ZAHTEV ZA REGISTRACIJU MEĐUNARODNOG INTERNET DOMENA
Broj zahteva _________________
Zahtev popuniti štampanim slovima, označiti kvadrat kod odabrane opcije:
Podnosil ac zahteva (pravno ili fizičko lice)
Naziv preduzeća / Ime i prezime: ______________________________________________________________
Adresa sedišta / adresa prebivališta: ___________________________________________________________
MB (mat. broj)/PIB: ________________________________________________________________________
Delatnost (šifra): __________________________________________________________________________
Broj računa: _____________________________________________________________________________
Način naplate:
Preko postojećeg zbirnog računa broj ____________________________________________________
Preko novog računa _________________________________________________________________
Osoba za administrativni kontakt (podnosilac zahteva za fizička lica)
Ime i prezime: ____________________________________________________________________________
JMBG: __________________________________________________________________________________
Adresa: _________________________________________________________________________________
Telefon / Faks: ____________________________________________________________________________
E – mail: ________________________________________________________________________________
Osoba zadužena za pružanje informacija u vezi sa finansijskim detaljima, zaposlena u preduzeću na čije ime se podnosi
zahtev, ovlašćena da u ime preduzeća obavlja poslove upravljanja domenom.
Osoba za tehnički kontakt (podnosilac zahteva za fizička lica)
Ime i prezime: ____________________________________________________________________________
JMBG: __________________________________________________________________________________
Adresa: _________________________________________________________________________________
Telefon / Faks: ____________________________________________________________________________
E – mail: ________________________________________________________________________________
Osoba zadužena za kontakt sa tehičkom podrškom Telekoma Srbija i rešavanje svih tehničkih problema vezanih za
vidljivost domena sa Interneta i ostalih servisa vezanih za domen. Tehnički kontakt može biti osoba koja nije zaposlena
kod pravnog lica koje zahteva registraciju domena.
Pre slanja prijave molimo vas obratite pažnju na sledeće:
Pročitajte Opšte uslove za pružanje usluga u fiksnoj telekomunikacionoj mreži
http://www.open.telekom.rs/business/Content.aspx?temp=&sid=321&id=338
Pročitajte Opšte uslove ugovora za registraciju domena
https://www.enom.com/terms/agreement.asp
Prihvatanjem ovog zahteva smatra se da podnosilac zahteva pristaje da koristi ovu uslugu pod uslovima definisanim
opštim uslovima ugovora za registraciju domena.
Usluga DNS hosting se naplaćuje po važećem cenovniku Telekoma Srbija. Ukoliko ne koristite Telekomove DNS
servere, DNS serveri koje koristite moraju da budu operativni pre podnošenja zahteva. U suprotnom, zahtev će biti
odbijen. Prijave sa netačnim ili nepotpunim podacima ne uzimaju se u obzir.
Podaci o domenu
New
Modify
Delete
Otvaranje novog domena/konfigurisanje domena na DNS serveru Telekoma Srbija
Promena korisničkih podataka za već postojeći domen
Ukidanje (brisanje) domena/brisanje domena na DNS serveru
Prelazak sa postojećeg ISP provajdera na Telekom ISP
Transfer domain
Naziv domena ________________________________________________________________________
Alternativni naziv ______________________________________________________________________
Period zakupa domena:
1 godina
2 godine
3 godine
Korisnik ostvaruje popust na period zakupa i to: 10% za period zakupa od 2 godine i 20% za period zakupa domena od
3 godine.
Primarni server naziva (primary DNS)*
Naziv računara: ___________________________________________________________________________
IP adresa računara: ________________________________________________________________________
* Popunjava korisnik ukoliko ne koristi DNS hosting uslugu Telekoma Srbija (primarni DNS)
Sekundarni server naziva (secondary DNS)*
Naziv računara: ___________________________________________________________________________
IP adresa računara: ________________________________________________________________________
* Popunjava korisnik ukoliko ne koristi DNS hosting uslugu Telekoma Srbija (sekundarni DNS). Navesti sve DNS servere
ukoliko ima više od jednog sekundarnog DNS-a.
Posebni zahtevi
Za tačnost navedenih podataka garantuje:
U _______________________, 201__ . god.
(mesto i datum podnošenja zahteva)
____________________________________
M.P.
(potpis)
____________________________________
(ime i prezime)
____________________________________
(funkcija)
Download

ZAHTEV ZA REGISTRACIJU MEĐUNARODNOG