UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE PROGRAMA
UPUTSTVO ZA INSTALACIJU PROGRAMA :
Program se instalira sa interneta, pokretanjem internet browsera na adresi :
http://trajkoposlovanje.appspot.com/
Nakon čega pokrenuti proces intalacije na linku Instalacija . U zavisnosti od internet browsera koji se
koristi, postupak je različit, ali u suštini sličan. Nakon pokretanja linka Instalacija, otvoriće se stranica
na kojoj se pokreće postupak za download setup.exe fajla koji je u stvari izvršni program. Potrebno je
u internet browseru omogućiti da se izvršni fajl sačuva, i kasnije se isti startuje radi instalacije.
Različiti internet browseri će prikazati različitu upozoravajuću poruku, da je fajl izvršni, i da može
napraviti štetu na računaru korisnika, uprkos tome omogućiti da se isti sačuva na računaru. Takođe je
moguće da antivirusni programi ne dozvole pokretanje i čuvanje fajla na računaru. Potrebno je
omogućiti da se fajl sačuva i radi kasnijeg pokretanja. U ovom primeru će biti objašnjeni primeri
instalacije za browsere: Chrome i FireFox, dok za postupak pravljenja izuzeća za antivirusni program,
ukoliko dođe do blokiranja procedure, morate konsultovati stručno lice.
Napominjemo da se program instalira sa interneta, dok kasniji rad se obavlja samostalno na
računaru, i nije potrebna internet konekcija, osim u slučaju registracije licence.
Postupak kod browsera Chrome:
Kliknuti na strelicu nadole, i u meniju odabrati Keep.
Nakon toga će browser sačuvati fajl.
Postupak kod browsera FireFox:
Pojaviće se upozoravajuća poruka, i potrebno je odabrati opciju Save File.
Nakon ovog postupka pokreće se instalacija, odnosno startuje se sačuvani fajl Setup.exe iz browsera.
Takođe prilikom startovanja moguće je da se pojavi upozoravajuća poruka, ignorisati upozorenje i
pokrenuti dugme Run.
Nakon toga će se pojaviti forma za instalaciju:
Pokrenuti dugme Install nakon čega će početi procedura instalacije programa, kao na prikazanoj
formi.
Nakon završene instalacije dobiće se sledeće poruke:
Potrebno je pokrenuti download registracionog ključa na dugme Download. Kada se procedura završi
dobiće se poruka Download complete. Nakon toga pritisnuti dugme Aktiviraj, nakon čega će se
pojaviti forma programa.
OPŠTA PODEŠAVANJA:
Osnovna forma programa sadrži osnovnu paletu menija i statusnu liniju. U osnovnoj paleti menija,
pored funkcionalnih elemenata menija programa, postoje i meniji za podešavanja izgleda programa, i
sistemskih podešavanja funkcionalnosti programa. U donjem delu postoji statusna linija obaveštenja,
o statusu provere licence, naziva firme i ostali podaci.
Kada odaberemo Podešavanja u osnovnom meniju, pojaviće se forma za osnovna podešavanja
licence programa. Osnovna stvar kod unosa podataka za licenciranje jeste: Unos podataka naziva
firme , i sama aktivacija programa. Da bi se dospelo do podataka za unos registracionih podataka,
potrebno je čekirati dugme Registracija programa. Nakon čega će se pojaviti podforma VALIDACIJA
KLJUČA. U ovoj podformi se unosi naziv firme, na taj način što se čekira polje Izmeni , i u polje
1. PODACI FIRME: se unese naziv firme. U polju SERIJSKI BROJ podaci se sami upisuju, tako da nije
potrebno ništa menjati. Nakon unosa naziva firme, pritisnuti dugme Zapamti. Sledeće se vrši
verifikacija (download) licence , za čega je potrebno imati internet konekciju.
2.Pritisnuti dugme Download. Kada se izvrši kompletna akcija korisnik će dobiti obaveštenje
„Download complete“. Poslednji korak je aktivacija licence.
3. Pritisnuti dugme Aktiviraj, nakon čega se dobija poruka o statusu licence. Potrebno je izaći iz
programa i ponovo startovati program, radi pravilne inicijalizacije programa u novoj licenci. Inicijalna
licenca je Trial, i služi za upoznavanje sa programom. Naziv firme u trial modu je PROBA DOO. U trial
modu nisu dostupne sve funkcije, o čemu se obaveštava korisnik. Druga vrsta licence je aktivna
licenca, u kojoj su dostupne sve funkcije programa.
Dugme Podešavanja ima dodatne funkcije, kada se pritisne desna strana dugmeta, dobijaju se
dodatne funkcije opštih podešavanja i podešavanja izgleda dokumenata. U opštim podešavanjima
možete sami odabrati logo firme, na taj način što izrađeni logo u posebnoj datoteci uvezete u
program. To se radi u gornjem levom okviru, opštih podešavanja, gde pritisnete dugme Browse i
pojaviće se meni za odabir datoteke koja sadrži logo. Dugmetom Zapamti taj logo će se koristiti kao
logo firme u svim dokumentima.
U gornjem desnom okviru unose se podaci vaše firme. Isti podaci će se koristiti u svim dokumentima
kao vaši podaci. Pored svih ličnih podataka firme, postavlja se i inicijalno mesto fakturisanja i mesto
izdavanja dokumenta. To se podešava za svaku poslovnicu, radnu jedinicu posebno, i odnosi se na
inicijalni podatak na dokumentima o mestu fakturisanja i izdavanja, ali je taj podatak u svakom
dokumentu promenljiv. Izmena postojećih podataka se vrši tako što se jednostavno postojeći
podatak izmeni i pritisne se dugme Zapamti.
U srednjem okviru se definiše Naslov i Podnaslov podataka firme. Naslov i podnaslov firme se sastoje
od dva reda podataka. Prilikom unosa tih podataka u desnom okviru možete videti kako će oni u
stvari izgledati na vašim dokumentima.
U donjem delu opštih podešavanja nalazi se okvir za podešavanje bekapa podataka. Naime svi podaci
se čuvaju u bazi podataka na vašem računaru, na taj način što program sam formira folder
„C:\BazaPodataka“. U okviru tog foldera će se nalaziti vaša baza podataka „BazaPodataka.mdb“. U
ovom okvru se definiše mesto za bezbedno skladištenje rezervne kopije vaših podataka. Dugmadima
Browse i Zapamti se definiše mesto skladištenja rezervnih podataka, dok se pritiskom dugmeta
Napravi bekap se ustvari izvršava bekap podataka.
U gore navedenom primeru se vidi primena podataka unešenih u opštim podešavanjima, na samom
dokumentu.
U formi podešavanja fakture, se specifično za dokument fakture vrši podešavanje ostalih detalja. Sam
naslov dokumenta fakture se može menjati proizvoljno kako korisniku odgovara, što može biti
račun,račun-otpremnica,faktura i slično. Datum valute se može podešavati, tako da se prikazuje ili ne,
i ako se prikazuje u kom vremenskom periodu će se automatski obračunavati valuta od dana
fakturisanja. Nakon izvršenja promena pristisnuti dugme Zapamti.
U donjem okviru se vrše podešavanja završnog dela fakture, koji će se prikazivati na svakoj fakturi. U
ovom okviru podesiti sve željene parametre i pritisnuti dugme Zapamti. Moguće je definisati prema
svojim potrebama ukupno četri lica koja imaju pravo potpisa. Za svako definisano lice, na fakturi će se
automatski ispisati linija za potpis. Ukoliko nemate potrebe za svim navedenim licima popuniti
redosledom samo odgovarajući broj lica, koja imaju pravo potpisa na fakturi. Zadnja linija 1 i 2 se
odnose na završni list fakture, i oni se ispisuju u skladu sa potrebama korisnika, kao završne
napomene samog dokumenta. Footer1 i Footer2 su podaci koji se prikazuju na svakom listu fakture u
najdonjem delu, kao footer u dva reda.
Dugmetom Izgled u glavnom meniju možete odabrati odgovarajuću kolor kombinaciju, koja će se
primeniti na sve forme programa.
RAD SA PROGRAMOM:
Rad sa programom se odvija u dve funkcionalne celine, i to su Odlazno i Dolazno poslovanje. U delu
odlaznog poslovanja smatraju se sve funkcije koje su uključene u izdavanje fakture prema
komitentima. Te funkcije uključuju mnogo drugih funkcija koje se automatski sprovode. U glavnom
meniju funkcije odlaznog poslovanja su obeležene naradžastom bojom, dok funkcije vezane za
dolazno poslovanje su obeležene zelenom bojom. Pod dolaznim poslovanjem smatraju se sve
funkcije vezane za obradu podataka dospelih faktura od dobavljača.
ODLAZNO POSLOVANJE
UNOS-IZMENA KOMITENATA
Prva od funkcija jeste unos komitenata, koja se dobija izborom u meniju Unosi-Komitenti. Pojaviće se
forma za unos podataka komitenata. U ovoj formi možete unositi nove komitente ili menjati podatke
već unetih komitenata. Za unos novog komitenta potrebno je u donjem delu forme pritisnuti dugme
Novi , nakon čega će se osloboditi sva polja za unos novog komitenta. Šifra komitenta se automatski
određuje, i nije je moguće proizvoljno menjati. Ukoliko nemate sve podatke o komitentu, ta polja
nemorate popunjavati ili jednostavno staviti dozvoljeni podatak za brojeve je cifra 0 , dok za
tekstualna polja znak -. Ukoliko ne želite da stavite nijedan od ovih podataka, postoje polja koja
moraju imati unet podatak, o čemu će vas program upozoriti. Nakon unosa pritisnuti dugme Zapamti
i podaci će automatski biti sačuvani. Naziv komitenta je polje koje dozvoljava unos 50 karaktera.
Izmena podataka postojećeg komitenta se vrši na taj način što, prvo odaberete komitenta, i kada se
podaci pojave u donjem okviru, pritisnete dugme Izmeni , i nakon izmene dugme Zapamti. Odabir
komitenta se vrši u gornjem okviru, na osnovu naziva firme,šifre firme ili PIB-a firme. Prilikom odabira
firme pomoću naziva firme moguće je vršiti pretragu na taj način što u polje pretrage naziva unesete
početna slova naziva firme i u polju će vam se prikazati moguć odabir, ili pritiskom na strelicu nadole
gde će se pojaviti svi nazivi komitenata.
Pretraga po šifri firme se vrši na taj način što se u polje pretrage šifre firme unese šifra firme i pritisne
enter, nakon čega će se u donjem okviru pojaviti odabran komitent. Ukoliko nema takve šifre
program će vas obavestiti o tome. Na isti način se vrši pretraga komitenta po PIB-u.
UNOS ARTIKLA
U glavnom meniju odlaznog poslovanja odabrati Unosi-Artikli. Pojaviće se forma za unos artikala.
Pored standarnih dugmadi kojima se omogućava unos novog artikla, Izmena postojećeg ili pamćenje
promena , postoji dugme i briši, što se odnosi na brisanje postojećeg odabranog artikla iz baze
podataka. Prilikom unosa novog artikla (pritiskom dugmeta novi) automatski će se osloboditi sva
polja za unos, osim polja šifra artikla koje se automatski određuje. Unos naziva artikla je moguće
vršiti do 50 karaktera. Odabir jedinice mere vrši se dugmetom i moguće vrednosti se odnose na
sledeće: Kom-Komad, Gram-gram, Kg-Kilogram, Tona-Tona, Lit-Litar, Met-Metar, M2-Metar
kvadratni,M3-Metar kubni,Kand-Kandidat,R.Mesto-Radno mesto,Čas-Čas.
Podatak količina na lageru se odnosi na ukupnu količinu u magacinu. Količina će se fakturisanjem
smanjivati, i ići će u minus vrednost u skladu sa prodajom.
Unos cene se odnosi na cenu bez PDV-a. Unošenjem vrednosti osnovne cene i odabirom visine PDV
koji je moguće odabrati ili uneti , vrši se automatski obračun vrednosti PDV, i cene sa uračunatim
PDV-om. Takođe je moguće vršiti unos cene unazad, odnosno uneti željenu cenu sa PDV, odabrati
stopu PDV-a, i program će automatski obračunati vrednost PDV i Osnovne cene.
Pritiskom na dugme Normativi , moguće je definisati (normirati) svaki artikal u zavisnosti od
repromatrijala što nije obavezno. Normiranje podrazumeva da se radi o proizvodima koji se
proizvode od određenih repromatrijala i artikala. Normiranjem se smatra definisanje količine
repromatrijala i artikala od kojih se sastoji određeni artikal. Prodaja takvog artikla automatski povlači
sa lagera definisanu količinu repromatrijala i drugih artikala, od kojih je sadržan taj artikal.
UNOS RERPROMATRIJALA
Odabirom u glavnoj formi Unosi-Repromatrijali dobija se forma za unos repromatrijala. U formi je
moguće izvršiti unos novog repromatrijala, pri čemu se šifra repromatrijala automatski definiše,
jedinica mere, količina u magacinu, kao i osnovna cena bez PDV-a. Postojeće repromatrijale je
moguće pretraživati po nazivu ili šifri repromatrijala. Kada se odabere postojeći repromatrijal moguće
je vršiti izmenu stanja istog.
Normiranje artikla
Ovu operaciju je moguće izvesti nakon unosa artikala i repromatrijala u program. Normiranje
podrazumeva da prodaja svakog artikla će automatski smanjivati stanje repromatrijala ili drugih
artikala, ukoliko je definisana zavisnost artikla normiranjem,kao i od prodate količine.
Normativ nekog artikla se može sadržati od postojećih repromatrijala, ili od postojećih artikala, što
znači da je moguće napraviti proizvod koji se pravi od matrijala(repromatrijala) i od određenih
artikala. Sve ovo se definiše normiranjem, i kada se takav artikal prodaje sa magacina artikala se skida
prodati artikal, kao i svi međusobno definisani artikli i repromatrijali koji su normirani u daljem lancu
u zavisnosti od normirane količine i prodate količine.
Unos uplate komitenta
Odabirom u glavnom meniju Unosi-Uplate dobija se forma za unos uplate koju je izvršio komitent na
vaš račun.
Pomoću naziva firme, PIB-a ili šifre firme odabrati komitenta. Nakon toga će se u donjem Okviru
prikazati sve uplate ovog komitenta. Levim tasterima Uplata ili Storno vrši se odabir željene funkcije.
Uplata se vrši na taj način što se unese šifra uplate i iznos uplate, nakon toga se pritisne dugme
Uplata. Ako su podaci validni program će izvršiti potvrdu izvršene uplate odabranog komitenta. Ako
se izabere Storno i želi se stornirati određena ranija uplata komitenta, pojaviće se kontrola kojom će
se moći izvršiti pregled dosadašnjih uplata na osnovu datuma izvršene uplate. U tabeli će se prikazati
sve uplate u datom vremenskom intervalu i nakon toga se unese šifra uplate, i odabere dugme
Storno.
Obrada artikala i izrada fakture ili profakture
Nakon što smo uneli komitente, artikle i po potrebi repromatrijale, može se pristupiti izradi fakture ili
profakture. U glavnom meniju izabrati Izrada-Stavke, nakon čega će se pojaviti forma kao na slici.
Princip funkcionisanja je sledeći : Iz gornjeg okvira artikal se odabira i spušta u srednji okvir, gde se
obrađuje, i nakon toga se spušta u donji okvir i čuva u tabeli artikala koji će se fakturisati. Orada
artikla podrazumeva određivanje količine prodaje, eventualna promena osnovne cene, procenta
PDV,ukupne cene i slično. Program inicijalno prilikom obrade nudi unešene podatke cene procenta
PDV i slično. Sve parametre je moguće promeniti. Na postojeće definisane parametre artikla, moguće
je odrediti procenat povećanja ili smanjenja osnovne cene.
Pretraga artikla koji će se obraditi se vrši na tri načina: Pomoću šifre artikla,Pomoću naziva artikla ili
pretragom iz tabele svih artikala, gde se dvoklikom ili enter tasterom selektovani artikal spušta u
donju tabelu.
1. Pretraga pomoću unosa šifre artikla. Unosom šifre artikla i pritiskom na Enter u tabeli će se
pojaviti artikal sa odgovarajućom šifrom.
2. Pretraga pomoću naziva se vrši na taj način što se u polju za pretragu pritisne strelica na dole
i pojaviće se svi nazivi artikala, ili se u polje unesu početna slova naziva artikla i u polju će se
pojaviti kao izbor svi artikli koji zadovoljavaju unet kriterijum.
3. Pretraga pomoću odabira iz tabele artikala se vrši tako što se odabere artikal mišem ili
strelicama u okviru tabele, i nakon toga pritisne Enter ili dvoklik mišem.
Obrada artikla se vrši unošenjem količine koja se prodaje. Ostali parametri kao što su Jedinica
mere,Stopa PDV,Osnovna cene i ostalo se automatski pojavljuju na osnovu podataka unetih u bazu za
taj artikal. Svaki od ovih parametara je moguće promeniti. Promenom osnovne cene i unete stope
pdv program automatski obrađuje podatak osnovne cene sa PDV, dok na osnovu količine unosi
Ukupne vrednosti bez PDV,Iznos PDV i Ukupne vrednosti sa PDV. Ukoliko izvršimo promenu
povećanja ili smanjenja cene odaberemo željenu funkciju i u sledeće polje % (povećanja ili smanjenja)
unesemo željeni procenat, ukupne i pojedinačne cene će se automatski obračunati. Takođe je
moguće vršiti obračun cene unazad, odnosno unosom konačne cene sa PDV, ako su uneti ostali
parametri , program će izračunati sve ostale vrednosti na osnovu unetih parametara.
Završetkom ove funkcije pritisnuti dugme Fakturiši, i artikal će se spustiti u donju tabelu obrađenih
artikala, odnosno spremnih za fakturisanje. Ukoliko dođe do greške u obradi, obrađeni artikal
selektovati u donjoj tabeli obrađenih artikala, desni klik mišem i pojaviće se meni Briši, kojim će se
selektovana stavka tabele obrisati i radnja se može ponoviti. Ukoliko se obrađuje stavka koja je već
obrađena i nalazi se u donjoj tabeli, program će automatski obrisati postojeći zapis u tabeli koji nosi
istu šifru artikla i umesto tog zapisa staviti novoobrađenu stavku. Na taj način program neće dozvoliti
da se fakturiše dva puta isti artikal. Ukoliko je potrebno dugmetom Briši svi obrađeni podaci u donjoj
tabeli će biti obrisani. Kada smo završili sa obradom artikala za fakturisanje možemo pristupiti
fakturisanju pomoću donjeg dugmeta Faktura ili iz glavnog menija Izrada-Faktura.
Izrada fakture ili profakture
Nakon obrade artikala za fakturisanje i pokretanjem programa za izradu fakture pojavljuje se forma,
gde se vrši odabir komitenta kome se vrši fakturisanje. Pretraga komitenta se može vršiti na više
načina: Pretragom naziva, pretragom Šifre komitenta i pretragom PIB-a komitenta. Pretraga naziva
komitenta se vrši izborom iz polja Naziv firme, gde se pritiskom na strelicu nadole pojavljuju svi
komitenti koji su uneti u bazu podataka. Takođe, u slučaju da ih ima puno može se uneti početni
kriterijumi naziva firme, nakon čega će se pojaviti samo oni zapisi koji zadovoljavaju uslov pretrage.
Pretraga na osnovu PIB-a ili Šifre komitenta se vrši na taj način što se unese PIB ili šifra u
odgovarajuće polje i pritisne Enter, nakon čega će se polja popuniti podacima tog komitenta.
Nakon odabira komitenta, vrši se odabir datuma fakturisanja, koji se inače inicijalno postavlja na
današnji datum. Prostim odabirom mišem odaberemo željeni datum, i u polju će se isti postaviti. Na
isti način odaberemo i datum izdavanja fakture. Ranije smo napomenuli da u slučaju potrebe da se na
fakturi nalazi datum valute, isti se reguliše u formi podešavanja fakture.
Nakon ovih operacija spremni smo za izradu fakture ili profakture, što se može odabrati
odgovarajućim dugmadima u donjem delu forme. Predhodno je potrebno izabrati izlazni format
fakture, koji može biti u Excel ili PDF formatu.
Podaci na fakturi će se pojaviti na fakturi po sledećem rasporedu, kao na slici.
Ukoliko imamo potrebe da isti odabir artikala više puta fakturišemo, možemo odabrati funkciju
Višekratno, nakon čega će se odabrani artikli neće uklanjati iz tabele odabranih artikala, i odabrane
artikle možemo fakturisati drugom komitentu. Nakon izvršenog fakturisanja pojaviće se faktura u
odabranom formatu. Ukoliko imamo potrebe da svim odabranim stavkama koje se nalaze u tabeli
odabranih artikala za fakturisanje, dodelimo isti procenat povećanja ili smanjenja od osnovne cene,
pritisnuti dugme zajedničko povećanje. U tom slučaju će se pojaviti forma za unos procenta
zajedničkog povećanja ili smanjenja. Za slučaj zajedničkog povećanja uneti procenat povećanja u
numeričkom obliku. U slučaju smanjenja uneti procenat sa prefiksom -. Nakon toga će se sve
odabrane stavke obračunati prema zahtevu.
U slučaju potrebe da se fakturiše roba koja nije na lageru, ili usluga pokrenuti direktno fakturisanje,
gde će se pojaviti forma za unos stavke koja će se fakturisati. Popuniti predviđena polja na formi, gde
će se na osnovu podatka osnovne cene,količine i procenta PDV ostale stavke same obračunati. Kada
se nakon toga pritisne dugme Fakturiši, navedena stavka će se pojaviti sa ostalim odabranim
stavkama sa šifrom 0.
U svim slučajevima broj fakture se određuje automatski, na principu utvrđivanja najvećeg broja
dosadašnje fakture, i dodeljivanje sledećeg slobodnog broja. Automatski će se fakturi u dokumentu
pojaviti i broj godine, tako da će se broj fakture sastojati iz broja godine/ broj fakture. Kada se počinje
nova poslovna godina, nije potrebna nikakva intervencija sa strane, program će automatski preći na
nov indeks godine i fakture će početi od broja jedan.
Kada se određena faktura stornira u šifarniku faktura ostaje slobodno mesto broja fakture koja je
stornirana. U određenim uslovima je potrebno stornirati staru fakturu i fakturisati je ponovo. U tim
slučajevima kada znamo koji broj fakture je slobodan može se vršiti Refakturisanje, pomoću dugmeta
Refaktura. Tada se može uneti broj fakture, pod kojim želimo da bude faktura zavedena, pod
uslovom da je ta šifra fakture slobodna.
Pregledi faktura
U osnovnom meniju odabrati Pregledi-Faktura, i pojaviće se forma pregleda faktura. U ovoj formi je
moguć pregled svih faktura prema odabranom komitentu za ceo period poslovanja tekuće godine,
kao i pregled po određenom odabranom periodu poslovanja tekuće godine prema komitentu. Zatim
je moguć pregled pojedinačne fakture. Pregled svih faktura za ceo period se vrši na taj način što se
odabere komitent pomoću naziva, na već poznat način odabirom naziva ili unosom određenih
karaktera iz naziva firme. U tom slučaju se ne diraju kontrole datuma za period od i period do. U
slučaju kada nam zatreba samo odgovarajući period u toku godine kontrolama perioda, pomoću
odabira datuma od kojeg smo odabrali , do datuma do kojeg smo odabrali odabrati komitenta i
pojaviće se fakture za taj period.
Prilikom unosa specifičnog broja fakture pojaviće se podaci koji su fakturisani u toj fakturi, i u
gornjem okviru će se odabrati naziv komitenta kome je ta faktura fakturisana. U slučaju odabira
jedne fakture u pregledu , moguće je izvršiti storniranje iste. U slučajevima kada je odabrano više
faktura, nije moguće vršiti storniranje. Pregledom pojedinačne fakture odabrani artikli se prikazuju u
tabeli prikaz fakture. Obračunate stavke fakture se mogu ponovo koristiti za fakturisanje, na taj način
što se nakon prikaza tih stavki određene fakture, pređe na izradu fakture u glavnom meniju . U tom
slučaju odabrane stavke će biti popunjene iz pregleda odabrane fakture. Na isti način je moguće iz
pregleda profakture preći u fakturisanje, gde će se koristiti iste stavke iz pregleda.
Pregled faktura je takođe moguće štampati u Excel ili PDF formatu. U levoj koloni će zajedničko polje
biti šifra fakture, koja će obuhvatati sve fakturisane artikle u fakturi sa tim brojem fakture, čime se
označava šta ta faktura sadrži. U Štampanom izveštaju biće naglašen period za koji se vrši pregled.
Pregledi profaktura
Pregled profaktura se vrši na taj način što se u glavnom meniju odabere Pregledi-Profaktura. Pregled
profaktura je istovetan sa pregledom faktura, gde je takođe moguće vršiti storniranje profakture.
Važno je napomenuti da ostvarenim pregledom određene profakture, iste stavke je moguće koristiti
za novo fakturisanje ili profakturisanje.
Pregledi dugovanja
Pregled dugovanja se vrši odabirom Pregledi-Dugovanja u glavnom meniju. Pojaviće se forma gde će
biti prikazana sva dugovanja odabranog komitenta. Komitenta možemo odabrati odabirom po nazivu,
ili unosom njegove šifre. Takođe možemo odabrati period za koji nam je potreban pregled dugovanja.
U pregledu dugovanja u tabeli će biti prikazani sledeći podaci: šifre komiteta,Datum fakturisanja,šifre
fakture na osnovu koje je nastalo zaduženje i ukupni iznosi fakture. Na desnoj strani tabele se nalaze
podaci o uplati komitenta (šifra uplate,datum uplate i iznos uplate). U donjem delu tabele će biti
prikazani podaci o ukupnom dugovanju komitenta za traženi period. Pregled dugovanja takođe može
biti štampan u Excel i PDF formatu.
Pregledi poslovanja
Pregled poslovanja je dostupan preko glavnog menija Pregledi-Poslovanja. Pregled poslovanja se vrši
na četri različita načina:
1. Pojedinačni pregled. U pojedinačnom pregledu se mogu videti za sve komitente realizovane
fakture i uplate u pojedinačnom obliku.
2. Grupni prikaz. U grupnom pregledu su predstavljeni grupni prikazi za sve firme podaci
ukupnog duga, ukupne uplate i stanje dugovanja.
3. Bruto dugovanja. U bruto dugovanjima su prikazana sva bruto dugovanja za sve firme.
4. Knjiga faktura. U prikazu knjige faktura predstavljene su sve realizovane fakture, prema svim
komitentima.
Svi navedeni pregledi mogu biti štampani u Excel ili PDF formatu. Za sve vrste prikaza moguće je
odabrati period pregleda, i u zavisnosti od perioda, biće prikazani odgovarajući podaci.
Pregledi magacina
Pregled magacina je dostupan preko glavnog menija Pregledi-Magacina. U pregledu magacina je
moguće ostvariti uvid u stanje Magacina artikala, Magacina repromatrijala i zbirni pregled. Stanje
magacina je trenutno stanje i odražava tačnu raspoloživu količinu od početnog unosa artikla, ili
repromatrijala i obuhvata sve izdate fakture.
Zbirni pregled obuhvata pregled svih artikala sa trenutnim raspoloživim stanjem, sjedinjen sa
tabelom repromatrijala iz kojih je normiran artikal. Takođe su svi pregledi dostupni za štampu.
DOLAZNO POSLOVANJE
Unos firme dobavljača
Unos dobavljača se vrši u desnom delu Dolazno poslovanje-Unos-Firme. U formi koja je identična
formi za unos komitenta, može se vršiti unos novih dobavljača, vršiti pretraga i izmena podataka
unetih dobavljača. Pretraga se kao i u predhodnom slučaju može vršiti odabirom po nazivu, unosom
PIB-a i unosom šifre dobavljača. Ovaj postupak je dovoljan da bi se prešlo na fakturisanje dolazne
fakture.
Unos fakture dobavljača
Unos fakture dobavljača vrši se preko forme koja je dostupna u glavnom meniju dolaznog poslovanja
Unos-Faktura. Prvo je potrebno odabrati dobavljača, što se može učiniti odabirom naziva, unosom
PIB-a ili unosom šifre dobavljača. U formu se unose glavni podaci dobavljačeve fakture. Prvo se
odabira datum fakture, mesto fakture i mesto izdavanja odgovara već ranije definisanom podatku iz
podešavanja fakture, unosi se šifra fakture dobavljača. To predstavlja šifru fakture pod kojim je došla
od strane dobavljača, dok se šifra fakture ne unosi već se ona automatski generiše. Nakon toga se
unosi ukupan iznos bez PDV iz fakture,Ukupan iznos vrednosti PDV-a iz fakture i na kraju Ukupan
iznos sa PDV-om iz dolazne fakture.Nakon toga se dolazna faktura fakturiše.
Unos uplate dobavljaču
Unos uplate dobavljaču je dostupan preko glavnog menija dolaznog poslovanja Unos-Uplate.
Prevashodno se odabira dobavljač preko naziva ili unosom PIB-a ili šifre dobavljača. Nakon toga se po
potrebi menja datum uplate u odgovarajući, zatim popunjava šifra uplate, koja može biti proizvoljna i
iznos uplate. Na kraju pritisnuti dugme Uplata. Na levoj strani forme može se odabrati dugme storno,
i nakon čega se prvo odabere komitent, da bi se prikazale sve uplate ka njemu, i onda unese šifra
uplate koja želi da se stornira. Nakon toga pristisnuti dugme Storno.
Prikaz dolaznih faktura
Prikaz dolaznih faktura je dostupan preko glavnog menija dolaznog poslovanja Prikazi-Faktura.
Potrebno je odabrati dobavljača odabirom naziva ili unosom šifre dobavljača. Po potrebi odabrati
period realizacije dolaznih faktura, nakon čega će se prikaz pojaviti u donjem okviru. Prikaz
predstavlja sve dospele fakture od strane navedenog dobavljača u datom periodu. Ukoliko se period
ne promeni onda period važi za celu poslovnu godinu.
Prikaz naših dugovanja
Prikaz naših dugovanja predstavlja pregled svih naših zaduženja prema dobavljačima i ostvarenu
razliku na osnovu izvršenih uplata. Pregled je dostupan preko glavnog menija dolaznog poslovanja
Prikazi-Dugovanja. Na isti način kao kod predhodnog slučaja odabrati dobavljača, po potrebi period,
nakon čega će se u tabeli prikazati podaci naših dugovanja.
Prikaz poslovanja
Prikaz poslovanja se odnosi na poslovanje prema dobavljačima. Ono se realizuje u vidu Pojedinačnog
prikaza,Grupnog prikaza,Bruto dugovanja i Knjige faktura. U svim vidovima prikaza moguće je
odabrati period prikaza na koji će se odnositi prikazani podaci. U slučaju da su datumi pregleda isti,
odnosno nisu menjani, podaci se odnose na celokupnu poslovnu godinu. Svi prikazi su dostupni za
štampu u Excel i PDF formatu.
IZVOZ
Ino-poslovanje, se u suštini odnosi na izdavanje faktura namenih inostranim partnerima. U okviru
Ino-Poslovanja, kao dodatne mogućnosti su dodate: Uplata na osnovu izdatih ino-faktura, Prikazi
izdatih faktura i profaktura, stanje dugovanja inostranih partnera i prikaz poslovanja.
Ino-poslovanje se oslanja na komitente koji su uneti kroz odlazno poslovanje, odnosno komitenti su
isti za sve vrste poslovanja. Artikli koji se izdaju, odnosno fakturišu su u stvari već uneti artikli za
domaće poslovanje. Prilikom izdavanja ino-fakture ti isti artikli se obračunavaju na osnovu srednjeg
kursa na taj dan. Podaci o kursu su preuzeti sa domaćih sajtova, koji se oslanjaju na sajt NBS. Molimo
korisnike da provere date vrednosti, prilikom fakturisanja. Operacija izračunavanja cene u dinarima
na cenu u stranoj valuti se obračunava automatski, na osnovu podataka srednjeg kursa. Moguće je
promeniti u toku fakturisanja cenu u dinarskoj vrednosti, pri čemu će program automatski uvažiti
promenu cene, i na osnovu toga izvršiti obračun u stranoj valuti. Takođe je moguće u toku
fakturisanja promeniti cenu u stranoj valuti.
Ino poslovanje je u glavnom meniju obeleženo crvenom bojom. U meniju IZVOZ dostupni su sledeći
podmeniji :




PODEŠAVANJE u ovom podmeniju se vrši podešavanje svih podataka koji će se pojavljivati
na izvoznoj fakturi. Fakturu je moguće izraditi na Srpskom ili Engleskom jeziku. Na osnovu
toga vrše se podešavanja podataka koji će se pojavljivati na izvoznoj fakturi.
OBRADA u ovom podmeniju se vrši obrada artikala koji će se fakturisati.Način obrade će
kasnije biti objašnjen, ali je veoma sličan kao kod odlaznog poslovanja za domaće komitente.
FAKTURA je podmeni gde se vrši odabir komitenta i unose ostali potrebni parametri izvozne
fakture za inostranstvo
UPLATA u ovom podmeniju se vrši obrada podataka uplate ino partnera.
U glavnom meniju Ino-poslovanja u okviru PRIKAZI, dostupni su sledeći podmeniji:




FAKTURA predstavlja pregled izrađenih faktura prema ino partnerima, i slična je kao kod
odlaznog poslovanja domaćih komitenata.
PROFAKTURA predstavlja pregled izrađenih profaktura prema ino partnerima
DUGOVANJA predstavlja pregled dugovanja ino partnera, na osnovu izdatih faktura.
POSLOVANJA predstavlja pregled dugovanja i uplata na sličan način kao kod domaćeg
poslovanja.
Izvoz-podešavanje
U ovoj formi vrše se podešavanja izgleda fakture za inostranstvo. U svim menijima dostupna su
podešavanja posebno za Srpski, i posebno za Engleski jezik. U prvom okviru je moguće podesiti logo
firme isti kao kod domaćeg poslovanja, ili da bude poseban za inostranstvo. Kod unosa podataka
prodavca podešavanja se vrše posebno za svaki jezik. Tokom podešavanja nije obavezno da se podaci
odnose na Engleski jezik, moguće je da budu za bilo koji drugi, ali se vode pod imenom podešavanja
za Engleski jezik i prilikom izrade faktura, odabira se faktura na Engleskom jeziku. U navedenom
primeru su prikazana podešavanja podataka prodavca namenjenih za inostranstvo na Engleskom
jeziku. Potrebno je obratiti pažnju primera radi na brojeve telefona, koji će se pojavljivati kao telefoni
za inostranstvo da budu u formatu međunarodnih pozivnih brojeva. Za naše područje je 381 prefiks
za međunarodni saobraćaj, i nakon toga pozivni broj u formatu dva broja. Primera radi 38111 je
predstavljen broj iz Srbije za region Beograda. Poželjno je da podnaslov fakture, koji se odnosi na
skraćeni opis firme takođe za inostranstvo bude na stranom jeziku.
Iz predstavljenog primera se vidi kako utiču podešavanja fakture na stvarnu fakturu. Kao i kod
odlaznog poslovanja moguće je definisati ukupno 4 lica koja imaju prava na potpis, i koja će se
prikazivati na fakturi. Zadnja linija 1 i zadnja linija 2 se prikazuju u donjem delu fakture. Footer1 i
Footer2 će biti prikazani na kraju svake stranice, ispod numeracije stranice. U podmeniju ostalo
definiše se način plaćanja, koji će takođe biti predstavljen na fakturi. Navedene napomene je moguće
videti u donjem primeru izgleda fakture za inostranstvo. Artikli koji se fakturišu obzirom da se
povlače sa lagera artikala, biće na srpskom jeziku, odnosno na jeziku na kom su uneti u bazu
podataka. Ukoliko postoji potreba da se i artikli navode na drugom jeziku, moguće je fakturu izraditi u
Excel izlaznom formatu i prepraviti nazive artikala na odgovarajući način.
Izvoz-obrada artikala
U formi obrada artikala za izvoz se vrši odabir artikala za fakturisanje i njihova obrada. Odabir je
moguć pomoću unosa šifre, unosa naziva ili dvoklikom iz tabele svih ponuđenih artikala. Na desnoj
strani se pojavljuje trenutni kurs svih valuta, ukoliko je računar priključen na internet. Podaci koji su
predstavljeni su srednje vrednosti valuta na današnji dan. Kada se artikal odabere on se spušta na
srednji deo forme, gde se vrši unos količine, na osnovu čega će se izvršiti automatska obrada
podataka. Pod pojmom automatske obrade, smatra se da će podataci artikla biti povučeni iz baze
podataka o datom artiklu, odnosno ranije definisane vrednosti artikla. Moguće je svaku vrednost
promeniti i program će automatski izvršiti korekciju na osnovu izvršene izmene. Inicijalno se stopa
PDV-a postavlja na nultu vrednost, obzirom da se radi o inostranom poslovanju, ali je moguće
izmeniti tu vrednost, nakon čega će program takođe izvršiti dalju korekciju obrade. Osnovnu cenu u
dinarima je takođe moguće izmeniti, nakon čega će se automatski primeniti izbor cene. Ukoliko
računar nije priključen na internet moguće je ručno uneti valutu i kurs, kao i kod slučaja da želimo
ručno da izmenimo ponuđene vrednosti valute ili kursa. Osnovna cena u valuti predstavlja
obračunatu vrednost u odabranoj valuti. Ovu vrednost je takođe moguće promeniti, tako da će
program automatski izvršiti korekciju cene unazad, uzimajući u obzir eventualni procenat PDV-a. U
toku obrade artikala za fakturisanje, program neće dozvoliti promenu strane valute, što znači da
jednom odabrana valuta će biti važeća za celu fakturu.
U okvirima ukupnih vrednosti prikazane su ukupno obračunate vrednosti u odnosu na odabranu
količinu.
Nakon izvršenja obrade svih artikala pristupa se izradi fakture klikom na dugme Faktura ili kroz glavni
meni IZVOZ-FAKTURA.
Izvoz-faktura
Izrada fakture za ino-poslovanje se vrši na vrlo sličan način kao kod domaćeg poslovanja, osim u delu
gde se vrši unos podataka kojih nema u domaćem poslovanju. Odabir komitenta je moguć na više
načina: Odabirom pomoću naziva, Unosom naziva , Unosom PIB-a ili Unosom šifre komitenta. Podaci
o datumu fakturisanja i datumu inicijalno se postavljaju na današnji dan, dok podatak o mestu
fakturisanja je podatak iz podešavanja. Kod inostranih faktura unose se podaci u Bruto težini, Neto
težini kao i podatak o broju paketa. Mesto izdavanja , Način plaćanja i opis poreza su podaci koji se
inicijalno postavljaju na vrednosti koje su postavljene u podešavanjima. Podatak o špediteru se ručno
unosi, kao i podatak pariteta, odnosno podatak o pravcu kretanja robe. U donjem delu nakon
izvršenog unosa prikazanih podataka, vrši se odabir jezika fakture i izlaznog formata. Svaka faktura je
zabeležena u bazi podataka, i moguće je naknadno iz prikaza svaku fakturu prikazati u drugom jeziku.
U fazi izrade fakture, na sličan način kao kod odlaznog poslovanja, moguće je vršiti fakturisanje
direktne stavke. Direktna stavka podrazumeva da navedeni artikal nemate na lageru i isti se neće
skidati sa stanja. Najčešće se koristi kod fakturisanja usluga. Na isti način kao kod odlaznog
poslovanja moguće je vršiti refakturisanje fakture, odnosno fakturisanje pod brojem fakture koji je
ranije obrisan.
Svaka izdata ino-faktura je zabeležena u bazi podataka inostranih faktura. Baza podataka posebno
beleži podatke izdatih ino-faktura u odnosu na fakture domaćim komitentima. U okviru inoposlovanja svi prikazi poslovanja,dugovanja i sličnog, se odnose na izdate ino-fakture. Prilikom
izdavanja ino-faktura artikli koji se fakturišu se skidaju sa lagera, kao i normirani repromatrijali. Ostali
deo ino-poslovanja je isti kao kod domaćeg poslovanja, kao što je unos uplate koji se odnosi na unos
uplate stranog komitenta i ima uticaj na stanje dugovanja u okviru ino-poslovanja.
U okviru prikaza faktura, na sličan način kao kod odlaznog poslovanja, moguće je vršiti prikaz faktura,
kao i brisanje faktura. Ponovno napominjemo da je prilikom storniranja fakture, odnosno brisanja, svi
artikli se vraćaju na lager, kao i svi normirani repromatrijali i artikli.
Download

Uputstvo programa.pdf