Библиотека „Вук Караџић“ Ковин
Цара Лазара, бр. 100, Ковин
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – КЊИГА
ЈАВНА НАБАВКА БР. 3
__________________________________________________________________________________________
Страна бр.1
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 3/14
На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, у даљем
тексту: Закон ), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, бр. 29/2013), Одлуке о
покретању поступка јавне набавке, број: ЈН 3-1/14 од 19.11.2014. године, ЈН број 3 и Решења о
образовању комисије за јавну набавку добара – књига, број ЈН 3-2/14 од 19.11.2014. године, ЈН број 3,
припремљена је
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности која има за предмет набавку добара – књига, ЈН број 3
Конкурсна документација садржи:
Поглавље
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Назив поглавља
Општи подаци о јавној набавци
Подаци о предмету јавне набавке
Врста,
техничке
карактеристике,
квалитет,
количина и опис добара, начин спровођења
контроле и обезбеђења гаранције, квалитета, рок
извршења, место извршења или испоруке добара,
евентуалне додатне услуге и сл.
Услови за учешће у поступку јавне набавке из
члана 75. Закона и упутство како се доказује
испуњеност тих услова
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Образац понуде
Модел уговора
Образац трошкова припреме понуде
Образац структуре цене са упутством како да се
попуни
Образац споразума као саставног дела заједничке
понуде
Образац изјаве о независној понуди
Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75.
ст. 2. Закона
Страна
3
4
5
17
21
28
32
34
35
63
64
65
Страна бр.2
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 3/14
I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Библиотека „Вук Караџић“ Ковин
Адреса: Цара Лазара бр. 100
Интернет страница: www.bibliotekakovin.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр.3 су добра – књиге.
4. Контакт (лице или служба)
Лице за контакт: Весељка Јовановић
Е-mail адреса : [email protected]
Страна бр.3
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 3/14
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1.Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке бр.3 су добра – књиге, према списку књига, у коме су таксативно
наведени наслови књига, аутори и број примерака, назив и ознака општег речника набавке 22113000 –
књиге за библиотеке.
2. Јавна набавка је обликована у 7 Партија и то:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Партија 1 - Преведена и домаћа књижевност и популарна наука
Партија 2 - Монографске публикације за децу и одрасле
Партија 3 - Општа књижевност
Партија 4 - Стрипови и белетристика за децу и одрасле
Партија 5 - Књиге на Мађарском језику
Партија 6 - Популарна психологија
Партија 7 - Примењена психологија и литература за децу и одрасле
Страна бр.4
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 3/14
III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА,
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК
ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
3.1 ВРСТА ДОБРА
Набавка књига за потребе обављања делатности библиотеке “Вук Караџић“ Ковин
3.2 КВАЛИТЕТ
Књиге морају бити таквог квалитета да омогућавају давање на коришћење (читање) великом броју
корисника Библиотеке.
3.3 КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА
1. Партија 1- (Преведена и домаћа књижевност и популарна наука)
р. бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
АУТОР
Хелга Хошек Вајс
Иван Ивањ
Лук Дилејни
Тес Геритсен
Ричард Морган
Владимир Кецмановић, Дејан
Стојиљковић
Мортон Вокер, Д.П.М.
Иван Ивањи
Пјер Леметр
Наталија Девић
Ана Хоуп
Марко Шелић Марчело
Бил Брајсон
Џејсон Метјуз
Мо Јен
Том Роб Смит
Крис Бауерс
Софи Хана
Тери Прачет
Џејмс Фреј
Ди Шулман
НАСЛОВ
КОЛИЧИНА
ХЕЛГИН ДНЕВНИК
ТИТОВ ПРЕВОДИЛАЦ
ХЛАДНОКРВНА УБИСТВА
КЛУБ МЕФИСТО
СЛОМЉЕНИ АНЂЕЛИ
1
1
2
2
1
КАИНОВ ОЖИЉАК
УЗРОК РАКА, ЛЕК ЗА РАК
МИЛИЈАРДЕР
АЛЕКС
ЖЕНА СА ЦРНИМ ШЕШИРОМ
ПОМЕН
НАПЕТ ШОУ
ЈЕДНО ЛЕТО % АМЕРИКА 1927
ИЗДАЈА
ПРИЧЕ О ЦРВЕНОМ СИРКУ
ФАРМА
СПОРТСКИ ЛИДЕР НОВАК ЂОКОВИЋ
И УСПОН СРБИЈЕ
УБИСТВА С МОНОГРАМОМ
НОЋНА СТРАЖА
ЗАВРШНИЦА – ОКУПЉАЊЕ
ДЕЛИРИЈУМ
5
1
3
4
4
3
2
1
1
2
2
2
1
1
1
1
Страна бр.5
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 3/14
22
23
24
Ди Шулман
Линда Бакли-Арчер
Ернст Хафнер
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Кејти Симпсон Смит
Чимаманда Нгози Адичи
Маја Трифуновић
Лиса Марклунд
Фатима Буто
Алис Хофман
Душица Милановић Марика
Љиљана Томановић Пономарев
Јелена Бачић Алимпић
Вања Чобанов
Вања Чобанов
Марио Лигуори
Али Харис
Давид Фоенкинос
Давид Фоенкинос
Марија Дуењас
М. Л. Стедман
Сара Ларк
Габријела Зевин
Питер В. Брет
Џејмс Патерсон
Борислав Пекић
Борислав Пекић
Борислав Пекић
Борислав Пекић
Џорџ Р. Р. Мартин
Џорџ Р. Р. Мартин
52
Џорџ Р. Р. Мартин
53
54
55
Џорџ Р. Р. Мартин
Џорџ Р. Р. Мартин
Џорџ Р. Р. Мартин
56
Џорџ Р. Р. Мартин
57
58
59
60
61
62
Џорџ Р. Р. Мартин
Е Л Џејмс
Е Л Џејмс
Е Л Џејмс
Исидора Бјелица
Филипа Грегори
ГРОЗНИЦА
СУДАР ВЕКОВА
БРАЋА ПО КРВИ
ПРИЧА О ЗЕМЉИ И МОРУ ПРИЧА О
ЗЕМЉИ И МОРУ
АМЕРИКАНА
САВРШЕНСТВО
УДАРНИ ТЕРМИН
СЕНКА ПОЛУМЕСЕЦА
МУЗЕЈ НЕСВАКИДАШЊИХ БИЋА
ГОЗБА КНЕЗА ВЛАДИМИРА
УЧЕНИЦА ПРОФЕСОРА ЏОЈСА
ПОСЛЕДЊЕ ПРОЛЕЋЕ У ПАРИЗУ
REMEDY FOR LOVE
READY TO WEAR
ПРВА ЉУБАВ
ПРВИ ПОСЛЕДЊИ ПОЉУБАЦ
ДЕЛИКАТНОСТ
ЕРОТСКИ ПОТЕНЦИЈАЛ МОЈЕ ЖЕНЕ
ВРЕМЕ ИЗМЕЂУ ШТЕПОВА
СВЕТЛО ИЗМЕЂУ ОКЕАНА
У ЗЕМЉИ БЕЛОГ ОБЛАКА
САБРАНА ДЕЛА ЕЈ ЏЕЈ ФИКРИЈА
СУНЧАНИ РАТ
ДВОСТРУКА ПРЕВАРА
ЗЛАТНО РУНО - I ТОМ
ЗЛАТНО РУНО - II ТОМ
ЗЛАТНО РУНО - III ТОМ
ЗЛАТНО РУНО - IV ТОМ
ИГРА ПРЕСТОЛА
СУДАР КРАЉЕВА
ОЛУЈА МАЧЕВА - ДЕО ПРВИ: ЧЕЛИК
И СНЕГ
ОЛУЈА МАЧЕВА - ДЕО ДРУГИ: КРВ И
ЗЛАТО
ГОЗБА ЗА ВРАНЕ - ДЕО ПРВИ
ГОЗБА ЗА ВРАНЕ - ДЕО ДРУГИ
ПЛЕС СА ЗМАЈЕВИМА - ДЕО ПРВИ:
СНОВИ И ПРАХ
ПЛЕС СА ЗМАЈЕВИМА - ДЕО ДРУГИ:
ПОСЛЕ ГОЗБЕ
ПЕДЕСЕТ НИЈАНСИ – ОСЛОБОЂЕНИ
ПЕДЕСЕТ НИЈАНСИ – СИВА
ПЕДЕСЕТ НИЈАНСИ – МРАЧНИЈЕ
СПАС 2
РИЧАРДОВА КРАЉИЦА
1
1
2
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2
1
1
1
3
3
Страна бр.6
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 3/14
63
64
65
66
Џилијен Флин
Џоди Елен Малпас
Едвард Радерфурд
Едвард Радерфурд
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
Александар Жикић
Славиша Павловић
Харлан Кобен
Бранко Чанковић
Саманта Јанг
Саманта Јанг
Саманта Јанг
Хана Софи
Александар Илић
Патриша Корнвел
Наталија Девић
Метју Палмер
Игор Маројевић
80
81
82
83
Вања Булић
Ли Чајлд
Ли Чајлд
Роберто Паванело
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
Роберто Паванело
Том Роб Смит
Елмор Ленард
Бојд Хилари
Гилберт Д.Р.
Луси Ен Холмс
Шејх Нефзави
Пауло Коељо
Тони Парсонс
Сое Валдес
Маркус Зусак
Џо Асмар
Гинтер Грас
Џорџ Р. Р. Мартин
98
99
100
101
102
103
Џени Колган
Викас Сваруп
М.В.Љоса
Група аутора
Анри Шарјер
Тимур Вермес
МРАЧНА МЕСТА
МОЈ МУШКАРАЦ
РУСКА – I
РУСКА - II
МЕСТО У МЕЋАВИ – ПРИЧА О
МИЛАНУ МЛАДЕНОВИЋУ
ЗАВЕТ ХЕРОЈА
ДРЖИ СЕ
ЧУВАРИ ТАЈНЕ ОБРЕНОВИЋА
ЈАМАЈКА ЛЕЈН
ЛОНДОН РОУД
ДАБЛИН СТРИТ
УБИСТВА С МОНОГРАМОМ
ПР
ТАЧКА НЕСТАНКА
ИГРА ЗАВОЂЕЊА
АМЕРИЧКА МИСИЈА
БЕОГРАЂАНКЕ
МУШКАРАЦ У ИЗВЕСНИМ
ГОДИНАМА
ДО САМОГ КРАЈА
МЕСТО ЗЛОЧИНА
МИШ ШИШ 3-ОТКАЧЕНИ ВУКОДЛАК
МИШ ШИШ 4-ТУТАНКАМОНОВА
БАБА
ТАЈНИ ГОВОР
ГИВЕНСОВА ПРАВДА
ЧЕТВРТКОМ У ПАРКУ
101 ТЕХНИКА УТИЦАЈА
НЕ БАШ КАО ДЕВИЦА
МИРИСНИ ВРТ ЉУБАВНЕ СЛАСТИ
ПРЕЉУБА
ЈЕДАН ПО ЈЕДАН
ЖЕНА КОЈА ПЛАЧЕ
КРАДЉИВИЦА КЊИГА
САМОПОУЗДАЊЕ
ЛИМЕНИ ДОБОШ
ВИТЕЗ СЕДАМ КРАЉЕВСТАВА
ДОБРО ДОШЛИ У РОУЗИНУ
ПРОДАВНИЦУ СЛАТКИША
СЛУЧАЈНА УЧЕНИЦА
ДИСКРЕТНИ ХЕРОЈ
РИБА, ПАТКА, ВОДОЗЕМАЦ
ПАПИОН
ОПЕТ ОН
2
3
1
1
1
3
2
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Страна бр.7
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 3/14
104
105
Тес Геритсен
Група аутора
НЕСТАЛА
ГАВРИЛО ПРИНЦИП
1
1
УКУПНО: 152
Партија 2- (Монографске публикације за децу и одрасле)
р.
бр.
АУТОР
1
Кети Хопкинс
2
Кети Хопкинс
3
Кети Хопкинс
4
5
6
Кети Хопкинс
Кети Хопкинс
Кети Хопкинс
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Ричард Ч. Мораис
Џеси Бертон
Нора Робертс
Дани Аткинс
Гијом Мусо
Хулија Наваро
Кети Хопкинс
Кети Хопкинс
Џ. Кенер
Луиза Бартон
Наоми Новик
Керолин Џес Кук
Мартен 'т Харт
Марго Бервин
Луси Робинсон
Реха Чамуроглу
Колин Фалконер
Мај Ђа
Јуси Адлер-Олсен
Стив Бери
Џоџо Мојес
Џоџо Мојес
Рута Сепетис
Дани Аткинс
Таша Александер
Ивет Манесис Корпорон
Руфи Торп
Рајан Винфилд
НАСЛОВ
ЗОДИЈАК ДЕВОЈКЕ. КРАЉИЦА
СНИЖЕЊА
ЗОДИЈАК ДЕВОЈКЕ. ОД ШТРЕБЕРКЕ ДО
БОГИЊЕ
ЗОДИЈАК ДЕВОЈКЕ. СТВОРЕНА ЗА
ПЛЕС
ЗОДИЈАК ДЕВОЈКЕ. БЛИЗНАКИЊЕ У
НЕВОЉИ
БЕЗАЗЛЕНЕ ЛАЖИ
ПОП ПРИНЦЕЗА
ИНДИЈСКИ ЗАЧИН НА ФРАНЦУСКИ
НАЧИН
ТАЈНА ДЕВЕТ СОБА
ПЕСМА ТАЛАСА
ЗАУВЕК С ТОБОМ
ЦЕНТРАЛ ПАРК
У ВИХОРУ СЕЋАЊА
ЗВЕЗДА ЈЕ РОЂЕНА
ЗОДИЈАК ДЕВОЈКЕ. КЛУБ ДЕВЕРУША
ОСЛОБОДИ МЕ
ОПЧИЊЕНИ МЕСЕЧИНОМ
БАРУТНИ РАТ
ДНЕВНИК АНЂЕЛА ЧУВАРА
ПОБУНА ПЕВАЧА ПСАЛМА
ЦВЕТ СТРАСТИ
НАЈЛЕПША ЉУБАВНА ПРИЧА
ЦРВЕНИ СУЛТАН
ГОРКИ МЕСЕЦ
ШИФРА СОЛОМОН
ПОРУКА У БОЦИ
ПАКЛЕНА ОДАЈА
НЕ ОКЛЕВАЈ НИ ТРЕН
СНОВИ У ПЛАВОМ
ПУТОВАЊЕ ПОД ЗВЕЗДАМА
ЗАУВЕК С ТОБОМ
ОПАСНО САЗНАЊЕ
СВЕ БОЈЕ ДУГЕ
КРУНА
МЕЛОДИЈА МОЈЕ ДУШЕ
КОЛИЧИНА
1
1
1
1
1
1
4
3
4
2
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
4
2
2
2
1
3
1
1
1
1
3
1
Страна бр.8
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 3/14
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
А. Р. Тори
Филип Картер
Стивен Кинг
Сара Лоц
Е. Д. Милер
Марио Ескобар Голдерос
Шејн Кун
Руперт Томсон
А.Дима
Линда Лаферти
Никола Ваније
Стивен Кинг
Елизабет Ело
Метју Квик
Пем Џеноф
Дина Нејери
Стивен Р. Кави
Пол Пикеринг
Беатриз Вилијамс
Пајпер Керман
Филипа Фјорети
56
Ромен Пуертолас
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
Робин С. Шарма
Вероника Хенри
Дарси Чан
Морган Макарти
Дејвид Макфарлан
Ана Велозо
Аманда Квик
Сидни Шелдон
Сандра Браун
Кети Хопкинс
Лоти Страјд
Лоти Страјд
Сала Симука
А.Дима
Ема Чејс
Џасинда Вајлдер
Тарин Фишер
Милан Цезар
Харолд Робинс
Крстић Срђан
Кети Хопкинс
ДЕВОЈКА КОЈУ СИ ВОЛЕО
ЕЛИКСИР ВЕЧНОСТИ
ГРОБЉЕ КУЋНИХ ЉУБИМАЦА
ТРОЈЕ
РУСКА ЉУБАВНИЦА
ЗАВЕРА МЕЈН
АДРЕСА НЕПОЗНАТА
ИСКРА У ТАМИ
ТРИ МУСКЕТАРА
НОЋ МЛАДОГ МЕСЕЦА
БЕЛА И СЕБАСТИЈАН
ГОСПОДИН МЕРЦЕДЕС
СЕВЕРНО ОД РАЈА
ТРЕНУТАК СРЕЋЕ
ТИ СИ МОЈЕ БЛАГО
НЕВИДЉИВЕ НИТИ
ТРЕЋА АЛТЕРНАТИВА
СА ОНЕ СТРАНЕ ДУГЕ
ИЗА ДАЛЕКИХ МОРА
ЦРНО ВИШЕ НИЈЕ У МОДИ
КЊИГА ЉУБАВИ
ИЗУЗЕТНО ПУТОВАЊЕ ЈЕДНОГ
ФАКИРА
МИДРОСТ КОЈА ТЕ ВОДИ: 8 РИТУАЛА
ПРАВОГ ВОЂЕ
СТРАНАЦ У НОЋИ
ОД СУЗА БИСЕРИ
У ТВОЈИМ СНОВИМА
ЛЕТО У ИТАЛИЈИ
ДАЛЕКА ЗВЕЗДА
САМО ОВУ НОЋ
ПЕСАК ВРЕМЕНА
БЕЗ ОКЛЕВАЊА
ФРАНЦУСКИ ПОЉУБАЦ
СВАШТАРА ЗА ДЕВОЈЧИЦЕ
СВАШТАРА ЗА ДЕЧАКЕ
БЕЛА КАО СНЕГ
ГРОФ МОНТЕ КРИСТО
НЕ ТРАЖИ МЕ
КАО ДА СМО ЈЕДНО
САКРИЈ МЕ ОД ЗАБОРАВА
КАКО ОДГАЈИТИ СРЕЋНОГ ПСА
ПЉАЧКАШИ
БОРБА ДО ПОБЕДЕ
ФИЛМСКИ ПОЉУБАЦ
3
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
3
1
1
1
1
1
4
2
4
1
2
2
2
1
3
1
1
2
1
1
1
Страна бр.9
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 3/14
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
Симука Сала
Алисон Рич
Миранда Дикинсон
Ренди Сузан Мајерс
Жана Полиаков
Мишел Зинк
Тереза Ревај
Сандра Браун
Аманда Квик
Ружди Салман
Јелизаров Михаил
Гремијон Елен
Капоте Труман
Хавијер Моро
Дејмијан Дибен
Артуро Перес Реверте
ЦРВЕНА КАО КРВ
1
СЕЋАЊЕ НА ЉУБАВ
1
КАД ЉУБАВ ПОЗОВЕ
1
ЈЕДАН ГРЕХ МАЊЕ
1
ОНА ЗНА
1
ПЛАМЕНИ КРУГ
1
ДРУГА ОБАЛА БОСФОРА
1
ДАХ СКАНДАЛА
1
ЗАЧАРАНИ КРУГ
1
МАВРОВ ПОСЛЕДЊИ УЗДАХ
1
КЊИГА МУДРОСТИ
1
НЕИЗБРИСИВО СЕЋАЊЕ
1
ДОРУЧАК КОД ТИФАНИЈА
1
ЦРВЕНИ САРИ
1
ЧУВАРИ ИСТОРИЈЕ:ПОЧЕТАК ОЛУЈЕ
1
ОПСАДА
1
УКУПНО: 137
Партија 3 – (Општа књижевност)
р.
бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
АУТОР
Марија Микетић
Бласко Ибањес
Марчело Симони
Мајкл Конели
Мајкл Конели
Патрик Ли
Каис Акбар Омар
Бурхан Сонмез
Гордана Залад
Соња Чабрић
К. Е. Марфи
Санта Монтефјоре
Драгорад Драгичевић
Лори Р. Кинг
Кенет Камерон
Линда Хауард
Линда Хауард
Џон Ле Каре
НАСЛОВ
ЕВГЕНИЈА ХАЈДЕН
КРЦКО ОРАШЧИЋ
ЧЕТРИ ЈАХАЧА АПОКАЛИПСЕ
ЛАВИРИНТ НА КРАЈУ СВЕТА
ЦРНА КУТИЈА
БОГОВИ КРИВИЦЕ
БЕГУНАЦ
ТВРЂАВА СА ДЕВЕТ КУЛА
НЕВИНИ
ПЛАВА ТИШИНА
МОЖДА СПАВА
ТРАГАЧ ЗА ИСТИНОМ
МАГИЧНА КУТИЈИЦА ЉУБАВИ
ИНОК И ДЕСПОТ
ПЧЕЛАРЕВА УЧЕНИЦА
ЗИМА У ХОТЕЛУ СМРТИ
АНЂЕО СМРТИ
ТАМНИ ВЕО
ОСЕТЉИВА ИСТИНА
ПРИЧЕ ВЕЛИКОГ ШТРУМФА 3
ПРИЧЕ ВЕЛИКОГ ШТРУМФА 2
ПРИЧЕ ВЕЛИКОГ ШТРУМПФА 1
НЕЗАБОРАВНЕ ПРИЧЕ
НАЈЛЕПШЕ ПРИЧЕ ИЗ ШУМЕ
КОЛИЧИНА
4
1
2
2
1
3
2
3
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Страна бр.10
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 3/14
25
26
27
28
29
30
31
Миломир Краговић
Муни Вичер
Муни Вичер
Муни Вичер
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
Муни Вичер
Мери Роуз Вуд
Мери Роуз Вуд
Владимир Чугунов
Епископ Лаврентије
Адријана Ригути
Рослунд Андерс
Питер Џејмс
Џон Гришам
Вина Џексон
Вина Џексон
Вина Џексон
Кен Фолет
Ава Макарти
Енди Вир
Ијан Ренкин
Данијела Стил
Изабела Аљенде
Џули Букс Баум
Сузан Фејлс Хил
Сузан Донован
Звева Казати Модињани
Звева Казати Модињани
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
Санта Монтефјоре
Џенифер Круси
Џенифер Круси
Шинед Моријарти
Едвардо Мендоза
Санта Монтефјоре
Јусафзаи Малала
Џон Гришам
Данијела Фарнезе
Адам Џонсон
Јово Тошевски
Кен Фолет
Кен Фолет
ЖИВОТИЊЕ У ПРИРОДИ
ДЕЧАК И МОРЕ
СЕОСКО ИМАЊЕ И ЖИВОТ НА СЕЛУ
НА МЕТЛИ КОЈА СВЕТЛИ
МОРГА-ПУСТИЊА АЛФАЗИЈА
МОРГА-ИСПУЊЕЊЕ ПРОРОЧАНСТВА
ЂЕНО И ЦРВЕНО ОГЛЕДАЛО ИСТИНЕ
ЂЕНО И БЕЛА РУНА ЗЛАТОКРИЛОГ
СОКОЛА
ДНЕВНИК ОТРОВА
ДНЕВНИК ОТРОВА БЕЛАДОНА
ЈЕВАНЂЕЉЕ И МОЛИТВЕНИК ЗА ДЕЦУ
РУКОВЕТИ СА ЊИВЕ ГОСПОДЊЕ
АНАТОМСКИ АТЛАС
ПЛЕС С МЕДВЕДОМ
САВРШЕНИ ЉУДИ
РЕКЕТАШ
ОСАНДЕСЕТ ДАНА-ПОЖУДА
ОСАМДЕСЕТ ДАНА-ВЕЗИВАЊЕ
ОСАМДЕСЕТ ДАНА-УСИЈАЊЕ
НА РУБУ ВЕЧНОСТИ
САКРИЈ МЕ
МАРСОВАЦ
СВЕЦИ МРАЧНЕ БИБЛИЈЕ
ПОБЕДНИЦИ
ТРБОСЕК
СУПРОТНО ОД ЉУБАВИ
КЛУБ НЕВЕРНИХ ЖЕНА
И МОЛИЋУ АКО ТРЕБА
ТАЈНА ЈУЖЊАЧКИХ КОРАЛА
ЂУЛИЈА
ВАЛЕНТИНИНО ПОСЛЕДЊЕ
ПУТОВАЊЕ
ОПКЛАДА
ЛУД ЗА ТОБОМ
ДЕЛИЋИ МОГ СРЦА
ЗБРКА У БАРСЕЛОНИ
ЖЕНА ИЗ ПАРИЗА
ЈА САМ МАЛАЛА
АЛЕЈА ПЛАТАНА
УЛИЦА ШАНЕЛ 5
ГОСПОДАРЕВО СИРОЧЕ
ЧАРОБНИ МОЗАК
СУНОВРАТ ДИВОВА
ЗИМА СВЕТА
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
2
1
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
Страна бр.11
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 3/14
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
WINX
Шерон Шин
Ијан Ренкин
Ијан Ренкин
Ијан Ренкин
Ијан Ренкин
Гејл Форман
Гејл Форман
ПЕПА
PEYO
Мy little pony
Џејмс Патерсон
Џејмс Патерсон
Џејмс Патерсон
ЉУБАВ НА ЧЕТИРИ ШАПЕ
1
ПЕПЕЉУГА-СЛАТКЕ БАЈКЕ
1
НЕМИРНЕ ВОДЕ
1
ПИТАЊЕ ЧАСТИ
1
ЧВОРОВИ И КРСТИЋИ
1
У ТУЂЕМ ГРОБУ
1
ЗУБ И НОКАТ
1
АКО ОСТАНЕМ
1
КУДА ЈЕ ОТИШЛА
1
МАЛЕ АВАНТУРЕ МАЈСТОРА БОБА 1-12
1
ПЕПА СПАВА КОД ДРУГАРИЦЕ
1
ПЕПА УПОЗНАЈЕ КРАЉИЦУ
1
ПЕПИН КУЋНИ КОМПЈУТЕР
1
ПЕПИНЕ ПРВЕ НАОЧАРЕ
1
ЏОРЏ СЕ ПРЕХЛАДИО
1
НАЈВЕЋА БЛАТЊАВА БАРА
1
СРЕЋАН РОЂЕНДАН ПЕПО
1
ПЕПА ИГРА ФУДБАЛ
1
ПЕПА ИДЕ НА БАЗЕН
1
АСТРО ШТРУМПФ
1
У ПОТРАЗИ ЗА ТАРТУФИМА
1
ЧАРОБНО ОГЛЕДАЛО
1
ДУГА ДРЕМКА
1
МАГИЧНА КУГЛА
1
ШТРУМПФ И МУВА БЗЗЗЗ
1
ШТРУМПФОВИ И ВИЛЕЊАЦИ
1
СУПА ОД ШТРУМПФОВА
1
ТАЈАНСТВЕНИ ПУТНИК
1
НА ФАРМИ
1
ИЗГУБЉЕНИ БАЛОНИ
1
БЕРБА ЈАБУКА
1
КОД КУЋЕ ЈЕ НАЈЛЕПШЕ
1
БЕРЛИН
1
НЕВИДЉИВИ
1
ТИК ТАК
1
УКУПНО: 124
Партија 4 – ( Стрипови и белетристика за децу и одрасле)
р.
АУТОР
бр.
1 Чобанов, Вања
2 Лукић, Биљана
3 Албахари, Давид
НАСЛОВ
НОЋ МИ ТЕ ДУГУЈЕ
МАСКАРАДА
ЖИВОТИЊСКО ЦАРСТВО
КОЛИЧИНА
3
3
2
Страна бр.12
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 3/14
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Сапковски, Анџеј
Де Виган, Делфина
Моћа, Федерико
Леметр, Пјер
Кристенсен Соби Лаш
Кристенсен Соби Лаш
Димитријевић Бранко
Ступар Марија
Делфина Де Виган
Мантел Хилари
Сафон Карлос Луис
Шила Офланаган
Хислоп Викторија
Слободан Тишма
Харисон Лизи
Џо Волтон
Дарко Тушевљаковић
Џереми Кларксон
Чак Хоган
Мич Вајнхаус
Стиг Лашон
Сапковски, Анџеј
Сапковски, Анџеј
Сапковски, Анџеј
Сапковски, Анџеј
Сапковски, Анџеј
Сапковски, Анџеј
СЕЗОНА ОЛУЈА
НО И ЈА
ТАЈ ТРЕНУТАК СРЕЋЕ
ДОВИЂЕЊА ТАМО ГОРЕ
ХЕРМАН
БИТЛСИ
ЖИВОТ КАО РЕКЛАМА ЗА ПИВО
А НАРОЧИТО ПЕТРА
НИШТА НЕ СТОЈИ НА ПУТУ НОЋИ
ЛЕШЕВЕ НА ВИДЕЛО
МАРИНА
ОСТАНИ УЗ МЕНЕ
ОСТРВО
КВАДРАТИ ТРОУГЛОВИ
КОМПЛЕТ КЛИКА 1-5
ОНИ ДРУГИ
ЉУДСКЕ ВИБРАЦИЈЕ
ЗНАМ ДА ИМАТЕ ДУШУ
КОМПЛЕТ ТРИЛОГИЈЕ СОЈ
МОЈА КЋИ ЕЈМИ
КОМПЛЕТ МИЛЕНИЈУМ
ВРЕМЕ ПРЕЗИРА
ГОСПОДАРИЦА ЈЕЗЕРА
КРВ ВИЛЕЊАКА
ЛАСТАВИЧЈА КУЛА
МАЧ СУДБИНЕ
ПОСЛЕДЊА ЖЕЉА
УКУПНО: 43
2
3
2
2
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Партија 5 – ( Књиге на мађарском језику)
р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
АУТОР
IFJ. REGÉNY
ISMERETTERJ
VÁLOGATÁS
MESÉK
GRIMM
TESTVÉREK
MESÉK
STILTON,
GERONIMO
KÁRTYA
НАСЛОВ
КОЛИЧИНА
A NOTRE-DAME-I TORONYŐR KLASSZIKUSOK KÖNNYEDÉN
100 ÁLLOMÁS-100 KALAND -T-REX
1111 TALÁLÓS KÉRDÉS SZÓ FON
A CSILLAGSZEMŰ JUHÁSZ
A GRIMM TESTVÉREK VÁLOGATOTT
MESÉI
A MACSKA ÉS AZ EGÉR
A SMARAGDSZEM TITKA
1
ABC KÁRTYA A-Z – JÁTÉKOS
ISMERKEDÉS A BETŰKKEL
1
1
1
1
1
1
1
Страна бр.13
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 3/14
9.
IMRE ZSUZSÁNNA
10.
11.
12.
STILTON,
GERONIMO
BARBIE
BARBIE
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
BARTOS ERIKA
3D
GYERMEK
GYERMEK
MESÉK
ISMERETTERJ
ISMERETTERJ
REJTŐ JENŐ
KÄSTNER, ERICH
GOGOL
23.
S Z-HOPHOKLÉSZ
24.
25.
26.
PUSKIN
REJTŐ JENŐ
IFJUSÁGI IR
27.
KATE KNIGHTON
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
DENIELLE STEEL
MOLNÁR CSABA
REGÉNY
DANIELLE STEEL
WILLIAM
GOLDING
PAULO COELHO
DANIELLE STELL
35.
REJTŐ JENŐ
ÁKOMBÁKOM - MONDÓKÁK, VERSEK,
JÁTÉKOK KISISKOLÁ
AZ ELTŰNT KINCS REJTÉLYE GERONIMO STILTON
BARBIE - A HERCEGNŐ ÉS A POPSZTÁR
BARBIE ÉS A RÓZSASZÍN BALETTCIPŐ MESEKÖNYV A RAJ
BOGYÓ ÉS BABÓCA
DÍNÓ VÖLGYE
KERESD MEG A FÖLD ÁLLATAIT!
KERESD MEG A TENGEREK LAKÓIT!
MÁRTI SZERETI AZ ÖCCSÉT
MI MICSODA -A HÉT VILÁGCSODA
MI MICSODA -AZ ŐSI KINA
A HÁROM TESTŐR AFRIKÁBAN
A KÉT LOTTI (ÚJ)
A KÖPÖNYEG - AZ ORR - A REVIZOR EDK –
ANTIGONÉ - OIDIPUSZ KIRÁLY TALENTUM DIÁKKÖNYVTÁR
ANYEGIN - TALENTUM DIÁKKÖNYVTÁR
AZ ELVESZETT CÍRKÁLÓ
HANNAH MONTANA 17. - SZTÁRTITKOK
(HŐSÉG)
MIÉRT MOZOGJUNK ELEGET? – MELYEK
A LEGJOBB TESTE
A BIRTOK
А HÁROM KISKIRÁLY LEGENDÁJA
A LÁTOGATÓ
A SORS KEREKE
BEAVATÁS
1
BRIDA
PALOMINÓ
1
1
VESZTEGZAR A GRAND H.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
УКУПНО: 35
Партија 6 – ( Популарна психологија)
р. бр.
1
2
3
4
5
АУТОР
Лујза Хеј
Лујза Хеј
Лујза Хеј
Лујза Хеј
Лујза Хеј
НАСЛОВ
ВОЛИТЕ СВОЈЕ ТЕЛО
ИЗЛЕЧИТЕ СВОЈЕ ТЕЛО
МОЖЕТЕ ИЗЛЕЧИТИ СВОЈЕ СРЦЕ
УНУТРАШЊА МУДРОСТ
ИСКУСИТЕ СВОЈЕ ДОБРО ОДМАХ
КОЛИЧИНА
1
1
1
1
1
Страна бр.14
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 3/14
6
7
8
9
10
11
12
Лујза Хеј
Естер и Џери Хикс
Естер и Џери Хикс
Естер и Џери Хикс
Естер и Џери Хикс
Валариј Сињељњиков
Валариј Сињељњиков
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Сека Николић
Френк Џ. Кинслоу
Френк Џ. Кинслоу
Грег Брејден
Грег Брејден
Мајкл Њутн
Џенис Бомон
Ерик Перл
ОSHO
ОSHO
ОSHO
ОSHO
ОSHO
ОSHO
ОSHO
ОSHO
ОSHO
30
31
32
Миле Ерак
33
34
35
36
37
Брендон Мал
Џени Нимо
Кети Кесиди
Кети Кесиди
Кети Кесиди
СЛИКАЊЕ БУДУЋНОСТИ
ТРАЖИ И ДОБИЋЕШ
ЗАДИВЉУЈУЋА МОЋ ОСЕЋАЊА
ВРТЛОГ
ОСТВАРИ СВОЈЕ ЖЕЉЕ
КРАЈ СВЕТА ИЛИ КРАЈ ТАМЕ
ВАКЦИНА ПРОТИВ СТРЕСА
ЗНАТЕ ВИШЕ НЕГО ШТО
МИСЛИТЕ
ТАЈНА БРЗОГ ИСЦЕЉЕЊА
ТАЈНА КВАНТНОГ ЖИВЉЕЊА
БОЖИЈИ КОД
БОЖАНСКИ МАТРИКС
ПУТОВАЊЕ ДУША
МОЋ ПРАШТАЊА
РЕКОНЕКЦИЈА
СУДБИНА,СЛОБОДА И ДУША
ПУТОВАЊЕ ЉУДСКОГ БИЋА
КРЕАТИВНОСТ
ЖИВОТ, ЉУБАВ, СМЕХ
СЛОБОДА
ИНТУИЦИЈА
РАДОСТ
САОСЕЋАЈНОСТ
КЊИГА О МУШКАРЦУ
КОРИСНИ ФЕНГ ШУИ САВЕТИ ЗА
ЗДРАВЉЕ
101 НАЧИН ДА ПОКРЕНЕТЕ СВОЈУ
ИНТУИЦИЈУ
ЉУБАВ У ПЕРСИЈИ 3
ОНОСТРАНИ 3:ПРАТЕЋИ
ПРОРОЧАНСТВО
ХРОНИКЕ 3:ЗЛАТО ЛЕОПАРДА
КАРАМЕЛА КОКО
СЛАТКИЦА
ДЕЈЗИ СТАР ОЛА ЛА
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
37
УКУПНО:
Партија 7 – (Примењена психологија и литература за децу и одрасле)
р. бр.
АУТОР
1
2
3
Меди Досон
Николас Баро:
Николас Баро:
4
5
6
Али Шо
Рафаело Мастролонардо
Алисон Ноел:
НАСЛОВ
СТВАРИ КОЈЕ СЕ НИКАД
НИСУ ДОГОДИЛЕ
РЕЦЕПТ ЗА ЉУБАВ
ЖЕНА МОГ ЖИВОТА
ДЕВОЈКА СТАКЛЕНИХ
СТОПАЛА
ПИСМО ЛЕОНТИНИ
ПЛАВИ МЕСЕЦ
КОЛИЧИНА
1
1
1
1
1
1
Страна бр.15
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 3/14
7
8
9
10
11
12
13
Гејл Паркин:
Алисон Ноел:
Ален ле Нинез:
Ромен Сарду
Александар Вулин
Лоренца Бернарди:
Патриција Риналди:
14
15
16
17
18
Емилија Церовић Млађа
Трентон Лее Стјуарт:
Ричард Вајзман:
Филип Мекгро:
Др Иан Кернер
19
20
Филип Мекгро:
Филип Мекгро:
21
22
Френсис Кендал:
Џони Е. Џонстон:
Кристофер де При и Ален
Акселрод
Ричард Вајзман:
др Џудит Орлов
23
24
25
26
27
28
Ноа Сент Џон:
Ги Бештел И Жан Клод
Каријер
Вања Баришић
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Вукић Марија
Зое Барнс
Дона Кауфман
Шинед Моријарти
Габријела Арчер
Сузан Шлозенберг
Аријел Буто
Аријел Буто
Памела Редмонд Сетран
Ана Дејвис
42
Џон Питерсон
43
44
45
Џон Питерсон
ГОРКА И СЛАТКА АФРИЧКА
ТОРТА
ЗАУВЕК
САТОР
БОЖЕ, ОПРОСТИ
ЛЕПОТА
ВОЛЕЛА БИХ ДА СИ ТО ТИ
СЕНТИШ РОК
ПРИЧЕ ИЗ БОГОРОДИЧИНОГ
ВРТА
ТАЈНО ДРУШТВО БЕНЕДИКТ
59 СЕКУНДИ
ВОЛИТЕ ПАМЕТНО
ДАМЕ ИМАЈУ ПРЕДНОСТ
ПОРОДИЦА НА ПРВОМ
МЕСТУ
ВАША ЛИЧНОСТ
ЗАШТО СЕ ВОЛИМО,
СВАЂАМО И ПРАВИМО ДЕЦУ
ПСИХОЛОГИЈА
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
АСТРОНОМИЈА
ЧУДНОЛОГИЈА
ЕМОЦИОНАЛНА СЛОБОДА
СКРИВЕНО ПРАВИЛО
УСПЕХА
1
1
1
РЕЧНИК ГЛУПОСТИ
РЕЧИ КОЈЕ УБИЈАЈУ
ОМАЖ ГУТЕНБЕРГОВОЈ
ГАЛАКСИЈИ
КАД ВЕНЧАЊЕ ПРОЂЕ
ВЕЛИКИ ЗЛИ ВУК
ЉУДИ ЧИЈИ ЈЕ ОВО ЖИВОТ
АКО САМ ТАКО ПАМЕТНА...
1000 НОЋИ БЕЗ СЕКСА
КРЕТЕН
ГАДУРА
МУШКАРАЦ ЗА УДАЈУ
КРАЉИЦА ЦИПЕЛА
ЧЕТВОРООКА ВИЛА
СТЕЛА ПОКРАЈ МОРА
ВИКИНГ МРЉАН
МАЛИШИЋИ И ИЗГУБЉЕНА
ДЕЦА
МАЛИШИЋИ И ЊИХОВА
НЕВЕРОВАТНА
НИКОЛА И ХРОНОПОРТЕР
ТИМ И ТАГ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Страна бр.16
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 3/14
ДЕВОЈЧИЦА КОЈА ЈЕ
ПОСТАЛА КАРАМЕЛ
НАЈМАЊИ ГУСАР
ТИХИ ВИТЕЗ
46
47
48
1
1
1
УКУПНО:
49
Предметна набавка добара обухвата набавку и испоруку добара - књиге за библиотеке, у свему према
Техничкој спецификацији.
3.1 НАЧИН
СПРОВОЂЕЊА
КОНТРОЛЕ
И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА
Контрола испоручених добара се врши од стране стручне службе Купца. Представник Купца је
обавезан да приликом сваке испоруке добара изврши квалитативни и квантитативни пријем
добара на начин одређен уговором
3.2 РОК ИСПОРУКЕ
У складу са понудом
3.3 МЕСТО ИСПОРУКЕ
Библиотека „Вук Караџић“ Ковин,ул. Цара Лазара бр.100, 26220 Ковин
IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст.
1. тачка 1. Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре
(чл. 75. ст. 1. тачка 2. Закона);
3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања
позива за подношење понуда (чл. 75. ст. 1. тачка 3. Закона);
4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тачка 4.
Закона);
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2.
Закона).
1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач
мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона.
Страна бр.17
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 3/14
1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни
обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона.
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са
чланом 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (образац изјаве понуђача дат је
у поглављу IV одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да
испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву
подизвођача (Образац Изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV одељак 3.) потписану од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда
оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих
доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана , не достави на
увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно
закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан
начин.
Страна бр.18
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 3/14
3.
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач_________________________(навести назив понуђача) у поступку јавне набавке мале
вредности која има за предмет добра - књиге, према списку књига, у коме су таксативно наведени
наслови књига, аутори и број примерака ЈН бр.2, испуњава све услове из члана 75. Закона, и то:
1.Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар,
2.Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давање мита, кривично дело преваре;
3. Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за
подношење понуда;
4.Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије ( или стране државе када понуђач има седиште на њеној територији),
5. Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
Место:__________________
Датум:_________________2014.год.
Понуђач
М.П.
_____________________________
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Страна бр.19
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 3/14
ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач_________________________(навести назив подизвођача) у поступку јавне набавке
мале вредности која има за предмет добра - књиге, према списку књига, у коме су таксативно наведени
наслови књига, аутори и број примерака ЈН бр. 2, испуњава све услове из члана 75. Закона, и то:
1.Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар,
2.Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давање мита, кривично дело преваре;
3. Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива
за подношење понуда;
4.Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије ( или стране државе када понуђач има седиште на њеној територији).
Место:__________________
Датум:_________________2014.год.
Подизвођач
М.П.
_____________________________
Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана
од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
Страна бр.20
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 3/14
V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА БИТИ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут
отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Библиотека „Вук Караџић“ Ковин, Цара Лазара бр.100. са назнаком:
„Понуда за јавну набавку добара - књига, према списку књига, у коме су таксативно наведени наслови
књига, аутори и број примерака ЈН бр.3/14 - НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом,
уколико је примљена од стране наручиоца до 28.11.2014. до 11,30 часова.
Наручилац ће по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази,
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је
понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о
пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.
Обавезна садржина понуде:
Понуђач подноси понуду која мора да садржи следеће:
1) попуњен, печатом оверен и потписан Образац понуде (Образац из поглавља VI)
2) попуњен, печатом оверен и потписан образац изјаве понуђача о испуњавању услова за
учешће у поступку ( Oбразац Изјаве понуђача поглавље IV, одељак 3)
3) попуњен, печатом оверен и потписан образац изјаве подизвођача о испуњавању услова
за учешће у поступку (Oбразац Изјаве подизвођача, поглавље IV, одељак 3)
4) Модел уговора (образац из поглавља VII)
5) Образац трошкова припреме понуде (образац из поглавља VIII)
6) Образац изјаве о независној понуди (образац из поглавља IX)
7) Споразум као саставни део заједничке понуде (образац из поглавља X)
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце
дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе понуђача који ће потписивати и печатом
оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјаве
под материјалном и кривичном одговорношћу (Изјава о испуњавању услова из члана 75. Закона, Изјава
о независној понуди) који морају бити потписани и печатом оверени од стране сваког понуђача из групе
понуђача. Уколико се понуђачи определе да један понуђач из групе понуђача потписује и печатом
оверава обрасце дате у конкрсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјаве под
материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи
из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део
заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона (Образац споразума поглавље X).
Страна бр.21
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 3/14
2. ПАРТИЈЕ
Ова јавна набавка је обликована у партије ( 7)
1. Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање
једну целокупну партију.
2 Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на
одређене партије.
3 У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се
може оцењивати за сваку партију посебно.
4 Докази из чл. 75. 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, не
морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку
за све партије.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуда са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ ИЛИ ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин
који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно
доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Библиотека „Вук Караџић“ Ковин,
Цара Лазара бр. 100. са назнаком:
“Измена понуде за јавну набавку добaра - књигa, према списку књига, у коме су таксативно
наведени наслови књига, аутори и број примерака ЈН бр.3 /14-НЕ ОТВАРАТИ” или
“Допуна понуде за јавну набавку добaра - књига, према списку књига, у коме су таксативно
наведени наслови књига, аутори и број примерака ЈН бр.3 /14-НЕ ОТВАРАТИ” или
“Опозив понуде за јавну набавку добaра - књига, према списку књига, у коме су таксативно
наведени наслови књига, аутори и број примерака ЈН бр.3/14-НЕ ОТВАРАТИ” или
“Измена и допуна понуде за јавну набавку добaра - књига, према списку књига, у коме су
таксативно наведени наслови књига, аутори и број примерака ЈН бр.3/14-НЕ ОТВАРАТИ”
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе
и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче, нити да мења своју понуду.
6. УЧЕСТОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.
У обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем.
Страна бр.22
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 3/14
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подивођачем дужан је да у обрасцу понуде (поглавље VI),
наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке које ће поверити
подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача.
Понуђач у обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова,
(Образац изјаве из поглавља IV, одељак 3)
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке,
односно за извршење уговорених обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који
обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тачка 1 до 6. Закона (Образац споразума поглавље X) и то
податке о:
1. члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати
групу понуђача пред наручиоцем,
2. понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
3. понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
4. понуђачу који ће издати рачун,
5. рачуну на који ће бити извршено плаћање и
6. обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова
(Образац Изјаве из поглавља IV, одељак 3).
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално у своје име, а за рачун задругара или заједничку
понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној
набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци, неограничено солидарно одговарају задругари.
Страна бр.23
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 3/14
9. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА И РОКА ПЛАЋАЊА, ИСПОРУКЕ, ЗАМЕНЕ ДОБАРА,
ЕВЕНТУАЛНИХ ДРУГИХ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ:
Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Рок плаћања добара не може бити краћи од 15 дана, нити дужи од 45 дана од дана доставе
фактуре.
Исплата се врши на текући рачун понуђача.
Наручилац не дозвољава аванс.
Захтев у погледу рока и начина испоруке књига
Рок испоруке књига не може бити дужи од 10 дана од дана закључења уговора.
Наручилац захтева испоруку свих тражених наслова у захтеваном року, односно не дозвољава
сукцесивну испоруку.
Књиге се испоручују путем поште на адресу наручиоца.
Захтев у погледу рока замене књига
Рок замене књига уколико се после примопредаје укажу неки недостаци не може бити дужи од 10
дана од дана писане рекламације од стране наручиоца.
Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда (члан 90. ЗЈН)
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику захтева од
понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати продужење рока важења понуде, не може мењати понуду.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену
понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
У цену је урачунато :цена предмета јавне набавке, испорука, .
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део
одвојено искаже у динарима.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом
92. ЗЈН, односно тражиће образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним.
Страна бр.24
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 3/14
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ
СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ
БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ
СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и
привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и
министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада,
запошљавања и социјалне политике.
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА,
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Наручилац не тражи средства финансијског обезбеђења.
ВИСИНИ
И
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДА
Заинтересовано лице може у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, електронским
путем на e-mail, или факсом на број 013-744-901 тражити од наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење
понуда. Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику
поштом, телефаксом или путем електронске поште и истовремено ће ту информацију доставити свим
другим лицима која су примила конкурсну документацију и објавити је на Порталу.
Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде
заинтересовано лице ће упутити на адресу наручиоца: Библиотека „Вук Караџић“ Ковин, Цара Лазара
бр.100, 26220 Ковин, са напоменом ”Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне
документације – набавка добара - књига, према списку књига, у коме су таксативно наведени наслови
књига, аутори и број примерака ЈН бр.3.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за
подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу
рока за подношење понуда.
По истеку рока за подношење понуда наручилац не може да мења, нити да допуњује конкурсну
документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није
дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин предвиђен чланом 20.
Закона.
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда, наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику
захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању
Страна бр.25
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 3/14
понуда. Наручилац може да врши контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача (члан 93.
Закона)
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерен рок
да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу код понуђача, као и код
његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака, уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, нaручилац ће његову понуду одбити
као неприхватљиву.
16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ
СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у
складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан
предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку
закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла која ће бити са
клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје
се у висини од 15% од укупне вредности уговора без ПДВ-а са роком важности који је 30 дана дужи од
истека рока за коначно извршење посла Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење
уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.
17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума: “Најнижа понуђена цена”.
18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШТИ
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ
ПОНУЂЕНОМ НАЈНИЖОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија понуда биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио најкраћи рок испоруке добара.
19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном
одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, затити животне средине, као и да гарантује да је ималац права
интелектуалне својине (Образац Изјаве из поглавља IV, одељак 3)
20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патента као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне
својине трећих лица сноси понуђач.
21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице односно
пословно удружење у име наведених лица.
Страна бр.26
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 3/14
Захтев за заштиту права се подноси Републичкој комисији за заштиту права, а предаје наручиоцу
непосредно или поштом препоручено са повратницом. Копија захтева за заштиту права се истовремено
доставља Републичкој комисији за заштиту права.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца, осим уколико законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права
наручилац ће обавестити све учеснике у поступку јавне набавке односно објавити на Порталу управе,
најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина јавног позива или
конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране
наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том
случају подношењем захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.
После доношења oдлуке о додели уговора у складу са чланом 108. став 3. Закона о јавним
набавкама или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за
заштиту права је 5 (пет) дана од дана пријема Oдлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре
истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева
знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од
40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број 50-016, сврха: Републичка
административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије)
22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана
од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. став 6. ЗЈН.
Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке до
доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, ако Републичка комисија за заштиту права на
предлог наручиоца не одлучи другачије.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за
подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5. Закона.
Страна бр.27
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 3/14
VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ПАРТИЈА бр.____
(уписати број партије на коју се односи понуда)
Понуда бр.__________________од ______________године за јавну набавку добара - књига, према списку
књига, у коме су таксативно наведени наслови књига, аутори и број примерака ЈН бр.3
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача
Адреса и седиште понуђача
Матични број понуђача
Порески идентификациони број понуђача
Име особе за контакт
Електронска адреса понуђача (e-mail)
Телефон
Факс
Број рачуна понуђача и назив банке
Лице овлашћено за потписивање уговора
2)ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда
подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду
подноси група понуђача.
Страна бр.28
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 3/14
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)
Назив подизвођача
Адреса
Матични број
Порески идентификациони број (ПИБ)
Име особе за контакт
Проценат укупне вредности набавке који ће извршити
подизвођач
Део предмета набавке који ће извршити подизвођач
2)
Назив подизвођача
Адреса
Матични број
Порески идентификациони број (ПИБ)
Име особе за контакт
Проценат укупне вредности набавке који ће извршити
подизвођач
Део предмета набавке који ће извршити подизвођач
Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да
се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
понуђача.
Страна бр.29
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 3/14
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)
Назив учесника у заједничкој понуди
Адреса
Матични број
Порески идентификациони број
Име особе за контакт
2)
Назив учесника у заједничкој понуди
Адреса
Матични број
Порески идентификациони број
Име особе за контакт
3)
Назив учесника у заједничкој понуди
Адреса
Матични број
Порески идентификациони број
Име особе за контакт
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених
у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди
Страна бр.30
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 3/14
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ- књиге за библиотеку
Партија бр._______
Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања
Рок важења понуде
Рок испоруке
Гарантни период
Место и начин испоруке
Напомена:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци
који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се
определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити
образац понуде.
Датум
М.П.
______________________
Понуђач
___________________
Страна бр.31
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 3/14
VII МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О НАБАВЦИ КЊИГА
ЈН бр. 3
Закључен у Ковину између:
1. Библиотеке “Вук Караџић“ Ковин, ул. Цара Лазара бр.100, матични број 08611203, шифра
делатности 9101, ПИБ 101406011, коју заступа в.д. директора Емина Ђурашинов, (у даљем тексту:
купац) и
2. ____________________, ул.________________ бр. ___, матични број _____________,
регистарски број _________________, ПИБ _______________, кога заступа __________________ (у
даљем тексту: продавац).
Основ уговора: Јавна набавка мале вредности бр.3/14
Број и датум Одлуке о додели уговора:__________
Понуда изабраног понуђача бр.____________од ______________
Члан 1.
Предмет овог уговора је куповина књига за попуњавање фондова Купца, по спроведеном поступку
јавне набавке мале вредности бр.3. под условима и на начин предвиђен у понуди Продавца заведеној
под бројем ______ од ______2014. године, која чини саставни део овог уговора.
Члан 2.
Тачка 2.
Јединичне цене добара из тачке 1. овог уговора утврђене су понудом из тачке 1. овог уговора.
Уговорена вредност за добра из тачке 1. овог уговора износи ________________ динара без
ПДВ-а, што са порезом на додату вредност у висини од ________________ динара, укупно износи
__________________ динара.
Члан 3.
Продавац се обавезује да за потребе Наручиоца набави, обезбеди и испоручи добра, која су
предмет овог Уговора у количини и у потпуности у складу са условима из прихваћене понуде из члана
1. овог Уговора.
Продавац се обавезује да уговорени број књига испоручи у року од ____ дана од дана
закључења уговора.
Страна бр.32
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 3/14
Члан 4.
Наручилац се обавезује да Продавцу исплати накнаду за уговорена добра – књиге за библиотеке, у року
од 45 дана од дана пријема исправног рачуна испостављеног по верификованој испоруци добара.
Профактура из става 1. ове тачке треба да гласи на име Купца: Библиотека „Вук Караџић“ Ковин,
Цара Лазара бр.100, 26220 Ковин, ПИБ 101406011.
Члан 5.
Уговорне стране су сагласне да уколико у тренутку пријема књига, буду постојали неки
недостаци, односно видљиве мане, купац ће путем писане рекламације тражити од продавца замену
истих књига, а продавац је у обавези да изврши замену књига у року од _______ дана од дана доставе
књига.
Члан 6.
Продавац ће предмет уговора из члана 1 овог уговора вршити самостално.
или
Продавац ће предмет уговора из члана 1 овог уговора вршити са подизвођачима.
или
Продавац ће предмет уговора из члана 1 овог уговора вршити са групом понуђача (заједничка
понуда).
Члан 7.
За све што није регулисано овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим
односима.
Члан 8.
Уговорне стране су се споразумеле да евентуалне спорове решавају пред надлежним судом у
Смедереву.
Члан 9.
Овај уговор је сачињен у четири истоветна примерка, по два за сваку уговорну страну.
ПРОДАВАЦ
_________________________
КУПАЦ
Библиотека
„Вук Караџић“ Ковин
_______________________
в.д. директора Емина Ђурашинов
НАПОМЕНА: Овај модел Уговора представља садржину Уговора који ће бити закључен са
изабраним понуђачем. Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи Уговор о
јавној набавци, након што му је Уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне
референце.
Страна бр.33
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 3/14
VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона понуђач _________________(навести назив понуђача) доставља
укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
Ред.
Бр.
1.
2.
3.
4.
5.
ВРСТА ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
ИЗНОС ТРОШКА
Укупан износ трошкова припремања понуде:
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је
дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са
техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења уколико их је
наручилац тражио и под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: Достављање овог обрасца није обавезно
Датум
______________________
М.П.
Понуђач
_______________
Страна бр.34
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 3/14
IX ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Партија 1- Преведена и домаћа књижевност и популарна наука
Р.бр
1
2
3
4
Предмет ЈН
1
ХЕЛГИН ДНЕВНИК
Хелга Хошек Вајс
ТИТОВ ПРЕВОДИЛАЦ
Иван Ивањ
ХЛАДНОКРВНА УБИСТВА
Лук Дилејни
КЛУБ МЕФИСТО
Тес Геритсен
5
СЛОМЉЕНИ АНЂЕЛИ
Ричард Морган
6
КАИНОВ ОЖИЉАК
Владимир Кецмановић, Дејан
Стојиљковић
УЗРОК РАКА, ЛЕК ЗА РАК
Мортон Вокер, Д.П.М
7
8
МИЛИЈАРДЕР
Иван Ивањи
9
АЛЕКС
Пјер Леметр
10
ЖЕНА СА ЦЕНИМ
ШЕШИРОМ
Наталија Девић
ПОМЕН
Ана Хоуп
11
12
НАПЕТ ШОУ
Марко Шелић Марчело
13
ЈЕДНО ЛЕТО АМЕРИКА
1927
Бил Брајсон
ИЗДАЈА
Џејсон Метјуз
14
Комада
2
Једин
ична
цена
без
ПДВ-а
3
Јединич
на цена
са ПДВом
Укупна
цена без
ПДВ-а
Укупна цена
са ПДВ-ом
4
5 (2x3)
6 (2x4)
1
1
2
2
1
5
1
3
4
4
3
2
1
1
Страна бр.35
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 3/14
15
16
17
18
19
20
21
22
ПРИЧЕ О ЦРВЕНОМ СИРКУ
Мо Јен
ФАРМА
Том Роб Смит
СПОРТСКИ ЛИДЕР НОВАК
ЂОКОВИЋ И УСПОН
СРБИЈЕ
Крис Бауерс
УБИСТВА С
МОНОГРАМОМ
Софи Хана
НОЋНА СТРАЖА
Тери Прачет
ЗАВРШНИЦА –
ОКУПЉАЊЕ
Џејмс Фреј
ДЕЛИРИЈУМ
Ди Шулман
ГРОЗНИЦА
Ди Шулман
23
СУДАР ВЕКОВА
Линда Бакли-Арчер
24
БРАЋА ПО КРВИ
Ернст Хафнер
25
ПРИЧА О ЗЕМЉИ И МОРУ
ПРИЧА О ЗЕМЉИ И МОРУ
Кејти Симпсон Смит
АМЕРИКАНА
Чимаманда Нгози Адичи
26
27
САВРШЕНСТВО
Маја Трифуновић
28
УДАРНИ ТЕРМИН
Лиса Марклунд
29
СЕНКА ПОЛУМЕСЕЦА
Фатима Буто
30
31
МУЗЕЈ НЕСВАКИДАШЊИХ
БИЋА
Алис Хофман
ГОЗБА КНЕЗА
ВЛАДИМИРА
Душица Милановић Марика
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
2
1
Страна бр.36
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 3/14
32
33
34
УЧЕНИЦА ПРОФЕСОРА
ЏОЈСА
Љиљана Томановић
Пономарев
ПОСЛЕДЊЕ ПРОЛЕЋЕ У
ПАРИЗУ
Јелена Бачић Алимпић
REMEDY FOR LOVE
Вања Чобанов
35
READY TO WEAR
Вања Чобанов
36
ПРВА ЉУБАВ
Марио Лигуори
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
ПРВИ ПОСЛЕДЊИ
ПОЉУБАЦ
Али Харис
ДЕЛИКАТНОСТ
Давид Фоенкинос
ЕРОТСКИ ПОТЕНЦИЈАЛ
МОЈЕ ЖЕНЕ
Давид Фоенкинос
ВРЕМЕ ИЗМЕЂУ
ШТЕПОВА
Марија Дуењас
СВЕТЛО ИЗМЕЂУ ОКЕАНА
М. Л. Стедман
У ЗЕМЉИ БЕЛОГ ОБЛАКА
Сара Ларк
САБРАНА ДЕЛА ЕЈ ЏЕЈ
ФИКРИЈА
Габријела Зевин
СУНЧАНИ РАТ
Питер В. Брет
ДВОСТРУКА ПРЕВАРА
Џејмс Патерсон
ЗЛАТНО РУНО – I ТОМ
Борислав Пекић
ЗЛАТНО РУНО - II ТОМ
Борислав Пекић
ЗЛАТНО РУНО - III ТОМ
Борислав Пекић
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
Страна бр.37
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 3/14
49
50
ЗЛАТНО РУНО - IV ТОМ
Борислав Пекић
ИГРА ПРЕСТОЛА
Џорџ Р. Р. Мартин
51
СУДАР КРАЉЕВА
Џорџ Р. Р. Мартин
52
ОЛУЈА МАЧЕВА - ДЕО
ПРВИ: ЧЕЛИК И СНЕГ
Џорџ Р. Р. Мартин
ОЛУЈА МАЧЕВА - ДЕО
ДРУГИ: КРВ И ЗЛАТО
Џорџ Р. Р. Мартин
ГОЗБА ЗА ВРАНЕ - ДЕО
ПРВИ
Џорџ Р. Р. Мартин
ГОЗБА ЗА ВРАНЕ - ДЕО
ДРУГИ
Џорџ Р. Р. Мартин
ПЛЕС СА ЗМАЈЕВИМА ДЕО ПРВИ: СНОВИ И ПРАХ
Џорџ Р. Р. Мартин
ПЛЕС СА ЗМАЈЕВИМА ДЕО ДРУГИ: ПОСЛЕ ГОЗБЕ
Џорџ Р. Р. Мартин
ПЕДЕСЕТ НИЈАНСИ –
ОСЛОБОЂЕНИ
Е Л Џејмс
ПЕДЕСЕТ НИЈАНСИ –
СИВА
Е Л Џејмс
ПЕДЕСЕТ НИЈАНСИ –
МРАЧНИЈЕ
Е Л Џејмс
СПАС 2
Исидора Бјелица
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
РИЧАРДОВА КРАЉИЦА
Филипа Грегори
МРАЧНА МЕСТА
Џилијен Флин
1
1
1
2
1
1
1
2
2
1
1
1
3
3
2
64
65
МОЈ МУШКАРАЦ
Џоди Елен Малпас
3
РУСКА -1
Едвард Радерфурд
1
Страна бр.38
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 3/14
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
РУСКА – 2
Едвард Радерфурд
МЕСТО У МЕЋАВИ –
ПРИЧА О МИЛАНУ
МЛАДЕНОВИЋУ
Александар Жикић
ЗАВЕТ ХЕРОЈА
Славиша Павловић
ДРЖИ СЕ
Харлан Кобен
ЧУВАРИ ТАЈНЕ
ОБРЕНОВИЋА
Бранко Чанковић
1
1
3
2
2
ЈАМАЈКА ЛЕЈН
Саманта Јанг
1
ЛОНДОН РОУД
Саманта Јанг
1
ДАБЛИН СТРИТ
Саманта Јанг
УБИСТВА С
МОНОГРАМОМ
Хана Софи
1
1
ПР
Александар Илић
2
ТАЧКА НЕСТАНКА
Патриша Корнвел
2
ИГРА ЗАВОЂЕЊА
Наталија Девић
1
АМЕРИЧКА МИСИЈА
Метју Палмер
1
БЕОГРАЂАНКЕ
Игор Маројевић
МУШКАРАЦ У ИЗВЕСНИМ
ГОДИНАМА
Вања Булић
1
2
ДО САМОГ КРАЈА
Ли Чајлд
1
МЕСТО ЗЛОЧИНА
Ли Чајлд
1
МИШ ШИШ 3-ОТКАЧЕНИ
ВУКОДЛАК
1
Страна бр.39
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 3/14
Роберто Паванело
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
МИШ ШИШ 4ТУТАНКАМОНОВА БАБА
Роберто Паванело
1
ТАЈНИ ГОВОР
Том Роб Смит
1
ГИВЕНСОВА ПРАВДА
Елмор Ленард
2
ЧЕТВРТКОМ У ПАРКУ
Бојд Хилари
2
101 ТЕХНИКА УТИЦАЈА
Гилберт Д.Р.
1
НЕ БАШ КАО ДЕВИЦА
Луси Ен Холмс
МИРИСНИ ВРТ ЉУБАВНЕ
СЛАСТИ
Шејх Нефзави
1
1
ПРЕЉУБА
Пауло Коељо
3
ЈЕДАН ПО ЈЕДАН
Тони Парсонс
1
ЖЕНА КОЈА ПЛАЧЕ
Сое Валдес
1
КРАДЉИВИЦА КЊИГА
Маркус Зусак
1
САМОПОУЗДАЊЕ
Џо Асмар
1
ЛИМЕНИ ДОБОШ
Гинтер Грас
ВИТЕЗ СЕДАМ
КРАЉЕВСТАВА
Џорџ Р. Р. Мартин
ДОБРО ДОШЛИ У
РОУЗИНУ ПРОДАВНИЦУ
СЛАТКИША
Џени Колган
1
1
1
СЛУЧАЈНА УЧЕНИЦА
Викас Сваруп
1
ДИСКРЕТНИ ХЕРОЈ
М.В.Љоса
1
Страна бр.40
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 3/14
101
102
103
104
105
РИБА, ПАТКА,
ВОДОЗЕМАЦ
Група аутора
1
ПАПИОН
Анри Шарјер
1
ОПЕТ ОН
Тимур Вермес
1
НЕСТАЛА
Тес Геритсен
1
ГАВРИЛО ПРИНЦИП
Група аутора
1
Укупно:
152
Партија 2- Монографске публикације за децу и одрасле
Р.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
Предмет ЈН
Комада
1
ЗОДИЈАК ДЕВОЈКЕ.
КРАЉИЦА СНИЖЕЊА
Кети Хопкинс
ЗОДИЈАК ДЕВОЈКЕ. ОД
ШТРЕБЕРКЕ ДО БОГИЊЕ
Кети Хопкинс
ЗОДИЈАК ДЕВОЈКЕ.
СТВОРЕНА ЗА ПЛЕС
Кети Хопкинс
ЗОДИЈАК ДЕВОЈКЕ.
БЛИЗНАКИЊЕ У НЕВОЉИ
Кети Хопкинс
2
БЕЗАЗЛЕНЕ ЛАЖИ
Кети Хопкинс
1
ПОП ПРИНЦЕЗА
Кети Хопкинс
ИНДИЈСКИ ЗАЧИН НА
ФРАНЦУСКИ НАЧИН
Ричард Ч. Мораис
1
ТАЈНА ДЕВЕТ СОБА
Џеси Бертон
3
Једин
ична
цена
без
ПДВ-а
3
Јединич
на цена
са ПДВом
Укупна
цена без
ПДВ-а
Укупна цена
са ПДВ-ом
4
5 (2x3)
6 (2x4)
1
1
1
1
4
Страна бр.41
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 3/14
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
ПЕСМА ТАЛАСА
Нора Робертс
4
ЗАУВЕК С ТОБОМ
Дани Аткинс
2
ЦЕНТРАЛ ПАРК
Гијом Мусо
3
У ВИХОРУ СЕЋАЊА
Хулија Наваро
2
ЗВЕЗДА ЈЕ РОЂЕНА
Кети Хопкинс
ЗОДИЈАК ДЕВОЈКЕ. КЛУБ
ДЕВЕРУША
Кети Хопкинс
1
ОСЛОБОДИ МЕ
Џ. Кенер
1
ОПЧИЊЕНИ МЕСЕЧИНОМ
Луиза Бартон
1
БАРУТНИ РАТ
Наоми Новик
ДНЕВНИК АНЂЕЛА
ЧУВАРА
Керолин Џес Кук
ПОБУНА ПЕВАЧА
ПСАЛМА
Мартен 'т Харт
1
ЦВЕТ СТРАСТИ
Марго Бервин
НАЈЛЕПША ЉУБАВНА
ПРИЧА
Луси Робинсон
1
ЦРВЕНИ СУЛТАН
Реха Чамуроглу
2
ГОРКИ МЕСЕЦ
Колин Фалконер
4
ШИФРА СОЛОМОН
Мај Ђа
2
ПОРУКА У БОЦИ
Јуси Адлер-Олсен
2
ПАКЛЕНА ОДАЈА
Стив Бери
2
1
1
1
2
Страна бр.42
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 3/14
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
НЕ ОКЛЕВАЈ НИ ТРЕН
Џоџо Мојес
1
СНОВИ У ПЛАВОМ
Џоџо Мојес
ПУТОВАЊЕ ПОД
ЗВЕЗДАМА
Рута Сепетис
3
ЗАУВЕК С ТОБОМ
Дани Аткинс
1
ОПАСНО САЗНАЊЕ
Таша Александер
1
СВЕ БОЈЕ ДУГЕ
Ивет Манесис Корпорон
1
КРУНА
Руфи Торп
3
1
МЕЛОДИЈА МОЈЕ ДУШЕ
Рајан Винфилд
1
ДЕВОЈКА КОЈУ СИ ВОЛЕО
А. Р. Тори
3
ЕЛИКСИР ВЕЧНОСТИ
Филип Картер
ГРОБЉЕ КУЋНИХ
ЉУБИМАЦА
Стивен Кинг
1
1
ТРОЈЕ
Сара Лоц
1
РУСКА ЉУБАВНИЦА
Е. Д. Милер
1
ЗАВЕРА МЕЈН
Марио Ескобар Голдерос
1
АДРЕСА НЕПОЗНАТА
Шејн Кун
2
ИСКРА У ТАМИ
Руперт Томсон
1
ТРИ МУСКЕТАРА
А.Дима
1
НОЋ МЛАДОГ МЕСЕЦА
Линда Лаферти
1
Страна бр.43
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 3/14
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
БЕЛА И СЕБАСТИЈАН
Никола Ваније
1
ГОСПОДИН МЕРЦЕДЕС
Стивен Кинг
1
СЕВЕРНО ОД РАЈА
Елизабет Ело
1
ТРЕНУТАК СРЕЋЕ
Метју Квик
2
ТИ СИ МОЈЕ БЛАГО
Пем Џеноф
1
НЕВИДЉИВЕ НИТИ
Дина Нејери
1
ТРЕЋА АЛТЕРНАТИВА
Стивен Р. Кави
1
СА ОНЕ СТРАНЕ ДУГЕ
Пол Пикеринг
1
ИЗА ДАЛЕКИХ МОРА
Беатриз Вилијамс
ЦРНО ВИШЕ НИОЈЕ У
МОДИ
Пајпер Керман
КЊИГА ЉУБАВИ
Филипа Фјорети
ИЗУЗЕТНО ПУТОВАЊЕ
ЈЕДНОГ ФАКИРА
Ромен Пуертолас
МУДРОСТ КОЈА ТЕ ВОДИ:
8 РИТУАЛА ПРАВОГ ВОЂЕ
Робин С. Шарма
1
2
1
1
3
СТРАНАЦ У НОЋИ
Вероника Хенри
1
ОД СУЗА БИСЕРИ
Дарси Чан
1
У ТВОЈИМ СНОВИМА
Морган Макарти
1
ЛЕТО У ИТАЛИЈИ
Дејвид Макфарлан
ДАЛЕКА ЗВЕЗДА
Ана Велозо
1
1
Страна бр.44
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 3/14
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
САМО ОВУ НОЋ
Аманда Квик
4
ПЕСАК ВРЕМЕНА
Сидни Шелдон
2
БЕЗ ОКЛЕВАЊА
Сандра Браун
4
ФРАНЦУСКИ ПОЉУБАЦ
Кети Хопкинс
СВАШТАРА ЗА
ДЕВОЈЧИЦЕ
Лоти Страјд
1
2
СВАШТАРА ЗА ДЕЧАКЕ
Лоти Страјд
2
БЕЛА КАО СНЕГ
Сала Симука
2
ГРОФ МОНТЕ КРИСТО
А.Дима
1
НЕ ТРАЖИ МЕ
Ема Чејс
3
КАО ДА СМО ЈЕДНО
Џасинда Вајлдер
1
САКРИЈ МЕ ОД ЗАБОРАВА
Тарин Фишер
КАКО ОДГАЈИТИ
СРЕЋНОГ ПСА
Милан Цезар
1
2
ПЉАЧКАШИ
Харолд Робинс
1
БОРБА ДО ПОБЕДЕ
Крстић Срђан
1
ФИЛМСКИ ПОЉУБАЦ
Кети Хопкинс
1
ЦРВЕНА КАО КРВ
Симука Сала
1
СЕЋАЊЕ НА ЉУБАВ
Алисон Рич
1
КАД ЉУБАВ ПОЗОВЕ
Миранда Дикинсон
1
Страна бр.45
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 3/14
81
82
83
84
85
86
ЈЕДАН ГРЕХ МАЊЕ
Ренди Сузан Мајерс
1
ОНА ЗНА
Жана Полиаков
1
ПЛАМЕНИ КРУГ
Мишел Зинк
1
ДРУГА ОБАЛА БОСФОРА
Тереза Ревај
1
ДАХ СКАНДАЛА
Сандра Браун
1
ЗАЧАРАНИ КРУГ
Аманда Квик
МАВРОВ ПОСЛЕДЊИ
УЗДАХ
Ружди Салман
87
88
89
90
91
1
1
КЊИГА МУДРОСТИ
Јелизаров Михаил
1
НЕИЗБРИСИВО СЕЋАЊЕ
Гремијон Елен
1
ДОРУЧАК КОД ТИФАНИЈА
Капоте Труман
1
ЦРВЕНИ САРИ
Хавијер Моро
ЧУВАРИ
ИСТОРИЈЕ:ПОЧЕТАК
ОЛУЈЕ
Дејмијан Дибен
92
93
1
1
ОПСАДА
Артуро Перес Реверте
1
Укупно :
137
Партија 3 – Општа књижевност
Р.бр
1
Предмет ЈН
Комада
1
2
ЕВГЕНИЈА ХАЈДЕН
Марија Микетић
Једин
ична
цена
без
ПДВ-а
3
Јединич
на цена
са ПДВом
Укупна
цена без
ПДВ-а
Укупна цена
са ПДВ-ом
4
5 (2x3)
6 (2x4)
4
Страна бр.46
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 3/14
2
КРЦКО ОРАШЧИЋ
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
ЧЕТРИ ЈАХАЧА
АПОКАЛИПСЕ
Бласко Ибањес
ЛАВИРИНТ НА КРАЈУ
СВЕТА
Марчело Симони
2
2
ЦРНА КУТИЈА
Мајкл Конели
1
БОГОВИ КРИВИЦЕ
Мајкл Конели
3
БЕГУНАЦ
Патрик Ли
2
ТВРЂАВА СА ДЕВЕТ КУЛА
Каис Акбар Омар
3
НЕВИНИ
Бурхан Сонмез
1
ПЛАВА ТИШИНА
Гордана Залад
3
МОЖДА СПАВА
Соња Чабрић
1
ТРАГАЧ ЗА ИСТИНОМ
К. Е. Марфи
МАГИЧНА КУТИЈИЦА
ЉУБАВИ
Санта Монтефјоре
1
1
ИНОК И ДЕСПОТ
Драгорад Драгичевић
1
ПЧЕЛАРЕВА УЧЕНИЦА
Лори Р. Кинг
1
ЗИМА У ХОТЕЛУ СМРТИ
Кенет Камерон
АНЂЕО СМРТИ
Линда Хауард
1
1
18
19
ТАМНИ ВЕО
Линда Хауард
1
ОСЕТЉИВА ИСТИНА
Џон Ле Каре
1
Страна бр.47
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 3/14
20
21
22
23
ПРИЧЕ ВЕЛИКОГ
ШТРУМФА 3
Peyo
ПРИЧЕ ВЕЛИКОГ
ШТРУМФА 2
Peyo
ПРИЧЕ ВЕЛИКОГ
ШТРУМПФА 1
Peyo
1
1
1
НЕЗАБОРАВНЕ ПРИЧЕ
1
24
НАЈЛЕПШЕ ПРИЧЕ ИЗ
ШУМЕ
1
25
ЖИВОТИЊЕ У ПРИРОДИ
1
26
ДЕЧАК И МОРЕ
1
27
СЕОСКО ИМАЊЕ И ЖИВОТ
НА СЕЛУ
1
28
29
30
31
32
33
34
35
36
НА МЕТЛИ КОЈА СВЕТЛИ
Миломир Краговић
МОРГА-ПУСТИЊА
АЛФАЗИЈА
Муни Вичер
МОРГА-ИСПУЊЕЊЕ
ПРОРОЧАНСТВА
Муни Вичер
ЂЕНО И ЦРВЕНО
ОГЛЕДАЛО ИСТИНЕ
Муни Вичер
ЂЕНО И БЕЛА РУНА
ЗЛАТОКРИЛОГ СОКОЛА
Муни Вичер
ДНЕВНИК ОТРОВА
Мери Роуз Вуд
ДНЕВНИК ОТРОВА
БЕЛАДОНА
Мери Роуз Вуд
ЈЕВАНЂЕЉЕ И
МОЛИТВЕНИК ЗА ДЕЦУ
Владимир Чугунов
РУКОВЕТИ СА ЊИВЕ
ГОСПОДЊЕ
Епископ Лаврентије
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Страна бр.48
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 3/14
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
АНАТОМСКИ АТЛАС
Адријана Ригути
1
ПЛЕС С МЕДВЕДОМ
Рослунд Андерс
2
САВРШЕНИ ЉУДИ
Питер Џејмс
2
РЕКЕТАШ
Џон Гришам
ОСАНДЕСЕТ ДАНАПОЖУДА
Вина Џексон
ОСАМДЕСЕТ ДАНАВЕЗИВАЊЕ
Вина Џексон
ОСАМДЕСЕТ ДАНАУСИЈАЊЕ
Вина Џексон
2
1
1
1
НА РУБУ ВЕЧНОСТИ
Кен Фолет
1
САКРИЈ МЕ
Ава Макарти
2
МАРСОВАЦ
Енди Вир
1
СВЕЦИ МРАЧНЕ БИБЛИЈЕ
Ијан Ренкин
3
ПОБЕДНИЦИ
Данијела Стил
2
ТРБОСЕК
Изабела Аљенде
2
СУПРОТНО ОД ЉУБАВИ
Џули Букс Баум
1
КЛУБ НЕВЕРНИХ ЖЕНА
Сузан Фејлс Хил
1
И МОЛИЋУ АКО ТРЕБА
Сузан Донован
ТАЈНА ЈУЖЊАЧКИХ
КОРАЛА
Звева Казати Модињани
ЂУЛИЈА
Звева Казати Модињани
1
1
1
Страна бр.49
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 3/14
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
ВАЛЕНТИНИНО
ПОСЛЕДЊЕ ПУТОВАЊЕ
Санта Монтефјоре
1
ОПКЛАДА
Џенифер Круси
1
ЛУД ЗА ТОБОМ
Џенифер Круси
1
ДЕЛИЋИ МОГ СРЦА
Шинед Моријарти
1
ЗБРКА У БАРСЕЛОНИ
Едвардо Мендоза
1
ЖЕНА ИЗ ПАРИЗА
Санта Монтефјоре
1
ЈА САМ МАЛАЛА
Јусафзаи Малала
АЛЕЈА ПЛАТАНА
Џон Гришам
УЛИЦА ШАНЕЛ 5
Данијела Фарнезе
2
1
2
ГОСПОДАРЕВО СИРОЧЕ
Адам Џонсон
1
ЧАРОБНИ МОЗАК
Јово Тошевски
1
СУНОВРАТ ДИВОВА
Кен Фолет
1
ЗИМА СВЕТА
Кен Фолет
1
ЉУБАВ НА ЧЕТИРИ ШАПЕ
WINX
ПЕПЕЉУГА-СЛАТКЕ
БАЈКЕ
1
1
70
71
72
73
НЕМИРНЕ ВОДЕ
Шерон Шин
1
ПИТАЊЕ ЧАСТИ
Ијан Ренкин
1
ЧВОРОВИ И КРСТИЋИ
Ијан Ренкин
1
У ТУЂЕМ ГРОБУ
Ијан Ренкин
1
Страна бр.50
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 3/14
74
75
76
77
ЗУБ И НОКАТ
Ијан Ренкин
1
АКО ОСТАНЕМ
Ијан Ренкин
1
КУДА ЈЕ ОТИШЛА
Ијан Ренкин
МАЛЕ АВАНТУРЕ
МАЈСТОРА БОБА 1-12
1
1
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
ПЕПА СПАВА КОД
ДРУГАРИЦЕ
ПЕПА
ПЕПА УПОЗНАЈЕ
КРАЉИЦУ
ПЕПА
ПЕПИН КУЋНИ
КОМПЈУТЕР
ПЕПА
ПЕПИНЕ ПРВЕ НАОЧАРЕ
ПЕПА
ЏОРЏ СЕ ПРЕХЛАДИО
ПЕПА
НАЈВЕЋА БЛАТЊАВА
БАРА
ПЕПА
1
1
1
1
1
1
СРЕЋАН РОЂЕНДАН ПЕПО
ПЕПА
1
ПЕПА ИГРА ФУДБАЛ
ПЕПА
1
ПЕПА ИДЕ НА БАЗЕН
ПЕПА
1
АСТРО ШТРУМПФ
Peyo
У ПОТРАЗИ ЗА
ТАРТУФИМА
Peyo
1
1
ЧАРОБНО ОГЛЕДАЛО
Peyo
1
ДУГА ДРЕМКА
Peyo
1
МАГИЧНА КУГЛА
Peyo
1
Страна бр.51
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 3/14
92
ШТРУМПФ И МУВА БЗЗЗЗ
Peyo
ШТРУМПФОВИ И
ВИЛЕЊАЦИ
Peyo
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
1
1
СУПА ОД ШТРУМПФОВА
Peyo
1
ТАЈАНСТВЕНИ ПУТНИК
Peyo
1
НА ФАРМИ
My little pony
1
ИЗГУБЉЕНИ БАЛОНИ
My little pony
1
БЕРБА ЈАБУКА
My little pony
1
КОД КУЋЕ ЈЕ НАЈЛЕПШЕ
My little pony
1
БЕРЛИН
Џејмс Патерсон
1
НЕВИДЉИВИ
Џејмс Патерсон
1
ТИК ТАК
Џејмс Патерсон
1
Укупно:
124
Партија 4 – Стрипови и белетристика за децу и одрасле
Р.
бр
1
2
3
Предмет ЈН
Комада
1
2
НОЋ МИ ТЕ ДУГУЈЕ
Чобанов, Вања
3
МАСКАРАДА
Лукић, Биљана
3
ЖИВОТИЊСКО ЦАРСТВО
Албахари, Давид
2
Једин
ична
цена
без
ПДВ-а
3
Јединич
на цена
са ПДВом
Укупна
цена без
ПДВ-а
Укупна цена
са ПДВ-ом
4
5 (2x3)
6 (2x4)
Страна бр.52
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 3/14
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
СЕЗОНА ОЛУЈА
Сапковски, Анџеј
2
НО И ЈА
Де Виган, Делфина
3
ТАЈ ТРЕНУТАК СРЕЋЕ
Моћа, Федерико
2
ДОВИЂЕЊА ТАМО ГОРЕ
Леметр, Пјер
2
ХЕРМАН
Кристенсен Соби Лаш
2
БИТЛСИ
Кристенсен Соби Лаш
ЖИВОТ КАО РЕКЛАМА ЗА
ПИВО
Димитријевић Бранко
А НАРОЧИТО ПЕТРА
Ступар Марија
НИШТА НЕ СТОЈИ НА ПУТУ
НОЋИ
Делфина Де Виган
1
1
2
2
ЛЕШЕВЕ НА ВИДЕЛО
Мантел Хилари
1
МАРИНА
Сафон Карлос Луис
1
ОСТАНИ УЗ МЕНЕ
Шила Офланаган
1
ОСТРВО
Хислоп Викторија
1
КВАДРАТИ ТРОУГЛОВИ
Слободан Тишма
1
КОМПЛЕТ КЛИКА 1-5
Харисон Лизи
1
ОНИ ДРУГИ
Џо Волтон
1
ЉУДСКЕ ВИБРАЦИЈЕ
Дарко Тушевљаковић
1
ЗНАМ ДА ИМАТЕ ДУШУ
Џереми Кларксон
1
Страна бр.53
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 3/14
22
23
24
25
26
27
28
29
30
КОМПЛЕТ ТРИЛОГИЈЕ СОЈ
Чак Хоган
1
МОЈА КЋИ ЕЈМИ
Мич Вајнхаус
1
КОМПЛЕТ МИЛЕНИЈУМ
Стиг Лашон
1
ВРЕМЕ ПРЕЗИРА
Сапковски, Анџеј
1
ГОСПОДАРИЦА ЈЕЗЕРА
Сапковски, Анџеј
1
КРВ ВИЛЕЊАКА
Сапковски, Анџеј
1
ЛАСТАВИЧЈА КУЛА
Сапковски, Анџеј
1
МАЧ СУДБИНЕ
Сапковски, Анџеј
1
ПОСЛЕДЊА ЖЕЉА
Сапковски, Анџеј
1
Укупно:
43
Партија 5 – Књиге на Мађарском језику
Р.
бр
1
2
3
4
Предмет ЈН
Комада
1
A NOTRE-DAME-I
TORONYŐR - KLASSZIKUSOK
KÖNNYEDÉN
IFJ. REGÉNY
100 ÁLLOMÁS-100 KALAND T-REX
ISMERETTERJ
1111 TALÁLÓS KÉRDÉS SZÓ
FON
VÁLOGATÁS
A CSILLAGSZEMŰ JUHÁSZ
MESÉK
2
1
Једин
ична
цена
без
ПДВ-а
3
Јединич
на цена
са ПДВом
Укупна
цена без
ПДВ-а
Укупна цена
са ПДВ-ом
4
5 (2x3)
6 (2x4)
1
1
1
Страна бр.54
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 3/14
5
A GRIMM TESTVÉREK
VÁLOGATOTT MESÉI
GRIMM TESTVÉREK
A MACSKA ÉS AZ EGÉR
MESÉK
1
7
A SMARAGDSZEM TITKA
STILTON, GERONIMO
1
8
ABC KÁRTYA A-Z – JÁTÉKOS
ISMERKEDÉS A BETŰKKEL
KÁRTYA
ÁKOMBÁKOM - MONDÓKÁK,
VERSEK, JÁTÉKOK
KISISKOLÁ
IMRE ZSUZSÁNNA
AZ ELTŰNT KINCS REJTÉLYE
- GERONIMO STILTON
STILTON, GERONIMO
BARBIE - A HERCEGNŐ ÉS A
POPSZTÁR
BARBIE
BARBIE ÉS A RÓZSASZÍN
BALETTCIPŐ - MESEKÖNYV
A RAJ
BARBIE
BOGYÓ ÉS BABÓCA
BARTOS ERIKA
1
14
DÍNÓ VÖLGYE
3D
1
15
KERESD MEG A FÖLD
ÁLLATAIT!
GYERMEK
KERESD MEG A TENGEREK
LAKÓIT!
GYERMEK
MÁRTI SZERETI AZ ÖCCSÉT
MESÉK
1
MI MICSODA -A HÉT
VILÁGCSODA
ISMERETTERJ
MI MICSODA -AZ ŐSI KINA
ISMERETTERJ
1
A HÁROM TESTŐR
AFRIKÁBAN
REJTŐ JENŐ
1
6
9
10
11
12
13
16
17
18
19
20
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Страна бр.55
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 3/14
21
A KÉT LOTTI (ÚJ)
KÄSTNER, ERICH
1
22
A KÖPÖNYEG - AZ ORR - A
REVIZOR - EDK –
GOGOL
ANTIGONÉ - OIDIPUSZ
KIRÁLY - TALENTUM
DIÁKKÖNYVTÁR
S Z-HOPHOKLÉSZ
ANYEGIN - TALENTUM
DIÁKKÖNYVTÁR
PUSKIN
AZ ELVESZETT CÍRKÁLÓ
REJTŐ JENŐ
1
HANNAH MONTANA 17. SZTÁRTITKOK (HŐSÉG)
IFJUSÁGI IR
MIÉRT MOZOGJUNK
ELEGET? – MELYEK A
LEGJOBB TESTE
KATE KNIGHTON
A BIRTOK
DENIELLE STEEL
1
А HÁROM KISKIRÁLY
LEGENDÁJA
MOLNÁR CSABA
A LÁTOGATÓ
REGÉNY
1
31
A SORS KEREKE
DANIELLE STEEL
1
32
BEAVATÁS
WILLIAM GOLDING
1
33
BRIDA
PAULO COELHO
1
34
PALOMINÓ
DANIELLE STELL
1
35
VESZTEGZAR A GRAND H
REJTŐ JENŐ
1
23
24
25
26
27
28
29
30
1
1
1
1
1
1
Укупно:
35
Страна бр.56
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 3/14
Партија 6 – Популарна психологија
Р.
бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Предмет ЈН
Комада
1
2
ВОЛИТЕ СВОЈЕ ТЕЛО
Лујза Хеј
ИЗЛЕЧИТЕ СВОЈЕ ТЕЛО
Лујза Хеј
МОЖЕТЕ ИЗЛЕЧИТИ СВОЈЕ
СРЦЕ
Лујза Хеј
УНУТРАШЊА МУДРОСТ
Лујза Хеј
ИСКУСИТЕ СВОЈЕ ДОБРО
ОДМАХ
Лујза Хеј
СЛИКАЊЕ БУДУЋНОСТИ
Лујза Хеј
ТРАЖИ И ДОБИЋЕШ
Естер и Џери Хикс
ЗАДИВЉУЈУЋА МОЋ
ОСЕЋАЊА
Естер и Џери Хикс
Јединич
на цена
са ПДВом
Укупна
цена без
ПДВ-а
Укупна цена
са ПДВ-ом
4
5 (2x3)
6 (2x4)
1
1
1
1
1
1
1
1
ВРТЛОГ
Естер и Џери Хикс
1
ОСТВАРИ СВОЈЕ ЖЕЉЕ
Естер и Џери Хикс
1
КРАЈ СВЕТА ИЛИ КРАЈ ТАМЕ
Валариј Сињељњиков
1
ВАКЦИНА ПРОТИВ СТРЕСА
Валариј Сињељњиков
ЗНАТЕ ВИШЕ НЕГО ШТО
МИСЛИТЕ
Сека Николић
Једин
ична
цена
без
ПДВ-а
3
1
1
Страна бр.57
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 3/14
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ТАЈНА БРЗОГ ИСЦЕЉЕЊА
Френк Џ. Кинслоу
ТАЈНА КВАНТНОГ
ЖИВЉЕЊА
Френк Џ. Кинслоу
1
1
БОЖИЈИ КОД
Грег Брејден
1
БОЖАНСКИ МАТРИКС
Грег Брејден
1
ПУТОВАЊЕ ДУША
Мајкл Њутн
1
МОЋ ПРАШТАЊА
Џенис Бомон
1
РЕКОНЕКЦИЈА
Ерик Перл
СУДБИНА,СЛОБОДА И
ДУША
ОSHO
1
1
ПУТОВАЊЕ ЉУДСКОГ БИЋА
ОSHO
1
КРЕАТИВНОСТ
ОSHO
1
ЖИВОТ, ЉУБАВ, СМЕХ
ОSHO
1
СЛОБОДА
ОSHO
1
ИНТУИЦИЈА
ОSHO
1
РАДОСТ
ОSHO
1
САОСЕЋАЈНОСТ
ОSHO
1
КЊИГА О МУШКАРЦУ
ОSHO
КОРИСНИ ФЕНГ ШУИ
САВЕТИ ЗА ЗДРАВЉЕ
1
1
31
101 НАЧИН ДА ПОКРЕНЕТЕ
СВОЈУ ИНТУИЦИЈУ
1
Страна бр.58
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 3/14
32
33
34
35
36
37
ЉУБАВ У ПЕРСИЈИ 3
Миле Ерак
ОНОСТРАНИ 3:ПРАТЕЋИ
ПРОРОЧАНСТВО
Брендон Мал
ХРОНИКЕ 3:ЗЛАТО
ЛЕОПАРДА
Џени Нимо
1
1
1
КАРАМЕЛА КОКО
Кети Кесиди
1
СЛАТКИЦА
Кети Кесиди
1
ДЕЈЗИ СТАР ОЛА ЛА
Кети Кесиди
1
37
Укупно:
Партија 7 – Примењена психологија и литература за децу и одрасле
Р.
бр
1
2
3
4
5
6
7
Предмет ЈН
1
СТВАРИ КОЈЕ СЕ НИКАД
НИСУ ДОГОДИЛЕ
Меди Досон
РЕЦЕПТ ЗА ЉУБАВ
Николас Баро
ЖЕНА МОГ ЖИВОТА
Николас Баро
ДЕВОЈКА СТАКЛЕНИХ
СТОПАЛА
Али Шо
ПИСМО ЛЕОНТИНИ
Рафаело Мастролонардо
ПЛАВИ МЕСЕЦ
Алисон Ноел
ГОРКА И СЛАТКА АФРИЧКА
ТОРТА
Гејл Паркин
Комада
2
Једин
ична
цена
без
ПДВ-а
3
Јединич
на цена
са ПДВом
Укупна
цена без
ПДВ-а
Укупна цена
са ПДВ-ом
4
5 (2x3)
6 (2x4)
1
1
1
1
1
1
1
Страна бр.59
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 3/14
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
ЗАУВЕК
Алисон Ноел
2
САТОР
Ален ле Нинез
1
БОЖЕ, ОПРОСТИ
Ромен Сарду
1
ЛЕПОТА
Александар Вулин
1
ВОЛЕЛА БИХ ДА СИ ТО ТИ
Лоренца Бернарди
1
СЕНТИШ РОК
Патриција Риналди
ПРИЧЕ ИЗ БОГОРОДИЧИНОГ
ВРТА
Емилија Церовић Млађа
1
1
ТАЈНО ДРУШТВО БЕНЕДИКТ
Трентон Лее Стјуарт
1
59 СЕКУНДИ
Ричард Вајзман
1
ВОЛИТЕ ПАМЕТНО
Филип Мекгро
1
ДАМЕ ИМАЈУ ПРЕДНОСТ
Др Иан Кернер
ПОРОДИЦА НА ПРВОМ
МЕСТУ
Филип Мекгро
ВАША ЛИЧНОСТ
Филип Мекгро
ЗАШТО СЕ ВОЛИМО,
СВАЂАМО И ПРАВИМО
ДЕЦУ
Френсис Кендал
ПСИХОЛОГИЈА
Џони Е. Џонстон
АСТРОНОМИЈА
Кристофер де При и Ален
Акселрод
1
1
1
1
1
1
ЧУДНОЛОГИЈА
Ричард Вајзман
1
ЕМОЦИОНАЛНА СЛОБОДА
др Џудит Орлов
1
Страна бр.60
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 3/14
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
СКРИВЕНО ПРАВИЛО
УСПЕХА
Ноа Сент Џон
РЕЧНИК ГЛУПОСТИ
Ги Бештел И Жан Клод
Каријер
РЕЧИ КОЈЕ УБИЈАЈУ
Вања Баришић
ОМАЖ ГУТЕНБЕРГОВОЈ
ГАЛАКСИЈИ
Вукић Марија
1
1
1
1
КАД ВЕНЧАЊЕ ПРОЂЕ
Зое Барнс
1
ВЕЛИКИ ЗЛИ ВУК
Дона Кауфман
1
ЉУДИ ЧИЈИ ЈЕ ОВО ЖИВОТ
Шинед Моријарти
1
АКО САМ ТАКО ПАМЕТНА...
Габријела Арчер
1
1000 НОЋИ БЕЗ СЕКСА
Сузан Шлозенберг
1
КРЕТЕН
Аријел Буто
1
ГАДУРА
Аријел Буто
1
МУШКАРАЦ ЗА УДАЈУ
Аријел Буто
1
КРАЉИЦА ЦИПЕЛА
Памела Редмонд Сетран
1
ЧЕТВОРООКА ВИЛА
Ана Дејвис
1
СТЕЛА ПОКРАЈ МОРА
1
41
ВИКИНГ МРЉАН
1
42
МАЛИШИЋИ И ИЗГУБЉЕНА
ДЕЦА
43
МАЛИШИЋИ И ЊИХОВА
НЕВЕРОВАТНА ДЕЦА
Џон Питерсон
1
1
Страна бр.61
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 3/14
44
45
НИКОЛА И ХРОНОПОРТЕР
Џон Питерсон
1
ТИМ И ТАГ
1
46
ДЕВОЈЧИЦА КОЈА ЈЕ
ПОСТАЛА КАРАМЕЛ
1
47
НАЈМАЊИ ГУСАР
1
48
ТИХИ ВИТЕЗ
1
Укупно:
49
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
1. у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне
набавке;
2.у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне
набавке;
3.у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће
помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене
у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
4. у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и
то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама
(које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.
Страна бр.62
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 3/14
X ОБРАЗАЦ СПОРАЗУМА КАО САСТАВНОГ ДЕЛА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 81. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/12), понуђачи из групе
понуђача који подносе заједничку понуду у предмету јавне набавке добара - књига, према списку књига,
у коме су таксативно наведени наслови књига, аутори и број примерака ЈН бр.3, која се спроводи у
поступку јавне набавке мале вредности су склопили:
СПОРАЗУМ КАО САСТАВНИ ДЕО ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ
1.да је члан групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу
понуђача пред наручиоцем_______________________________________________________________
2. да је понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор__________________________________
3. да је понуђач који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења___________________________
4. да је понуђач који ће издати рачун________________________________________________________
5. да је рачун на који ће бити извршено плаћање_______________________________________________
6.
о
обавезама
сваког
од
понуђача
из
групе
понуђача
за
извршење
уговора___________________________
______________________________________________________________________________________
место___________
датум____________
потпис и печат понуђача из групе понуђача
који подносе заједничку понуду
1.___________________________
2.___________________________
3.___________________________
4.___________________________
Напомена: Овај образац споразума попуњавају, потписују и печатом оверавају понуђачи који подносе
заједничку понуду.Уколико се понуђачи определе да један понуђач из групе понуђача потписује и
печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање
изјаве под материјалном и кривичном одговорношћу (Изјава о испуњавању услова из члана 75. Закона и
Изјава о независној понуди), то се дефинише овим споразумом.
Страна бр.63
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 3/14
XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, понуђач__________________(навести назив и име понуђача) даје:
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне
набавке добара: књига, према списку књига, у коме су таксативно наведени наслови књига, аутори и
број примерака ЈН бр. 3., поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.
Датум
______________________
М.П.
Понуђач
_______________
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Страна бр.64
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 3/14
__________________________________________________________________________________________
XII OБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач................................[навести
назив
понуђача]
у
поступку
јавне
набавке...........................[навести предмет јавне набавке] бр. ......................[навести редни број јавне
набавкe], поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.
Датум
________________
Понуђач
М.П.
__________________
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Страна бр.65
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 3/14
Download

Kонкурсна документација