Zahtev za aktivaciju Internet usluge
- DNS Hosting
Broj zahteva _____________
(Zahtev popuniti štampanim slovima/zaokružiti opciju)
1.
Podnosilac zahteva:
Naziv preduzeća (pun naziv iz registra): …………………………………………………………………….
Adresa sedišta: …………………………………………………………………………………………………
MB (mat. broj)/PIB: …………………………………………………………………………………………….
Delatnost (šifra): ………………………………………………………………………………………………..
Broj računa: ……………………………………………………………………………………………………..
Način naplate: …………………………………………………………………………………………………..
Preko postojećeg zbirnog računa broj: ………………………………………………………………….
Preko novog računa
2.
Osoba za administrativni
kontakt
Ime i prezime: …………………………………………………………………..
JMBG: …………………………………………………………………………...
Adresa: ………………………………………………………………………….
Telefon/faks: ……………………………………………………………………
e-mail adresa: …………………………………………………………………..
(Osoba zadužena za pružanje informacija u vezi sa finansijskim detaljima
zaposlena u preduzeću na čije ime se podnosi zahtev, ovlašćena da u ime
preduzeća obavlja poslove upravljanja finansijama.)
3.
Osoba za tehnički kontakt
Ime i prezime: …………………………………………………………………..
JMBG: …………………………………………………………………………..
Adresa: ………………………………………………………………………....
Telefon/faks: …………………………………………………………………...
e-mail adresa: ………………………………………………………………....
(Osoba zadužena za održavanje i rešavanje svih tehničkih problema. Tehnički
kontakt može biti osoba zaposlena van pravnog lica koje podnosi zahtev.)
4.
Podaci o A zapisu
Naziv računara: ………………………………………………………………....
IP adresa računara: …………………………………………………………..
Naziv računara: …………………………………………………………….......
IP adresa računara: …………………………………………………………..
Naziv računara: …………………………………………………………………
IP adresa računara: …………………………………………………………..
Naziv računara: …………………………………………………………………
IP adresa računara: …………………………………………………………..
Naziv računara: …………………………………………………………………
IP adresa računara: …………………………………………………………..
5.
Podaci o MX zapisu
Naziv računara: …………………………………………………………………
Naziv računara: …………………………………………………………………
(Popunjava korisnik koji koristi spostveni mail server)
Podaci za Alias
Alias: ……………………………………………………………………………..
Naziv računara na koji se upućuje: ………………………………………...…
Alias: ……………………………………………………………………………..
Naziv računara na koji se upućuje: …………………………………………..
Alias: …………………………………………………………………………......
Naziv računara na koji se upućuje: ………………………………………...…
Alias: ……………………………………………………………………………..
Naziv računara na koji se upućuje: …………………………………………..
Alias: ……………………………………………………………………………..
Naziv računara na koji se upućuje: ………………………………………...…
7.
Pre slanja zahteva
potrebno je obratiti
pažnju na sledeće:
Pročitajte Opšte uslove za pružanja usluga u javnoj fiksnoj
telekomunikacionoj mreži.
Prihvatanjem ovog zahteva smatra se da podnosilac zahteva pristaje da
koristi ovu uslugu pod uslovima definisanim opštim uslovima za pružanje
usluga u fiksnoj telekomunikacionoj mreži. Usluga DNS hosting se
naplaćuje po važećem cenovniku Telekoma Srbija.
8.
Posebni zahtevi
6.
Za tačnost navedenih podataka garantuje:
U _____________, ________ 201_. godine
(mesto i datum podnošenja zahteva)
M.P.
_____________________________
(potpis)
_____________________________
(ime i prezime)
_____________________________
(funkcija)
Sektor za prodaju poslovnim korisnicima, Bulevar kralja Aleksandra 84/IV, Beograd
Kontakt centar: 064/785
e-mail: [email protected] web: www.telekom.rs
Download

Zahtev za aktivaciju Internet usluge - DNS Hosting