Snaga. Stvaranje. Strast.
Bezbednosni list
Cement CEM III/B 32,5 N-LH/SR
Holcim (Srbija) d.o.o.
1. Identifikacija hemikalije i podaci o licu koje stavlja hemikaliju u promet
1.1. Naziv:
Specijalni cement - CEM III/B 32.5 N-LH/SR
Cement niske toplote hidratacije, LH
Sulfatnootporni cement, SR
Metalurški cement CEM III/B 32.5 N
1.2. Način korišćenja:
Cement CEM III/B 32.5 N-LH/SR se koristi kao hidraulično vezivo za spravljanje
specijalnih betona (Cement niske toplote hidratacije LH, Sulfatnootporni cement SR) a
može se koristiti i za proizvodnju običnih betona (Metalurški cement CEM III/B 32.5 N).
1.3. Podaci o pravnom licu koje stavlja hemikaliju u promet:
a) Naziv: Holcim (Srbija) d.o.o.
b) Proizvođač: Holcim (Srbija) d.o.o.
c) Adresa i broj telefona: 35 254 Popovac; + 381 35 572 200
d) Elektronska adresa: [email protected]
e) Broj telefona za hitne slučajeve: + 381 35 572 200 (radnim danom 7.30-15.30)
2. Identifikacija opasnosti
2.1. Klasifikacija hemikalije:
Iritativno za respiratorne organe i kožu. (R37/38)
Rizik od teškog oštećenja oka. (R41)
Može izazvati senzibilizaciju u kontaktu sa kožom. (R43)
2.2. Vrste opasnosti:
Iritantno za respiratorne organe: Da
Iritantno za oči: Da
Iritantno za kožu: Da
Iritantno za probavni sistem: Da (gutanje veće količine cementa može ugroziti zdravlje)
2.3. Potencijalni štetni efekti
Napomena: Potencijalni štetni efekti na zdravlje ljudi mogu da variraju u zavisnosti od
trajanja i stepena izloženosti. Da bi se smanjile ili eliminisale opasnosti po zdravlje ljudi u
vezi sa ovim proizvodom, potrebno je koristiti kontrole izloženosti ili pojedinačne mere
zaštite, kao što je opisano u poglavlju 8.
Udisanje: Često udisanje veće količine cementne prašine tokom dužeg vremenskog
perioda povećava verovatnoću razvoja plućnih bolesti.
Oči: U slučaju da cement (suv ili vlažan) dođe u dodir sa okom, može da dođe do
ozbiljnih i potencijalno nepovratnih povreda.
Koža: U slučaju duže izloženosti, cement može da ima iritirajući efekt u dodiru sa vlažnom
kožom (od znojenja ili vlažnog vazduha). Ukoliko je koža duže vremena izložena mokrom
cementu ili svežem betonu, može da dođe do ozbiljnih opekotina koje nastaju bez osećaja
bola (alkalne opekotine). Česta izloženost mokrom cementu može da izazove dermatitis.
Bezbednosni list – Cement CEM III/B 32,5 N-LH/SR
2
3. Podaci o sastojcima u smeši
Naziv
%
Portland cementni
klinker *
20-34%
Oznaka opasnosti
Oznake opasnosti
R37/38 - iritativno za respiratorne
organe i kožu;
R41 – rizik od teškog oštećenja oka
R43 – može izazvati senzibilizaciju
u kontaktu sa kožom;
* Supstanca za koju su propisane granične vrednosti izloženosti na radnom mestu
4. Mere prve pomoći
Kontakt sa očima: Odmah, bez odlaganja, oči isprati vodom. Oči treba ispirati sa dosta čiste
vode u trajanju od najmanje 15 minuta, da bi se otklonile sve čestice. Bez odlaganja zatražiti
medicinsku pomoć.
Kontakt sa kožom: Temeljno oprati kožu pH-neutralnim sapunom i hladnom vodom. Ako se
pojave iritacija, bol ili druge promene na koži, zatražiti medicinsku pomoć. U slučaju pojave
opekotina, hitno zatražiti medicinsku pomoć.
Udisanje prašine: U slučaju da dođe do udisanja cementne prašine, izvesti osobu na svež
vazduh. Ako dođe do upale disajnih puteva zatražiti medicinsku pomoć.
U slučaju gutanja: Ne izazivati povraćanje. Dati osobi da popije veliku količinu vode. Ako je
došlo do gutanja veće količine proizvoda zatražiti medicinsku pomoć.
5. Mere zaštite od požara
Proizvod nije zapaljiv, niti eksplozivan.
Ukoliko dođe do požara u blizini proizvoda, preduzeti mere i sredstva za gašenje požara koje
su odgovarajuće za okolinu u kojoj je požar nastao.
6. Mere u slučaju hemijskog udesa
Ukoliko dođe do rasipanja proizvoda, potrebno je prosuti materijal pokupiti i smestiti u
odgovarajući kontejner. Prilikom sakupljanja prosutog materijala izbegavati postupke koji
izazivaju disperziju cementne prašine u vazduh. Izbegavati udisanje cementne prašine i
kontakt proizvoda sa kožom. Nositi odgovarajuću zaštitnu opremu. Ukoliko dođe do vezivanja
prosutog materijala sa vodom, materijal sastrugati i smestiti u odgovarajući kontejner.
Ne spirati proizvod u kanalizaciju, drenažne sisteme i vodne tokove.
Proizvod može dalje da se upotrebljava ukoliko nije kontaminiran drugim materijalima.
7. Rukovanje i skladištenje
7.1. Rukovanje:
Rukujte pažljivo i koristite odgovarajuće mere kontrole.
7.2. Čišćenje suvog cementa:
Koristite suve metode čišćenja koje ne izazivaju disperziju prašine u vazduh, npr. koristite
industrijske usisivače sa osetljivim filterima. Cementnu prašinu možete da pokvasite kako
bi se sprečilo njeno podizanje sa tla, nakon čega je cementnu pastu moguće počistiti ili
isprati. Sprečite oticanje cementne paste u kanalizaciju, drenažne sisteme i vodne tokove.
Odstranite otpadni materijal u odgovarajući kontejner.
7.3. Skladištenje:
Cement CEM III/B 32.5 N-LH/SR u rinfuznom stanju se skladišti i čuva u silosima,
zaštićen od vlage i kontaminacije. Cement može da se nataloži na zidove silosa i da se
neočekivano obruši. Nemojte da ulazite u zatvoren prostor u kojem se nalazi cement bez
preduzimanja odgovarajućih bezbednosnih mera, kako biste izbegli gušenje ili
zatrpavanje cementom.
Bezbednosni list – Cement CEM III/B 32,5 N-LH/SR
3
8. Kontrola izloženosti i lična zaštita
8.1. Specifični parametri za kontrolu izloženosti:
Za cementnu prašinu definisane su sledeće maksimalne dozvoljene koncentracije (MDK)
izlaganja (ekspozicije):
MDK: 5 mg/m3 - za respirabilnu prašinu
15 mg/m3 - za ukupnu prašinu
8.2. Kontrola izloženosti i lična zaštita:
Tehničke mere zaštite: Koristiti odgovarajuće ventilacione sisteme za održavanje nivoa
prašine ispod maksimalnih dozvoljenih koncentracija.
Pojedinačne mere zaštite: Lična zaštitna sredstva:
Zaštita disajnih organa: Ukoliko su sprovedene sve tehničke mere zaštite ne zahteva
se dodatna zaštita disajnih organa. U suprotnom, zahteva se upotreba odgovarajućih
respiratora koji će obezbediti da izloženost osoblja cementnoj prašini bude niža od
maksimalno dozvoljenih.
Zaštita kože: Upotreba odgovarajućih zaštitnih rukavica, zaštitne obuće i odeće,
otporne na vodu koje će onemogućiti kontakt proizvoda sa kožom. Ne koristiti
zaštitne kreme umesto vodonepropusnih rukavica. Odeću i zaštitnu opremu zasićenu
vlažnom cementnom prašinom skinuti i odmah, bez odlaganja oprati izložene
površine kože.
Zaštita očiju: Upotreba zaštitnih naočara sa bočnom zaštitom, koja će onemogućiti
kontakt prašine sa očima.
9. Fizička i hemijska svojstva
Izgled: Sivi prah
Fizičko stanje: Čvrsto
Miris: Bez mirisa
pH (u vodi): 11-13,5 (na temperaturi od 20 °C)
Tačka ključanja/topljenja: >1000 °C
Specifična težina: 2,8-3,2 g/cm3 (na temperaturi od 20 °C)
Rastvorljivost u vodi: Slaba rastvorljivost 0,1 – 1,5 g/l (na temperaturi od 20 °C)
Tačka ključanja, paljenja, zapaljivost, eksplozivna svojstva, oksidujuća svojstva, napon
pare, relativna gustina pare, koeficijent raspodele u sistemu n-oktanol/voda,
isparljivost, viskoznost: Nije relevantno.
10. Stabilnost i reaktivnost
10.1. Uslovi:
Cement je stabilan materijal, ne podleže reakcijama polimerizacije, niti podleže drugim
reakcijama pri kojima dolazi do stvaranja opasnih proizvoda.
10.2. Materijali:
Cement u kontaktu sa vodom je bazan, i kao takav je nekompatibilan sa kiselinama,
amonijum-solima i aluminijumom.
10.3. Proizvodi razgradnje:
Proizvod se ne razlaže na opasne nus-proizvode.
11. Toksikološki podaci
Podaci o efektima materijala na život i zdravlje ljudi, u slučaju kontakta sa proizvodom, dati
su u poglavlju 2.
Kontakt telefon za dodatne informacije dat je u poglavlju 1.
12. Ekotoksikološki podaci
Proizvod nije opasan za okruženje i nije otrovan za životinje.
© 2007 Holcim Country Name
HGRS_PU_EDITORIAL_070000
Bezbednosni list – Cement CEM III/B 32,5 N-LH/SR
4
13. Tretman i odlaganje otpada
Cement se tretira kao otpadni materijal u slučaju kada je kontaminiran drugim materijalima, i
ako se kao takav ne može dalje koristiti.
Sa nastalim otpadom postupati u skladu sa važećim zakonskim propisima u oblasti
upravljanja otpadom.
14. Podaci o transportu
Cement nije obuhvaćen međunarodnim propisima o transportu opasnih materija (IMDG,
IATA, ADR/RID); ne zahteva se klasifikacija.
15. Regulatorni podaci
Podaci o klasifikaciji i obeležavanju proizvoda u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji,
pakovanju, obeležavanju i reklamiranju hemikalije i određenog proizvoda („Sl. Glasnik RS“,
br. 59/2010).
Sastav:
Portland cementni klinker 20-34%
Oznake rizika:
Iritativno za respiratorne organe i kožu. (R37/38)
Rizik od teškog oštećenja oka. (R41)
Može izazvati senzibilizaciju u kontaktu sa kožom. (R43)
Oznake bezbednosti:
Čuvati van domašaja dece. (S2)
Ne udisati prašinu. (S22)
Sprečiti kontakt sa kožom i očima. (S24/25)
U slučaju kontakta sa očima, odmah isprati sa dosta vode i zatražiti lekarsku pomoć. (S26)
Nositi odgovarajuću zaštitnu odeću, rukavice i zaštitna sredstva za oči / lice. (S36/37/39)
Ako se proguta, hitno potražiti lekarsku pomoć i pokazati etiketu ili ambalažu. (S46)
16. Ostali podaci
Sadržaj bezbednosnog lista je u skladu sa saznanjima i raspoloživim informacijama
Proizvođača.
Holcim (Srbija) d.o.o.
35254 Popovac
Srbija
© 2012 Holcim (Srbija) d.o.o.
Tel. +381 (0)35 572 200
Faks +381 (0)35 572 207
www.holcim.rs
ver 02/12
Download

Bezbednosni list