OBRAZLOŽENJE ISKAZANOG GUBITKA PO ZR ZA 2011.GODINU
Prema Zakonu o računovodstvu i prema Odluci o restrukturiranju Progres je bio u obavezi da
iz bilansa isknjiži sva potraživanja za koje postoje sudske odluke o ne naplativosti, za koja
postoje dokazi da ne postoji dužnik i za koja ne postoji dokument o usaglašenosti obaveza i
potraživanja, takođe da se sve vrednosti zaliha svedu na realnu tekuću vrednost.
Pored efekata kojima su ova knjiženja uticala na gubitak, gubitak je povećan i za obaveze
obračunate kamate po izvršnim sudskim presudama. Sve ove promene uticale su da se u
bilansu iskaže gubitak u iznosu od 1.341.369.000 dinara, a ostatak gubitka u iznosu od
197.942.000 dinara odnosi se na gubitak iz tekućeg poslovanja. U gubitku iz tekućeg
poslovanja amortizacija učestvuje sa 39%, a porezi i komunalni troškovi 21%.
S obzirom da se iskazani gubitak odnosi na poslove koji datiraju još iz 1990.godine, odlučeno
je da se knjigovodstveno iskazani gubitak pokrije iz neraspoređene dobiti ranijih godina i
raspoloživih rezervi iz ranijih godina.
Nakon čišćenja bilansa po završnom računu za 2011.godinu knjigovodstvena vrednost jedne
akcije iznosi 588,88 dinara.
Na osnovu iznetog obaveštavamo akcionare da je čišćenje bilansa bila zakonska obaveza
i da realna knjigovodstvena vrednost akcije na dan 31.12.2011. godine iznosi 588,88
dinara i da ona nema nikakve veze sa sadašnjom tržišnom cenom akcija na Beogradskoj
berzi.
Sadašnja tržišna cena akcije je posledica ukupnog stanja na finansijskom tržištu i odnosa
ponude i tražnje za svaku hartiju od vrednosti na tržištu. Za očekivati je da će posle usvajanja
programa restrukturiranja od strane Skupštine akcionara i cena akcija na berzi porasti.
Generalni direktor
Download

OBRAZLOŽENJE ISKAZANOG GUBITKA PO ZR ZA 2011.GODINU