Tehnohemija a.d.Beograd- u restrukturiranju ,
BEZBEDNOSNI LIST
BEZBEDNOSNI LIST u skladu sa Propisom EC 1907/2006.
i Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista (Sl. glasnik RS 81/10)
___________________________________________________________________
1. IDENTIFIKACIJA HEMIKALIJE I PODACI O LICU KOJE STAVLjA HEMIKALIJU U
PROMET
Ime proizvoda: FOSFORNA KISELINA
Datum izdavanja: 31.12.2013.
Upotreba hemikalije:
Informacije o proizvođaču: Tehnohemija a.d. Beograd – u restrukturiranju,
Viline vode 47, Beograd
Kontakt telefoni: +311(0)112763-636, +381(0)112751-122, +381(0)112751-392
Fax: +381(0)11 3293-148, +381(0)11 2751-392
E mail: [email protected], [email protected]
TELEFON ZA HITNE SLUČAJEVE:
CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA VMA
Crnotravska 17, 11000 Beograd
Kontakt telefon centra: 011-3608-440
Centrala VMA: 011-266-11-22, 011-266-27-55
_____________________________________________________________________
2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI
Klasifikacija prema EU Direktivi 67/548/EEC ili 1999/45/EC i Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju,
obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda (Sl. glasnik RS, 59/10 i 25/11)
C – korozivno
R – 34 izaziva opekotine
Klasifikacija prema Regulativi (EU) 1272/2008 i Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i
oglašavanju hemikalije i određnog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za
klasifikaciju i obeležavanje UN (Sl. glasnik RS, 64/10 i 26/11).
Korozija kože 1B – H314
Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka
Obeležavanje prema EU Direktivi 67/548/EEC ili 1999/45/EC i Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju,
obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda (Sl. glasnik RS, 59/10 i 25/11)
1
Tehnohemija a.d.Beograd- u restrukturiranju ,
BEZBEDNOSNI LIST
Piktogram opasnosti
C – korozivno
Oznaka(e) rizika (R):
R34
Izaziva opekotine
Oznaka(e) bezbednosti (S):
S1/2
S 22
Čuvati van domašaja dece
Čuvati odvojeno od hrane, pića i hrane
za životinje
U slučaju kontakta sa očima, odmah
isprati sa dosta vode i zatražiti lekarsku
pomoć
S 26
U slučaju nezgode ili zdravstvenih
tegoba, hitno zatražiti lekarsku pomoć
(ako je moguće pokazati etiketu)
S45
Obeležavanje prema Regulativi (EU) 1272/2008 i Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i
oglašavanju hemikalije i određnog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za
klasifikaciju i obeležavanje UN (Sl. glasnik RS, 64/10 i 26/11).
Piktogram opasnosti
Reč upozorenja: Opasnost
Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka
H314
Prevencija
Reagovanje
P260
P264
P280
P301+330+331
P303+361+353
P363
P304+340
P310
P321
P305+351+358
Skladištenje
Odlaganje
P405
P501
Ne udisati isparenja
Oprati ruke detaljno nakon rukovanja
Nositi zaštitne rukavice
Ako se proguta:Isprati usta.Ne izazivati povraćanje.
Ako dospe na kožu ili kosu: Hitno ukloniti/skinuti svu
kontaminiranu odeću.Isprati kožu/ kosu vodom/ istuširati se.
Oprati kontaminiranu odeću pre ponovne upotrebe.
Ako se udiše: Izneti povređenu osobu na svež vazduh i
obezbediti da se odmara u položaju koji ne ometa disanje.
Hitno pozvati Centar za kontrolu trovanja ili se obratiti
lekaru
/
Ako dospe u oči – ispiratii vodom nekoliko minuta.Ukloniti
sočiva ako postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa
ispiranjem
Skladištiti pod ključem
Odlaganje sadržaja i prazne ambalaže u skladu sa zakonom
Republike Srbije
Opasne supstance koje se moraju navesti na etiketi:
-
FOSFORNA KISELINA
2
Tehnohemija a.d.Beograd- u restrukturiranju ,
BEZBEDNOSNI LIST
3. SASTAV / INFORMACIJE O SASTOJCIMA
Klasifikacija
Supstanca
CAS broj
EC broj
DSD/DPD
GHS
Količina%
FOSFORNA KISELINA
7664-38-2
231-791-2
C ; R34
H314
<85
VODA
7732-18-5
231-791-2
/
/
>15
4. MERE PRVE POMOĆI
Opšti savet:
U slučaju udisanja:
U slučaju kontakta
sa kožom:
U slučaju kontakta
sa očima:
U slučaju
gutanja:
Medicinski savet:
Imati kod sebe ambalažu proizvoda, etiketu ili Bezbednosni list
prilikom pozivanja službi za hitne intervencije (policija, vatrogasci,
hitna pomoć), Centra za kontrolu trovanja VMA ili lekara, ili
odlaska na lečenje.
Izneti unesrećenog na svež vazduh. Ukoliko je disanje nepravilno ili
prestane, primeniti veštačko disanje. Pacijenta dobro utopliti i
ostaviti da miruje. Odmah pozvati lekara ili Centar za kontrolu
trovanja.
Nakon kontaminacije kože neophodno je odmah skinuti eventualno
kontaminiranu odeću i kožu obilno oprati vodom. Odmah se obratiti
lekaru. Kontaminiranu odeću pre ponovne upotrebe treba oprati.
Ako preparat dospe u oči neophodno je obilno ispiranje vodom u
trajanju od nekoliko minuta (uz otvorene očne kapke). Izvaditi
kontaktna sočiva. Odmah se obratiti lekaru.
Ako je preparat progutan, potrebno je isprati usta. Ne izazivati
povraćanje, odmah se obratiti lekaru.
Specifični protivotrov/antidot ne postoji. Tretira se simptomatski.
5. MERE ZAŠTITE OD POŽARA
Sredstva za gašenje: voda ili vodeni sprej. Vodeni sprej koristiti za hlađenje kontejnera. U požaru ili
u kontaktu sa metalima oslobađa zapaljivi gas vodonik!
Procedura: Udaljiti ljude sa mesta požara.Izolovati pozar i zabraniti ulaz nestručnim licima. Kloniti
se područija gde se dim ili gasovi mogu skupljati. Sve posude koje nisu zahvaćene požarom izneti van
ugrožene oblasti. Vodenim sprejom kontrolisati i obarati razvijena isparenja.
Specijalna zaštitna oprema za vatrogasce: koristiti opremu sa pozitivnim pritiskom za disanje (SCBA)
i kompletnu zaštitnu odeću. U suprotnom gasite požar sa sigurne udaljenosti.
6. MERE U SLUČAJU HEMIJSKOG UDESA
Koraci koji se moraju preduzeti ako se supstanca prolije:
Manje količine: Prikupiti proliveno ako je moguće i spemiti u odgovarajuće obeleženu posudu.
Veće količine: Obezbediti pumpu i odgovarajuće kontejnere. Videti tačku 13.
Izolovati oblast. Pogledati tačku 7- rukovanje za dodatne mere predostrožnosti. Razblažiti sa velikom
količinom vode, onda apsorbovati sa inertnim materijalom – pesak, ili neutralisati sa natrijum
karbonatom pa onda isprati vodom.
Udaljite sve osobe koje nisu stručno osposobljene i adekvatno zaštićene iz ugrožene oblasti. Stanite
suprotno od pravca duvanja vetra. Ako je izlivanje na zatvorenom prostoru obezbedite dodatnu
ventilaciju. Obavezno koristite odgovarajuću zaštitnu opremu.
3
Tehnohemija a.d.Beograd- u restrukturiranju ,
BEZBEDNOSNI LIST
Zaštita okoline: Sprečiti izlivanje zemljišta, kanala, kanalizacije, vodotokova i podzemnih voda. Videti
tačku 12. ekološke informacije.
7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE
Rukovanje: pažljivo uz svu zaštitnu opremu. Pri razblaživanju uvek dodavati kiselinu u vodu i to u
malim porcijama uz mešanje.
Skladištenje: u dobro zatvorenim kontejnerima, na hladnom i suvom mestu, izolovano od
nekompatibilnih supstanci (vidi tačku 10.). Ambalažu zatvoriti tako da se omogući izlazak
unutrašnjeg pritiska (npr.odvod za višak pritiska).
_____________________________________________________________________
8. KONTROLA IZLOŽENOSTI I LIČNA ZAŠTITA
Uputstva u slučaju izloženosti –
Granice izlaganja-1mg/m3
Kratkotrajno izlaganje: manje od 15 min 2mg/m3
Lična zaštitna oprema:
Zaštita disajnih organa: Potrebno ako nastaju pare/aerosol; filter P2- prema DIN 3181 za neorganske
gasove i pare
Zaštita ruku: Pri rukovanju potrebno je nositi odgovarajuće zaštitne rukavice. Izaberite rukavice
prema specifičnostima posla koji obavljate.
Zaštita očiju: Zaštitne naočare/zaštita za lice
Zaštita kože: Nositi zaštitno odelo. Izaberite opremu za zaštitu kože i tela prema specifičnostima posla
koji obavljate.
____________________________________________________________________
9. FIZIČKA I HEMIJSKA SVOJSTVA
Spoljni izgled:bezbojna viskozna tečnost
Miris:
pH vrednost: 100 gr fosforne kiseline na 1 litar vode ima pH 0,5
Tačka ključanja: 158 C
Tačka paljenja:/
Zapaljivost:/
Eksplozivna svojstva:/
Oksidujuća svojstva:
Napon pare: 2 hPa na 20 C
Relativna gustina:1,69-1,71
Rastvorljivost:
Rastvorljivost u vodi: potpuno rastvorljiv u vodi
Koeficijent raspodele u sistemu n-oktanol/voda:
Viskoznost: kinematička na 25C 30,5 mm2/s
Relativna gustina pare:3,4
Isparljivost:
Tačka samopaljenja:
_____________________________________________________________________
10. STABILNOST I REAKTIVNOST
Stabilno pod preporučenim uslovima skladištenja.
IZBEGAVATI: toplotu, direktnu sunčevu svetlost
Nekompatibilni meterijali: baze, metalni oksidi, metali, metalne legure
Opasni produkti razlaganja: sa metalima oslobađa zapaljivi gas vodonik
4
Tehnohemija a.d.Beograd- u restrukturiranju ,
BEZBEDNOSNI LIST
_____________________________________________________________________
11. TOKSIKOLOŠKI PODACI
Akutna oralna
toksičnost:
Nema podataka
Akutna dermalna
toksičnost:
Nema podataka
Akutna inhalaciona
toksičnost:
Nema podataka
Iritacija kože:
Izaziva teško oštećenje kože, crvenilo, bol, opekotine
Iritacija oka :
Rizik od teškog oštećenja oka
Iritacija resp. organa:
Može da izazove iritaciju , ali ne očekuje se opasnost od udisanja
ako se supstanca ne zagreva do visokih temperatura.
DSD/DPD klasifikacija R37
GHS klasifikacija H335
Dugoročna toksičnost:
Ne sadrži komponente koje ispoljavaju hroničnu toksičnost
Akutna toksičnost –
LC 50 ( udisanje, pacov)> 0.85 mg/lit
LC50( kozno, kunić): 2740 mg/kg
LC50( oralno, pacov): 1530 mg/kg
Test iritacije očiju( kunić) – opekotine
Test iritacije kože ( kunić) – opekotine
Bakterijska mutagenost – negativno
_________________________________________________________________
12. EKOTOKSIKOLOŠKI PODACI
Biološka degradacija – neorganska supstanca, ne izaziva biološki manjak kiseonika
Ima štetan uticaj na vodene organizme zbog promene pH vrednosti vode.
Toksičnost na ribe : Gambusia affinis LC50 138mg/l/96h
Toksičnost na bakterije: aktivirani gusti talog EC50 270 mg/l
___________________________________________________________________
13. TRETMAN I ODLAGANJE OTPADA
Svako odlaganje i tretiranje otpada mora biti u skladu sa svim lokalnim, gradskim, pokrajinskim i
nacionalnim zakonima i propisima
Ne bacati i ne odlagati ni proizvod, ni ambalazu u zemljište, kanalizaciju, odvode, vodotokove...
Sa ostacima biocidnog proizvoda postupati u skladu sa zakonom o upravljanju otpadom (Služ.
glasnik RS 36/09 i 88/10), a sa iskorišćenom ambalažom u skladu sa zakonom o ambalaži i
ambalažnom otpadu (Služ. glasnik RS 36/09)
____________________________________________________________________
14. PODACI O TRANSPORTU
Tačan naziv na otpremnici – fosforna kiselina 85%
UN broj: 1805
Klasa opasnosti: 8
5
Tehnohemija a.d.Beograd- u restrukturiranju ,
BEZBEDNOSNI LIST
Broj opasnosti : 80
Grupa pakovanja: III
_____________________________________________________________________
15. REGULATORNI PODACI
Klasifikacija i obeležavanje prema EU Direktivi 67/548/EEC ili 1999/45/EC i Pravilniku o
klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda (Sl. glasnik RS,
59/10 i 25/11)
Klasifikacija i obeležavanje prema Regulativi (EU) 1272/2008 i Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju,
obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određnog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim
sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (Sl. glasnik RS, 64/10 i 26/11).
Videti poglavlje 2.
16. DRUGE INFORMACIJE
Ovde navedeni podaci su dati u dobroj nameri i smatra se da su tačni počev od gore navedenog
datuma. Kupac / korisnik ima odgovornost da osigura usklađenost svih postupaka s državnim,
regionalnim i lokalnim zakonima. Ako ste bezbednosni list nabavili iz drugog izvora ili niste sigurni
važi li sigurnosni list koji imate, molimo da nam se obratite radi najnovije verzije.
6
Download

Fosforna kiselina