Akcionarsko društvo DOLOVO u restrukturiranju
26227 DOLOVO, Kralja Petra Prvog 1
Telefon/faks: 013/634-270; Matični broj: 8047685; PIB 100593228
Dolovo,________2013.g.
Broj:
_______/2013
PREDMET:
PREDLOG
ODLUKA O POKRIĆU GUBITKA PO
FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU ZA 2012 GODINU
Iskazani gubitak u završnom računu za 2012. godinu u iznosu od 23.874.606,71 dinara, pokriće
se iz:
1. Deo iskazanog gubitka za 2012. godinu u iznosu od 20.464.714,17 dinara će se pokriti iz
neraspoređene dobiti iz ranijih godina u iznosu od 20.464.714,17 dinara
2. Ostali deo gubitka pokriće se iz poslovanja u narednim godinama, a po Odluci Skupštine
akcionara u AD „Dolovo u restruktuiranju“
OBRAZLOŽENJE
U skladu sa Članom 31. stav 3. Zakona o računovodstvu i reviziji obaveznici revizije su
dužni da dostave odluku o raspodeli dobiti, odnosno pokriću gubitka po redovnom godišnjem
finansijskom izveštaju, ako je odlučeno da se dobit rasporedjuje, odnosno da se vrši pokriće
gubitka.
Saglasno gore navedenom Skupština akcionara AD „Dolovo“ u restrukturiranju je
utvrdila da ostvaren gubitak u poslovanju za 2012. godinu u iznosu od 23.874.606,71 dinara, da je
iznos nerasporedjene dobiti iz ranijih godina iskazan u iznosu od 20.464.714,17 dinara.
Shodno ovome, Skupština je donela odluku da iskazana dobit iz ranijih godina u
celokupnom iznosu služi za pokriće gubitka ostvarenog u 2012 godini, a da se razlika
nepokrivenog gubitka pokriva iz poslovanja u narednim godinama.
Promenu sprovesti nakon odluke Skupštine AD, u skladu sa Zakonom, počev od
01.05.2013. godine.
Predsednik odbora direktora
Slović Slobodan v.r.
Download

Odluka o pokricu gubitka