Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Ministria e Punëve të Jashtme – Ministarstvo Inistranih Poslova – Ministry of Foreign Affairs
Departamenti i Financave dhe Shërbimeve të Përgjithshme
Divizioni i Personelit - Divizija Personela (Osoblja) – Personel Division
___________________________________________________________________________________________
Bazuar në Ligjin për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës dhe Rregulloren Nr.02/2010 neni
4 paragrafi 5 dhe neni 15 për të Rregullores Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil dhe
nenit 4 dhe 5 të Rregullores për Avancimin në Karrierë të nëpunësve Civil, Ministria e Punëve
të Jashtme, shpall:
KONKURS INTERN - I BRENDSHËM
1. Një (1) Udhëheqës i Departamentit për Financa dhe Shërbime të Përgjithshme
Departamenti / Zyra: DEPARTAMENTI I FINANCAVE DHE SHËRBIMEVE TË
PËRGJITHSHME
Nr. i referencës:
MPJ-SP/ DFSHP 001/1
Koeficienti:
10
Detyrat dhe përgjegjësitë
Mbikëqyr dhe udhëheq Departamentin e Financave dhe Shërbimeve të Përgjithshme dhe
divizionet përkatëse të Departamentit;
Menaxhon dhe mirëmban informatat për burimet njerëzore të Ministrisë, asiston me
organizimin e brendshëm, ofron mbështetje administrative, logjistike;
Siguron zbatimin e procedurave për përzgjedhjen dhe punësimin e personelit të
kualifikuar, në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe mirëmban dosjet e stafit te MPJ-se.
Koordinon dhe udhëheq punën e përgatitjes së projekt buxhetit për MPJ dhe misionet
diplomatike/konsullore, për çdo vit buxhetor në bazë te udhëzimeve nga MF-ve;
Mbikëqyrë shpenzimet buxhetore, zbatimin e LMFPP-se, raportimet e buxhetitshpenzimeve javore, mujore dhe vjetore, përgatitjen e pasqyrave financiare, mirëmbajtjen
dhe raportimin e pasurisë se MPJ-se;
Zhvillon dhe mbikëqyrë zbatimin e politikave dhe procedurave buxhetore dhe financiare
në MPJ dhe Misionet Diplomatike\Konsullore;
Koordinon zbatimin dhe kryerjen me kohë të detyrimeve financiare të MPJ-së;
Menaxhon në mirëmbajtjen e pajisjeve të TI-së dhe ofron shërbime të TI-së përmes
Divizioneve përkatës të TI dhe shërbimeve logjistike;
Mbikëqyrë dhe zbaton udhëzimet dhe rregulloret në fuqi rreth shërbimeve logjistike dhe
përdorimin e automjeteve të MPJ-së dhe misioneve diplomatike/konsullore.
Menaxhon sistemin e arkivit dhe dokumentet e brendshme të Ministrisë në bashkëpunim
me misionet diplomatike/konsullore;
Mbështet punën e të gjitha drejtorive në MPJ, duke dhënë mendimin profesional për akte të
ndryshme administrative, financiare të cilat kanë aspektin dhe efektin e tyre në kryerjen e të
gjitha obligimeve zyrtare.
Kryen detyra tjera lidhur me vendin e punës, sipas kërkesës së mbikëqyrësit.
Kualifikimet dhe përvoja e punës:
Duhet të ketë Diplomë Universitare në ekonomi, në drejtësi, në administratë biznesi/ publike,
ose ekuivalente;
Duhet të ketë së paku shtatë (7) vite përvojë pune profesionale së paku (4) vite përvojë pune në
vendet udhëheqëse në lëmin përkatëse ose të ngjashme;
Njohja e shkëlqyeshme e gjuhës Shqipe, Angleze dhe Serbe janë të obligueshme, gjuhët të tjera
janë të mirëseardhur;
Njohja e punës me kompjuter, përpunimi i teksteve, formimi i tabelave, përpunimi i bazave të
dhënave dhe interneti janë të obligueshme;
Shkathtësitë e kërkuara
Duhet të ketë aftësi në menaxhimin e Departamentit;
Duhet të ketë shkathtësi të shkëlqyeshme analitike si dhe shkathtësi ndër njerëzore;
Duhet të jetë në gjendje të punojë nën presion, të ketë etikë të lartë të punës dhe shkallë të lartë
integriteti, të jetë i gatshëm të punojë jashtë orarit;
Aftësi udhëheqëse, motivuese, komunikuese, menaxhim të performancës dhe aftësi për punë
ekipore;
Aftësi ndërpersonale për arritjen e rezultateve;
Njohuri të duhura për mbikëqyrje efektive të punës profesionale të kryer nga vartësit;
Qasje fleksibile ndaj organizimit dhe mbikëqyrjes së punës së departamentit për zgjidhjen e
problemeve profesionale dhe organizative të rëndësishme për institucionin;
Të jetë i gatshëm të punoj me orar fleksibil të punës;
2. Një (1) Udhëheqës i Departamentit të Protokollit te Shtetit
Departamenti / Zyra: DEPARTAMENTI I PROTOKOLLIT TE SHTETIT
Nr. i referencës:
MPJ-SP/ 001/01
Koeficienti:
10
Detyrat dhe përgjegjësitë
Planifikon ekzekuton dhe përkrahë një fushë te gjerë të funksioneve Ceremonial dhe zyrtare të
organizuara nga presidenti, kryeministri apo anëtaret e rangut të lartë të Qeverisë së Kosovës;
Organizon dhe Koordinon pjesëmarrjen e korit diplomatike në ngjarje të veçanta dhe publike
siç janë: sesionet e asamblesë, inaugurimet, varrimet dhe ceremonitë e tjera;
Mirëmban rregullin e preseancës së qeverisë së Kosovës ( rregullin e rëndësisë së anëtarëve të
saj);
Planifikon, rregullon dhe ekzekuton programe te detajuara për vizitat e shefave te shtetit;
Merr rolin ne planifikim logjistike te çdo aktiviteti duke filluar nga takimet bilaterale me
presidentin, kryeministrin dhe vizitat zyrtare dhe shtetërore, takimet dhe samitet e nivelit
ndërkombëtar;
Punon me stafin e ambasadave te vendit qe vizitohet për te krijuar orar te detajuar, nga fillimi
deri ne fund dhe siguron vazhdimësinë e vizitave te suksesshme duke marre parasysh te gjitha
traditat kulturore dhe tradicionale;
Ndihmon dhe ndjeke delegacionet presidenciale dhe merr pjese ne ngjarjet e tyre duke
udhëtuar jashtë vendit, përfshirë edhe aranzhimin e heshtjeve te shtypit ndërmjet Ministrisë se
Punëve te Jashtme, presidencës dhe përfaqësuesve te jashtëm;
Te gjitha aktivitete qe kane te bëjnë me akreditimin e ambasadoreve dhe zyrtareve te tjerë te
caktuar diplomatik dhe konsullor ne misionet ne Prishtine;
Mbikëqyr determinin e mundësisë se zyrtareve dhe punëtoreve diplomatik dhe konsullore sa i
përket privilegjeve dhe imuniteteve dhe dhënien e kredencialeve te duhura;
Ne konsultim dhe koordinim me ministritë dhe agjencitë e tjera te Republikës se Kosovës,
administron programin e politikave dhe procedurave sa i përket imuniteteve dhe detyrimeve te
përfaqësuesve te jashtëm te Kosovës;
Siguron këshilla dhe ndihme për misionet diplomatike sa i përket themelimit te misioneve te
reja diplomatike dhe konsullore ne Kosove;
Përgjigjet ne pyetjet e zyrtareve diplomatik dhe konsullor sa i përket kredencialeve dhe
çështjeve te tjera;
Akreditimin e zyrtareve diplomatik dhe konsullor te caktuar për misionet diplomatike
organizatat e tjera ndërkombëtare e tjera ne Kosove;
Përgatite listën e diplomatike. Mbanë shënime zyrtare sa i përket statusit te zyrtareve
diplomatik dhe konsullore te te gjitha qeverive te huaja te akredituara apo te pranuara ne
Kosove, anëtareve te stafit te tyre, dhe te gjithë punëtoret e organizatave publike
ndërkombëtare ne Kosove;
Kryen detyra tjera lidhur me vendin e punës sipas kërkesës se mbikëqyrësit.
Kualifikimet dhe përvoja e punës:
Të ketë kualifikimin universitar në shkenca shoqërore, të preferueshme drejtësi dhe shkenca
politike:
Së paku shtat (7) vjet përvojë pune, duke përfshirë katër (4) vite përvojë pune në vende
udhëheqëse:
Shkathtësitë e kërkuara
Shkathtësi të shkëlqyeshme negocimi, shkathtësi analitike dhe komunikimi :
Të ketë përvojë hulumtuese aftë analizimi dhe përpunimi të informatave:
Të ketë aftësi të shkëlqyera ndër-personale, të jetë në gjendje të punoj nën trysni, të ketë etik të
lartë të punës dhe shkallë të lartë integriteti:
Njohuri të mira të gjuhës shqipe, serbe dhe angleze:
Njohje të mirë fushën e protokollit (Ceremonialit) dhe të legjislacionit ndërkombëtar :
Shkathtësi dhe njohuri të dëshmuara të ofrimit të shërbimeve dhe udhëzimeve në përcaktimin e
zgjidhjeve të duhura në të gjitha aspektet:
Të ketë aftësi të punës ekipore për të krijuar raporte pune ndër personale të shkëlqyeshme:
Të ketë shkathtësi të dëshmuara dhe efektive të komunikimit me shkrim dhe me gojë:
Aftësi të dëshmuara për punë të pavarur me ambasadat e huaja te akredituara në Kosovë:
Aftësi për të kuptuar shpejtë informacionin e ndëllikuar, në mënyrë të shpejtë të arrijë të kyçet
në tema dhe çështje, dhe të përcjell në mënyrë efektive informacionet e ndërlikuara:
Vendim-marrësi efektiv, iniciues, i gatshëm të marr përgjegjësi dhe të shfrytëzojë iniciativën e
tij\saj:
Të ketë shkathtësi të shkëlqyeshme të organizimit, të jetë në gjendje që të krijojë përparësi
bashkëpunimi me stafin e departamentit te protokollit, në mënyrë efektive duke punuar në një
ambient në n presion.
16. Karakteristikat e pazakonta të mjedisit të punës, nëse ka (p.sh rreziqet e jashtëzakonshme në
vendin e punës, presionet fizike ose rreziqet nga ekspozimi ndaj substancave të rrezikut ose
përdorimi i pajisjeve që paraqesin rrezik dhe të cilat rezultojnë nga natyra e vendit të punës ose
vendndodhja e vendit të punës)
-Rreziku gjatë vizitave të delegacioneve të larta shtetërore. Si rrezik potencial mund të
konsiderohet sulmi ndaj delegacioneve te larta shtetërore që vizitojnë Kosovën dhe rreziku në
komunikacion gjatë përcjelljes së delegacioneve të larta.
3. Një (1) Zëvendës Drejtor i Përgjithshëm
Departamenti / Zyra: DREJTORIA E PERGJITHSHME
Nr. i referencës:
MPJ- ZDP/001/02
Koeficienti:
9.5
Detyrat dhe përgjegjësitë
Me kërkesë te Drejtorit te Përgjithshëm, bashkërendimi i detyrave dhe punëve për
departamentet politike brenda MPJ-se;
Sipas kërkesës së Drejtorit të Përgjithshëm, lehtëson komunikimin ndërmjet ambasadave
dhe misioneve diplomatike me Ministrinë e Punëve të Jashtme;
Siguron menaxhimin ditor të njësive dhe duke respektuar prioritetet e çështjeve kryesore dhe
duke siguruar që këto prioritete t’iu nënshtrohen veprimit të shpejtë dhe efikas;
Mbikëqyrë dhe raporton për punën e këshillave nga lëmi i njësive vartëse të Drejtorisë së
Përgjithshme;
Të ndihmojë Drejtorin e Përgjithshëm në bashkëpunim me këshilltarët politik, rreth politikave
kryesore për Ministrin;
Sigurojë, që ministria të pranojë dhe analizojë informatat më të mira në dispozicion rreth
politikave të jashtme dhe qëllimeve të partnerëve dhe protagonistëve kryesorë të Kosovës;
Të krijojë marrëdhënie me përfaqësuesit e qeverive të huaja në Kosovë dhe jashtë vendit si
dhe me organizata ndërkombëtare dhe OJQ-të;
Të përfaqësojë Kosovën, siç kërkohet, në takimet ndërkombëtare pas aprovimit nga ana e
Drejtorit të Përgjithshëm;
Kryen detyra tjera lidhur me vendin e punës, sipas kërkesës së mbikëqyrësit.
Kualifikimet dhe përvoja e punës
Kualifikim Diplome Universitare dhe së paku gjashtë (6) vjet përvojë pune, duke përfshirë tri
(3) vite përvojë pune në vende udhëheqëse;
Shkathtësitë e kërkuara
Njohuri për institucionet dhe politikën ndërkombëtare dhe atë rajonale;
Njohuri të shkëlqyeshme (në të folur dhe të shkruar) të gjuhës shqipe, serbe dhe angleze, njohja
e gjuhëve tjera është përparësi;
Të ketë aftësi të mira analitike, aftësi për të përpiluar raporte, duhet te jetë në gjendje të punoj
nën presion, të ketë etikë pune dhe nivel të lartë integriteti;
Aftësi të shkëlqyer menaxheriale dhe ndërpersonale;
Të ketë qasje analitike ndaj zgjidhjes së problemeve;
Shkathtësi të fuqishme ndër-personale dhe të punuarit në ekip, të jetë i aftë për të inspiruar
ekipin e tij;
Të jetë i hapur ndaj ndryshimeve, ideve të reja dhe i orientuar drejt rezultateve.
Marrja dhe dorëzimi i aplikacioneve
Kohëzgjatja e emërimit është pa afat- të përhershme (e karrierës), për pozitat e shpallura me
këtë konkurs;
Formularët zyrtar për aplikim merren në Zyrën e Personelit të MPJ-së, zyra nr. 011, ndërtesa e
ish-Eulexit (rruga Luan Haradinaj p.n.), gjithashtu mund të tërhiqen edhe nga ueb faqja e
internetit të MPJ-së.
Aplikacionet e plotësuara së bashku me kopjet e dëshmive për kualifikimet e nevojshme
arsimore, përvojën e punës, kurset e ndjekura, referencat dhe Vërtetimin nga Gjykata që personi
nuk është nën hetime etj. dorëzohen:
Drejtpërdrejtë në Zyrën e Personelit të MPJ-së
Aplikacioni i dorëzuar pas afatit, i pakompletuar dhe i plotësuar gabueshëm, do të
konsiderohet i pavlefshëm dhe nuk do të merret në konsiderim.
Kandidatët duhet të dorëzojnë aplikacione me të dhëna të sakta. Në rast të mosplotësimit të
këtyre kërkesave ose ofrimit të informatave jo të sakta, aplikacioni refuzohet, gjithashtu
përdorimi i formularëve jozyrtar rezulton në refuzimin e menjëhershëm të aplikimit.
Kohëzgjatja e emërimit-punësimit bëhet në përputhje me LSHCK, Rregulloren për Rekrutimin
në Shërbimin Civil.
Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e shkurtër/ngushtë do të kontaktohen.
Konkursi mbetet i hapur 8 ditë nga dita e publikimit dhe do të jetë i hapur nga data: 28.01.2015,
deri më 04.02.2014, në ora 16.00.
Për informata shtesë mund të kontaktoni Zyrën e Personelit të MPJ-së, në telefonin: 038 213 998
dhe 038 212 366.
Konkursi dhe kërkesa për punësim janë të publikuara edhe në ueb-faqen
www.mfa-ks.net.
e Ministrisë:
“Shërbimi Civil i Kosovës ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë Zyrtarët në
Institucionin e Republikës së Kosovës”
INTERNI KONKURS – UNUTRAŠNJI
1. Jedan (1) Rukovodilac Odeljenja za finansije i opšte poslove
Odeljenje / Kancelarija: ODELJENJE ZA FINANSIJE I OPŠTE POSLOVE
Referentni br.:
MPJ-SP/ DFSHP 001/1
Koeficijent:
10
Obaveze i odgovornosti
Nadgleda i rukovodi Odeljenjem za finansije i opšte poslove i relevantne divizije Odeljenja;
Upravlja i održava informacije za ljudske resurse Ministarstva, pomaže u unutrašnjoj
organizaciji, pruža administrativnu podršku, logističku podršku;
Obezbeđuje sprovođenje procedura za odabiranje i zapošljavanje kvalifikovanog osoblja, u
skladu sa važećim zakonodavstvom i održava dosijee osoblja MIP-a.
Koordinira i rukovodi radom na pripremanju nacrta budžeta MIP-a i diplomatske/konzularne
misije, za svaku budžetsku godinu na osnovu uputstava od strane MF-a;
Nadgleda budžetske rashode, sprovođenje ZUJFO-a, izveštavanja budžeta – nedeljne, mesečne i
godišnje rashode, pripremanje finansijskih pregleda, održavanje i izveštavanje imovine MIP-a;
Razvija i nadgleda sprovođenje politika i budžetskih i finansijskih procedura u MIP i
Diplomatskim\konzularnim misijama;
Koordinira sprovođenje i pravovremeno obavlja finansijske obaveze MIP-a;
Upravlja održavanje IT opreme i pruža usluge IT-a kroz odgovarajuće divizije IT-a i logističnih
usluga;
Nadgleda i sprovodi važeća uputstva i uredbe u vezi sa logističnim uslugama i korišćenje
vozila MIP-a i diplomatske/konzularne misije.
Upravlja sistemom arhive i unutrašnjom dokumentacijom Ministarstva u saradnji sa
diplomatskim/konzularnim misijama;
Podržava rad svih odeljenja u MIP-u, davanjem profesionalnog mišljenja za različite
administrativne, finansijske akte koje imaju njihov aspekat i efekat u obavljanju svih službenih
obaveza.
obavlja i druge poslove u vezi sa radnim mestom, prema zahtevu nadzornika.
Kvalifikacije i radno iskustvo:
Treba da ima Univerzitetsku diplomu ekonomskog fakulteta, pravnog fakulteta, u
javnoj/poslovnoj administraciji, ili ekvivalentno;
Treba da ima najmanje sedam (7) godina profesionalnog radnog iskustva, četiri (4) godina
radnog iskustva na rukovodećim pozicijama u struci ili slično;
Odlično poznavanje Albanskog, Engleskog i Srpskog jezika je obavezno, ostali jezici su
dobrodošli;
Poznavanje rada na računaru, obrada tekstova, formiranje tabela, obrada baza podataka i
interneta su obavezna;
Potrebne veštine
Treba da ima veštine u upravljanju Odeljenjem;
Treba da ima odlične analitičke veštine i međuljudske veštine;
Treba da bude u stanju da radi pod pritiskom, da ima visoku radnu etiku i visok stepen
integriteta, da bude u stanju da radi prekovremeno;
Liderske, motivacione, komunikativne veštine, upravljanje učinkom i sposobnost timskog rada;
Međuljudske sposobnosti za postizanje rezultata;
Adekvatno znanje za efektivno nadgledanje profesionalnog rada za obavljanje podređenih;
Fleksibilan pristup prema organizovanju i nadgledanju rada odeljenja za rešavanje
profesionalnih i organizacionih problema koji su značajni za instituciju;
Da bude spreman da radi sa fleksibilnim radnim vremenom;
2. Jedan (1) Rukovodilac Odeljenja za državni protokol
Odeljenje / Kancelarija: ODELJENJE DRŽAVNOG PROTOKOLA
Referentni broj:
MPJ-SP/ 001/01
Koeficijent:
10
Obaveze i odgovornosti
Planira, izvršava i podržava široku oblast svečanih i službenih funkcija koje se organizuju od
strane predsednika, premijera ili članova visokih pripadnika Vlade Kosova;
Organizuje i koordinira učešće diplomatskog kora u posebnim javnim događajima, kao što su:
sednice skupštine, inauguracije, sahrane i ostale ceremonije;
Održava regulisanje sednice vlade Kosova (pravilo o značaju njenih članova);
Planira, reguliše i izvršava detaljne programe za posete šefova država;
Uzima ulogu u logističnom planiranju svake aktivnosti, počev od bilateralnih sastanaka sa
predsednikom, premijerom i službenim i državnim posetama, sastanke i samite na
međunarodnom nivou;
Radi sa osobljem ambasada zemalja koja se posećuju u cilju regulisanja detaljnog rasporeda, od
početka do kraja i obezbeđuje kontinuitet uspešnih poseta uzimajući u obzir sve kulturne i
tradicionalne tradicije;
Pomaže i prati predsedničkim delegacijama i učestvuje u njihovim dešavanjima putujući u
inostranstvo, uključujući i aranžiranje konferencijske tišine između Ministarstva Inostranih
Poslova, predsedništva i spoljnih predstavnika;
Sve aktivnosti koje se odnose na akreditaciju ambasadora i ostalih određenih diplomatskih i
konzularnih zvaničnika u misijama u Prištini;
Nadgleda determinaciju mogućnosti zvaničnika i diplomatskih i konzularnih zvaničnika u
smislu privilegija i imuniteta i u vezi davanja odgovarajućih akreditacija;
U konsultaciji i koordinaciji sa ministarstvom i ostalim agencijama Republike Kosovo,
administrira program politika i procedura u smislu imuniteta i obaveza inostranih
predstavnika Kosova;
Pruža savete i pomoć diplomatskim misijama u smislu osnivanja novih diplomatskih i
konzularnih misija na Kosovu;
Odgovara na pitanja diplomatskih i konzularnih zvaničnika u smislu akreditacija i ostalih
pitanja;
Akreditaciju diplomatskih i konzularnih zvaničnika koji su određeni za diplomatske misije,
ostale međunarodne organizacije na Kosovu;
Priprema diplomatski spisak. Održava službenu evidenciju o statusu diplomatskih i
konzularnih zvaničnika svih inostranih vlada koje su akreditovane ili prihvaćene na Kosovu,
članove njihovog osoblja, kao i sve radnike javnih međunarodnih organizacija na Kosovu;
Obavlja i druge obaveze u vezi sa radnim mestom prema zahtevu nadzornika.
Kvalifikacije i radno iskustvo:
Treba da ima Univerzitetsku kvalifikaciju u društvenim naukama, poželjan je Pravni fakultet i
Političke nauke:
Najmanje sedam (7) godina radnog iskustva, uključujući četiri (4) godine radnog iskustva u
vodećim zemljama:
Potrebne veštine
Odlične pregovaračke veštine, analitičke i komunikacione veštine:
Da ima istraživačko iskustvo, sposobnosti analiziranja o obrađivanja informacija:
Da ima odlične međuljudske sposobnosti, da bude u stanju a radi pod pritiskom, da ima visoku
radnu etiku i visok stepen integriteta:
Dobro poznavanje albanskog, srpskog i engleskog jezika:
Da poznaje dobro oblast protokola (svečanosti) i međunarodnog zakonodavstva:
Proverene veštine i znanja u pružanju usluga i uputstava u određivanju odgovarajućih rešenja u
svim aspektima:
Da ima sposobnosti timskog rada radi stvaranja odličnih radnih međuljudskih odnosa:
Da ima proverene i efektivne veštine pisanog i usmenog komuniciranja:
Proverene sposobnosti za samostalan rad sa stranim ambasadama koje su akreditovane na
Kosovu:
Sposobnost brzog shvatanja kompleksne informacije, da veoma brzo uspe da se uključi u
temama i pitanjima, i da na efektivan način prati kompleksne informacije:
Efektivan donosilac odluka, inicijator, spreman da preuzme odgovornost i da iskoristi svoju
inicijativu:
Da ima odlične organizacione sposobnosti, da je u stanju da uspostavi prednost saradnje sa
osobljem odeljenja protokola, na efektivan način radeći u ambijentu pod pritiskom.
16. Neobične karakteristike radne sredine, ukoliko postoje (npr. vanredni rizici na radnom
mestu, fizičke profesije ili rizici od izloženosti od prema supstancijama rizika ili korišćenja
opreme koja predstavlja rizik i koja su posledica prirode radnog mesta ili lokacije radnog mesta)
-Rizik tokom poseta visokih državnih delegacija. Kao potencijalan rizik se može smatrati napad
na visoke državne delegacije koje posećuju Kosovo i rizik u komunikaciji tokom praćenja
visokih delegacija.
3. jedan (1) Zamenik Generalnog direktora
Odeljenje / Kancelarija: GENERALNA DIREKCIJA
Referentni br.:
MPJ- ZDP/001/02
Koeficijent:
9.5
Obaveze i odgovornosti
Na zahtev Generalnog direktora, koordinacija obaveza i zadataka za politička odeljenja u
okviru MIP-a;
Na zahtev Generalnog direktora, olakšava komunikaciju između ambasada i diplomatskih
misija sa Ministarstvom Inostranih Poslova;
Obezbeđuje dnevno upravljanje i poštuje prioritete ključnih pitanja i osiguranjem da ovi
prioriteti podležu brzoj i efikasnoj radnji;
Nadgleda i izveštava o radu saveta u oblasti Opšteg odeljenja;
Da pomaže Generalnom direktoru u saradnji sa političkim savetnicima, u vezi ključnih politika
za Ministra;
Da se osigura da ministarstvo primi i analizira najbolje informacije na raspolaganju u vezi sa
inostranim politikama i ciljevima partnera i glavnih protagonista Kosova;
Da uspostavi odnose sa predstavnicima stranih vlada na Kosovu i izvan zemlje kao i
međunarodnim organizacijama i NVO-ima;
Da predstavi Kosovo, po potrebi, na međunarodnim sastancima nakon usvajanja od strane
Generalnog direktora;
Obavlja i druge obaveze u vezi sa radnim mestom prema zahtevu nadzornika.
Kvalifikacije i radno iskustvo
Kvalifikacija Univerzitetske diplome i najmanje šest (6) godina radnog iskustva, uključujući tri
(3) godine radnog iskustva na rukovodećim mestima;
Potrebne veštine
Znanja o institucijama i međunarodnoj i regionalnoj politici;
Odlično poznavanje (usmeno i pismeno) albanskog, srpskog i engleskog jezika, poznavanje
ostalih jezike predstavlja prednost;
Da ima dobre analitičke sposobnosti, sposobnosti da obradi izveštaje, treba da bude u stanju da
radi pod pritiskom, da ima radnu etiku i visok nivo integriteta;
Odlične menadžerske i međuljudske sposobnosti;
Da ima analitičan pristup za rešavanje problema;
Jake međuljudske veštine i timski rad, da bude sposoban da inspiriše njegovu ekipu;
Treba da bude otvoren prema promenama, novim idejama i da bude orijentisan prema
rezultatima.
Preuzimanje i podnošenje aplikacija
Trajanje imenovanja je neodređeno – stalno (karijerino), za sve pozicije objavljene ovim
konkursom;
Zvanični formulari za apliciranje se mogu preuzeti u Kancelariji za ljudske resurse u MIP-u,
kancelarija br. 011, bivša zgrada Eulex-a (ulica Luan Haradinaj b.b.) i takođe se mogu preuzeti i
iz internet veb stranice MIP-a.
Popunjene aplikacije, zajedno sa kopijama o dokazivanju odgovarajućih obrazovnih
kvalifikacija, radnog iskustva, pohađanih kurseva, preporukama i Sudskom potvrdom da lice
nije pod istragom, itd, mogu se dostaviti:
Direktno u Kancelariji za ljudske resurse MIP-a
Neblagovremene, nepotpune i pogrešno popunjene aplikacije smatraće se nevažećim i neće biti
razmatrane.
Kandidati treba da dostave aplikacije sa tačnim podacima. U slučaju neispunjenja ovih uslova ili
davanja netačnih informacija, aplikacija se odbija, isto tako korišćenje nezvaničnih formulara
rezultiraće neposrednim odbijanjem aplikacije.
Trajanje imenovanja – zapošljavanja se obavlja u skladu sa KZCS, Uredbom za regrutovanje
civilne službe.
Biće kontaktirani samo kandidati koji budu ušli u uži krug.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja i biće otvoren od dana: 28.01.2015, do
04.02.2015, u 16.00 časova.
Za dodatne informacije možete kontaktirati Kadrovsku kancelariju MIP-a, na broju telefona: 038
213 998 i 038 212 366.
Konkurs i aplikacija za posao objavljeni su u veb stranici Ministarstva: www.mfa-ks.net.
“Kosovska civilna služba pruža jednake mogućnosti zapošljavanja svim zvaničnicima u
institucijama Republike Kosovo”
Download

KONKURS INTERN - I BRENDSHËM 1. Një (1)