Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo
Qeveria – Vlada – Government
Ministria për Forcën e Sigurisë së Kosovës
Ministarstvo za Kosovske Snage Bezbednosti / Ministry For the Kosovo Security Force
_____________________________________________________________________________________________________
RREGULLORJA (MFSK) - Nr. 05/2013 PËR MEDALJE DHE MIRËNJOHJE
REGULATION (MKSF) - No. 05/2013 ON MEDALS AND GRADITUDE
PRAVILNIKA (MKSB) - Br. 05/2013 O MEDALJAMA I ZAHVALNOST
Ministri i Ministrisë për Forcën e Sigurisë së Minister of the Ministry for Kosovo Security Ministar Ministarstva za Kosovske Snage
Kosovës,
Force,
Bezbednosti,
Ne pajtim me nenin 3, paragrafi 3.10 te Ligjin
nr. 03/L-45 për Ministrinë për Forcën e
Sigurisë së Kosove (Gazeta Zyrtare e
Republikës se Kosovës nr. 26/2008) dhe Neni 6
i Ligjit nr. 03/L-082 për Shërbimin ne Forcën e
Sigurisë se Kosovës (Gazeta Zyrtare e
Republikës se Kosovës nr. 32/2008), nenit 8
nënparagrafi 1.4 të Rregullores Nr.02/2011 për
fushat e përgjegjësisë administrative të Zyrës së
Kryeministrit dhe Ministrive si dhe nenit 38
paragrafit 6 të Rregullores së Punës së Qeverisë
Nr.
09/2011
(Gazeta
Zyrtare
nr.15,
12.09.2011).
Pursuant to Article 3, paragraph 3.10 of the
Law No. 03/L-45 on the Ministry for Kosovo
Security Force (Official Gazette of the
Republic of Kosovo No. 26/2008) and Article 6
of the Law No. 03/L-082 on Service in the
Kosovo Security Force (Official Gazette of the
Republic of Kosovo No. 32/2008), article 8,
sub-paragraph 1.4 of Regulation Nr.02/2011
for the areas of administrative responsibility of
the Office of the Prime Minister and Ministries
and Article 38, paragraph 6 of the Rules of
Procedure of the Government no. 09/2011
(Official Gazette No. 15, 12.09.2011).
U skladu sa članom 3. Stav 3.10. tačka e.
Zakona br. 03/L-45 o Ministarstvu Kosovskih
Snaga Bezbednosti (Službeni list Republike
Kosova br. 26/2008.) i Člana 6. Zakona br
.03/L-082 o službi u Kosovskim Snagama
Beybednosti (Službeni List Republika
Kosovo. br. 32/2008), člana 8 podstav 1.4.
Pravilnika
br.02/2011 o oblastima
administartivnih odgovornosti Kancelarije
Premijera i ministarstava, kao i na osnovu
člana 38 stav 6 Pravilnika o radu Vlade br.
09/2011 (Službeni list br.15, 12.09.2011).
Nxjerrë:
Issues:
Donosi:
RREGULLORE MFSK - Nr. 05/2013
PËR MEDALJE DHE
MIRËNJOHJE
MKSF REGULATION - No. 05/2013
ON MEDALS AND
GRADITUDE
PRAVILNIKA MKSB - Br. 05/2013
O MEDALJAMA I
ZAHVALNOST
Neni 1
Qëllimi
Article 1
Purpose
Član 1
Svrha
Kjo rregullore përcakton autoritetet për
miratim, llojet e medaljeve, dhe procedurat
administrative për të propozuar, shqyrtuar,
dhënë, bartur dhe regjistruar medaljet dhe
mirënjohjet.
This Regulation shall sets out the approving Ova uredba određuje organe za odobrenje,
authority, types of medals and administrative vrste medalja i administrativne procedure za
procedures for making proposals, review, and predlaganja, razmatranja, davanja, nošenja i
award, wear and make registration of medals registrovanja medalja i zahvalnost.
and graditudes.
1
Neni 2
Fushëveprimi
Article 2
Scope
Član 2
Delokrug
Kjo rregullore zbatohet për të gjithë pjesëtarët e This Regulation shall be applicable to all KSF Ova Uredba sprovodi se za sve pripadnike
FSK-së, përsonelin civil si dhe përsonelin members, civilian peronnel and international KSB-a, civilno osoblj kao i međunarodno
ndërkombëtar të angazhuar në MFSK dhe FSK. personnel engaged in MKSF and the KSF.
osoblje angažovano u MKSB i KSB.
Neni 3
Përkufizime
Article 3
Definitions
Član 3
Definicije
1. Shprehjet e përdorura në këtë rregullore 1. The terms used in this Regulation shall have 1. Izrazi upotrebljeni u ovoj Uredbi imaju
kanë këto kuptime:
the following meaning:
sledeča značenja:
1.1. MFSKMinistria për Forcën e
1.1. MKSF – Ministry for Kosovo Security
1.1. MKSB-Ministarstvo za Kosovske
Sigurisë së Kosovës;
Force;
Snage Bezbednosti;
1.2. FSK
- Forca e Sigurisë së
1.2. KSF – The Kosovo Security Force;
1.2. KSB - Kosovske Snage Bezbednosti;
Kosovës;
1.3. KFT – Komanda e Forcave
1.3. LFC- Land Force Command;
1.3. KKS - Komanda Kopnenih Snaga;
Tokësore;
1.4. KOMFSK - Komandanti i Forcës se
1.4. COMKSF – Commander of Kosovo
1.4. KOMKSB -Komandant Kosovskih
Sigurisë së Kosovës;
Security Force;
Snaga Bezbednosti;
1.5. KOMKFT – Komandanti i Forcave
1.5. COMLFC- Commander of Land
1.5. KOMKKS - Komandant Kopnenih
Tokësore;
Forces;
Snaga;
1.6. KOMBRSH-Komandanti i Brigadës
1.6. COMRRB – Commander of Rapid
1.6. KOMKBR-Komandant Brigade za
se Reagimit te Shpejte;
Reaction Brigade;
Brzo Reagovanje;
1.7. KOMBMO-Komandanti i Brigadës
1.7. COMOSB – Commander of
1.7. KOMBOP Komandant- Brigade za
për Mbështetje Operacionale;
Operational Support Brigade;
Operativnu Podršku;
1.8. KOMKDSKomandanti
i
1.8. COMTRADOC – Commander of
1.8. KOMTRADOC-Komandant
Komandës se Doktrinës dhe Stërvitjes.
Doctrine and Training Command.
Komande za Doktrinu i Obuku.
2
Neni 4
Autoritetet
Article 4
Authority
1. Autoritet për dhënien e medaljeve / 1. The medal/ gratitude awarding authority
mirënjohjeve janë:
shall be:
1.1. Ministri i FSK;
1.2. KOMFSK;
1.1. The Minister of KSF;
1.2. The COMKSF.
Član 4
Vlasti
1. Organi za dodelu medalja/zahvalnost su:
1.1. Ministar KSB-a;
1.2. KOMKSB;
2. Autoritetet e përcaktuara me lart nxjerrin 2. The authorities set out above shall issue 2. Gore određeni Organi donose pismene
vendim/urdhër më shkrim për dhënien e written decision/order for awarding of medals resenje/naredbe o dodeli medalja/zahvalnost.
medaljes/mirënjohjes.
gratitude.
Neni 5
Dhënia e medaljes
Article 5
Awarding of Medal
Član 5
Dodela medalja
1. Medalje do t'i jepet pjesëtarit të FSK-së, 1. A medal shall be awarded to the KSF 1. Medalja bi e dodeljena pripadniku KSB-a,
repartit, njësisë se FSK-së,
member, cantonment, the KSF unit,
odseku, jedinici KSB-a.
2. Pjesëtari ndaj të cilit është iniciuar procedurë
disiplinore ose ndaj të cilit ëshë shqiptuar masë
disiplinore nuk mund të merr medalje deri në
fshirjen e saj nga dosja personale.
2. A medal shall not be awarded to member,
against whom disciplinary proceedings were
initiated or disciplinary action was taken, until
their personal record is cleared.
2. Pripadnik protiv koga je pokrenut
disciplinski postupak ili kome je izrečena
disciplinska mera ne može uzeti medalju dok
se ne izbriše iz ličnog dosije.
Neni 6
Llojet e Medaljeve
Article 6
Types of medals
Član 6
Vrste medalja
1. Llojet e medaljeve të parapara me këtë 1. Types of medals foreseen in this Regulation
rregullore janë :
are as follows:
1.1. Medalja "Shërbim i shquar"
1.2. Medalja"Pjesëmarrje ne Operacione
Ndërkombëtare"
1.1. Medal of Distinguished Service;
1.2. Medal of Participation in International
Operations;
3
1. Vrste medalja predviđene ovom uredbom
su:
1.1. Medalja "Izuzetnu službu".
1.2. Medalja "Učestvovanje u
međunarodnim operacijama."
1.3. Medalja"Arritje të jashtëzakonshme"
1.3. Medal of Outstanding Achievement;
1.4. Medalja “Shpëtoi jetë”
1.4. Medal of Lifesaving;
1.5. Medalja "Karriere"
1.5. Medal of Career;
1.6. Medalja "Njësi e dalluar"
1.6. Medal of Distinguished Unit;
1.7. Medalja "Shërbim vetëmohues"
1.7. Medal of Selfless Service;
1.8. Medalja “Komandanti”
1.8. Medal Commander;
1.9. Medalja "Për rezultat të lartë ne 1.9. Medal of High Results in the
përvetësimin e programit mësimor’’
Acquisition of the Curriculum;
1.10.Medalja "Qitës i Dalluar"
1.10. Medal of Expert Marksmanship.
1.3. Medalja "Izvanredna dostignu a"
1.4. Medalja "Spasavanja života".
1.5. Medalja "Karijere"
1.6. Medalja "Izuzetna jedinica"
1.7. Medalja "Požrtvovano služenje"
1.8. Medalja "Komandir"
1.9. Medalja " Za visoke rezultate u
sticanju obrazovnog programa''
1.10.Medalja " Istaknuti strelac "
2. Dimensionet e medaljeve janë 3.5 x 3.5 cm. 2. Medals dimensions are 3.5 x 3.5 cm. Shape 2. Dimenzije Medalja su 3.5 k 3.5 cm. Njihov
Forma dhe dukja e tyre, shih shtojcën (1).
and display are given in Appendix (1).
oblik i izgled su u Prilogu (1).
3. Secila nga medaljet ka shiritin e saj dallues, 3. Each medal has its distinctive ribbon, see 3. Svaka medalja ima svoju prepoznatljivu
shih shtojcën (2), si dhe certifikatën, shih Appendix (2) and the certificate, and see traku, vidi Prilog (2), kao i sertifikat, vidi
shtocën (3).
Appendix (3).
Prilog (3).
Neni 7
Llojet e medaljeve që japin autoritetet
Article 7
Types of medals awarded by authorities
Član 7
Vrste medalja koje dodeljuju organi
1. Autoritetet e përcaktuara në nenin 4 të kësaj 1. Authorities set out in Article 4 of this 1. Odreženi organi u članu 4 ove Uredbe
rregulloreje japin këto medalje:
Regulation shall award the following medals:
dodeljuju ove medalje:
1.1. Ministri i FSK-se:
1.1.1. Medalja "Shërbim i shquar".
1.1.2. Medalja për "Pjesëmarrje në
operacione Ndërkombëtare".
1.1.3. Medalja
për
"Arritje
të
jashtëzakonshme".
1.1. Minister of KSF:
1.1.1 Medal of “Distinguished Service”
1.1.2. Medal of ”Participation in
International Operations”
1.1.3.
Medal
of
“Outstanding
Achievement”.
4
1.1. Ministar za KSB:
1.1.1. Medalja za "Izvandrednu
službu".
1.1.2. Medalja za "Učeš e u
međunarodnim operacijama".
1.1.3.
Medalja
za
"Izuzetna
dostignu a".
1.2. KOMFSK-se:
1.2.1. Medalja “Shpëtoi jetë”
1.2.2. Medalja "Karriere"
1.2.3. Medalja "Njësi e shquar"
1.2.4. Medalja "Shërbim vetëmohues"
1.2.5. Medalja “Komandanti”
1.2.6. Medalja "Për rezultat të lartë ne
përvetësimin e programit mësimor’’
1.2.7.Medalja "Qitës i Dalluar"
1.2. COMKSF:
1.2. KOMKSB:
1.2.1. Medal “Lifesaving”
1.2.2. Medal of “Career”
1.2.3. Medal of “Distinguished Unit”
1.2.4. Medal of “Selfless Service”
1.2.5. Medal of “Commander”
1.2.6. Medal of "High Results in the
Acquisition of the Curriculum''
1.2.7. Medal of “Expert Marksmanship”.
1.2.1 Medalja "Spasavanja života".
1.2.2 Medalja "Karijere"
1.2.3 Medalja "Izvanredna jedinica"
1.2.4 Medalja "Za nesebičnu službu"
1.2.5 Medalja "Komandant"
1.2.6 Medalja " Za sticanje visokih
rezultata u nastavnom programu''
1.2.7 Medalja " Istaknuti strelac "
Neni 8
Medalja për Shërbim të Shquar
Article 8
Medal of Outstanding Service
Član 8
Medalja za “ Izuzetnu službu ”
Kjo medalje i jepet pjesëtarit FSK-se, i cili
është dalluar për shërbim te shquara ne detyrë
me përgjegjësi te larte si dhe për realizimin e
detyrave specifike me përgjegjësi te larte,
kontributin
e
dhënë
ne
reformimin,
ristrukturimin dhe modernizimin e FSK-se ne
drejtimin me koncepte te larta te njësisë,
repartit, ne përmirësimin e infrastrukturës,
avancimin e metodave te drejtimit dhe
komandimit si dhe kontributin ne shërbimet e
shquara ne ndihme te popullatës.
This medal shall be awarded to member of the
KSF who is distinguished for distinguished
service in the performance of tasks with high
responsibility as well for realization of specific
duties with high responsibility; for their
contribution given to the reformation,
restructuring and modernization of the KSF,
for running the unit, cantonment with high
concepts in improving of the infrastructure,
promotion of leadership and command methods
as well as contribution in outstanding services
for provision of assistance to the population.
Ova medalja se dodeljuje pripadniku KSB-a,
koji se ističe za izuzetnu službu na zadatku sa
visokom odgovornoš u i za obavljanje
specifičnih
zadataka
sa
visokom
odgovornoš u, dat doprinos u reformisanju,
restrukturiranju i modernizaciji KSB-a u
rukovođenju jedinice, odseka sa najvišim
konceprima, u poboljšavanju infrastrukture,
unapređivanja
metoda
rukovođenja
i
komandovanja, kao i doprinos sa izvanrednim
službama u pružanju pomo i stanovništvu.
Neni 9
Medalja për pjesëmarrje në Operacione
ndërkombëtare
Article 9
Medal for Participation in International
Operations
Kjo medalje i jepet pjesëtarit te FSK-se, i cili This medal shall be awarded to members who
ka marrë pjesë në operacionet ndërkombëtare. participated in international operations. It shall
5
Član 9
Medalja za U e e u e una
Operacijama
n
Ova medalja se dodeljuje pripadniku KSB-a,
koji je učestvovao u međunarodnim
operacijama. Ovo uključuje sve usluge
izvršene u podršci Ujedinjenim Nacijama,
NATO-u i Evropskoj Uniji ili operacije u
podršci prijateljskim stranim zemljama.
Kjo përfshin te gjitha shërbimet e kryera ne
mbështetje te Kombeve te Bashkuara, NATO-s
dhe Bashkimit Evropian ose për operacionet ne
ndihme te shteteve te huaja mike.
include all services accomplished in support to
the United Nations, NATO and the European
Union, or operations in support of friendly
foreign states.
Neni 10
Medalja për arritje te jashtëzakonshme
Article 10
Outstanding Achievement Medal
Kjo medalje i jepet pjesëtarit të FSK-se për
arritje dhe shërbim të jashtzakonshëm i cili
është dalluar ne zbatimin e detyrave, te
gatishmërisë,
stërvitjes,
disiplinës
dhe
marrëdhënieve ne aktivitete brenda dhe jashtë
repartit.
This medal shall be awarded to the KSF
member for outstanding achievement and
service, who has been distinguished in the
performance of tasks, readiness, training,
discipline and relationships in activities inside
and outside the cantonment.
Ova medalja se dodeljuje pripadniku KSB-a
za dostignu a i izvanrednu službu, koji se
istakao u sprovođenju zadataka, spremnosti,
obuku, disciplinu i odnosina u aktivnostima
unutar i izvan odseka.
Neni 11
Medalja shpëtoi jetë
Article 11
Lifesaving Medal
Član 11
Medalja Spasavanja ž v ta
Član 10
Medalja za Izvanredna
st nu a
Kjo medalje i jepet pjesëtarit të FSK-se i cili This medal shall be awarded to the KSF Ova medalja se dodeljuje pripadniku KSB-a,
është dalluar për heroizëm ne shpëtimin e jetës member who is distinguished for heroism in koji se istakao za heroizam u spasavanju
se të tjerëve duke rrezikuar jetën e tyre.
saving the lives of others while risking their života drugih rizikuju i sopstven život.
own lives.
Neni 12
Article 12
Član 12
Medalja e Karrierës
Career Medal
Medalja Karijere
Kjo medalje u jepet pjesëtarit të FSK-së me This medal shall be awarded to the KSF Ova medalja dodeljuje se pripadniku KSB-a
rastin e pensionimit.
member upon retirement.
povodom penzionisanja.
Neni 13
Medalja njësi e dalluar
Article 13
Medal of Distinguished Unit
Član 13
Medalja Izuzetna jedinica
Kjo medalje i jepet njësisë qe ka treguar This medal shall be awarded to the KSF unit Ova medalja se dodeljuje jedinici koja je
profesionalizëm, rezultate dhe vendosmëri te which has demonstrated professionalism, high pokazala profesionalizam, rezultate i veliku
6
larte gjate përmbushjes se misionit brenda apo
jashtë vendit përmes vështirësive te mëdha, për
te cilat është dalluar për performance te
rëndësishme krahasuar me njësite tjera.
results and determination in fulfilling the
mission through great difficulties in the country
or outside, for which they have been
distinguished for significant performance in
comparison to the other units.
odlučnost tokom ispunjavanja misije unutar
zemlje ili u inostranstvu kroz velike
poteško e, za koje je istaknuta za značajnu
performansu u poređenju sa drugim
jedinicama.
Neni 14
Medalja për Shërbim Vetëmohues
Article 14
Medal of Selfless Service
Član 14
Medalja za P ž tv van služenje
Kjo medalje i jepet pjesëtarit të FSK-se për
shërbim vetmohues gjate detyrës ose gjate
kryerjes se një veprimi ose përmbushje te
dalluar të detyrës. Shpërblimi për shërbim
vetëmohues për veprat e veçanta përfshin një
periudhë te shkurte kohore me fillim dhe fund
te definuar.
This medal shall be awarded to the KSF
member for the selfless service while on duty
or while performing a specific action or
distinguished accomplishment of duty. The
Selfless Service Award for specific acts shall
cover a short period of time with a defined
beginning and end.
Ova medalja se dodeljuje pripadniku KSB-a
za požrtvovano služenje tokom dužnosti ili
tokom obavljanja akcije ili istaknutog
ispunjavanja zadatka. Magrada za nesebičnu
službu za posebna dela uključuje kratak
vremenski period sa definisanim početkom i
završetkom.
Neni 15
Medalja Komandanti
Article 15
Commander Medal
Član 15
Medalja Komandir
Medalja komandanti i jepet pjesëtarit të FSK-së
i cili ka kryer me sukses detyren e komandantit
të brigades, batalionit, kompanisë për një
periudh shërbimi jo më pak se dy (2) vjet.
Commander Medal shall be awarded to the
KSF member who has successfully completed
the duty of Commander of Brigade, Battalion,
and Company Commander for a service period
of not less than two (2) years.
Medalja komandira dodeluje se pripadniku
KSB-a koji je uspešno izvršio dužnost
komandanta brigade, bataljona, kompanije za
period službe ne manji od dve (2) godine.
Neni 16
Medalja për rezultat të lart në përvetësimin
e programit mësimor
Article 16
Medal of High Results in the Acquisition of
the Curriculum
Član 16
Medalja za Visoke rezultate u sticanju
obrazovnog programa
Kjo medalje i jepet pjesëtarit të FSK-se i cili This medal shall be awarded to members who Ova medalja se dodeljuje pripadniku KSB-a
ka treguar aftësi te dalluar ne mësime ose gjate have demonstrated outstanding skills in koji je pokazao izuzetne sposobnosti u učenju
zhvillimit te një kursi te caktuar, si dhe learning or during the delivery of a specific ili tokom odvijanja određenog kursa, kao i
7
përvetësimin e programit te stërvitjes ne kurse course, as well as in the acquisition of a sticanju programa obuke u
e aktivitete te ndryshme stërvitore.
training program in various training courses kursevima i aktivnostima obuke.
and activities.
različitim
Neni 17
Medalja Qitës i Dalluar
Article 17
Medal of Expert Marksmanship
Član 17
Medalja Istaknuti strelac
Kjo medalje i jepet pjesëtarit të, i cili dallohet
si specialist i qitjes me armë me te cilat
disponon njësia sipas standardeve te
përcaktuara.
This medal shall be awarded to KSF members
who are distinguished as marksman specialists
with weapons available to the unit, as set out by
standards.
Ova medalja se dodeljuje pripadniku KSB-a,
koji se istakao kao specijalista u gađanju sa
oružjem sa kojima jedinica raspolaže prema
određenim standardima.
Neni 18
Të drejtën e pjesëtarit për tu propozuar
Article 18
Entitlement member to be proposed
Član 18
Pravo pripadnik da budu p e l ženi
Secili pjesëtar i FSK-së mund të propozohet
për marrjen e medaljes. Propozimi do te
bazohet ne shërbimin meritor, qe e bën
kandidatin te dallohet nga koleget e tij.
All members of KSF shall be eligible to be
proposed for a medal. Proposals will be based
upon meritorious service that places the
candidates above his peers.
Svaki pripadnik KSB-a može biti predložen
za medalju. Predlog e bizi zasnovan na
zaslužnoj službi, koja čine kandidata da se
razlikuje od svojih kolega.
Neni 19
Të drejtën e nëpunësit për tu propozuar
Article 19
Entitlement employe to be proposed
Član 19
Pravo služben ka a bu u p e l žen
Secili nëpunës mund të propozohet për marrjen
e mirënjohjes. Propozimi do te bazohet ne
shërbimin meritor, qe e bën kandidatin te
dallohet nga koleget e tij.
All employes shall be eligible to be proposed
for a graditude. Proposals will be based upon
meritorious service that places the individual
above his peers.
Svaki službenik može biti predložen za
zahvalnost. Predlog e bizi zasnovan na
zaslužnoj službi, koja čine kandidata da se
razlikuje od svojih kolega.
Neni 20
Të drejtë për të propozuar
Article 20
The right to give proposal
Član 20
Pravo a p e lažu
Të drejtën për propozim e kanë Sekretari i General
Secretary,
Përgjithshëm,
Drejtorët
e Directorates/Departments
8
Directors
in MKSF
of Pravo da predlažu imaju Generalni Sekretar,
and Direktori Direkcija/Odeljenja u MKSB, kao i
Drejtorive/Departamenteve në MFSK si dhe Commanders of Units/Cantonments in the KSF komandiri jedinica/odseka u KSB.
komandantët e njësive/reparteve në FSK.
shall have the right to propose.
Neni 21
Parashtrimi i propozimeve dhe mbështetja
administrative
Article 21
Submission of proposals and the
administrative support
P
Član 21
n enje p e l a i administrativna
p
ka
1.
Parashtrimi i propozimeve sipas 1. Submission of proposals according to Annex 1. Podnošenje predloga prema dodatku 4 ove
shtojcës 4 të kësaj rregulloreje bëhet në 4 of this Regulation shall be made to MKSF uredbe vrši se u kadrovskom odeljenju u
departamentin e personelit në MFSK.
Personnel Department.
MKSB.
2.
Departamenti
i
personelit
bën
verifikimin dhe klasifikimin e propozimeve,
përpilon listën e të gjitha propozimeve dhe e
dërgon për miratim te autoritetet.
2. The Personnel Department shall verify and 2. Kadrovsko odeljenje vrši proveru i
classify proposals; it shall draft the list of all klasifikaciju predloga, sastavlja listu svih
proposals and shall send the list to the authority predloga i šalje na usvajanje organima.
for approval.
3.
Pas vlersimit të propozimeve, Ministri 3. After evaluating the proposals, the 3.
Nakon
procene
predloga,
/KOMFSK nxjerr vendim/urdhër me shkrim Minister/COMKSF shall issue a written Ministar/KOMKSB
izdaju
pismenu
për ndarjen e medaljeve.
decision/order for medal awarding.
odluku/naređenje za dodelu medalje.
4.
Departamenti i personelit inicion
procedurat për ndarje të medaljeve siç
parashihen me nenin 9 dhe nenin 12 të kësaj
rregulloreje, pa propozime paraprake dhe
dërgon për miratim te Ministri/KOMFSK.
4. The Personnel Department shall initiate the
awarding procedures of medals foreseen in
Article 9 and Article 12 of this Regulation
without prior proposals, and shall send them to
the Minister/COMKSF for approval.
4. Kadrovsko Odeljenje pokreta proceduru za
dodelu medalja kao što je predviđeno članom
9 i članom 12 ove uredbe, bez prethodnih
predloga i dostavlja Ministru/KOMKSB na
usvajanje.
5.
Departamenti i Personelit ne MFSK bën 5. The MKSF Personnel Department shall 5. Kadrovsko Odeljenje u MKSB registruje
regjistrimin e medaljeve në dosjet personale.
record medals in personal files.
medalje u lične dosijee.
Neni 22
E drejta e dhënies se medaljes/mirënjohjes
pa rekomandim
Article 22
The right to award a medal/ gratitude
without recommendation
9
Član 22
Pravo na dodelu medalje/zahvalnost
bez preporuke
1. Ministri i FSK-së ka te drejte te marre
nismën për dhënien e medaljeve dhe te japë
medalje pa pasur propozim për KOMFSK,
Inspektorin Gjeneral te FSK-së, përsonalitete
ndërkombëtare ushtarake, ndërsa Mirënjohje
për zëvendësministrin e FSK-së, Sekretarin e
Përgjithshëm te MFSK-së, personalitete nga
fusha te ndryshme te jetës civile, te cilët kane
dhëne kontributin e tyre për FSK.
1. Minister of KSF shall have the right to take
the initiative for awarding medals and award
medals without having a proposal for
COMKSF, General Inspector, MKSF General
Secretary, KSF Inspector General,for military
dignitaries whereas gratitudes for Dep/Minister
of KSF, General Secretary of MKSF,
dignitaries from various areas of civilian life
who have given their contribution for KSF.
1. Ministar KSB-a ima pravo da pokrene
inicijativu za dodelu medalje i da dodeli
medalju
bez predloga
za
KOMKSB,
Generalnog Inspektora KSB-a, međunarodne
vojne ličnosti, dok Priznanja za zamenika
ministra KSB-a, Generalnog Sekretara
MKSB-a, ličnosti iz raznih oblasti civilnog
društva koji su dali svoj doprinos za KSB.
2. KOM/FSK ka të drejtë të marrë nismën për 2. COMKSF has right to take initiative for 2. KOMKSB ima pravo da pokrene inicijativu
dhënien e medaljeve pa pasur propozim për medal awarding without having proposal for za dodelu medalja bez predloga za
përsonalitete ushtarake ndërkombëtare.
International Military Dignitaries.
međunarodne vojne ličnosti.
Neni 23
Ndarjet e medaljeve
Article 23
Medal awarding
Član 23
Dodele medalja
Medaljet mund te ju ndahen me rastin e festave
zyrtare, ne raste te veçanta, si dhe me rastin e
përfundimit te suksesshëm te trajnimeve, te
operacioneve dhe përfundimit të shërbimit.
Medals may be awarded during official
celebration days, special occasions, and the
successful completion of trainings, operations
and termination of service.
Medalje se mogu dodeljivati povodom
službenih praznika, u posebnim slučajevima, a
i povodom uspešnog završavanja obuke,
operacija i završavanja službe.
Neni 24
Ceremonitë
Article 24
Ceremonies
Član 24
Ceremonija
1. Dhënia
ceremoni.
e
medaljeve
organizohet
me 1. Medal awarding shall be organized with the 1. Dodela medalja
ceremony.
ceremonijom.
2. Ceremonia e dhënies se medaljeve
organizohet nga njësia e FSK-se e cila ka
propozuar dhënien e medaljes ose nga njesia e
protokollit në MFSK.
2. Medal awarding ceremony shall be
organized by the KSF Unit which made the
proposal for medal awarding or MKSF
Protocol Unit.
10
organizuje
se
sa
2. Ceremonija dodele medalja organizuje se
od strane jedinice KSB, koja je predložila
dodelivanje medalje ili od kancelarije
protokola u MKSB.
3. Medalja jepet nga autoritetet sipas nenit 4 3. Medal shall be awarded by the authorities
apo personat e deleguar nga ata.
according to Article 4, or persons designated by
them.
4. Medalja i jepet vete personit, nëse dhënia e 4. Medals will be presented to the individuals
medaljes është pas vdekjes, ajo i jepet only; if the medal is awarded postmortem, it
familjarëve te tij.
shall then be presented to his/her family
members.
5. Dorëzimi i medaljes behet ne prani te 5. Medal shall be presented in the presence of
njësisë, te pjesëtarëve te familjes dhe te ftuarve the unit, family members and other guests.
te tjerë.
6. Rekomandohet te bëhen fotografi me 6. It is recommended to take pictures with the
pjesëtarin/përsonin qe merr medaljen.
member/person receiving the medal.
3. Medalju dodeljuje organ na osnovu člana 4.
ili delegirana lica od njih.
4. Medalja se dodeljuje lično osobi, ako
dodela medalje je nakon smrti, ona se uručuje
njegovoj porodici.
5. Dodela medalje čini se u prisustvu jedinice,
članova porodice i ostalih pozvanih.
6. Preporučuje se da se slikaju sa
pripadnikom/osobom koja dobija medalju.
7. Kur medalja i jepet njësisë, behet rreshtimi i 7. When the medal is awarded to a unit, the unit 7. Kada se medalja dodeljuje jedinici, jedinice
njësisë, lexohet urdhri dhe vendoset medalja shall perform a drill, the order shall be read and se postroje, pročita se naredba i postavlja se
ne flamur.
the medal shall be placed on the flag.
medalja na zastavi.
8. Dhëna e medaljeve shkruhet ne librin e 8. Medal awarding shall be written in the 8. Dodela medalja zapisuje se u knjizi
ceremonive.
ceremony book.
ceremonija.
9. Ceremonia e dorëzimit te medaljes behet 9. Medal awarding ceremony shall be 9. Ceremonija dodele medalje vrši se u roku
brenda 30 ditëve nga dita e nënshkrimit.
organized within 30 days from the date of od 30 dana od dana potpisivanja.
signature.
Neni 25
Vendosja dhe bartja e medaljeve ne
uniforma
Article 25
Placing and wearing of medals
on uniforms
1. Pjesëtarët e FSK-se, do t'i bartin medaljet e
tyre ne uniformat ceremoniale ne raste te
ceremonive zyrtare, festave, përvjetorëve dhe
rasteve tjera formale.
1. The KSF members shall wear their medals
on ceremonial uniforms for official ceremonies,
celebrations, anniversaries and other formal
occasions.
11
Član 25
Postavljanje i n enje
na uniformi
e alja
1. Pripadnici KSB-a e nositi njihove medalje
na svečanim uniformama povodom zvaničnih
ceremonija, praznika, godišnjica i drugih
formalnih slučajevima.
2. Pjesëtaret e FSK-se do t'i mbajnë shiritat ne 2. The KSF members shall wear ribbons on 2. Pripadnici KSB-a e nositi trake na radnim
uniformat e punës, te cilët i përfaqësojnë their service uniform, which represent awarded uniformama, koje predstavljaju dobijene
medaljet e dhëna.
medals.
medalje.
3. Pjesëtarët e FSK-se kane te drejte te mbajnë 3. The KSF members have a right to wear 3. Pripadnici KSB-a imaju pravo da nose
shiritat dhe medaljet e dhëna nga autoritetet e ribbons and medals awarded by the authorities trake i medalje dodeljene od strane organa
shteteve tjera.
of other states.
drugih država.
Neni 26
Renditja e Shpërblimeve
Article 26
Order of awards
1. Shpërblimet do te vendosen ne uniforme 1. Awards shall always be placed on the leftgjithherë ne anën e majte sipas renditjes te hand side of the uniform, in the below given
mëposhtëm:
order;
Neni 26
Redosled Nagrada
1. Nagrade če biti postavljene na uniformama
na levoj strani prema dole navedenom
redosledu:
1.1. Dekoratat e dhëna nga Presidenti i
Republikës se Kosovës;
1.1. Decorations awarded by the President of
Republic of Kosovo;
1.1. Odlikovanja dodeljena od presednika
Republike Kosova;
1.2. Medaljet e dhëna nga autoritetet e
caktuara ne ketë Rregullore;
1.2. Medals awarded by respective
authorities as set out in this Regulation;
1.2. Medalje dodeljene od određenog
organa u ovoj Uredbi;
1.3. Dekoratat dhe medaljet e dhëna nga
autoritetet e shteteve tjera.
1.3. Decorations and medals awarded by the
authorities of other states.
1.3. Odlikovanja i medalje data od organa
drugih država.
Neni 27
Shtojcat
1. Ne shtojcat e kësaj rregullore paraqiten:
1. Shtojca 1
2. Shtojca 2
3. Shtojca 3
4. Shtojca 4
Llojet e medaljeve;
Shiritat e medaljeve;
Forma e certifikatave;
Certifikata e mirënjohjes;
Article 27
Annexes
Član 27
Dodaci
1. The following is presented in the annexes of U dodacima ove Uredbe predstavljene su:
this Regulation:
1. Annex 1: Types of Medals;
1. Dodatak 1 Vrsta medalja;
2. Annex 2: Medal Ribbons;
2. Dodatak 2 Trake medalja;
3. Annex 3: Certificate Form;
3. Dodatak 3 Oblici sertifikata;
4. Annex 4: Certificate of Gratitude;
4. Dodatak 4 Zahvalnost sertifikate;
12
5. Shtojca 5 Formulari i propozimit.
Neni 28
Shfuqizimi
Me hyrjen ne fuqi të kësaj rregullore,
shfuqizohet rregullorja Nr. 03/2010 mbi
Shpërblimet dhe Dekoratat për Forcën e
Sigurisë se Kosovës.
Neni 29
Hyrja ne fuqi
5. Annex 5: Proposal Form.
Article 28
Invalidity
5. Dodatak 5 Obrazac preporuka.
Član 28
Ukidanja
Entry into force of this Regulation shall Stupanjem na snagu ove Uredbe ukida se
invalidate the Regulation No. 03/2010 on Uredba Br. 03/2010, za Nagrade i
Awards and Decorations for the Kosovo Odlikovanja za Kosovske Snage Bezbednosti.
Security Force.
Article 29
Entry into force
Član 29
Stupanje na snagu
Kjo rregullore hynë ne fuqi shtatë (7) pas This Regulation shall enter into force seven (7) Ova Pravilnik stupa na snagu sedam (7) dana
nënshkrimit nga ana e Ministrit.
days after signature by the Minister.
posle potpisivanja od Ministra.
Datë: 19 /12 /2013
Ministri
Agim Çeku
Date: 19 /12 /2013
Datum:19 / 12 / 2013
Minister
Agim Çeku
13
Ministar
A
Čeku
Shtojca 1
Annex 1
Dodatak 1
Medalje që ndan Ministri i FSK-së
Medals awarded by the Minister of KSF
Medalje koje dodeljuje Ministar za KSB
Medalje Sherbim i shquar
Outstanding Service Medal
MedaljaIzuzetna služba
Medalje Pjesëmarrje në operacione
ndërkombëtare”
Participationin International Operations”
Medal
Medalja Učestvovanje u međunarodnim
operacijama
1
Medalje“Arritje e jashtëzakonshme
Outstanding Achievement” Medal
Medalja"Izvanredna dostignu a"
Medalje që ndan KOM-FSK-së
Medals awarded by COMKSF
Medalje koje dodeljuje KOMKSB
Medalje Njësi e dalluar
Distinguished Unit Medal
Medalju Izuzetna jedinica
Medalje shërbim vetëmohues
Medal selfless service
Medalju za nesebicnu sluzbu
Medalje Shpëtoi jetë
Medal Saveing life
Medalju Spasio zivot
Medalje Komandanti
Medal the Commander
Medalja Komandant
Medalje e karrierës
Career Medal
Medalja karijere
Medalje për rezultate të larta në
përvetësimin e programit
mësimor.
Medal High results in the
acquisition of the curriculum
Medalju Za sticanje visokih
rezultata u nastavnom programu
2
Medalje Qitës i dalluar
Medal Expert marksmaship
Medalju Istaknuti srelac
Shtojca 2
Annex 2
Dodatak 2
SHIRITAT E MEDALJEVE
MEDAL RIBBONS
TRAKE MEDALJA
MEDALJE QË JEP MINISTRI I FSK
MEDALS AWARDED BY THE KSF MINISTER
MEDALJE KOJE DODELJUJE MINISTAR ZA KSB
Shiriti i medaljes “Shërbim i shquar”
“Outstanding Service” Medal ribbon
Traka za medalju "Izuzetnu službu"
Shiriti i medaljes “Pjesëmarrje ne Operacione Ndërkombëtare”
“Participation in International Operations” Medal ribbon
Traka za medalju "Učestvovanje u Međunarodnim Operacijama."
Shiriti i medaljes :Arritje e jashtëzakonshme”
“Oustanding Achievment” Medal ribbon
Traka za medalju: "Izvanredna dostignu a"
SHIRITAT E MEDALJEVE QE NDAN KOMANDANTI I FSK
MEDAL RIBBONS AWARDED BY THE KSF COMMANDER
TRAKE MEDALJA KOJE DODELJUJE KOMANDANT KSB-a
Shiriti i medaljes “Njësi e dalluar”
“Distinguished Unit” Medal ribbon
Traka za medalju “Izuzetna jedinica"
Shiriti i medaljes “Shpëtoj jetë”
“Lifesaving” Medal ribbon
Traka za medalju "Spasio život".
Shiriti i medaljes se “Karrieres”
“Career” Medal ribbon
Traka za medalju "Karijere"
Shiriti i medaljes “Komandanti”
“Commander” Medal ribbon
Traka za medalju “Komandir”
3
Shiriti i medaljes për “Shërbim vetëmohues”
”Selfless Service” Medal ribbon
Traka za medalju "Požrtvovano služenje"
Shiriti i medaljes “Për rezultate te larta ne përvetësimin e programit mësimor”
Medal ribbon of "High Results in the Acquisition of the Curriculum''
Traka za medalju " Za visoke rezultate u saticanju obrazovnog programa”
Shiriti i medaljes “Qitës i dalluar”
"Expert Marksmanship” Medal ribbon
Traka za medalju " Istaknuti strelac "
4
Shtojca 3
Annex 3
Dodatak 3
CERTIFIKATAT PËR MEDALJET QË JEP MINISTRI I FSK
CERTIFICATES FOR MEDALS AWARDED BY THE KSF MINISTER
SERTIFIKATI ZA MEDALJE, KOE DODELJUJE MINISTAR ZA KBS
5
6
CERTIFIKATAT PËR MEDALJET QË JEP KOMANDANTI I FSK
CERTIFICATES FOR MEDALS PRESENTED BY THE KSF COMMANDER
SERTIFIKATI ZA MEDALJE, KOJE DODELJUJE KOMANDANT KBS-a
7
8
9
10
Shtojca 4
Anex 4
Dodatak 4
Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria –Vlada-Government
MINISTRI PËR FORCËN E SIGURISË SË KOSOVËS
NDANË
MIRËNJOHJE
Për
Emri dhe Mbiemri
Për kontributin e dhënë:
______________________________________________________________________________
Nënshkrimi
1
Datë
Shtojca 5 Formulari për Propozim
Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic Of Kosovo
Qeveria- Government-Vlada
Ministria për Forcën e Sigurisë së Kosovës
Ministarstvo za Kosovske Bezbednosne Snage
Ministry for the Kosova Security Force
MFSK/FSK
Data: _______________
PROPOZIM
1.
Medalja e propozuar;
2.
3.
Emri Mbiemri:
Data dhe vendi lindjes:
Nr. ID :
Adresa e vendbanimit:
4.
Statusi:
5.
Të dhënat për punësim/shërbim
6.
Medaljet/mirënjohjet e pranuara:
7.
Propozuesi:
1
a) Aktiv
b) Rezervë
c) Ndërkombëtar
d) Përsonel civile
f) të tjerë:
Njësia :
Detyra:
Grada:
Data e punësimit:
Grada:
Emri Mbiemri:
Pozita:
Vendoset stema e
njësisë prej nga vjen
propozimi për
medalje/mirënjohje
8. ARSYETIMI:
(Si arsyetim është e nëvojshme të bëhet përshkrimi i shkurtër i karrieres në FSK, pëshkruani rëndësinë
e shkakut për çka propozohet për medalje/mirënjohje).
Autoriteti Aprovues
Aprovohet
Nuk Aprovohet
Emri
Rangu
Titulli
Nënshkrimi
2
Dodatak 5 Obrazac za predlog
Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic Of Kosovo
Qeveria- Government-Vlada
Ministria për Forcën e Sigurisë së Kosovës
Ministarstvo za Kosovske Snagr Bezbednost
Ministry for the Kosova Security Force
Postavlja se grb
jedinice iz koje
dolazi predlog za
medalju/ zahvalnost
MKSB/KSB
Datum: _______________
PREDLOG
1.
Predložena medalja/zahvalnost;
2.
3.
Ime i Prezime:
Datum rođenja:
Br. ID :
Adresa prebivališta:
4.
Status:
5.
Podaci o zapošljavanju/službi:
6.
Dobijene medalje/ zahvalnost:
7.
Predlagač:
a) Aktivan
b) Rezerva
c) Međunarodni
d) Civilno osoblje
f) drugo:
Jedinica:
Dužnost:
Čin:
Datum zaposlenja:
Čin
Ime i Prezime:
Položaj:
3
8. OBRAZLOŽENJE:
(Kratak opis karijere u KSB je potrebno za obrazloženje, opisati značaj razloga zašto se predlaže za medalje/
zahvalnost).
Organ odobravanja
Odobreno
Nije odobreno
Ime
Čin
Titula
Potpis
4
Annex 5 –Proposal
Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic Of Kosovo
Qeveria- Government-Vlada
Ministria e Forcës së Sigurisë së Kosovës,
Mini starstvo za Kosovske Bezbednosne Snage,
Ministry for the Kosova Security Force
MKSF/KSF
Date: _______________
PROPOSAL
1.
Proposed medal/gratitude
2.
3.
First & Last Name:
Date and place of birth :
ID No.:
Residence Address :
4.
Status:
5
Employment/service data
6.
Received medals/gratitude
7.
The proposer :
a) Active
b) Reserve
c) International
d) Civil personnel
f) Other:
Unit :
Duty:
Rank:
Employemnt :
Rank:
Name Surname:
Positionzita:
5
Place for insignia
of the medal/
gratitude
proposing unit
8. JUSTIFICATION:
( A short job description of career in KSF is necessary for the reasoning purpose; describe the
importance of the reason for medal/graditude proposal).
Approval Authority
Aprproved
Name
Rank
Title
Signature
6
Not approved
Download

(MFSK) - Nr. 05/2013 PËR MEDALJE DHE MIRËNJOHJE