Библиотека „Вук Караџић“ Ковин
Цара Лазара, бр. 100, Ковин
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – КЊИГА
ЈАВНА НАБАВКА БР. 2
__________________________________________________________________________________________
Страна бр.1
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 2/14
На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, у даљем
тексту: Закон ), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, бр. 29/2013), Одлуке о
покретању поступка јавне набавке, број: ЈН 2-1/14 од 19.08.2014. године, ЈН број 2 и Решења о
образовању комисије за јавну набавку добара – књига, број ЈН 2-2/14 од 20.08.2014. године, ЈН број 2,
припремљена је
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности која има за предмет набавку добара – књига, ЈН број 2
Конкурсна документација садржи:
Поглавље
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
Назив поглавља
Општи подаци о јавној набавци
Подаци о предмету јавне набавке
Врста,
техничке
карактеристике,
квалитет,
количина и опис добара, начин спровођења
контроле и обезбеђења гаранције, квалитета, рок
извршења, место извршења или испоруке добара,
евентуалне додатне услуге и сл.
Услови за учешће у поступку јавне набавке из
члана 75. Закона и упутство како се доказује
испуњеност тих услова
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Образац понуде
Модел уговора
Образац трошкова припреме понуде
Образац изјаве о независној понуди
Образац споразума као саставног дела заједничке
понуде
Страна
3
4
5
14
18
25
38
48
49
50
Страна бр.2
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 2/14
I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Библиотека „Вук Караџић“ Ковин
Адреса: Цара Лазара бр. 100
Интернет страница: www.bibliotekakovin.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр.2 су добра – књиге.
4. Контакт (лице или служба)
Лице (или служба) за контакт: Весељка Јовановић
Е-mail адреса (или број факса): [email protected]
Страна бр.3
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 2/14
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1.Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке бр.2 су добра – књиге, према списку књига, у коме су таксативно
наведени наслови књига, аутори и број примерака, назив и ознака општег речника набавке 22113000 –
књиге за библиотеке.
Страна бр.4
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 2/14
III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА,
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК
ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
РБ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
АУТОР
Хопкинс, Кети
Џ.Кенер
Ревај, Тереза
Браун, Сандра
Мусо, Гијом
Џ.Д.Роб (Нора Робертс)
Квик, Аманда
Робинс, Харолд
Потер, Александра
Кверт, Метју
Шулц, Зорана
Шелдон, Сидни
Озвалд, Џејмс
Браун, Сандра
Ладлам, Роберт
Робертс, Нора
Квик, Аманда
Робинс, Харолд
Робертс, Нора
Дроснин, Мајкл
Јовановић, Драган Данилов
Дикинсон, Миранда
Бенет, Софија
Бенет, Софија
Крстић, Зоран
Гилберт, Елизабет
МАРИНА ФИОРАТО
. Ен О'Брајен
Сара Шеридан
Џ. Кортни Саливан
Џејмс Хениџ
Карен Свон
. Курт Вонегат
Џасинда Вајлдер
Гари ван Хас
Елоиза Џејмс
Беатриз Вилијамс
НАСЛОВ ДЕЛА
ЗВЕЗДА ЈЕ РОЂЕНА
УЗМИ МЕ
ДРУГА ОБАЛА БОСФОРА
ДАХ СКАНДАЛА
АКО СУТРА НЕ ПОСТОЈИ
ОБРЕД СМРТИ
ЗАЧАРАНИ КРУГ
ПОЉУБАЦ ЗА СТРАНЦА
ДЕТЕКТИВ ЗА ЉУБАВ
500
СТАНИ, СРЦЕ
ПЛИМА СЕЋАЊА
ПОГОДИ КО САМ
СКРИВЕНИ ДОКАЗ
БОРНОВ ДВОБОЈ
ПАЛИ АНЂЕО
ОГЛЕДАЛО ДУШЕ
ПРОКЛЕТСТВО
ДРАГУЉ МОЈЕ КРУНЕ
БИБЛИЈСКИ КОД 3
ТАЛАСИ БЕОГРАДСКОГ МОРА
КАД ЉУБАВ ПОЗОВЕ
ШЉОКИЦЕ
ПЕРЛИЦЕ
МИСТЕРИЈА БЕОГРАД
НЕВЕСТА МОРА
ГРАД ВЕЧНЕ ЉУБАВИ
МОЛИТВА ЗА КРАЉИЦУ
СТИХОВИ У ПЕСКУ
ЈОШ ОД ПРВОГ ТРЕНА
БЕДЕМИ ВИЗАНТИЈЕ
САВРШЕН ПОКЛОН
ДОРУЧАК ШАМПИОНАКАО ДА СМО ЈЕДНО
ИКОНА
ЗАБРАЊЕНА ЗАДОВОЉСТВАБАЛ ПОД МАСКАМА
комада
1
6
5
3
8
4
6
4
4
2
4
4
2
4
2
2
4
4
4
2
2
2
2
2
1
1
1
2
1
1
1
3
1
5
1
3
3
Страна бр.5
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 2/14
38
Наполеон Хил, Џозеф Марфи и
Дејл Карнеги
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
Деана Камерон
Сала СимукаЏумпа Лахири
Др Дејвид Б. Агас
Тарин Фишер
Срђан Крстић
Вероника Хенри
Дебора МакинлиНатанијел Хоторн
Асли Е. Перкер
Анти Туомајнен
Мајкл Енис
Џоан Вулф
А. М. Дин
Кејт Вилијамс
Алисон Ричман
Донато Каризи
Џуд Деверо
Џ. Кортни Саливан
Лијан МоријартиТес Стимсон
Робин Шарма
Џ.Р.Р.Толкин
76
77
78
Сузан Џојнсон
Ками Гарсија и Маргарет Стол
Џон Ренс
Аманда Квик
Лори Нелсон Спилман
Жана Полиаков
Андреа Марок
Марија Шерифовић
Јелена Бачић Алимпић
Вања БулићЈасмина Михајловић
Хана Кент
Џејмс Патерсон
Роберт Џордан, Брендон Сандерсон
Роберт Џордан, Брендон Сандерсон
Роберт Лоу
МАЈСТОРИ УСПЕХА - ТАЈНЕ КОЈЕ ВАМ
1
НА ВРХОВИМА ПРСТИЈУ
ЦРВЕНА КАО КРВ
СУНЦЕ У ЊЕНОЈ КОСИЖИВОТ БЕЗ БОЛЕСТИ
САКРИЈ МЕ ОД ЗАБОРАВА
БОРБА ДО ПОБЕДЕ
СТРАНАЦ У НОЋИ
ИСТИНА О ЉУБАВИ
СКЕРЛЕТНО СЛОВО-СЛАТКА УТЕХА
ГРАД ДУХОВА-ЗАВЕРА МАКИЈАВЕЛИ
СУНЦЕ МОГА НЕБА
ФАРАОНОВО ЗАВЕШТАЊЕТАЈАНСТВЕНА ЗАДОВОЉСТВА
СЕЋАЊЕ НА ЉУБАВ
ВЛАДАР ИЗ СЕНКЕ
ПРИНЦ НА БЕЛОМ КОЊУСРЦЕ ОД КАМЕНА
МОЈЕ ЗЛАТО СПАВА
У ОКОВИМА НЕВЕРЕ
СПОЗНАЈТЕ СВОЈУ СУДБИНУ
ДЕЦА ХУРИНОВА
ПРОМЕНИТЕ СВЕ ШТО ПОЖЕЛИТЕ
СВЕТЛО У НОЋИ
СВЕ ШТО САМ ЖЕЛЕЛА
СОУЛ ЈОУРНАЛ!
ТРОУГАО
ИСПОВЕСТ
ПОСЛЕДЊЕ ПРОЛЕЋЕ У ПАРИЗУ
ДОСИЈЕ БОГОРОДИЦАНА ОБАЛИ ХАЗАРСКОГ МОРА
ПОГРЕБНИ ОБИЧАЈИ
МЕРИ, МЕРИСЕЋАЊЕ НА СВЕТЛОСТ I
СЕЋАЊЕ НА СВЕТЛОСТ II
ВУЧЈЕ МОРЕ
ВОДИЧ ЈЕДНЕ БИЦИКЛИСТКИЊЕ КРОЗ
КАШГАР
ПРЕДИВНИ ХАОС
ОВАЈ ЖИВОТ ОД ТРИДЕСЕТ И НЕШТО
3
1
1
1
3
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
2
2
2
2
2
2
2
2
4
5
1
1
6
3
3
3
1
1
1
Страна бр.6
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 2/14
79
80
81
82
83
84
85
86
Корина Боман
Џефри Арчер
Шандор Мараи
Николас Спаркс
Млиновски,Сара
Миломир Марић
Миломир Марић
Тимур Вермес
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
Андреас Питлер
Дејан Лучић
Саманта Јанг
Игор Маројевић
Адам НевилДушан ВеличковићЏозефина Анџелини
Колин Мекалоу
Колин Мекалоу
Тонино Бенаквиста
Хелен Филдинг
Карен Мак и Џенифер Кауфман
Глен Данкан
Дешијел Хемет
Антонио Хил
Антонио Хил
Вилијем Дејвис
Влада Арсић
Петер Пранге
Владимир Арсенијевић
Роберт Херис
Крис Прентис
Сантјаго Ронкаљоло
С. Басара, М. Јерговић
Жаума Кабре
Метју Палмер
Бранко Чанковић
Стивен Ериксон
Стивен Ериксон
Хилари Бојд
Саманта Јанг
Вилијем Голдинг
Ратко Дмитровић
др Неле Карајлић
Марк Мазети
ОСТРВО ЛЕПТИРАОЧЕВИ ГРЕСИТРИ ЛИЦА ЈЕДНЕ ЉУБАВИСРЕЋНИК
И НЕ ПОМИШЉАЈ НА ТО
ДЕЦА КОМУНИЗМА 1 - МАГЛЕ СА ИСТОКА
ДЕЦА КОМУНИЗМА 2 - ЉУДИ НОВОГ ДОБА
ОПЕТ ОНИНСПЕК.БРОНШТАЈН И СЛУЧ. УБИЈЕНОГ
НАЦИСТЕ
ТЕОРИЈА ЗАВЕРЕ 2 – ТИТОВА КЛЕТВАЛОНДОН РОУД
БЕОГРАЂАНКЕ
СТАН БР. 16
СВА ЛИЦА СВЕТАБОГИЊА
ОКТОБАРСКИ КОЊ 1: ЧАСТ И ДУЖНОСТ
ОКТОБАРСКИ КОЊ 2: ПАД ТИТАНА
МАЛАВИТАЛУДА ЗА ЊИМ
ФРОЈДОВА ЉУБАВНИЦА
КРВ НАША НАСУШНА
МАЛТЕШКИ СОКО
ДОБРЕ САМОУБИЦЕ
ЛЕТО МРТВИХ ИГРАЧАКА
РЕЦИТЕ ЗБОГОМ ПШЕНИЦИ
БРОДОЛОМ
НЕБЕСКИ КРАДЉИВЦИ
ОВО НИЈЕ ВЕСЕЛО МЕСТО
ОФИЦИР И ШПИЈУН
ЗАКОНИ ЉУБАВИ
ЦРВЕНИ АПРИЛ
ТУШТА И ТМА
ГЛАСОВИ РЕКЕ
АМЕРИЧКА МИСИЈА
ЧУВАРИ ТАЈНЕ ОБРЕНОВИЋА
КУЋА ЛАНАЦА - ДЕО ПРВИ
КУЋА ЛАНАЦА - ДЕО ДРУГИ
ЧЕТВРТКОМ У ПАРКУ
ЈАМАЈКА ЛЕЈН
НАСЛЕДНИЦИ
БЕЛЕЖНИЦА ПРОФЕСОРА МИШКОВИЋА
ФАЈРОНТ У САРАЈЕВУ
ХИРУРШКИ ПРЕЦИЗНО
1
1
1
4
4
3
3
1
1
1
2
3
1
1
3
3
3
1
1
3
1
2
2
2
1
3
3
1
2
1
1
3
1
2
2
3
3
1
1
1
3
4
1
Страна бр.7
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 2/14
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
Перо Симић
Сое Валдес
Џевад Сабљаковић
Јенс Лапидус
Ана Радмиловић
К. Џ. Доерти
К. Џ. Доерти
Дејан Лучић
Ли Чајлд
Инду Сундаресан
Жоел ДикерАберкромби
Николас Спаркс
Милојковић Симонида
Џејмс Патерсон
Видојковић Марко
Билинген Марк
Колган Џени
Несбе Ју
Френч Тана
Ведрана Рудан
Дороти Кумсон
Никол Монес
Ридигер Шахе
Ролф Добели
Хосе Овехера
Ферари Жером
Лукић Биљана
Девил Патрик
Панчић Теофил
Макгвајер Џејми
Роулинг Џ.
Моћа Федерико
Моћа Федерико
Толкин Џ.Р.Р.
Стил Данијела
Гришам Џон
Монтефјоре Сајмон Сибаг
Дзонсон Адам
Џексон Вина
Фарнезе Данијела
Монтефјоре Санта
Квик Аманда
БРОЗ ПРОТИВ ТИТА
ЖЕНА КОЈА ПЛАЧЕ
КАКО УБИТИ ГОСПОДИНА ФРОЈДА
ЛАКА ЛОВА
ЖЕНА БЕЗ ХОРОСКОПА
НОЋНА ШКОЛА
НОЋНА ШКОЛА- НАСЛЕЂЕЉУБАВ СА ПИНК ПАНТЕРОМ -ТАЈНЕ
ПОСЕТИЛАЦ
ПЛАНИНА СВЕТЛОСТИ
ИСТИНА О СЛУЧАЈУ ХАРИЈА КЕБЕРТА
ПОСЛЕДЊИ АРГУМЕНТ КРАЉЕВА
НАЈБОЉЕ ОД МЕНЕ
ЉУБАВ У ДОБА КОКАИНА
ДВОСТРУКА ПРЕВАРА
УРЕДНИК
ПЛАШЉИВАЦ
БОЖИЋ У КАПКЕЈК КАФЕУ
СНЕШКО
КОБНО МЕСТО
АМАРУША
ПЛАЖА РУЖИНИХ ЛАТИЦА
НОЋ У ШАНГАЈУ
ДА
ВЕШТИНА ЈАСНОГ МИШЉЕЊА
ГАВРИЛОВ ПРИНЦИП
ИЗМИСЛИ ЉУБАВ ЗА МЕНЕ
БЕСЕДА О ПАДУ РИМА
МАСКАРАДА
КУГА И КОЛЕРА
АЛЕЈА ВИКТОРА БУБЊА
ПРАВА ПРОПАСТ
КОМПЛЕТ ХОГВОРТСКА БИБЛИОТЕКА
ЉУБАВ 14
ЧОВЕК КОЈИ НИЈЕ ЖЕЛЕО ДА ВОЛИ
ХОБИТ
ПРИЈАТЕЉХИ ЗАУВЕК
АЛЕЈА ПЛАТАНА
САШЕЊКА
ГОСПОДАРЕВО СИРОЧЕ
ОСАМДЕСЕТ ДАНА-БАЛЕРИНА
УЛИЦА ШАНЕЛ 5
ТАЈНЕ СВЕТИОНИКА
ЗАВОЂЕЊЕ
3
1
1
1
1
1
1
4
2
7
1
2
6
3
1
2
1
1
1
1
2
4
2
2
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
2
1
Страна бр.8
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 2/14
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
Квик Аманда
Патерсон Џејмс
Јилдирим Нермин
Малала Јусафзаи
Лор Питакус
Лор Питакус
Монтефјоре
Авалоне Силвија
Џеронимо Стилтон
Џеронимо Стилтон
Џеронимо Стилтон
Џеронимо Стилтон
Џеронимо Стилтон
Доктор Ху
Доктор Ху
Доктор Ху
Доктор Ху
Доктор Ху
Витали Андреа
Стил Данијела
Болтон С.Џ.
Штрумпфови (сликовнице)
Штрумпфови (сликовнице)
Штрумпфови (сликовнице)
Штрумпфови (сликовнице)
Штрумпфови (сликовнице)
Штрумпфови (сликовнице)
Штрумпфови (сликовнице)
Штрумпфови (сликовнице)
Штрумпфови (сликовнице)
Штрумпфови (сликовнице)
Штрумпфови (сликовнице)
Штрумпфови (сликовнице)
Том и Џери (сликовнице)
Том и Џери (сликовнице)
Том и Џери (сликовнице)
Том и Џери (сликовнице)
Том и Џери (сликовнице)
Том и Џери (сликовнице)
Гришам Џон
Вероника Рот
Карен Мари Монинг
Фани Жоли
МИСТИКА
БЕРЛИН
ТАЈНЕ СНЕВАНЕ У ИСТАНБУЛУ
ЈА САМ МАЛАЛА
МОЋ ШЕСТЕ
ЈА САМ ЧЕТВРТИ
ЖЕНА ИЗ ПАРИЗА
ЧЕЛИЧНА МЛАДОСТ
НАПАД НА ЗЛАТНУ СТАТУУ
ПУТОВАЊЕ КРОЗ ВРЕМЕ 3
САФАРИ ПУН ОПАСНОСТИ
НЕ ОСТАВЉАЈ МЕ, УТВАРЕЛА
ОСАМ САТИ: ПРАВАЦ У ШКОЛУ!
УКЛЕТИ КАРАВАН
ПРОЈЕКАТ КОРНИЋАНИН
ВРЕМЕНСКИ КРОКОДИЛ
РАТ РОБОТА
КРИСТАЛНА ЗАМКА
ПОСЛЕ ДУГЕ И ТЕШКЕ БОЛЕСТИ
ПОШТУЈ СЕБЕ
ЖРТВОВАЊЕ
ДОСИЈЕ СНОУДЕН
КРИСТАЛНЕ КУГЛЕ
ЧУДЕСНИ БОЖИЋ
ХОГАТИНА СИМПАТИЈА
ИЗГУБЉЕНИ У МОЧВАРИ СЕНКИ
СТОТИ ШТРУМПФ
ШТРУМПФОВИ У ЛАВИРИНТУ
УВЕЋАНИ ШТРУМПФ
СНЕЖНО ЧУДОВИШТЕ
ШТРУМПФ ШЕГРТ
ШТРУМПФОВИ И УКЛЕТИ ЗАМАК
ТРКА ШТРУМПФОБИЛА
СЕР ГРУБЕР
ГУСАРИ НА ВИДИКУ
ВЕЛИКА ЦИРКУСКА АВАНТУРА
ИГРА ЈЕ ЗАВРШЕНА
ОРИЈЕНТ ЕКСПРЕС
ПАЗИ, СНИМА СЕ
ВЕЛИКА ТРКА
РЕКЕТАШ
ОДАНИ
ГРОЗНИЦА ТАМЕ
НЕОБИЧНИ КОНТРОЛНИ ЗАДАЦИ
1
2
1
1
1
1
1
1
4
3
3
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1
1
1
1
1
1
2
1
1
3
Страна бр.9
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 2/14
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
Жо Естланд
Жо Естланд
Жо Естланд
Снежана Гњидић
Бранко Стевановић
Горан Боричић
Љиљана Ћук
Александра Будимир
Хана Гадомски
Горан Боричић
Снежана Гњидић
Александра Будимир
Снежана Гњидић
Горан Боричић
Љиљана Ћук
Ранка Стајчић
Душан Радовић
Дејан Алексић
Игор Коларов
Дејан Алексић
Игор Коларов
Дејан Алексић
Миленко Пајић
Весна Алексић
Игор Коларов
Игор Коларов
Бранко Стевановић
Весна Алексић
Снежана Гњидић
Немања Паштар
Јасминка Петровић
Љиљана Ћук
Немања Паштар
К.Феђин
Немања Паштар
Ивана Анђелић
Дејвид Меки
Дејвид Меки
Дејвид Меки
Дејвид Меки
ПОЗОРИШНА ПРЕДСТАВА У ШКОЛИ
КУЋА МОГА ДЕДЕ
ОЛУЈА У КУЋИ
КИШНА КРАЉИЦА
ФОКА ИЗ ПОТОКА
НА КУКОВО ЛЕТО
ЛЕКА СТРАШНИ
МАМА,ТАТА, МЕДА И МИЛАН
МРАЧАЦ
ПРИЧА О РУЖНИМ РЕЧИМА
НЕВОЉЕ СА МИЛИ
ИЗВИНИ!
ЗМАЈ ИЗ ПЛЕТЕНЕ КОРПЕ
ХРАБРИ СИМА
ГДЕ НЕСТАЈЕ ПЕСАК?
МИЊА И БЕЛИ МЕДА
ДРУГАРИ ИЗ ПАРКИЋА
ПРИЧА САМО ЗА РЂАВУ ДЕЦУ
ПУСТОЛОВИНА ЈЕДНОГ ЗРНА КАФЕ
ПРИЧЕ О СКОРО СВЕМУ
НА ПРИМЕР
КУЋА ХИЉАДУ МАСКИ
БОЖИЋНА ПРИЧА
МАЛИ МАРКО
МОЈИ РОЂЕНИ ОБЛАЦИ...
БУРЕНЦЕ
ФИОНА И ДРУГЕ МИСТЕРИЈЕ
ЗООЛОШКА ПЕСМАРИЦА
МОЈА ЖУТА ГЕРДА
КАКО САМ ПОНОВО ПОСТАО...
СТРАНАЦ У КУЋИ
О ДУГМЕТУ И СРЕЋИ
НАПУКЛА ЧАША
СУПРОТНОСТИ
КО СЕ ПРВИ УМИО?
ГДЕ ЈЕ МОЈ БРАТ?
ПУСТИ ПУЖУ РОГОВЕ
ЕЛМЕР...
ЕЛМЕР НА ШТУЛАМА
ЕЛМЕР И ВЕТАР
ЕЛМЕР ИГРА ЖМУРКЕ
ПРИЧА О МАЛОЈ КРТИЦИ
СНЕГ
ОКОЛИНКО
1
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
6
1
6
1
1
3
1
1
1
3
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Страна бр.10
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 2/14
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
Александар Шево
Сања Крстановић
Милан Михаљчић
Милан Михаљчић
Милован Данојлић
Бранислав Цветковић
Дејан Алексић
Игор Коларов
Стојковић Градимир
Бећкович Матија
Мери Поуп Озборн
Мери Поуп Озборн
Мери Поуп Озборн
Мери Поуп Озборн
Мери Поуп Озборн
Мери Поуп Озборн
Попов Раша
Божовић Зоран
Марковић Горан
Коларов Игор
Алексић Весна
Шајтинац Угљеша
Чотрић Александар
Грин Сали
Аберкромби Џо
Тони Парсонс
Клаус-Ридигер Мај
Амос Оз
Ен О'Брајен
Ема Чејс
Т. А. Барон
Паринуш Саније
Ненси Мадоре
Моника Макинерни
Колин Фалконер
Кејт Фернивал
Гијом Мусо
Гијом Мусо
Гијом Мусо
Гијом Мусо
Гијом Мусо
ДЕЧАК СА БАМБУСОВИМ ШТАПОМ
МАЧКА КОЈА ЈЕ МИСЛИЛА ...
ШТРОКАВИ ЂУРА
БОБА, ЛОЛИН СТАРИЈИ БРАТ
ПЕПО КРСТА
ЦЕРЕКАЛО
ДЕВОЈЧИЦА И ПЛАВО...
ДВАНАЕСТО МОРЕ
СВЕ МОЈЕ ГЛУПОСТИ
ЧОВЕК БЕЗ ГРАНИЦА
ДИНОСАУРУСИ ПРЕ МРАКА
ВИТЕЗ У ЗОРУ
МУМИЈЕ УЈУТРО
ГУСАРИ ОКО ПОДНЕ
НОЋ НИНЏА
ПОПОДНЕ БА АМАЗОНУ
МОКРИНСКИ ПАТУЉЦИ
ПАЗИ КАКО СИЛАЗИШ НИЗ СТЕПЕНИЦЕ
БИСЕРИ ИЗ ШКОЛСКИХ КЛУПА
СМС ПРИЧЕ
ЗВЕЗДА РУГАЛИЦА
ЧАРНА И НЕСВЕТ
ОЗБИЉНО СМЕШНА КЊИГА
БЕЛА ВРАНА
ЉУБАВ НА ЧЕТИРИ ШАПЕ
ЉУБАВНА ШМИНКА
ПИЈУКАЊЕ ЗА МАЈИСТОРЕ МАГИЈЕ
ВЕШАЛА
ЈЕДАН ПО ЈЕДАН
ТАЈНЕ РЕЛИГИЈЕ
ЦРНА КУТИЈА
ОПРОШТАЈ ЗА КРАЉИЦУ
НЕ ТРАЖИ МЕ
МЕРЛИН* - ИЗГУБЉЕНЕ ГОДИНЕ
ЗАПИСАНО У ЗВЕЗДАМА
ЗАЧАРАНА--ЛОЛИНА ТАЈНАМОЈА ПРЕЛЕПА ШПИЈУНКА
ПЛАМЕН ИСТОКАЗАТО ШТО ТЕ ВОЛИМ
САМО БУДИ ОВДЕ
КАКО БИХ БЕЗ ТЕБЕ
ОСТАНИ КРАЈ МЕНЕ
ВРАТИ МИ СЕ
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Страна бр.11
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 2/14
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
Гијом Мусо
Гијом Мусо
Гијом Мусо
Гијом Мусо
Ненад Гајић
Марк Леви
Марк Леви
Е Л Џејмс
Е Л Џејмс
Е Л Џејмс
Зоран Љ. Николић
Исидора Бјелица
Хосе Овехеро
Глен Гринвалд
Пантић, Маја
Пантић, Маја
Линс и Силва Флавија
Пантић, Маја
Пантић, Маја
Пантић, Маја
Пантић, Маја
Луис Керол
Муни Вичер
Муни Вичер
Муни Вичер
Муни Вичер
Муни Вичер
Муни Вичер
Предраг Урошевић
Милош Којић
Бранко Стевановић
Елена Кедрос
Рада Илић
Мишел Харисон
Брижит Џо
Џон Питерсон
340 Џон Питерсон
ЗОВ АНЂЕЛА
СЕДАМ ГОДИНА КАСНИЈЕ
ДЕВОЈКА ОД ПАПИРА
МОЖДА НЕБО ЗНА
БАЈКА НАД БАЈКАМА
ПРВИ ДАН
ПРВА НОЋ
ПЕДЕСЕТ НИЈАНСИ – СИВА
ПЕДЕСЕТ НИЈАНСИ – ОСЛОБОЂЕНИ
ПЕДЕСЕТ НИЈАНСИ – МРАЧНИЈЕ
БЕОГРАД ИСПОД БЕОГРАДА
СПАС
ИЗМИСЛИ ЉУБАВ ЗА МЕНЕ
БЕЗ СКРОВИШТА
АНА И ЛУКА НА КАЛЕМЕГДАНУ
АНА И ЛУКА НА ЗЛАТИБОРУ
МУРУРУ У АМАЗОНИЈИ
АНА И ЛУКА НА КОПАОНИКУ
АНА И ЛУКА УПОЗНАЈУ СРБИЈУ I
АНА И ЛУКА УПОЗНАЈУ СРБИЈУ II
АНА И ЛУКА У НОВОМ САДУ
СЛАТКЕ БАЈКЕ: ПАЛЧИЋ
СЛАТКЕ БАЈКЕ: МАЧ У КАМЕНУ
СЛАТКЕ БАЈКЕ: РУЖНО ПАЧЕ
СЛАТКЕ БАЈКЕ: КЊИГА О ЏУНГЛИ
АЛИСА У ЗЕМЉИ ЧУДА
ДЕВОЈЧИЦА СА ШЕСТОГ МЕСЕЦА
НИНА И ТАЈНО ОКО АТЛАНТИДЕ
НИНА И КЛЕТВА ПЕРНАТЕ ЗМИЈЕ
НИНА И ТАЈНА ОСМЕ НОТЕ
МОРГА-ЧАРОБНИЦА ВЕТРА
МОРГА- ПУСТИЊА АЛФАЗИЈА
ЖИВОТИЊЕ У СПАВАЋИЦАМА
ЗЛАТНИ КЉУЧИЋ: ЗАБОРАВЉЕНЕ ПРИЧЕ
ТИХАНА ИЗ ЕРГА
МЕСЕЦ БОЈЕ ПУРПУРА
АВАНТУРЕ КРАЉЕВИЋА МАРКА
ДЕВОЈЧИЦЕ СА ОЛИМПА ПОСЛЕДЊА ЖЕЉА
ХАМЛЕТ
ТРИНАЕСТ ДРАГОЦЕНОСТИ
ЧУВЕНА ЧАРОБНИЦА ПИКИ ПОУН
МАЛИШИЋИ И ИЗГУБЉЕНА ДЕЦА
МАЛИШИЋИ И ЊИХОВА НОВА НЕВЕР.
ДРУГАРИЦА
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
5
5
2
5
5
5
5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
2
3
1
1
1
1
1
1
Страна бр.12
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 2/14
341
342
343
344
345
346
347
348
349
Ђиљола Алвизи
Рут Старк
Пени Метјуз
Раули Манкфиш
Данијел Ћоровић
Џејмс Лајон
Влада Арсић
Козма Прем
Патриша Хајсмит
350
351
352
353
354
Мекол Смит А.
Енгкунд Петер
Паулина Шизијане
Елизабет Абот
Ибзен Хенрик
НИСАМ ЈА БАРБИКА
СТЕЛА ПОКРАЈ МОРА
ЧЕТВОРООКА ВИЛА
НИКОЛА И ХРОНОПОРТЕР
АСФАЛТ ПРЕКОМОРАЦ
ПОЉУБАЦ ЛЕПТИРА
АРМАГЕДОН
ПРИПОВЕСТИ АЈРАНА
ЦЕНА СОЛИ
САЛОН ЛЕПОТЕ "САМО МАЛО
УЛЕПШАВАЊА"
ЛЕПОТА И ТУГА
НИКЕЧЕ
ИСТОРИЈА БРАКА
ИЗАБРАНЕ ДРАМЕ 2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Страна бр.13
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 2/14
IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст.
1. тачка 1. Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре
(чл. 75. ст. 1. тачка 2. Закона);
3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања
позива за подношење понуда (чл. 75. ст. 1. тачка 3. Закона);
4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тачка 4.
Закона);
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2.
Закона).
1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач
мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона.
1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни
обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона.
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са
чланом 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (образац изјаве понуђача дат је
у поглављу IV одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да
испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву
подизвођача (Образац Изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV одељак 3.) потписану од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда
оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих
доказа о испуњености услова.
Страна бр.14
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 2/14
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана , не достави на
увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно
закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан
начин.
Страна бр.15
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 2/14
3.
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач_________________________(навести назив понуђача) у поступку јавне набавке мале
вредности која има за предмет добра - књиге, према списку књига, у коме су таксативно наведени
наслови књига, аутори и број примерака ЈН бр.2, испуњава све услове из члана 75. Закона, и то:
1.Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар,
2.Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давање мита, кривично дело преваре;
3. Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за
подношење понуда;
4.Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије ( или стране државе када понуђач има седиште на њеној територији),
5. Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
Место:__________________
Датум: _________________2014.год.
Понуђач
М.П.
_____________________________
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Страна бр.16
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 2/14
ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач_________________________(навести назив подизвођача) у поступку јавне набавке
мале вредности која има за предмет добра - књиге, према списку књига, у коме су таксативно наведени
наслови књига, аутори и број примерака ЈН бр. 2, испуњава све услове из члана 75. Закона, и то:
1.Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар,
2.Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давање мита, кривично дело преваре;
3. Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива
за подношење понуда;
4.Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије ( или стране државе када понуђач има седиште на њеној територији).
Место:__________________
Датум: _________________2014.год.
Подизвођач
М.П.
_____________________________
Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана
од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
Страна бр.17
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 2/14
V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА БИТИ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут
отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Библиотека „Вук Караџић“ Ковин, Цара Лазара бр.100. са назнаком:
„Понуда за јавну набавку добара - књига, према списку књига, у коме су таксативно наведени наслови
књига, аутори и број примерака ЈН бр.2/14 - НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом,
уколико је примљена од стране наручиоца до 29.08.2014. до 11,30 часова.
Наручилац ће по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази,
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је
понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о
пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.
Обавезна садржина понуде:
Понуђач подноси понуду која мора да садржи следеће:
1) попуњен, печатом оверен и потписан Образац понуде (Образац из поглавља VI)
2) попуњен, печатом оверен и потписан образац изјаве понуђача о испуњавању услова за
учешће у поступку ( Oбразац Изјаве понуђача поглавље IV, одељак 3)
3) попуњен, печатом оверен и потписан образац изјаве подизвођача о испуњавању услова
за учешће у поступку (Oбразац Изјаве подизвођача, поглавље IV, одељак 3)
4) Модел уговора (образац из поглавља VII)
5) Образац трошкова припреме понуде (образац из поглавља VIII)
6) Образац изјаве о независној понуди (образац из поглавља IX)
7) Споразум као саставни део заједничке понуде (образац из поглавља X)
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце
дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе понуђача који ће потписивати и печатом
оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјаве
под материјалном и кривичном одговорношћу (Изјава о испуњавању услова из члана 75. Закона, Изјава
о независној понуди) који морају бити потписани и печатом оверени од стране сваког понуђача из групе
Страна бр.18
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 2/14
понуђача. Уколико се понуђачи определе да један понуђач из групе понуђача потписује и печатом
оверава обрасце дате у конкрсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјаве под
материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи
из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део
заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона (Образац споразума поглавље X).
3. ПАРТИЈЕ
Јавна набавка није обликована кроз партије
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуда са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ ИЛИ ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин
који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно
доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Библиотека „Вук Караџић“ Ковин,
Цара Лазара бр. 100. са назнаком:
“Измена понуде за јавну набавку добaра - књигa, према списку књига, у коме су таксативно
наведени наслови књига, аутори и број примерака ЈН бр.2 /14-НЕ ОТВАРАТИ” или
“Допуна понуде за јавну набавку добaра - књига, према списку књига, у коме су таксативно
наведени наслови књига, аутори и број примерака ЈН бр.2 /14-НЕ ОТВАРАТИ” или
“Опозив понуде за јавну набавку добaра - књига, према списку књига, у коме су таксативно
наведени наслови књига, аутори и број примерака ЈН бр.2/14-НЕ ОТВАРАТИ” или
“Измена и допуна понуде за јавну набавку добaра - књига, према списку књига, у коме су
таксативно наведени наслови књига, аутори и број примерака ЈН бр.2/14-НЕ ОТВАРАТИ”
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе
и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче, нити да мења своју понуду.
6. УЧЕСТОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.
У обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подивођачем дужан је да у обрасцу понуде (поглавље VI),
наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке које ће поверити
подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача.
Понуђач у обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.
Страна бр.19
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 2/14
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова,
(Образац изјаве из поглавља IV, одељак 3)
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке,
односно за извршење уговорених обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који
обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тачка 1 до 6. Закона (Образац споразума поглавље X) и то
податке о:
1. члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати
групу понуђача пред наручиоцем,
2. понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
3. понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
4. понуђачу који ће издати рачун,
5. рачуну на који ће бити извршено плаћање и
6. обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова
(Образац Изјаве из поглавља IV, одељак 3).
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално у своје име, а за рачун задругара или заједничку
понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној
набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци, неограничено солидарно одговарају задругари.
Страна бр.20
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 2/14
9. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА И РОКА ПЛАЋАЊА, ИСПОРУКЕ, ЗАМЕНЕ ДОБАРА,
ЕВЕНТУАЛНИХ ДРУГИХ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ:
Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Рок плаћања добара не може бити краћи од 15 дана, нити дужи од 45 дана од дана доставе
фактуре.
Исплата се врши на текући рачун понуђача.
Наручилац не дозвољава аванс.
Захтев у погледу рока и начина испоруке књига
Рок испоруке књига не може бити дужи од 10 дана од дана закључења уговора.
Наручилац захтева испоруку свих тражених наслова у захтеваном року, односно не дозвољава
сукцесивну испоруку.
Књиге се испоручују путем поште на адресу наручиоца.
Захтев у погледу рока замене књига
Рок замене књига уколико се после примопредаје укажу неки недостаци не може бити дужи од 10
дана од дана писане рекламације од стране наручиоца.
Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда (члан 90. ЗЈН)
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику захтева од
понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати продужење рока важења понуде, не може мењати понуду.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Цене у понуди морају бити исказане у динарима, без пореза на додату вредност, са урачунатим свим
трошковима које понуђач има у реализацији јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у
обзир цена без пореза на додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом
92. ЗЈН, односно тражиће образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним.
Страна бр.21
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 2/14
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ
СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ
БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ
СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и
привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и
министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада,
запошљавања и социјалне политике.
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА,
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Наручилац не тражи средства финансијског обезбеђења.
ВИСИНИ
И
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДА
Заинтересовано лице може у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, електронским
путем на e-mail, или факсом на број 013-744-901 тражити од наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење
понуда. Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику
поштом, телефаксом или путем електронске поште и истовремено ће ту информацију доставити свим
другим лицима која су примила конкурсну документацију и објавити је на Порталу.
Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде
заинтересовано лице ће упутити на адресу наручиоца: Библиотека „Вук Караџић“ Ковин, Цара Лазара
бр.100, 26220 Ковин, са напоменом ”Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне
документације – набавка добара - књига, према списку књига, у коме су таксативно наведени наслови
књига, аутори и број примерака ЈН бр.2.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за
подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу
рока за подношење понуда.
По истеку рока за подношење понуда наручилац не може да мења, нити да допуњује конкурсну
документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није
дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин предвиђен чланом 20.
Закона.
Страна бр.22
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 2/14
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда, наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику
захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању
понуда. Наручилац може да врши контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача (члан 93.
Закона)
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерен рок
да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу код понуђача, као и код
његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака, уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, нaручилац ће његову понуду одбити
као неприхватљиву.
16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ
СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у
складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан
предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку
закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла која ће бити са
клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје
се у висини од 15% од укупне вредности уговора без ПДВ-а са роком важности који је 30 дана дужи од
истека рока за коначно извршење посла Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење
уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.
17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума: “Најнижа понуђена цена”.
18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШТИ
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ
ПОНУЂЕНОМ НАЈНИЖОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија понуда биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио најкраћи рок испоруке добара.
Страна бр.23
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 2/14
19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном
одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, затити животне средине, као и да гарантује да је ималац права
интелектуалне својине (Образац Изјаве из поглавља IV, одељак 3)
20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патента као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне
својине трећих лица сноси понуђач.
21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице односно
пословно удружење у име наведених лица.
Захтев за заштиту права се подноси Републичкој комисији за заштиту права, а предаје наручиоцу
непосредно или поштом препоручено са повратницом. Копија захтева за заштиту права се истовремено
доставља Републичкој комисији за заштиту права.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца, осим уколико законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права
наручилац ће обавестити све учеснике у поступку јавне набавке односно објавити на Порталу управе,
најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина јавног позива или
конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране
наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том
случају подношењем захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора у складу са чланом 108. став 3. Закона о јавним
набавкама или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за
заштиту права је 5 (пет) дана од дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре
истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева
знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од
40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број 50-016, сврха: Републичка
административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије)
22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана
од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. став 6. ЗЈН.
Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке до
доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, ако Републичка комисија за заштиту права на
предлог наручиоца не одлучи другачије.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за
подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5. Закона.
Страна бр.24
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 2/14
VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр.__________________од ______________године за јавну набавку добара - књига, према списку
књига, у коме су таксативно наведени наслови књига, аутори и број примерака ЈН бр.2
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача
Адреса и седиште понуђача
Матични број понуђача
Порески идентификациони број понуђача
Име особе за контакт
Електронска адреса понуђача (e-mail)
Телефон
Факс
Број рачуна понуђача и назив банке
Лице овлашћено за потписивање уговора
2)ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда
подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду
подноси група понуђача.
Страна бр.25
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 2/14
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)
Назив подизвођача
Адреса
Матични број
Порески идентификациони број (ПИБ)
Име особе за контакт
Проценат укупне вредности набавке који ће извршити
подизвођач
Део предмета набавке који ће извршити подизвођач
2)
Назив подизвођача
Адреса
Матични број
Порески идентификациони број (ПИБ)
Име особе за контакт
Проценат укупне вредности набавке који ће извршити
подизвођач
Део предмета набавке који ће извршити подизвођач
Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да
се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
понуђача.
Страна бр.26
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 2/14
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)
Назив учесника у заједничкој понуди
Адреса
Матични број
Порески идентификациони број
Име особе за контакт
2)
Назив учесника у заједничкој понуди
Адреса
Матични број
Порески идентификациони број
Име особе за контакт
3)
Назив учесника у заједничкој понуди
Адреса
Матични број
Порески идентификациони број
Име особе за контакт
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених
у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди
Страна бр.27
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 2/14
5) НАБАВКА ДОБАРА – КЊИГА, У КОМЕ СУ ТАКСАТИВНО НАВЕДЕНИ НАСЛОВИ
КЊИГА, АУТОРИ И БРОЈ ПРИМЕРАКА, ЈН БР.2
Предмет јавне набавке је набавка добара - књига, према списку књига, у коме су таксативно наведени
наслови књига, аутори и број примерака ЈН бр.2.
РБ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
АУТОР
Хопкинс, Кети
Џ.Кенер
Ревај, Тереза
Браун, Сандра
Мусо, Гијом
Џ.Д.Роб (Нора Робертс)
Квик, Аманда
Робинс, Харолд
Потер, Александра
Кверт, Метју
Шулц, Зорана
Шелдон, Сидни
Озвалд, Џејмс
Браун, Сандра
Ладлам, Роберт
Робертс, Нора
Квик, Аманда
Робинс, Харолд
Робертс, Нора
Дроснин, Мајкл
Јовановић, Драган
Данилов
Дикинсон, Миранда
Бенет, Софија
Бенет, Софија
Крстић, Зоран
Гилберт, Елизабет
МАРИНА ФИОРАТО
. Ен О'Брајен
Сара Шеридан
Џ. Кортни Саливан
Џејмс Хениџ
Карен Свон
. Курт Вонегат
Џасинда Вајлдер
Гари ван Хас
Елоиза Џејмс
Беатриз Вилијамс
НАСЛОВ ДЕЛА
ЗВЕЗДА ЈЕ РОЂЕНА
УЗМИ МЕ
ДРУГА ОБАЛА БОСФОРА
ДАХ СКАНДАЛА
АКО СУТРА НЕ ПОСТОЈИ
ОБРЕД СМРТИ
ЗАЧАРАНИ КРУГ
ПОЉУБАЦ ЗА СТРАНЦА
ДЕТЕКТИВ ЗА ЉУБАВ
500
СТАНИ, СРЦЕ
ПЛИМА СЕЋАЊА
ПОГОДИ КО САМ
СКРИВЕНИ ДОКАЗ
БОРНОВ ДВОБОЈ
ПАЛИ АНЂЕО
ОГЛЕДАЛО ДУШЕ
ПРОКЛЕТСТВО
ДРАГУЉ МОЈЕ КРУНЕ
БИБЛИЈСКИ КОД 3
ТАЛАСИ БЕОГРАДСКОГ МОРА
КАД ЉУБАВ ПОЗОВЕ
ШЉОКИЦЕ
ПЕРЛИЦЕ
МИСТЕРИЈА БЕОГРАД
НЕВЕСТА МОРА
ГРАД ВЕЧНЕ ЉУБАВИ
МОЛИТВА ЗА КРАЉИЦУ
СТИХОВИ У ПЕСКУ
ЈОШ ОД ПРВОГ ТРЕНА
БЕДЕМИ ВИЗАНТИЈЕ
САВРШЕН ПОКЛОН
ДОРУЧАК ШАМПИОНАКАО ДА СМО ЈЕДНО
ИКОНА
ЗАБРАЊЕНА ЗАДОВОЉСТВАБАЛ ПОД МАСКАМА
Комада
1
6
5
3
8
4
6
4
4
2
4
4
2
4
2
2
4
4
4
2
Цена
Укупно
2
2
2
2
1
1
1
2
1
1
1
3
1
5
1
3
3
Страна бр.28
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 2/14
38
Наполеон Хил, Џозеф
Марфи и Дејл Карнеги
МАЈСТОРИ УСПЕХА - ТАЈНЕ КОЈЕ
ВАМ
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
Деана Камерон
Сала СимукаЏумпа Лахири
Др Дејвид Б. Агас
Тарин Фишер
Срђан Крстић
Вероника Хенри
Дебора МакинлиНатанијел Хоторн
Асли Е. Перкер
Анти Туомајнен
Мајкл Енис
Џоан Вулф
А. М. Дин
Кејт Вилијамс
Алисон Ричман
Донато Каризи
Џуд Деверо
Џ. Кортни Саливан
Лијан МоријартиТес Стимсон
Робин Шарма
Џ.Р.Р.Толкин
НА ВРХОВИМА ПРСТИЈУ
ЦРВЕНА КАО КРВ
СУНЦЕ У ЊЕНОЈ КОСИЖИВОТ БЕЗ БОЛЕСТИ
САКРИЈ МЕ ОД ЗАБОРАВА
БОРБА ДО ПОБЕДЕ
СТРАНАЦ У НОЋИ
ИСТИНА О ЉУБАВИ
СКЕРЛЕТНО СЛОВО-СЛАТКА УТЕХА
ГРАД ДУХОВА-ЗАВЕРА МАКИЈАВЕЛИ
СУНЦЕ МОГА НЕБА
ФАРАОНОВО ЗАВЕШТАЊЕТАЈАНСТВЕНА ЗАДОВОЉСТВА
СЕЋАЊЕ НА ЉУБАВ
ВЛАДАР ИЗ СЕНКЕ
ПРИНЦ НА БЕЛОМ КОЊУСРЦЕ ОД КАМЕНА
МОЈЕ ЗЛАТО СПАВА
У ОКОВИМА НЕВЕРЕ
СПОЗНАЈТЕ СВОЈУ СУДБИНУ
ДЕЦА ХУРИНОВА
ПРОМЕНИТЕ СВЕ ШТО
ПОЖЕЛИТЕ
СВЕТЛО У НОЋИ
СВЕ ШТО САМ ЖЕЛЕЛА
СОУЛ ЈОУРНАЛ!
ТРОУГАО
ИСПОВЕСТ
ПОСЛЕДЊЕ ПРОЛЕЋЕ У ПАРИЗУ
ДОСИЈЕ БОГОРОДИЦАНА ОБАЛИ ХАЗАРСКОГ МОРА
ПОГРЕБНИ ОБИЧАЈИ
МЕРИ, МЕРИ-
3
1
1
1
3
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
2
2
СЕЋАЊЕ НА СВЕТЛОСТ I
3
СЕЋАЊЕ НА СВЕТЛОСТ II
ВУЧЈЕ МОРЕ
ВОДИЧ ЈЕДНЕ БИЦИКЛИСТКИЊЕ
КРОЗ КАШГАР
3
3
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
74
75
Аманда Квик
Лори Нелсон Спилман
Жана Полиаков
Андреа Марок
Марија Шерифовић
Јелена Бачић Алимпић
Вања БулићЈасмина Михајловић
Хана Кент
Џејмс Патерсон
Роберт Џордан, Брендон
Сандерсон
Роберт Џордан, Брендон
Сандерсон
Роберт Лоу
76
Сузан Џојнсон
73
1
2
2
2
2
2
2
4
5
1
1
6
1
Страна бр.29
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 2/14
77
Ками Гарсија и Маргарет
Стол
78
79
80
81
82
83
Џон Ренс
Корина Боман
Џефри Арчер
Шандор Мараи
Николас Спаркс
Млиновски,Сара
84
Миломир Марић
85
86
Миломир Марић
Тимур Вермес
87
Андреас Питлер
88
89
90
91
92
93
Дејан Лучић
Саманта Јанг
Игор Маројевић
Адам НевилДушан ВеличковићЏозефина Анџелини
94
Колин Мекалоу
95
96
97
Колин Мекалоу
Тонино Бенаквиста
Хелен Филдинг
Карен Мак и Џенифер
Кауфман
Глен Данкан
Дешијел Хемет
Антонио Хил
Антонио Хил
Вилијем Дејвис
Влада Арсић
Петер Пранге
Владимир Арсенијевић
Роберт Херис
Крис Прентис
Сантјаго Ронкаљоло
С. Басара, М. Јерговић
Жаума Кабре
Метју Палмер
Бранко Чанковић
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
ПРЕДИВНИ ХАОС
ОВАЈ ЖИВОТ ОД ТРИДЕСЕТ И
НЕШТО
ОСТРВО ЛЕПТИРАОЧЕВИ ГРЕСИТРИ ЛИЦА ЈЕДНЕ ЉУБАВИСРЕЋНИК
И НЕ ПОМИШЉАЈ НА ТО
ДЕЦА КОМУНИЗМА 1 - МАГЛЕ СА
ИСТОКА
ДЕЦА КОМУНИЗМА 2 - ЉУДИ
НОВОГ ДОБА
ОПЕТ ОНИНСПЕК.БРОНШТАЈН И СЛУЧ.
УБИЈЕНОГ НАЦИСТЕ
ТЕОРИЈА ЗАВЕРЕ 2 – ТИТОВА
КЛЕТВАЛОНДОН РОУД
БЕОГРАЂАНКЕ
СТАН БР. 16
СВА ЛИЦА СВЕТАБОГИЊА
ОКТОБАРСКИ КОЊ 1: ЧАСТ И
ДУЖНОСТ
ОКТОБАРСКИ КОЊ 2: ПАД
ТИТАНА
МАЛАВИТАЛУДА ЗА ЊИМ
1
ФРОЈДОВА ЉУБАВНИЦА
КРВ НАША НАСУШНА
МАЛТЕШКИ СОКО
ДОБРЕ САМОУБИЦЕ
ЛЕТО МРТВИХ ИГРАЧАКА
РЕЦИТЕ ЗБОГОМ ПШЕНИЦИ
БРОДОЛОМ
НЕБЕСКИ КРАДЉИВЦИ
ОВО НИЈЕ ВЕСЕЛО МЕСТО
ОФИЦИР И ШПИЈУН
ЗАКОНИ ЉУБАВИ
ЦРВЕНИ АПРИЛ
ТУШТА И ТМА
ГЛАСОВИ РЕКЕ
АМЕРИЧКА МИСИЈА
ЧУВАРИ ТАЈНЕ ОБРЕНОВИЋА
3
1
2
2
2
1
3
3
1
2
1
1
3
1
2
2
1
1
1
1
4
4
3
3
1
1
1
2
3
1
1
3
3
3
1
1
Страна бр.30
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 2/14
114
115
116
117
118
Стивен Ериксон
Стивен Ериксон
Хилари Бојд
Саманта Јанг
Вилијем Голдинг
119
120
121
122
123
Ратко Дмитровић
др Неле Карајлић
Марк Мазети
Перо Симић
Сое Валдес
124
125
126
127
128
Џевад Сабљаковић
Јенс Лапидус
Ана Радмиловић
К. Џ. Доерти
К. Џ. Доерти
129 Дејан Лучић
130 Ли Чајлд
131 Инду Сундаресан
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
Жоел ДикерАберкромби
Николас Спаркс
Милојковић Симонида
Џејмс Патерсон
Видојковић Марко
Билинген Марк
Колган Џени
Несбе Ју
Френч Тана
Ведрана Рудан
Дороти Кумсон
Никол Монес
Ридигер Шахе
Ролф Добели
Хосе Овехера
Ферари Жером
Лукић Биљана
Девил Патрик
Панчић Теофил
Макгвајер Џејми
Роулинг Џ.
КУЋА ЛАНАЦА - ДЕО ПРВИ
КУЋА ЛАНАЦА - ДЕО ДРУГИ
ЧЕТВРТКОМ У ПАРКУ
ЈАМАЈКА ЛЕЈН
НАСЛЕДНИЦИ
БЕЛЕЖНИЦА ПРОФЕСОРА
МИШКОВИЋА
ФАЈРОНТ У САРАЈЕВУ
ХИРУРШКИ ПРЕЦИЗНО
БРОЗ ПРОТИВ ТИТА
ЖЕНА КОЈА ПЛАЧЕ
КАКО УБИТИ ГОСПОДИНА
ФРОЈДА
ЛАКА ЛОВА
ЖЕНА БЕЗ ХОРОСКОПА
НОЋНА ШКОЛА
НОЋНА ШКОЛА- НАСЛЕЂЕЉУБАВ СА ПИНК ПАНТЕРОМ ТАЈНЕ
ПОСЕТИЛАЦ
ПЛАНИНА СВЕТЛОСТИ
ИСТИНА О СЛУЧАЈУ ХАРИЈА
КЕБЕРТА
ПОСЛЕДЊИ АРГУМЕНТ КРАЉЕВА
НАЈБОЉЕ ОД МЕНЕ
ЉУБАВ У ДОБА КОКАИНА
ДВОСТРУКА ПРЕВАРА
УРЕДНИК
ПЛАШЉИВАЦ
БОЖИЋ У КАПКЕЈК КАФЕУ
СНЕШКО
КОБНО МЕСТО
АМАРУША
ПЛАЖА РУЖИНИХ ЛАТИЦА
НОЋ У ШАНГАЈУ
ДА
ВЕШТИНА ЈАСНОГ МИШЉЕЊА
ГАВРИЛОВ ПРИНЦИП
ИЗМИСЛИ ЉУБАВ ЗА МЕНЕ
БЕСЕДА О ПАДУ РИМА
МАСКАРАДА
КУГА И КОЛЕРА
АЛЕЈА ВИКТОРА БУБЊА
ПРАВА ПРОПАСТ
КОМПЛЕТ ХОГВОРТСКА
3
3
1
1
1
3
4
1
3
1
1
1
1
1
1
4
2
7
1
2
6
3
1
2
1
1
1
1
2
4
2
2
2
2
2
1
2
1
1
1
1
Страна бр.31
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 2/14
БИБЛИОТЕКА
155 Моћа Федерико
ЉУБАВ 14
ЧОВЕК КОЈИ НИЈЕ ЖЕЛЕО ДА
156 Моћа Федерико
ВОЛИ
157 Толкин Џ.Р.Р.
ХОБИТ
158 Стил Данијела
ПРИЈАТЕЉХИ ЗАУВЕК
159 Гришам Џон
АЛЕЈА ПЛАТАНА
160 Монтефјоре Сајмон Сибаг САШЕЊКА
161 Дзонсон Адам
ГОСПОДАРЕВО СИРОЧЕ
162 Џексон Вина
ОСАМДЕСЕТ ДАНА-БАЛЕРИНА
163 Фарнезе Данијела
УЛИЦА ШАНЕЛ 5
164 Монтефјоре Санта
ТАЈНЕ СВЕТИОНИКА
165 Квик Аманда
ЗАВОЂЕЊЕ
166 Квик Аманда
МИСТИКА
167 Патерсон Џејмс
БЕРЛИН
168 Јилдирим Нермин
ТАЈНЕ СНЕВАНЕ У ИСТАНБУЛУ
169 Малала Јусафзаи
ЈА САМ МАЛАЛА
170 Лор Питакус
МОЋ ШЕСТЕ
171 Лор Питакус
ЈА САМ ЧЕТВРТИ
172 Монтефјоре
ЖЕНА ИЗ ПАРИЗА
173 Авалоне Силвија
ЧЕЛИЧНА МЛАДОСТ
174 Џеронимо Стилтон
НАПАД НА ЗЛАТНУ СТАТУУ
175 Џеронимо Стилтон
ПУТОВАЊЕ КРОЗ ВРЕМЕ 3
176 Џеронимо Стилтон
САФАРИ ПУН ОПАСНОСТИ
177 Џеронимо Стилтон
НЕ ОСТАВЉАЈ МЕ, УТВАРЕЛА
178 Џеронимо Стилтон
ОСАМ САТИ: ПРАВАЦ У ШКОЛУ!
179 Доктор Ху
УКЛЕТИ КАРАВАН
180 Доктор Ху
ПРОЈЕКАТ КОРНИЋАНИН
181 Доктор Ху
ВРЕМЕНСКИ КРОКОДИЛ
182 Доктор Ху
РАТ РОБОТА
183 Доктор Ху
КРИСТАЛНА ЗАМКА
184 Витали Андреа
ПОСЛЕ ДУГЕ И ТЕШКЕ БОЛЕСТИ
185 Стил Данијела
ПОШТУЈ СЕБЕ
186 Болтон С.Џ.
ЖРТВОВАЊЕ
187
ДОСИЈЕ СНОУДЕН
Штрумпфови
188 (сликовнице)
КРИСТАЛНЕ КУГЛЕ
Штрумпфови
189 (сликовнице)
ЧУДЕСНИ БОЖИЋ
Штрумпфови
190 (сликовнице)
ХОГАТИНА СИМПАТИЈА
Штрумпфови
191 (сликовнице)
ИЗГУБЉЕНИ У МОЧВАРИ СЕНКИ
Штрумпфови
192 (сликовнице)
СТОТИ ШТРУМПФ
1
1
1
2
2
1
1
2
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
4
3
3
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
4
Страна бр.32
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 2/14
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
Штрумпфови
(сликовнице)
Штрумпфови
(сликовнице)
Штрумпфови
(сликовнице)
Штрумпфови
(сликовнице)
Штрумпфови
(сликовнице)
Штрумпфови
(сликовнице)
Штрумпфови
(сликовнице)
Том и Џери (сликовнице)
Том и Џери (сликовнице)
Том и Џери (сликовнице)
Том и Џери (сликовнице)
Том и Џери (сликовнице)
Том и Џери (сликовнице)
Гришам Џон
Вероника Рот
Карен Мари Монинг
Фани Жоли
Жо Естланд
Жо Естланд
Жо Естланд
Снежана Гњидић
Бранко Стевановић
Горан Боричић
Љиљана Ћук
Александра Будимир
Хана Гадомски
Горан Боричић
Снежана Гњидић
Александра Будимир
Снежана Гњидић
Горан Боричић
Љиљана Ћук
Ранка Стајчић
Душан Радовић
228 Дејан Алексић
229 Игор Коларов
ШТРУМПФОВИ У ЛАВИРИНТУ
4
УВЕЋАНИ ШТРУМПФ
4
СНЕЖНО ЧУДОВИШТЕ
4
ШТРУМПФ ШЕГРТ
4
ШТРУМПФОВИ И УКЛЕТИ ЗАМАК
4
ТРКА ШТРУМПФОБИЛА
4
СЕР ГРУБЕР
ГУСАРИ НА ВИДИКУ
ВЕЛИКА ЦИРКУСКА АВАНТУРА
ИГРА ЈЕ ЗАВРШЕНА
ОРИЈЕНТ ЕКСПРЕС
ПАЗИ, СНИМА СЕ
ВЕЛИКА ТРКА
РЕКЕТАШ
ОДАНИ
ГРОЗНИЦА ТАМЕ
НЕОБИЧНИ КОНТРОЛНИ ЗАДАЦИ
ПОЗОРИШНА ПРЕДСТАВА У
ШКОЛИ
КУЋА МОГА ДЕДЕ
ОЛУЈА У КУЋИ
КИШНА КРАЉИЦА
ФОКА ИЗ ПОТОКА
НА КУКОВО ЛЕТО
ЛЕКА СТРАШНИ
МАМА,ТАТА, МЕДА И МИЛАН
МРАЧАЦ
ПРИЧА О РУЖНИМ РЕЧИМА
НЕВОЉЕ СА МИЛИ
ИЗВИНИ!
ЗМАЈ ИЗ ПЛЕТЕНЕ КОРПЕ
ХРАБРИ СИМА
ГДЕ НЕСТАЈЕ ПЕСАК?
МИЊА И БЕЛИ МЕДА
ДРУГАРИ ИЗ ПАРКИЋА
ПРИЧА САМО ЗА РЂАВУ ДЕЦУ
ПУСТОЛОВИНА ЈЕДНОГ ЗРНА
КАФЕ
ПРИЧЕ О СКОРО СВЕМУ
4
1
1
1
1
1
1
2
1
1
3
1
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
6
Страна бр.33
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 2/14
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
Дејан Алексић
Игор Коларов
Дејан Алексић
Миленко Пајић
Весна Алексић
Игор Коларов
Игор Коларов
Бранко Стевановић
Весна Алексић
Снежана Гњидић
Немања Паштар
Јасминка Петровић
Љиљана Ћук
Немања Паштар
К.Феђин
Немања Паштар
Ивана Анђелић
Дејвид Меки
Дејвид Меки
Дејвид Меки
Дејвид Меки
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
Александар Шево
Сања Крстановић
Милан Михаљчић
Милан Михаљчић
Милован Данојлић
Бранислав Цветковић
Дејан Алексић
Игор Коларов
Стојковић Градимир
Бећкович Матија
Мери Поуп Озборн
Мери Поуп Озборн
Мери Поуп Озборн
Мери Поуп Озборн
Мери Поуп Озборн
Мери Поуп Озборн
Попов Раша
271 Божовић Зоран
НА ПРИМЕР
КУЋА ХИЉАДУ МАСКИ
БОЖИЋНА ПРИЧА
МАЛИ МАРКО
МОЈИ РОЂЕНИ ОБЛАЦИ...
БУРЕНЦЕ
ФИОНА И ДРУГЕ МИСТЕРИЈЕ
ЗООЛОШКА ПЕСМАРИЦА
МОЈА ЖУТА ГЕРДА
КАКО САМ ПОНОВО ПОСТАО...
СТРАНАЦ У КУЋИ
О ДУГМЕТУ И СРЕЋИ
НАПУКЛА ЧАША
СУПРОТНОСТИ
КО СЕ ПРВИ УМИО?
ГДЕ ЈЕ МОЈ БРАТ?
ПУСТИ ПУЖУ РОГОВЕ
ЕЛМЕР...
ЕЛМЕР НА ШТУЛАМА
ЕЛМЕР И ВЕТАР
ЕЛМЕР ИГРА ЖМУРКЕ
ПРИЧА О МАЛОЈ КРТИЦИ
СНЕГ
ОКОЛИНКО
ДЕЧАК СА БАМБУСОВИМ
ШТАПОМ
МАЧКА КОЈА ЈЕ МИСЛИЛА ...
ШТРОКАВИ ЂУРА
БОБА, ЛОЛИН СТАРИЈИ БРАТ
ПЕПО КРСТА
ЦЕРЕКАЛО
ДЕВОЈЧИЦА И ПЛАВО...
ДВАНАЕСТО МОРЕ
СВЕ МОЈЕ ГЛУПОСТИ
ЧОВЕК БЕЗ ГРАНИЦА
ДИНОСАУРУСИ ПРЕ МРАКА
ВИТЕЗ У ЗОРУ
МУМИЈЕ УЈУТРО
ГУСАРИ ОКО ПОДНЕ
НОЋ НИНЏА
ПОПОДНЕ БА АМАЗОНУ
МОКРИНСКИ ПАТУЉЦИ
ПАЗИ КАКО СИЛАЗИШ НИЗ
СТЕПЕНИЦЕ
1
6
1
1
3
1
1
1
3
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
Страна бр.34
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 2/14
272
273
274
275
276
277
278
279
Марковић Горан
Коларов Игор
Алексић Весна
Шајтинац Угљеша
Чотрић Александар
Грин Сали
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
Аберкромби Џо
Тони Парсонс
Клаус-Ридигер Мај
Амос Оз
Ен О'Брајен
Ема Чејс
Т. А. Барон
Паринуш Саније
Ненси Мадоре
Моника Макинерни
Колин Фалконер
Кејт Фернивал
Гијом Мусо
Гијом Мусо
Гијом Мусо
Гијом Мусо
Гијом Мусо
Гијом Мусо
Гијом Мусо
Гијом Мусо
Гијом Мусо
Ненад Гајић
Марк Леви
Марк Леви
Е Л Џејмс
306
307
308
309
310
311
312
313
Е Л Џејмс
Е Л Џејмс
Зоран Љ. Николић
Исидора Бјелица
Хосе Овехеро
Глен Гринвалд
Пантић, Маја
Пантић, Маја
БИСЕРИ ИЗ ШКОЛСКИХ КЛУПА
СМС ПРИЧЕ
ЗВЕЗДА РУГАЛИЦА
ЧАРНА И НЕСВЕТ
ОЗБИЉНО СМЕШНА КЊИГА
БЕЛА ВРАНА
ЉУБАВ НА ЧЕТИРИ ШАПЕ
ЉУБАВНА ШМИНКА
ПИЈУКАЊЕ ЗА МАЈИСТОРЕ
МАГИЈЕ
ВЕШАЛА
ЈЕДАН ПО ЈЕДАН
ТАЈНЕ РЕЛИГИЈЕ
ЦРНА КУТИЈА
ОПРОШТАЈ ЗА КРАЉИЦУ
НЕ ТРАЖИ МЕ
МЕРЛИН* - ИЗГУБЉЕНЕ ГОДИНЕ
ЗАПИСАНО У ЗВЕЗДАМА
ЗАЧАРАНА--ЛОЛИНА ТАЈНАМОЈА ПРЕЛЕПА ШПИЈУНКА
ПЛАМЕН ИСТОКАЗАТО ШТО ТЕ ВОЛИМ
САМО БУДИ ОВДЕ
КАКО БИХ БЕЗ ТЕБЕ
ОСТАНИ КРАЈ МЕНЕ
ВРАТИ МИ СЕ
ЗОВ АНЂЕЛА
СЕДАМ ГОДИНА КАСНИЈЕ
ДЕВОЈКА ОД ПАПИРА
МОЖДА НЕБО ЗНА
БАЈКА НАД БАЈКАМА
ПРВИ ДАН
ПРВА НОЋ
ПЕДЕСЕТ НИЈАНСИ – СИВА
ПЕДЕСЕТ НИЈАНСИ –
ОСЛОБОЂЕНИ
ПЕДЕСЕТ НИЈАНСИ – МРАЧНИЈЕ
БЕОГРАД ИСПОД БЕОГРАДА
СПАС
ИЗМИСЛИ ЉУБАВ ЗА МЕНЕ
БЕЗ СКРОВИШТА
АНА И ЛУКА НА КАЛЕМЕГДАНУ
АНА И ЛУКА НА ЗЛАТИБОРУ
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
5
5
Страна бр.35
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 2/14
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
Линс и Силва Флавија
Пантић, Маја
Пантић, Маја
Пантић, Маја
Пантић, Маја
Луис Керол
Муни Вичер
Муни Вичер
Муни Вичер
Муни Вичер
Муни Вичер
Муни Вичер
331
332 Предраг Урошевић
333 Милош Којић
334 Бранко Стевановић
335
336
337
338
339
Елена Кедрос
Рада Илић
Мишел Харисон
Брижит Џо
Џон Питерсон
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
Џон Питерсон
Ђиљола Алвизи
Рут Старк
Пени Метјуз
Раули Манкфиш
Данијел Ћоровић
Џејмс Лајон
Влада Арсић
Козма Прем
Патриша Хајсмит
350
351
352
353
354
Мекол Смит А.
Енгкунд Петер
Паулина Шизијане
Елизабет Абот
Ибзен Хенрик
МУРУРУ У АМАЗОНИЈИ
АНА И ЛУКА НА КОПАОНИКУ
АНА И ЛУКА УПОЗНАЈУ СРБИЈУ I
АНА И ЛУКА УПОЗНАЈУ СРБИЈУ II
АНА И ЛУКА У НОВОМ САДУ
СЛАТКЕ БАЈКЕ: ПАЛЧИЋ
СЛАТКЕ БАЈКЕ: МАЧ У КАМЕНУ
СЛАТКЕ БАЈКЕ: РУЖНО ПАЧЕ
СЛАТКЕ БАЈКЕ: КЊИГА О ЏУНГЛИ
АЛИСА У ЗЕМЉИ ЧУДА
ДЕВОЈЧИЦА СА ШЕСТОГ МЕСЕЦА
НИНА И ТАЈНО ОКО АТЛАНТИДЕ
НИНА И КЛЕТВА ПЕРНАТЕ ЗМИЈЕ
НИНА И ТАЈНА ОСМЕ НОТЕ
МОРГА-ЧАРОБНИЦА ВЕТРА
МОРГА- ПУСТИЊА АЛФАЗИЈА
ЖИВОТИЊЕ У СПАВАЋИЦАМА
ЗЛАТНИ КЉУЧИЋ: ЗАБОРАВЉЕНЕ
ПРИЧЕ
ТИХАНА ИЗ ЕРГА
МЕСЕЦ БОЈЕ ПУРПУРА
АВАНТУРЕ КРАЉЕВИЋА МАРКА
ДЕВОЈЧИЦЕ СА ОЛИМПА
ПОСЛЕДЊА ЖЕЉА
ХАМЛЕТ
ТРИНАЕСТ ДРАГОЦЕНОСТИ
ЧУВЕНА ЧАРОБНИЦА ПИКИ ПОУН
МАЛИШИЋИ И ИЗГУБЉЕНА ДЕЦА
МАЛИШИЋИ И ЊИХОВА НОВА
НЕВЕР. ДРУГАРИЦА
НИСАМ ЈА БАРБИКА
СТЕЛА ПОКРАЈ МОРА
ЧЕТВОРООКА ВИЛА
НИКОЛА И ХРОНОПОРТЕР
АСФАЛТ ПРЕКОМОРАЦ
ПОЉУБАЦ ЛЕПТИРА
АРМАГЕДОН
ПРИПОВЕСТИ АЈРАНА
ЦЕНА СОЛИ
САЛОН ЛЕПОТЕ "САМО МАЛО
УЛЕПШАВАЊА"
ЛЕПОТА И ТУГА
НИКЕЧЕ
ИСТОРИЈА БРАКА
ИЗАБРАНЕ ДРАМЕ II
2
5
5
5
5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Страна бр.36
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 2/14
1. Цена:
УКУПНО без пдв-а у динарима:
ПДВ:
Укупно са ПДВ-ом
2. Рок плаћања _______ дана од дана испостављања фактуре (рок не може бити краћи од 15 дана
ни дужи од 45 дана од дана испостављања фактуре)
3. Рок за испоруку књига _______ дана од дана закључења уговора (рок не може бити дужи од 10
дана од дана закључења уговора)
4. Рок за замену књига _______ дана од дана примопопредаје књига (рок не може бити дужи од 10
дана од дана примопопредаје књига)
5. Рок важења понуде износи__________дана од дана отварања понуде (рок не може бити краћи од
30 дана)
Напомена:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци
који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се
определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити
образац понуде.
Датум
М.П.
______________________
Понуђач
___________________
Страна бр.37
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 2/14
VII МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О НАБАВЦИ КЊИГА
ЈН бр. 13
Закључен у Ковину између:
1. Библиотеке “Вук Караџић“ Ковин, ул. Цара Лазара бр.100, матични број 08611203, шифра
делатности 9101, ПИБ 101406011, коју заступа в.д. директора Емина Ђурашинов, (у даљем тексту:
купац) и
2. ____________________, ул.________________ бр. ___, матични број _____________,
регистарски број _________________, ПИБ _______________, кога заступа __________________ (у
даљем тексту: продавац).
Основ уговора: Јавна набавка мале вредности бр.2/14
Број и датум Одлуке о додели уговора:__________
Понуда изабраног понуђача бр.____________од ______________
Члан 1.
Предмет овог уговора је куповина књига за попуњавање фондова купца, по спроведеном
поступку јавне набавке мале вредности бр.2.
Саставни део овог уговора је понуда понуђача_____________, бр. _________ од ___________
године.
Члан 2.
Продавац се обавезује да за потребе купца испоручи све наведене наслове књига, одређених
аутора и број примерака како је дато у табели:
РБ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
АУТОР
Хопкинс, Кети
Џ.Кенер
Ревај, Тереза
Браун, Сандра
Мусо, Гијом
Џ.Д.Роб (Нора Робертс)
Квик, Аманда
Робинс, Харолд
Потер, Александра
НАСЛОВ ДЕЛА
ЗВЕЗДА ЈЕ РОЂЕНА
УЗМИ МЕ
ДРУГА ОБАЛА БОСФОРА
ДАХ СКАНДАЛА
АКО СУТРА НЕ ПОСТОЈИ
ОБРЕД СМРТИ
ЗАЧАРАНИ КРУГ
ПОЉУБАЦ ЗА СТРАНЦА
ДЕТЕКТИВ ЗА ЉУБАВ
комада
1
6
5
3
8
4
6
4
4
Страна бр.38
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 2/14
500
СТАНИ, СРЦЕ
ПЛИМА СЕЋАЊА
ПОГОДИ КО САМ
СКРИВЕНИ ДОКАЗ
БОРНОВ ДВОБОЈ
ПАЛИ АНЂЕО
ОГЛЕДАЛО ДУШЕ
ПРОКЛЕТСТВО
ДРАГУЉ МОЈЕ КРУНЕ
БИБЛИЈСКИ КОД 3
ТАЛАСИ БЕОГРАДСКОГ МОРА
КАД ЉУБАВ ПОЗОВЕ
ШЉОКИЦЕ
ПЕРЛИЦЕ
МИСТЕРИЈА БЕОГРАД
НЕВЕСТА МОРА
ГРАД ВЕЧНЕ ЉУБАВИ
МОЛИТВА ЗА КРАЉИЦУ
СТИХОВИ У ПЕСКУ
ЈОШ ОД ПРВОГ ТРЕНА
БЕДЕМИ ВИЗАНТИЈЕ
САВРШЕН ПОКЛОН
ДОРУЧАК ШАМПИОНАКАО ДА СМО ЈЕДНО
ИКОНА
ЗАБРАЊЕНА ЗАДОВОЉСТВАБАЛ ПОД МАСКАМА
2
4
4
2
4
2
2
4
4
4
2
2
2
2
2
1
1
1
2
1
1
1
3
1
5
1
3
3
38
Кверт, Метју
Шулц, Зорана
Шелдон, Сидни
Озвалд, Џејмс
Браун, Сандра
Ладлам, Роберт
Робертс, Нора
Квик, Аманда
Робинс, Харолд
Робертс, Нора
Дроснин, Мајкл
Јовановић, Драган Данилов
Дикинсон, Миранда
Бенет, Софија
Бенет, Софија
Крстић, Зоран
Гилберт, Елизабет
МАРИНА ФИОРАТО
. Ен О'Брајен
Сара Шеридан
Џ. Кортни Саливан
Џејмс Хениџ
Карен Свон
. Курт Вонегат
Џасинда Вајлдер
Гари ван Хас
Елоиза Џејмс
Беатриз Вилијамс
Наполеон Хил, Џозеф Марфи и
Дејл Карнеги
МАЈСТОРИ УСПЕХА - ТАЈНЕ КОЈЕ ВАМ
1
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Деана Камерон
Сала СимукаЏумпа Лахири
Др Дејвид Б. Агас
Тарин Фишер
Срђан Крстић
Вероника Хенри
Дебора МакинлиНатанијел Хоторн
Асли Е. Перкер
Анти Туомајнен
Мајкл Енис
Џоан Вулф
НА ВРХОВИМА ПРСТИЈУ
ЦРВЕНА КАО КРВ
СУНЦЕ У ЊЕНОЈ КОСИЖИВОТ БЕЗ БОЛЕСТИ
САКРИЈ МЕ ОД ЗАБОРАВА
БОРБА ДО ПОБЕДЕ
СТРАНАЦ У НОЋИ
ИСТИНА О ЉУБАВИ
СКЕРЛЕТНО СЛОВО-СЛАТКА УТЕХА
ГРАД ДУХОВА-ЗАВЕРА МАКИЈАВЕЛИ
СУНЦЕ МОГА НЕБА
3
1
1
1
3
1
1
3
1
1
1
1
1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Страна бр.39
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 2/14
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
А. М. Дин
Кејт Вилијамс
Алисон Ричман
Донато Каризи
Џуд Деверо
Џ. Кортни Саливан
Лијан МоријартиТес Стимсон
Робин Шарма
Џ.Р.Р.Толкин
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
Сузан Џојнсон
Ками Гарсија и Маргарет Стол
Џон Ренс
Корина Боман
Џефри Арчер
Шандор Мараи
Николас Спаркс
Млиновски,Сара
Миломир Марић
Миломир Марић
Тимур Вермес
87
88
89
90
91
92
93
Андреас Питлер
Дејан Лучић
Саманта Јанг
Игор Маројевић
Адам НевилДушан ВеличковићЏозефина Анџелини
Аманда Квик
Лори Нелсон Спилман
Жана Полиаков
Андреа Марок
Марија Шерифовић
Јелена Бачић Алимпић
Вања БулићЈасмина Михајловић
Хана Кент
Џејмс Патерсон
Роберт Џордан, Брендон Сандерсон
Роберт Џордан, Брендон Сандерсон
Роберт Лоу
ФАРАОНОВО ЗАВЕШТАЊЕТАЈАНСТВЕНА ЗАДОВОЉСТВА
СЕЋАЊЕ НА ЉУБАВ
ВЛАДАР ИЗ СЕНКЕ
ПРИНЦ НА БЕЛОМ КОЊУСРЦЕ ОД КАМЕНА
МОЈЕ ЗЛАТО СПАВА
У ОКОВИМА НЕВЕРЕ
СПОЗНАЈТЕ СВОЈУ СУДБИНУ
ДЕЦА ХУРИНОВА
ПРОМЕНИТЕ СВЕ ШТО ПОЖЕЛИТЕ
СВЕТЛО У НОЋИ
СВЕ ШТО САМ ЖЕЛЕЛА
СОУЛ ЈОУРНАЛ!
ТРОУГАО
ИСПОВЕСТ
ПОСЛЕДЊЕ ПРОЛЕЋЕ У ПАРИЗУ
ДОСИЈЕ БОГОРОДИЦАНА ОБАЛИ ХАЗАРСКОГ МОРА
ПОГРЕБНИ ОБИЧАЈИ
МЕРИ, МЕРИСЕЋАЊЕ НА СВЕТЛОСТ I
СЕЋАЊЕ НА СВЕТЛОСТ II
ВУЧЈЕ МОРЕ
ВОДИЧ ЈЕДНЕ БИЦИКЛИСТКИЊЕ КРОЗ
КАШГАР
ПРЕДИВНИ ХАОС
ОВАЈ ЖИВОТ ОД ТРИДЕСЕТ И НЕШТО
ОСТРВО ЛЕПТИРАОЧЕВИ ГРЕСИТРИ ЛИЦА ЈЕДНЕ ЉУБАВИСРЕЋНИК
И НЕ ПОМИШЉАЈ НА ТО
ДЕЦА КОМУНИЗМА 1 - МАГЛЕ СА ИСТОКА
ДЕЦА КОМУНИЗМА 2 - ЉУДИ НОВОГ ДОБА
ОПЕТ ОНИНСПЕК.БРОНШТАЈН И СЛУЧ. УБИЈЕНОГ
НАЦИСТЕ
ТЕОРИЈА ЗАВЕРЕ 2 – ТИТОВА КЛЕТВАЛОНДОН РОУД
БЕОГРАЂАНКЕ
СТАН БР. 16
СВА ЛИЦА СВЕТАБОГИЊА
1
1
1
1
1
1
3
1
2
2
2
2
2
2
2
2
4
5
1
1
6
3
3
3
1
1
1
1
1
1
4
4
3
3
1
1
1
2
3
1
1
3
Страна бр.40
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 2/14
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
Колин Мекалоу
Колин Мекалоу
Тонино Бенаквиста
Хелен Филдинг
Карен Мак и Џенифер Кауфман
Глен Данкан
Дешијел Хемет
Антонио Хил
Антонио Хил
Вилијем Дејвис
Влада Арсић
Петер Пранге
Владимир Арсенијевић
Роберт Херис
Крис Прентис
Сантјаго Ронкаљоло
С. Басара, М. Јерговић
Жаума Кабре
Метју Палмер
Бранко Чанковић
Стивен Ериксон
Стивен Ериксон
Хилари Бојд
Саманта Јанг
Вилијем Голдинг
Ратко Дмитровић
др Неле Карајлић
Марк Мазети
Перо Симић
Сое Валдес
Џевад Сабљаковић
Јенс Лапидус
Ана Радмиловић
К. Џ. Доерти
К. Џ. Доерти
Дејан Лучић
Ли Чајлд
Инду Сундаресан
Жоел ДикерАберкромби
Николас Спаркс
Милојковић Симонида
Џејмс Патерсон
Видојковић Марко
ОКТОБАРСКИ КОЊ 1: ЧАСТ И ДУЖНОСТ
ОКТОБАРСКИ КОЊ 2: ПАД ТИТАНА
МАЛАВИТАЛУДА ЗА ЊИМ
ФРОЈДОВА ЉУБАВНИЦА
КРВ НАША НАСУШНА
МАЛТЕШКИ СОКО
ДОБРЕ САМОУБИЦЕ
ЛЕТО МРТВИХ ИГРАЧАКА
РЕЦИТЕ ЗБОГОМ ПШЕНИЦИ
БРОДОЛОМ
НЕБЕСКИ КРАДЉИВЦИ
ОВО НИЈЕ ВЕСЕЛО МЕСТО
ОФИЦИР И ШПИЈУН
ЗАКОНИ ЉУБАВИ
ЦРВЕНИ АПРИЛ
ТУШТА И ТМА
ГЛАСОВИ РЕКЕ
АМЕРИЧКА МИСИЈА
ЧУВАРИ ТАЈНЕ ОБРЕНОВИЋА
КУЋА ЛАНАЦА - ДЕО ПРВИ
КУЋА ЛАНАЦА - ДЕО ДРУГИ
ЧЕТВРТКОМ У ПАРКУ
ЈАМАЈКА ЛЕЈН
НАСЛЕДНИЦИ
БЕЛЕЖНИЦА ПРОФЕСОРА МИШКОВИЋА
ФАЈРОНТ У САРАЈЕВУ
ХИРУРШКИ ПРЕЦИЗНО
БРОЗ ПРОТИВ ТИТА
ЖЕНА КОЈА ПЛАЧЕ
КАКО УБИТИ ГОСПОДИНА ФРОЈДА
ЛАКА ЛОВА
ЖЕНА БЕЗ ХОРОСКОПА
НОЋНА ШКОЛА
НОЋНА ШКОЛА- НАСЛЕЂЕЉУБАВ СА ПИНК ПАНТЕРОМ -ТАЈНЕ
ПОСЕТИЛАЦ
ПЛАНИНА СВЕТЛОСТИ
ИСТИНА О СЛУЧАЈУ ХАРИЈА КЕБЕРТА
ПОСЛЕДЊИ АРГУМЕНТ КРАЉЕВА
НАЈБОЉЕ ОД МЕНЕ
ЉУБАВ У ДОБА КОКАИНА
ДВОСТРУКА ПРЕВАРА
УРЕДНИК
3
3
1
1
3
1
2
2
2
1
3
3
1
2
1
1
3
1
2
2
3
3
1
1
1
3
4
1
3
1
1
1
1
1
1
4
2
7
1
2
6
3
1
2
Страна бр.41
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 2/14
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
Билинген Марк
Колган Џени
Несбе Ју
Френч Тана
Ведрана Рудан
Дороти Кумсон
Никол Монес
Ридигер Шахе
Ролф Добели
Хосе Овехера
Ферари Жером
Лукић Биљана
Девил Патрик
Панчић Теофил
Макгвајер Џејми
Роулинг Џ.
Моћа Федерико
Моћа Федерико
Толкин Џ.Р.Р.
Стил Данијела
Гришам Џон
Монтефјоре Сајмон Сибаг
Дзонсон Адам
Џексон Вина
Фарнезе Данијела
Монтефјоре Санта
Квик Аманда
Квик Аманда
Патерсон Џејмс
Јилдирим Нермин
Малала Јусафзаи
Лор Питакус
Лор Питакус
Монтефјоре
Авалоне Силвија
Џеронимо Стилтон
Џеронимо Стилтон
Џеронимо Стилтон
Џеронимо Стилтон
Џеронимо Стилтон
Доктор Ху
Доктор Ху
Доктор Ху
ПЛАШЉИВАЦ
БОЖИЋ У КАПКЕЈК КАФЕУ
СНЕШКО
КОБНО МЕСТО
АМАРУША
ПЛАЖА РУЖИНИХ ЛАТИЦА
НОЋ У ШАНГАЈУ
ДА
ВЕШТИНА ЈАСНОГ МИШЉЕЊА
ГАВРИЛОВ ПРИНЦИП
ИЗМИСЛИ ЉУБАВ ЗА МЕНЕ
БЕСЕДА О ПАДУ РИМА
МАСКАРАДА
КУГА И КОЛЕРА
АЛЕЈА ВИКТОРА БУБЊА
ПРАВА ПРОПАСТ
КОМПЛЕТ ХОГВОРТСКА БИБЛИОТЕКА
ЉУБАВ 14
ЧОВЕК КОЈИ НИЈЕ ЖЕЛЕО ДА ВОЛИ
ХОБИТ
ПРИЈАТЕЉХИ ЗАУВЕК
АЛЕЈА ПЛАТАНА
САШЕЊКА
ГОСПОДАРЕВО СИРОЧЕ
ОСАМДЕСЕТ ДАНА-БАЛЕРИНА
УЛИЦА ШАНЕЛ 5
ТАЈНЕ СВЕТИОНИКА
ЗАВОЂЕЊЕ
МИСТИКА
БЕРЛИН
ТАЈНЕ СНЕВАНЕ У ИСТАНБУЛУ
ЈА САМ МАЛАЛА
МОЋ ШЕСТЕ
ЈА САМ ЧЕТВРТИ
ЖЕНА ИЗ ПАРИЗА
ЧЕЛИЧНА МЛАДОСТ
НАПАД НА ЗЛАТНУ СТАТУУ
ПУТОВАЊЕ КРОЗ ВРЕМЕ 3
САФАРИ ПУН ОПАСНОСТИ
НЕ ОСТАВЉАЈ МЕ, УТВАРЕЛА
ОСАМ САТИ: ПРАВАЦ У ШКОЛУ!
УКЛЕТИ КАРАВАН
ПРОЈЕКАТ КОРНИЋАНИН
ВРЕМЕНСКИ КРОКОДИЛ
1
1
1
1
2
4
2
2
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
4
3
3
4
4
1
1
1
Страна бр.42
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 2/14
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
Доктор Ху
Доктор Ху
Витали Андреа
Стил Данијела
Болтон С.Џ.
Штрумпфови (сликовнице)
Штрумпфови (сликовнице)
Штрумпфови (сликовнице)
Штрумпфови (сликовнице)
Штрумпфови (сликовнице)
Штрумпфови (сликовнице)
Штрумпфови (сликовнице)
Штрумпфови (сликовнице)
Штрумпфови (сликовнице)
Штрумпфови (сликовнице)
Штрумпфови (сликовнице)
Штрумпфови (сликовнице)
Том и Џери (сликовнице)
Том и Џери (сликовнице)
Том и Џери (сликовнице)
Том и Џери (сликовнице)
Том и Џери (сликовнице)
Том и Џери (сликовнице)
Гришам Џон
Вероника Рот
Карен Мари Монинг
Фани Жоли
Жо Естланд
Жо Естланд
Жо Естланд
Снежана Гњидић
Бранко Стевановић
Горан Боричић
Љиљана Ћук
Александра Будимир
Хана Гадомски
Горан Боричић
Снежана Гњидић
Александра Будимир
Снежана Гњидић
Горан Боричић
Љиљана Ћук
РАТ РОБОТА
КРИСТАЛНА ЗАМКА
ПОСЛЕ ДУГЕ И ТЕШКЕ БОЛЕСТИ
ПОШТУЈ СЕБЕ
ЖРТВОВАЊЕ
ДОСИЈЕ СНОУДЕН
КРИСТАЛНЕ КУГЛЕ
ЧУДЕСНИ БОЖИЋ
ХОГАТИНА СИМПАТИЈА
ИЗГУБЉЕНИ У МОЧВАРИ СЕНКИ
СТОТИ ШТРУМПФ
ШТРУМПФОВИ У ЛАВИРИНТУ
УВЕЋАНИ ШТРУМПФ
СНЕЖНО ЧУДОВИШТЕ
ШТРУМПФ ШЕГРТ
ШТРУМПФОВИ И УКЛЕТИ ЗАМАК
ТРКА ШТРУМПФОБИЛА
СЕР ГРУБЕР
ГУСАРИ НА ВИДИКУ
ВЕЛИКА ЦИРКУСКА АВАНТУРА
ИГРА ЈЕ ЗАВРШЕНА
ОРИЈЕНТ ЕКСПРЕС
ПАЗИ, СНИМА СЕ
ВЕЛИКА ТРКА
РЕКЕТАШ
ОДАНИ
ГРОЗНИЦА ТАМЕ
НЕОБИЧНИ КОНТРОЛНИ ЗАДАЦИ
ПОЗОРИШНА ПРЕДСТАВА У ШКОЛИ
КУЋА МОГА ДЕДЕ
ОЛУЈА У КУЋИ
КИШНА КРАЉИЦА
ФОКА ИЗ ПОТОКА
НА КУКОВО ЛЕТО
ЛЕКА СТРАШНИ
МАМА,ТАТА, МЕДА И МИЛАН
МРАЧАЦ
ПРИЧА О РУЖНИМ РЕЧИМА
НЕВОЉЕ СА МИЛИ
ИЗВИНИ!
ЗМАЈ ИЗ ПЛЕТЕНЕ КОРПЕ
ХРАБРИ СИМА
ГДЕ НЕСТАЈЕ ПЕСАК?
МИЊА И БЕЛИ МЕДА
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1
1
1
1
1
1
2
1
1
3
1
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Страна бр.43
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 2/14
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
Ранка Стајчић
Душан Радовић
Дејан Алексић
Игор Коларов
Дејан Алексић
Игор Коларов
Дејан Алексић
Миленко Пајић
Весна Алексић
Игор Коларов
Игор Коларов
Бранко Стевановић
Весна Алексић
Снежана Гњидић
Немања Паштар
Јасминка Петровић
Љиљана Ћук
Немања Паштар
К.Феђин
Немања Паштар
Ивана Анђелић
Дејвид Меки
Дејвид Меки
Дејвид Меки
Дејвид Меки
Александар Шево
Сања Крстановић
Милан Михаљчић
Милан Михаљчић
Милован Данојлић
Бранислав Цветковић
Дејан Алексић
Игор Коларов
Стојковић Градимир
Бећкович Матија
Мери Поуп Озборн
Мери Поуп Озборн
Мери Поуп Озборн
Мери Поуп Озборн
Мери Поуп Озборн
Мери Поуп Озборн
ДРУГАРИ ИЗ ПАРКИЋА
ПРИЧА САМО ЗА РЂАВУ ДЕЦУ
ПУСТОЛОВИНА ЈЕДНОГ ЗРНА КАФЕ
ПРИЧЕ О СКОРО СВЕМУ
НА ПРИМЕР
КУЋА ХИЉАДУ МАСКИ
БОЖИЋНА ПРИЧА
МАЛИ МАРКО
МОЈИ РОЂЕНИ ОБЛАЦИ...
БУРЕНЦЕ
ФИОНА И ДРУГЕ МИСТЕРИЈЕ
ЗООЛОШКА ПЕСМАРИЦА
МОЈА ЖУТА ГЕРДА
КАКО САМ ПОНОВО ПОСТАО...
СТРАНАЦ У КУЋИ
О ДУГМЕТУ И СРЕЋИ
НАПУКЛА ЧАША
СУПРОТНОСТИ
КО СЕ ПРВИ УМИО?
ГДЕ ЈЕ МОЈ БРАТ?
ПУСТИ ПУЖУ РОГОВЕ
ЕЛМЕР...
ЕЛМЕР НА ШТУЛАМА
ЕЛМЕР И ВЕТАР
ЕЛМЕР ИГРА ЖМУРКЕ
ПРИЧА О МАЛОЈ КРТИЦИ
СНЕГ
ОКОЛИНКО
ДЕЧАК СА БАМБУСОВИМ ШТАПОМ
МАЧКА КОЈА ЈЕ МИСЛИЛА ...
ШТРОКАВИ ЂУРА
БОБА, ЛОЛИН СТАРИЈИ БРАТ
ПЕПО КРСТА
ЦЕРЕКАЛО
ДЕВОЈЧИЦА И ПЛАВО...
ДВАНАЕСТО МОРЕ
СВЕ МОЈЕ ГЛУПОСТИ
ЧОВЕК БЕЗ ГРАНИЦА
ДИНОСАУРУСИ ПРЕ МРАКА
ВИТЕЗ У ЗОРУ
МУМИЈЕ УЈУТРО
ГУСАРИ ОКО ПОДНЕ
НОЋ НИНЏА
ПОПОДНЕ БА АМАЗОНУ
1
1
3
6
1
6
1
1
3
1
1
1
3
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Страна бр.44
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 2/14
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
Попов Раша
Божовић Зоран
Марковић Горан
Коларов Игор
Алексић Весна
Шајтинац Угљеша
Чотрић Александар
Грин Сали
Аберкромби Џо
Тони Парсонс
Клаус-Ридигер Мај
Амос Оз
Ен О'Брајен
Ема Чејс
Т. А. Барон
Паринуш Саније
Ненси Мадоре
Моника Макинерни
Колин Фалконер
Кејт Фернивал
Гијом Мусо
Гијом Мусо
Гијом Мусо
Гијом Мусо
Гијом Мусо
Гијом Мусо
Гијом Мусо
Гијом Мусо
Гијом Мусо
Ненад Гајић
Марк Леви
Марк Леви
Е Л Џејмс
Е Л Џејмс
Е Л Џејмс
Зоран Љ. Николић
Исидора Бјелица
Хосе Овехеро
Глен Гринвалд
Пантић, Маја
Пантић, Маја
МОКРИНСКИ ПАТУЉЦИ
ПАЗИ КАКО СИЛАЗИШ НИЗ СТЕПЕНИЦЕ
БИСЕРИ ИЗ ШКОЛСКИХ КЛУПА
СМС ПРИЧЕ
ЗВЕЗДА РУГАЛИЦА
ЧАРНА И НЕСВЕТ
ОЗБИЉНО СМЕШНА КЊИГА
БЕЛА ВРАНА
ЉУБАВ НА ЧЕТИРИ ШАПЕ
ЉУБАВНА ШМИНКА
ПИЈУКАЊЕ ЗА МАЈИСТОРЕ МАГИЈЕ
ВЕШАЛА
ЈЕДАН ПО ЈЕДАН
ТАЈНЕ РЕЛИГИЈЕ
ЦРНА КУТИЈА
ОПРОШТАЈ ЗА КРАЉИЦУ
НЕ ТРАЖИ МЕ
МЕРЛИН* - ИЗГУБЉЕНЕ ГОДИНЕ
ЗАПИСАНО У ЗВЕЗДАМА
ЗАЧАРАНА--ЛОЛИНА ТАЈНАМОЈА ПРЕЛЕПА ШПИЈУНКА
ПЛАМЕН ИСТОКАЗАТО ШТО ТЕ ВОЛИМ
САМО БУДИ ОВДЕ
КАКО БИХ БЕЗ ТЕБЕ
ОСТАНИ КРАЈ МЕНЕ
ВРАТИ МИ СЕ
ЗОВ АНЂЕЛА
СЕДАМ ГОДИНА КАСНИЈЕ
ДЕВОЈКА ОД ПАПИРА
МОЖДА НЕБО ЗНА
БАЈКА НАД БАЈКАМА
ПРВИ ДАН
ПРВА НОЋ
ПЕДЕСЕТ НИЈАНСИ – СИВА
ПЕДЕСЕТ НИЈАНСИ – ОСЛОБОЂЕНИ
ПЕДЕСЕТ НИЈАНСИ – МРАЧНИЈЕ
БЕОГРАД ИСПОД БЕОГРАДА
СПАС
ИЗМИСЛИ ЉУБАВ ЗА МЕНЕ
БЕЗ СКРОВИШТА
АНА И ЛУКА НА КАЛЕМЕГДАНУ
АНА И ЛУКА НА ЗЛАТИБОРУ
3
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
5
5
Страна бр.45
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 2/14
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
Линс и Силва Флавија
Пантић, Маја
Пантић, Маја
Пантић, Маја
Пантић, Маја
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
Џон Питерсон
Ђиљола Алвизи
Рут Старк
Пени Метјуз
Раули Манкфиш
Данијел Ћоровић
Џејмс Лајон
Влада Арсић
Козма Прем
Патриша Хајсмит
350
351
352
353
354
Мекол Смит А.
Енгкунд Петер
Паулина Шизијане
Елизабет Абот
Ибзен Хенрик
Луис Керол
Муни Вичер
Муни Вичер
Муни Вичер
Муни Вичер
Муни Вичер
Муни Вичер
Предраг Урошевић
Милош Којић
Бранко Стевановић
Елена Кедрос
Рада Илић
Мишел Харисон
Брижит Џо
Џон Питерсон
МУРУРУ У АМАЗОНИЈИ
АНА И ЛУКА НА КОПАОНИКУ
АНА И ЛУКА УПОЗНАЈУ СРБИЈУ I
АНА И ЛУКА УПОЗНАЈУ СРБИЈУ II
АНА И ЛУКА У НОВОМ САДУ
СЛАТКЕ БАЈКЕ: ПАЛЧИЋ
СЛАТКЕ БАЈКЕ: МАЧ У КАМЕНУ
СЛАТКЕ БАЈКЕ: РУЖНО ПАЧЕ
СЛАТКЕ БАЈКЕ: КЊИГА О ЏУНГЛИ
АЛИСА У ЗЕМЉИ ЧУДА
ДЕВОЈЧИЦА СА ШЕСТОГ МЕСЕЦА
НИНА И ТАЈНО ОКО АТЛАНТИДЕ
НИНА И КЛЕТВА ПЕРНАТЕ ЗМИЈЕ
НИНА И ТАЈНА ОСМЕ НОТЕ
МОРГА-ЧАРОБНИЦА ВЕТРА
МОРГА- ПУСТИЊА АЛФАЗИЈА
ЖИВОТИЊЕ У СПАВАЋИЦАМА
ЗЛАТНИ КЉУЧИЋ: ЗАБОРАВЉЕНЕ ПРИЧЕ
ТИХАНА ИЗ ЕРГА
МЕСЕЦ БОЈЕ ПУРПУРА
АВАНТУРЕ КРАЉЕВИЋА МАРКА
ДЕВОЈЧИЦЕ СА ОЛИМПА ПОСЛЕДЊА ЖЕЉА
ХАМЛЕТ
ТРИНАЕСТ ДРАГОЦЕНОСТИ
ЧУВЕНА ЧАРОБНИЦА ПИКИ ПОУН
МАЛИШИЋИ И ИЗГУБЉЕНА ДЕЦА
МАЛИШИЋИ И ЊИХОВА НОВА НЕВЕР.
ДРУГАРИЦА
НИСАМ ЈА БАРБИКА
СТЕЛА ПОКРАЈ МОРА
ЧЕТВОРООКА ВИЛА
НИКОЛА И ХРОНОПОРТЕР
АСФАЛТ ПРЕКОМОРАЦ
ПОЉУБАЦ ЛЕПТИРА
АРМАГЕДОН
ПРИПОВЕСТИ АЈРАНА
ЦЕНА СОЛИ
САЛОН ЛЕПОТЕ "САМО МАЛО
УЛЕПШАВАЊА"
ЛЕПОТА И ТУГА
НИКЕЧЕ
ИСТОРИЈА БРАКА
ИЗАБРАНЕ ДРАМЕ II
2
5
5
5
5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Страна бр.46
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 2/14
Члан 3.
Купац се обавезује да на име књига наведених у табели у члану 2. овог уговора, уплати продавцу
укупан износ у вредности од __________ динара без ПДВ-а, ПДВ у висини од __________динара,
односно укупно_____________динара са ПДВ-ом и то на текући рачун бр. _____________________, у
року од _____ дана од дана закључења овог уговора.
Члан 4.
Уговорне стране су се договориле да продавац испоручи купцу све наведене наслове књига из
члана 2. овог уговора, у целости, путем поште, у року од _________ дана од дана закључења уговора.
Члан 5.
Уговорне стране су сагласне да уколико у тренутку пријема књига, буду постојали неки
недостаци, односно видљиве мане, купац ће путем писане рекламације тражити од продавца замену
истих књига, а продавац је у обавези да изврши замену књига у року од _______ дана од дана доставе
књига.
Члан 6.
Продавац ће предмет уговора из члана 1 овог уговора вршити самостално.
или
Продавац ће предмет уговора из члана 1 овог уговора вршити са подизвођачима.
или
Продавац ће предмет уговора из члана 1 овог уговора вршити са групом понуђача (заједничка
понуда).
Члан 7.
За све што није регулисано овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим
односима.
Члан 8.
Уговорне стране су се споразумеле да евентуалне спорове решавају пред надлежним судом у
Смедереву.
Члан 9.
Овај уговор је сачињен у четири истоветна примерка, по два за сваку уговорну страну.
ПРОДАВАЦ
_________________________
КУПАЦ
Библиотека
„Вук Караџић“ Ковин
_______________________
в.д. директора Емина Ђурашинов
Страна бр.47
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 2/14
НАПОМЕНА: Овај модел Уговора представља садржину Уговора који ће бити закључен са
изабраним понуђачем. Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи Уговор о
јавној набавци, након што му је Уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне
референце.
VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона понуђач _________________(навести назив понуђача) доставља
укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
Ред.
Бр.
1.
2.
3.
4.
5.
ВРСТА ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
ИЗНОС ТРОШКА
Укупан износ трошкова припремања понуде:
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је
дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са
техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења уколико их је
наручилац тражио и под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: Достављање овог обрасца није обавезно
Датум
______________________
М.П.
Понуђач
_______________
Страна бр.48
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 2/14
IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, понуђач__________________(навести назив и име понуђача) даје:
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне
набавке добара: књига, према списку књига, у коме су таксативно наведени наслови књига, аутори и
број примерака ЈН бр. 2., поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.
Датум
______________________
М.П.
Понуђач
_______________
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Страна бр.49
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 2/14
__________________________________________________________________________________________
X ОБРАЗАЦ СПОРАЗУМА КАО САСТАВНОГ ДЕЛА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 81. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/12), понуђачи из групе
понуђача који подносе заједничку понуду у предмету јавне набавке добара - књига, према списку књига,
у коме су таксативно наведени наслови књига, аутори и број примерака ЈН бр.2, која се спроводи у
поступку јавне набавке мале вредности су склопили:
СПОРАЗУМ КАО САСТАВНИ ДЕО ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ
1.да је члан групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу
понуђача пред наручиоцем_______________________________________________________________
2. да је понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор__________________________________
3. да је понуђач који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења___________________________
4. да је понуђач који ће издати рачун________________________________________________________
5. да је рачун на који ће бити извршено плаћање_______________________________________________
6.
о
обавезама
сваког
од
понуђача
из
групе
понуђача
за
извршење
уговора___________________________
______________________________________________________________________________________
место___________
датум____________
потпис и печат понуђача из групе понуђача
који подносе заједничку понуду
1.___________________________
2.___________________________
3.___________________________
4.___________________________
Напомена: Овај образац споразума попуњавају, потписују и печатом оверавају понуђачи који подносе
заједничку понуду.Уколико се понуђачи определе да један понуђач из групе понуђача потписује и
печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање
изјаве под материјалном и кривичном одговорношћу (Изјава о испуњавању услова из члана 75. Закона и
Изјава о независној понуди), то се дефинише овим споразумом.
Страна бр.50
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 2/14
Download

Konkursna dokumentacija JN 2/14 КЊИГЕ