Tehnohemija a. d. Beograd – u restrukturiranju,
BEZBEDNOSNI LIST
BEZBEDNOSNI LIST
1. IDENTIFIKACIJA HEMIKALIJE I PODACI O LICU KOJE STAVLJA HEMIKALIJU U
PROMET
Ime proizvoda: SUMPORNA KISELINA, TEHNIČKA 93-98%
Datum izdavanja: 01.11.2011.
Revizija: 27.11.2012.
Upotreba hemikalije:
Informacije o proizvođaču: Tehnohemija a. d. Beograd – u restrukturiranju,
Viline vode 47, Beograd
Kontakt telefoni: +311(0)112763-636, +381(0)112751-122, +381(0)112750722
Fax: +381(0)11 3293-148, +381(0)11 2751-392
E mail: [email protected], [email protected]
TELEFON ZA HITNE SLUČAJEVE:
CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA VMA
Crnotravska 17, 11000 Beograd
Kontakt telefon centra: 011-360-96-40
Centrala VMA: 011-266-11-22 , 011-266-27-55
2.IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI
C – korozivno
R:35
Izaziva teške opekotine.
3. SASTAV / INFORMACIJE O SASTOJCIMA
Supstanca
Količina u %
Sumporna
kiselina
Voda
93 – 98
do 100%
Klasifikacija/R
oznake
C, R: 35
Klasifikacija
Korozija kože 1A,
H314
/
/
1
CAS broj
EC broj
7664-93-9
231-639-5
Tehnohemija a. d. Beograd – u restrukturiranju,
BEZBEDNOSNI LIST
4. MERE PRVE POMOĆI
Inhalacija – povređenog izvesti na svež vazduh, dati veštačko disanje, ili kiseonik u prisustvu doktora.
Odmah pozvati medicinsku pomoć.
Kontakt sa kožom – ispirati pod mlazom tekuće vode bar 15 minuta. Osloboditi se kontaminirane
odeće. Ako je moguće neutralisati opekotine sa 2%rastvorom sode bikarbone. Pozvati medicinsku
pomoć.
Kontakt sa očima – odmah isprati pod mlazom tekuće vode, najmanje 15 minuta, potražiti savet
stručnjaka.
Gutanje – NE IZAZIVATI POVRAĆANJE! Dati veliku količinu vode. Nikada ne davati ništa osobi u
nesvesti. Odmah pozvati medicinsku pomoć!
5. MERE ZAŠTITE OD POŽARA
Sumporna kiselina ne gori, ali ako učestvuje u požaru koristiti penu, ugljen dioksid ili prah.
Koncentrovana kiselina je jak dehidratacioni agent, reaguje sa organskim materijama i može da
izazove paljenje organskih prahova.
Ne upotrebljavati direktan vodeni mlaz, niti prskati vodu u otvorene kontejnere, jer sumporna
kiselina reaguje egzotermno sa vodom.
Procedura: Udaljiti ljude sa mesta požara. Izolovati požar i zabraniti ulaz nestručnim licima. Stati na
stranu suprotnu od vetra. Kloniti se područja gde se dim ili gasovi mogu skupljati. Sve posude koje
nisu zahvaćene požarom izneti van ugrožene oblasti.
Kontejnere hladiti vodenim sprejom, ali samo ako su zatvoreni.
Specijalna zaštitna oprema za vatrogasce: koristiti opremu sa pozitivnim pritiskom za disanje (SCBA)
i kompletnu zaštitnu odeću. U suprotnom gasite požar sa sigurne udaljenosti.
Posebni uzroci požara i eksplozije: proizvod burno reaguje sa vodom, oslobađajući veliku količinu
toplote. Kontakt sa metalnom prašinom može izazvati paljenje. U kontaktu sa metalima, kada je
koncentracija ispod 77%, oslobađa se gasoviti vodonik, koji je eksplozivan. Razgradnjom sumporne
kiseline nastaje vodena para i sumpor trioksid u vidu magle koja je izuzetno toksična. Pare su teže od
vazduha.
6. MERE U SLUČAJU HEMIJSKOG UDESA
Koraci koji se moraju preduzeti ako se supstanca prolije:
Manje količine: Prikupiti prosuto u odgovarajuću i po propisima obeleženu posudu.
Veće količine: Obezbediti pumpu i odgovarajuće kontejnere. Videti tačku 13.
Izolovati oblast. Pogledati tačku 7 – rukovanje za dodatne mere predostrožnosti. Neutralizovati sa
natrijum karbonatom ili hidroksidom, onda apsorbovati sa inertnim materijalom – pesak
Udaljite sve osobe koje nisu stručno osposobljene i adekvatno zaštićene iz ugrožene oblasti. Stanite
suprotno od pravca duvanja vetra. Ako je izlivanje na zatvorenom prostoru obezbedite dodatnu
ventilaciju. Obavezno koristite odgovarajuću zaštitnu opremu.
2
Tehnohemija a. d. Beograd – u restrukturiranju,
BEZBEDNOSNI LIST
Zaštita okoline: Sprečiti izlivanje zemljišta, kanala, kanalizacije, vodotokova i podzemnih voda. Videti
tačku 12. ekološke informacije.
7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE
Rukovanj : ne udisati isparenja, izbegavati kontakt sa očima i kožom. Razblaživanje se vrši uvek po
sledećoj proceduri: uvek dodavati odmerene male količine sumporne kiseline u odmerenu količinu
vode, vodeći računa o temperaturi rastvora (da ne dođe do rasprskavanja).
Skladištenje: čuvati na hladnom, suvom, dobro ventilisanom mestu s kiselo – otpornim podovima i
dobro odrađenim odvodima. Čuvati od direktne sunčeve svetlosti i toplote, vode i nekompatibilnih
materijala. Videti tačku 10.
Posebni načini korišćenja hemikalije:
8. KONTROLA IZLOŽENOSTI I LIČNA ZAŠTITA
Uputstva u slučaju izloženosti
Granice izlaganja:
OSHA 1mg/m3 (TWA)
ACGIH TLV 1mg/m3(TWA),3mg/m3 ( STEL)
Tehničke (inžinjerske) kontrole – obezbediti dobru ventilaciju, kiselo otporni pod
Lična zaštitna oprema:
- Zaštita disajnih organa: pri prekoračenju granice izlaganja, nositi respirator sa punom maskom ili
aparat za disanje. Azotna kiselina je oksidant i ne bi trebalo da dođe u kontakt sa punjenjem kao što
je aktivni ugalj, ili maska sa evropskim standardom EN 149.
- Zaštitna odeća: zaštitna odeća mora se odabrati specifično za svako radno mesto, u zavisnosti od
koncentracije i količina.
- Zaštita kože: odmah promeniti kontaminiranu odeću, oprati ruke i lice nakon rada sa supstancom.
- Zaštita kože ruku: zaštitne rukavice od nitrilne gume (EC preporuka 89/686//EEC) i standard
EN374
- Zaštita za oči: hemijske zaštitne naočare ili zaštitu celog lica kada je potrebno.
9. FIZIČKA I HEMIJSKA SVOJSTVA
Spoljni izgled: viskozna, uljasta tečnost, prozirna ili mutna, bezbojna do tamno smeđa
Miris: bez mirisa
pH vrednost: 0,9 (1% rastvor)
Tačka ključanja:290°Cb (razlaže se na 340°C)
Tačka paljenja:/
Zapaljivost:/
Eksplozivna svojstva:
Oksidujuća svojstva: da
Napon pare: 0,001mmHg 20°C
3
Tehnohemija a. d. Beograd – u restrukturiranju,
BEZBEDNOSNI LIST
Relativna gustina: 1.84(94%)
Rastvorljivost:
Rastvorljivost u vodi: postepeno
Koeficijent raspodele u sistemu n-oktanol/voda:
Viskoznost: 26,7cP na 20°C
Relativna gustina pare: 3,4
Isparljivost:
Tačka samopaljenja:
10. STABILNOST I REAKTIVNOST
Stabilno pod preporučenim uslovima skladištenja.
IZBEGAVATI: toplotu, direktnu sunčevu svetlost, direktno sipanje vode u kiselinu
Nekompatibilni meterijali – voda, kalijum hlorat, kalijum perhlorat, kalijum permanganat, natrijum,
litijum, baze, organski materijali, metali, metalni oksidi i hidridi, redukciona sredstva
Opasni produkti razlaganja: toksični sumporni oksidi
11. TOKSIKOLOŠKI PODACI
Akutna toksičnost –
Kontakt sa kožom – korozivno!!! Crvenilo, bol, ozbiljne opekotine. Cirkulatorni kolaps sa lepljivom
kožom, slabim ili jakim pulsom, plitkim disanjem, oskudnim mokrenjem. Cirkulatorni šok je često
neposredni uzrok smrti.
Kontakt sa očima – korozivno!!! Zamagljen vid, crvenilo, bol, teške opekotine tkiva, čak i slepilo.
Inhalacija – nagriza sluzokožu i sva tkiva gornjeg respiratornog trakta. Simptomi uključuju iritaciju
grla, nosa i otežano disanje. Može izazvati plućni edem.
Gutanje – korozivno! Izaziva opekotine usta, grla, stomaka, čak i smrt. Simptomi: otvorene rane na
digestivnom traktu, povraćanje, mučnina, dijareja. Cirkulatorni kolaps sa lepljivom kožom, slabim ili
jakim pulsom, plitkim disanjem, oskudnim mokrenjem. Cirkulatorni šok je često neposredni uzrok
smrti.
Hronično izlaganje – dugotrajno izlaganje parama ili izmaglici sumporne kiseline može izazvati
oštećenje zuba. Takođe postoji opasnost od kancera.
Pogoršanje već postojećih bolesti- osobe sa već postojećim oboljenjima kože, očiju ili oštećenjem
respiratorne funkcije su podložnije negativnim efektima sumporne kiseline.
Pacov LC50 oral: 2140mg/kg
Inhal: 510 mg/m3/2h
Gutanje: registrovani tumori na laboratorijskim životinjama, mutageno dejstvo,
efekti na reproduktivnu funkciju
Kancerogenost – internacionalna agencija za istraživanje kancera (IARC) je jedino izmaglicu (maglu)
sumporne kiseline (ne tečnost) svrstala kao kancerogenu – kategorija 1
4
Tehnohemija a. d. Beograd – u restrukturiranju,
BEZBEDNOSNI LIST
12. EKOTOKSIKOLOŠKI PODACI
Ekotoksikološki podaci –
Sudbina životne sredine –
Kada se ispusti u zemlju supstanca može izazvati zagađenje podzemnih voda.
Ekotoksičnost – može biti toksična za vodene organizme.
LC50 Riba iverak 100-330mg/l /2dana
Škamp
80-90mg/l/2 dana
Rak
42.5 ppm /2 dana/ slana voda
13. TRETMAN I ODLAGANJE OTPADA
Svako odlaganje i tretiranje otpada mora biti u skladu sa svim lokalnim, gradskim, pokrajinskim i
nacionalnim zakonima i propisima
Ne bacati i ne odlagati ni proizvod, ni ambalažu u zemljište, kanalizaciju, odvode, vodotokove...
Primeniti oznaku otpada iz Kataloga otpada. Postupiti u skladu sa zahtevima iz:
-Pravilnika o načinu skladištenja, pakovanja i obeležavanja opasnog otpada (Sl. glasnik 92/10)
-Pravilnika o uslovima i načinu sakupljanja, transporta, skladištenja i tretmana otpada koji se
koristi kao sekundarna sirovina ili za dobijanje energije (Sl. glasnik 98/10).
Nepotpuno ispražnjenu ambalažu odložiti po preporuci proizvođača. Ostaci proizvoda moraju se
potpuno ukloniti prilikom pražnjenja ambalaže i odložiti u skladu sa Zakonom o ambalaži i
ambalažnom otpadu.
14. PODACI O TRANSPORTU
Tačan naziv na otpremnici – sumporna kiselina, tehnička, 93 – 98% H2SO4
UN broj: 1830
Klasa opasnosti: 8
Broj opasnosti: 80
Grupa pakovanja: II
15. REGULATORNI PODACI
C – korozivno
R35 – izaziva teške opekotine
S1/2 – čuvati pod ključem i van domašaja dece
S23 – ne udisati isparenja
S26 – u slučaju kontakta sa očima, odmah isprati sa dosta vode i zatražiti lekarsku pomoć
S30 – nikad ne dodavati vodu ovom proizvodu
S45 – u slučaju nezgode ili zdravstvenih tegoba, hitno zatražiti medicinsku pomoć (ako je moguće
pokazati etiketu)
16. DRUGE INFORMACIJE
5
Tehnohemija a. d. Beograd – u restrukturiranju,
BEZBEDNOSNI LIST
Korozija kože 1 A
OPASNOST ! IZAZIVA TEŠKE OPEKOTINE KOŽE I OŠTEĆENJE OKA.












Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka
Ne udisati isparenja.
Oprati ruke detaljno posle rukovanja
Nositi HTZ opremu
AKO SE PROGUTA: Isprati usta. Ne izazivati povraćanje.
AKO DOSPE NA KOŽU: Hitno ukloniti svu kontaminiranu odeću i isprati kožu vodom.
Oprati kontaminiranu odeću pre upotrebe.
AKO SE UDIŠE: veoma je bitna hitna lekarska intervencija
Hitno pozvati Centar za kontrolu trovanja ili se obratiti lekaru
AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta, ukloniti kontaktna sočiva.
Sakupiti prosuti sadržaj
Skladištiti pod ključem
Ambalažu odlagati u skladu sa nacionalnim propisima
Materijal se preporučuje samo profesionalnim korisnicima.
Ovde navedeni podaci su dati u dobroj nameri i smatra se da su tačni počev od gore navedenog
datuma. Kupac/korisnik ima odgovornost da osigura usklađenost svih postupaka s državnim,
regionalnim i lokalnim zakonima. Ako ste bezbednosni list nabavili iz drugog izvora ili niste sigurni
važi li sigurnosni list koji imate, molimo da nam se obratite radi najnovije verzije.
6
Download

Sumporna kiselina