Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması
Hakkında Yönetmelik (R.G. 26/12/2008-27092 mük.) uyarınca hazırlanmıştır.
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
BUNA CB 1203
56733268
BÖLÜM 1:MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN
TANITIMI
1.1 Ürün hakkında bilgi
Ürün adı
: BUNA CB 1203
1.2 Madde ve karışımın tanımlanan ilgili kullanımları ve kullanılmaması gereken alanları.
Uygun kullanım amaçları
: Araç lastik ve genel lastik üretiminde kullanılan hammadde
1.3 Güvenlik Bilgi Formunun tedarikçisi hakkında ayrıntılı bilgi.
Tedarikçi
: LANXESS Deutschland GmbH, Industrial & Environmental Affairs
51369 Leverkusen, Almanya, Telefon No.: +49 214 30 65109
E-mail: [email protected]
: +49 214 30 99300 (Sicherheitszentrale CHEMPARK Leverkusen)
1.4 Acil durum telefon
numarası
BÖLÜM 2: TEHLİKELERİN TANITIMI
2.1 Madde yada karışım ile ilgili sınıflandırma
1272/2008 (SEA/GHS) (AB) Tüzüğüne göre sınıflandırılmış
Sınıflandırma
: Sınıflandırılmamış.
Yönerge 1999/45/EC [DPD] gereğince sınıflandırma
Sınıflandırma
: Sınıflandırılmamış.
2.2 Etiket elemanları
Tehlike piktogramları
: Uygulanmaz.
Sinyal kelimesi
: Uyarı yok
Tehlike açıklamaları
Ek Uyarı İfadeleri
: Bilinen önemli bir etkisi veya kritik bir tehlikesi yoktur.
: Uygulanmaz.
Güvenlik açıklamaları
Önleme
: Uygulanmaz.
Reaksiyon
: Uygulanmaz.
Depolama
: Uygulanmaz.
Bertaraf (İmha etme)
: Uygulanmaz.
2.3 Diğer tehlikeler
Sınıflandırılmada yer
almayan diğer tehlikeler
: Bilinmiyor.
BÖLÜM 3: BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ
Ürün tanımı (REACH)
: Polimer
polibütadiyen-kauçuk (BR)
Tedarikçinin burada sunduğu bilgilere göre bu ürün, bu bölümde belirtilen gerekli miktarlar
dahilinde, AB yönetmeliklerine veya ulusal yönetmeliklere uygun olarak hiçbir zararlı madde iç
ermez.
Yayın tarihi
: 2014-09-19
Sayfa: 1/7
Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtı
lması Hakkında Yönetmelik (R.G. 26/12/2008-27092 mük.) uyarınca hazırlanmıştır.
BUNA CB 1203
56733268 / 2
BÖLÜM 4: İLK YARDIM ÖNLEMLERİ
4.1 İlk yardım önlemlerin tanımı
Cilt teması
: Tahriş oluştuğunda tıbbi yardım alın.
Gözle temas
: Tahriş oluşması durumunda tıbbi yardım alın.
4.2 En önemli akut veya daha sonra ortaya çıkabilecek belirtiler ve etkileri
Sağlıkla ilgili etki ve belirtileri hakkında daha ayrıntılı bilgi için 11. Bölüme bakın.
4.3 Acil tıbbi yardım ve özel müdahale ile ilgili açıklama
Sağlıkla ilgili etki ve belirtileri hakkında daha ayrıntılı bilgi için 11. Bölüme bakın.
BÖLÜM 5: YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ
5.1 Yangın söndürme malzemesi
Uygun yangın söndürme
maddesi
: Yangın durumunda, püskürme su (sis), köpük, kuru kimyasal
maddeler veya CO2 kullanın.
Uygunsuz yangın söndü
rme maddesi
: Bilinmiyor.
5.2 Maddeden ya da karışımdan kaynaklanan özel tehlikeler
Maddeden ya da karışı
mdan gelen tehlikeler
: Spesifik yangın veya patlama tehlikesi yok.
Tehlikeli yanma ürünleri
: Bozunma ürünlerine aşağıda tanımlanan maddeler dahil olabilir:
karbon oksitler
5.3 Yangınla mücadele için açıklamalar
İtfaiyeciler için özel ö
nlemler
İtfaiyeciler için özel
koruyucu ekipman
: Yangın durumunda, olay mahallindeki herkesi uzaklaştırarak bö
lgeyi hemen boşaltın. Gerekli eğitimi almayan görevliler kişisel
riske sebep olacak herhangi bir işlem yapmamalıdırlar.
: Yangın söndürme ekibi uygun koruyucu ekipman giymeli ve pozitif
basınç modunda çalışan tam bir yüz maskesine sahip kendi içinden
nefes alan bir cihaz (SCBA) takmalıdır.
BÖLÜM 6: KAZA SONUCU YAYILMA ÖNLEMLERİ
6.1 Kişisel önlemler,
: Özel önlem alınması gerekmez.
koruyucu ekipman ve acil
durum prosedürleri
6.2 Çevresel önlemler
: Özel önlem alınması gerekmez.
6.3 Sınırlama ve temizleme ile ilgili yöntemler ve maddeler
Küçük alanda dökülme
: Mekanik olarak alınmalıdır.
Büyük alanda dökülme
: Mekanik olarak alınmalıdır.
6.4 Diğer bölümlere atıf
: Acil durum irtibat bilgisi için Bölüm 1 'e bakınız.
Uygun kişisel koruyucu ekipmanla ilgili bilgi için Bölüm 8 'e bakınız.
Atıkların işlenmesi ile ilgili ek bilgi için Bölüm 13'e bakın.
Yayın tarihi
: 2014-09-19
Sayfa: 2/7
Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtı
lması Hakkında Yönetmelik (R.G. 26/12/2008-27092 mük.) uyarınca hazırlanmıştır.
BUNA CB 1203
56733268 / 2
BÖLÜM 7: ELLEÇLEME VE DEPOLAMA
7.1 Güvenli kullanımla ilgili
koşullar
7.2 Uyumsuzluklar dahil, gü
venli depolama ile ilgili koş
ullar
: Çalışma yeri yeterli şekilde havalandırılarak veya ortam havası
aspiratör ile çekilerek, 8. maddede belirtilen sınır değerler korunmalı
dır.
Buharları solumaktan kaçınılmalıdır. Tozları solumaktan kaçınılmalıd
ır. Cildinizi kremleyin. Kimyasal ürünleri kullandıktan sonra,
yemekten önce, sigara içmeden önce, tuvaleti kullanmadan önce ve
çalışma tamamlandıktan sonra elleri, kolları ve yüzü iyice yıkayın.
Kullanım sırasında yemek yemeyin, içecek ve sigara içmeyin.
: Aşağıda tanımlanan sıcaklığın üzerinde depolamayın: 40°C (104°F).
Kuru bir yerde depolayın.
7.3 Spesifik son kullanım(lar)
Öneriler
: Mevcut değil.
Sanayi sektörüne özel
çözümler
: Mevcut değil.
Notlar
: Isıdan ve doğrudan güneş ışığından uzak tutun.
BÖLÜM 8: MARUZİYET KONTROLLERİ / KİŞİSEL
KORUNMA
Polimer.
8.1 Kontrol parametreleri
Maruziyet sınır değerleri
: Mevcut değil.
1,3-butadiene:
Mesleki Maruziyet Sınır Değerleri belirtilmemiştir. Ek güvenlik tedbirleri alınmalıdır, özellikle:
- Belirtilmiş maruziyeti beklenmedik arıza veya kazadan dolayı aşılmamamsı için ölçümler yapılmalı;
- Olay mahallini uyarı und güvenlik işaretleri ile bölgeyi kordon altına alın, ayrıca "Sigara içilmez." ile
maruz kalınabilecek alanı işaretleyin;
- Aspiratörlenmiş hava temizlenmeden geri vermeyin.
Önerilen kontrol yordamları
: Eğer bu ürün maruziyet sınırları olan bileşenler içeriyor ise,
havalandırma veya diğer kontrol önlemlerinin etkinliğini ve/veya
solunum koruyucu cihazlarının kullanımının gerekliliğini belirlemek i
çin çalışanların, çalışma ortamındaki havanın veya biyolojik ölçü
mleme ve takibin yapılması gerekebilir. Aşağıda olduğu gibi, gö
zlemleme standartlarına göre başvuru yapılmalıdır: Avrupa
Standardı EN 689 (İşyeri atmosferleri - Sınır değerler ve ölçüm
stratejisiyle karşılaştırmak için kimyasal maddelere solunarak maruz
kalınmasına ilişkin değerlendirme yapılmasıyla ilgili kılavuz) Avrupa
Standardı EN 14042 (İşyeri atmosferleri - Kimyasal maddelere ve
biyolojik ajanlara maruz kalınmasına ilişkin değerlendirme yapılması
için uygulama ve prosedürlerin kullanılmasıyla ilgili kılavuz) Avrupa
Standardı EN 482 (İşyeri atmosferleri - Kimyasal ajanların ölçü
lmesiyle ilgili prosedürlerin performansına ilişkin genel
gereksinimler) Tehlikeli maddelerin saptanmasıyla ilgili yöntemlere
ilişkin ulusal kılavuz belgelere başvurulması de ayrıca gerekecektir.
8.2 Maruziyetin denetim altına alınması ve durdurulması
Risk yönetim tedbirleri
İş yerindeki maruziyetin denetim altına alınması ve durdurulması
Yayın tarihi
: 2014-09-19
Sayfa: 3/7
Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtı
lması Hakkında Yönetmelik (R.G. 26/12/2008-27092 mük.) uyarınca hazırlanmıştır.
BUNA CB 1203
56733268 / 2
Teknik önlemler
: Havadaki oranını önerilen maruz kalma düzeyinin altında tutmak iç
in, kapalı işleme alanları, bölgesel hava tahliye havalandırması
veya diğer mühendislik kontrollerini kullanın. Kullanıcı işlemleri;
toz, duman veya buğu oluşturursa, havadaki kirleticileri etkilenme sı
nırı altında tutmak için havalandırmayı kullanın.
Kişisel koruyucu donanım
Solunum sisteminin
korunması
: Toz oluşumu durumunda, filtre tipi DIN EN 143’e uygun P1 partikül
filtre olan filtre cihazı kullanılmalıdır.
Ellerin korunması
: Koruyucu deri eldiven, kirlenmiş veya hasarlı eldivenleri değiştirin.
Gözlerin korunması
: Yan koruyuculu gözlük veya koruyucu gözlük
Cildin korunması
: Cildi kapatan iş giysisi, yoğun toz oluşumu durumunda tozdan
koruyucu tulum.
: Kimyasal ürünleri kullandıktan sonra, yemekten önce, sigara iç
meden önce, tuvaleti kullanmadan önce ve çalışma tamamlandıktan
sonra elleri, kolları ve yüzü iyice yıkayın. Bulaşmış olabilecek
giysileri ortadan kaldırmak için uygun teknikler kullanın. Yeniden
kullanmadan önce kirli giysileri yıkayın. Göz yıkama istasyonlarının
ve acil durum duşlarının çalışma sahasının bulunduğu yere yakın
olduğundan emin olun.
Hijyen önlemleri
Çevresel maruziyet kontrolleri
Teknik önlemler
: Havalandırma ile ilgili emisyonların yada çalışma prosesi ekipmanın
çevresel koruma yönetmelikleriyle ilgili gereksinimlerine uygunluk g
österip göstermedikleri kontrol edilmelidir. Bazı durumlarda, söz
konusu emisyonları kabul edilebilir seviyelere indirgemek için
proses ekipmana duman sıyırıcılar, filtreler uygulanmalı veya teknik
ilgili değişiklikler yapılmalıdır.
BÖLÜM 9: FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER
9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özelliklerle ilgili bilgi
Genel Bilgiler
Görünüş
Fiziksel durum
: Katı. [Kauçuk balyaları]
Renk
: Renksiz.
Koku
: Kokusuz.
Önemli Sağlık, Güvenlik ve Çevre bilgileri
Parlama noktası
: Kapalı kap: >300°C (>572°F)
Yoğunluk
: 0,92 kg/L (20℃)
Çözünürlük
: Aşağıda tanımlanan maddelerde çözünmez: soğuk su
Bozunma sıcaklığı
: >200°C
9.2 Diğer bilgiler
Ek bilgi yok.
BÖLÜM 10: KARARLILIK VE TEPKİME
10.1 Reaktivite
10.2 Kimyasal stabilite (
kararlılık)
: Bu ürün ya da içerik maddelerinin reaktivitesiyle ilgili herhangi bir ö
zel test verisi mevcut değildir.
: Ürün, stabildir (kararlıdır).
10.3 Tehlikeli reaksiyonlar
olasılığı
: Normal depolama ve kullanma koşulları altında, tehlikeli
reaksiyonlar meydana gelmez.
Yayın tarihi
: 2014-09-19
Sayfa: 4/7
Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtı
lması Hakkında Yönetmelik (R.G. 26/12/2008-27092 mük.) uyarınca hazırlanmıştır.
BUNA CB 1203
56733268 / 2
10.4 Kaçınılması gereken ko : Amacına uygun kullanım durumunda herhangi bir tehlikeli tepki gö
stermez.
şullar
10.5 Uyumsuz maddeler
: Buna özgü bir veri yok.
10.6 Tehlikeli bozunma/ayrış : Piroliz veya kısmi yanma işleminde, ağırlıklı olarak CO ve CO2 iç
eren toksik gaz karışımları oluşur. Bunun ötesinde, polimerlerin ve
ma ürünleri
katkı maddelerinin ayrışma ürünleri oluşabilir.
BÖLÜM 11: TOKSİKOLOJİ BİLGİSİ
11.1 Toksikolojik etki hakkında bilgiler
Önerilen işleme koşulları altında düşük miktarda emisyon maddeleri (örneğin artık monomer, artık çö
zücü madde, parçalanma ürünleri gibi) çıkabilir. Sahip olduğumuz deneyim ve bilgilere göre, ürünün,
usulüne uygun olarak kullanıldığı takdirde sağlığa zararlı herhangi bir etkisi yoktur.
Akut toksisite tahminleri
Yol
ATE değeri (Acute Toxicity
Estimates)
Mevcut değil.
BÖLÜM 12: EKOLOJİ BİLGİSİ
12.1 Toksisite
Sonuç/Özet
: Mevcut değil.
12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik
Sonuç/Özet
: Mevcut değil.
12.3 Biyobirikim potansiyeli
Mevcut değil.
12.4 Topraktaki hareketlilik
Toprak/Su Dağılımı (KOC)
: Mevcut değil.
Hareketlilik (Mobilite)
: Mevcut değil.
12.5 PBT ve vPvB değerlendirmenin sonuçları
PBT
: Uygulanmaz.
vPvB
: Uygulanmaz.
12.6 Diğer zararlı etkiler
Diğer zararlı etkiler
AOX
: Mevcut değil.
: Mevcut değil.
Ürün suda çözülmez. Kıvamından ve suda çözülme özelliği olmadığından dolayı, usulüne uygun
olarak kullanıldığı takdirde herhangi bir ekolojik sorun beklenmemektedir. Ürün, biyolojik olarak zor par
çalanır.
Yayın tarihi
: 2014-09-19
Sayfa: 5/7
Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtı
lması Hakkında Yönetmelik (R.G. 26/12/2008-27092 mük.) uyarınca hazırlanmıştır.
BUNA CB 1203
56733268 / 2
BÖLÜM 13: BERTARAF ETME BİLGİLERİ
13.1 Atık işleme yöntemleri
Ürün
İmha (Bertaraf) yöntemleri : Büyük miktarlar söz konusu olduğunda, tedarikçinize danışınız.
Yeniden kullanım olanaklarını gözden geçiriniz. AB sınırları içinde,
atma işlemi için Avrupa Atık Kataloğu’ndaki (EAV) ilgili kanuna
uygun davranılmalıdır. Atıkların Avrupa Atık Kataloğu uyarınca end
üstriyel sektörler ve yöntemlere özel yasalara uygun olarak ayrıştırı
larak imha edilmesi, kullanıcının görevidir.
Tehlikeli Atık
: Tedarikçinin sahip olduğu bilgilere göre, bu ürün 91/689/EC AB Yö
nergesi'nde tanımlandığı şekilde tehlikeli atık olarak değ
erlendirilmez
Paketleme
İmha (Bertaraf) yöntemleri
Özel tedbirler
: Atıkların oluşmasından kaçınılmalıdır veya mümkün olduğu kadar
en aza indirilmelidir. Atığın ambalajı geri dönüştürülmelidir. Yakma
veya gömme sadece geri dönüşümün uygulanabilir olmadığı
hallerde düşünülmelidir.
: Atıklarını ve kaplarını güvenli bir biçimde imha (bertaraf) edin. Boş
konteynerler veya astar maddelerde ürün kalıntısı kalabilir. Dökülen
malzemenin yayılmasından, akmasından ve çöple, kanallarla,
kanalizasyonla temas etmesinden kaçının.
BÖLÜM 14: TAŞIMACILIK BİLGİSİ
ADR/RID
ADN
IMDG
IATA
14.1 UN numarası -
-
-
-
14.2 UN uygun
sevkiyat adı
-
-
-
-
14.3 Tehlikeli
madde sınıfı (sını fları), kod iş
aretleri
-
-
-
-
-
14.4 Ambalaj
grubu
-
-
-
-
14.5 Çevresel
Tehlikeler
Hayır.
Hayır.
No
No
14.6 Kullanıcı için İlgili bir düzenleme İlgili bir düzenleme Not regulated.
yoktur.
özel tedbirler/Diğ yoktur.
er uygulanabilir
bilgileri
14.7 MARPOL 73/78, Ek II ve IBC Kodu
gereğince dökme halde taşınması
-
Not regulated.
: Mevcut değil.
Tehlike talimatları:
Tehlikeli yük değildir.
Gıdalardan ve keyif verici maddelerden ayrı bir yerde
bulundurulmalıdır.
Yayın tarihi
: 2014-09-19
Sayfa: 6/7
Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtı
lması Hakkında Yönetmelik (R.G. 26/12/2008-27092 mük.) uyarınca hazırlanmıştır.
BUNA CB 1203
56733268 / 2
BÖLÜM 15: MEVZUAT BİLGİSİ
15.1 Madde ya da karışım için özel olan güvenlik, sağlık ve çevreyle ilgili tüzükler/mevzuat
AB Tüzüğü (EC) No. 1907/2006 (REACH)
Ek XIV - İzne tabi maddelerin listesi
Ek XIV
Bileşen maddelerden hiçbiri listeye dahil edilmemiştir.
Yüksek önem taşıyan maddeler
Bileşen maddelerden hiçbiri listeye dahil edilmemiştir.
Ek XVII - Tehlikeli
: Uygulanmaz.
maddelerin, karışımların
ve ürünlerin imal
edilmesi, piyasaya
verilmesi ve kullanılması
yla ilgili kısıtlamalar
Diğer AB Düzenlemeleri
Seveso II Direktifi
Bu ürün Seveso II Yönergesi kapsamında kontrol edilmemiştir.
15.2 Kimyasal Güvenlik Değ
erlendirmesi
: Uygulanmaz.
BÖLÜM 16: DİĞER BİLGİLER
Kısaltmalar ve eş anlamlılar
:
ATE = Öngörülen akut toksisite
CLP = Sınıflandırma Etiketleme ve Ambalajlama Tüzüğü [Tüzük (AB) No. 1272/2008
]
DNEL = Türetilmiş etki olmayan seviye
EUH ifadesi = CLP-Özel Tehlike İfadesi
PBT = Kalıcı, Biyobirikimli ve Toksik
PNEC = Öngörülen etki yapmayacak konsantrasyon
RRN = REACH Kayıt Numarası
vPvB = Çok Kalıcı ve Çok Biyobirikimli
Tarih
Yayın tarihi
Önceki Verziyon Tarihi
: 2014-09-19
Sürüm
: 2
: 2012-11-08
Önceki verziyondan değiştirilen bilgileri gösterir.
Okuyucu için Uyarı
Yukarıdaki açıklamalar, en güncel bilgiler ve deneyimler esas alınarak verilmiştir. Bu güvenlik
bilgi formu ve ekinin ((EC) 1907/2006 (REACH) sayılı düzenleme uyarınca gerekli ise] amacı, ü
rünlerin güvenlik gereksinimleri hakkında açıklayıcı bilgi vermektir. Verilen ayrıntılı bilgiler; ür
ünlerin karışımı, özellikleri veya performansına ilişkin herhangi bir garanti içermez.
Download

GÜVENLİK BİLGİ FORMU