AKCIONARSKO DRUŠTVO “AGROBAČKA” u restrukturiranju, BAČ
Za: Godišnju skupštinu akcionara
PREDMET: Izveštaj o radu Odbora direktora za poslovnu 2012/2013. godine
Polazeći od činjenice da je sastav članova Odbora direktora nepromenjen od imenovanja na godišnjoj skupštini
akcionara održanoj 25.06.2012. godine ovaj dokument predstavlja izveštaj o poslovanju u 2012/2013. godini koji
u sebi sublimira sve okolnosti od uticaja na poslovanje koje se odvijalo tokom 2012. i 2013. Godine.
1.
RAD ODBORA DIREKTORA
Odbor direktora je u 2012. i 2013. godini brojao 3 člana a predsednik Odbora direktora je g-din Zlatomir Popović.
Odbor direktora je svoj rad u 2012. godini obavljao u 4 sednice, dok je u 2013. godini obavljao u 7 sednica, što je
ukupno 11 sednica na kojima su donošene razne odluke koje se tiču poslovanja preduzeća.
One odluke koje se naročito ističu po važnosti za poslovanje Društva su:
1. Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Odbora direktora;
2. Odluka o primanju jednog radnika na odredjeno i jednog na neodredjeno vreme u radni odnos;
3. Odluka o investicionom ulaganju u objekat na Divčibarama;
4. Odluka o setvenom planu za agro 2013. godinu;
5. Odluka o prodaji polovnog pluga “Vogel Noot” firmi AD “Vojvodina” u restrukturiranju Starčevo;
6. Odluka o prodaji nadzemnog dela zalivnog sistema za navodnjavanje;
7. Odluka o donosenju privremene mere za uvodjenje u posed;
8. Odluka o donosenju tuzbe za naknadu stete po tužbi za poništaj Ugovora o kupoprodaji Vile
Gordana u Sutomoru;
9. Odluka o knjizenju popisa na dan 31.12.2012. godine;
10. Odluka o nabavci teške drljače šest krila, 6,6 metara sa daskom i valjcima od isporučioca MR
„Tupanjac“ MD Futog;
11. Odluku o zakazivanju Redovne Skupštine akcionara za 28.06.2013.godine u 14h i
12. Odluku o zakazivanju Vanredne Skupštine akcionara za 04.07.2013.godine u 13h.
AD “Agrobačka” u restrukturiranju Bač nema podnetih zahteva za poništaj nijedne odluke Odbora direktora.
AD “Agrobačka” u restrukturiranju Bač nije imala niti jednu krivičnu prijavu.
2.
PRAVO, LJUDSKI RESURSI I ADMINISTRACIJA
S obzirom da je Preduzeće organizovano u pravnoj formi otvorenog akcionarskog društva, upravljanje
Preduzećem u 2012. godini se ostvarivalo preko Skupštine akcionara, Odbora direktora i Izvršnog direktora.
Tokom 2012. godine, održana je 1 (jedna) redovna sednica skupštine akcionara. Na skupštini su donete odluke iz
zakonom utvrđene nadležnosti, i to sledeće:
1.
2.
3.
4.
Imenovanje Komisije za glasanje;
Izbor predsednika Skupštine i dva overivača zapisnika;
Usvajanje Poslovnika o radu skupštine akcionara;
Usklađivanje Društva sa Zakonom o privrednim društvima:
 Donošenje Odluke o usklađivanju Osnivačkog akta;
 Donošenje Odluke o usvajanju Statuta Društva;
5. Usvajanje predloga godišnjih finansijskih izveštaja sa izveštajem revizora za 2011. godinu i donošenje
Odluke o izboru revizora za 2012. godinu
6. Usvajanje Izveštaja o radu Upravnog i Nadzornog odbora;
7. Usvajanje Izveštaja o radu Generalnog direktora;
8. Odluka o razrešenju članova Upravnog i Nadzornog odbora;
9. Odluka o imenovanju članova Odbora direktora i
10. Odluka o naknadama za članove za rad direktora u Odboru direktora.
1
U toku 2012. godine Preduzeće je imalo 10 (deset) zaposlenih na neodređeno vreme i 9 (devet) na određeno
vreme.
Preduzeće ima 173 (stosedamdesettri) broj sporova od kojih izdvajamo sledeće:
od sledećih se ističu bitne:
Parnice: 1. tužitelj AB a tuženi DOO Dukat
2. tužitelj AB tuženi ZK Produkt
Parnice: 1. tužitelj DOO Dukat, tuženi AB
2. tužitelj ZK Produkt, tuženi AB
Parnice: Došen Milan, Savić Milorad, i 11 drugih zakupaca zemlje- u svim ovim predmetima je AB tužena
Najopasnije za AB su radni sporovi, jer potraživanja iz ovih sporova bez kamata su oko 70.000.000,00
S poštovanjem,
2
Download

MK GROUP doo Beograd