članove udr.
Putni troškovi za odlazak u PG
na sast.
Obiljeţavanje 20 g. Od otvaranja
HD u Pljevljima
Otkup čestitki za Novu godinu
Koncert za Dane humora i satire
Troškovi ozvučenja za Dane
humorai sat.
Izloţba mladih slikara
Koncert za Pljevaljske
novembarske svečanosti
Učešće na šahovskom turniru
slijepih-Foča 2013
Učešće na smotri folklora u
Andrijevici
Učešće na smotri folklora u
Konjicu
Odlazak članica na takmičenje za
Mis CG
Org. Manifest. "Biserje iz sehare"
Zakup za Pljevaljski portal
Org. Manifest. "Pljevaljska
kuhinja"
Odlazak u Bar za Dan slijepih
Odlazak na fest.gusala u Pg
Odlazak na fest.gusala u Pg
Odlazak na fest.tamburaša u
Starčevo
Objavljivanje časopisa "Breznički
zapisi"
56
400,00
400,00
50,00
200,00
100,00
100,00
190,00
240,00
260,00
150,00
200,00
400,00
200,00
1000,00
155,00
100,00
300,00
50,00
50,00
220,00
350,00
Izvještaj o reviziji finansiranja nevladinih organizacija
"Udruţenje Pljevljaka u Kotoru"
"Udruţenje Pljevljaka u Kotoru"
"Udruţenje Pljevljaka u Beogradu"
"Pljevlja" KUD
"Omladinski kulturni centar"
"Dramski ekperimentalni studio"
Guslarsko društvo "V. Jakić"
Guslarsko društvo "Pljevlja"
"Omladinski kulturni centar"
"Dalma" Knjiţevni klub
15.
Pluţine
(Konkurs)
"Omladinski kulturni centar"
"Organizacija boraca NOR-a"
"Organizacija boraca NOR-a"
"Organizacija boraca NOR-a"
"Udruţenje Pivljana u Podgorici"
"Lazar Sočica" Guslarsko društvo
Pluţine
(Drugi pravni osnov)
16.
Roţaje
(Konkurs)
"Udruţenje rezervnih vojnih
strješina iz Pluţina"
Udruţenje Pivljana
Sindikalna organizacija
Udruţenje boraca
Udruţenje lica ometenih u razvoju
Crveni krst (dobrovoljni davaoci krvi)
Crveni krst
Dobrovoljni davaoci krvi
EVIVA Piva
Planinarski klub
Crveni krst (dobrovoljni davaoci krvi)
Crveni krst
Centar za razvoj durmitorskog
područja
EVIVA Piva
"PO Runolist"
"Ajla" NVO
"Građanska inicijativa mladih" NVO
"Amanet tradaicije" NVO
"Kulturno humanitarni centar izvor"
NVO
"Sos telefon" NVO
"Centar za mlade" NVO
"Omladinski savjet" NVO
"Bambi" NVO
"Farmeri Seošnica" NVO
Org. "Dani Pljevljaka u Kotoru"
Troškovi prevoza iz PV i nazad
Troš.odlaska Pljevljaka na Sajam
u BG
Troš.odlaska u PG na Festival
Odlazak na Festival u Banja
Luku
Prevoz do PG i nazad - Radionica
glume u PG
Odlazak na fest.gusala u NK
Odlazak na fest.gusala u NK
Odlazak na fest. tamburaša u NS
Izdavanje knjige poezije Prof.
Pejovića
Organizovanje Festivala
tamburaške muzike u PV
Troškovi rada organizacije
Štampanje knjige
Troškovi rada organizacije
"Monografija Piva i Pivljani-dio
kulturno nasleđe"
"Očuvanje tradicije i kulturnog
nasleđa Pive"
"Njegovanje i očuvanje
revolucionarnih tradicija"
600,00
492,00
200,00
200,00
250,00
150,00
100,00
100,00
200,00
600,00
3000,00
1000,00
500,00
1000,00
4000,00
1500,00
1000,00
2000,00
1000,00
1344,40
888,33
30,00
2000,00
1602,05
2000,00
1740,00
87,99
196,64
1000,00
1.500,00
"Atlas speleoloških objekata u
opštini Roţaje"
Projekat "Pomoć invalidima rata"
"Promocija kulturne baštine
Roţaja"
"Roţaje kroz suvenire"
"Humanitarno-edukativno akcija
uz nas niste sami"
"Poboljšanje kvaliteta servisa
podrške ţrtvama porodičnog
nasilja u Roţajama"
"Izloţba amaterske fotografije
"Ĉuvaj se-internet je stvaran
svijet, kao što si ti"
"Recite stop drogama, ali
stvarno"
"Nabavka sjemenog materijala za
ţitne i travne kulture i edukacija
farmera o odabiru sadnog
57
700,00
100,00
400,00
500,00
500,00
100,00
750,00
500,00
200,00
200,00
Izvještaj o reviziji finansiranja nevladinih organizacija
"Djeca enfants" NVO
"Blue sky" NVO
"Klub antifašista Hajla" NVO
"Udruţenje inţenjera drvne
industrije Crne Gore" NVO
"Olakšajmo ţivot djeci sa posebnim
potrebama" NVO
"Centar mladih" NVO
"Zeleni gaj" NVO
"Priroda i baština" NVO
"Udruţenje paraplegičara Roţaje"
"Krilata Seošnica" NVO
"Udruţenje paraplegičara Crne Gore
Roţaje" NVO
"Pravac" NVO
"Auto moto društvo Roţaje"
"Pravi put"
"Hajla" Klub odgajivača golubova
srpskih visokoletača
"Polet" NVO
"Društvo dobrovoljnih davalaca krvi"
NVO
"Likovni klub Kula" NVO
"Vakat" NVO
"Ikre" NVO
Roţaje
(Drugi pravni osnov)
17.
Tivat
(Konkurs)
materijala, načina sjetve i
ubiranjeletine"
"Jednaki uslovi obrazovanja"
"Planine roţajskog kraja"
"Učešće članova kluba Hajla,
posjeti spomenicima palih boraca
roţajskog kraja"
"Izrada suvenira i predmeta od
drveta"
"Ljepša budućnost djece sa
smetnjama u razvoju"
Projekat "Video i fotografije
nasleđa Roţaja"
"Kaţi ne zavisnosti"
"Kulturna baština Roţaja"
"Opremanje fizioterapeutske
radionice za djecu i omladinu sa
invaliditetom"
"Festival Krilata Seošnica"
"Psiho-socijalna podrška
mladima sa invaliditetom"
"Vaninstitucionalno obrazovanje i
vaspitavanje djece i omladine"
"Rad na unaprjeđenju
saobraćajno-tehničkog vaspitanja
djece i omladine"
"Zdravo djetinjstvo-zdrav ţivot"
"Zaštita ţivotne sredine i razvoj
golubarskog sporta"
"Edukacija djece predškolskog
uzrasta"
"Edukacijom do dobrovoljnih
davaoca krvi"
"Boje da nas spoje"
"Kurs turskog jezika" III stepen
"Roţajska seđzada-afirmacija
tradicije opštine Roţaje"
200,00
1000,00
400,00
500,00
1900,00
300,00
500,00
500,00
600,00
500,00
600,00
300,00
200,00
800,00
500,00
400,00
500,00
500,00
700,00
150,00
Udruţenje Pernik NVO
Vakat NVO
Društvo dobrovoljnih davaoca krvi
HajlaNVO - Udruţenje golubova
Olakšajmo ţivot djeci sa posebnim
potrebama NVO
Udruţenje paraplegičara NVO
"Ars presentia Boke Kotorske"
"Duxcroatorum" HKZ
Klapa "Jadran"
Udruţenje Egipćana
"Vazda mladi" Tivatski veterani
"Pravi put" Alternativni kreativni
centar
"Mladost" Foto,kino i video klub
"Pelin" Udruţenje pčelara
"Djeca Tivta"
"Boka" Kult.umj.društvo
Organizacija ţena Tivat
400,00
1100,00
1050,00
300,00
400,00
300,00
XI Međ. Radionica za duvačke
instrumente
Fešta rogača
Očuvanje klapskog pjevanja
Predškolska djeca Egipćana
Vazda mladi veterani
Zaštiti druge od sebe-prevencija
vršnjačkog nasilja
50g. Digitalizacija fiti i filmske
dokumentacije,izloţba,revija
Tivatski dani meda
Sunčane staze
Redovne aktivnosti
Ţućenica fest 2013
58
5500,00
1000,00
2000,00
2000,00
500,00
1000,00
2000,00
1000,00
1500,00
2000,00
1500,00
Izvještaj o reviziji finansiranja nevladinih organizacija
"Galaksi-Galaxy"
Plesni studio "Enigma"
"Evropski dom Tivat"
"Glazbeno prosvjetno društvo Tivat
Udruţenje građana "Podmorničar"
"29.11.1943." NVO Tivat
Hrvatsko građansko društvopodruţnica Tivat
"Harlekin" NVO
"Vazda mladi" Tivatski veterani
"Udruţenje Egipćana"
"Bokeljska mornarica" - podr. Tivat
Klapa "Jadran"
"Tivat" Glazbeno prosvjetno društvo
"Boka" KUD
Asoc.tumača crnog.znak.jezika.
"Tivat" Lovačko udruţenje
"Pravi put" Alt. Krat. Centar
"Galaksi-Galaxy"
OBNOR 41-45 Ju opcija Tivat
Tivat
(Drugi pravni osnov)
Klapa "Jadran"
"Vazda mladi"
"GPD" Tivat
"Boka" KUD
"Djeca Tivta"
"Ars Presentia"
"Bokeljska mornarica"
"Harlekin"
18.
Ulcinj
(Konkurs)
"Globus Art"
"Duga nade"
"Zeleni korak"
"Plima"
"Biznis klub Ana E Malit"
"Shoqata e artisteve dhe
intelektualeve- ART CLUB"
"Shoqata e gruas - ANIMA"
"Novi horizont"
"Udruţenje planinara-Rumija"
"Monitoring group Ulqin mogul"
"Fondacioni studenti"
Budi dio budućnosti Tivta
2. Internac.plesna radionica
Art-fan radionice 2013
Redovna djelatnost
85 godina podmorničarstva
Dan mladosti 2013
Kulturne manifestacije
1000,00
1500,00
1000,00
5500,00
500,00
1000,00
Lastovski karneval
Koncert u Novembru
Prevencija raka dojke kod ţena
eg. populacije
Redovne aktivnosti
Tradicionalno klapsko pjevanje
Redovne aktivnosti
Redovne aktivnosti
Da se upoznamo-da se
razumijemo,to je naše pravo
Obnova faune - povratak zečje
populacije na Vrmac
Moja odgovornost za dobrobit
Afirmacija multikult. I toler. U
Boki Kotorskoj-Tivtu
Izdavanje knjige o nar. Heroju
Mašu Brguljanu
Doprinos proslavi nov. dana
kulture
Doprinos proslavi nov. dana
kulture
Doprinos proslavi nov. dana
kulture
Doprinos proslavi nov. dana
kulture
Doprinos proslavi nov. dana
kulture
Doprinos proslavi nov. dana
kulture
Doprinos proslavi nov. dana
kulture
Organizacija tradic. Lastovskog
karnevala
Podrška realiz. proj. "Globus art
2013"
"Unapređivanje uslova ţivota i
rada djece sa teškoćama u
razvoju"
"Ja volim Ulcinj - a ti"
"Identitet tona"
"Dasma e Anes Se Malit"
"Enigma E Valdanosit"
"E duam jeten-na mbeshteteni"
"Resursni centar za civilni
sektor-Ulcinj"
"jačanje kapaciteta udruţenja
planinara Rumija"
"Osnivanje mjesnih zajednica"
"Garat e recitusesve te rinjUlcinj"
59
850,00
1.000,00
1.100,00
1.150,00
3.000,00
1.800,00
3.300,00
3.000,00
600,00
1.000,00
2.300,00
1.200,00
750,00
300,00
200,00
300,00
500,00
300,00
300,00
350,00
1000,00
1750,00
2500,00
2250,00
1500,00
1500,00
1500,00
1500,00
1250,00
1250,00
1000,00
1000,00
Izvještaj o reviziji finansiranja nevladinih organizacija
"Ulqin biznes asociacioni-UBA"
"Fondacioni Lika"
"Ndertimi i bazes se biznesit"
Kenge origjinale me fryme
bregdetare "Serenata Ulqinake"
"Udruţenje Don Gjon Buzuku"
Štampanje knjige "Studie o
šestanima"
"Ulliri tradita dhe bota e
Femijeve"
"Kreativni grad-Creative city"
Ulcinj
(Drugi pravni osnov)
1000,00
750,00
750,00
500,00
"Biznis Klub Ana E Malit"
"Zeleni korak"
"Shoqata e artisteve dhe
intelektualeve- ART CLUB"
"ORA"
"Udruţenje planinara-Rumija"
"Udruţenje Don Gjon Buzuku"
"Biznis Klub Ana E Malit"
"Shoqata e artisteve dhe
intelektualeve- ART CLUB"
"Vjenčanje snova"
"Biznis Klub Ana E Malit"
"Zeleni korak"
"Olcinium old timer klub"
300,00
300,00
500,00
500,00
200,00
200,00
1000,00
Manifestacija "Dani dijaspore"
Fin. org. čišćenja otpada sa rijeke
Bojane
Organizacija VI susreta
Oldtajmer
Izvor: Dokumentacija dostavljena od strane Opština po zahtjevu DRI
60
450,00
100,00
500,00
500,00
500,00
Izvještaj o reviziji finansiranja nevladinih organizacija
Prilog br.3
Sredstva dodijeljena nevladinim organizacijama u 2013. godini, od strane Fonda za zaštitu i
ostvarivanje
manjinskih prava, shodno Odluci o iznosu sredstava za raspodjelu za finansiranje i
sufinansiranje projekata iz sredstava
Fonda za 2013 od 17.07.2013. god., i shodno Odluci o II
raspodjeli sredstava Fonda za zaštitu i
ostvarivanje manjinskih
prava za 2013. Godinu od
23.12.2013.god.
R.Br.
4.
5.
Naziv nosioca projekta
Hrvatska Krovna Zajednica
Dux Croatorum
NVo Društvo za ravnopravnost i
toleranciju
NVo Društvo za ravnopravnost i
toleranciju
NVO Centar za kulturu Bihor
BICENT
6.
Matica Muslimanska Crne Gore
1.
2.
3.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Hrvatsko Građansko Društvo Crne
Gore
NVO Pravi put
Forum Bošnjaka Crne Gore
NVO Udruţenje Roma Budo TomovićNikšić
SPKD Prosvjeta
NVO Albansko pozorište
KUD Liria Milješ
Srpsko narodno vijeće Crne Gore
NVO Vakat Zuluma
Forum za demokratiju i ljudska prava
NVO Zaliv hrvatskih svetaca-Jošica –
Herceg Novi
NVO Balkanski Egipćani
NVO Udruţenje Roma
NVO Ljepota Roma
AVLIJA
Srpsko Narodno Vijeće Crne Gore
Hrvatsko Građansko društvo Crne
Gore
NVO Harmonija-Ulcinj
NVO Romski kulturni centar
Radio Elita – Gresa trade doo
TV Boin
Hrvatska Krovna Zajednica
Dux Croatorum
ALMANAH
Centar za regionalnu saradnju
NVO Savez stvaralaca Albanaca u
Crnoj Gori
NVO Udruţenje za romske afirmacije
SPD Svetosavnik
33.
34.
35.
NVO Medijator - Roţaje
Forum Bošnjaka Crne Gore
Naziv projekta
Hrvatski radio Dux i portal
Iznos (€)
19.000,00
Srpske novine
29.000,00
Informativni program srpske televizije
Festival “Priče zavičajne staze Bihora”
Bošnjačke novine
Analiza nacionalne diskriminacije i asimilacije
Muslimana Crne Gore
29.000,00
8.000,00
20.000,00
5.800,00
Ĉasopis Hrvatski Glasnik
Muslimanski glas-Glas tolerancije
Revija Forum 2013
9.000,00
2.600,00
7.600,00
Ljepota romskog folklora
Zemlja nedođija
Vrisak jedne ţene
Koreografija “Kolo sa albanskim motivima iz raznih
oblasti”
Zastupljenost srpskog jezika i srpske knjiţevnosti u
nastavnim programima za osnovne i srednje škole
Istraţivanje i naučni skup o zločinima nad Plavskogusinjskim Bošnjacima 1912-1913
Enterijer bošnjačke kuće
Fotomonografija “Vjerski objekti Hrvata u Boki
Kotorskoj”
Romska izvorna muzika
Radio Rom
Edukacija kroz muziku,igru i komunikaciju
Ĉasopis i portal za kulturu,knjiţevnost i društvene teme
“Avlija”
Izdavačka djelatnost
3.000,00
4.000,00
7.500,00
3.000,00
23.000,00
3.600,00
3.000,00
6.800,00
5.000,00
7.000,00
5.000,00
5.000,00
29.000,00
Gradnja mostova suradnje između Crne Gore i Hrvatske
Dani albanske poezije u Šasu
Upoznaj kulturnu baštinu Roma
Očuvanje i razvoj culture Albanaca u CG
Djeca uče od djece
4.000,00
3.800,00
5.000,00
3.000,00
3.000,00
Završetak radova na Hrvatskom domu u Donjoj Lastvi
Baština-uz jubilej 1993-2013
Sejdefa
7.000,00
10.000,00
8.000,00
Novine DIJA-br.10
Standardizacija romskog jezika
Očuvanje vjerskog identiteta u okviru njegovanja
amaterskog horskog pjevanja, ali i nacionalnog i
kulturnog u okviru repertoara
Reprint Kurana Husaein Paše Boljanića
“Rifat Burţović Tršo-svevremena ličnost”
1.400,00
4.000,00
3.500,00
6.000,00
2.500,00
61
Izvještaj o reviziji finansiranja nevladinih organizacija
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
Art Club Ulcinj
SOS Ulcinj
NVO Islamski edukativni centar
NVO Romska duša
NVO Galaksi-Galaxy
Udruţenje ORA
NVO Panorama - Pljevlja
NVO Svijesnost-Ulcinj
44.
NVO Romsko vrijeme
45.
46.
47.
48.
49.
Fondacija Studenti
Udruţenje Roma Crne Gore
Forum Bošnjaka Crne Gore
Srpsko Narodno Vijeće Crne Gore
Almanah
50.
Bošnjački informativni centar
51.
52.
TV Boin
Hrvatsko građansko društvo Crne Gore
53.
54.
59.
60.
61.
62.
63.
NVO Ljepota Roma
NVO Društvo za ravnopravnost i
toleranciju
NVO Društvo za ravnopravnost i
toleranciju
NVO Balkanski Egipćani
NVO Udruţenje za pomoć
marginalizovanim licima i grupama
NVO Udruţenje Roma Budo Tomović Nikšić
NVO Exit B Plav
Srpsko Narodno Vijeće Crne Gore
OjQ Ora
NVO MUslimani Bihora Petnjica
NVU Građanske inicijative
64.
65.
NVO Centar za kulturu-Bihor
Udruţenje “Karnevali-Koret”
66.
67.
68.
69.
NU “SKILLS”
SPKD Prosvjeta
Bošnjački kulturni centar
NVO Civilna inicijativa Berane
70.
NVO Bihorski Parlament
71.
72.
Matica muslimanska – Samostalno
udruţenje u oblasti Kulture
manjinskog naroda CG
SPKD Prosvjeta
73.
74.
75.
Art Club
Koha jone
NVO Svjesnost
55.
56.
57.
58.
Razmišljanje je forma
Znanje i zanimanje
Islamski-informativno edukativni servis
Veče Ilahija i Kasida povodom Bjramskih praznika
Bošnjaci i Muslimani dio budućnosti Tivta
Tragovi vremena 2
Običaji i vjerovanja pljevaljskih Bošnjaka
Istraţivanje i proučavanje dţamijskih arhiva na području
Ana e Maljit
Dokumentovani prilozi o kulturi i običajima i jeziku
Roma u Crnoj Gori
Očuvanje identiteta preko stvaralačke djelatnosti
Radio produkcija na romskom jeziku
Revija Forum
Izdavačka djelatnost
Objavljivanje referata sa međunarodnog simpozijuma
“100 godina od odlaska Osmanlija sa Balkana”
Bošnjačke novine- prve novine na bosanskom jeziku u
Crnoj Gori
Podsticanje albanskih ţena u javnom ţivotu
Gradnja mostova suradnje između Crne Gore i
Republike Hrvatske 2001-2013 (Monografsko izdanje)
Pravno info centar Roma i Egipćana
Informativni program srpske televizije
Informativni program srpskog Kul radija
3.200,00
2.000,00
5.000,00
2.500,00
2.500,00
3.000,00
3.000,00
4.000,00
3.000,00
3.000,00
5.000,00
3.200,00
18.000,00
5.000,00
5.000,00
2.500,00
5.000,00
5.000,00
18.000,00
20.000,00
RAE Informativni portal
Značaj uticaja etnoloških odlika na konstituisanje
nacionalne i etničke posebnosti Muslimana u Crnoj Gori
Promocija romskog folklore u Crnoj Gori
3.500,00
3.000,00
Upoznajmo naše dţamije
Dani srpske culture u Crnoj Gori
Pranvera ne Ane te Malit 2014
Sačuvajmo tradiciju za srećniju budućnost
Ţena-stub očuvanja i identiteta Muslimanskog naroda u
Crnoj Gori
Poetska sehara Ćamila Sijarića –Šetnje po Šipovicama
Tradicionalna kulturna manifestacija “Karnevali-Koret
2014”
Edukativni caravan “Tragom bošnjačke istorije”
Mala škola srpskog jezika i knjiţevnosti
Estetski dometi bošnjačkih duhovnih pjesama-Ilahija
Uspostavljanje kvalitetnog i dostupnog predškolskog i
osnovnog obrazovanja za djecu, pripadnike Roma i
Egipćana, u skladu sa njihovim interesovanjima i
mogućnostima u opštini Berane
Promovisanje bošnjačkih kulturnih vrijednosti u Bijelom
Polju
Šesti broj časopisa OSVIT glas Muslimana Crne Gore
2.000,00
8.000,00
2.000,00
3.000,00
3.000,00
Konzervacija i restauracija djela ikona u crkvi Sv. Lazara
ili Vaskrsrsenja Lazarevog
Kalimera Poetike
Per Librin Shqip
Istraţivanje i proučavanje arhivskih dokumenata
gradskih dţamija Ulcinja
2.000,00
62
1.500,00
2.000,00
3.000,00
1.600,00
2.000,00
2.800,00
2.200,00
2.100,00
4.000,00
2.300,00
2.000,00
2.000,00
Izvještaj o reviziji finansiranja nevladinih organizacija
76.
NVU Muslimanski građanski forum
Katastar muslimanskih grobalja
Izvor: Podaci dobijeni od strane Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava po zahtjevu DRI
63
4.700,00
Izvještaj o reviziji finansiranja nevladinih organizacija
Prilog br.4
Sredstva dodijeljena nevladinim organizacijama u 2013. godini, od strane potrošačkih jedinica,
shodno zahtjevima i odlukama predsjednika opština
R.Br.
Institucija
Naziv NVO
1.
Skupština Crne Gore
Forum MNE - Forum mladih i
neformalna edukacija)
2.
Ministarstvo prosvjete
3.
Ministarstvo prosvjete
Studentsko vijeće Fakulteta za
turizam Kotor
Društvo hemičara Crne Gore
4.
Ministarstvo prosvjete
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Ministarstvo
Ministarstvo
Ministarstvo
Ministarstvo
Ministarstvo
Ministarstvo
prosvjete
prosvjete
prosvjete
prosvjete
prosvjete
prosvjete
11.
Ministarstvo prosvjete
Savez studenata Ekonomskog
fakulteta
NVO Teatar Ĉedo Dragović Bar
Dzudo klub Nenad Sinanović
Dječiji umjetnički centar
NVO Stanković Dječije pozorište
Udruţenje roditelja Razvitak
Studentski parlament
Udruţenje roditelja za borbu
protiv kancera
Ekonomijada
3.000,00
500,00
500,00
500,00
2.000,00
500,00
2.000,00
Sponzorstvo
Sponzorstvo
Sponzorstvo
Sponzorstvo
Sponzorstvo
Sponzorstvo
Sponzorstvo
1.000,00
1.500,00
Beauty Dječiji kulturni centar
Radovče Piperi Podgorica
500,00
2.500,00
14.
Društvo hemičara Crne Gore
Zavod za školstvo
15.
Udruţenje profesora filozofije
Zavod za školstvo
16.
Udruţenje profesora francuskog
jezika
Društvo oboljelih od cerebralne
paralize
Zavod za školstvo
Uprava za mlade i sport
Uprava za mlade i sport
20.
Uprava za mlade i sport
2.500,00
Pomoć za nastup u
modernom plesuFrancuska
Za rješavanje
Jazz art - Podgorica
Zavod za školstvo
21.
4.000,00
Udruţenje sportskih novinara
Crne Gore
13.
19.
Međ. kongres stud. fak.
za turizam i
hotelijerstvo
Odrţavanje konferencije
Za učešće na
Forumu:”Novinari i
sportski radnici u borbi
protiv nasilja i huliganstva
u sportu i društvu”
Beauty kulturni centar
Zavod za školstvo
18.
35.515,58
Udruţenje bibliotekara
12.
17.
“Otvoreni parlament”
Iznos (€)
Podrška za učešće na
Međ. prvenstvu u
modernism plesovima u
Parizu
Podrška za učešće na
manifestaciji “Mjesec
poštovanja dţeza u
Crnoj Gori“
Podrška za odrţavanje
14. Evropskog kongresa
hemije i ţivotne sredine”
- - EMEC
Podrška učešću
delegacije Udruţenja
profwsora CG na Međ.
Filozofskoj Olimpijadi za
srednjoškolce u Danskoj
Pomoć za sprovođenje
aktivnosti za
učvršćivanje pozicije
francuskog jezika u
našem obrazovnom
sistemu, te pristup međ.
frankofonoj organizaciji
Pomoć oboljelima od
cerebralne paralize
Pomoć za funkcionisanje
Udruţenja
Zavod za školstvo
Zavod za školstvo
Naziv projekta
150,00
150,00
200,00
150,00
500,00
100,00
80,00
64
Izvještaj o reviziji finansiranja nevladinih organizacija
Uprava za mlade i sport
22.
Forum MNE
Uprava za mlade i sport
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
Pomorski muzej
Pomorski muzej
Pomorski muzej
Pomorski muzej
Pomorski muzej
Pomorski muzej
Pomorski muzej
Pomorski muzej
Pomorski muzej
Pomorski
Pomorski
Pomorski
Pomorski
muzej
muzej
muzej
muzej
Pomorski muzej
Pomorski muzej
Pomorski muzej
Pomorski muzej
Pomorski muzej
Pomorski muzej
Pomorski muzej
Pomorski muzej
Pomorski muzej
Pomorski
Pomorski
Pomorski
Pomorski
muzej
muzej
muzej
muzej
Pomorski muzej
Ministarstvo ekonomije
Ministarstvo ekonomije
Ministarstvo ekonomije
Min. poljoprivrede i
ruralnog razvoja
Min. poljoprivrede i
ruralnog razvoja
Min. poljoprivrede i
ruralnog razvoja
Min. poljoprivrede i
ruralnog razvoja
Centar za afirmaciju mladih
NVU "Karampana" Kotor
NVO "Festival klapa Perast"
NVO "Festival klapa Perast"
NVO "Klapa incanto"
Plesni studio "Alisa"
Plesni studio "Alisa"
NVO "Košarkaški klub " Kotor
NVO "Organizacija ţena" Risan
NVO "Inkubator" Prostor za
nezavisne kul.inst.KO
NVO "Primorac TV"
NVO "Searock"
Medaljon
NVO "Inkubator" Prostor za
nezavisne kul.inst.KO
NVO "Inkubator" Prostor za
nezavisne kul.inst.KO
NVO "Festival klapa Perast"
NVO "Inkubator" Prostor za
nezavisne kul.inst.KO
NVO "Maţoretke fešta"
Opšta bolnica Kotor
NVO "Inkubator" Prostor za
nezavisne kul.inst.KO
JU "Muzej Perast"
Forum MNE "Mladi za zelenu
Crnu Goru"
NVO "Inkubator" Prostor za
nezavisne kul.inst.KO
NVO "Bisernice Boke" klapa
NVO "Planinski klub Vjeverice"
NVO "Plesni studio Alisa" Kotor
Fondacija Festival za djecu
Kotor
NVO "Zajednica talijana CG"
NVO Allegro
NVO Zdrava Dona Montenegrina
NVO Udruţenje vrijedne ruke
Bihor
NVO "Prva kosa" Pljevlja
(manifestacija)
NVO "Udruţenje vrijedne ruke"
Petnjica
NVO "Dani drenjina" - Nikšić
infrastrukturalnih
problema u radu
Za uplatu članarine
Evropskoj agenciji za
informisanje i
savjetovanje mladih;
Ralizacija projekta
“Suzbijanje govora
mrţnje na internet”
Dodjela fin. sr.za uplatu
članarine za projekat EYCA
9.132,00
3.517,00
50,00
30,00
50,00
100,00
50,00
50,00
50,00
50,00
200,00
200,00
50,00
60,00
200,00
200,00
50,00
200,00
100,00
100,00
200,00
200,00
100,00
350,00
100,00
100,00
50,00
200,00
120,00
100,00
300,00
150,00
manifestacija
manifestacija, program
prerade
2.000,00
6.000,00
manifestacija
700,00
manifestacija
1.500,00
NVO "Maslinijada" - Bar
65
Izvještaj o reviziji finansiranja nevladinih organizacija
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
Min. poljoprivrede
ruralnog razvoja
Min. poljoprivrede
ruralnog razvoja
Min. poljoprivrede
ruralnog razvoja
Min. poljoprivrede
ruralnog razvoja
Min. poljoprivrede
ruralnog razvoja
Min. poljoprivrede
ruralnog razvoja
i
i
i
i
i
i
Ministarstvo zdravlja
Ministarstvo zdravlja
Ministarstvo zdravlja
Ministarstvo zdravlja
Min. za ljudska i
manjinska prava
Min. za ljudska i
manjinska prava
Min. za ljudska i
manjinska prava
Min. za ljudska i
manjinska prava
Min. za ljudska i
manjinska prava
Min. za ljudska i
manjinska prava
Min. za ljudska i
manjinska prava
Min. za ljudska i
manjinska prava
Min. za ljudska i
manjinska prava
Min. za ljudska i
manjinska prava
Min. odrţivog razvoja i
turizma
Min. odrţivog razvoja i
turizma
Min. odrţivog razvoja i
turizma
Min. odrţivog razvoja i
turizma
Min. odrţivog razvoja i
turizma
Min. odrţivog razvoja i
turizma
Min. odrţivog razvoja i
turizma
Min. odrţivog razvoja i
turizma
Min. odrţivog razvoja i
turizma
Min. odrţivog razvoja i
turizma
Min. odrţivog razvoja i
turizma
NVO "Maslinarsko društvo
Boka" - Tivat
NVO "Udruţenje vinara i
vinogradara CG
NVO "Udruţenje somalijera" Podgorica
NVO "Škver" - H. Novi
NVO "Udruţenje proizvođača
duvana" - Tuzi
NVO "Savez pčelarskih
organizacija CG" - Podgorica
manifestacija
500,00
podrška
1.400,00
manifestacija
1.350,00
nabavka ledomata
4.500,00
repromaterijal
Program unaprjeđenja
pčelarstva - Agrobudţet
2013. god.
5.000,00
194.783,48
Crnogorska kulturna mreţa
Ţena danas - Udruţenje
nezaposlenih ţena
NVO Klub modelara-Berane
Forum za ekonomski razvoj
NVO "Stanković dječije
pozorište"
NVO "Stanković dječije
pozorište"
300,00
500,00
500,00
300,00
400,00
1.000,00
NVU "Zračak nade"
200,00
NVU "Zračak nade"
100,00
NVU Škola fudbala "Premijer"
300,00
NVU Škola fudbala "Premijer"
300,00
KUD "Ramadan Šarkić"
400,00
OFK "E-ROMA" Bijelo Polje
Klub malog fudbala "Boss"
Konik
200,00
FK "Sloga" Stari Bar
Nacionalno udruţenje somelijera
Crne Gore
300,00
NVO Tara Đurđevića Pljevlja
200,00
300,00
300,00
NU Grota Kotor
1.500,00
NVO EKO Bjelasica Bijelo Polje
NVO Medical spa asocijalcija
Crne Gore
300,00
300,00
NVO Maslinijada Stari Bar
1.000,00
NVU Zračak nade
200,00
NVO Tvrđava Nikšić
1.500,00
NVO Tvrđava Nikšić
2.000,00
NVO Tvrđava Nikšić
1.000,00
NVO Tvrđava Nikšić
500,00
66
Izvještaj o reviziji finansiranja nevladinih organizacija
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
Min. odrţivog razvoja i
turizma
Min. odrţivog razvoja i
turizma
Min. odrţivog razvoja i
turizma
Min. odrţivog razvoja i
turizma
Min. odrţivog razvoja i
turizma
Min. odrţivog razvoja i
turizma
Min. odrţivog razvoja i
turizma
Min. odrţivog razvoja i
turizma
Min. odrţivog razvoja i
turizma
Min. odrţivog razvoja i
turizma
Min. odrţivog razvoja i
turizma
Min. odrţivog razvoja i
turizma
Min. odrţivog razvoja i
turizma
Min. odrţivog razvoja i
turizma
Min. odrţivog razvoja i
turizma
Min. odrţivog razvoja i
turizma
Min. rada i socijalnog
staranja
Min. rada i socijalnog
staranja
Min. rada i socijalnog
staranja
Min. rada i socijalnog
staranja
Min. rada i socijalnog
staranja
Min. rada i socijalnog
staranja
Ministarstvo nauke
Udruţenje dani Skadarskog
jezera
Demokratski romski centar NU
400,00
Ferijalni savez Crne Gore
300,00
Ferijalni savez Crne Gore
300,00
Ferijalni savez Crne Gore
300,00
Ferijalni savez Crne Gore
300,00
Ferijalni savez Crne Gore
300,00
Ferijalni savez Crne Gore
300,00
Ferijalni savez Crne Gore
300,00
Ferijalni savez Crne Gore
300,00
Ferijalni savez Crne Gore
300,00
Ferijalni savez Crne Gore
300,00
Ferijalni savez Crne Gore
300,00
Ferijalni savez Crne Gore
300,00
Crnogorska izdanja NVO
175,00
Crnogorska izdanja NVO
350,00
NVO Kocka je bačena
800,00
Organizacija ţena Cetinje
4.500,00
NVO Tvrđava Nikšić
1.000,00
Savez ekonomista Crne Gore
NVO EKO Turs Komovi
Andrijevica
NVO Udruţenje malinara
Andrijevica
1.000,00
Prona- Fondacija za promociju
nauke
147.
Ministarstvo nauke
Prona- Fondacija za promociju
nauke
148.
1.000,00
Ministarstvo nauke
NVO Grupa za razvoj i
unapređenje sporta
1.000,00
1.000,00
Sufinansiranje
promocije nauke i
istraţivanje za
realizaciju programa
"Istraţivačka stanica
Lovćen - Letnja škola
nauke"
Sufinansiranje
promocije nauke i
istraţivanje za
realizaciju programa
"Zbornik radova mladih
istraţivača 2012"
Pomoć za plaćanje dijela
troškova kupovine
video-projektorske
2.500,00
2.500,00
500,00
67
Izvještaj o reviziji finansiranja nevladinih organizacija
149.
Ministarstvo nauke
150.
Ministarstvo nauke
151.
Ministarstvo nauke
152.
Ministarstvo nauke
153.
Ministarstvo nauke
154.
Ministarstvo nauke
155.
Ministarstvo nauke
156.
Ministarstvo nauke
NVO "Maslinijada - Stari Bar"
NVO "Adria"
Matica crnogorska
NVO "Gorda Montenegro"
NVO "Feniks"
NVO "Gorda Montenegro"
NVO "Geo-Eko Montenegro"
Organizacija slijepih za Bar i
Ulcinj
157.
Ministarstvo nauke
Udruţenje boraca NOR-a i
antifašista Opštine Nikšić
158.
Ministarstvo nauke
159.
Ministarstvo nauke
Udruţenje hendikepiranih "Srce"
NVO "Unija Crnogorskih
Studentskih Organizacija"
UCSO
160.
Ministarstvo nauke
NVO "Sekcija pisaca-radnika
Crne Gore
161.
Ministarstvo nauke
Fondacija "Mladi pronalazači
Crne Gore"
opreme za potrebe
projekta "Eduko-info
centar"
Pomoć za plaćanje dijela
troškova organizovanja
organizovanja XII
Maslinijade
Pomoć za plaćanje dijela
troškova organizovanja
koncerta povodom
Međunarodnog dana
osoba sa invaliditetom
Pomoć za plaćanje dijela
troškova štampanja
knjige "111 Vina iz
crnogorskih porodičnih
vinarija"
Pomoć za plaćanje dijela
troškova Kampanje
protiv pušenja, alkohola
i opojnih droga
Kupovina 15 primjeraka
knjige "Pisma"
Pomoć za plaćanje dijela
troškova organizovanja
proslave povodom 23.
jula - Dana mladih Crne
Gore
Pomoć za plaćanje dijela
troškova za
organizovanje XI
geološkog parka za
studente i postdiplomce
u Plavu
Pomoć za plaćanje dijela
troškova potrebnih za
otvaranje zvučnr
biblioteke za slijepe
Pomoć za plaćanje dijela
troškova za
organizovanje
simpozijuma posvećenog
akademiku Branku
Pavićeviću
Pomoć za plaćanje dijela
troškova kupovine
automobila za prevoz
osoba sa inavliditetom
Pomoć za plaćanje dijela
troškova štampanja
njihovog preduzetničkog
časopisa "E-SSAY"
Pomoć za plaćanje dijela
troškova štampanja
knjige "Perspektive"
autora Tomaša Burića
Sufinansiranje
aktivnosti promocije
nauke i istraţivanja u
obrazovanju i društvu
400,00
100,00
500,00
200,00
150,00
200,00
300,00
200,00
1.000,00
300,00
300,00
200,00
2.500,00
68
Izvještaj o reviziji finansiranja nevladinih organizacija
162.
Ministarstvo nauke
Fondacija "Mladi pronalazači
Crne Gore"
163.
Ministarstvo nauke
164.
Ministarstvo nauke
165.
Ministarstvo nauke
166.
Ministarstvo nauke
167.
Savez udruţenja boraca
Fondacija "Ruka prijateljstva"
"Lovćenska Vila"
168.
Matica crnogorska
Fondacija Sveti Petar Cetinjski
169.
Crveni krst Crne Gore
Klub KKD "Sveti Sava"
170.
Crveni krst Crne Gore
171.
Crveni krst Crne Gore
Organizacija Rezervnih vojnih
starješina Nikšić
CRNVO Podgorica
172.
Zavod za zapošljavanje
173.
Zavod za zapošljavanje
174.
Zavod za zapošljavanje
175.
Zavod za zapošljavanje
176.
Zavod za zapošljavanje
177.
Zavod za zapošljavanje
178.
Zavod za zapošljavanje
179.
Zavod za zapošljavanje
180.
Zavod za zapošljavanje
181.
Zavod za zapošljavanje
"Društvo hemičara Crne Gore"
NVO "Medical SPA Crne Gore"
NVO "SOS za planetu"
NU Vakat zuluma
RTV LUNA GLOBAL NVO
Centar za građansko
obrazovanje
Djeca - ENFANTS NU
Humanitarac NVO
Institut Alternativa
NVO Ţene za bolje sjutra
Novi horizont Ulcinj
Osmijeh NVO
Ozon Ekološki pokret
Crne Gore za realizaciju
programa
"Uspostavljanje First
Tech Challenge"
Sufinansiranje
aktivnosti promocije
nauke i istraţivanja u
obrazovanju i društvu
Crne Gore za realizaciju
programa
"Uspostavljanje First
Lego Lige"
Pomoć za organizovcanje
14-tog evropskog
kongresa hemije i
ţivotne sredine (EMEC)
Sufinansiranje dijela
troškova organizovanja
naučnog kongresa "Prvi
SPA i Wellness festival
2012"
Pomoć za stimulisanje
akcije zaštite ribljeg
fonda Skadarskog jezera
Pomoć plaćanje dijela
troškova liječenja
Davora Sejdovića
Pomoć za proslavu bitke
na Vučjem Dolu
2.500,00
1.000,00
2.000,00
150,00
300,00
300,00
300,00
Pomoć za realizaciju
akcije dobrovoljnog
davanja krvi
Podrška međunarodnom
skupu društvenih aktera
Ugovor za pruţanje
usluga vršenja eksterne
evaluacije projekta
"Intenzivirana izgradnja
kapaciteta"
Stimulisanje prvog
zapošljavanja
Stimulisanje prvog
zapošljavanja
Radna praksa visokoškolci
Radna praksa visokoškolci
Radna praksa visokoškolci
Radna praksa visokoškolci
Radna praksa visokoškolci
Radna praksa visokoškolci
Radna praksa visokoškolci
Radna praksa -
150,00
300,00
8.410,00
1.921,44
1.921,44
2.492,80
2.925,04
2.925,04
1.462,52
1.462,52
1.462,52
2.925,04
1.462,52
69
Izvještaj o reviziji finansiranja nevladinih organizacija
182.
Zavod za zapošljavanje
183.
Zavod za zapošljavanje
184.
Zavod za zapošljavanje
185.
Zavod za zapošljavanje
186.
Zavod za zapošljavanje
Triton NU
NVO Tvrđava Nikšić
187.
Zavod za zapošljavanje
Caritas
188.
Zavod za zapošljavanje
189.
Zavod za zapošljavanje
190.
Zavod za zapošljavanje
191.
192.
Zavod za zapošljavanje
Zavod za zapošljavanje
193.
Zavod za zapošljavanje
194.
Zavod za zapošljavanje
195.
Zavod za zapošljavanje
196.
Zavod za zapošljavanje
197.
198.
199.
Zavod za zapošljavanje
Zavod za zapošljavanje
Zavod za zapošljavanje
200.
201.
202.
203.
204.
Zavod
Zavod
Zavod
Zavod
Zavod
205.
Zavod za zapošljavanje
206.
Zavod za zapošljavanje
207.
Zavod za zapošljavanje
208.
Zavod za zapošljavanje
209.
Zavod za zapošljavanje
za
za
za
za
za
zapošljavanje
zapošljavanje
zapošljavanje
zapošljavanje
zapošljavanje
PRIMS NVO
SOS Telefon za ţene i djecu ţrtve
nasilja
SOS Telefon za ţene i djecu ţrtve
nasilja-Plav
Evropska Podgorica NVO
Fondacija za prevenciju
narkomanije
Stari aerodrom II NVO
Staze NVO PG
Prvo udruţenje roditelja djece sa
posebnim potrebama
Udruţenje roditelja djece sa
teškoćama u razvoju
Pruţite nam šansu NVO
Udruţenje mladih sa
hendikepom - Podgorica
Udruţenje mladih sa
hendikepom - Nikšić
MANS NVO
EKVISTA NVO
Organizacija slijepih
NK,Šavnik,Pluţine
Savez slijepih Crne Gore
Udruţenje paraplegičara PG
Nova šansa u Novom
ART Artist
Centar kreativnih vješina Berane
QUEST NVO
TIM NVU BP
Razvitak udruţenje roditelja
Cetinje
NVO Natura
Udruţenje za pomoć licima NVO
NK
visokoškolci
Radna praksa visokoškolci
Radna praksa visokoškolci
Radna praksa visokoškolci
Radna praksa visokoškolci
Obaveze za javne radove
Ljeto za zaradu
Obaveze njega starih
lica,personalni
asistenti,ostali javni
radovi
Ostali lokalni javni
radovi
Ostali lokalni javni
radovi
Ostali lokalni javni
radovi
JR Asistenti u nastavi
JR Personalni asistenti
JR Asistenti u nastavi,
subvencija zarada,
stimulisanje prvog
zapošljavanja
srednjoškolaca
Javni radovi Personalni asistenti
1.462,52
4.387,56
1.462,52
1.462,52
6.606,36
51.976,80
16.540,20
11.770,01
24.810,30
84.730,23
4.962,06
10.694,27
4.961,97
Fond-subvencija zarada
21.185,37
Fond-subvencija zarada
Fond-subvencija zarada
Fond-subvencija zarada
8.869,50
3.761,16
9.428,63
Fond-subvencija zarada
Fond-subvencija zarada
Fond-subvencija zarada
Fond-subvencija zarada
Fond-subvencija zarada
Sticanje znanja i
vještina, kursevi
Sticanje znanja i
vještina, kursevi
Sticanje znanja i
vještina, kursevi
Javni radovi Personalni asistenti
Ostali lokalni javni
radovi, obaveze za JR
Neka bude čisto
Javni radoviPersonalni
asistenti,ostali lokalni
JR,subvencija
zarada,,radna praksa
visokoškolci
2.984,74
12.713,08
4.679,31
14.110,63
7.080,90
900,00
1.620,00
170,00
1.654,02
3.714,18
37.641,80
70
Izvještaj o reviziji finansiranja nevladinih organizacija
210.
Zavod za zapošljavanje
Udruţenje paraplegičara Nikšić
211.
Zavod za zapošljavanje
212.
Zavod za zapošljavanje
Razvojni centar NVO
Udruţenje paraplegičara Bijelo
Polje
OAZA Udruţenje roditelja djece
sa posebnim potrebama
213.
Zavod za zapošljavanje
214.
Zavod za zapošljavanje
Udruţenje za podršku
hendikepiranim Bijelo Polje
215.
Zavod za zapošljavanje
SRCE Udruţenje hendikepiranih
216.
Zavod za zapošljavanje
217.
Zavod za zapošljavanje
218.
Zavod za zapošljavanje
219.
Zavod za zapošljavanje
220.
Zavod za zapošljavanje
221.
Zavod za zapošljavanje
Korak nade Berane
222.
Zavod za zapošljavanje
Ljepša budućnost Berane - Udr.
roditelja djece sa pos.pot.
223.
Zavod za zapošljavanje
224.
225.
Zavod za zapošljavanje
Zavod za zapošljavanje
226.
Zavod za zapošljavanje
227.
Zavod za zapošljavanje
228.
229.
Zavod za zapošljavanje
Zavod za zapošljavanje
230.
231.
232.
Zavod za zapošljavanje
Zavod za zapošljavanje
Zavod za zapošljavanje
NVU Da zaţivi selo
Ferijalno kulturni centar Crne
Gore
Zračak nade NVU
Društvo prijatelja Durmitora i
Tare
Organizacija za rehabilitaciju
omladine
AMANET NVO
NVO Njega starih lica Roţaje
NVU Olakšajmo ţivot djeci sa
posebnim potrebama
ONA NU
Udruţenje roditelja djece sa
teškoćama u razvoju Plav
Treće doba NVO
Hercegnovsko pozorište
Sunčev zrak NVO
Evropski dom NVO Tivat
Organizacija gluvih i nagluvih
NVO
Javni radovi Personalni asistenti
Ostali lokalni javni
radovi
Ostali lokalni javni
radovi,Obaveze:Sunčana
radionica,radna praksa
visokoškolci
Javni radovi Personalni
asistenti,ostali lokalni
javni radovi,Javni radovi
Asistenti u nastavi
Ostali lokalni javni
radovi, subvencija
zarada, radna praksa
visokoškolci
Javni radovi Personalni
asistenti,Obaveze:Sunča
na radionica,radna
praksa visokoškolci
Ostali lokalni javni
radovi
Ostali lokalni javni
radovi
Javni radovi Personalni
asistenti,ostali lokalni
javni radovi,Jqvni radovi
- Asistenti u
nastavi,radna praksa
visokoškolci
Ostali lokalni javni
radovi
Javni raddovi Personalni asistenti,
Asistenti u nastavi
JP Personalni asistenti,
Asistenti u nastavi
JP Personalni asistenti,
Asistenti u nastavi
Ostali lokalni javni
radovi
Obaveze njega starih lica
13.481,36
3.154,88
24.304,31
45.120,59
9.953,42
10.816,94
10.730,07
36.054,27
26.483,02
550,26
7.428,51
9.079,29
7.428,51
4.126,95
10.567,21
JR Asistent u nastavi
Ostali lokalni javni
radovi, radna praksa
visokoškolci
4.952,34
JR Personalni asistenti
Obaveze njega starih lica
Ostali lokalni javni
radovi, radna praksa
visokoškolci
JR Personalni asistenti
JR Asistent u nastavi
Obaveze za javne radove
:Sunčana radionica
3.851,82
5.319,14
6.414,86
4.488,95
2.201,04
825,39
13.206,24
71
Izvještaj o reviziji finansiranja nevladinih organizacija
233.
Zavod za zapošljavanje
234.
Zavod za zapošljavanje
235.
Zavod za zapošljavanje
236.
Zavod za zapošljavanje
237.
Zavod za zapošljavanje
238.
Zavod za zapošljavanje
Udruţenje roditelja djece sa
smetnjama u razvoju
Adria Bar NVO
Društvo djece sa posebnim
potrebama
INTER MONT NVU
NVO INTERMONT
ECOM NVO
JR Personalni asistenti
Dobavljači za
reprezentaciju, ostali
lokalni javni radovi
4.126,95
JR Asistenti u nastavi
Ostali lokalni javni
radovi
Ostali lokalni javni
radovi
finansiranje zarade
pripravnika
5.502,60
8.526,01
4.126,94
13.206,24
3.044,19
Napomena: Dokumentacija je dostavljena od strane potrošačkih jedinica po zahtjevu DRI.
72
Download

Izvještaj o reviziji finansiranja nevladinih organizacija