KONKURSNA DOKUMENTACIJA
USLUGA ODNOŠENjA MEDICINSKOG
OTPADA
MM 01/12
Beograd, avgust 2012. godine
Дирекција за јавне набавке Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд | Тел.: +381(0)2010376 | Fax: +381(0)2010355 |
Na osnovu zahteva direktora Vazduhoplovno medicinskog centra broj 290 od
31.08.2012.godine i saglasnosti izvršnog direktora ua saobraćaj broj 7675ID od
01.08.2012.godine, Akcionarsko društvo za vazdušni saobraćaj "Jat Arways" a.d
Beograd, kao Naručilac je pripremilo
KONKURSNU DOKUMENTACIJU
ZA NABAVKU USLUGE ODNOŠENjA MEDICINSKOG OTPADA
KONKURSNA DOKUMENTACIJA SADRŽI:
1. POZIV ZA DOSTAVLjANjE ZATVORENIH PISMENIH PONUDA
2. UPUTSTVO PONUĐAČIMA O DOSTAVLjANjU ZATVORENIH PISMENIH
PONUDA
3. OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE SA TEHNIČKOM SPECIFIKACIJOM
4. KRITERIJUM ZA OCENU PONUDE
5. OBRAZAC PONUDE
6. OBRAZAC IZJAVE O IZMIRENIM POREZIMA I DRUGIM JAVNIM
DAŽBINAMA
7. MODEL UGOVORA
________________________________________________________________________
Одношење медицинског отпада
Page 2 of 18
Дирекција за јавне набавке Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд | Тел.: +381(0)2010376 | Fax: +381(0)2010355 |
Akcionarsko društvo za vazdušni saobraćaj "Jat Airways" a.d. Beograd,
Bulevar umetnosti br. 16a, 11070 Novi Beograd,
upućuje
1. POZIV
za dostavljanje zatvorenih pismenih ponuda za nabavku usluge odnošenja medicinskog
otpada po partijama
1. "Jat Airways" a.d. Beograd poziva sve zainteresovane Ponuđače da dostave ponudu za
nabavku usluge odnošenja medicinskog otpada po partijama iz Vazduhoplovno
medicinskog centra "Jat Airways"- a;
2. Pravo na dostavljanje pismenih ponuda imaju sva pravna lica i preduzetnici koji
obavljaju registrovanu delatnost i koji ispunjavaju uslove iz Uputstva ponuđačima o
dostavljanju zatvorenih pismenih ponuda (u daljem tekstu: Uputstvo), koje je sastavni
deo ove konkursne dokumentacije;
3. Poziv za učešće biće upućen elektronskom poštom.
Konkursna dokumentacija biće objavljena na sajtu "Jat Airways"- a – www.jat.com
i svi zainteresovani Ponuđači mogu je preuzeti elektronskim putem;
Neposredan uvid i preuzimanje Konkursne dokumentacije, neophodne za pripremanje
ponude, zainteresovana lica mogu izvršiti, uz prethodnu najavu na telefon 011/2010377
(kontakt osoba Biljana Obradović), u prostorijama Poslovnog centra "Jat Airways" a.d.
Beograd, 11070 Novi Beograd, Bulevar umetnosti broj 16a, Direkcija za javne
nabavke, drugi sprat, kancelarija broj 3237, svakog radnog dana u vremenu od 10:0015:00 časova, do krajnjeg roka za dostavljanje ponuda;
4. Ponuda mora biti pripremljena u skladu sa ovim Pozivom, Konkursnom
dokumentacijom i Uputstvom;
Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.
Ponuda se dostavlja na adresu Naručioca neposredno ili putem pošte u zatvorenoj i
zapečaćenoj koverti sa naznakom:
"PONUDA − NE OTVARAJ", Ponuda za nabavku usluge odnošenja medicinskog
otpada po partijama, Partija broj____.
Na poleđini koverte Ponuđač naznačava svoj naziv, adresu i broj telefona.
Adresa za dostavljanje ponuda je:
• Akcionarsko društvo za vazdušni saobraćaj "Jat Airways" a.d. Beograd
• Bulevar umetnosti 16a, 11070 Novi Beograd
• Direkcija za javne nabavke (kancelarija 3237)
Ponudu koja se ne dostavi na naznačen način komisija Naručioca neće razmatrati, kao
ni ponudu koja stigne u oštećenoj ili nezapečaćenoj koverti.
________________________________________________________________________
Одношење медицинског отпада
Page 3 of 18
Дирекција за јавне набавке Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд | Тел.: +381(0)2010376 | Fax: +381(0)2010355 |
5. Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 30.08.2012.godine do 11:00 časova.
Ako je ponuda podneta po isteku roka (datuma i sata) određenog u pozivu, smatraće se
neblagovremenom. Sve neblagovremeno podnete ponude Naručilac će, po okončanju
postupka otvaranja ponuda, vratiti neotvorene Ponuđačima, sa naznakom da su podnete
neblagovremeno.
Komisija Naručioca će razmatrati samo ispravne ponude.
Neispravnu ponudu Komisija neće dalje razmatrati, već će je odbiti.
Ponuda sa varijantama nije dozvoljena.
Otvaranje ponude će biti javno i obaviće ga komisija Naručioca po isteku roka za
podnošenje ponude, odnosno dana 30.08.2012. godine u 11:30 časova, u prisustvu
Ponuđača, u prostorijama Poslovnog centra "Jat Airways" - a.
Ovlašćeni predstavnik Ponuđača je dužan da, pre početka javnog otvaranja ponude,
Komisiji za javne nabavke Naručioca, podnese overeno ovlašćenje za učešće u
postupku. Ako ga ne podnese, u postupku učestvuju kao obična javnost.
6. Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude primenom kriterijuma ekonomski
najpovoljnije ponude, uzimajući u obzir elemente kriterijuma za vrednovanje i njihov
relativni značaj (broj pondera), detaljno definisane u konkursnoj dokumentaciji.
ELEMENTI OVOG KRITERIJUMA DATI SU U SLEDEĆOJ TABELI:
Broj
1.
2.
NAZIV ELEMENTA
RELATIVNI ZNAČAJ (broj
pondera)
Najniža ponuđena cena za odnošenje
medicinskog otpada
Rok plaćanja
UKUPNO:
90
10
100 pondera
Vrednovanje i rangiranje dostavljenih ponuda izvršiće Komisija Naručioca u skladu sa
elementima kriterijuma i brojem pondera određenim za svaki od njih, kako je to
definisano u konkursnoj dokumentaciji.
7. Obaveštenje o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluge odnošenja medicinskog
otpada i dodeli Ugovora o pružanju usluga Naručilac će doneti u roku od 10 dana od
dana otvaranja ponuda, i o tome će svi Ponuđači biti obavešteni.
8. Dodatne informacije i objašnjenja u vezi sa pripremom ponude zainteresovani Ponuđači
mogu tražiti na sledeće telefone ili e-mail adrese:
"Jat Airways" a.d. Beograd, Bulevar umetnosti broj 16a, 11070 Novi Beograd
− Direkcija za javne nabavke: Biljana Obradović,
telefon: +381 11 20 10 377, e-mail: [email protected]
− Za stručna pitanja: Jasmina Petrović,
telefon: +381 11 20 10 299, e-mail: [email protected]
[email protected]_______
Одношење медицинског отпада
Page 4 of 18
Дирекција за јавне набавке Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд | Тел.: +381(0)2010376 | Fax: +381(0)2010355 |
2. UPUTSTVO
ponuđačima kako da sačine ponudu
Uputstvo Ponuđačima o dostavljanju zatvorenih pismenih ponuda za uslugu odnošenja
medicinskog otpada koji nastaje u redovnom poslovanju Vazduhoplovno medicinskog
centra Jata:
1.
Ponuđač mora ispunjavati sve uslove određene za učešće u postupku, a ponudu u
celini priprema i dostavlja u skladu sa ovim Uputstvom. U suprotnom, ponuda se
odbija.
2.
Ponuđač dostavlja jednu ponudu, u pisanom obliku, u zatvorenoj koverti tako da se
pri njenom otvaranju može proveriti da li je koverta onakva kakva je predata, i ne
može je naknadno menjati.
3.
Ponuda mora biti sastavljena na srpskom jeziku.
4.
Vrednosti u ponudi moraju biti iskazane u dinarima.
5.
Ponude s varijantama nisu dopuštene. U slučaju da Ponuđač dostavi ponudu sa
varijantama ponuda se odbija.
6.
Ponudu mogu podneti sva pravna lica i preduzetnici koji obavljaju registrovanu
delatnost, koji ispunjavaju uslove predviđene ovim Uputstvom i dostave tražene
potvrde i izjave.
7.
Obavezan uslov za učešće u postupku je da Ponuđač mora biti registrovan za
obavljanje vrste delatnosti i da podeduje važeće Rešenje o izdavanju integralne
dozvole za sakupljanje i transport opasnog otpada na teritoriji Republike Srbije.
8.
Obrazac ponude mora biti ispravno popunjen, potpisan i overen pečatom.
Ukoliko obrazac ponude nije ispravno popunjen, potpisan i overen pečatom, ponuda
će se smatrati neispravnom.
Ponuđač je obavezan da popuni sve stavke (elemente) u Obrascu ponude.
PONUĐAČ, UZ OBRAZAC PONUDE, DOSTAVLjA I:
− Izvod o registraciji privrednog subjekta za obavljanje ove vrste delatnosti,
izdat od strane Agencije za privredne registre – u neoverenoj fotokopiji;
− Rešenje o izdavanju integralne dozvole za sakupljanje i transport opasnog
otpada na teritoriji Republike Srbije doneto od strane Ministarstva životne
sredine i prostornog planiranja, a u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom
(„Službeni glasnik RS", broj 36/09) – u neoverenoj fotokopiji;
________________________________________________________________________
Одношење медицинског отпада
Page 5 of 18
Дирекција за јавне набавке Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд | Тел.: +381(0)2010376 | Fax: +381(0)2010355 |
− Sertifikat o završenoj obuci za transport medicinskog otpada izdat od strane
Ministarstva zdravlja Republike Srbije i Instituta za javno zdravlje dr. Milan
Jovanović Batut – u neoverenoj fotokopiji;
− Sertifikat o ispravnosti vozila za prevoz medicinskog materijala u drumskom
saobraćaju sa pratećim uverenjem – u neoverenoj fotokopiji;
− Spisak klijenata sa kojima ste u poslednjih godinu dana sklopili ugovor o
pružanju usluge odnošenja medicinskog otpada sa vrednostima sklopljenih
ugovora;
− Obrazac izjave da je izmirio dospele poreze i druge javne dažbine u skladu sa
propisima Republike Srbije, za period od šest meseci pre upućivanja poziva za
dostavljanje ponuda – potpisan i overen.
− Obrazac Ponude - potpisan i overen;
− Potpisan i overen Model Ugovora o pružanju usluga odnošenja medicinskog
otpada
Svi obrasci iz Konkursne dokumentacije i model Ugovora moraju biti overeni
pečatom i potpisani od strane ovlašćenog lica. Ukoliko su isti potpisani od strane lica
koje nije upisano u registar kao lice ovlašćeno za zastupanje, potrebno je dostaviti
ovlašćenje za potpisivanje uz ponudu
9.
Neblagovremeno prispele ponude biće vraćene neotvorene Ponuđačima, sa
naznakom da su podnete neblagovremeno .
10. Neprihvatljive ponude neće biti razmatrane, već odbijene.
Neblagovremena ponuda je ponuda koja je podneta ili koja je dospela u "Jat
Airways" a.d. Beograd po isteku roka (datuma i sata) određenog u pozivu.
Neprihvatljiva ponuda je ponuda koja je blagovremeno predata ali koja ne ispunjava
sve zahteve iz Uputstva (ponuda u kojoj cena nije navedena u dinarima, delimično je
popunjen Obrazac ponude, nedostaje deo dokumentacije i sl).
Komisija će konstatovati da je postupak neuspeo u slučaju da nijedno pravno lice ili
preduzetnik nije dostavio ponudu, ili ako niko od Ponuđača nije dostavio prihvatljivu
ponudu.
11. Naručilac će izvršiti ocenjivanje podnetih ponuda primenom kriterijuma ekonomski
najpovoljnije ponude, uzimajući u obzir elemente kriterijuma za vrednovanje i njihov
relativni značaj (broj pondera), detaljno definisane u konkursnoj dokumentaciji.
________________________________________________________________________
Одношење медицинског отпада
Page 6 of 18
Дирекција за јавне набавке Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд | Тел.: +381(0)2010376 | Fax: +381(0)2010355 |
ELEMENTI KRITERIJUMA DATI SU U SLEDEĆOJ TABELI:
Broj
NAZIV ELEMENTA
RELATIVNI ZNAČAJ (broj
pondera)
Najniža ponuđena cena za odnošenje
medicinskog otpada
Način i rok plaćanja
1.
2.
UKUPNO:
1.
90
10
100 pondera
Najniža ponuđena cena za odnošenje medicinskog otpada 90 pondera
•
•
•
najveći mogući broj pondera kod ovog elementa kriterijuma je 90
ponuda sa najnižom ukupnom ponuđenom cenom dobija 90 pondera
broj pondera za cenu iz ostalih ponuda izračunava se prema formuli:
najniža ukupno ponuđena cena x 90
ukupna ponuđena cena
2.
Način i rok plaćanja
•
•
•
•
10 pondera
najveći mogući broj pondera kod ovog elementa kriterijuma je 10
ponuda sa najdužim rokom plaćanja dobija 10 pondera
za avansno plaćanje broj pondera je 0
broj pondera za rok plaćanja iz ostalih ponuda izračunava se prema
formuli:
ponuđeni rok plaćanja x 10
najduži rok plaćanja
Ukoliko nakon bodovanja na osnovu kriterijuma postoje dve jednake, ispravne
ponude, Komisija će izabrati ponudu onog Ponuđača koji je ostvario najveći broj
pondera po prvom kriterijumu (ukupna ponuđena cena za odnošenje medicinskog
otpada).
12. Pismene ponude podnose se na adresu "Jat Airways" a.d., Beograd, Bulevar
umetnosti 16a, neposredno ili preporučeno poštom.
Koverta sa ponudom mora imati oznaku "PONUDA − NE OTVARAJ", Ponuda za
odnošenje medicinskog otpada, a na poleđini naziv i adresu Ponuđača.
Zainteresovani Ponuđači mogu da dostave svoje ponude, sačinjene u skladu sa
Uputstvom, najkasnije do 25.08.2012. godine do 11:00 časova, kada će se u 11:30
časova, u prostorijama "Jat Airways", Beograd, Bulevar umetnosti 16a, izvršiti
komisijsko otvaranje ponuda uz prisustvo ovlašćenih predstavnika Ponuđača.
Ovlašćeni predstavnici Ponuđača mogu prisustvovati otvaranju ponuda uz pisano
punomoćje za učešće u otvaranju ponuda, koje se dostavlja Komisiji neposredno pre
započinjanja postupka otvaranja ponuda. U slučaju da predstavnici ne dostave pisano
________________________________________________________________________
Одношење медицинског отпада
Page 7 of 18
Дирекција за јавне набавке Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд | Тел.: +381(0)2010376 | Fax: +381(0)2010355 |
punomoćje za učešće u otvaranju ponuda smatraće se da imaju status opšte javnosti
kao i sva ostala zainteresovana lica koja prisustvuju otvaranju ponuda.
"Jat Airways" će izabrati najpovoljnijeg Ponuđača za uslugu odnošenja medicinskog
otpada o čemu će poslati obaveštenje svim Ponuđačima.
13. Usluga odnošenja medicinskog otpada podrazumeva i troškove transporta iz objekta
Primaoca usluge na odredišnu adresu, kao i snabdevanje Primaoca usluge kompletno
potrebnom ambalažom predviđenom Zakonom za sakupljanje, razvrstavanje,
pakovanje i obeležavanje medicinskog otpada (kese, kontejneri, specijalne nalepnice
i sve ostalo predviđeno Zakonom i Pravilnikom o upravljanju medicinskim otpadom)
u skladu sa definisanim potrebama.
________________________________________________________________________
Одношење медицинског отпада
Page 8 of 18
Дирекција за јавне набавке Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд | Тел.: +381(0)2010376 | Fax: +381(0)2010355 |
3. OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE SA TEHNIČKOM
SPECIFIKACIJOM
Predmet nabavke je usluga odnošenja medicinskog otpada iz Vazduhoplovno medicinskog
centra – Ordinacija medicine rada "Jat Airways"a.d. Beograd koji u toku svog rada
proizvodi sledeći medicinski otpad oblikovana po sledećim partijama:
Redni
broj
1.
2.
Broj
partije
PARTIJA
I
PARTIJA
II
NAZIV PARTIJE
Količina
(kg)
Odnošenje infektivnog otpada i otpada od oštrih
predmeta
Odnošenje hemijskog, farmaceutskog i ostalog
hemijskog otpada
215
330
PARTIJA I:
− Infektivni i potencijalno infektivni otpad (gaze, zavoji kontaminirani krvlju i
telesnim tečnostima, špricevi (bez igala), krv za laboratorijske testove;
− Otpad od oštrih predmeta(igle, skalpeli..).
Količina proizvedenog medicinskog otpada na mesečnom nivou, u VMC-OMR Jata,
može biti:
− 1-5 kg medicinskog otpada mesečno ili
− 6-10 kg medicinskog otpada mesečno.
Dinamika odnošenja medicinskog otpada je jednom nedeljno u dogovoru sa šefom
laboratorije.
Nadležno lice: Ivana Mikulić, šef laboratorije VMC Jata.
PARTIJA II:
− Farmaceutski otpad(farmaceutski proizvodi odn.lekovi i kontaminirani
materijali(unutrašnja ambalaža i uređaji za njihovu primenu..);
− Hemijski otpad(opasne hemikalije kao što su kiseline, baze, rastvarači,
fotohemikalije, reagensi)
− Otpad koji sadrži teške metale(baterije ili otpad koji sadrži živu, kao što so
toplometri, manometri..)
Navedeni medicinski otpad su uglavnom lekovi, u originalnom pakovanju, kojima je
istekao rok upotrebe, a koji su pod ključem i nedostupni neovlašćenim licima.
OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE:
Ponuđač u ponudi nudi odnošenje medicinskog otpada što podrazumeva sledeće:
________________________________________________________________________
Одношење медицинског отпада
Page 9 of 18
Дирекција за јавне набавке Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд | Тел.: +381(0)2010376 | Fax: +381(0)2010355 |
−
Snabdevanje kompletno potrebnom ambalažom predviđenom Zakonom za
sakupljanje, razvrstavanje, pakovanje i obeležavanje medicinskog otpada (kese,
kontejneri, specijalne nalepnice i sve ostalo predviđeno Zakonom i Pravilnikom o
upravljanju medicinskim otpadom) u skladu sa definisanim potrebama;
− Odnošenje medicinskog otpad na odredišnu adresu jednom nedeljno iz objekta Jata i
predaja ovlašćenoj organizaciji koja ima dozvolu nadležnog organa za skladištenje i/ili
tretmam medicinskog otpada;
−
p
opunjavanje Dokumenta o kretanju opasnog otpada (jedan primerak za nadležno
lice iz VMC Jata).
Šema medicinskog otpada koji se proizvodi u svim odeljenjima VMC:
Vrsta medicinskog otpada
Otpad od oštrih predmeta
Infektivni otpad
Hemijski otpad
Farmaceutski otpad
Ostali hemijski otpad
UKUPNO:
Šifra
18 01 01
18 01 03
18 01 06
18 01 09
18 01 07
Približna
dnevna
količina(kg)
0,05
1,5
0,2
0,2
0,4
2,35
Približna
godišnja
količina(kg)
15
200
60
60
110
445
Medicinski otpad se u VMC-OMP razvrstava i obeležava u skladu sa Uputstvom za
klasifikaciju medicinskog otpada i Uputstvom za pakovanje medicinskog otpada u
ambalažu odobrenu od strane UN. Razvrstavanje, klasifikaciju i obeležavanje vrše
zaposleni u VMC-OMR u skladu sa propisanom procedurom.
Medicinski otpad razvrstan u odgovarajuću ambalažu i adekvatno obeležen odlaže se u
posebnu prostoriju za medicinski otpad, udaljenu od svih radnih procesa i koja je lako
dostupna vozilu za transport medicinskog otpada.
________________________________________________________________________
Одношење медицинског отпада
Page 10 of 18
Дирекција за јавне набавке Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд | Тел.: +381(0)2010376 | Fax: +381(0)2010355 |
4. KRITERIJUMI ZA OCENU PONUDE
Kriterijum za izbor najpovoljnijeg Ponuđača će biti ekonomski najpovoljnija ponuda,
uzimajući u obzir elemente kriterijuma za vrednovanje i njihov relativni značaj (broj
pondera), detaljno definisane u konkursnoj dokumentaciji.
ELEMENTI KRITERIJUMA DATI SU U SLEDEĆOJ TABELI:
Broj
1.
2.
NAZIV ELEMENTA
RELATIVNI ZNAČAJ (broj
pondera)
Najniža ponuđena cena za odnošenje
medicinskog otpada
Način i rok plaćanja
UKUPNO:
90
10
100
ndera
1. Najniža ponuđena cena za odnošenje medicinskog otpada 90 pondera
− najveći mogući broj pondera kod ovog elementa kriterijuma je 90
− ponuda sa najnižom ukupnom ponuđenom cenom dobija 90 pondera
− broj pondera za cenu iz ostalih ponuda izračunava se prema formuli:
najniža ukupno ponuđena cena x 90
ukupna ponuđena cena
2. Način i rok plaćanja
−
−
−
−
10 pondera
najveći mogući broj pondera kod ovog elementa kriterijuma je 10
ponuda sa najdužim rokom plaćanja dobija 10 pondera
za avansno plaćanje broj pondera je 0
broj pondera za rok plaćanja iz ostalih ponuda izračunava se prema
formuli:
ponuđeni rok plaćanja x 10
najduži rok plaćanja
Vrednovanje i rangiranje dostavljenih ponuda izvršiće Komisija Naručioca u skladu sa
elementima kriterijuma i brojem pondera određenim za svaki od njih, kako je to
definisano u konkursnoj dokumentaciji.
Ukoliko nakon bodovanja na osnovu kriterijuma postoje dve jednake, ispravne ponude,
Komisija će izabrati ponudu onog Ponuđača koji je ostvario najveći broj pondera po
kriterijumu najniže ponuđene cena za odnošenje medicinskog otpada.
________________________________________________________________________
Одношење медицинског отпада
Page 11 of 18
Дирекција за јавне набавке Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд | Тел.: +381(0)2010376 | Fax: +381(0)2010355 |
5. OBRAZAC PONUDE
PARTIJA I:
Naziv Ponuđača
Adresa
Lice ovlašćeno za potpisivanje Ugovora
Osoba za kontakt
Telefon
Telefaks
Elektronska adresa
Poslovni račun preduzeća
Matični broj preduzeća
Ponudu dajem:
(zaokružiti način davanja ponude)
a) samostalno
Redni
broj
b) sa podizvođačem
Usluga
PONUĐENA CENA po kg, bez PDV-a
Usluga odnošenja 1-5 kg
medicinskog otpada mesečno
1.
Usluga odnošenja 6-10 kg
medicinskog otpada mesečno
UKUPNA PONUĐENA CENA
BEZ PDV-a
2.
v) kao zajedničku ponudu
brojčano
slovima
brojčano
slovima
brojčano
slovima
ROK PLAĆANjA
Mesto i datum:
_____________
Ponuđač:
M.P.
________________
________________________________________________________________________
Одношење медицинског отпада
Page 12 of 18
Дирекција за јавне набавке Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд | Тел.: +381(0)2010376 | Fax: +381(0)2010355 |
PARTIJA II:
Naziv Ponuđača
Adresa
Lice ovlašćeno za potpisivanje Ugovora
Osoba za kontakt
Telefon
Telefaks
Elektronska adresa
Poslovni račun preduzeća
Matični broj preduzeća
Ponudu dajem:
(zaokružiti način davanja ponude)
a) samostalno
Redni
broj
b) sa podizvođačem
Usluga
v) kao zajedničku ponudu
PONUĐENA CENA po kg, bez PDV-a
Usluga odnošenja medicinskog
otpada PO KG
brojčano
slovima
1.
UKUPNA PONUĐENA CENA
BEZ PDV-a
2.
brojčano
slovima
ROK PLAĆANjA
Mesto i datum:
_____________
Ponuđač:
M.P.
________________
________________________________________________________________________
Одношење медицинског отпада
Page 13 of 18
Дирекција за јавне набавке Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд | Тел.: +381(0)2010376 | Fax: +381(0)2010355 |
6. OBRAZAC IZJAVE PONUĐAČA O IZMIRENIM
POREZIMA I DRUGIM JAVNIM DAŽBINAMA
I Z J A V A
PONUĆAČA O IZMIRENIM POREZIMA I JAVNIM
DAŽBINAMA
Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da smo za poslednjih
šest meseci (180 dana) od dana upućivanja poziva za dostavljanje ponuda, izmirili poreze
i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije.
Mesto i datum
__________________
PONUĐAČ
M.P.
_____________________
________________________________________________________________________
Одношење медицинског отпада
Page 14 of 18
Дирекција за јавне набавке Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд | Тел.: +381(0)2010376 | Fax: +381(0)2010355 |
7. MODEL UGOVORA O PRUŽANjU USLUGA
Zaključen dana ________________ godine, između:
1.
Akcionarsko društvo za vazdušni saobraćaj "Jat Airways" a.d. Beograd, iz
Beograda, Bulevar umetnosti 16a, koga po ovlašćenju generalnog direktora broj
_____________
od
_____________
zastupa
Izvršni
direktor_______________________ (u daljem tekstu: Primalac usluga)
PIB: 100001765
Matični broj: 07044275
Br. računa: 205-3834-32
i
2.
__________________________________________________________________
(u daljem tekstu: Pružalac usluga)
PIB:
Matični broj:
Br. računa:
UVODNE NAPOMENE
Ugovorne strane saglasno konstatuju:
− da je Primalac usluge sproveo postupak nabavke usluge odnošenja medicinskog
otpada koji nastaje u redovnom poslovanju Vazduhoplovno medicinskog centra
"Jat Airways" -a;
− da je Pružalac usluge dostavio ponudu broj _____od _______2012.godine, koja se
nalazi u prilogu ovog Ugovora i sastavni je deo Ugovora;
Član 1.
Predmet ovog Ugovora je:
− usluga odnošenja medicinskog otpada iz objekta Primaoca usluge koji nastaje u
redovnom poslovanju Vazduhoplovno medicinskog centra "Jat Airways" –a,
u svemu prema Ponudi Pružaoca usluge broj _____ od _________2012. godine, koja
čini sastavni deo ovog Ugovora.
________________________________________________________________________
Одношење медицинског отпада
Page 15 of 18
Дирекција за јавне набавке Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд | Тел.: +381(0)2010376 | Fax: +381(0)2010355 |
Član 2.
Primalac usluge se obavezuje:
− Da u svakom trenutku, za vreme trajanja ugovora, odlaže definisani medicinski
otpad u odgovarajuću ambalažu za odlaganje medicinskog otpada;
− Da pripremi i spakuje medicinski otpad u skladu sa Zakonom i omogući Pružaocu
usluge nesmetan pristup istom;
− Da, sa svoje strane, odredi osobu koja će biti odgovorna za kontakt i koordinaciju
sa ovlašćenim predstavnikom Pružaoca usluge;
− Da potpisuje prateću dokumentaciju o predaji medicinskog otpada ovlašćenom
licu Pružaoca usluge i jedan primerak zadrži za sebe;
− Da u posebnoj prostoriji drži medicinski otpad u propisno zatvorenoj i obeleženoj
ambalaži i iste jednom nedeljno preda Pružaocu usluge;
− Da potpisuje popunjen Dokument o kretanju opasnog otpada i jedan primerak
zadržava za sebe.
Član 3.
Pružalac usluga se obavezuje:
− Da medicinski otpad iz objekta Primaoca usluge odnosi jednom nedeljno i
transportuje ga do ustanova predviđenih za tretiranje istog;
− Da preuzima potpunu odgovornost za medicinski otpad, od momenta preuzimalja
istog iz objekta Primaoca usluge;
− Da Primaocu usluge obezbedi kompletnu potrebnu ambalažu predviđenu
zakonom za sakupljanje, razvrstavanje, pakovanje i obeležavanje medicinskog
otpada( kese, kontejneri, specijalne nalepnice i sve ostalo predviđeno Zakonom i
Pravilnikom o upravljanju medicinskim otpadom) u periodu trajanja Ugovora;
− Da potpisuje popunjen Dokument o kretanju opasnog otpada i jedan primerak
zadržava za sebe.
Član 4.
Dokument o kretanju opasnog otpada je prateća dokumentacija uz račun za plaćanje.
Za izvršene usluge odnošenja medicinskog otpada Pružalac usluga, jednom mesečno, od
1-5. u mesecu za prethodni mesec, ispostavlja račun koji dostavlja Primaocu usluge na
plaćanje.
Primalac usluge se obavezuje da po fakturi Pružaoca usluge uplatu izvrši na račun
Pružaoca
usluge
broj
____________________________________
kod
________________banke u roku od ____ dana od dana dostavljanja fakture za pružene
usluge.
________________________________________________________________________
Одношење медицинског отпада
Page 16 of 18
Дирекција за јавне набавке Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд | Тел.: +381(0)2010376 | Fax: +381(0)2010355 |
Član 5.
Cena predmetnih usluge utvrđena je, na mesečnom nivou, ponudom Pružaoca usluge iz
člana 1. ovog Ugovora.
U cenu iz prethodnog stava ovog člana nije uračunat porez na dodatnu vrednost.
Pružaoc usluge će prilikom fakturisanja zaračunavati porez na dodatu vrednost u skladu
sa pozitivnim zakonskim propisima, a na teret Primaoca usluge.
Član 6.
Ugovorne strane su saglasne da se ugovorena cena može korigovati, u slučaju da dođe do
promena cena ugovorenih usluga, shodno rastu troškova života u Beogradu za prethodni
period (od dana zaključenja ugovora, odnosno od poslednje promene cene), prema
objavljenim podacima Republičkog zavoda za statistiku.
Promena cena vršiće se isključivo uz pismenu saglasnost Primaoca usluge na zahtev za
promenu cena, i to u pismenoj formi putem Aneksa.
Primalac usluge je dužan da odgovor na zahtev za promenu cena iz ovog člana dostavi u
roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema zahteva iz stava 2. ovog člana Ugovora.
Ukoliko Primalac usluge ne prihvati promenu cena, ovaj Ugovor se može otkazati sa
otkaznim rokom od 30 dana od dana dostavljanja pismenog obaveštenja o otkazu.
Član 7.
Pružalac usluge se obavezuje da pri izvršenju Ugovora postupa u skladu sa pravilima
struke i pozitivnim propisima i da u vezi odnošenja medicinskog otpada izvrši sve
obaveze propisane Zakonom o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik", broj 135/04),
Zakonom o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik", broj 36/09 i 88/10) i drugim
važećim pozitivnim propisima RS.
Član 8.
Ugovorne strane su saglasne da se Ugovor zaključi na godinu dana.
Svaka Ugovorna strana može da otkaže Ugovor sa otkaznim rokom od 30 (trideset) dana
od dana dostavljanja pismenog otkaza drugoj Ugovornoj strani.
Obaveštenje o raskidu Ugovora se dostavlja u pisanoj formi sa otkaznim rokom od
30(trideset) dana od dana dostavljanja obaveštenja.
________________________________________________________________________
Одношење медицинског отпада
Page 17 of 18
Дирекција за јавне набавке Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд | Тел.: +381(0)2010376 | Fax: +381(0)2010355 |
Utroškom sredstava za uslugu odnošenja medicinskog otpada po ovom Ugovoru, a
najviše do ____________ dinara, ovaj Ugovor prestaje da važi o čemu Primalac usluge
obaveštava Pružaoca usluge.
Primalac usluga ima pravo da jednostrano raskine Ugovor u svako doba i bez otkaznog
roka, ako Pružalac usluga ne bude izvršavao obaveze na Ugovoreni način.
Član 9.
Ugovorne strane su saglasne da sva sporna pitanja u vezi sa ovim Ugovorom rešavaju
sporazumno, a ako to ne bude moguće za rešavanje spora nadležan je stvarno nadležan
sud.
Član 10.
Za sve što nije predviđeno ovim Ugovorom primenjivaće se odredbe Zakona o
obligacionim odnosima i pozitivnih propisa koji regulišu ovu materiju.
Član 11.
Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovetnih primeraka, od kojih svaka Ugovorna strana
zadržava po 2 (dva) primerka.
ZA PRODAVCA:
ZA KUPCA:
___________________
________________________
________________________________________________________________________
Одношење медицинског отпада
Page 18 of 18
Download

KONKURSNA DOKUMENTACIJA