Izvjestaj o realizaciji uporednog testa analiziranih proizvoda na
zdravstvenu ispravnost i kvalitet
( Treća faza )
U neposrednoj saradnji sa Bugarskim Nacionalnim udruženjem ”Aktivni Potrosač” a u okviru
projekta-“Evropski Potrošacki Most”, realizovana je treća faza 18-mjesecnog Programa
ispitivanja zdravstvene ispravnosti i kvaliteta proizvoda sa tržišta Crne Gore. Ova aktivnosti
realizovana je u mjesecu junu 2014 godine a ujedno je poslednja faza u okviru pomenutog
projekta.
Cilj ovoga istraživanja je bio da se odredi ispravnost ambalaže namijenjene za pakovanje
hrane na osnovu laboratorijskog ispitivanja kao i da se utvrdi ispravnost podataka u
deklaracijama kod nekih od ovih uzoraka.
Izbor uzoraka za laboratorijsko ispitivanje
Izbor analiziranih uzoraka je izvršen prema zastupljenosti na tržištu kao i učestalosti potrošnje
proizvoda koji se pakuju u ove vrste ambalaže. Analizirana su četiri uzorka primarne ambalaže
za pakovanje svježeg mesa, tri uzorka kesa od plastičnih masa za pakovanje životnih namirnica,
tri uzorka boca od plastike u kojima je upakovana mineralna voda i četiri uzorka ambalaže od
lima u kojima su upakovani proizvodi od voća i povrća.
Uzorci ambalaže za svježe meso i kese od plastične mase su analizirani na fizičko- hemijske
osobine u skladu sa Pravilnokom o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opšte
upotrebe koji se mogu stavljati u promet.
Ispravnost ambalaže od lima u kojoj su bili upakovani proizvodi od voća i povrća je odredjena
na osnovu fizičkog ispitivanja u skladu sa opštim odredbama Pravilnika o kvalitetu proizvoda
voća, povrća i gljiva, dok je ispravnost deklaracija na bocama mineralne vode provjerena u
skladu sa odredbama Pravilnika o deklarisanju i označavanju hrane.
Analize navedenih uzoraka su obavljene u akreditovanoj laboratoriji za analize prehrambenih
proizvoda Centra za ekotoksikološka ispitivanja u Podgorici.
Spisak uzoraka uzetih za analizu
1.Kese za zamrzivač – proizvodjač “ Europak” iz prodajnog objekta -“Voli”
2.Kese za zamrzivač –proizvodjač “Alu fiks” iz prodajnog objekta -“Voli”
3.Kese za zamrzivač ( bez imena proizvodjača) iz prodajnog objekta -“Martinovic”
4.Ambalaža za svježe meso iz prodajnog objekta -“Martinović”
5.Ambalaža za svježe meso iz prodajnog objekta -“Jevrić”
6.Ambalaža za svježe meso iz prodajnog objekta -“Roda”
7.Ambalaža za svježe meso iz prodajnog objekta -“Franca”
8.Limena ambalaža u kojoj je konzervirani kukuruz šećerac “Podravka” iz prodajnog
objekta - “Roda”
9. limenka u kojoj je konzervirani ananas “Mikado” iz prodajnog objekta -“Roda”
10.limenka u kojoj je konzervirani paradajz-soso za picu “CIRIO” iz prodajnog objekta “Roda”
11.Konzervirano miješano povrće(mešana zelenjava) “Mercator”iz prodajnog objekta – “Roda”
12.Mineralna voda “Prolom” iz prodajnog objekta -“Roda”
13.Prirodna izvorska voda “Rosa” iz prodajnog objekta - “Roda”
14.Mineralna voda “Rada” iz prodajnog objekta –“Roda”
Rezultati analize uzoraka kesa za zamrzivač
Prema rezultatima analize od ispitivana tri uzorka ove vrste ambalaže, jedan uzorak nije
odgovarao zakonskoj regulativi. U deklaraciji proizvoda nije bilo navedeno ime proizvodjača
pa se ne može znati porijeklo ove vrste ambalaže.
Takodje , zbirna ambalaža ovog uzorka nije bila termički zavarena, što potencijalno može biti
uzrok kontaminacije. Na deklaraciji originalnog zbirnog pakovanja kesa nije upisan znak (čaša i
viljuška) niti podatak “za životne namirnice” pa se ne zna da li je ambalaža provjerena za
dozvoljeni kotankt sa hranom.
Prema rezultatima analize i prema stručnom mišljenju, kese za zamrzivač proizvodjača
“Europak “- Stari Banovci u smislu kvaliteta ambalaže su odgovarale normama Zakonske
regulative. Deklaracija ovoga proizvoda, takodje nije sadžavala znak o provjeri za dozvoljeni
kontakt sa hranom kao ni tekstualni podatak “za životne namirnice”. Zbirna ambalaža ovoga
proizvoda nije bila termički zavarena, što potencijalno može usloviti kontaminaciju
proizvoda.
Zbog nedostatka navedenih podataka u deklaraciji ova dva proizvoda, na osnovu podatka “kese
za zamrzivač” ne možemo biti sigurni u njihovu namjenu u smislu pakovanja životnih namirnica.
Uzorak kesa za doboko zamrzavanje proizvodjača “Alu-fix”, zemlja porijekla Austrija je u
potpunosti zadovoljio sve norme zakonske regulative za ovu vrstu proizvoda, uključujući i
oznaku (čaša i viljuška) na deklaraciji da je izvršena provjera za dozvoljeni kontakt sa hranom.
Rezultati analize uzoraka primarne ambalaže za svježe meso
Prema rezultatima laboratorijskih analiza u ovome ispitivanju, svi analizirani uzorci ove vrste su
zadovoljili pravilnikom predvidjene uslove. Tri ispitivana uzorka od “Martinovića”,”Rode” i
“France” su jednoslojne gradje a uzorak ove ambalaže od “Jevrića” je dvoslojan (papirni sloj
iznutra prevučen celofanom) kaširani papir, što ide u prilog dobrog kvaliteta ambalaže za
ovu namjenu.
Rezultati analize limene ambalaže u kojoj su konzervirani proizvodi od
povrća
Prema laboratorijskim rezultatima fizičkog ispitivanja ove ambalaže, svi uzorci su imali
fizička oštećenja a neki i korozivne promjene, zbog čega nijesu odgovarali uslovima zakonske
regulative.
Ispitivani uzorak ambalaže u kojoj je konzerviran paradajz-sos za picu “CIRIO” imao je fizička
oštećenja limenke, bez vidljivih znakova korozije, dok su uzorci limenki konzerviranog ananasa
“Mikado”, konzerviranog kukuruza šećerac ”Podravka” i limenka u kojoj je konzervirano
miješano povrće “Mercator” imali i deformacije na površinama i vidljive znakove korozije. Dva
od ovih proizvoda u navedenoj ambalaži su zatečeni na akcijskoj prodaji.
Rezultati analize ambalaže i provjera podataka u deklaracijama
uzetih uzoraka mineralne i izvorske vode
Kao što je prethodno navedeno, ambalaža i deklaracije mineralne i izvorske vode su tumačeni na
sadržaj podataka u odnosu na odgovarajuću zakonsku regulativu. Sva tri analizirana uzorka u
ovome pogledu su zadovoljili propise zakonske regulative.
Uzorci mineralne vode “Prolom” i prirodne Izvorske “Rosa” pored ostalih podataka u
deklaraciji na etiketi sadrže znak čaše i viljuške, što se odnosi na dozvoljeni kontakt sa hranom.
Ovaj znak nije utisnut na samu ambalažu tj. na plastičnu bocu.
Deklaracija na etiketi mineralne vode “Rada” ne sadrži znak za dozvoljeni kontakt sa hranom, a
ovaj znak nije utisnut ni na ambalaži, tj. plastičnoj boci.
Diskusija rezultata istraživanja
Ovo ispitivanje je pokazalo da se na tržitu nalaze primjerci ambalaže-kese za pakovanje hrane
nepoznatog porijekla, tj. nepoznatog proizvodjača. Takodje, neki primjerci ove ambalaže
nemaju termički var na zbirnom pakovanju, što za posledicu može da ima kontaminaciju ove
vrste ambalaže. Dva uzorka ambalaže na zbirnom pakovanju nijesu imala znak za dozvoljeni
kontakt sa hranom (čaša i viljuška), kao ni podatak “za životne namirnice”.
Ispitivani uzorak ambalaže –kese za pakovanje hrane za zamrzavanje proizvodjača “Alu fix”
porijeklom iz Austrije je zadovoljio sve, pravilnikom predvidjene uslove, uključujući termički
var na zbirnom pakovanju kao i znak da proizvod ima atest za dozvoljeni kontakt sa hranom.
Dakle, od ispitivanih uzoraka ove vrste ambalaže , jedino je uzorak plastičnih kesa
proizvodjača “Alu Fix” iz Austrije zadovoljio sve zahtjeve dobrog kvaliteta ove vrste ambalaže.
Od ispitivanih vrsta ambalaže (omota) za svježe meso, ambalaža iz prodajnog objekta “Jevrić”,
označena kao “Jevrić” se prema svim karakteristikama u ovome ispitivanju pokazala
najkvalitetnijom .
Ispitivana ambalaža od lima u kojoj su bili konzervirani proizvodi od voća i povrća je bila sa
mehaničkim i hemijskim oštećenjima, što odgovarajućom zakonskom regulativom nije
dozvoljeno. Ove promjene su bile izražene i za potrošača uočljive, a za stručnu obradu su uzeti,
ne samo što su se nedozvoljeno našli u trgovini, već što su dvije vrste proizvoda u ovoj
ambalaži zatečene na akcijskoj prodaji, što može da bude motiv za “ekonomičniju “ kupovinu
potrošača ili eventualno, subjekta sa uslužnom djelatnošću.
Istraživanje je, takodje, pokazalo da se na tržištu nalazi ambalaža od plastične mase, za
mineralne i izvorske vode, različitog kvaliteta, odnosno sa znakom čaša i viljuška na omotu boce
na kome je upisana deklaracija i bez toga znaka. Očito, da kod ove vrste ambalaže nijesu
usaglašeni standardi kvaliteta ni obilježavanja. Prema dostavljenom stručnom mišljenju
institucije koja je obavila analize, i jedna i druga vrsta ambalaže odgovara normama pravilnika.
Takodje, u stručnom mišljenju je saopšteno da naši važeći zakonski propisi iz ove oblasti, ne
obavezuju proizvodjača da obilježi ambalažu da je dozvoljena, odnosno da je atestirana za
kontakt sa hranom, što je sa aspekta zaštite zdravlja , najblaže rečeno, vrlo diskutabilno.
Poruke potrošačima na osnovu rezultata ovoga ispitivanja:
1. Kada je u pitanju ambalaža za hranu tipa kesa od plastičnih masa, pri kupovini, potrebno je
birati kese sa termičkim varom na zbirnom pakovanju, kao i sa oznakom čaše i viljuške ili
tekstualno podatka ”za životne namirnice” na deklaraciji originalnog zbirnog pakovanja.
2. Najbezbjednija primarna ambalaža, pri kupovini svježeg mesa, je kaširana (dvoslojna –
celofan, papir) ambalaža koja je proizvedena po standardu HASAP sistema.
Primarna ambalaža za meso mora da bude stabilna u smislu migracije boja sa obojenih
aplikacija.
3. Ne kupovati proizvode u ambalaži od lima koja je izmijenjena, deformisana ili korodirala pa
ma koliko bile povoljne akcijske cijene, jer sadržaj može da bude kontaminiran.
4. Prilikom kupovine ambalaže od plastične mase za direktni kontakt sa hranom, birati ambalažu
koja ima oznaku čaša i viljuška ili upisano, na deklaraciji originalnog zbirnog pakovanja, “za
životne namirnice”.
ZAKLJUČAK
Ovo ispitivanje je pokazalo da se na našem tržištu nalazi ambalaža za životne
namirnice vrlo različitog kvaliteta, proizvedene po vrlo neusaglašenim
standardima.
Takodje , naša važeća zakonska regulativa koja definiše ispravnost ove vrste
proizvoda namijenjenih za direktni kontakt sa hranom, je nedorečena u smislu
nekih odredbi kvaliteta i označavanja, što zahtijeva sprovodjenje odredjenih
aktivnosti nadležnih organa po ovom pitanju, i to bez odlaganja.
Ovo istraživanje je realizovano u okviru projekta „Evroski potrošački most“, koji finansira
Delegacija Evropske Unije u Crnoj Gori.
Konstatovani propusti i nedostaci na osnovu ovog ispitivanja zahtjevaju uključivanje stručno
nadležnih subjekata kako bi se sadašnje stanje u ovoj oblasti popravilo.
Testiranje kvaliteta proizvoda uzetih sa tržišta unapređuje konkurentnost i pruža mogućnost
potrošačima da utiču na tržište, čime se daje doprinos i u sprečavanju monopola .
Podgorica:
Stručni konsultant:
30.07.2014
Milena Đurišić-spec.Sanitarne hemije
Download

Treća faza - Centar za zaštitu potrošača Crne Gore