IZVEŠTAJ O STRUČNOJ OCENI PONUDA Javna nabavka male vrednosti br. 1/2014 – štampa monografija, oblikovana po partijama. Procenjena vrednost bez PDV‐a 1380000 RSD Procenjena vrednost sa PDV‐o 1518000 RSD Konto u finansijskom planu 5230. Konkursna dokumentacija za prvu partiju štampanja monografija objavljena je 03.02.2014 na sajtu Instituta društvenih nauka i na Portalu Uprave za javne nabavke. Rok za podnošenje prijava je 11.02.2014. do 12h. Otvaranje ponuda obavljeno je 11.02.2014. u 12,15h o čemu je sačinjen zapisnik. Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke u sastavu: dr Zorica Mršević, predsednica, dr Milan Brdar, član i dr Aleksandar Bošković, član izvršili su stručnu ocenu prispelih ponuda: Ponuda Donat Graf doo, Vučka Milićevića 29, Grocka, Beograd je odbačena zato što je nepotpuna. Ponuda „Čigoja štampa “, Studentski trg 13‐16, Beograd je odbačena zato što je nepotpuna. Ponuda „Štamparije svetlost“ doo, Stanka Paunovića 208, Čačak odbačena je zato što je pristigla nakon označenog vremena. Komisija je nakon otvaranja ponuda izvršila stručnu ocenu ponuda i rangirala ponuđače prema ukupnom broju pondera ovako: Ponuđač Cena bez PDV‐
a Cena sa PDV‐
om „Službeni glasnik“, Jovana Ristića br. 1, Beograd 320300 352330 Broj pondera po osnovu cene 70 Kvalitet štampe 10 Kvalitet višebojne štampe 10 Poštovanje rokova Ukupno 10 100 „Colorgrafx“ doo, Dragana Jeftića bb, Novi Beograd Newpress, Smederevo Propaganda Jovanović, Svetozara Markovića 26a, Beograd Birograf comp doo, Atanasija Pulje 22, Zemun Neografia štamparija doo, Bački Petrovac, u stečaju Planeta print doo, Vinogradski venac 9/10, Beograd JP „Pošta Srbije“, Takovska 2, Beograd 322310 354541 69.6 9 9 10 97.6 354105 389513 63.3 10 10 10 93.3 358800 394680 62.5 8 10 Dostavljene dve reference 9 89.5 412961 495553.20 54.3 10 10 10 84.3 413000 495600 54,3 9 9 9 81,3 446000 496600 50.3 9 9 10 78.3 446400 535680 50.2 9 10 10 79.2 Komisija predlaže da se ugovor o izvršenju posla zaključi sa JP „Službeni glasnik“, Jovana Ristića br. 1, Beograd. Članovi komisije: Dr Zorica Mršević Dr Milan Brdar Dr Aleksandar Bošković 
Download

Izveštaj o strucnoj oceni ponuda