KLINIKA ZA STOMATOLOGIJU NIŠ
Bulevar dr Zorana Đinđića 52
18000 Niš, Srbija
Tel./Centrala 018 4226-216
4222-403
Tel./Fax
018 453-6736
e-mail: [email protected]
CLINIC OF STOMATOLOGY NIS
Bulevar dr Zorana Đinđića 52
18000 Niš, Serbia
Tel./Centrala +381 18 4226-216
4222-403
Tel./Fax.+381 18 453-6736
e-mail: [email protected]
KLINIKA ZA STOMATOLOGIJU NIŠ
ul. Bulevar dr Zorana Đinđića 52
Niš 18000
del.br.40/44
30.01.2014.godine
Na osnovu člana 105. Stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br.
124/2012) , Komisija za javnu nabavku u postupku male vrednosti 1/2014, za nabavku
dobara, a na osnovu zapisnika br. 40/31 od 27.01.2014. o sprovedenom postupku, i uvida u
sadržaj ponude, sačinila je
IZVEŠTAJ O STRUČNOJ OCENI PONUDA
1.Predmet javne nabavke male vrednosti 01/2014 u postupku male vrednosti po partijama
za nabavku:
partija 1.Kancelarijskog materijala -30192000,
partija 2.Štampanog materijala 30192000,
partija 3.Higijenskog papira i sredstava za čišćenje 3360000, 398316000 i materijala i
partija 4.Rezervnih delova za održavanje zgrade 39831600, 39370000 i 34913000, za potrebe
Klinike za stomatologiju Niš po upućenom pozivu br. 40-3/2014 i izmene i dopune konkursne
dokumentacije sa obaveštenjem o produženju roka od 17.01.2014.godine.
3. Procenjena vrednost javne nabavke je 1.668.000,00 dinara.
4. Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija bili su dostupni svim
zainteresovanim ponuđačima na portalu Uprave za javne nabavke i sajtu Klinike, www.kzsnis.rs,
a poslati su putem pošte na adrese 13 potencijalnih ponuđača.
Nema podataka o tome ko je sve preuzeo konkursnu dokumentaciju sa Portala UJP i sajta
Klinike.
Do krajnjeg roka 27.01.2014.godine do 12,00 sati pristigle su ponude sledećih ponuđača :
1. (40/19 21.01.2014.) D.M. GRAFIK –G Han , Senče
2. (40/20 20.01.2014.) NOVA GROSIS DOO Niš
3. (40/21 21.01.2014.) MONUMENT INŽINJERING DOO Niš
4. (40/24 21.01.2014.) AMFORA DOO DOO Beograd
5. (40/26 21.01.2014.) ATLANTIS DOO Niš
6. (40/27 21.01.2014.) FAKTOR DOO Niš
7. (40/28 21.01.2014.) TRADEROMET DOO Niš
8. (40/29 21.01.2014.) PD BROKER DOO Niš
9. (40/30 21.01.2014.) NATALI DROGERIJA TR Niš
Postupku otvaranja ponuda prisutvovali su predstavnici ponuđača: Atantis doo, Faktor doo,
Natali Drogerija TR, Trade Prom doo i Broker doo.
Neblagovremenih ponuda nije bilo.
Rangiranje ponuda sprovodi Komisija u sastavu
1. Prof. dr Ljiljana Kesić, predsednik,
2. Zoran Paunović, član,
3. Milošević Borivoje, zamenik člana
4. Snežana Grozdanović, član
Po službenoj dužnosti Vida Vilić, dipl.pravnik
za ocenjivanje ponude za javnu nabavku 1/2014
Elementi kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude Maksimalan broj pondera
1. Ponuđena cena- 80
2. Broj i kvalitet angažovanih kadrova 20
Ukupno 100
KRITERIJUMI
1. CENA 80
Cena predstavlja ukupnu, konačnu, vrednost partije.
Dodela bodova po ovom kriterijumu vrši se na sledeći način:
- ponuđač sa najniže ponuđenom vrednošću partije dobija maksimalan broj bodova (80)
- dodela bodova ostalim ponuđačima vrši se primenom formule:
najniže ponuđena vrednost partije x 80
vrednost partije bodovnog ponuđača
2. BROJ I KVALITET ANGAŽOVANIH KADROVA 20
Broj i kvalitet angažovanih kadrova predstavlja broj zaposlenih.
Dokazuju se kopijama M-1 obrasca uz prilog Br.10 .
Dodelu bodova po ovom kriterijumu vrši se na sledeći način:
- Do 3 zaposlena 5 pondera
- Do 5 zaposlenih 10 pondera
- Do 7 zaposlenih 15 pondera
- Preko 7 zaposlenih 20 pondera
PARTIJA BR. 1 : KANCELARIJSKI MATERIJAL:
Blagovremeno, do navedenog roka, za partiju 1. Kancelarijski materijal pristigle su ponude
40/27 Faktor doo, 40/24 Amfora doo, 40/29 Broker doo, 40/28 Trejd Prom doo, 40/26 Atlantis
doo.
Tokom otvaranja ponuda i pregledavanja konkursne dokumentacije u prisustvu ovlašćenih
predstavnika ponuđača, Komisija je konstatovala da podaci iz ponude doo Atlantis o
ukupnom broju zapošljenih radnika nisu verodostojno iskazani, te se ovaj element
kriterijuma Ponudjača doo Atlantis Niš ne može rangirati. Neadekvatno dostavljeni dokazi
čine bitan nedostatak koji onemogućava upoređivanje sadržine ponude sa drugim ponudama
u postupku rangiranja. Zbog bitnih nedostataka ponuda se odbija kao neprihvatljiva.
Ponuda doo Amfora br. 40/24, ne sadrži relevantne podatke o iskazanom broju zaposlenih
(18) te se kao takav ovaj element ponude ne može rangirati. Bitan nedostatak kompletnosti
i ispravnosti ponude sprečava adekvatno sagledavanje sadržine ponude i mogućnost
upoređivanja ponude u postupku rangiranja.
Ponuda se odbija kao neprihvatljiva.
Ponuđač
Ponuđena cena
Uk.broj kadrova
FAKTRO DOO Niš
173.516,60
69,03
149.735,50
80
167.626,40
71,46
8
Ul. Šumadijska br. 44
TRADEPROMET DOO
Niš, ul. Knjaževačka 71
P.D. BROKER DOO
Niš, ul.Ktitor br. 23
ukupno
20
89,03
5
85
20
91.46
2
8
Zbirom elemenata kriterijuma za izbor ekonomski najpovoljnije ponude ponuda br. 40/27
FAKTRO DOO Niš ima ukupno 89.03 pondera.
Zbirom elemenata kriterijuma za izbor ekonomski najpovoljnije ponude ponuda br. 40/28
TRADEPROMET DOO Niš, ima ukupno 85 pondera.
Zbirom elemenata kriterijuma za izbor ekonomski najpovoljnije ponude ponuda br. 40/29
P.D. BROKER DOO Niš, ima ukupno 85 pondera.
Nakon izvršenog rangiranja prispelih ponuda, Komisija je zaključila da je
najpovoljnija ponuda br. 40/29, ponuđača P.D. Broker doo, Niš ul. Ktitor br. 23.
Ponuđena vrednost po zahtevanoj specifikaciji je 167.626,40 din. Ukupan broj zaposlenih u
doo Broker je 8; ponuda je podneta samostalno sa rokom važnosti 60 dana. Ponuđen je rok
isporuke od jednog dana i odloženo plaćanje u roku od 15 dana.
Ponuda je prihvatljiva i ispunjava zahteve naručioca .
Iz izloženog Komisija predlaže da se ugovor za nabavku dobara po partiji br. 1
Kancelarijski materijal dodeli najpovoljnijem ponuđaču PD Broker Niš, ul. Ktitor br. 23,
mb.07606575, pib. 1006154356, tekući račun br. 160-8222-48, koji je na osnovu specifikacije
ponudio sve stavke koje ispunjavaju zaheve naručioca i čija vrednost ponude ne prelazi
procenjenu vrednost javne nabavke.
PD Broker Niš je ponudio isporuku dobara u roku od jednog dana od narudžbine, odloženo
plaćanje od 15 dana sa 8 izvršioca i vrednosti ugovora od 167.626,68 dinara, što ukupno sa
pdv-om iznosi 201.151,68 dinara.
PARTIJA BR. 2 : ŠTAMPANI MATERIJAL:
Blagovremeno do navedenog roka za navedenu partiju pristigle su ponude: 40/28
Tradepromet doo, 40/26 Atlantis doo 40/19 i D.M. GRAFIK – G.Han, Senče.
Tokom otvaranja ponuda i pregledavanja konkursne dokumentacije u prisustvu ovlašćenih
predstavnika ponuđača, Komisija je konstatovala da podaci iz ponude doo Atlantis o
ukupnom broju zapošljenih radnika nisu verodostojno iskazani, te se ovaj element
kriterijuma ponuđača doo Atlantis Niš ne može rangirati.
Ponuda br. 40/19 ponuđača D.M. Grafik - GHan Senče, ne sadrži zahtevanu dokumentaciju
po postavljenom kriterijumu. Budući da se ispravnost sadržine ponuda zbog bitnih
nedostataka ne može utvrditi, niti uporediti sa drugim ponudama, ponuda br. 40/19 se neće
uzimati u razmatranje. Ponuda se odbija kao neprihvatljiva .
Po ponudi br. 40/28 ponuđača Tradepromet doo Niš, ul. Knjaževačka br. 71
ponuđene su sve zahtevane stavke iz specifikacije. Ponuda sadrži dokaze o ispunjenosti
obaveznih uslova za učešće kao i kriterijumom nabavke zahtevane dokaze. Doo Tradeprom
upošljava dva radnika za koje su priloženi validni dokazi o utvrđivanju radnog statusa.
Vrednost ponuđene ponude je 160.891,00 din. što sa uračunatim pdv-om čini ukupan iznos
od 193.069,20 dinara. Ponuda je podneta samostalno, a važenje ponude je 61 dan. Ponuđena
je isporuka u roku od jednog dana sa odloženim plaćanjem od 45 dana.
Ponuda je prihvatljiva i ne prelazi procenjenu vrednost javne nabavke.
Nakon izvršenog pregledavanja, ocenjivanja i odbijanja neprihvatljivih ponuda,
Komisija je utvrdila da je prihvatljiva i najpovoljnija ponuda br. 40/28, ponuđača DOO
Tradeprom Niš, ul. Knjaževačka br.71.
Ponuđena vrednost po zahtevanoj specifikaciji je 160.891,00 din.; ponuda je podneta
samostalno sa rokom važnosti - 61 dan . Ponuđen je rok isporuke od jednog dana i odloženo
plaćanje u roku od 45 dana. Doo Tradeprom upošljava dva radnika .
Ponuda je prihvatljiva i ispunjava zahteve naručioca.
Iz izloženog Komisija pedlaže da se ugovor za nabavku dobara po partiji br. 2
Štampani materijal dodeli najpovoljnijem ponuđaču DOO Tradepromet Niš, ul. Knjaževačka
br. 71 , mb.07386486, pib. 100339216, tekući račun br. 105-1858-81. Ponuđeni proizvodi
ispunjavaju sve zahteve tehničke specifikacije, ponuda je potpuna i kompletna, ukupan
iznos partije ne prelazi procenjenu vednost nabavke.
DOO Tradepromet je ponudio isporuku dobara u roku od jednog dana od narudžbine,
odloženo plaćanje od 45 dana sa 2 izvršioca, i za vrednost ugovora od 160.891,00 dinara,
što ukupno sa pdv-om iznosi 193.069,20 dinara.
PARTIJA BR. 3 : HIGIJENSKI PAPIR I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE
Za navedenu partiju pristigle su ponude: 40/20 Doo Nova Grosis Niš i 40/30 Natali Drogerija
TR Niš.
Vrednost ponude doo Nova Grosis je 835.066,00dinara, ponuda je podneta samostalno,
važnost je 65 dana. Sa šest izvršioca ponuđena je isporuka robe u toku jednog dana sa
odloženim plaćanjem od 45 dana.
Vrednost ponude TR Natali Drogerija je 649.995,00dinara, ponuda je podneta samostalno,
važnost je 63 dana od dana otvaranja ponude. Sa osam izvršioca ponuđena je isporuka robe
u toku jednog dana sa odloženim plaćanjem od 45 dana.
Nakon pregledavanja i ocenjivanja priloženih ponuda , Komisija je sačinila rang listu :
Ponuđena cena
Ponuđač
Nova Grosis doo Niš, Ul. Nosioci 835.066,00
Karađorđeve zvezde br.21
62.27
Natali Drogerija TR Niš, ul. Blagoja 649.995,00
Parovića br. 4/12
80
Uk.broj kadrova
ukupno
6
15
77.27
20
100
8
Zbirom elemenata kriterijuma za izbor ekonomski najpovoljnije ponude, ponuda br. 40/20
NOVA GROSIS Niš ima ukupno 77.27 pondera.
Zbirom elemenata kriterijuma za izbor ekonomski najpovoljnije ponude, ponuda br. 40/30
TR NATALI DROGERIJA Niš, ima ukupno 100 pondera.
Nakon izvršenog rangiranja prispelih ponuda, Komisija je zaključila da je najpovoljnija
ponuda br. 40/30, ponudjača TR Natali Drogerija Niš, ul.Blagoja Parovića br. 4/12.
Ponudjena vrednost po zahtevanoj specifikaciji je 649.995, din. Ukupan broj zaposlenih u TR
Natali Drogerija je 8; ponuda je podneta samostalno sa rokom važnosti 63 dana od dana
otvaranja. Ponudjen je rok isporuke od jednog dana i odloženo plaćanje u roku od 45 dana.
Ponuda je prihvatljiva i ispunjava zahteve naručioca.
Iz izloženog Komisija pedlaže da se ugovor za nabavku dobara po partiji br. 3
Higijenski papir i sredstva za čišćenje dodeli najpovoljnijim ponuđaču - Natali Drogerija
TR Niš, ul. Blagoja Parovića 4/12, mb.60430306, pib. 104696754, tekući račun br. 15017929-89, koji je na osnovu specifikacije ponudio sve stavke koje ispunjavaju zahteve
naručioca i čija vrednost ponude ne prelazi procenjenu vrednost javne nabavke.
TR Natali Drogerija je ponudila isporuku dobara u roku od jednog dana od narudžbine, sa
odloženim plaćanjem od 45 dana, sa 8 izvršioca i vrednošću ugovora od 649.995,00 dinara,
što ukupno sa pdv-om iznosi 779.994,00 dinara.
PARTIJA BR. 4 : MATERIJAL I REZERVNI DELOVI ZA ODRŽAVANJE ZGRADE
Za navedenu partiju, blagovremeno do navedenog roka pristigla je samo jedna ponuda br.
40/21 od 21.01.2014.godine, ponuđača Monument Inžinjering doo Niš, Dušanov Bazar –
kupola, II sprat, lokal 204, mbr. 06227414, pib: 100619824 i žiro račun br. 165-18966-86.
Vrednost pristigle samostalne ponude čija je važnost 60 dana iznosi 103.350,00 dinara, uz rok
isporuke od 5 dana i odloženo plaćanje od 10 dana. Doo Monument Inžinjering ima 16
upošljenih.
Ponuđeni proizvodi ispunjavaju sve zahteve tehničke specifikacije, ponuda je potpuna i
kompletna, ukupan iznos partije ne prelazi procenjenu vrednost nabavke.
Na osnovu izloženog, Komisija predlaže da se ugovor za predmetnu nabavku –
materijal i rezervni delovi za održavanje zgrade dodeli jedinoj pirstigloj i prihvatljivoj
ponudi doo Monument Inžinjering, Dušanov Bazar kupola, II sprat, lokal 204, mbr. 06227414,
pib: 100619824 i žiro račun br. 165-18966-86.
KOMISIJA
__________________________
________________________
__________________________
________________________
__________________________
Download

izvestaj komisije - Klinika za stomatologiju Niš