1
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010375,377,373, Факс: 2010355
KONKURSNA DOKUMENTACIJA
JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
NABAVKA HIGIJENSKOG POTROŠNOG
MATERIJALA
BROJ M 18/11
Beograd, jun, 2011. godine
Конкурсна документација за набавку хигијенског потрошног материјала М 18/11
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010375, Факс: 2010355
Na osnovu člana 30. Zakona o javnim nabavkama ("Sl.glasnik RS" br.116/08) i Pravilnika o
obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki ("Sl.glasnik
RS" br. 50/09) i Pravilnika o postupku javne nabavke male vrenosti("Sl.glasnik RS" br. 50/09),
Akcionarsko društvo za vazdušni saobraćaj ''Jat Airways'' Novi Beograd, je pripremilo
KONKURSNU DOKUMENTACIJU
ZA JAVNU NABAVKU HIGIJENSKOG POTROŠNOG MATERIJALA
Br. M 18/11
Konkursna dokumentacija sadrži:
1. POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE
2. UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU
3. OBRAZAC ZA OCENU ISPUNjENOSTI USLOVA I UPUTSTVO KAKO SE
DOKAZUJE ISPUNjENOST TIH USLOVA
4. OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE SA TEHNIČKOM SPECIFIKACIJOM
5. KRITERIJUM ZA OCENU PONUDE
6. OBRAZAC PONUDE
7. OBRAZAC IZJAVE PONUĐAČA O UREDNOM IZVRŠENjU OBAVEZA
8. OBRAZAC IZJAVE PONUĐAČA O SREDSTVIMA FINANSIJSKOG
OBEZBEĐENjA
9. OBRAZAC IZJAVE PONUĐAČA DA NASTUPA SA PODIZVOĐAČEM
10. OBRAZAC IZJAVE GRUPE PONUĐAČA
11. OBRAZAC- REFERENTNA LISTA
12. OBRAZAC STRUKTURE CENE SA UPUTSTVOM KAKO DA SE POPUNI
13. MODEL UGOVORA
Конкурсна документација за набавку хигијенског потрошног материјала М 18/11
2- 40
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010375, Факс: 2010355
Na osnovu člana 6. stav 1. tačka 1) Pravilnika o postupku javne nabavke male
vrednosti("Sl.glasnik RS", br.50/09), Odluke vršioca dužnosti generalnog direktora ''Jat
Airways'' a.d. o pokretanju postupka javne nabavke br. od .05.2011. godine i Rešenja o
obrazovanju komisije za javnu nabavku br. od .05.2011. godine Akcionarsko društvo za
vazdušni saobraćaj ''Jat Airways'', Bulevar umetnosti br. 16a, 11070 Novi Beograd,
upućuje
1. P O Z I V
za podnošenje ponude u postupku javne nabavke male vrednosti
br. M 18/11
Predmet javne nabavke je nabavka higijenskog potrošnog materijala za period od jedne
godine po specifikaciji koja je sastavni deo konkursne dokumentacije.
Pravo učešća u postupku imaju svi ponuđači koji ispunjavaju uslove iz člana 44. Zakona o
javnim nabavkama i konkursne dokumentacije i o tome podnesu dokaze u skladu sa članom 45.
navedenog Zakona i konkursne dokumentacije.
Ponude moraju u celini biti pripremljene i dostavljene u skladu sa pozivom i konkursnom
dokumentacijom i sačinjene prema uputstvu Naručioca.
Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.
Propisi koji se primenjuju u ovom postupku: Zakon o zdravstvenoj ispravnosti životnih
namirnica i predmeta opšte upotrebe ("Sl. list SFRJ", br. 53/91, "Sl. list SRJ", br. 24/94, 28/96,
37/02, "Sl. glasnik RS", br. 79/05, 101/05, 41/09, član 3. i 15.) i Pravilnik o uslovima u
pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe koji se mogu stavljati u promet ("Sl.
list SFRJ", br. 26/83 ... 18/91, član 101. 102. 103. 106. 108. 109. 113. 114.i 115.116. 118. 121.
123. 130.132. 133. ).
Ponude se dostavljaju na adresu Naručioca neposredno ili putem pošte u zatvorenoj i
zapečaćenoj koverti sa naznakom "PONUDA- NE OTVARAJ; JAVNA NABAVKA MALE
VREDNOSTI BROJ M 18/11 – Nabavka higijenskog potošnog materijala".
Adresa za dostavljanje ponuda je:
• Akcionarsko društvo za vazdušni saobraćaj Jat Airways a.d. Beograd
• Bulevar Umetnosti 16, 11070 Novi Beograd
• Direkcija za javne nabavke (Poslovni centar Jat-a, krilo b, II sprat, kancelarija 3237 )
Ponude koje se ne dostave na naznačen način komisija Naručioca neće razmatrati, kao ni
ponude koje stignu u oštećenoj ili nezapečaćenoj koverti.
Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 22 .06.2011. godine do 11:00 časova.
Конкурсна документација за набавку хигијенског потрошног материјала М 18/11
3- 40
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010375, Факс: 2010355
Ako je ponuda podneta po isteku roka (datuma i sata) određenog u pozivu, smatraće se
neblagovremenom. Sve neblagovremeno podnete ponude Naručilac će, po okončanju postupka
otvaranja ponuda, vratiti neotvorene ponuđačima,
sa naznakom da su podnete
neblagovremeno.
Komisija Naručioca će razmatrati samo ispravne i odgovarajuće ponude.
Neispravne i neodgovarajuće ponude Komisija neće dalje razmatrati, već će ih odbiti.
Ponuda sa varijantama nije dozvoljena.
Otvaranje ponuda će biti javno i obaviće Komisija Naručioca po isteku roka za
podnošenje ponuda, odnosno dana 22.06.2011.godine u 11:30 časova, u prisustvu
ponuđača, u prostorijama Poslovnog centra Jat Airways-a.
Ovlašćeni predstavnici ponuđača su dužni da, pre početka javnog otvaranja ponuda, Komisiji
za javnu nabavku Naručioca, podnesu overeno ovlašćenje za učešće u postupku
Ako ga ne podnesu, u postupku učestvuju kao obična javnost.
Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude primenom kriterijuma ekonomski
najpovoljnije ponude, uzimajući u obzir elemente kriterijuma za vrednovanje i njihov
relativni značaj (broj pondera), detaljno definisane u konkursnoj dokumentaciji.
Elementi ovog kriterijuma su dati u sledećoj tabeli:
Br.
NAZIV ELEMENTA
RELATIVNI ZNAČAJ (broj pondera)
1.
Cena
80
2.
Način i rok plaćanja
15
3.
Rok isporuke
5
Ukupno:
100 pondera
Vrednovanje i rangiranje dostavljenih ponuda izvršiće Komisija Naručioca u skladu sa
elementima kriterijuma i brojem pondera određenim za svaki od njih, kako je to definisano u
konkursnoj dokumentaciji.
Odluku o izboru najpovoljnije ponude Naručilac će doneti u roku od 30 dana od dana
otvaranja ponuda i dostaviće je svim ponuđačima u roku od tri dana od dana donošenja odluke.
Конкурсна документација за набавку хигијенског потрошног материјала М 18/11
4- 40
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010375, Факс: 2010355
Naručilac će poziv i konkursnu dokumentaciju, neophodnu za pripremanje ponude,
dostaviti ponuđačima elektronskom poštom ili lično preuzimanje u poslovnim
prostorijama, Direkcija za javne nabavke (Poslovni centar Jat-a, krilo b, II sprat,
kancelarija 3237 )
Dodatne informacije i objašnjenja u vezi sa pripremom ponude zainteresovani ponuđači mogu
tražiti u pismenom obliku i to najkasnije 5 (pet) dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, na
adresu Naručioca:
•
•
•
"Jat Airways" a.d. Beograd
Bulevar umetnosti br.16, 11070 Novi Beograd
Direkcija za javne nabavke
Ljiljana Vukas
telefon 011 / 2010-375
mobilni 065/2010570
elektronska pošta: [email protected]
uz napomenu "Objašnjenja - poziv za javnu nabavku higijenskog potrošnog materijala za Jat
Airways, br. M 18/11."
Конкурсна документација за набавку хигијенског потрошног материјала М 18/11
5- 40
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010375, Факс: 2010355
Na osnovu člana 6. stav 1. tačka 2) Pravilnika o postupku javne nabavke male vrednosti
("Sl.glasnik RS", br.50/09) Naručilac daje sledeće
2. UPUTSTVO
ponuđačima kako da sačine ponudu
UPUTSTVO O NAČINU POPUNjAVANjA OBRASCA PONUDE I JEZIKU NA KOME
PONUDA MORA BITI SASTAVLjENA
Ponuđač je dužan da ponudu sačini čitko, štampanim slovima na srpskom jeziku
popunjavanjem obrasca ponude (obrazac ponude je sastavni deo konkursne
dokumentacije).Ponuđač je dužan da popuni, potpiše i overi sve obrasce koji su sastavni deo
konkursne dokumentacije.
Ponude sačinjene na način koji ne odgovara propisanom uputstvu Naručioca i datim obrascima
iz konkursne dokumentacije neće se razmatrati.
PODNOŠENjE PONUDE
Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.
Ponude se dostavljaju na adresu Naručioca neposredno ili putem pošte u zatvorenoj i
zapečaćenoj koverti sa naznakom " PONUDA- NE OTVARAJ; JAVNA NABAVKA
MALE VREDNOSTI BROJ M 18/11 – Nabavka higijenskog potrošnog materijala za potrebe
Jat-a.
Na poleđini koverte ponuđač naznačava svoj naziv, adresu i broj telefona.
Adresa za dostavljanje ponuda je:
• Akcionarsko društvo za vazdušni saobraćaj Jat Airways a.d.
• Bulevar Umetnosti 16, 11070 Novi Beograd
• Direkcija za javne nabavke ((Poslovni centar Jat-a, krilo b, II sprat, kancelarija 3237 ).
Ponude koje se ne dostave na naznačen način komisija Naručioca neće razmatrati, kao ni
ponude koje stignu u oštećenoj ili nezapečaćenoj koverti.
Конкурсна документација за набавку хигијенског потрошног материјала М 18/11
6- 40
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010375, Факс: 2010355
DOSTAVA UZORAKA
Ponuđač je obavezan da dostavi uzorke dobara za pozicije pod rednim brojevima:
1,2,7,9,10,12,13,20.
Uzorci moraju biti zapakovani u neprovidne pakete.
Svaki dostavljeni uzorak mora biti obeležen rednim brojem pozicije iz Obrazca ponude, za koji
se kao uzorak dostavlja.
Ponuđač je dužan dostavi u tri istovetne primerka – Specifikaciju dostavljenih uzoraka, u koje
će biti sadržan redni broj uzorka u specifikaciji, naziv uzorka i redni broj pozicije iz Obrasca
ponude za koju se kao uzorak dostavlja, i to na sledeći način:
• jedna Specifikacija dostavljenih uzoraka, pričvršćena na kutiju.
• druga Specifikacija dostavljenih uzoraka treba da bude u kutiji sa uzorcima i da
odgovara prvoj specifikaciji.
• treća Specifikacija dostavljenih uzoraka je za ponuđača i ona će prilikom prijema
uzoraka, biti potpisana od strane naručioca (revers) radi kasnijeg vraćanja dostavljenih
uzoraka.
Ponuda uz koju nisu dostavljeni svi traženi i na odgovarajaući način obeleženi uzorci i na
odgovarajući način izrađena i dostavnjena specifikacija dostavljenih uzoraka biće odbijena kao
neispravna.
Ukoliko dostavljeni uzorci nisu zahtevanih tehničkih karakteristika,ponuda će biti odbijena kao
neodgovarajuća.
Uzorke izabranog ponuđača naručilac će zadržati do konačne realizacije ugovora.
Uzorke ostalih ponuđača naručilac će zadržati do okončanja postupka posle čega će ih vratiti
ponuđačima.
BLAGOVREMENA PONUDA
Blagovremena ponuda je ponuda koja je primljena od strane Naručioca u roku određenom u
pozivu za podnošenje ponuda.
Ako je ponuda podneta po isteku roka (datuma i sata) određenog u pozivu, smatraće se
neblagovremenom. Sve neblagovremeno podnete ponude Naručilac će, po okončanju postupka
otvaranja ponuda, vratiti neotvorene ponuđačima, sa naznakom da su podnete neblagovremeno.
Конкурсна документација за набавку хигијенског потрошног материјала М 18/11
7- 40
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010375, Факс: 2010355
RAZLOZI ZA ODBIJANjE PONUDE
Komisija Naručioca će razmatrati samo ispravne ponude.
Ispravna ponuda je ponuda koja je blagovremena, za koju je posle otvaranja ponuda, a na
osnovu pregleda, utvrđeno da ispunjava sve uslove iz zakona i konkursne dokumentacije.
Odgovarajuća ponuda je ponuda koja je blagovremena, ispravna i za koju je utvrđeno da
potpuno ispunjava sve tehničke specifikacije.
Prihvatljiva ponuda je ponuda koja je blagovremena, ispravna i odgovarajuća, koja ne
ograničava, niti uslovljava pravo naručioca ili obaveze ponuđača i koja ne prelazi iznos
procenjene vrednosti konkretne javne nabavke.
Ponuda će biti odbijena ako je neispravna i neodgovarajuća, ako sadrži neistinite podatke, ako
ne odgovara svim uslovima iz konkursne dokumentacije.
Ponuda može biti odbijena ako je neprihvatljiva i ukoliko sadrži neuobičajeno nisku
cenu.
DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNjENjA
Ako Naručilac, u roku predviđenom za dostavljanje ponuda, izmeni ili dopuni konkursnu
dokumentaciju, dužan je da bez odlaganja,te izmene ili dopune dostavi zainteresovanim licima
koja su primila konkursnu dokumentaciju.
Zainteresovano lice može, u pisanom obliku, tražiti od naručioca dodatne informacije ili
pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude,najkasnije dva dana pre isteka roka za dostavljanje
ponude.
Naručilac je dužan da produži rok za podnošenje ponuda na način predviđen članom 32.
Zakona o javnim nabavkama.
PODACI O OBAVEZNOJ SADRŽINI PONUDE
Ponuda se sastavlja tako što ponuđač upisuje tražene podatke u obrasce koji su sastavni deo
konkursne dokumentacije ili ponudu formira samostalno sa elementima iz obrasca ponude.
Ponuđač dostavlja jednu ponudu u pisanom obliku, u zapečaćenoj koverti, sa dokazima o
ispunjenosti uslova predviđenim u konkursnoj dokumentaciji, i ne može je naknadno menjati.
Конкурсна документација за набавку хигијенског потрошног материјала М 18/11
8- 40
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010375, Факс: 2010355
Ponuđač je obavezan da u ponudi navede: cenu sa svim troškovima bez obračunatog PDV-a,
način i rok plaćanja, referentnu listu, garantni rok za rezervne delove i izvršene usluge i rok
važenja ponude.
Rokove ponuđač mora precizno odrediti, navodeći tačan broj dana i dan od kada rok počinje da
teče.
CENA
Ponuđač je dužan da u ponudi (upisivanjem u prazno polje ispod oznake CENA) precizno
navede jediničnu cenu, ukupnu cenu po pojedinačnim stavkama i ukupnu vrednost ponude bez
obračunatog PDV-a.
U cenu moraju biti uračunati i svi pripadajući troškovi.
Cena se može iskazati i u evrima, u kom slučaju će se za preračun u dinare koristiti
odgovarajući srednji devizni kurs Narodne banke Srbije na dan otvaranja ponuda, bez
obračunatog PDV-a.
Cena mora biti fiksna i ne može se menjati za vreme trajanja ugovora.
Eventualne računske greške biće ispravljene uz saglasnost ponuđača na način predviđen
Zakonom o javnim nabavkama.
Merodavna je tekstualno iskazana cena u odnosu na numerički iskazanu cenu.
Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cena, Naručilac će postupiti u skladu sa članom
57. Zakona o javnim nabavkama.
NAČIN I ROK PLAĆANjA
Od Ponuđača se traži da navede u kom roku, izraženo u danima, je Naručilac dužan da izvrši
plaćanje,od dana ispostavljanja fakture Ponuđača.
ROK ISPORUKE – od Ponuđača se traži da u obrascu ponude navede tačan rok isporuke robe
po prijemu zahteva za isporuku od naručioca, izražen u danima.
Конкурсна документација за набавку хигијенског потрошног материјала М 18/11
9- 40
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010375, Факс: 2010355
SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBEĐENjA
Sredstvo finansijskog obezbeđenja kojim Ponuđač obezbeđuje ispunjenje svojih ugovornih
obaveza je blanko solo menica u visini ukuppne ugovorene vrednosti javne nabavke, menično
ovlašćenje i karton deponovanih potpisa.
Blanko solo menicu Ponuđač predaje Naručiocu u trenutku zaključenja ugovora.
VAŽENjE PONUDE
Ponuđač se obavezuje da u ponudi navede rok važenja ponude, koji ne može biti kraći od 60
dana od dana otvaranja ponude.
U slučaju da ponuđač navede kraći rok važenja ponude, ponuda će biti odbijena kao
neispravna.
PONUDA SA VARIJANTAMA
Ponuda sa varijantama nije dozvoljena.
KRITERIJUM ZA IZBOR NAJPOVOLjNIJE PONUDE
Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnijeg ponuđača primenom kriterijuma ekonomski
najpovoljnije ponude, uzimajući u obzir elemente kriterijuma za vrednovanje i njihov relativni
značaj (broj pondera), detaljno definisane u konkursnoj dokumentaciji.
Elementi ovog kriterijuma su dati u sledećoj tabeli:
Br. NAZIV ELEMENTA
RELATIVNI ZNAČAJ (broj pondera)
1.
Cena
80
2.
Način i rok plaćanja
15
3.
Rok isporuke
5
Ukupno:
100 pondera
Конкурсна документација за набавку хигијенског потрошног материјала М 18/11
10-40
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010375, Факс: 2010355
1. CENA
80 PONDERA
najniža ukupna vrednost ponude x80
ponućenu vrednost
•
•
•
•
najveći mogući broj pondera kod ovog elementa kriterijuma je 80
ponuda sa najnižom ukupnom vrednosti dobija 80 pondera
avansno plaćanje dobija o pondera
broj pondera za rok plaćanja iz ostalih ponuda izračunava se prema formuli:
2. NAČIN I ROK PLAĆANjA
•
•
•
•
15 PONDERA
najveći mogući broj pondera kod ovog elementa kriterijuma je 15
ponuda sa najdužim rokom plaćanja dobija 15 pondera
avansno plaćanje dobija o pondera
broj pondera za rok plaćanja iz ostalih ponuda izračunava se prema formuli:
ponuđeni rok plaćanja x 15
najduži rok plaćanja
3. ROK ISPORUKE
•
•
•
5 PONDERA
najveći broj pondera kod ovog elementa kriterijuma je 5
ponuda sa najkraćim rokom isporuke dobija 5 pondera
broj pondera za ostale ponude izračunava se prema sledećoj formuli:
najkraći rok isporuke x 5
ponuđeni rok isporuke
Vrednovanje i rangiranje dostavljenih ponuda izvršiće Komisija Naručioca u skladu sa
elementima kriterijuma i brojem pondera određenim za svaki od njih, kako je to definisano u
konkursnoj dokumentaciji.
U situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa jednakim brojem pondera Naručilac će izvršiti
izbor najpovoljnije ponude na osnovu najniže ponuđene cene.
REFERENTNA LISTA
Od Ponuđača se traži da dostavi spisak Ugovora koji su predmet javne nabavke (realizovane
nabavke), u poslednje tri godine, sa iznosima, datumima i listama Naručilaca. Ponuđač je
Конкурсна документација за набавку хигијенског потрошног материјала М 18/11
11-40
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010375, Факс: 2010355
obavezan da kao dokaz o referentnoj listi, pored spiska, dostavi Obrazac potvrde-referentne
liste, izdate i potpisane od strane naručioca/korisnika na koje se odnose odgovrajuće reference.
Naručilac je dužan da dosledno poštuje zakonite interese ponuđača, štiteći njihove tehničke i
poslovne tajne.
Naručilac može da koristi pribavljene podatke samo za potrebe konkretne javne nabavke.
Naručilac može da odbije ponudu ukoliko poseduje dokaz, predviđen članom 47. Stav 2.
Zakona o javnim nabavkama, koji potvrđuje da ponuđač nije ispunjavao svoje obaveze po
ranije zaključenim ugovorima o javnim nabavkama, koji su se odnosili na isti predmet
nabavke, za period od prethodne tri godine.
GARANTNI ROK
Od ponuđača se traži da garantni rok za isporučenu robu bude po specifikaciji proizvođača a
rok važnosti mora biti naveden na deklaraciji isporučene robe.
PODIZVOĐAČI
Ponuđač je dužan da u ponudi navede da li će izvršenje nabavke delimično poveriti
podizvođaču.
Ako ponuđač u ponudi navede da će delimično izvršenje nabavke poveriti podizvođaču, dužan
je da navede naziv podizvođača, a ukoliko bude zaključen ugovor o javnoj nabavci,
podizvođač će biti naveden u ugovoru.
Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje ugovorene nabavke, bez obzira na broj
podizvođača.
Ponuđač je dužan da naručiocu, na njegov zahtev, omogući pristup kod podizvođača, radi
utvrđivanja ispunjenosti uslova.
Ponuđač je dužan da za podizvođače, koji su navedeni u ponudi, dostavi dokaze o ispunjenosti
uslova predviđenih članom 44.stav 2. Tačka 1) do 5) Zakona o javnim nabavkama na način
određen članom 45.Zakona o javnim nabavkama i konkursnom dokumentacijom.
Ponuđač je dužan da za podizvođače dostavi dokaze o ispunjenosti ostalih uslova iz člana 44.
ZJN i konkursne dokumentacije na način određen konkursnom dokumentacijom.
Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje kao podizvođač.
Конкурсна документација за набавку хигијенског потрошног материјала М 18/11
12-40
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010375, Факс: 2010355
ZAJEDNIČKA PONUDA
Ponudu može podneti grupa ponuđača.
Svaki ponuđač iz grupe ponuđača mora da ispuni uslove iz člana 44. Stav 2. Tačka 1) do 5)
Zakona o javnim nabavkama, što dokazuje dostavljanjem dokaza u skladu sa članom 45.
Zakona o javnim nabavkama i konkursnom dokumentacijom, a ostale uslove iz člana 44.
Zakona i konkursne dokumentacije ispunjavaju zajedno.
Ako zajednička ponuda bude ocenjena kao najpovoljnija ponuda, naručilac može pre
zaključenja ugovora da traži od grupe ponuđača da podnesu pravni akt kojim se obavezuju na
zajedničko izvršenje nabavke, ako je to neophodno za uspešno izvršenje javne nabavke.
Ponuđači iz grupe ponuđača odgovaraju neograničeno solidarno prema naručiocu.
Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj
ponudi.
DODATNA OBJAŠNjENjA, KONTROLA I DOPUŠTENE ISPRAVKE
Naručilac može da zahteva od ponuđača dodatna objašnjenja koja će mu pomoći pri pregledu,
vrednovanju i upoređivanju ponuda, a može da vrši i kontrolu (uvid) kod ponuđača, odnosno
njegovog podizvođača.
Naručilac će, uz saglasnost ponuđača, izvršiti ispravke računskih grešaka, uočenih prilikom
razmatranja ponude, po okončanom postupku otvaranju ponuda.
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLjNIJE PONUDE I UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI
Odluku o izboru najpovoljnije ponude Naručilac će doneti u roku od 30 dana od dana
otvaranja ponuda i dostaviće je svim ponuđačima u roku od tri dana od dana donošenja odluke.
Izabrani ponuđač se obavezuje da, u roku od 30 dana od dana prijema odluke Naručioca o
izboru njegove ponude kao najpovoljnije, pristupi zaključenju ugovora.
Ako ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija odbije da zaključi ugovor o javnoj
nabavci, naručilac može da zaključi ugovor sa prvim sledećim najpovoljnijim ponuđačem.
Ugovor o javnoj nabavci ne može biti zaključen pre isteka roka za podnošenje zahteva za
zaštitu prava predviđenog Zakonom o javnim nabavkama.
Конкурсна документација за набавку хигијенског потрошног материјала М 18/11
13-40
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010375, Факс: 2010355
NAČIN OZNAČAVANjA POVERLjIVIH PODATAKA
Svaka stranica ponude koja sadrži podatke koji su poverljivi za ponuđača treba da u gornjem
desnom uglu sadrži oznaku "POVERLjIVO".
Naručilac čuva kao poverljive sve podatke o ponuđaču sadržane u ponudi koji su posebnim
propisom utvrđeni kao poverljivi i koje je kao takve ponuđač označio u ponudi.
Naručilac je dužan da odbije davanje informacije koja bi značila povredu poverljivosti
podataka dobijenih u ponudi.
Naručilac čuva kao poslovnu tajnu imena ponuđača i podnete ponude do isteka roka za
otvaranje ponuda.
OBUSTAVA POSTUPKA JAVNE NABAVKE
Naručilac će obustaviti postupak javne nabavke ukoliko nisu ispunjeni uslovi za izbor
najpovoljnije ponude iz člana 78. Zakona o javnim nabavkama.
Naručilac može da obustavi postupak javne nabavke iz objektivnih i dokazivih razloga, koji se
nisu mogli predvideti u vreme pokretanja postupka i koji onemogućavaju da se započeti
postupak okonča, odnosno usled kojih je prestala potreba naručioca za predmetnom javnom
nabavkom.
SAGLASNOST NA ZAKLjUČENjE UGOVORA
U slučaju da je pribavljanje saglasnosti za zaključivanje ugovora određeno zakonom,
zaključeni ugovor o javnoj nabavci neće početi da važi dok saglasnost ne bude dostavljena.
ZAHTEV ZA ZAŠTITU PRAVA
Zahtev za zaštitu prava može se podneti u skladu sa članom 107. Zakona o javnim nabavkama i
u rokovima određenim navedenim zakonom.
Zahtev za zaštitu prava podnosi se naručiocu neposredno ili poštom preporučeno sa
povratnicom.
Kopiju zahteva za zaštitu prava podnosilac istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji.
Конкурсна документација за набавку хигијенског потрошног материјала М 18/11
14-40
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010375, Факс: 2010355
O podnetom zahtevu za zaštitu prava naručilac obaveštava sve učesnike u postupku javne
nabavke, najkasnije u roku od tri dana od dana prijema zahteva za zaštitu prava.
Podnosilac zahteva za zaštitu prava dužan je da na račun budžeta Republike Srbije (broj
računa:840-742221843-57, šifra plaćanja 153, poziv na broj 97 50-016, svrha uplate:
republička administrativna taksa, primalac uplate: budžet Republike Srbije) uplati taksu u
iznosu od 30.000 dinara.
Конкурсна документација за набавку хигијенског потрошног материјала М 18/11
15-40
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010375, Факс: 2010355
3.OBRAZAC ZA OCENU ISPUNjENOSTI USLOVA I
UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNjENOST TIH
USLOVA
UPUTSTVO ZA DOKAZIVANjE ISPUNjENOSTI USLOVA PONUĐAČA
Pravo na učešće u postupku ima ponuđač koji:
1. je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar;
2. je osnovan i za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke;
3. ako mu u roku od dve godine pre upućivanja poziva nije izrečena pravosnažna
sudska ili upravna mera zabrane obavljanja delatnosti koja je predmet javne nabavke;
4. je izmirio dospele poreze i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike
Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji;
5. raspolaže neophodnim finansijskim kapacitetom – da je ponuđač u obračunskom
periodu od dve godine pre objavljivanja javnog poziva (2008. 2009.i 2010 Godina)
ostvario prihod od prodaje dobara koja su predmet javne nabavke najmanje u vrednosti
ukupne
cene
date
u
ponudi.
Kao dokaz dostavi bilans stanja i bilans uspeha sa mišljenjem ovlašćenog revizora
ili izvoda iz tog bilansa stanja, odnosno iskaza o ponuđačevim ukupnim prihodima od
prodaje i prihodima od proizvoda, radova ili usluga, na koje se ugovor o javnoj nabavci
odnosi – najduže za tri obračunske godine;
6. raspolaže neophodanim poslovnim kapacitetom – da je ponuđač u tri obračunska
perioda koja prethode objavljivanju javnog poziva isporučio dobra koja su predmet
nabavke, NAJMANjE u iznosu ukupne ponuđene cene.Dokaz je (Potvrda-Referenca).
7. dostavi izjavu o dovoljnim kadrovskim kapacitetom – da pre objavljivanja poziva ima
u radnom odnosu minimum 5 zaposlenih koji rade na poslovima koji su u vezi sa
predmetnom javnom nabavkom koji će biti odgovorni za izvršenje ugovora, potpisana
od strane ovlašćenog lica i overena. Kao dokaz dostaviti kopije Ugovora o radu i radnih
knjižica.
8. dostavi izjavu o dovoljnim tehničkim kapacitetom – da u momentu podnošenja
ponude poseduje – koristi poslovni prostor/magacin i minimum tri vozila za transport
predmetnih dobara. Kao dokaz dostaviti, za vozila, kopije saobraćajnih dozvola.
9. Ponuđač je obavezan da dostavi atest, odnosno uverenje o zdravstvenoj ispravnosti
proizvoda za koji se ovlašćeni izdavalac atesta, odnosno uverenja mora pozvati na
važeće odredbe Zakona o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte
upotrebe i Pravilnika o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opšte
upotrebe koji se mogu stavljati u promet, za pozicije pod rednim
brojevima(3,4,5,6,8,14,15,16,25,29).
10. dostavi "OBRAZAC IZJAVE PONUĐAČA O SREDSTVIMA FINANSIJSKOG
OBEZBEĐENjA" (potpisan od strane ovlašćenog lica i overen);
Конкурсна документација за набавку хигијенског потрошног материјала М 18/11
16-40
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010375, Факс: 2010355
11. dostavi "OBRAZAC PONUDE"- ispravno popunjen, potpisan i overen od strane
ovlašćenog lica;
12. dostavi "OBRAZAC IZJAVE PONUĐAČA O UREDNOM IZVRŠENjU
OBAVEZA PO RANIJE ZAKLjUČENIM UGOVORIMA" – potpisan od strane
ovlašćenog lica i overen;
13. dostavi
"OBRAZAC
IZJAVE
PONUĐAČA
DA
NASTUPA
SA
PODIZVOĐAČEM'' – potpisan od strane ovlašćenih lica i overen (samo u slučaju da
ponuđač nastupa sa podizvođačem);
14. dostavi «OBRAZAC IZJAVE GRUPE PONUĐAČA'' – potpisan od strane
ovlašćenog lica svakog člana grupe ponuđača i overen (samo u slučaju da ponudu
podnosi grupa ponuđača);
15. dostavi "OBRAZAC STRUKTURE CENE"- ispravno popunjen, potpisan od strane
ovlašćenog lica i overen;
16. dostavi MODEL UGOVORA –Ponuđač je dužan da popuni model ugovora, parafira
sve strane, overi pečatom i potpiše model ugovora, čime potvrđuje da prihvata sve
elemente modela ugovora;
17. Dostavi uzorke- Ponuđač je obavezan da dostavi uzorke dobara za pozicije pod rednim
brojevima: 1,2,7,9,10,12,13,20;
18. dostavi «OBRAZAC ZA OCENU ISPUNjENOSTI USLOVA PONUĐAČA»popunjen, potpisan i overen od strane ovlašćenog lica;
Naručilac će odbiti kao neispravne sve ponude koje ne ispunjavaju uslove iz
konkursne dokumentacije.
poziva i
Dokazi o ispunjenosti uslova iz člana 44. Zakona o javnim nabavkama mogu se dostavljati u
neoverenim kopijama.
Dokaz iz tačke 3. Uputstva za dokazivanje ispunjenosti uslova ponuđača mora biti izdat posle
dana kada je poslat poziv za podnošenje ponuda.
Dokaz iz tačke 4.Uputstva za dokazivanje ispunjenosti uslova ponuđača može biti izdat i pre
upućivanja poziva, ako od dana njegovog izdavanja do dana slanja poziva za dostavljanje
ponuda nije proteklo više od šest meseci.
Ponuđač čija je ponuda ocenjena kao najpovoljnija je dužan da u roku od tri dana od dana
prijema pismenog poziva naručioca, dostavi original ili overenu kopiju dokaza o ispunjenosti
uslova iz člana 44. Zakona i konkursne dokumentacije.
Ukoliko ponuđač čija je ponuda ocenjena kao najpovoljnija ne dostavi original ili overenu
kopiju dokaza u predviđenom roku, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neispravnu.
Ako ponuđač ima sedište u državi u kojoj se ne izdaju dokazi predviđeni Zakonom o javnim
nabavkama i konkursnom dokumentacijom, ponuđač može, umesto dokaza priložiti svoju
Конкурсна документација за набавку хигијенског потрошног материјала М 18/11
17-40
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010375, Факс: 2010355
pismenu izjavu, datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, odnosno izjavu overenu
pred sudskim ili upravnim organom, notarom ili drugim nadležnim organom te države.
Ponuđač je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana nastanka
promene u bilo kojem od podataka obaveznih za učešće u postupku, o toj promeni pismeno
obavesti Naručioca i da je dokumentuje na propisan način.
NAKNADNO DOSTAVLjANjE NAVEDENIH DOKAZA NIJE MOGUĆE
Конкурсна документација за набавку хигијенског потрошног материјала М 18/11
18-40
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010375, Факс: 2010355
OBRAZAC ZA OCENU ISPUNjENOSTI USLOVA PONUĐAČA
Ponuđač dokazuje ispunjenost obaveznih uslova za učešće u postupku, predviđenih Zakonom o
javnim nabavkama i konkursnom dokumentacijom, dostavljanjem sledećih dokaza uz ponudu:
Red
.br.
1.
2.
3.
4.
Naziv dokumenta
ISPUNjENO
Izvod iz registra nadležnog organa (Agencije za
privredne registre, član12. Zakona o registraciji
privrednih subjekata, "Sl. Glasnik RS" br.
55/2004 i 61/2005) , kao dokaz da je registrovan
kod nadležnog organa, odnosno upisan u
odgovarajući registar
Osnivački akt ponuđača (čl. 7. Zakona o
privrednim društvima, "Sl. Glasnik RS"
125/2004), kao dokaz da je osnovan i za
obavljanje delatnosti koja je predmet javne
nabavke
Potvrde nadležnih organa:
• Privrednog suda (čl. 144.Zakona o
privrednim prestupima) i
• Agencije za privredne registre (član 12.
Zakona o registraciji privrednih
subjekata, "Sl. Glasnik RS" br. 55/2004 i
61/2005) kojima ponuđač dokazuje da mu
u roku od dve godine pre upućivanja
javnog poziva nije izrečena pravnosnažna
sudska ili upravna mera zabrane
obavljanja delatnosti koja je predmet
javne nabavke
Potvrde nadležnih poreskih organa
(Ministarstva finansija, Poreske uprave i
nadležnog organa gradske/opštinske uprave) da
je izmirio dospele poreze i druge javne dažbine
ili potvrda nadležnog organa da se ponuđač
nalazi u postupku privatizacije
Конкурсна документација за набавку хигијенског потрошног материјала М 18/11
19-40
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010375, Факс: 2010355
5.
6.
7.
8.
9.
neophodni finansijski kapacitet – da je
ponuđač u obračunskom periodu
od dve godine pre objavljivanja javnog poziva
(2008. 2009.2010 Godina) ostvario prihod od
prodaje dobara koja su predmet javne nabavke
najmanje u vrednosti ukupne cene date u ponudi.
Dokaz: Bilans stanja i bilans uspeha sa
mišljenjem ovlašćenog revizora ili izvoda iz tog
bilansa stanja, odnosno iskaza o ponuđačevim
ukupnim prihodima od prodaje i prihodima od
proizvoda, radova ili usluga, na koje se ugovor o
javnoj nabavci odnosi – najduže za tri
obračunske godine (2008. 2009.2010 Godina)
neophodni poslovni kapacitet – da je ponuđač u
tri obračunska perioda koja prethode
objavljivanju javnog poziva isporučio dobra
koja su predmet nabavke, NAJMANjE u iznosu
ukupne ponuđene cene (Potvrda-Referenca)
Izjava o kvalifikacionoj strukturi zaposlenih i
ključnom tehničkom osoblju i drugim ekspertima
koji rade za ponuđača, koji će biti odgovorni za
izvršenje ugovora potpisana od strane ovlašćenog
lica i overena. Minimum stalno zaposlenih je 5
što se dokazuje dostavljanjem kopije Ugovora o
radu i radnih knjižica.
Izjava o dovoljnim tehničkim kapacitetom
potpisana od strane ovlašćenog lica i overena –
da u momentu podnošenja ponude poseduje –
koristi poslovni prostor/magacin i minimum tri
vozila (dostavna ) za transport predmetnih
dobara, koja su registrovana na firmu,sa
kopijama saobraćajnih dozvola.
Ponuđač je obavezan da dostavi atest, odnosno
uverenje o zdravstvenoj ispravnosti proizvoda za
koji se ovlašćeni izdavalac atesta, odnosno
uverenja mora pozvati na važeće odredbe Zakona
o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i
predmeta opšte upotrebe i Pravilnika o uslovima
u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta
opšte upotrebe koji se mogu stavljati u promet,
za pozicije pod rednim
brojevima(3,4,5,6,8,14,15,16,25,29,).
Конкурсна документација за набавку хигијенског потрошног материјала М 18/11
20-40
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010375, Факс: 2010355
10.
Obrazac izjave ponuđača o sredstvima
finansijskog obezbeđenja
11.
OBRAZAC PONUDE- ispravno popunjen,
potpisan i overen od strane ovlašćenog lica
ponuđača
12.
OBRAZAC IZJAVE PONUĐAČA O
UREDNOM IZVRŠENjU OBAVEZA PO
RANIJE ZAKLjUČENIM UGOVORIM –
potpisan od strane ovlašćenog lica i overen;
OBRAZAC IZJAVE PONUĐAČA DA
NASTUPA SA PODIZVOĐAČEM'' –
potpisan od strane ovlašćenih lica i overen (samo
u slučaju da ponuđač nastupa sa podizvođačem);
OBRAZAC IZJAVE GRUPE PONUĐAČA''
– potpisan od strane ovlašćenog lica svakog
člana grupe ponuđača i overen (samo u slučaju
da ponudu podnosi grupa ponuđača);
OBRAZAC STRUKTURE CENE"- ispravno
popunjen, potpisan od strane ovlašćenog lica i
overen;
13.
14.
15.
16.
Model ugovora- Ponuđač je dužan da popuni
model ugovora, parafira sve
strane, overi pečatom i potpiše.
17.
Dostavi uzorke Ponuđač je obavezan da dostavi
uzorke dobara za pozicije pod rednim brojevima:
1,2,7,9,10,12,13,20;
18.
OBRAZAC ZA OCENU ISPUNjENOSTI
USLOVA PONUĐAČA- popunjen, potpisan i
overen od strane ovlašćenog lica;
Mesto i datum
____________________
PONUĐAČ
M.P.
_____________________
Конкурсна документација за набавку хигијенског потрошног материјала М 18/11
21-40
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010375, Факс: 2010355
4. OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE SA TEHNIČKOM
SPECIFIKACIJOM
R.br.
1
2
3
OPIS
papirni ubrusi za ruke u rolni,- dvoslojni,bele boje,slojevi
lepljeni sa kvalitetnom i ujednačenom perforacijom, biorazgradivi, šir.23cm,duž.21 cm, 100% celuloza,beljeni
metodom bez hlora,visoko upijajući, sterilisan, broj
listića50+/-1
toalet papir u rolni - dvoslojni,bele boje, bio-razgradivi,
slojevi lepljenisa kvalitetnom i ujednačenom perforacijom,
papir meke površine,sitno emborisan, čvrsto namotan, 100%
celuloza,beljeni metodom bez hlora,visoko upijajući,
sterilisan širina 9.5cm,dužina11cm, broj listića 150,
wc sanitar— Mer, ili ekvivalent
sona kiselina
4
5
6
7
sredstvo za održavanje i dezinfekciju-Domestos ili
ekvivalent
tečni sapun za ruke-neutralan, sa dodatkom glicerina, PH5,5
neutralan, miris zelena jabuka,nesme da sadrži abrazivna
sredstva, i da isušuje ruke,
sunđeri sa abrazivom-(mali),žuti sa zelenim abrazivom
pak.1x2kom, deblji.
tečni vim, 1/2l Cif žuti ili ekvivalent
8
džakovi za smeće-crna ili plava boja, dimenzija 9
(720mmh110mmh0,060mm), deblji
kese za smeće za korpe -crna boja, dimenzija 10
500mmx700mm,deblje
11
higijenske rukavice-gumene, prirodan latex , multicare,par,
veličina L
krpe za pod-pamuk, od specijalne
12
pamučne frotir mreže,za sve
podloge, dimenzija 50h70cm+/-
jed.
mere
Količina
koncentrat
količina
Kom
.
25.000
Kom
.
20.000
Lit.
900
Lit.
800
Lit.
1000
Lit.
1.200
Pak.
Kom
.
300
300
Kom
.
12.000
Kom
.
20.000
Kom
.
300
Kom
.
100
Конкурсна документација за набавку хигијенског потрошног материјала М 18/11
22-40
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010375, Факс: 2010355
13
14
magične krpe-mikrofiber vlakna, za
sve površine, univerzalna,
dimenzija 35h32cm, 1/1
deterdžent za pranje podova,Podoper-Pronto ili ekvivalent
deterdžent za sudove sa balzamom, Mer ili ekvivalent
15
deterdžent za prozore, Mer glas, Clar glas ili ekvivalent
16
Kom
.
Lit.
Lit.
Kom
.
50
500
500
300
17
metla-velika
18
drveni ili plastični portviš sa velikom drškom
Kom
.
Kom
.
19
drveni ili plastični portviš sa četkom
Kom.
20
20
teleskop za prozore- aluminijumski
Kom.
20
21
đubrovnik sa četkom-plastični
Kom.
20
22
trulex krpe
Kom
.
300
23
wc set (četka+posuda)-plastika
24
brisko za pod, komplet
Kom
.
Kom
.
25
sprej za brisanje nameštaja Pronto ili ekvivalent
Kom
.
50
26
kimberli rolne- ili ekvivalent-kvalitetna kopija
pak.
50
27
kimberli sečen – ili ekvivalent- kvalitetna kopija
pak.
100
zaštita od papira za wc šolju-biorazgrađive, mora da
prekriva bilo koji oblik wc daske, "Tork"Advanced
zaštita od papira za wc šolju-biorazgrađive, mora da
prekriva bilo koji oblik wc daske, "Union clean"
krema za ruke sa glicerinom
Kom
.
Kom
.
28
29.
20
30
30
20
1000
500
30.
kamilicom /150ml/ ATRIX ili
ekvivalentno
Kom
.
50
31.
"Union clean" troslojni ubrusi za ruke, 100% celuloza,
bele boje, super soft, mikro embosirani, svojstvo
visokoupijajuće, sterilisani Premium 803
Kom
.
2160
Конкурсна документација за набавку хигијенског потрошног материјала М 18/11
23-40
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010375, Факс: 2010355
"Tork", tečni sapun, original pakovanje 1l
32.
33.
34.
35.
"Union clean", toalet listići- beli, dvoslojni,100%
celuloza, dim. listića 185mmx105mm , visokoupijajući,
sterilisan, 1 pak.225listića
828
Sredstvo za dezinfekciju,Asepsol, 1%, sa pumpicom,
pak.0,75l ili ekvivalentno
Sredstvo za dezinfekciju,Asepsol, 1%, bez pumpice, 1l
Ili ekvivalentno
Sredstvo za dezinfekciju, De-su,sa mirisom 1l, ili
ekvivalentno
36.
Kom
.
Kom
Kom
.
Kom
.
Kom
.
5
2880
24
48
48
Napomena:
Gore navedene količine su okvirne i "JatAirways" zadržava pravo izmene količina robe
po svim stavkama.
Ponuda za stavke od 28-33 je vezana za držače, za ubruse, toalet listiće i tečni sapun,
navedene firme.
Ponuda za stavke 3,4,5,14,15, može biti koncentrat-profesionalna hemija za održavanje
higijene.
Dostaviti kataloške fotografije i delaraciju za stavke 3,5,6,8,14,15,16,2526,27.
Dodatna pogodnost: Za rinfuzna koncentrovana hemijska sredstva neophodno je dostaviti
dozatore i ambalažu za razblaživanje.
OBRAZAC PONUDE – Ponuđač je dužan da dostavi ponudu potpisanu i overenu od strane
ovlašćenog lica, koja se sačinjava popunjavanjem Obrasca ponude (sastavni deo konkursne
dokumentacije) ili formiranu samostalno sa elementima iz obrasca ponude.
PONUDA MORA DA SADRŽI SLEDEĆE PODATKE:
1.CENA
Ponuđač je dužan da u ponudi (upisivanjem u prazno polje pored oznake CENA) precizno
navede jediničnu cenu, ukupnu cenu za svaku stavku i ukupnu vrednost ponude.
Cena se izražava u dinarima ili u eurima, u kom slučaju će se za preračun u dinare koristiti
odgovarajući srednji devizni kurs Narodne banke Srbije na dan otvaranja ponuda , bez
obračunatog PDV-a.
Cena mora biti fiksna i ne može se menjati.
Merodavna je tekstualno iskazana cena u odnosu na numerički iskazanu cenu.
Eventualne računske greške biće ispravljene uz saglasnost ponuđača na način predviđen
Zakonom o javnim nabavkama.
Конкурсна документација за набавку хигијенског потрошног материјала М 18/11
24-40
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010375, Факс: 2010355
2.NAČIN I ROK PLAĆANjA– od Ponuđača se traži da u obrascu ponude navede uslove i u
kom roku je Naručilac dužan da izvrši plaćanje od dana ispostavljanja fakture Ponuđača.
3.ROK ISPORUKE –od Ponuđača se traži da u obrascu ponude navede tačan rok isporuke
robe po prijemu zahteva za isporuku od naručioca, izražen u danima.
4.REFERENTNA LISTA- Od Ponuđača se traži da dostavi spisak Ugovora koji su predmet
javne nabavke (realizovane nabavke), u poslednje tri godine, sa iznosima, datumima i listama
Naručilaca. Ponuđač je obavezan da kao dokaz o referentnoj listi, pored spiska, dostavi
Obrazac potvrde-referentne liste, izdate i potpisane od strane naručioca/korisnika usluga na
koje se odnose odgovrajuće reference.
5.GARANTNI ROK-Od ponuđača se traži da garantni rok za isporučena dobra bude po
specifikaciji proizvođača.
6.ROK VAŽENjA PONUDE – od Ponuđača se traži minimalan rok važenja ponude od 60
dana od dana otvaranja ponude.
Ponude koje se ne sačine na naznačeni način neće biti razmatrane
Конкурсна документација за набавку хигијенског потрошног материјала М 18/11
25-40
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010375, Факс: 2010355
5. KRITERIJUM ZA OCENU PONUDE
Elementi ovog kriterijuma su dati u sledećoj tabeli:
Br. NAZIV ELEMENTA
RELATIVNI ZNAČAJ (broj pondera)
1.
Cena
80
2.
Način i rok plaćanja
15
3.
Rok isporuke
5
Ukupno:
100 pondera
1.CENA
•
•
•
•
80 PONDERA
najveći mogući broj pondera kod ovog elementa kriterijuma je 80
ponuda sa najnižom ukupnom vrednosti ponude dobija 80 pondera
avansno plaćanje dobija o pondera
broj pondera za najnižom ukupnom vrednosti ponude iz ostalih ponuda
izračunava se prema formuli:
najniža ukupna vrednost ponude x 80
ukupna vrednost ponude
2. NAČIN I ROK PLAĆANjA
•
•
•
•
15 PONDERA
najveći mogući broj pondera kod ovog elementa kriterijuma je 15
ponuda sa najdužim rokom plaćanja dobija 15 pondera
avansno plaćanje dobija o pondera
broj pondera za rok plaćanja iz ostalih ponuda izračunava se prema formuli:
ponuđeni rok plaćanja x 15
najduži rok plaćanja
Конкурсна документација за набавку хигијенског потрошног материјала М 18/11
26-40
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010375, Факс: 2010355
3. ROK ISPORUKE
•
•
•
5 PONDERA
najveći broj pondera kod ovog elementa kriterijuma je 5
ponuda sa najkraćim rokom isporuke dobija 5 pondera
broj pondera za ostale ponude izračunava se prema sledećoj formuli:
najkraći rok isporuke x 5
ponućeni rok isporuke
Vrednovanje i rangiranje dostavljenih ponuda izvršiće Komisija Naručioca u skladu sa
elementima kriterijuma i brojem pondera određenim za svaki od njih, kako je to definisano u
konkursnoj dokumentaiji.
U situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa jednakim brojem pondera Naručilac će izvršiti
izbor najpovoljnije ponude na osnovu najniže ponuđene cene.
Конкурсна документација за набавку хигијенског потрошног материјала М 18/11
27-40
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010375, Факс: 2010355
6. OBRAZAC PONUDE
Naziv ponuđača
Adresa
Lice ovlašćeno za potpisivanje
ugovora
Osoba za kontakt
Telefon
Telefaks
Elektronska adresa
Poslovni račun preduzeća
Matični broj preduzeća
PIB
Način podnošenja ponude:
- samostalno
- zajednička ponuda
- ponuda sa podizvođačem
I.
R.br.
1
CENA
OPIS
papirni ubrusi za ruke
toalet papir
2
jed.
Mere
Količinako
nce-ntrat
količina
Kom.
25.000
Kom.
20.000
3
wc sanitar, "Mer" ili
ekvivalent
Lit.
900
4
sona kiselina
Lit.
800
5
sredstvo za dezinfekciju
i održavanje,Domestos
ili ekvivalent
Lit.
1000
Lit.
1.200
pak.
Lit.
300
300
6
7
8
tečni sapun za ruke
sunđeri sa abrazivom(mali)
tečni vim Cif žuti ili
Jedinična
cena bez
PDV-a
Ukupna cena bez
PDV-a
Конкурсна документација за набавку хигијенског потрошног материјала М 18/11
28-40
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010375, Факс: 2010355
ekvivalent
džakovi za smeće
9
Kom.
12.000
10
kese za smeće za korpe
Kom.
20.000
11
higijenske rukavice
Kom.
300
12
krpe za pod
Kom.
100
13
magične krpe
deterdžent za pranje
poda Podoper-Pronto ili
ekvivalent
deterdžent za sudove
Kom.
50
14
15
16
17
deterdžent za prozore
Mer glas, Clar glas ili
ekvivalent
Lit.
500
lit.
500
lit.
300
kom.
20
kom.
30
19
metla
drveni ili plastični
portviš
Drveni ili plastični
portviš sa četkom
kom.
20
20
teleskop za prozore
kom.
20
21
đubrovnik
kom.
20
22
trulex krpe
kom.
300
23
24
kom.
lit
30
20
25
wc četke
brisko za pod komplet
redstvo za brisanje
nameštaja Pronto ili
ekvivalent
kom.
50
26
kimberli rolne
kom.
50
27
kimberli sečen
zaštita od papira za wc
šolju"Tork"
kom.
100
kom.
1000
18
28
Конкурсна документација за набавку хигијенског потрошног материјала М 18/11
29-40
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010375, Факс: 2010355
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
I
zaštita od papira za wc
šolju"Union clean"
krema za ruke sa
glicerinom
"Union clean", ubrusi za
ruke 803
"Tork", tečni sapun ,
original pakovanje 1l
"Union clean", toalet
listići
Sredstvo za
dezinfekciju,Asepsol,
Sredstvo za
dezinfekciju,Asepsol,
Sredstvo za
dezinfekciju, De-su,
kom.
500
kom.
50
kom.
2160
kom.
5
kom.
2880
Kom.
24
Kom.
48
Kom.
48
brojčano
UKUPNA VREDNOST PONUDE
slovima
II.
NAČIN I ROK PLAĆANjA
III. ROK ISPORUKE
IV. REFERENTNA LISTA
V.
GARANTNI ROK
VI
ROK VAŽENjA PONUDE
VII DODATNE POGODNOSTI
Mesto i datum
PONUĐAČ
__________________
__________________
M.P.
Конкурсна документација за набавку хигијенског потрошног материјала М 18/11
30-40
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010375, Факс: 2010355
7. OBRAZAC IZJAVE PONUĐAČA
O UREDNOM IZVRŠENjU OBAVEZA PO
RANIJE ZAKLjUČENIM UGOVORIMA
I Z J A V U
Izjavljujemo pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću
da smo uredno izvršavali obaveze po ranije zaključenim ugovorima o javnim
nabavkama.
Mesto i datum
__________________
PONUĐAČ
_____________________
M.P.
Конкурсна документација за набавку хигијенског потрошног материјала М 18/11
31-40
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010375, Факс: 2010355
8. OBRAZAC IZJAVE PONUĐAČA
Na osnovu člana 30.stav 6. Zakona o javnim nabavkama, Ponuđač dostavlja:
I Z J A V U
O SREDSTVIMA FINANSIJSKOG OBEZBEĐENjA
Obavezujem se da ću istovremeno sa potpisivanjem dodeljenog ugovora o javnoj nabavci,
dostaviti sredstvo finansijskog obezbeđenja predviđeno Ugovorom- blanko solo menicu u
visini ukupno ugovorene vrednosti javne nabavke, menično ovlašćenje i karton deponovanih
potpisa.
Mesto i datum
__________________
PONUĐAČ
_____________________
M.P.
Конкурсна документација за набавку хигијенског потрошног материјала М 18/11
32-40
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010375, Факс: 2010355
9. OBRAZAC IZJAVE PONUĐAČA DA NASTUPA SA
PODIZVOĐAČEM
U vezi sa javnom nabavkom higijenskog potrošnog materijala br.M 18/11, izjavljujem da
nastupam sa podizvođačem ___________________________________ (navesti naziv
podizvođača).
U ponudi podizvođač __________________________________ (navesti naziv podizvođača)
učestvuje
u
delu
javne
nabavke
na
poslovima
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
PODACI O PODIZVOĐAČU
Naziv podizvođača
Adresa podizvođača
Osoba za kontakt
Telefon
Telefaks
Elektronska adresa
Poslovni račun preduzeća
Matični broj preduzeća
PIB
Mesto i datum
__________________
PONUĐAČ
_____________________
M.P.
PODIZVOĐAČ
_____________________
M.P.
Napomena: u slučaju većeg broja podizvođača obrazac treba fotokopirati.
Конкурсна документација за набавку хигијенског потрошног материјала М 18/11
33-40
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010375, Факс: 2010355
10. OBRAZAC IZJAVE GRUPE PONUĐAČA
I Z J A V A
Izjavljujemo da navedeni privredni subjekti
________________________________________________________________________
nastupaju kao grupa ponuđača u javnoj nabavci higijenskog potrošnog materijala br.M 18/11, i da se obavezujemo da ćemo zajednički izvršiti ugovor u predmetnoj javnoj nabavci.
PODACI O ČLANU GRUPE PONUĐAČA
Naziv člana grupe ponuđača
Adresa člana grupe ponuđača
Osoba za kontakt
Telefon
Telefaks
Elektronska adresa
Poslovni račun preduzeća
Matični broj preduzeća
PIB
Mesto i datum
__________________
PONUĐAČ
_____________________
M.P.
PONUĐAČ
_____________________
M.P.
PONUĐAČ
_____________________
M.P.
PONUĐAČ
_____________________
M.P.
Napomena: u slučaju većeg broja članova grupe ponuđača obrazac treba fotokopirati.
Конкурсна документација за набавку хигијенског потрошног материјала М 18/11
34-40
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010375, Факс: 2010355
11. OBRAZAC POTVRDE – REFERENTNA LISTA
Naziv naručioca/korisnika usluga
Sedište
Ulica i broj
Telefon
Matični broj
PIB
U skladu s članom 45. stav 2. tačka 2. pod a), Zakona o javnim nabavkama,
naručilac/korisnik usluga izdaje
POTVRDU
Kojom potvrđuje da je ponuđač
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(naziv i sedište ponuđača)
u 2007., 2008. i 2009. godini naručiocu/korisniku usluga izvršio isporučio robu koja je
predmet javne nabavke u ukupnoj vrednosti od___________________________________
( upisati fakturisani iznos realizovanih usluga, brojkama i slovima)
Potvrda se izdaje na zahtev ponuđača radi učešća u postupku javne nabavke higijenskog
potrošnog materijala M 18/11 i u druge svrhe se ne može koristiti.
Da su podaci tačni svojim pečatom i potpisom potvrđuje:
Mesto i datum
__________________
ZAKONSKI ZASTUPNIK
M.P.
_____________________
Конкурсна документација за набавку хигијенског потрошног материјала М 18/11
35-40
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010375, Факс: 2010355
12. OBRAZAC STRUKTURE CENE
U obrascu strukture cene Ponuđač treba da prikaže osnovne elemente strukture cene.
Obrazac strukture cene mora biti sastavljen tako da se može proveriti usklađenost
ukupne cene sa svim troškovima.
Broj javne nabavke
M 18/11
PONUĐAČ:
NARUČILAC:
Akcionarsko društvo za vazdušni saobraćaj
"Jat Airways"
Bulevar umetnosti 16,
Beograd
PIB:100001765
PREKO BANKE:
KOMERCIJALNA BANKA:
TR: 205-3834-32
ROK PLAĆANjA:
Red.br.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
DOBRA
JM
Količina
Cena
UKUPNO po JM
Svega dobra::
Poreska osnovica:
PDV 18%:
UKUPNO dobra:
Mesto i datum
____________________
M.P.
PONUĐAČ
Конкурсна документација за набавку хигијенског потрошног материјала М 18/11
36-40
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010375, Факс: 2010355
13. MODEL UGOVORA
U G O V O R
Zaključen dana ______________godine, između:
1. Akcionarsko društvo za vazdušni saobraćaj ''Jat Airways''a.d. iz Beograda,
Bulevar umetnosti broj 16, koje, po ovlašćenju generalnog direktora
br._____od_____________godine, zastupa Izvršni direktor Milan Cvejić
(u daljem
tekstu: Kupca)
PIB: 100001765
Matični broj: 07044275
Br. računa: 205-3834-32
2. __________________, iz _______________ ul._________________, koga zastupa
direktor ______________________ (u daljem tekstu: Prodavca)
PIB:
Matični broj:
Br.računa:
( u daljem tekstu zajednički označeni kao ugovorne strane)
UVODNE NAPOMENE:
Ugovorne strane saglasno konstatuju:
• da je Kupac u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik"
Republike Srbije br. 116/08), a na osnovu poziva za podnošenje ponude za nabavku
higijenskog potrošnog materijala neophodnog za održavanje higijene u poslovnim
prostorijama Jat-a, sproveo postupak javne nabavke male vrednosti br.M 18/11.
• da je Prodavac dostavio Ponudu br. _________ od ____________________ god.
koja se nalazi u prilogu ugovora i sastavni je deo ovog ugovora;
• da Ponuda prodavca u potpunosti odgovara specifikacijama iz Konkursne
dokumentacije
• da je Kupac doneo Odluku o dodeli ugovora br.________ od ___________ godine.
Конкурсна документација за набавку хигијенског потрошног материјала М 18/11
37-40
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010375, Факс: 2010355
Član 1.
Predmet ovog Ugovora je nabavka higijenskog potrošnog materijala, od strane Kupca, u
svemu prema ponudi Prodavca br. _______ od _________ godine, koja čini sastavni deo ovog
Ugovora.
Član 2.
Jedinične cene dobara koje čine predmet ugovora utvrđene su u ponudi Prodavca iz člana 1.
ovog ugovora. Ukupna cena za okvirne količine date u ponudi iznosi
__________________________________dinara.
U cenu nije uračunat porez na dodatnu vrednost.
Cena je fiksna i ne može se menjati za vreme trajanja ovog Ugovora.
Za isporučenu robu prodavac ispostavlja račun/fakturu sa pratećom dokumentacijom, koji
dostavlja Kupcu na plaćanje. ''Jat Airways''a.d zadržava pravo izmene okvirnih količina robe
po svim stavkama.
Član 3.
Kupac se obavezuje da po ispostavljenom računu/fakturi uplatu izvrši na račun Prodavca u
roku od __________dana.
Prodavac će prilikom fakturisanja zaračunavati porez na dodatu vrednost u skladu sa
pozitivnim zakonskim propisima.
Član 4.
Kvalitet proizvoda koji su predmet ovog Ugovora mora u potpunosti odgovarati traženom
kvalitetu iz tehničke specifikacije koji se dokazuje na osnovu deklaracije proizvoda i uzoraka
dostavljenim u ponudi.
Član 5.
Kupac je ovlašćen da vrši kontrolu kvaliteta isporučene robe u bilo koje vreme i bez prethodne
najave na mestu prijema, tokom i posle isporuke, sa pravom da uzorke iz bilo koje isporuke
dostavi nezavisnij specijalizovanoj instituciji radi analize.
U slučaju kada nezavisna specijalizovana ustanova utvrdi odstupanje od ugovorenog kvaliteta
proizvoda, troškovi analize padaju na teret Prodavca.
Конкурсна документација за набавку хигијенског потрошног материјала М 18/11
38-40
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010375, Факс: 2010355
Član 6.
Mesto isporuke robe iz člana 1. ovog Ugovora je FCO Kupac, Ekonomat, Industrijska zona
Jat-a, Surčin.
Član 7.
Prodavac se obavezuje da robu iz člana 1. ovog Ugovora isporučuje po potrebi najviše
___________ dana od dana prijema pismenog zahteva za isporuku.
Član 8.
Prodavac se obavezuje da robu iz člana 1. ovog Ugovora isporuči u svemu saglasno ponudi
br._______ od ____________ godine.
Član 9.
Ukoliko Kupac ustanovi nedostatke u kvalitetu i količini isporučene robe dužan je da o tome
odmah obavesti Prodavca i da ga pozove da u roku od 5 dana otkloni ove nedostatke, odnosno
isporuči robu saglasno ugovorenom kvalitetu i količini.
Kupac zadržava pravo na promenu količine robe u skladu sa realnim potrebama.
Član 10.
Prodavac se obavezuje da će istovremeno sa danom potpisivanja Ugovora dostaviti blanko solo
menicu u visini ugovorene vrednosti javne nabavke, menično ovlašćenje i karton deponovanih
potpisa.
Član 11.
Prodavac preuzima potpunu odgovornost i garanciju za svu isporučenu robu iz člana 1. ovog
Ugovora, koji mora biti po specifikaciji proizvođača. Rok važnosti proizvoda mora biti
naveden na deklaraciji.
Član 12.
Ovaj Ugovor se zaključuje na period od jedne godine i stupa na snagu danom potpisivanja od
strane ovlašćenih predstavnika obe ugovorne strane.
Конкурсна документација за набавку хигијенског потрошног материјала М 18/11
39-40
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010375, Факс: 2010355
Ugovorne strane su saglasne da se izmene ili dopune ugovora, kao i priloga ugovora mogu
vršiti isključivo u pismenoj formi, uz obostranu saglasnost ugovornih strana i potpis ovlašćenih
lica ugovornih strana.
Član 13.
Kupac i Prodavac su utvrdili obostranu mogućnost jednostranog raskida ovog Ugovora
pismenim putem, uz otkazni rok od 30 dana.
Ugovorne strane su dužne da u otkaznom roku izmire sve dospele obaveze.
Ugovor se može raskinuti sporazumnim putem.
Član 14.
Ugovorne strane su saglasne da za sve što ovim Ugovorom nije predviđeno, važe odredbe
Zakona o obligacionim odnosima.
Član 15.
Sve eventualne sporove koje nastanu u vezi ovog Ugovora, ugovorne strane će nastojati da reše
sporazumno a ukoliko to nije moguće nadležan za rešavanje spora će biti stvarno nadležan sud
u Beogradu.
Član 16.
Ovaj Ugovor je sačinjen u četiri (4) istovetna primerka, od kojih svaka ugovorna strana
zadržava po dva (2) primerka.
Prodavac
_________________
Kupac
___________________
Конкурсна документација за набавку хигијенског потрошног материјала М 18/11
40-40
Download

KONKURSNA DOKUMENTACIJA BROJ M 18/11