Korisničko uputstvo programa za maloprodaju
CashBox Retail
Datum: 06.08.2013.
Pripremio: Bojan Nikolić
Uvod
CashBox Retail je program za maloprodaju koji radi sa fiskalnim printerom GP-550.
Platforma
Program se instalira na računar ili POS koji komunicira sa fiskalnim printerom GP-550
preko USB ili RS232 porta uz pomoć oficijelnog drajvera verzije 1.0 ili noviji. Nakon svake
izmene na uređaju preko dajvera (npr. promena poreskih stopa) neophodno je restartovati
aplikaciju kako bi promene bile učitane. Pre instalacije programa na drajveru je potrebno izvršiti
osnovna podešavanja, poput foldera za slanje i prihvatanje fajlova iz printera, poreskih stopa
itd. Takođe, moguće je povezati i barkod skener preko COM porta. Od softverskih karakteristika
potrebno je da računar ili POS podržava .Net 4.0.
Ukoliko se program instalira na računar koji radi na Windows XP operativnom sistemu
neophodno je proveriti pre instalacije da li su regionalna podešavanja srpska. U tom slučaju je
potrebno promeniti funkcije tačke (.) i zareza (,). Po tim podešavanjima, tačka predstavlja
separator za hiljade, a zarez razdvaja decimalni deo, a neophodno je da bude obrnuto kako bi
program ispravno radio.
Instalacija
Sa adrese www.galeb.com potrebno je preuzeti instalacioni fajl pod nazivom “CashBox
Retail Setup.msi” i zahtev za dobijanje licencnog fajla koji se nakon popunjavanja prosleđuje na
adresu: [email protected]
Nakon pokretanja instalacionog fajla otvara se vodič za instaliranje pomoću kojeg sa
svega nekoliko koraka možete instalirati program. Potrebno je odabrati samo lokaciju gde želite
da se program instalira i ko može da ga koristi (samo logovani korisnik ili svi koji koriste
računar). Posle uspešne instalacije, na desktop-u će se kreirati ikonica CashBox Retail preko koje
možete pokretati program.
Podešavanja programa
Prilikom svakog pokretanja programa neophodno je ulogovati se sa korisničkim imenom
i šifrom.
Pri prvom pokretanju moguće je ulogovati se samo kao administrator sa korisničkim
imenom “Operater10” i šifrom “5555”. Inače, postoji deset naloga, devet operaterskih i jedan
administratorski. Prvih devet je na početku postavljeno sa korisničkim imenima “Operater1”,
“Operater2”, “Operater3” itd. Njihova šifra je “0000” i oni mogu pristupiti samo modulu za
prodaju ukoliko su sva podešavanja ispravna i licencni ključ validan.
Nakon logovanja otvara se admin strana sa osnovnim podešavanjima programa koju
možete videti na slici iznad. Podešavanja su razvrstana po tabovima: Printer, Artikli, Operateri,
Prodaja i Izveštaji.
Dok se ne unese validni licenci ključ, izmene je moguće vršiti samo u tabu Printer. U
ovom tabu potrebno je uneti lokaciju ulaznog i izlaznog foldera za printer koji se moraju
poklapati sa lokacijom ulaznog i izlaznog foldera printera prethodno podešenih u drajveru.
Ukoliko želite da program radi sa barkod čitačem potrebno je izabrati COM port čitača. U polju
“registracioni ključ” unosi se licencni ključ koji se dobija nakon podnetog zahteva. Pritiskom na
dugme “Potvrdi”, program će Vas obavestiti da li je licenca validna ili ne. Ukoliko je licenca
validna i odgovarajuće lokacije foldera, otključaće se sve opcije i odštampati probni tekst na
printeru. Takođe, ukoliko je licenca validna, otključaće se i ostale opcije i prodaja.
U tabu Artikli je moguće pregledati sve artikle iz baze, uz mogućnost dodavanja novih ili
menjanja, odnosno brisanja postojećih. Za brisanje artikla potrebno ga je selektovati iz tabele
iznad, i potom pritisnuti taster “Briši artikal”. Selektovanjem artikla i pritiskom na taster “Menjaj
artikal” otvara se novi prozor u kome se mogu promeniti podaci o tom artiklu i potvrditi
pritiskom na taster “Snimi”. Slično tome, novi artikal se dodaje pritiskom na taster “Dodaj
artikal”. Ponovo se otvara novi prozor u kom se unose podaci o artiklu i potvrđuje pritiskom na
taster “Snimi”. Pritiskom na dugme „Briši sve“ briše se cela baza artikala. Ukoliko u polju filter
počnete da kucate slova ili brojeve, vrši se pretraga artikala po barkodu i opisu.
Sledeći tab je tab Operateri i u njemu se mogu menjati podaci o operaterima.
Selektovanjem jednog od operatera iz tabele (levo), polja (desno) će se popuniti njihovim
podacima. Podaci se mogu promeniti i snimiti pritiskom na taster “Promeni podatke o
operateru”. Polja korisničko i šifru obavezno je popuniti.
Pritiskom na taster “Resetuj šifru operatera” šifra selektovanog operatera se postavlja
na početnu šifru “0000” kod prvih devet operatera, odnosno na “5555” kod Operatera10.
Sa svojim korisničkim imenom i šifrom se operateri prijavljuju na sistem. Prvih devet
operatera pristupa direktno modulu prodaje dok Operater10 pristupa podešavanjima iz kojih
može preći u model prodaje.
Tab Prodaja sadrži podešavanja vezana za modul prodaje. Čekiranjem boksa za
odobravanje izrade dnevnog izveštaja iz modula prodaje omogućava se operaterima da izrade
dnevni izveštaj iz modula prodaje. Ukoliko se ne čekira ovaj boks, dugme za izradu dnevog
izveštaja neće biti vidljivo u modulu prodaje osim za Operatera10.
Za reklamu na fiskalnom isečku može se koristiti šest redova. Svaki od njih moguće je
boldovati, a u svakom redu može se nalaziti maksimalno 32 karaktera.
Polje “Naziv”, “Adresa”, “Matični broj” i “Prodajno mesto” predstavljaju osnovne
podatke o firmi koje je potrebno uneti radi štampanja gotovinskog računa.
Pritiskom na dugme “Potvrdi” snimaju se uneta podešavanja, a pritiskom na dugme
“Pređi u model prodaje” zatvara se prozor podešavanja i prelazi se u modul prodaje.
Poslednji tab u okviru podešavanja jeste tab Izveštaji gde se može odštampati Dnevni
izveštaj, Izveštaj preseka stanja, Periodični izveštaj i Izveštaj po artiklima. Da bi se odštampao
dnevni ili izveštaj preseka stanja, potrebno je selektovati željeni izveštaj i pritisnuti dugme
“Izradi izveštaj”, dok je za izradu periodičnog izveštaja i izveštaja po artiklima, nakon
selektovanja potrebno odrediti i period za koji se radi izveštaj, pa nakon toga pritisnuti dugme
“Izradi izveštaj”. Dnevni izveštaj, Izveštaj preseka stanja, Periodični izveštaj se štampaju na
fiskalnom printeru dok se Izveštaj po artiklima nakon izrade snima na desktop korisnika u PDF
format.
Modul prodaje
Modul prodaje predstavlja jednostavan deo za izdavanje fiskalnih računa. Njegovo
korišćenje je prilagođeno i POS uređajima i touch screen uređajima, te ga je na računarima
poželjno koristiti samo sa tastaturom i barkod čitačem. Samim tim, za svako dugme postoji
prečica na tastaturi.
Interfejs modula se sastoji od sledećih delova: tabela sa stavkama na racunu, kontrolnih
dugmadi, numeričkih dugmadi, načinima plaćanja i kontrolne linije.
-
-
Tabela sa stavkama na računu – nalazi se u levom delu prozora i pokazuje koji se
artikli trenutno nalaze na računu. U tabeli se može videti barkod artikla, opis,
količina, jedinična cena, poreska stopa i ukupna cena te stavke.
Numerička dugmad – sva dugmad na kojima se nalaze brojevi, njihove prečice na
tastaturi su brojevi. Tu su prvenstveno zbog touch screen ekrana, inače je
preporučljivo koristiti dugmad na tastaturi.
-
-
Kontrolna dugmad – sva ostala dugmad, njihove funkcije biće objašnjene kasnije.
Dugmad “Dnevni izveštaj” i “Administracija” može videti samo korisnik koji je
ulogovan kao administrator, odnosno, dugme “Dnevni izveštaj” može videti i
operater ukoliko mu je u podešavanjima dozvoljena izrada dnevnog izveštaja.
Načini plaćanja – prikazuju koliko je plaćeno kojim sredstvom plaćanja i njihov zbir.
Kontrolna linija – detektuje svaki ulaz sa tastature kako bi korisnik mogao da prati
količinu ili uplatu o čemu će biti reči kasnije. Lokaciju kontrolne linije možete videti
na slici ispod.
Dodavanje stavke na račun
Stavka se na račun može dodati na dva načina:
1) Skeniranjem barkoda artikla preko povezanog barkod čitača
2) Filtriranjem baze artikala i odabirom željenog
Skeniranjem nekog barkoda barkod čitačem artikal će se dodati na račun ukoliko ga ima u
bazi. Ili obavestiti da taj barkod ne postoji u bazi artikala. Suma za uplatu će se ažurirati. Sve iste
stavke na računu se automatski grupišu, samo im se uvećava količina. Npr. ukoliko na računu
već postoji stavka maramice i Vi skenirate još jednom iste te maramice, količina te stavke će se
uvećati za jedan. Takođe, moguće je i dodati veću količinu odjednom. Naime, ukoliko želite da
dodate ne račun 12 pakovanja maramica, potrebno je da pritisnete 1, 2 i * (na tastaturi ili
dugme „X“ u aplikaciji). Nakon toga, na kontrolnoj liniji će se pojaviti „12 X“, baš kao na slici
iznad. Sada je potrebno samo da skenirate barkod maramica ili ih izaberete iz baze artikala i one
će biti dodate na račun kao stavka sa količinom 12, a kontrolna linija će se isprazniti. Ukoliko su
te maramice već postojale kao stavka na računu sa količinom 5, ta stavka će biti uvećana za 12 i
njena količina će sada iznositi 17.
Ukoliko želite da dodate artikal filtriranjem baze artikala potrebno je da pritisnete taster
“Artikli” ili taster F12 na tastaturi. Nakon toga otvoriće se novi prozor sa svim artiklima iz baze i
tekst boksom za unos filtera. Kao filter možete unositi opis artikla ili barkod artikla ili i jedno i
drugo. Filter pretražuje sadržaj celog opisa, odnosno barkoda, a ne samo početni deo. Nakon
unetog filtera i smanjivanjem izbora artikala, strelicama na tastaturi (gore i dole), možete
selektovati željeni artikal i pritiskom na dugme “Dodaj artikal” ili Enter na tastaturi, prozor će se
zatvoriti, a artikal će biti dodat na račun u količini koja je prethodno bila uneta na kontrolnoj
liniji, odnosno u količini 1 ako količina nije bila dodata na kontrolnoj liniji. Od ove akcije možete
i odustati pritiskom na dugme “Odustani” ili Esc na tastaturi.
Plaćanje
Nakog dodatih svih stavki na račun potrebno je odabrati vrste plaćanja i njihove iznose.
Uobičajeno, program ukupnu sumu računa definiše kao plaćanje gotovinom, te ukoliko Vam
kupac plati tačan iznos računa gotovinom, potrebno je samo pritisnuti dugme “KASA” i račun će
se odštampati. Ukoliko Vam kupac da veći iznos od potrebnog za uplatu, potrebno je ukucati taj
iznos i on će se pojaviti na kontrolnoj liniji, nakon toga treba pritisnuti dugme “Gotovina”,
odnosno F9 na tastaturi, ako se račun plaća gotovinom i taj iznos će se pojaviti u polju
“Gotovina”, a kontrolna linija će se isprazniti. Za plaćanje karticom nakon unetog iznosa
potrebno je pritisnuti dugme “Kartica” , odnosno F10 na tastaturi, a za plaćanje čekom dugme
“Ček” , odnosno F11 na tastaturi. Moguće je kombinovati više vrsta plaćanja.
U polju “Uplaćeno” nalazi se zbir svih vrsta plaćanja i to polje ne može biti manje od
iznosa potrebnog za uplatu koje je zapisano plavom bojom na obeleženoj žutoj podlozi.
Karticom se ne može uplatiti iznos veći od iznosa potrebnog za uplatu.
Štampanje kreiranog računa se vrši pritiskom na dugme “Kasa” (Enter). Račun je moguće
štampati i pritiskom na dugme “Gotovinski račun” (F8). Tada će se račun odštampati, prikazati
informaciju o povraćaju i potom otvoriti novi prozor u kojem je potrebno uneti osnovne
podatke o kupcu. Nakon toga prikazaće se gotovinski račun koji je moguće štampati ili izvesti u
PDF, Word ili Excel format.
Dugmad
-
-
C – dugme služi za brisanje selektovane stavke sa računa, prečica na tastaturi “-”.
CE – dugme služi za brisanje svih stavki sa računa, prečica na tastaturi “Delete”.
Odjava – odjavljivanje sa sistema, povratak na Login starnu, prečica na tastaturi
“Esc”.
Artikli – otvara prozor za pretragu baze artikala i dodavanje na račun, prečica na
tastaturi “F12”.
X – služi za određivanje količine prilikom dodavanja stavki na račun. Nakon unete
količine, pritiskom na ovo dugme dodaje se x na kontrolnoj liniji i tako označava da
se radi o određivanju količine stavke. Prečica na tastaturi “*”.
, – koristi se prilikom unosa količine ili iznosa za plaćanje, pritiskom na ovo dugme
dodaje se x na kontrolnoj liniji. Prečica na tastaturi “,”.
Gotovina – iznos sa kontrolne linije prebacuje na plaćanje gotovinom, prečica na
tastaturi “F9”.
Kartica – iznos sa kontrolne linije prebacuje na plaćanje karticom, prečica na
tastaturi “F10”.
Čekovi – iznos sa kontrolne linije prebacuje na plaćanje čekovima, prečica na
tastaturi “F11”.
KASA – štampa račun sa unetim stavkama i načinima plaćanja. Nakon toga prikazuje
novi prozor sa informacijom o iznosu povraćaja i otvara novi račun.
Gotovinski račun – štampa račun sa unetim stavkama i načinima plaćanja. Nakon
toga prikazuje novi prozor sa informacijom o iznosu povraćaja i otvara novi prozor za
unos podataka o kupcu kako bi se izradio gotovinski račun.
-
-
Dnevni izveštaj – vidljiv za administratora i operatera ukoliko im je administrator
odobrio izvršenje dnevnog izveštaja. Štampa dnevni izveštaj i vrća informaciju o
tome da li je uspešno izvršen. Prečica na tastaturi “F4”.
Administracija – zatvara moduli prodaje i prelazi na modul podešavanja. Dugme
vidljivo samo za administrator, prečica na tastaturi “F5”.
Download

Korisničko uputstvo programa za maloprodaju CashBox Retail