Društvo za telekomunikacije “MTEL” d.o.o.
Kralja Nikole 27a
81000 Podgorica,
Crna Gora
Broj:
_______________
Datum: _______________
ž.r. 530 - 13570 - 43, NLB Montenegrobanka a.d.
PIB: 02655284, šifra podr.jed. por. Org. 302
PDV: 30/31-06150-3
šif.djelatnosti: 6120
registarski broj: 5-0368574/016
UGOVOR O ISPORUCI KABLOVSKIH MODEMA
Zaključen između:
1. Društvo za telekomunikacije "MTEL" d.o.o.,
Kralja Nikole 27a, 81000 Podgorica
Crna Gora
(u daljem tekstu: NARUČILAC),
koga zastupa izvršni direktor Vladimir Lučić
i
2.
(u daljem tekstu: ISPORUČILAC),
(Zajednički naziv: Ugovorne strane)
Član 1
Predmet ugovora
Predmet ovog ugovora je regulisanje međusobnih prava i obaveza povodom sukcesivne nabavke kablovskih
modema u periodu od 01.12.2013-30.11.2014. godine (u daljem tekstu: Modemi), za potrebe Društva za
telekomunikacije „MTEL“ d.o.o., a prema Specifikaciji datoj u Prilogu br.1 ovog Ugovora.
Isporučilac se obavezuje da u periodu navedenom u prethodnom stavu isporučuje sukcesivno Modeme
Naručiocu, u skladu sa zahtjevom Naručioca.
Prilozi koji čine sastavni dio ugovora:
Prilog 1: Specifikacija Modema sa cijenama
Prilog 2: Model bankarske garancije
Član 2
Cijena i način plaćanja
Jedinične neto cijene Modema date su u specifikaciji iz priloga 1 ovog ugovora, fiksne su i neće se mijenjati
za svo vrijeme važenja ovog ugovora.
U cijene iz prethodnog stava nije uračunat porez na dodatu vrijednost.
Plaćanje po ovom Ugovoru, Naručilac će vršiti 100% vrijednosti Modema, nakon svake pojedinačne isporuke,
u roku od 90 (devedeset) dana od dana prijema ispravnog računa i zapisnika o kvalitativnom i
kvantitativnom prijemu Modema, odnosno konačnog zapisnika o kvalitativnom i kvantitativnom prijemu
Modema, na žiro račun Isporučioca, _____________________.
Datum stavljanja prijemnog pečata na primljeni račun smatraće se danom prijema računa.
U slučaju da datum dospijeća pada na dan praznika ili na neki drugi neradni dan, datumom dospijeća se ima
smatrati sljedeći radni dan.
U slučaju plaćanja računa posle valutnog roka, zaračunavaće se zakonska zatezna kamata.
Isporučilac se obavezuje da Naručiocu, prilikom potpisivanja ovog ugovora, dostavi neopozivu i bezuslovnu
bankarsku garanciju za dobro i u roku izvršenje posla, sa periodom važenja mjesec dana dužim od
garantnog roka, definisanim članom 10 ovog ugovora, kojom se banka obavezuje da Naručiocu isplati 10%
od ukupne vrijednosti Modema, koji se isporučuju po ovom ugovoru, ako Isporučilac ne ispuni ili neuredno
ispuni svoje ugovorene obaveze.
Bankarska garancija mora biti naplativa na prvi poziv, bez prava prigovora, ukoliko Isporučilac ne ispoštuje
obaveze preuzete ovim ugovorom.
Bankarska garancija mora biti izdata od strane banke garanta koja je prihvatljiva za Naručioca.
Ukoliko Naručilac iskoristi bankarsku garanciju, Isporučilac se obavezuje da dostavi novu pod istim uslovima
iz ovog člana.
Član 3
Elementi i način dostavljanja računa
Računi moraju sadržati sve podatke u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dodatu vrijednost.
Računi koji nijesu sačinjeni u skladu sa Zakonom biće vraćen Isporučiocu, a plaćanje odloženo na štetu
Isporučioca sve dok se ne izvrši fakturisanje na navedeni način.
Račune treba sačiniti u dva primjerka, po jedan primjerak za obje ugovorne strane.
Računi se dostavljaju na adresu ''MTEL''-a, ulica Kralja Nikole br. 27a, Podgorica, Crna Gora, najkasnije u
roku od tri dana od dana izvršenog prometa.
Isporučilac je dužan da uz račun dostavi kopiju Rešenja o registraciji za PDV obveznika ili Uvjerenje da nije
upisan u Registar PDV obveznika.
Strana 2 od 6
Član 4
Rok i mjesto isporuke
Isporučilac se obavezuje da Modeme, koji su predmet ugovora, isporučuje sukcesivno, po zahtjevu
Naručioca.
Rok isporuke je 10 (deset) dana od trenutka upućivanja zahtjeva za isporuku Modema.
Mjesto isporuke Modema je magacin Naručioca, Ćemovsko Polje bb.
Član 5
Obaveze Isporučioca
Isporučilac se obavezuje da:

isporuči Modeme na mjesto i u vrijeme predviđeno Ugovorom;

obezbjedi transport do mjesta isporuke;

u garantnom roku otkloni sve nedostatke, u skladu sa članom 10 ovog ugovora.
Član 6
Obaveze Naručioca
Naručilac se obavezuje da:

izvrši plaćanje na način predviđen u članu 2 Ugovora;

da obezbijedi pristup prostorijama u kojima će se izvršiti isporuka;

da blagovremeno dostavi Isporučiocu zahtjev za isporuku Modema, u kojem će biti navedena
količina i vrsta Modema koju treba isporučiti, kao i mjesto isporuke.
Član 7
Kvalitativni i Kvantitativni prijem
Kvantitativni i kvalitativni prijem obaviće se po prijemu svake pojedinačne isporuke Modema, o čemu će
ugovorne strane sačiniti Zapisnik o kvalitativnom i kvantitativnom prijemu modema.
Nedostaci na isporučenim Modemima ili oštećenja, uočeni prilikom primopredaje, a koji se mogu pripisati
Isporučiocu, biće otklonjeni u roku određenom u zapisniku, na račun Isporučioca.
Modemi, navedeni u računu i otpremnici, koji greškom nijesu isporučeni, biće bez odlaganja i na račun
Isporučioca isporučeni na mjesto isporuke.
Nakon otklanjanja eventualnih primjedbi iz stava 2. i stava 3. ovog člana, ugovorne strane sačiniće konačni
zapisnik o kvalitativnom i kvantitativnom prijemu modema.
Prenos vlasništva i rizik od oštećenja
Član 8
Ugovorne strane su saglasne da Isporučilac snosi rizik slučajne propasti ili oštećenja Modema do trenutka
predaje istih Naručiocu, a sa predajom rizik slučajne propasti ili oštećenja prelazi na Naručioca.
Ugovorne strane su saglasne da pravo svojine na Modemima prelazi na Naručioca od trenutka predaje istih
Naručiocu.
Strana 3 od 6
Član 9
Posebni zahtjevi
Isporučeni Modemi mora biti označena znakom usaglašenosti “CE”, kako je predvidjeno Pravilnikom o radio
opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi (“Sl. list CG” 32/12 od 22.06.2012. godine).
Isporučilac se obavezuje da, uz prateću dokumentaciju za Modeme, dostavi i Deklaraciju o usaglašenosti
izdatu od strane proizvodjača Modema.
Naručilac zadržava pravo da smanji ili uveća ukupnu količinu Modema, definisanu u Specifikaciji iz Priloga 1
ovog ugovora, za 30%, o čemu bi Ugovorne strane naknadno zaključile Aneks ovog ugovora.
U slučaju povećanja ili smanjenja količine Modema u skladu sa prethodnim stavom, jedinična cijena Modema
će ostati nepromjenjena u odnosu na jediničnu cijenu Modema definisanu ovim Ugovorom.
Član 10
Garancija
Isporučilac daje garanciju za isporučene Modeme u trajanju od _____________ od dana potpisivanja
zapisnika o kvalitativnom i kvantitativnom prijemu modema.
Isporučilac se obavezuje da bez naknade otkloni sve eventualne nedostatke na Modemima, koji se uoče u
garantnom roku.
Ukoliko se u toku garantnog perioda ustanove određeni nedostaci, propusti, greške na Modemima i druga
odstupanja koja znatno utiču na rad Modema, Isporučilac će na zahtjev Naručioca, u roku od četrdesetpet
dana od dana prijave kvara, otkloniti te nedostatke ili obezbediti novu isporuku, popravku ili zamjenu
neispravnih Modema, a sve troškove toga snosi Isporučilac.
Član 11
Ugovorna kazna
U slučaju da dođe do prekoračenja ugovorenog roka za isporuku Modema, iz razloga koji se mogu pripisati
Isporučiocu, Isporučilac se obavezuje da Naručiocu plati ugovornu kaznu u visini od 2‰ vrijednosti Ugovora
za svaki dan zakašnjenja, a najviše do 10% od ukupne vrijednosti Ugovora.
U slučaju iz tačke 1 ovog člana, Naručilac će u roku od petnaest dana ispostaviti račun Isporučiocu, koji je
Isporučilac dužan platiti u roku od deset dana od dana prijema istog.
Naplata ugovorne kazne ne isključuje pravo Naručioca na naknadu štete.
Član 12
Raskid ugovora
Ugovorne strane su saglasne da mogu raskinuti ugovor pisanim sporazumom ugovornih strana.
Ukoliko Naručilac stekne pravo na maksimalni iznos ugovorne kazne prema članu 11 ugovora, Naručilac
može putem pisanog obavještenja pozvati Isporučioca da završi realizaciju ugovora u razumno odredjenom
roku. Ako Isporučilac ne završi realizaciju u tako datom roku Naručilac ima pravo da odmah raskine ugovor
dostavljanjem pisanog obavještenja Isporučiocu.
Naručilac ima pravo da u slučaju promjene poslovne strategije jednostrano raskine ugovor u bilo koje doba,
dostavljanjem obavještenja drugoj ugovornoj strani u pisanoj formi, bez obaveze naknade bilo kakve štete
drugoj ugovornoj strani.
Član 13
Nadležno pravo
Za sve što nije regulisano ovim Ugovorom, primjenjivaće se Zakon o obligacionim odnosima.
Strana 4 od 6
Član 14
Rješavanje sporova
Sva sporna pitanja koja mogu nastati iz ovog ugovora, a koje ugovorne strane ne uspiju da riješe
sporazumno, rješavaće stvarno nadležan sud u Podgorici.
Član 15
Trajanje ugovora
Ugovorne strane su saglasne da se ugovor zaključuje na period od 01.12.2013-30.11.2014.godine.
Član 16
Stupanje ugovora na snagu
Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane ovlašćenih predstavnika ugovornih strana.
Član 17
Primjerci Ugovora
Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih Naručilac i Isporučilac zadržavaju po 2 (dva)
primjerka.
Za Isporučioca
Za Naručioca
„Mtel“ d.o.o.
Izvršni direktor
Izvršni direktor
____________________
____________________
Vladimir Lučić
Strana 5 od 6
Prilog 2
MODEL
GARANCIJA ZA DOBRO I U ROKU IZVRŠENJE POSLA
Za: Društvo za telekomunikacije „MTEL“ d.o.o.
ul. Kralja Nikole br. 27a, 81000 Podgorica, Crna Gora
Budući da se _____________________(naziv i adresa Isporučioca) (dalje u tekstu „Ugovarač“) obavezao
da
će,
u
skladu
sa
Ugovorom
br._________
od
__________(datum)
izvršiti
__________________________(navesti poslove iz predmeta Ugovora) (dalje u tekstu „Ugovor“) i da
ste pomenutim Ugovorom predvidjeli da će vam Ugovarač dostaviti bankarsku garanciju, izdatu od strane
poznate banke prihvatljive za Naručioca, na iznos od 10% od ukupne vrijednosti Modema, koji se isporučuju
po ovom ugovoru, kao obezbjeđenje izvršenja svih svojih obaveza u potpunosti na način kako je predviđeno
Ugovorom, saglasni smo da Ugovaraču damo takvu garanciju za dobro izvršenje posla.
Stoga, sada ovim potvrđujemo da smo garant i da smo vam odgovorni, u ime Ugovarača, do iznosa od
___________(iznos Garancije brojem i slovima). Ovaj iznos se plaća istom vrstom valute kojom je
predviđeno plaćanje ugovorne cijene.
Mi, ________________(naziv banke) neopozivo i bezuslovno se obavezujemo da ćemo vam platiti, na vaš
prvi poziv i bez primedbi ili rasprava, bilo koji iznos ili iznose u granicama do __________(iznos Garancije),
a da pri tome nije potrebno da dokažete ili iznesete razloge za vaš poziv za plaćanje zahtjevanog iznosa.
Mi ovim dokumentom odričemo potrebu da, prije upućivanja poziva nama, od Ugovarača zahtijevate
pomenuti dug.
Nadalje smo saglasni da nas bilo kakva izmena, dopuna ili druga modifikacija uslova Ugovora ili poslova koji
se po njemu izvršavaju ili bilo kog ugovornog dokumenta između vas i Ugovarača neće osloboditi bilo koje
obaveze po ovoj Garanciji i ovim odbacujemo prihvatanje takvog obaveštenja o bilo kojoj izmjeni, dopuni ili
drugoj modifikaciji.
Ova garancija ostaje na snazi sa mjesec dana duže od garantnog roka definisanim članom 8 ovog ugovora .
Potpis i pečat garanta:____________________________________
Naziv banke:___________________________________________
Adresa:________________________________________________
Datum:________________________________________________
Strana 6 od 6
Download

Prilog 6