Дирекција за јавне набавке
Булевар Уметности 16 а, 11070 Нови Београд
Тел : 2010376, Фах : 2010355
KONKURSNA DOKUMENTACIJA
za prodaju kancelarijskog nameštaja
"Jat Airways" a.d. Beograd
Dokumentacija sadrži:
1.
2.
3.
4.
Javni poziv za dostavljanje zatvorenih pismenih ponuda
Uputstvo ponuđačima o dostavljanju zatvorenih pismenih ponuda
Obrazac ponude
Model ugovora
Конкурсна документација за продају канцеларијског намештаја "JAT Airways" а.д. Београд
1-13
Дирекција за јавне набавке
Булевар Уметности 16 а, 11070 Нови Београд
Тел : 2010376, Фах : 2010355
1. JAVNI POZIV
ZA DOSTAVLjANjE ZATVORENIH PISMENIH PONUDA
ZA PRODAJU KANCELARIJSKOG NAMEŠTAJA
Predmet prodaje je sledeći kancelarijski nameštaj:
Redni
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Naziv osnovnog sredstva
Količina
Kancelarijski plakar
Kancelarijski orman
Kancelarijski radni sto
Viseći ormarić
Garderobni ormarić
Sto za TV
112 komada
2 komada
94 komada
15 komada
3 komada
1 komad
UKUPNO:
227 komada
Pravo na dostavljanje pismenih ponuda imaju sva fizička i pravna lica (domaća i strana), koja
ispunjavaju uslove iz Uputstva ponuđačima o dostavljanju zatvorenih pismenih ponuda za prodaju
kancelarijskog nameštaja "Jat Airways" a.d. Beograd (u daljem tekstu: Uputstvo).
Konkursna dokumentacija za pripremanje ponuda za prodaju kancelarijskog nameštaja, od dana
objavljivanja javnog poziva u dnevnom listu "Danas", biće objavljena na sajtu "Jat Airways" –
www.jat.com javne nabavke i svi zainteresovani ponuđači mogu je preuzeti lično u Poslovnom
centru "Jat Airways", kancelarija 3237, Bulevar umetnosti br. 16a, 11070 Novi Beograd, kao i
elektronskim putem.
Kancelarijski nameštaj se prodaje po principu "viđeno-kupljeno" i neće se primati nikakve
reklamacije koje se odnose na ispravnost, kompletnost i tehničke karakteristike kancelarijskog
nameštaja.
Kancelarijski nameštaj se prodaje u paketu – svih 227 komada iz specifikacije i nije
dozvoljena pojedinačna kupovina kancelarijskog nameštaja.
Ponuda mora biti pripremljena u skladu sa ovim pozivom i Uputstvom.
Kancelarijski nameštaj iz Specifikacije nalazi se u zgradi Školstva i prostorijama Auto servisa u
industrijskoj zoni JAT Airways-a, na Aerodromu Beograd i može se razgledati dana 07. i
08.12.2010.godine u vremenu od 10 do 15 časova.
Конкурсна документација за продају канцеларијског намештаја "JAT Airways" а.д. Београд
2-13
Дирекција за јавне набавке
Булевар Уметности 16 а, 11070 Нови Београд
Тел : 2010376, Фах : 2010355
Kontakt osoba za razgledanje kancelarijskog nameštaja je Ljubica Korolija, uz prethodnu najavu
na telefon: 065/378 1900.
Pismene ponude podnose se u zapečaćenoj koverti na adresu:
"Jat Airways" a.d. Beograd,
Bulevar umetnosti br. 16a (soba br. 3237),
11070 Novi Beograd,
neposredno ili poštom preporučeno do naznačenog roka za prijem ponuda.
Koverta sa ponudom mora imati oznaku "PONUDA za kupovinu kancelarijskog nameštaja – NE
OTVARATI", a na poleđini naziv i adresu ponuđača.
Uz ponudu obavezno se dostavlja dokaz o uplati depozita.
Depozit se uplaćuje u novcu. Depozit za učešće u postupku prodaje iznosi 10% od ukupne
ponuđene vrednosti za svih 227 komada kancelarijskog nameštaja.
Plaćanje depozita vrši se uplatom na tekući račun Jata kod Komercijalne banke a.d. Beograd, br.
205-3834-32, uz naznaku Prodaja kancelarijskog nameštaja "Jat Airways" a.d. Beograd.
Zainteresovani ponuđači mogu da dostave svoje ponude, sačinjene u skladu sa Uputstvom,
najkasnije do 12.12.2011. godine do 11 časova.
Otvaranje ponuda će biti javno i obaviće Komisija za prodaju kancelarijskog nameštaja
12.12.2011. godine u 11,30 časova u prisustvu ovlašćenih predstavnika ponuđača, u prostorijama
Poslovnog centra "Jat Airways", 11070 Novi Beograd, Bulevar umetnosti br. 16a.
Ovlašćeni predstavnici ponuđača mogu prisustvovati otvaranju ponuda uz pisano punomoćje za
učešće u otvaranju ponuda, koje se dostavlja Komisiji neposredno pre započinjanja postupka
otvaranja ponuda. U slučaju da predstavnici ne dostave pisano punomoćje za učešće u otvaranju
ponuda smatraće se da imaju status opšte javnosti kao i sva ostala zaiteresovana lica koja
prisustvuju otvaranju ponuda.
Neblagovremeno prispele ponude biće vraćene neotvorene ponuđačima, sa naznakom da su
podnete neblagovremeno.
Nezatvorene i neispravne ponude neće biti razmatrane, već odbijene.
Kriterijum za ocenjivanje ponuda za kupovinu kancelarijskog nameštaja je ukupna najviša
ponuđena cena za svih 227 komada kancelarijskog nameštaja navedena u specifikaciji.
Svi ostali detalji vezani za postupak prodaje kancelarijskog nameštaja definisani su u Uputstvu.
Конкурсна документација за продају канцеларијског намештаја "JAT Airways" а.д. Београд
3-13
Дирекција за јавне набавке
Булевар Уметности 16 а, 11070 Нови Београд
Тел : 2010376, Фах : 2010355
Bliža obaveštenja i informacije u vezi sa prodajom mogu se dobiti na telefon:
011 /2010 377 kontakt osoba: Biljana Obradović ili email: [email protected]
Конкурсна документација за продају канцеларијског намештаја "JAT Airways" а.д. Београд
4-13
Дирекција за јавне набавке
Булевар Уметности 16 а, 11070 Нови Београд
Тел : 2010376, Фах : 2010355
2. UPUTSTVO
ZA IZRADU PONUDE ZA KUPOVINU
KANCELARIJSKOG NAMEŠTAJA
Redni
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Naziv osnovnog sredstva
Količina
Kancelarijski plakar
Kancelarijski orman
Kancelarijski radni sto
Viseći ormarić
Garderobni ormarić
Sto za TV
112 komada
2 komada
94 komada
15 komada
3 komada
1 komad
UKUPNO:
227 mada
Uputstvo ponuđačima o dostavljanju zatvorenih pismenih ponuda za prodaju kancelarijskog
nameštaja "Jat Airways" a.d. Beograd, (u daljem tekstu: Uputstvo) sadrži podatke o zahtevima
"Jat Airways"-a u pogledu sadržine ponude, kao i uslove pod kojima se sprovodi postupak prodaje
predmetnig kancelarijskog nameštaja.
1. Ponuđač mora ispunjavati sve određene uslove za učešće u postupku prodaje, a ponudu u
celini priprema i dostavlja u skladu sa Uputstvom. U suprotnom, ponuda se odbija.
2. Ponuđač dostavlja ponudu, za svih 227 komada kancelarijskog nameštaja ukupno, u
pisanom obliku, u zatvorenoj koverti tako da se pri njenom otvaranju može proveriti da li
je koverta onakva kakva je predata, i ne može je naknadno menjati.
3. Ponuda mora biti sastavljena na srpskom jeziku.
4. Vrednosti u ponudi moraju biti iskazane u dinarima.
5. Ponude s varijantama nisu dopuštene. U slučaju da ponuđač dostavi ponudu sa
varijantama ponuda se odbija.
6. Ponudu mogu podneti sva pravna i fizička lica (domaća i strana), koja ispunjavaju uslove
predviđene ovim uputstvom.
Depozit se uplaćuje u novcu. Depozit za učešće u postupku prodaje iznosi 10% od ukupne
ponuđene vrednosti za svih 227 komada kancelarijskog nameštaja.
Plaćanje depozita vrši se uplatom na tekući račun JAT-a kod Komercijalne banke a.d. Beograd,
br. 205-3834-32, uz naznaku Prodaja kancelarijskog nameštaja "Jat Airways" a.d. Beograd.
1. Ponuda pored dokaza o uplati depozita mora da sadrži sledeće tražene dokaze:
Конкурсна документација за продају канцеларијског намештаја "JAT Airways" а.д. Београд
5-13
Дирекција за јавне набавке
Булевар Уметности 16 а, 11070 Нови Београд
Тел : 2010376, Фах : 2010355
− za domaće pravno lice - fotokopiju izvoda iz Agencije za privredne registre ili
drugog odgovarajućeg registra. "Jat Airways" zadržava pravo da zatraži original
dokumenata na uvid. Ponuđač odgovara za tačnost podataka.
− za strano pravno lice - dokument o registraciji pravnog lica izdat od strane
nadležnog organa te države. Dokumentacija koju prilaže strano pravno lice
mora biti prevedena i overena od sudskog tumača, kao i overena od strane
nadležnog organa te države (upravnog ili sudskog organa, odnosno privredne
komore) odnosno ambasade te države u Srbiji.
Za domaće fizičko lice - fotokopiju lične karte,
Za strano fizičko lice - fotokopiju pasoša.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ponuda se sastavlja tako što ponuđač upisuje tražene podatke u Obrazac ponude (u
prilogu), koji je sastavni deo ove Konkursne dokumentacije. Ponuđač dostavlja dokaz za
učešće u postupku prodaje u jednom primerku, sa dokazom o uplati depozita i
Obrascem ponude, 227 komada kancelarijskog nameštaja za koje se daje ponuda.
Ponuđač, pravno lice dužan je da u ponudi navede: naziv firme, adresu, matični broj i
PIB, kontakt osoba, broj telefona/e-mail adresa, ponuđenu ukupnu cenu bez PDV-a za
svih 227 komada kancelarijskog nameštaja, tačan broj računa i naziv banke za vraćanje
depozita, ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje.
Ponuđač, fizičko lice, dužan je da u ponudi navede: ime i prezime ponuđača, adresu,
matični broj i broj lične karte (strano fizičko lice broj pasoša), kontak osoba, telefon/email adresa, ponuđenu ukupnu cenu bez PDV-a za svih 227 komada kancelarijskog
nameštaja, tačan broj tekućeg računa i naziv banke za vraćanje depozita, potpis
ponuđača.
"Jat Airways" a.d. Beograd ne odgovara za tačnost vraćanja depozita u slučaju da podaci
o broju tekućeg računa i naziva banke nisu potpuni ili tačni.
Neblagovremeno prispele ponude biće vraćene neotvorene ponuđačima, sa naznakom da
su
podnete
neblagovremeno.
Nezatvorene i neispravne ponude neće biti razmatrane, već odbijene.
Neblagovremena ponuda je ponuda koja je predata ili koja je dospela u "Jat Airways"
po
isteku
datuma
i
sata
određenih
u
javnom
pozivu.
Neispravna ponuda je ponuda koja je blagovremeno predata ali koja neispunjava sve
zahteve iz Uputstva; ponuda u kojoj cena nije navedena u dinarima i sl.
Komisija će konstatovati da je postupak prodaje kancelarijskog nameštaja "Jat Airways"
neuspeo: u slučaju da nije dostavljena nijedna ponuda ili ako niko od ponuđača nije
dostavio ispravnu ponudu.
"Jat Airways" zadržava pravo da ne izvrši izbor najpovoljnije ponude ukoliko ukupna
ponuđena cena ne zadovoljava.
Kriterijum za ocenjivanje ponude za kupovinu vozila je:
− najviša ponuđena cena za svih 227 komada kancelarijskog nameštaja iz
specifikacije.
Конкурсна документација за продају канцеларијског намештаја "JAT Airways" а.д. Београд
6-13
Дирекција за јавне набавке
Булевар Уметности 16 а, 11070 Нови Београд
Тел : 2010376, Фах : 2010355
U slučaju da ponuđači ponude istu cenu za svih 227 komada kancelarijskog
nameštaja iz specifikacije, prednost će imati ponuđač čija je ponuda ranije
primljena u "Jat Airways".
9. Ukoliko na oglas pristigne jedna ponuda, ista će se uzeti u razmatranje.
10. Pismene ponude podnose se na adresu:
"Jat Airways" a.d. Beograd ,Bulevar umetnosti br. 16a,
11070 Novi Beograd, soba 3237 ili poštom preporučeno.
Koverta sa ponudom mora imati oznaku "PONUDA za kupovinu kancelarijskog nameštaja – NE
OTVARATI", a na poleđini naziv i adresu ponuđača.
Zainteresovani ponuđači mogu da dostave svoje ponude, sačinjene u skladu sa Uputstvom,
najkasnije do 12.12.2011. godine do 11 časova.
Otvaranje ponuda će biti javno i obaviće Komisija za prodaju kancelarijskog nameštaja
12.12.2011. godine u 11,30 časova u prisustvu ovlašćenih predstavnika ponuđača, u prostorijama
Poslovnog centra "Jat Airways", 11070 Novi Beograd, Bulevar umetnosti br. 16a.
Ovlašćeni predstavnici ponuđača mogu prisustvovati otvaranju ponuda uz pisano punomoćje za
učešće u otvaranju ponuda, koje se dostavlja Komisiji neposredno pre započinjanja postupka
otvaranja ponuda. U slučaju da predstavnici ne dostave pisano punomoćje za učešće u otvaranju
ponuda smatraće se da imaju status opšte javnosti kao i sva ostala zaiteresovana lica koja
prisustvuju otvaranju ponuda.
1. O javnom otvaranju ponuda sačinjava se Zapisnik koji sadrži podatke o članovima
Komisije, prisutnim predstavnicima ponuđača, podatke iz ponude, dostavljenu
dokumentaciju, datum dostavljanja ponude, vreme početka i završetka javnog otvaranja.
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda će biti dostavljen ponuđačima u roku od tri radna
dana od dana otvaranja ponuda.
2. Posle završetka javnog otvaranja ponuda, razmatranja ponuda koje ispunjavaju uslove iz
ovog uputstva, prema navedenom kriterijumu za kancelarijski nameštaj i rangiranja
dostavljenih ponuda, Komisija za sprovođenje postupka prodaje u roku od sedam radnih
dana od dana otvaranja ponuda bira najpovoljnijeg ponuđača. Odluku o izboru
najpovoljnije ponude "Jat Airways" će dostaviti svim ponuđačima.
3. Izabrani ponuđač je dužan da ukupnu cenu kupljenog kancelarijskog nameštaja plus PDV
i ostale pripadajuće troškove uplati u roku od 5 (pet) dana od dana prijema fakture na
račun Jata.
4. Ako ponuđač, u roku od 5 (dana) dana od dana prijema fakture ne izvrši uplatu
kupoprodajne cene za kancelarijski nameštaj, gubi pravo na povraćaj depozita.
5. Ponuđač koji je izvršio finansijske obaveze prema prodavcu i potpisao Ugovor o
kupoprodaji, dužan je da u roku od 10 (deset) dana od dana plaćanja fakture izvrši
Конкурсна документација за продају канцеларијског намештаја "JAT Airways" а.д. Београд
7-13
Дирекција за јавне набавке
Булевар Уметности 16 а, 11070 Нови Београд
Тел : 2010376, Фах : 2010355
preuzimanje kancelarijskog nameštaja. U slučaju da ponuđač ne izvrši svoju obavezu o
roku, "Jat Airways" zaračunavaće ležarinu kancelarijskog nameštaja za svaki dan
zakašnjenja u iznosu koji će biti nakanadno određen.
6. "Jat Airways" će vratiti plaćeni depozit svakom ponuđaču, i to: ponuđačima koji su
podneli ponude za kupovinu, a nisu proglašeni za najpovoljnijeg ponuđača, povraćaj
depozita se vrši u roku od 7 (sedam) radnih dana od dana dostavljanja obaveštenja
ponuđačima o izboru najpovoljnijeg ponuđača, a najpovoljnijem ponuđaču povraćaj
depozita vrši se u roku od 5 (pet) radnih dana od uplate celokupnog iznosa kupoprodajne
cene.
7. Kancelarijski nameštaj se prodaju po principu "viđeno-kupljeno" i neće se primati
nikakve reklamacije koje se odnose na ispravnost, kompletnost i tehničke karakterisktike
kancelarijskog nameštaja.
Конкурсна документација за продају канцеларијског намештаја "JAT Airways" а.д. Београд
8-13
Дирекција за јавне набавке
Булевар Уметности 16 а, 11070 Нови Београд
Тел : 2010376, Фах : 2010355
3. OBRAZAC PONUDE
NAZIV / IME I PREZIME KUPCA
ADRESA
MATIČNI BROJ I PIB
BROJ LK I JMBG / BROJ PASOŠA
TELEFON / E-MAIL ADRESA
IME I PREZIME LICA
OVLAŠĆENOG ZA ZASTUPANjE
I POTPISIVANjE UGOVORA
KONTAKT OSOBA
BROJ RAČUNA I NAZIV BANKE
Mesto i datum:
Ponuđač:
____________
________________
M.P.
Конкурсна документација за продају канцеларијског намештаја "JAT Airways" а.д. Београд
9-13
Дирекција за јавне набавке
Булевар Уметности 16 а, 11070 Нови Београд
Тел : 2010376, Фах : 2010355
Redni
broj
Količina
(komada)
Opis osnovnog sredstva
1.
Kancelarijski plakar
112
2.
Kancelarijski orman
2
3.
Kancelarijski radni sto
94
4.
Viseći ormarić
15
5.
Garderobni ormarić
3
6.
Sto za TV
1
UKUPNO: (komada)
UKUPNA CENA BEZ
PDV-a
(dinara)
Brojčano
UKUPNA CENA SA
PDV-OM
(dinara)
Brojčano
227
Slovima
Slovima
Mesto i datum:
Ponuđač:
____________
________________
M.P.
Конкурсна документација за продају канцеларијског намештаја "JAT Airways" а.д. Београд
10-13
Дирекција за јавне набавке
Булевар Уметности 16 а, 11070 Нови Београд
Тел : 2010376, Фах : 2010355
4. UGOVOR O KUPOPRODAJI MOTORNOG VOZILA
Zaključen između:
"Jat Airways" a.d. Beograd
Bulevar umetnosti 16 b, 11070 Beograd
koga zastupa direktor _______________ (u daljem tekstu: Prodavac) s jedne strane,
i
___________________________
___________________________
___________________________
, (u daljem tekstu: Kupac) s druge strane,
Član 1.
Prodavac prodaje Kupcu sledeći kancelarijski nameštaj:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Kancelarijski plakar.........................................................................................112 komada
Kancelarijski orman...............................................................................................2 komada
Kancelarijski radni sto......................................................................................94 komada
Viseći ormarić.....................................................................................................15 komada
Garderobni ormarić................................................................................................3 komada
Sto za TV................................................................................................................... 1 komad
Ukupno: 227 komada
na osnovu sprovedene prodaje, putem zatvorenih pismenih ponuda, javno otvaranih dana
12.12.2011. godine, a prema ponudi zavedenoj pod br. ________ od ____________ 2011.
godine kod ''Jat Airways" a.d. Beograd.
Član 2.
Kupac je kupio od Prodavca 227 komada kancelarijskog nameštaja iz člana 1. ovog ugovora u
viđenom stanju, bez prava na bilo kakvu reklamaciju koje se odnose na ispravnost, kompletnost i
tehničke karakteristike kancelarijskog nameštaja.
Kupac se obavezuje da Prodavcu uplati ponuđenu cenu (u daljem tekstu: ugovorena cena) u
skladu sa ponudom iz člana 1. ovog ugovora, (u daljem tekstu: ugovorena cena) u iznosu od
Конкурсна документација за продају канцеларијског намештаја "JAT Airways" а.д. Београд
11-13
Дирекција за јавне набавке
Булевар Уметности 16 а, 11070 Нови Београд
Тел : 2010376, Фах : 2010355
_______________ dinara (slovima: _______________________________ dinara), uvećanu za
iznos PDV-a ili poreza na prenos apsolutnih prava.
Prodavac je dužan da Kupcu dostavi fakturu za plaćanje ugovorene cene iz stava 2. ovog člana.
Kupac se obavezuje da Prodavcu uplati ugovorenu cenu iz stava 2. ovog člana, u roku od 5 (dana)
dana od dana prijema fakture.
Član 3.
Kupac je dužan je da u roku od 10 (deset) dana od dana plaćanja fakture izvrši preuzimanje svih
227 komada kancelarijskog nameštaja. U slučaju da Kupac ne izvrši svoju obavezu o roku, ''Jat
Airways" zaračunavaće ležarinu kancelarijskog nameštaja za svaki dan zakašnjenja u iznosu koji
će biti nakanadno određen.
Prodavac se obavezuje da kancelarijskog nameštaja, preda Kupcu u vlasništvo najkasnije u roku
od 10 (deset) dana od dana plaćanja fakture, od strane Kupca.
.
Član 4.
O izvršenoj primopredaji kancelarijskog nameštaja iz člana 1. ovog ugovora sačinjava se Zapisnik
o primopredaji, u 2 (dva) primerka, koji potpisuju predstavnici Prodavca i Kupca.
Član 5.
U pogledu regulisanja ostalih odnosa po ovom ugovoru između Prodavca i Kupca primenjuju se
odredbe Zakona o obligacionim odnosima, koje se odnose na ugovor o prodaji.
Član 6.
Ugovorne strane su saglasne da sve eventualne nedostatke rešavaju sporazumno, a ukoliko
dogovor ne postignu prihvataju nadležnost suda u Beogradu.
Конкурсна документација за продају канцеларијског намештаја "JAT Airways" а.д. Београд
12-13
Дирекција за јавне набавке
Булевар Уметности 16 а, 11070 Нови Београд
Тел : 2010376, Фах : 2010355
Član 7.
Ovaj ugovor je sačinjen u 6 (šest) primeraka od kojih svaka ugovorna strana dobija po 3 (tri)
primerka.
Prodavac
_______________________
Kupac
___________________
Конкурсна документација за продају канцеларијског намештаја "JAT Airways" а.д. Београд
13-13
Download

KONKURSNA DOKUMENTACIJA