ISLAMSKA ZAJEDNICA U BiH UNIVERZITET U
ZENICI ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U
ZENICI STUDENTSKA SLUŽBA
UPUTSTVO ZA STUDENTE
Zenica, oktobar 2013.
Dragi studenti,
s ciljem unapređenja naše saradnje, počeli smo s primjenom
studentskog informacionog sistema i time kvalitet naših usluga
podigli na znatno viši nivo.
Ovo uputstvo sadrži informacije koje će vam pomoći u korištenju
informacionog sistema i koje će učiniti efikasnijom komunikaciju
sa Studentskom službom.
Detaljne informacije dostupne su i na internet stranici Fakulteta
www//ipf.unze.ba u dijelu koji se odnosi na: Statut Univerziteta i
Pravila Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici.
2
OSNOVNE INFORMACIJE
Studij na Islamskom pedagoškom fakultetu organizuje se u tri ciklusa:
• studij prvog ciklusa (dodiplomski studij), koji se vrednuje s najmanje 180,
odnosno 240 ECTS bodova;
• studij drugog ciklusa (postdiplomski magistarski studij ili skraćeno master
studij), koji se vrednuje sa 60, odnosno 120 ECTS bodova; te
• studij trećeg ciklusa (postdiplomski doktorski studij ili skraćeno doktorski
studij), koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova.
Na Fakultetu postoje četiri odsjeka:
• Odsjek za islamsku vjeronauku,
• Odsjek za socijalnu pedagogiju,
• Odsjek za predškolski odgoj i obrazovanje i
• Odsjek za arapski jezik i književnost.
Organizacija akademske godine
Akademska godina počinje 1. oktobra i traje do 30. septembra naredne godine.
Nastava u zimskom semestru počinje prvog ponedjeljka u oktobru i traje
petnaest sedmica.
Nakon završetka nastave u zimskom semestru, slijedi ovjera semestra, koja traje
dvije sedmice.
Pauza između zimskog i ljetnog semestra traje četiri sedmice.
Nastava u ljetnom semestru počinje trećeg ponedjeljka u februaru i traje
petnaest sedmica, a ovjera semestra traje dvije sedmice nakon završetka nastave
u ovom semestru.
Student upisan na dodiplomski studij može imati status:
• redovnog studenta koji se finansira iz budžeta,
• redovnog studenta koji se samostalno finansira,
• vanrednog studenta, koji se samostalno finansira,
• studenta apsolventa i
• studenta imatrikulanta.
Ispiti se organizuju u:
• januarsko-februarskom sa popravnim rokom i
• junsko-julskom sa popravnim rokom.
3
Za svaki ispitni rok organizuju se dva ispitna termina, s najmanjim razmakom
od petnaest dana između dva termina za svaki predmet.
4
Uvjerenja koja izdaje Studentska služba su:
• statusno uvjerenje,
• uvjerenje o položenim ispitima i
• uvjerenje o diplomiranju.
Zahtjev za izdavanje uvjerenja student podnosi preko korisničkog ISSS računa a
traženo uvjerenje može preuzeti na šalteru Studentske službe u roku od 24 sata
od momenta podnošenja zahtjeva.
1. UPIS STUDENATA - REGULISANJE STUDENTSKOG STATUSA 1.1.
Upis u I semestar
Upis u I semestar vrši se najkasnije do 30. septembra tekuće godine, uz slijedeće
obrasce:
• upisni list (žuti list),
• semestralni list (zeleni list),
• statistički obrazac ŠV-20, dva primjerka (roza list),
• upisnica - INDEX,
• dvije fotografije veličine 60 x 40 mm,
• ljekarsko uvjerenje,
• izjavu o prihvatanju kodeksa ponašanja za vrijeme studija na Fakultetu,
• dokaz o uplati upisnine za prvi semestar,
• dokaz o uplati članarine za biblioteku za akademsku godinu,
• dokaz o uplati za Nastavni plan i program,
• dokaz o uplati za upisni materijal i index i
• dokaz o uplati za korisnički račun.
Studentice na Odsjeku za islamsku vjeronauku na fotografijama trebaju biti pod
hidžabom, dok studentice na Odsjeku za socijalnu pedagogiju, na Odsjeku za
predškolski odgoj i obrazovanje i na Odsjeku za arapski jezik i književnost na
fotografijama trebaju zadovoljiti kodeks islamskog odijevanja.
Upis studenata u I semestar, vrši se u skladu sa odlukom nadležnog organa
Fakulteta o prijemu studenata (upis na redovan, odnosno vanredan studij), o
čemu se zainteresovani obavještavaju putem oglasne table i internet stranice
Fakulteta.
Obavljanje poslova oko upisa vrši se pojedinačno svakog radnog dana na šalteru
Studentske službe Fakulteta.
Svi se navedeni obrasci kupuju u Studentskoj službi Fakulteta.
5
Za prvi upis semestra na redovnom studiju od plaćanja su oslobođeni studenti
članovi porodica šehida, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca, na
osnovu dokaza nadležnog organa o pripadnosti navedenim kategorijama, u
skladu sa Zakonom o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica i
Uredbom Vlade Zeničko-dobojskog kantona.
Studenti korisnici navedene povlastice Studentskoj službi Fakulteta dostavljaju
slijedeću dokumentaciju:
• dokaz nadležnog organa o pripadnosti navedenoj kategoriji,
• kućnu listu,
• dokaz o visini mjesečnih primanja i statusu svih članova porodice koji se
nalaze na kućnoj listi i
• kopiju lične karte.
1. 2. Upis studenata u više semestre
Upis u naredni semestar vrši se u terminu koji oglasi Studentska služba
najkasnije do 01. oktobra tekuće godine u zimski semestar, a upis u ljetni
semestar nakon završenog januarskog ispitnog roka (pratiti obavijesti
Studentske službe).
Upis izvršiti uz slijedeće obrasce:
• semestralni list (zeleni list),
• statistički obrazac ŠV-20, 2 primjerka (roza list),
• dokaz o uplati upisnine za semestar,
• dokaz o uplati članarine za biblioteku za akademsku godinu i
• dokaz o uplati za korisnički račun.
Svi se navedeni obrasci kupuju u Studentskoj službi Fakulteta. Trebaju biti
ispravno, uredno i čitko popunjeni.
Student u narednu godinu može prenijeti dva ispita.
Za prvi upis semestra na redovnom studiju od plaćanja su oslobođeni studenti
članovi porodica šehida, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca, na
osnovu dokaza nadležnog organa o pripadnosti navedenim kategorijama, u
skladu sa Zakonom o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica i
Uredbom Vlade Zeničko-dobojskog kantona.
Uredba se odnosi samo na studente sa područja Zeničko-dobojskog kantona.
Studenti korisnici navedene povlastice Studentskoj službi Fakulteta dostavljaju
slijedeću dokumentaciju:
• dokaz nadležnog organa o pripadnosti navedenoj kategoriji,
• kućnu listu,
6
• dokaz o visini mjesečnih primanja i statusu svih članova porodice koji se
nalaze na kućnoj listi i
• kopiju lične karte.
7
1. 3. Ponovni upis semestra
Student koji ne ispuni uslov za upis u naredni semestar studija obnavlja upis
posljednjeg upisanog semestra, kako bi mogao pristupiti polaganju ispita u
narednom ispitnom roku.
1. 4. Apsolventski semestar
Ako student koji je upisao posljednji semestar i odslušao predmete na ovom
semestru do 30. septembra tekuće akademske godine ne položi sve ispite, ima
pravo na apsolventski staž u trajanju od 12 mjeseci. Za vrijeme trajanja
apsolventskog staža može koristiti sve povlastice koje koriste i redovni studenti.
1. 5. Status nakon završenog apsolventskog staža
Ukoliko student ne diplomira u roku, nakon isteka apsolventskog staža,
preostale obaveze izvršava kao student koji obnavlja zadnju godinu studija.
1. 6. Mirovanje statusa studenta
Prava i obaveze studenta miruju dok je na porodiljskom odsustvu ili tokom
trajanja bolesti zbog koje nije mogao pohađati nastavu i polagati ispite, a što
utvrđuje dekan na osnovu prethodno pribavljenog mišljenja nadležne
zdravstvene ustanove.
Student na Studentsku službu Fakulteta podnosi zahtjev za mirovanje statusa
studenta, sa potrebnom dokumentacijom i indexom.
Studentu se, rješenjem dekana, na njegov zahtjev, zbog razloga iz prethodnog
stava i iz drugih opravdanih razloga, koje je dužan dokumentovati, može
odobriti da mu prava i obaveze miruju određeno vrijeme, a najduže u trajanju od
jedne akademske godine, o čemu se u index unosi odgovarajuća zabilješka.
Protiv rješenja iz prethodnog stava student može izjaviti prigovor NNV-u
Fakulteta, u roku od petnaest dana od dana njegovog prijema.
8
1. 7. Promjena statusa
Promjenu statusa iz redovnog samofinansirajućeg u redovan može steći student
(u narednoj akademskoj godini) koji je na osnovu položenih ispita ostvario 60
ECTS bodova, odnosno u redovnim rokovima položio ispite iz svih nastavnih
predmeta te godine studija i ostvario prosječnu ocjenu najmanje 8.
Odluku o promjeni statusa donosi NNV Fakulteta.
Uz pismeni zahtjev student je obavezan u Studentsku službu priložiti i kopiju
indexa sa prosječnom ocjenom.
1. 8. Ponovno sticanje statusa studenta
Student kojem je uslijed neupisivanja naredne godine studija, odnosno
propuštanja obnove upisa u istu godinu studija u propisanom roku, a da mu
pritom ne miruju prava i obaveze u skladu sa zakonom, prestao status studenta,
može ponovno steći status studenta pod slijedećim uslovima:
• ukoliko Fakultet ima prostorne, kadrovske i druge uslove za omogućavanje
nastavka studija,
• ukoliko student preuzme obavezu polaganja ispita i izvršavanja drugih
obaveza utvrđenih nastavnim programom koji je u primjeni u vrijeme ponovnog
sticanja statusa studenta.
Pravo na ponovno sticanje statusa studenta, u smislu prethodnog stava, student
može koristiti samo jednom u toku studija.
U odluci o odobravanju ponovnog sticanja statusa studenta, koju donosi dekan,
utvrđuju se obaveze studenta o nastavku studija.
Ukoliko je status redovnog studenta prestao ispisom sa Fakulteta, ne može se
odobriti ponovno sticanje statusa studenta.
1. 9. Ispis studenta na lični zahtjev
Potrebna dokumentacija:
• index,
• pismeni zahtjev za ispis sa Fakulteta i
• dokaz o uplati na ime ispisa sa Fakulteta.
2. OVJERA SEMESTRA
Nakon završenih predavanja, vježbi i drugih oblika nastave, student dobija
potpis u index za sve predmete, nakon čega predaje index na Studentsku službu
radi ovjere semestra.
Termin ovjere semestra oglašava Studentska služba na internet stranici
Fakulteta, studentskom informacionom sistemu (ISSS) i na oglasnoj tabli
Fakulteta.
Student koji ima status redovan i redovan samofinansirajući obavezan je ovjeriti
semestar.
9
U opravdanom slučaju, na molbu studenta, dekan Fakulteta može ovjeriti
semestar ukoliko u indexu nedostaje potpis iz jednog predmeta.
U slučaju iz prethodnog stava, student ne može polagati ispit iz predmeta za koji
nije dobio potpis predmetnog nastavnika, sve dok naknadno ne dobije potpis za
taj predmet.
3. PRIJAVA ISPITA
3. 1. Uslovi za prijavu ispita
Prije izlaska na ispit student treba ispuniti slijedeće uslove:
• izvršiti obaveze predviđen Nastavnim planom i programom,
• regulisati status,
• regulisati sve finansijske obaveze prema Fakultetu i
• ovjeriti semestar (redovni i redovni samofinansirajući studenti).
3. 2. Studentski informacioni sistem (ISSS) - korisničko uputstvo
Pristupiti aplikaciji preko adrese: www//isss.unze.ba
Na početni dio ekrana u posebno predviđen prostor pažljivo ukucati korisničko
ime i šifru, zatim kliknuti na riječ prijavi.
Na desnoj strani ekrana nalazi se izbornik sa slijedećim grupacijama:
• moje informacije,
• studij,
• ispiti i
• lično.
Klikom na grupaciju moje informacije izlistaju se opcije lični podaci i
uvjerenja.
Otvaranjem opcije lični podaci može se provjeriti status i semestar u tekućoj
akademskoj godini. Uočenu grešku treba prijaviti Studentskoj službi.
Uvjerenja
Klikom na polje podnošenje zahtjeva student bira vrstu uvjerenja koje traži.
Klikom na opciju podnesi završen je proces podnošenja zahtjeva.
Odabirom grupacije studij pruža se mogućnost odabira izbornog predmeta i
stranog jezika.
Klikom na izborni predmet otvara se stranica sa ponuđenim izbornim
predmetima i stranim jezicima, a klikom na kućicu ispred naziva izbornog
predmeta i naziva stranog jezika bira se predmet.
Klikom na riječ potvrditi pokazat će se spisak predmeta koje je student odabrao.
10
U grupaciji ispiti izlistaju se opcije:
• položeni ispiti,
• ispitni rokovi,
• prijava ispita i
• odjava ispita.
Klikom na položeni ispiti otvara se stranica sa spiskom položenih ispita.
Uočenu grešku prijaviti Studentskoj službi.
Klikom na ispitni rokovi otvara se stranica na kojoj je terminski plan ispita.
Status prijave za ispit može imati nekoliko kategorija:
• status otvoren, student može samo vidjeti datum ispita,
• status otvoren za prijavu, student može prijaviti ispit,
• status zatvoren za prijavu, sestudent ne može vidjeti niti prijaviti ispit i
• status ocijenjen student može vidjeti ocjenu nakon završenog ispita.
Sekcija prijava ispita služi studentu za prijavljivanje ispita.
Osamnaest dana prije početka ispita student na svom korisničkom računu može
vidjeti ispit u statusu otvoren za prijavu.
Klikom na riječ prijavi ispit je prijavljen.
Tri (3) dana prije ispita program automatski mijenja status otvoren za prijavu u
status zatvoren za prijavu i student više nema mogućnosti niti da vidi niti da
prijavi ispit.
Klikom na prijavljeni ispiti otvara se stranica na kojoj student tri dana prije
termina ispita može vidjeti sve prijavljene ispite.
Ukoliko student ispit polaže četiri i više puta (komisijsko polaganje ispita)
potrebno je da se javi u Studentsku službu Fakulteta.
Sekcija odjava ispita - Ukoliko student želi odjaviti ispit koji je prethodno
prijavljen, potrebno je u koloni prijavljenih ispita kliknuti na opciju odjavi.
Time je odjavljivanje ispita završeno.
Svoje korisničke račune studenti preuzimaju na šalteru Studentske službe.
3. 3. Prigovor na ocjenu
Student koji smatra da nije objektivno ocijenjen, ili želi poništiti ispit, ima
pravo, u roku od 48 sati od dana saopćenja ocjene, podnijeti dekanu Fakulteta
obrazloženi pisani zahtjev za ponovnu provjeru znanja.
11
Ako dekan utvrdi da je zahtjev studenta iz prethodnog stava opravdan, donijet
će rješenje, u roku od 48 sati, a ponovni ispit se organizuje u roku od pet dana,
od dana donošenja rješenja.
Ukoliko se ispit polaže pred komisijom, jedan od članova komisije je predmetni
nastavnik koji je ispitivao studenta i on ne može biti predsjednik komisije, a
ostala dva člana su nastavnici iz uže naučne oblasti.
Prosječna ocjena svih članova komisije smatra se konačnom.
4. DIPLOMSKI RAD
Student koji je izvršio sve obaveze utvrđene Nastavnim planom i programom,
nakon ovjerenog zadnjeg semestra studija i položenih svih ispita, brani
diplomski rad, odnosno polaže završni ispit za studijske odsjeke na kojima je
obavezan, a u skladu sa studijskim programom i općim aktima.
4.1. Procedura prijave izrade i odbrane diplomskog / završnog rada
Do kraja zimskog semestra završne godine studija student sa mentorom
dogovara temu diplomskog / završnog rada.
Potpisanu prijavu mentora sa prijavom prijedloga teme student predaje u
Studentsku službu, koja prijave evidentira i proslijeđuje NNV-u na prihvatanje
teme.
Nakon što NNV prihvati temu rada, student je dužan da u roku od jedne godine
odbrani rad.
Nakon što je prijavljen predmet iz kojeg piše rad, student ga više ne može
mijenjati.
U toku izrade rada mentor prati studenta, pomaže mu savjetima i upućuje na
odgovarajuću literaturu. Student dostavlja mentoru koncept rada na uvid, i
dužan je postupiti prema uputama i primjedbama mentora. Nakon što mentor
prihvati konačnu verziju rada, student predaje u Studentsku službu tri primjerka
u spiralnom uvezu.
Studentska služba na svaki primjerak završnog rada i u index evidentira podatke
o završnom radu (stavlja odgovarajući pečat). Nakon odbrane završnog rada
mentor u index upisuje ocjenu završnog rada, a Studentska služba kandidatu
izdaje uvjerenje o diplomiranju.
Ocjena završnog rada ne ulazi u prosjek ocjena.
Ukoliko student radi diplomski rad, nakon što dostavi tri radne verzije konačnog
rada, mentor predlaže komisiju za ocjenu i odbranu diplomskog rada, koja se
sastoji od tri člana.
12
Nakon što NNV imenuje Komisiju za ocjenu i odbranu diplomskog rada,
Studentska služba dostavlja svakom članu komisije po jedan primjerak rada.
Nakon što članovi komisije pregledaju rad, student je dužan postupiti prema
uputama i primjedbama komisije.
Kada Komisija prihvati konačnu verziju rada, student predaje na Studentsku
službu četiri primjerka u tvrdom povezu.
Sekretar ispitne komisije utvrđuje datum, vrijeme i mjesto odbrane diplomskog
rada.
Studentska služba objavljuje oglas o odbrani diplomskog rada najkasnije osam
dana prije datuma zakazane odbrane.
Odbrana diplomskog rada sastoji se iz dva dijela. Prvi dio je usmena
prezentacija rada, a drugi dio odgovor na postavljena pitanja komisije.
Kandidatu koji je odbranio diplomski rad Studentska služba izdaje uvjerenje o
diplomiranju.
Diploma i dodatak diplomi o stečenom akademskom zvanju kandidatu se
dodjeljuje na svečanoj promociji svršenika I ciklusa studija.
5. PRELAZAK SA DRUGOG FAKULTETA I PRIZNAVANJE ISPITA
Studenti drugih visokoškolskih institucija mogu prijeći i nastaviti odgovarajući
studij na IPF-u, pri čemu mu se priznaju položeni ispiti u cijelosti, ukoliko
postoji istovjetnost ili srodnost nastavnih programa, odnosno njihovog sadržaja i
obima.
Ukoliko postoji razlika u nastavnim programima položenih predmeta, ona se
utvrđuje i student ju je dužan položiti.
5.1. Potrebna dokumentacija za prelazak sa druge visokoškolske institucije:
• zahtjev za prelazak i
• uvjerenje o položenim ispitima i ECTS bodovima.
Dokumentaciju student podnosi Fakultetu najkasnije do 15. septembra tekuće
godine.
Odluku o odobravanju prijelaza i priznavanju položenih ispita s drugog
univerziteta donosi dekan.
Na odluku iz prethodnog stava može se uložiti prigovor u roku od osam dana od
dana njenog prijema.
5.2. Potrebna dokumentacija za priznavanje ispita:
• zahtjev za priznavanje ispita,
• ovjerena kopija indexa fakulteta na kome je položen ispit,
• uvjerenje o položenim ispitima fakulteta na kojem je položen ispit i
13
• nastavni plan i program za navedeni predmet fakulteta na kojem je položen
ispit.
Zahtjev za priznavanje ispita student podnosi na početku semestra na obrascu
koji preuzme na šalteru Studentske službe.
6. PREUZIMANJE DOKUMENATA NA REVERS
Potrebna dokumentacija:
• index,
• popunjeni obrazac za revers i
• dokaz o uplati za revers.
7. IZDAVANJE DUPLIKAT DOKUMENATA
7.1. Duplikat indexa
Na zahtjev studenta Studentska služba izdaje duplikat indexa, pod uslovom da je
prethodno okončan, zakonom propisan, postupak oglašavanja nevažećim ranije
izdatog indexa.
Duplikat indexa obavezno se označava, odnosno oznaka "DUPLIKAT"
obavezno se navodi u gornjem desnom uglu duplikata indexa.
Potrebna dokumentacija:
• zahtjev za izdavanje duplikata indexa,
• dokaz da je okončan postupak oglašavanja nevažećim ranije izdatog indexa i
• dokaz o uplati izrade duplikata indexa.
7.2. Duplikat diplome
Na zahtjev kandidata Studentska služba izdaje duplikat diplome, pod uslovom
da je prethodno okončan, zakonom propisan, postupak oglašavanja nevažećom
ranije izdate diplome.
Duplikat diplome obavezno se označava, odnosno oznaka "DUPLIKAT"
obavezno se navodi u gornjem desnom uglu duplikata diplome.
Potrebna dokumentacija:
• zahtjev za izdavanje duplikata diplome,
• dokaz da je okončan postupak oglašavanja nevažećom ranije izdate diplome i
• dokaz o uplati izrade duplikata diplome.
Više detalja studenti mogu vidjeti na starnici unze.ba ili ipf.unze.ba u dijelu
Statut Univerziteta i Pravilnik Univerziteta odnosno Fakulteta.
14
8. CJENOVNIK USLUGA KOJE FAKULTET PRUŽA
STUDENTIMA
PRVOG CIKLUSA
Visina školarine i drugih usluga koje Fakultet pruža
studentima prvog ciklusa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Prvi upis godine na redovan studij
Prvi upis godine na redovan samofinansirajući i vanredan studij
Ponovni upis u istu godinu na redovan studij
Ponovni upis godine na redovan samofinansirajući i vanredan studij - po
nepoloženom ispitu
Regulisanje statusa nakon isteka apsolventskog staža - po nepoloženim ispitu
Taksa sa obradom dokumentacije
Priznavanje ispita za studente prelaznike sa drugih fakulteta (po priznatom ispitu)
Nastavni plan i program
Uvjerenje o položenim ispitima
Uvjerenje o diplomiranju
Diploma dodiplomskog studija
Prijava za odbranu diplomskog (završnog) rada za studente apsolvente
Prijava za odbranu diplomskog rada za studente kojima je istekao apsolventski staž
Prijava za komisijsko polaganje ispita
Ispisnica
Taksa za neblagovremeno regulisanje statusa
Članarina za bibliotečki fond
Članarina za ISSS
Upsni list
Index
List o prijavi semestra
Statistički list (SV-50)
Prijavni list (SV -20)
Uvjerenje za potrebe raznih međunarodnih organizacija i udruženja
Ovjera i potpis diplome
Iznajmljivanje toge za potrebe promocije
Prijava za ispit
Odbrana diplomskog (završnog) ispita
Za prvi upis semestra na redovnom studiju plaćanja su
oslobođeni studenti članovi porodica šehida, ratnih vojnih
invalida i demobilisanih boraca, na osnovu dokaza nadležnog
organa o pripadnosti navedenim kategorijama, u skladu sa
Zakonom o dopunskim pravima boraca i članova njihovih
porodica i Uredbom Vlade Zeničko-dobojskog kantona.
15
50 KM
800 KM
100 KM
50 KM
15 KM
5 KM
7,5 KM
25 KM
10 KM
15 KM
45 KM
30 KM
75 KM
30 KM
25 KM
100 KM
5 KM
10 KM
0,5KM
2,5KM
0,5 KM
0,5 KM
0,5 KM
10 KM
3,5 KM
5 KM
0,25KM
30 KM
Član 241.
(Prestanak statusa studenta)
(1) Status studenta prestaje:
a.
završetkom studijskog programa i sticanjem odgovarajućeg
zvanja;
b.
ispisom s Univerziteta;
c.
neupisivanjem naredne godine studija, odnosno
propuštanjem obnove upisa u istu godinu studija u
propisanom roku, a da mu pritom ne miruju prava i
obaveze, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju
Zeničko-dobojskog kantona (dalje: ZVO ZDK) i ovim
Statutom; te
d.
izricanjem disciplinske mjere prestanka statusa studenta.
(2) Status redovnog studenta, osim u slučajevima iz prethodnog
stava, prestaje onom redovnom studentu koji 2 (dva) puta obnovi
istu studijsku godinu i ne stekne uslov za upis u narednu godinu
studija.
(3) O prestanku statusa studenta odlučuje dekan
fakulteta/akademije/visoke škole posebnim rješenjem.
(4) Student koji se ispisuje s fakulteta Univerziteta ima pravo na
povrat uplaćenih troškova studija, umanjenih za iznos
manipulativnih troškova, ukoliko se zahtjev za ispis podnese u roku
od 15 dana od dana početka akademske godine.
(5) U slučaju prekida studiranja odnosno raskida Ugovora o
studiranju student je obavezan izmiriti dospjele obaveze do
momenta podnošenja zahtjeva za ispis.
Član 242.
(Ponovno sticanje statusa studenta)
(1) Student kome je uslijed ispisa prije završetka studija,
neupisivanja naredne godine studija, odnosno propuštanja obnove
upisa u istu godinu studija u propisanom roku, a da mu pritom ne
16
slijedećim uslovima:
1.
ukoliko Univerzitet ima prostorne, kadrovske i druge
uslove za omogućavanje nastavka studija; te
2.
ukoliko takav student preuzme obavezu polaganja ispita i
izvršavanja drugih obaveza utvrđenih nastavnim
programom koji je u primjeni u vrijeme ponovnog sticanja
statusa studenta.
(2) Pravo na ponovno sticanje statusa studenta, u smislu prethodnog
stava, student može koristiti samo jednom u toku studija.
(3) Ukoliko je status redovnog studenta prestao iz razloga
navedenog u stavu (2) člana 241. može se odobriti ponovno sticanje
samo u statusu vanrednog studenta.
(4) U odluci o odobravanju ponovnog sticanja statusa studenta, koju
donosi dekan, utvrđuju se obaveze studenta prema fakultetu.
Odjeljak C. Mirovanje statusa studenta
Član 243.
(Mirovanje statusa studenta)
(1) Prava i obaveze studenta mogu mirovati najviše jednu
akademsku godinu.
(2) Zahtjev za mirovanje prava i obaveza podnosi se prije početka
akademske godine.
(3) Zahtjev za mirovanje prava i obaveza u toku akademske godine
može se podnijeti samo u slučaju:
a.
bolničkog liječenja ili trudnoće
b.
radi obavljanja odobrene stručne prakse u zemlji i
inostranstvu
c.
učestvovanja u sportskim i drugim manifestacijama od
značaja za državu
(4) Rješenje po zahtjevu studenta za mirovanje prava i obaveza
donosi dekan fakulteta/akademije, o čemu se u indeks i matičnu
evidenciju studenta unosi odgovarajuća zabilješka.
(5) Po prestanku razloga zbog kojih je zatražio mirovanje, student
nastavlja studij prema važećem studijskom programu.
17
Član 245.
(Prelazak s drugog univerziteta)
(1) Studenti drugih univerziteta mogu prijeći i nastaviti
odgovarajući studij na Univerzitetu, u kojem slučaju mu se priznaju
položeni ispiti u cjelosti, ukoliko postoji istovjetnost i/ili srodnost
nastavnih programa, odnosno njihovog sadržaja i obima.
(2) Ukoliko postoji razlika u nastavnim programima položenih
predmeta, ona se utvrđuje i student ju je dužan položiti.
(3) Po okončanju postupka priznavanja položenih ispita, studentu
prijelazniku utvrđuje se status studenta na Univerzitetu, istovjetan
statusu kojeg je imao na visokoškolskoj ustanovi s koje prelazi.
Član 246.
(Zahtjev za prelazak)
(1) Zahtjev za prelazak, uz ovjerene nastavne planove i programe
položenih predmeta (samo za studente izvan Univerziteta), te
uvjerenje o položenim ispitima i ECTS bodovima, student podnosi
fakultetu, najkasnije do 15. 09. tekuće godine.
(2) Odluku o odobrenju prijelaza unutar Univerziteta i s drugog
Univerziteta donosi dekan.
(3) Na odluku iz prethodnog stava može se uložiti prigovor
NNV/UNV-u fakulteta/akademije/visoke škole, u roku od 8 (osam)
dana, računajući od dana njenog prijema.
Član 247.
(Odluka o priznavanju ispita)
(1) Odluku o priznavanju položenih ispita s drugog univerziteta
donosi nastavno-naučno vijeće, na prijedlog komisije za nastavu.
(2) Pripremu prijedloga za priznavanje ispita, na propisanom
obrascu, vrši komisija za nastavu koju čine prodekan za nastavu
fakulteta i ECTS koordinatori Univerziteta i fakulteta.
(3) Protiv odluke iz stava 1. ovoga člana, može se uložiti prigovor
NNV/UNV-u fakulteta.
(4) Odluka po prigovoru je konačna.
Član 248.
(Prelazak s jednog programa studija na drugi, unutar Univerziteta)
18
prijelaz s jednog studijskog programa na drugi, unutar Univerziteta,
pod uslovima da se kandidatu prelazniku može priznati najmanje 2
(dva) ispita položena na organizacionoj jedinici s koje prelazi, da su
ispunjeni uslovi iz člana 242. stav (1) tačka a) i b) i da se ne dovodi
u pitanje izvođenje nastave studijske godine i studijskog programa s
kojeg student vrši prijelaz i na koji prelazi, shodno važećim
standardima i normativima u oblasti visokog obrazovanja.
POGLAVLJE III. Odgovornost za povrede obaveza studenta
Član 256.
(Odgovornost studenata)
(1) Studenti su odgovorni za povrede obaveza utvrđenih ovim
Statutom, a koje učine namjerno ili iz krajnje nepažnje.
(2) Povrede obaveza studenta mogu biti lakše i teže.
Član 257.
(Povrede obaveza)
(1) Pod lakšim povredama obaveza studenta smatraju se:
1.
dolazak na predavanje, vježbe i druge obavezne oblike
nastave, sa zakašnjenjem ili neopravdanim napuštanjem
prije određenog vremena;
2.
nekorektan odnos prema drugim studentima, nastavnicima,
saradnicima i drugim zaposlenicima Univerziteta;
3.
prouzrokovanje štete u manjem obimu, krajnjom
nepažnjom ili namjerno;
4.
neprijavljivanje težih povreda dužnosti drugih studenata;
5.
iznošenje netačnih informacija o radu i poslovanju
Univerziteta; te
6.
ostali vidovi ponašanja studenata koji su suprotni
akademskim načelima ponašanja, a koji se mogu svrstati u
lakše povrede obaveza studenta.
(2) Kao teže povrede obaveza studenta utvrđuju se:
19
1.
falsifikovanje isprava uopšte, a naročito javnih isprava koje
izdaje Univerzitet (indeksi, prijave, uvjerenja i dr.);
2.
davanje neistinitih podataka nadležnim licima i organima
Univerziteta radi ostvarivanja prava koja im po važećem
propisu ne pripadaju;
3.
korištenje nedozvoljenih sredstava na ispitu;
4.
oštećenje ili otuđenje imovine Univerziteta;
5.
dolazak na Univerzitet za vrijeme izvođenja nastave pod
dejstvom alkohola ili narkotičnih sredstava;
6.
izazivanje nereda ili tuče na Univerzitetu;
7.
neredovno učestvovanje u nastavi čime se ugrožavaju
aktivnosti oko ispunjavanja obaveza iz nastave i ukoliko se
time onemogućava kolektivan rad ostalih studenata;
8.
ostali vidovi ponašanja studenta koji su suprotni
akademskim načelima ponašanja, a koji se mogu svrstati
pod teže povrede obaveza studenta, odnosno imaju
obilježja krivičnog djela.
Član 258.
(Mjere)
(1) Za povrede obaveza, studentu se mogu izreći slijedeće mjere:
1.
opomena;
2.
javna opomena; te
3.
isključenje s Univerziteta.
(2) Mjera isključenja s Univerziteta može se izreći samo za težu
povredu dužnosti, i to u trajanju od 1 (jedne) do 3 (tri) akademske
godine.
(3) Pri izricanju mjera zbog povrede obaveza studenta, uzimaju se u
obzir naročito težina povrede obaveza studenta, njene posljedice,
20
učinjene povrede.
Član 259.
(Izvršenje mjera)
(1) Izrečena mjera zbog povrede obaveza studenta ne može se
izvršiti po proteku roka od (60) šezdeset dana od dana konačnosti
odluke.
(2) Izrečena mjera opomene izvršava se tako što se konačna odluka
uručuje studentu.
(3) Izrečena mjera javne opomene izvršava se isticanjem konačne
odluke na oglasnoj ploči fakulteta/akademije/visoke škole.
(4) Izrečena mjera isključenja izvršava se isticanjem konačne
odluke na oglasnoj ploči fakulteta, te evidentiranjem u matičnoj
evidenciji i indeksu studenta.
Član 260.
(Odgovornost studenta za štetu)
(1) Student odgovara za štetu koju namjerno ili iz krajnje nepažnje
prouzrokuje Univerzitetu.
(2) Svaki student obavezan je da, usmeno u zapisnik ili pisanim
putem, prijavi prouzrokovanu štetu dekanu
fakulteta/akademije/visoke škole.
(3) Na osnovu podnesene prijave ili na osnovu ličnog saznanja,
dekan fakulteta/akademije/visoke škole rješenjem pokreće postupak
za utvrđivanje štete i odgovornosti za prouzrokovanu štetu.
(4) Rješenje o pokretanju postupka za utvrđivanje štete sadrži
podatke o šteti, o studentu koji je štetu prouzrokovao i dokaze
kojima se utvrđuje postojanje štete.
Član 261.
(Odluka o naknadi štete)
(1) Odluku o visini štete, odgovornosti za štetu i obavezu studenta
da nastalu štetu nadoknadi, donosi dekan fakulteta/akademije/visoke
škole.
(2) Ako student ne naknadi ili ne pristane da naknadi štetu
Univerzitetu, podnijet će se tužba nadležnom sudu radi naknade
štete.
21
(Postupak za utvrđivanje postojanja povreda obaveza studenta)
(1) Postupak za utvrđivanje postojanja povreda obaveza studenta
pokreće se zahtjevom, kojeg podnosi dekan
fakulteta/akademije/visoke škole, a na osnovu ličnog saznanja ili
podnesene usmene ili pisane prijave.
(2) Postupak iz prethodnog stava može se pokrenuti u roku od 6
(šest) mjeseci od dana saznanja za povredu obaveze i počinioca, a
najkasnije 12 mjeseci od dana kada je povreda učinjena.
(3) Utvrđivanje postojanja povrede obaveze studenta u pokrenutom
postupku i predlaganje mjere vrši disciplinska komisija koju čine
predsjednik, biran iz reda nastavnika, odnosno saradnika, dva člana,
biranih iz reda studenata na prijedlog Unije studenata i sekretara,
koji je po funkciji sekretar fakulteta na kojem je povreda učinjena i
koji je odgovoran za pravilnost rada komisije.
Član 263.
(Disciplinska komisija)
(1) Predsjednika i članove disciplinske komisije, kao i njihove
zamjenike, imenuje NNV/UNV fakulteta, na period od 2 (dvije)
godine
(2) Na osnovu usmene i javne rasprave, pod uslovom da je student
saslušan na raspravi, disciplinska komisija predlaže izricanje mjere
zbog učinjene povrede.
(3) Izuzetno, disciplinska komisija može predložiti izricanje mjere i
bez saslušanja studenta, koji je uredno pozvan na raspravu, a pozivu
se bez opravdanih razloga nije odazvao.
Član 264.
(Odluka dekana)
(1) Na osnovu prijedloga disciplinske komisije dekan fakulteta
donosi odluku o izricanju mjere studentima fakulteta Univerziteta.
(2) Protiv odluke dekana iz stava (1) ovog člana može se uložiti
žalba, u roku od 8 (osam) dana od dana prijema.
(3) Žalba se podnosi NNV/UNV fakulteta, koji svojom odlukom
izrečenu mjeru može ukinuti, preinačiti ili potvrditi i ista je
konačna.
(4) O izrečenim mjerama vodi se odgovarajuća evidencija.
22
PRAVILNIK O NAGRADAMA ZA STUDENTE
UNIVERZITETA U ZENICI
Ovim Pravilnikom utvrđuju se vrste nagrada koje se dodjeljuju
studentima Univerziteta u Zenici, postupak za njihovo
dodjeljivanje, kao i nadležni organ za dodjeljivanje nagrada.
Član 2.
(Vrste nagrada)
Za rad i doprinos afirmaciji Univerziteta u Zenici, studenti mogu
dobiti slijedeće nagrade:
•
Nagrada rektora,
•
Nagrada dekana.
POGLAVLJE II. NAGRADA REKTORA
Član 3.
(Nagrada rektora)
Nagrada rektora dodjeljuje se:
•
studentima s najboljim uspjehom,
•
studentima za najbolja naučna i umjetnička ostvarenja.
Odjeljak A. NAGRADA REKTORA ZA STUDENTE S
NAJBOLJIM USPJEHOM
Član 5.
(Studenti s najboljim uspjehom)
(1) Nagrada rektora za studente s najboljim uspjehom dodjeljuje
se studentima Univerziteta u Zenici svake akademske godine.
(2) Nagradu rektora za studente s najboljim uspjehom može dobiti
najviše jedan student završne godine studija, kao i student koji je
uz sve položene ispite završne godine studija odbranio i završni
(diplomski, magistarski, doktorski) rad u tekućoj akademskoj
godini sa svakog ciklusa studija Univerziteta u Zenici.
(3) Fakulteti Univerziteta u Zenici dužni su dostaviti rektoru svoje
23
prijedloge kandidatâ za Nagradu rektora za studente s najboljim
uspjehom, s odgovarajućim obrazloženjem, najkasnije do 01.
oktobra tekuće godine.
(4) Nagrade uručuje rektor na svečanosti povodom dana
Univerziteta.
Član 6.
(Uslovi za dobijanje Nagrade rektora)
(1) Uslov za dobijanje Nagrade rektora za studente s najboljim
uspjehom jeste prosječna ocjena 9 ili više, ostvarena u toku
studija.
(2) Pored uslova iz stava 1. ovog člana, student mora ispunjavati i
dodatne uslove:
•
da u prethodnoj godini studija nije ponavljao niti jedan
ispit;
•
da tokom studija nije ponavljao niti jednu godinu studija;
•
da je položio sve ispite.
(3) Odluku o dodjeljivanju Nagrade rektora donosi rektor na
prijedlog Kolegija Rektorata.
Član 7.
(Dodjela)
Nagradu iz člana 6. ovog Pravilnika rektor može dodijeliti istom
studentu samo jedanput u toku studija.
Odjeljak A. NAGRADA DEKANA ZA STUDENTE S
NAJBOLJIM USPJEHOM
Član 16.
(Studenti s najboljim uspjehom)
(1) Nagrada dekana za studente s najboljim uspjehom dodjeljuje
se studentima svake akademske godine za prethodnu godinu
studija.
(2) Nagradu dekana dobijaju studenti s najboljim uspjehom sa
prvog ciklusa studija.
24
(3) Nagrade uručuje dekan fakulteta na svečanosti povodom
promoviranja studenata u stečena akademska zvanja.
Član 17.
(Uslovi za dobijanje Nagrade dekana)
(1) Uslov za dobijanje Nagrade dekana za studente s najboljim
uspjehom jeste najmanja prosječna ocjena 8 ili više, ostvarena u
prethodnoj godini studija.
(2) Pored uslova iz stava 1. ovog člana student mora ispunjavati i
dodatne uslove:
•
da tokom studija nije ponavljao niti jednu godinu studija;
•
da je položio sve ispite iz prethodne godine studija;
•
da ima najbolji prosjek ocjena u toj godini studija.
(3) Ako uslove iz stavova 1. i 2. ovog člana ispunjava više
studenata, onda svi studenti dobivaju Nagradu dekana.
(4) Konačnu odluku o dodjeli nagrade donosi dekan.
25
dresa Fakulteta: Juraja Neidharta 15, 72000
Zenica, BiH www.ipf.unze.ba
Studentska služba: Tel: 032/243-392
E-mail: [email protected] Rad sa
studentima: 1000 - 1400 sati
Pripremile:
Esma Hodžić, dipl. ing. i
Nefisa Ćerim, referent Studentske službe
26
Download

uputstvo za studente - Univerzitet u Zenici