Elektronski fakultet Niš
Laboratorija za medicinsku informatiku
MedisNET
Opšta medicina
- Korisničko uputstvo -
Niš, 2012
1
OPŠTA UPUTSTVA ......................................................................................................................................... 3
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
PRIJAVLJIVANJE NA SISTEM ..................................................................................................................................3
IZMENA LIČNIH PODATAKA (LOZINKE) ....................................................................................................................5
DODAVANJE/PRETRAGA/AŽURIRANJE PODATAKA O PACIJENTU ..................................................................................5
UNOS/AŽURIRANJE IZJAVA O IZBORU LEKARA ........................................................................................................15
ZAKAZIVANJE PREGLEDA ...................................................................................................................................19
ŠTAMPANJE DOKUMENATA ...............................................................................................................................24
OPŠTA MEDICINA ........................................................................................................................................ 30
2.1
PRIJEM PACIJENTA ...........................................................................................................................................30
2.2
UNOS OSNOVNIH PODATAKA U KARTON PACIJENTA ................................................................................................34
2.3
DODAVANJE POSETE ........................................................................................................................................41
2.4
UNOS DIJAGNOZA............................................................................................................................................49
2.5
UNOS TERAPIJA...............................................................................................................................................51
2.5.1 Recepti ...................................................................................................................................................52
2.5.2 Pomagala na recept ...............................................................................................................................56
2.5.3 Injekcije ..................................................................................................................................................58
2.6
UNOS UPUTA..................................................................................................................................................61
2.6.1 Opšte napomene o uputima ..................................................................................................................62
2.6.2 Grupa naloga za prevoz .........................................................................................................................63
2.6.3 Grupa uputa za laboratoriju ..................................................................................................................65
2.6.4 Grupa opštih uputa ................................................................................................................................69
2.7
UNOS BOLOVANJA ...........................................................................................................................................75
2.8
POSETA – DODATNI PODACI...............................................................................................................................79
2.9
POSETA – PREUZIMANJE VEĆ KREIRANIH TERAPIJA I NALOGA ....................................................................................91
2.10
UNOS ZNAČAJNIH MEDICINSKIH PODATAKA...........................................................................................................94
2.11
PREGLED ISTORIJE BOLESTI ................................................................................................................................97
2.12
BRZO PISANJE RECEPATA (HRONIČNA OBOLJENJA) ..................................................................................................98
2.13
SISTEMATSKI PREGLED ....................................................................................................................................101
2.13.1
Brzo dodavanje sistematskog pregleda ...........................................................................................103
3
FAKTURE ................................................................................................................................................... 104
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
FAKTURISANJE USLUGE ...................................................................................................................................108
KOPIRANJE USLUGA VEZANIH ZA ISTU POSETU ..................................................................................................... 113
PREGLED I FAKTURISANJE NALOGA ZA INJEKCIJE ...................................................................................................116
XML IZVEŠTAJ ..............................................................................................................................................117
ŠTAMPANJE LISTE FAKTURA .............................................................................................................................119
, 2012
2
1 Opšta uputstva
1.1 Prijavljivanje na sistem
Pokrenuti aplikaciju duplim klikom na ikonicu aplikacije. U polja „Korisničko ime“ i „Lozinka“
upisati korisničko ime i lozinku (Slika 1). Zatim kliknuti na dugme „Prijavi se“ ili pritisnuti taster Enter na
tastaturi.
Slika 1 - Prijava korisnika
Prikazaće se forma za odabir organizacione jedinice i lokacije na kojoj korisnik radi (Slika 2). U
listi „Orgj“ standardno je izabrana organizaciona jedinica u kojoj je raspoređen korisnik pa taj podatak
nije potrebno menjati. U slučaju da prijavljeni korisnik trenutno radi u drugoj organizacionoj jedinici u
odnosu na onu gde je standardno dodeljen potrebno je da iz liste „Orgj“ odabere adekvatnu
organizacionu jedinicu. U listi „Lokacija“ standardno je odabrana lokacija organizacione jedinice u kojoj
korisnik radi. Ukoliko je odabrana lokacija odgovarajuća kliknuti na dugme „Potvrda“ ili pritisnuti taster
„Enter“ na tastaturi. U suprotnom izabrati odgovarajuću lokaciju organizacione jedinice iz liste „Lokacija“
i kliknuti na dugme „Potvrda“(Slika 3).
Slika 2 – Odabir lokacije
, 2012
3
Slika 3 - Odabir lokacije
Nakon uspešne prijave prikazuje se glavna forma (Slika 4). Ukoliko dođe do greške prilikom
prijave prikazuje se poruka o grešci i savet da se obratite administratoru sistema.
Slika 4 - Glavna forma sistema
, 2012
4
1.2 Izmena ličnih podataka (lozinke)
Za izmenu lozinke kliknuti na dugme „Prijavljeni korisnik“ (Slika 5), a zatim iz padajuće liste
odabrati „Promena lozinke“ (Slika 6). U formi za promenu lozinke (Slika 7) u polje „Stara lozinka“ upisati
trenutnu lozinku, a u polja „Nova lozinka“ i „Potvrda nove lozinke“ upisati novu lozinku. Klikom na
dugme „Snimi“ menja se lozinka, a klikom na dugme „Zatvori“ odustaje se od izmene lozinke. Nova
lozinka mora da sadrži najmanje pet karaktera.
Slika 5 - Izmena lozinke
Slika 6 - Izmena lozinke
Slika 7 - Forma za izmenu lozinke
1.3 Dodavanje/Pretraga/Ažuriranje podataka o pacijentu
Kliknuti na dugme „Dodaj osiguranika“ na glavnoj formi (Slika 8). Otvara se forma za unos
podataka o pacijentu (Slika 9).
, 2012
5
Slika 8 - Dodavanje osiguranika
Slika 9 - Forma za dodavanje osiguranika
Za dodavanje novog osiguranika neophodno je uneti minimalni skup podataka o njemu, tj.
popuniti sledeća polja u formi: „JMBG“, „Broj knjižice“, „Datum važenja knjižice“, „LBO“, „Ime“,
„Prezime“ i „Osnov osiguranja“(sva polja označena masnim crnim slovim). Nakon dodavanja podataka o
osiguraniku kliknuti na dugme „Snimi“ za snimanje podataka o osiguraniku ili na dugme „Zatvori“ za
odustajanje od dodavanja podataka o osiguraniku.
„Osnov osiguranja“ se dodaje klikom na dugme „Dodaj“ (gornji desni deo Slika 9) nakon čega se
otvara forma za dodavanje osnova osiguranja (Slika 10). U Polje „Osnov osiguranja“ upisati šifru osnova
osiguranja ili iz padajuće liste, koja se dobija klikom na strelicu nadole, odaberite osnov osiguranja.
, 2012
6
Klikom na dugme „Snimi“ osiguraniku se dodaje odabrani osnov osiguranja. Klikom na dugme
„Odustani“ odustaje se od dodavanja odabranog osnova osiguranja osiguraniku.
Slika 10 - Dodavanje osnova osiguranja
Slika 11 - Dodavanje osnova osiguranja
Nakon dodavanja osnova osiguranja osiguraniku u tabeli u okviru dela „Osnov osiguranja“
prikazaće se dodati osnov osiguranja (Slika 12). Izmena osnova osiguranja vrši se dodavanjem novog
osnova osiguranja na način koji je već opisan. Nakon dodavanja novog osnova osiguranja stari osnov
ostaje u tabeli, ali postaje nevažeći (Slika 13).
, 2012
7
Slika 12 - Osnov osiguranja
Slika 13 - Osnov osiguranja
Za dodavanje adrese osiguranika kliknuti na dugme „Dodaj“ u delu za adrese (donji levi deo Slika
9). U formi za dodavanje adrese iz padajuće liste koja se dobija klikom na polje „Opština“ odabrati
opštinu osiguranika. U polja „Ulica“ i „Broj“ upisati ulicu i broj osiguranika. Klikom na dugme „Snimi“
osiguraniku se dodaje adresa. Klikom na dugme „Odustani“ odustaj se od dodavanje adrese osiguraniku.
Slika 14 - Dodavanje adrese
Nakon dodavanja adrese osiguranika u tabeli u okviru dela „Adresa“ prikazaće se dodata adresa
(Slika 15). Izmena adrese osiguranika vrši se dodavanjem nove adrese na način koji je već opisan. Nakon
dodavanja nove adrese stara adresa ostaje u tabeli, ali postaje nevažeća (Slika 16).
, 2012
8
Slika 15 - Dodavanje adrese
Slika 16 - Dodavanje adrese
U delu „Podaci o nosiocu osiguranja“ (desni deo Slika 9) potrebno je dodati podatke o nosiocu
osiguranja. Ukoliko je sam osiguranik nosioc svog osiguranja kliknuti na polje „Nosilac lično“ za čekiranje
čime se polja za podatke o nosiocu osiguranja popunjavaju podacima tog osiguranika (Slika 17). Ukoliko
osiguranik nije nosioc svog osiguranja potrebno je uneti podatke o nosiocu osiguranja: „JMBG“, „Broj
knjižice“, „LBO“, „Prezime“ i „Ime“. Nakon unosa matičnog broja nosioca osiguranja u polje „JBMG“
selektovati polje „Broj knjižice“. Ukoliko postoje podaci o osiguraniku sa unetim matičnim brojem sva
ostala polja za podatke o nosiocu osiguranja će se automatski popuniti.
, 2012
9
Slika 17 - Dodavanje nosioca osiguranja
Za dodavanje faktora rizika osiguranika kliknuti na dugme „Faktori rizika“ (Slika 17). Prikazaće se
prozor za dodavanje, izmenu i brisanje faktora rizika (Slika 18). Za dodavanje novog faktora rizika kliknuti
na dugme „Dodaj faktor rizika“ nakon čega se otvara prozor za dodavanje novog faktora rizika (Slika 19).
Iz liste „Rizik“ odabrati faktor rizika, u polja „Godina početka“ i „Godina završetka“ upisati godinu
početka i završetka važenja faktora rizika i kliknuti na dugme „Snimi“. Za odustajanje od dodavanja
faktora rizika kliknuti na dugme „Zatvori.“
Za izmenu podataka o postojećem faktoru rizika selektovati željeni faktor rizika klikom na
odgovarajući red u tabeli, kliknuti na dugme „Ažuriraj faktor rizika“ (Slika 18) izmeniti željene vrednosti i
kliknuti na dugme „Snimi“. Za brisanje faktora rizika selektovati željeni faktor rizika klikom na
odgovarajući red u tabeli, kliknuti na dugme „Obriši faktor rizika“ (Slika 18) i kliknuti na dugme „Da“ u
poruci o potvrdi brisanja koja će se prikazati.
Slika 18 - Faktori rizika
Slika 19 - Dodavanje faktora rizika
, 2012
10
Za dodavanje elektronskog kartona osiguranika kliknuti na dugme „Kartoni“ (Slika 17). Prikazaće
se prozor za dodavanje, izmenu i brisanje kartona osiguranika (Slika 20). Za dodavanje novog kartona
kliknuti na dugme za dodavanje „+“ nakon čega se otvara prozor za dodavanje novog kartona (Slika 21).
Iz liste „Orgj“ odabrati organizacionu jedinicu za koju se kreira kartona, u polja „Broj kartona“ upisati
broj kartona, iz kalendara „Datum“ odabrati datum kreiranja kartona i kliknuti na dugme „Prosledi“. Za
odustajanje od dodavanja kartona kliknuti na dugme „Zatvori.“
Za izmenu podataka o postojećem kartonu osiguranika selektovati željeni kartona klikom na
odgovarajući red u tabeli, kliknuti na dugme za izmenu „olovka“ (Slika 20) izmeniti željene vrednosti i
kliknuti na dugme „Prosledi“. Za brisanje kartona selektovati željeni kartona klikom na odgovarajući red
u tabeli, kliknuti na dugme za brisanje „-“ (Slika 20) i kliknuti na dugme „Da“ u poruci o potvrdi brisanja
koja će se prikazati.
Slika 20 - Kartoni osiguranika
Slika 21 - Dodavanje kartona
Ukoliko osiguranik ima zdravstveno osiguranje koje plaća neka druga zemlja, potrebno je klikom
na „Po konvenciji“ (desni deo Slika 22) otvoriti formu za unos/ažuriranje tih podataka. Kliknuti na dugme
za dodavanje „+“ kako bi se dodala konvencija, odabrati državu iz liste ponuđenih država kao i period za
koji ta konvencija važi i kliknuti na dugme „Prosledi“. Za brisanje konvencije kliknuti na dugme za
brisanje „-“. Kliknuti na dugme za izmenu kako bi se izvršila izmena postojeće konvencije (promena
države ili perioda važenja konvencije).
, 2012
11
Slika 22 – Dodavanje osnova osiguranja
U donjem levom uglu nalazi se dugme „Generiši pin kod“ koje osiguraniku daje pin kod koji mu
omogućava da dozvoli/zabrani pristup svojim podacima. Ukoliko osiguranik zatraži da podaci o
njegovom lečenju budu tajni, osoblju će biti omogućen pristup samo ukoliko im osiguranik da svoj pin
kod (izuzeti su izabrani lekari dotičnog osiguranika).
U levom delu glavne forme nalaze se polja koja omogućavaju pretragu podataka o pacijentima
(Slika 23). Pretragu podataka o pacijentima je moguće vršiti po jmbg-u, broju knjižice, lbo-u, imenu i
prezimenu pacijenta, kao i bilo kojoj kombinaciji ovih podataka upisivanjem vrednosti u polja „Broj
knjižice“, „JMBG“, „Broj kartona“, „LBO“, „Ime“ i „Prezime“. Za pretragu pacijenata po jmbg broju u
polje „JMBG“ upišite ceo matični broj osiguranika ili samo njegov početni deo. Nakon unosa
odgovarajuće vrednosti pritisnite taster „Enter“ na tastaturi ili kliknite na dugme „Pretraga“. Podaci o
osiguranicima koji ispunjavaju uslov pretrage će se prikazati u tabeli u desnom delu forme (Slika 24).
Ukoliko nijedan od osiguranika ne ispunjava uslove pretrage tabela će biti prazna. Nemoguće je izvršiti
pretragu osiguranika ukoliko nijedna vrednost u poljima za pretragu osiguranika nije unesena.
, 2012
12
Slika 23- Pretraga pacijenata
Slika 24 - Pretraga pacijenata
Klikom na dugme „Obriši“ brišu se sve vrednosti unete u polja za pretragu kao i tabela sa
osiguranicima.
Za ažuriranje podataka o osiguraniku najpre je potrebno pronaći osiguranika (opisano u
prethodnom poglavlju). Iz liste sa osiguranicima koji ispunjavaju uslov pretrage selektovati osiguranika
čije podatke želite da izmenite klikom na red u tabeli u kome se nalaze podaci o osiguraniku. Zatim
kliknuti na dugme „Izmena osiguranika“ (Slika 25). Prikazuje se ista forma kao i za dodavanja novog
osiguranika, pri čemu su polja popunjena podacima o osiguraniku (Slika 26). Izmeniti željene podatke o
osiguraniku i kliknuti na dugme „Snimi“. Za odustajanje od izmena podataka o osiguraniku kliknuti na
dugme „Odustani“.
, 2012
13
Slika 25 - Pretraga pacijenata
Slika 26 - Izmena podatka o osiguraniku
, 2012
14
1.4 Unos/ažuriranje izjava o izboru lekara
Odabrati osiguranika kome dodajete izjavu o izboru lekara i kliknuti na dugme „Izbor/Promena
lekara“ (Slika 20). Otvara se forma za izjave o izboru i promeni lekara (Slika 281).
Slika 27 – Pretraga pacijenata
Slika 28 – Izbor lekara
Za dodavanje nove izjave o izboru lekara potrebno je izabrati datum davanja izjave klikom na
polje „Datum“ i izborom željenog datuma iz kalendara, selektovati vrednost „Izbor lekara“ i opciono
odabrati atribut klikom na padajuću listu „Atribut“. Inicijalno je podešen trenutni datum i odabrana je
opcija „Izbor lekara“. U delu „Podaci o izabranom lekaru“ potrebno je iz kliknuti na listu „Specijalizacija“ i
odabrati specijalizaciju lekara, a potom iz sledeće padajuće liste odabrati užu specijalizaciju (Slika 29).
Nakon toga se popunjava lista „Izabrani lekar“ imenima lekara koji imaju odabranu specijalizaciju (Slika
15
, 2012
30) odakle je potrebno odabrati ime željenog lekara. Klikom na dugme „Snimi“ dodaje se izjava o izboru
lekara osiguraniku, nakon čega se prikazuje poruka da je akcija dodavanja uspešno izvršena (Slika 31).
Klikom na dugme „Ok“ zatvara se prozor. Za odustajanje od dodavanja izjave osiguranika kliknuti na
dugme „Odustani“.
Slika 29 – Izbor lekara
Slika 30 – Izbor lekara
, 2012
16
Slika 31 – Potvrda o snimanju
Za snimanje i štampanje izjave o izabranom lekaru kliknuti na dugme „Snimi i odštampaj“
Nakon dodavanja izjave o izboru lekara podaci o izabranom lekaru se upisuju u listu “Lista
trenutno izabranih lekara” koja se prikazuje klikom na tab “Lista izabranih lekara” (Slika 32).
Slika 32 – Izbor lekara
Za dodavanje izjave o promeni lekara potrebno je izabrati datum davanja izjave klikom na polje
„Datum“ i izborom željenog datuma iz kalendara, selektovati vrednost „Promena lekara“ i opciono
odabrati atribut klikom na padajuću listu „Atribut“. U delu „Podaci o izabranom lekaru“ potrebno je
kliknuti na listu „Specijalizacija“ i odabrati specijalizaciju lekara, a potom iz sledeće padajuće liste
odabrati užu specijalizaciju (Slika 29). Nakon toga se popunjava lista „Izabrani lekar“ imenima lekara koji
imaju odabranu specijalizaciju (Slika 30), odakle je potrebno odabrati ime željenog lekara. Lista ne
uključuje ime prethodno odabranog lekara (Slika 33). U delu podaci o promeni lekara (Slika 26) potrebno
je odabrati razlog promene izabranog lekara klikom na odgovarajući tekst u tabeli. Klikom na dugme
, 2012
17
„Snimi“ dodaje se izjava o promeni lekara osiguraniku, nakon čega se prikazuje poruka da je akcija
promene uspešno izvršena (Slika 31). Klikom na dugme „Ok“ zatvara se prozor. Za odustajanje od
promene izjave osiguranika kliknuti na dugme „Odustani“.
Slika 33 – Izbor lekara
Nakon dodavanja izjave o promeni lekara podaci o izabranom lekaru se upisuju u listu “Lista
trenutno izabranih lekara” koja se prikazuje klikom na tab “Lista izabranih lekara” pri čemu ostaju vidljivi
i podaci o lekaru koji je zamenjen (Slika 34).
, 2012
18
Slika 34 – Izbor lekara
1.5 Zakazivanje pregleda
Odabrati osiguranika kome zakazujete pregled i kliknuti na dugme „Izbor/Promena lekara“ (Slika
35). Otvara se forma za zakazivanje pregleda (Slika 36).
Slika 35 – Pretraga pacijenata
, 2012
19
Slika 36 – Zakazivanje pregleda
U delu „Lekar za zakazivanje“ moguće je odabrati grupu lekara kojoj lekar kod koga zakazujete
pregled pripada. U zavisnosti od odabrane opcije popunjava se lista sa lekarima. Standardno je odabrana
opcija „Svi lekari“. Iz padajuće liste odabrati lekara kod koga želite da zakažete pregled (Slika 37).
Ukoliko se vrši zakazivanje za dijagnostičku metodu, postupak nadalje je identičan. Razlika je
samo u prvom koraku, gde se umesto „Lekara za zakazivanje“ bira „Aparat za zakazivanje“.
, 2012
20
Slika 37 – Zakazivanje pregleda
Nakon odabira imena lekara prikazuje se tabela sa rasporedom termina izabranog lekara (Slika
30). Period za prikazivanje rasporeda standardno počinje od trenutnog datuma i obuhvata naredne dve
nedelje. Period za prikaz termina je moguće izmeniti odabirom željenih datuma za vrednosti „Datum od“
i „Datum do“ u deli „Period za prikaz termina“ (Slika 39).
Ukoliko za odabranog lekara nije generisana šema rada prikazuje se poruka da je za njega
nemoguće zakazati pregled u odabranom periodu (Slika 40).
, 2012
21
Slika 38 – Zakazivanje pregleda
Slika 39 – Zakazivanje pregleda – izbor perioda
, 2012
22
Slika 40 – Obaveštenje o nepostojećem terminu
Za zakazivanja prvog slobodnog termina kliknuti na dugme „Zakaži prvi slobodan termin“ (Slika
41). Nakon toga se prikazuje poruka sa podacima o lekaru i odabranom terminu (Slika 42). Klikom na
dugme „Da“ odabrani termin se zakazuje, polje u tabeli koje predstavlja prvi slobodni termin boji se u
crveno, a osiguraniku se u listi „Zakazani termini“ dodaje zakazani termin. Klikom na dugme „Ne“
odustaje se od zakazivanja termina. Moguće je odabrati proizvoljan termin klikom na polje u tabeli koje
predstavlja željeni termin nakon čega se prikazuje poruka sa podacima o lekaru i odabranom terminu
(Slika 35). Klikom na dugme „Da“ odabrani termin boji se u crveno i dodaje u osiguranikovu listu
„Zakazani termini“. Ukoliko se odabere termin u prošlosti prikazuje se poruka da je nemoguće
retroaktivno zakazati termin (Slika 43).
Slika 41– Zakazivanje pregleda
Slika 42 – Potvrda zakazanog pregleda
, 2012
23
Slika 43 – Obaveštenje o terminu za zakazivanje
Zakazani termin je moguće otkazati klikom na njega u tabeli sa terminima. Nakon toga se
prikazuje poruka sa podacima o lekaru i terminu (Slika 44). Klikom na dugme „Da“ otkazuje se pregled
osiguranika. Klikom na dugme „Ne“ pregled ostaje zakazan.
Slika 44 – Otkazivanje termina
1.6 Štampanje dokumenata
Nakon završenog pregleda pacijenta najčešće je potrebno odštampati neka dokumenta koja se
tiču samog pregleda. Za štampanje dokumenata o pregledu potrebno je u formi za prijem pacijenata
selektovati željenog pacijenta klikom na njegovo ime u listi „Pregledani pacijenti“ (Slika45) i kliknuti na
dugme „Štampa dokumenata“. Prikazaće se forma za štampanje dokumenata (Slika46).
, 2012
24
Slika45– Pregledani pacijenti
Slika46 – Štampanje dokumenata
U gornjem delu forme za štampanje dokumenata prikazani su podaci o pacijentu. Dokumenta
koja se mogu štampati su razvrstana u grupe: „RECEPTI“, „NALOG ZA INJEKCIJE“, „UPUTI“,
„BOLOVANJA“„DOZNAKE“, „IZVEŠTAJI“,„OSTALO“ i „POSETE“ pri čemu je svaka grupa prikazana na
istoimenom tabu. Na naslovu taba je pored imena grupe smešten i broj dokumenata koji se nalaze u toj
grupi.
Za štampanje recepata kliknuti na tab „RECEPTI“, selektovati željeni recept i kliknuti na dugme
„Štampa“. Prikazaće se forma za odabir štampača (Slika47) gde je potrebno odabrati štampač na kome
će se odštampati recept (ako se ne odabere štampač recept će se odštampati na standardno
postavljenom štampaču) i kliknuti na dugme „Print“. Za odustajanje od štampanja kliknuti na dugme
„Cancel“.
, 2012
25
Slika47 - Štampanje – Izbor štampača
Za štampanje naloga za injekcije kliknuti na tab „NALOG ZA INJEKCIJE“ (Slika48), selektovati
željeni nalog i kliknuti na dugme „Štampa“. Prikazaće se forma za odabir štampača (Slika47) gde je
potrebno odabrati štampač na kome će se odštampati nalog (ako se ne odabere štampač nalog će se
odštampati na standardno postavljenom štampaču) i kliknuti na dugme „Print“. Za odustajanje od
štampanja kliknuti na dugme „Cancel“.
Slika48 – Štampanje dokumenata – Injekcije
Za štampanje uputa kliknuti na tab „UPUTI“ (Slika48), selektovati željeni uput i kliknuti na dugme
„Štampa“. Prikazaće se forma za odabir štampača (Slika47) gde je potrebno odabrati štampač na kome
, 2012
26
će se odštampati uput (ako se ne odabere štampač uput će se odštampati na standardno postavljenom
štampaču) i kliknuti na dugme „Print“. Za odustajanje od štampanja kliknuti na dugme „Cancel“.
Slika49 – Štampanje dokumenata – Uput
Za štampanje doznaka o bolovanju kliknuti na tab „BOLOVANJE“ (Slika48), selektovati željeno
bolovanje i kliknuti na dugme „Štampa“. Prikazaće se forma za odabir štampača (Slika47) gde je
potrebno odabrati štampač na kome će se odštampati bolovanje (ako se ne odabere štampač bolovanje
će se odštampati na standardno postavljenom štampaču) i kliknuti na dugme „Print“. Za odustajanje od
štampanja kliknuti na dugme „Cancel“.
Slika50– Štampanje dokumenata – Uput
, 2012
27
Za štampanje poseta kliknuti na tab „POSETE“ (Slika 51), selektovati željenu posetu i kliknuti na
dugme „Štampa“. Prikazaće se dokument sa podacima o konkretnoj poseti (Slika 52). Kliknuti na dugme
sa sličicom štampača za štampanje posete. Prikazaće se forma za odabir štampača (Slika47) gde je
potrebno odabrati štampač na kome će se odštampati poseta (ako se ne odabere štampač poseta će se
odštampati na standardno postavljenom štampaču) i kliknuti na dugme „Print“. Za odustajanje od
štampanja kliknuti na dugme „Cancel“.
Slika 51 – Štampanje dokumenata – Posete
Štampanje dokumenat iz grupe „OSTALO“ i „IZVEŠTAJI“ vrši se na isti način kao i štampanje
prethodno objašnjenih grupa dokumenata.
Poseta se može štampati i pri zatvaranju posete pacijenta. Nakon unosa podataka o poseti i
njihovog snimanja lekaru se prikazuje poruka o mogućnosti štampanja posete.
, 2012
28
Slika 52 - Štampanje posete
, 2012
29
2 Opšta medicina
2.1 Prijem pacijenta
Pronaći podatke o pacijentu na način koji je opisan u delu o pretraživanju podatka o pacijentu.
Odabrati željenog pacijenta i kliknuti na dugme „Prijem pacijenta“ (Slika 53). Prikazuje se forma za
prijem pacijenata (Slika 54). U levom delu forme nalazi se lista „Zakazani pacijenti“ sa imenima
pacijenata koji imaju zakazan pregled za odabrani datum (kalendar u gornjem desnom delu forme) kod
izabranog lekara (spisak lekara u gornjem levom delu forme). Liste: „Zakazani pacijenti“, „Čekaonica“ i
„Pregledani pacijenti“sadrže podatke o pacijentima koji imaju zakazani termin, koji su fizički u čekaonici i
koji su pregledani kod trenutno odabranog lekara iz liste sa imanima lekara. Izborom drugog lekara iz
liste sa imenima lekara prikazuju se liste sa njegovim pacijentima. Osnovni podaci o pacijentu koji ide na
pregled kod lekara smešteni su u gornjem središnjem delu forme. Klikom na dugme „Dodaj pacijenta u
listu čekanja“, podaci o pacijentu se prebacuju u listu „Čekaonica“ (Slika 54) lekara koji je odabran iz liste
lekara. Ukoliko je prijavljeni korisnik sistema lekar on može da doda pacijenta samo u svoju čekaonicu
(ne može da odabere drugog lekara iz liste lekara).
Ukoliko pacijent ima zakazani pregled kod nekog od lekara nije potrebno tražiti podatke o
pacijentu već samo kliknuti na dugme „Prijem pacijenta“. Odabrati lekara kod koga pacijent ima zakazani
pregled, pronaći podatke o pacijentu u listi „Zakazani pacijenti“ i kliknuti na dugme „Prosledi pacijenta u
čekaonicu“. Nakon toga će se podaci o pacijentu prebaciti iz liste „Zakazani pacijenti“ i listu „Čekaonica“,
a pored imena pacijenta stajaće vreme kada pacijent ima zakazani termin.
Slika 53 – Pretraga pacijenata
, 2012
30
Slika 54- Prijem pacijenta
Slika 55 – Dodavanje pacijenta u čekaonicu
Za pacijenta u čekaonici moguće je pogledati karton, dodati posetu i ukloniti ga iz čekaonice. Za
prikaz kartona pacijenta odabrati željenog pacijenta i kliknuti na dugme „Karton pacijenta“ (Slika 55)
nakon čega se otvara karton pacijenta (Slika 56). Ukoliko za pacijenta ne postoji elektronski karton
prikazuje se obaveštenje sa mogućnošću kreiranja kartona (Slika 57). Elektronski karton pacijenta kreira
se klikom na dugme „Da“, dok se klikom na dugme „Ne“ odustaje od kreiranja elektronskog kartona. U
zavisnosti od datuma rođenja pacijenta kreira se karton adekvatnog tipa (na pr. kartona za odrasle,
karton za predškolsku decu...).
, 2012
31
Slika 56 – Karton za odrasle
Slika 57 – Poruka o kreiranju kartona
Pregled pacijenta se dodaje klikom da dugme „Poseta“ (Slika 55) nakon čega se otvara forma za
unos pregleda pacijenta (Slika 58). Ukoliko za konkretnog pacijenta ne postoji elektronski karton
prikazuje se poruka (Slika 57) gde se klikom na dugme „Da“ kreira elektronski karton, a klikom na dugme
„Ne“ odustaje se od kreiranja elektronskog kartona.
, 2012
32
Slika 58 – Evidencija o posetama
Za uklanjanje pacijenta iz liste čekanja kliknuti na dugme „Ukloni pacijenta“. U poruci koja se
nakon toga dobija (Slika 59) kliknuti na dugme „Da“ za uklanjanje pacijenta iz liste čekanja ili na dugme
„Ne“ za odustajanje od uklanjanja pacijenta iz liste čekanja.
Slika 59 – Potvrda o uklanjanju pacijenta iz liste čekanja
Ukoliko odabrani pacijent ima više elektronskih kartona klikom na dugme „Karton pacijenta“
prikazuje se forma za izbor kartona (Slika 60). Selektovati željeni karton klikom na odgovarajući red u
tabeli i kliknuti na dugme „Prosledi“ nakon čega će se prikazati odabrani karton. Za odustajanje od
dodavanja kartona kliknuti na dugme „Prekid“.
, 2012
33
Slika 60 - Izbor kartona
2.2 Unos osnovnih podataka u karton pacijenta
Slika 61 prikazuje karton sa opštim podacima pacijenta: „MBG“, „Znak upozorenja“, „Broj
kartona“, „Napomena“, „Lični podaci“, „Kategorije zdravstvene zaštite“ i „Podaci o zaposlenju i
zanimanju“.
Slika 61 - Karton za odrasle - opšti podaci
, 2012
34
Uz polja „MBG“, „Znak upozorenja“, „Broj kartona“ i „Napomena“ stoji ikonica (gore desno) za
izmenu prikazane vrednosti (Slika 62).
Slika 62 - Polje koje prikazuje matični broj sa dugmetom za izmenu vrednosti (gore desno)
Klikom na ikonicu za izmenu podataka otvara se forma za izmenu (Slika 63).Nakon unete izmene
kliknuti na dugme „Prosledi“ kako bi se promena izvršila, odnosno na dugme „Poništi“ kako bi se
odustalo od promene.
Slika 63 - Forma za izmenu vrednosti
Klikom na ikonicu za izmenu podataka (Slika 64) otvara se forma za izmenu ličnih podataka (Slika
65). Moguće je menjati podatke o pacijentu na način koji je već opisan u prethodnom poglavlju. Kliknuti
na dugme „Snimi“ kao bi se sačuvale promene ili na dugme „Zatvori“ za poništavanje svih unetih
promena.
Slika 64 - Lični podaci
, 2012
35
Slika 65 - Forma za promenu ličnih podataka
U desnom delu kartona (Slika 61) nalazi se kontrola za upravljanje listom kategorija zdravstvene
zaštite (Slika 66). Kontrola se sastoji od liste kategorija zdravstvene zaštite i dugmeta (gore desno) za
dodavanje nove kategorije (dugme sa znakom + na sebi), zatim dugmeta za izmenu podataka i dugmeta
za brisanje odabrane kategorije zdravstvene zaštite (dugme sa znakom – na sebi).
, 2012
36
Slika 66 - Lista aktivnih i neaktivnih osnova osiguranja
Za dodavanje novog osnova osiguranja kliknuti na dugme „+“ (Slika 66) nakon čega se otvara
forma za izbor osnova osiguranja (Slika 67). Odabrati osnov osiguranja iz ponuđene liste levim klikom
miša na željeni osnov, postaviti datume važenja osnova osiguranja odabirom odgovarajućih datuma iz
kalendara „Od“ i „Do“ i odabrati opciju „Trenutno aktivan“ ukoliko je odabrani osnov osiguranja
trenutno aktivan. U jednom trenutku samo jedan osnov osiguranja može da bude aktivan. Kliknuti na
dugme „Prosledi“ kako bi se osnov osiguranja dodao pacijentu ili na dugme „Odustani“ kako bi se
odustalo od dodavanja osnova osiguranja.
Za promenu podataka o nekom od unetih osnova osiguranja, odabrati željeni osnov iz liste (Slika
66) i kliknuti na dugme za izmenu. Nakon toga otvara se forma za izmenu osnova osiguranja (Slika 67).
Odabrati osnov osiguranja iz ponuđene liste levim klikom miša na željeni osnov, postaviti datume
važenja osnova osiguranja odabirom odgovarajućih datuma iz kalendara „Od“ i „Do“ i odabrati opciju
„Trenutno aktivan“ kako bi se odabrani osnov osiguranja postavio kao trenutno aktivan. Nakon uspešno
unete izmene kliknuti na dugme „Prosledi“ kako bi se osnov osiguranja dodao pacijentu ili na dugme
„Odustani“ kako bi se odustalo od dodavanja osnova osiguranja.
Za brisanje nekog od unetih osnova osiguranja, odabrati željeni osnov osiguranja iz liste osnova
osiguranja i kliknuti na dugme za brisanje „-“ (Slika 66). U poruci koja će se prikazati (Slika 67) kliknuti na
dugme „Da“ kako bi se osnov osiguranja obrisao. Klikom na dugme „Ne“ odustaje se od brisanja osnova
osiguranja.
, 2012
37
Slika 67 - Forma za dodavanje i izmenu odabranih osnova osiguranja
U donjem delu kartona (Slika 61) prikazuje kontrolu za upravljanje listom zapisa o zaposlenju i
zanimanju (Slika 68). Kontrola se sastoji od liste zaposlenja i dugmeta (gore desno) za dodavanje (dugme
sa znakom + na sebi), zatim dugmeta za izmenu izabranog podatka i dugmeta za brisanje (dugme sa
znakom – na sebi).
Slika 68 - Lista zapisa o zaposlenju i zanimanju
Podaci o zaposlenju i zanimanju se dodaju klikom na dugme za dodavanje „+“ (Slika 68), nakon
čega se otvara forma za dodavanje zaposlenja (Slika 69). Kliknuti na dugme „Pronađi“ kako bi se otvorila
forma za pretraživanje preduzeća (Slika 70). Pretraga preduzeća se može vršiti po nazivu, PIB-u,
registarskom broju i mestu unošenjem odgovarajućih vrednosti u polja „Naziv“, „PIB“, „Registarski broj“
i „Mesto“. Pretraga se može vršiti unošenjem jednog od kriterijuma ili više njih. Nakon unošenja
kriterijuma pretrage pritisnuti taster Enter na tastaturi ili kliknuti na dugme „Pronađi“. Tabela u desnom
delu forme će se popuniti firmama koje zadovoljavaju uslove pretrage. Selektovati željenu firmu levim
klikom miša na odgovarajući rad u tabeli i kliknuti na dugme „Prosledi“. Klikom na dugme „Poništi“
odustaj se od dodavanje firme i zatvara se forma.
, 2012
38
U formi za dodavanje zaposlenja (Slika 69) zatim popuniti polje „Radno mesto“ i polje „Rad pod
posebnim uslovima“ ukoliko postoji razlog za to. Kliknuti na dugme „Pronađi“ pored polja „Fond
zdravstvene zaštite“, nakon čega se otvara forma za dodavanje fonda (Slika 71). Selektovati red u tabeli
sa željenim fondom klikom na njega i kliknuti na dugme „Prosledi“. Klikom da dugme „Poništi“ odustaje
se od dodavanja fonda. Zatim u formi za dodavanje zaposlenja (Slika 69) kliknuti na dugme „Prosledi“
kako bi se dodati podaci o zaposlenju pridružili radniku. Klikom na dugme „Poništi“ odustaje se od
dodavanje zaposlenja. Nakon dodavanja zaposlenja podaci o njemu se prikazuju na prvoj strani kartona
(Slika 72).
Za promenu podataka o nekom od unetih zapisa o zaposlenju i zanimanju, odabrati jedan od njih
klikom na zapis u listi (Slika 57), a potom kliknuti na dugme za izmenu. Nakon toga otvoriće se forma za
izmenu podataka o zaposlenju. Forma je identična formi za dodavanje novog zaposlenja, pri čemu su
podaci o zaposlenju upisani u odgovarajuća polja. Obrisati željene vrednosti i upisati nove ili selektovati
druge vrednosti iz tabele. Nakon uspešno unete izmene kliknuti na dugme “Prosledi” kako bi sačuvao
unete promene ili na dugme „Poništi“ da bi se odustalo od promena.
Za brisanje nekog od zapisa o zaposlenju i zanimanju odabrati željeni zapis klikom na
odgovarajući red u tabeli i kliknuti na dugme za brisanje „-“. Prikazaće se poruka za potvrdu brisanja
(Slika 73). Klikom na dugme „Da“ brisu se podaci o izabranom zaposlenju, dok se klikom na dugme „Ne“
odustaje od brisanja.
Slika 69 - Forma za dodavanje i izmenu zapisa o zaposlenju i zanimanju
, 2012
39
Slika 70 – Izbor preduzeća
Slika 71 – Izbor fonda
Slika 72 – Podaci o zaposlenju i zanimanju
, 2012
40
Slika 73 – Potvrda o brisanju podatka o zaposlenju
2.3 Dodavanje posete
Iz forme za prijem pacijenata (Slika 74) odabrati pacijenta iz liste „Čekaonica“ klikom na njegovo
ime u tabeli i kliknuti na dugme „Poseta“. Prikazuje se forma za unos posete. U formi za posete prikazani
su aktivni tokovi lečenja i poseta (Slika 75), a ukoliko za odabranog pacijenta ne postoji poseta forma je
prazna (Slika 76). Posetu je moguće dodati u okviru nekog od postojećih lečenja klikom na dugme „Nova
poseta“ ili kao potpuno novo lečenje klikom na dugme „Novo lečenje“.
Posetu je moguće dodati i iz kartona pacijenta. Iz forme za prijem pacijenata (Slika 74) odabrati
pacijenta iz liste „Čekaonica“ klikom na njegovo ime u tabeli i kliknuti na dugme „Kartona pacijenta“. U
prikazanom kartonu odabrati tab „Posete“ klikom na njega. Prikazuje se forma sa aktivnim tokovima
lečenje (Slika 77).
Slika 74 - Čekaonica
, 2012
41
Slika 75 – Evidencija o posetama
Slika 76 – Evidencija o poseti
, 2012
42
Slika 77 – Evidencija o aktivnim lečenjima
Na tabu „Posete“ kartona pacijenta kliknuti na dugme „Nova poseta“ u okviru željenog toka
lečenja za dodavanje nove posete u okviru tog lečenja ili kliknuti na dugme „Novo lečenje“ za dodavanje
novog lečenja (Slika 78). Nakon odabira posete prikazuje se forma za unos podatak oposeti (Slika 79).
Slika 78 – Dodavanje novog lečenja
, 2012
43
Slika 79 – Evidencija o poseti
Slika 80 prikazuje listu svih aktivnih poseta (lečenja). Vizuelno su odvojena lečenja manje
značajnih bolesti (beli okvir, lečenje na vrhu liste), lečenja čije su dijagnoze označene kao značajne
(crveni okvir, lečenje na dnu liste), i lečenja koja se odnose na hronične bolesti (zeleni okvir, lečenje na
sredini liste). Sistem prikazuje poslednja tri aktivna lečenja. Za pregled svih aktivnih lečenja kliknuti na
opciju „Prikaži podatke iz svih lečenja“ nakon čega će se u listi „Evidencija o posetama“ prikazati sva
aktivna lečenja. Za iniciranje novog lečenja sa ovog ekrana kliknuti na dugme „Novo lečenje” (gornji
desni deo). U okviru kontrole koja prikazuje jedno lečenje moguće je inicirati novu posetu u okviru
lečenja, obrisati lečenje i označiti lečenje završenim (Slika 81).
, 2012
44
Slika 80 - Lista aktivnih poseta
Slika 81 - Opcije koje korisnik ima na raspolaganju za aktivnu posetu
Za dodavanje novog lečenja kliknuti na dugme „Novo lečenje“ čime se dobija forma za unos
posete (Slika 79). Na ovoj formi moguće je uneti sve neophodne podatke vezane za jednu posetu. Kako
bi se poseta dodala pacijentu kliknuti na dugme „Prosledi“. Klikom na dugme „Odustani“ odustaje se od
dodavanje posete.
Za dodavanje nove posete u okviru lečenja kliknuti na dugme „Nova poseta“ (Slika 81) u okviru
jednog lečenja. Prikazaće se forma za dodavanje nove posete (Slika 79) koja se popunjava na isti način
kao i u slučaju dodavanje novog lečenja.
Za brisanje lečenja kliknuti na dugme za brisanje„-“ (Slika 81). Zatim kliknuti na dugme „Da“ na
prozoru sa porukom o potvrdi brisanja kako bi se lečenje obrisalo (Slika 82). Klikom na dugme „Ne“
odustaje se od brisanja podataka o lečenju.
, 2012
45
Slika 82 - Dijalog za potvrdu brisanja lečenja
Za zatvaranje toka lečenja kliknuti na dugme „Kraj lečenja“ (Slika 81), a zatim kliknuti na dugme
„Da“ u okviru prozora sa porukom o završetku lečenja koji će se pojaviti (Slika 83). Klikom na dugme
„Ne“ odustaje se od zatvaranja lečenja.
Slika 83 - Dijalog za potvrdu završetka lečenja
Pri dodavanju posete potrebno je uneti i osnovne administrativne podatke o poseti. U gornjem
delu forme za dodavanje posete (Slika 84) nalaze se administrativni podaci o početku kontakta.
Potrebno je izabrati odgovarajuće vrednosti u listama: „Zakonski osnov za kontakt“, „Zahtev za
kontaktom“, „Stanje na početku kontakta“ i „Tip plaćanja“. Sistem automatski podešava vrednosti koje
su najčešće. Ukoliko su vrednosti koje sistem nudi adekvatne realnom stanju pri pregledu pacijenta nije
potrebno posebno podešavanje pomenutih vrednosti u listama.
U donjem delu forme za dodavanje posete (Slika 84) nalaze se administrativni podaci o završetku
kontakta. Potrebno je izabrati odgovarajuće vrednosti u listama: „Tip završetka kontakta“ i „Stanje na
kraju kontakta“. Sistem automatski podešava vrednosti koje su najčešće. Ukoliko su vrednosti koje
sistem nudi adekvatne realnom stanju pri pregledu pacijenta nije potrebno posebno podešavanje
pomenutih vrednosti u listama.
, 2012
46
Slika 84 - Nova poseta
Pri dodavanju posete u polje „Osnov oslobađanja od participacije“ (Slika85) upisan je osnov po
kome je pacijent oslobođen od participacije (ukoliko pacijent plaća participaciju u ovom polju je upisano
„Plaća participaciju“).Ukoliko pacijent ima drugačiji vid osiguranja za konkretno lečenje (posetu) iz liste
„Osnov oslobađanja od participacije“ odabrati odgovarajući vid osiguranja. Odabrani vid osiguranja
važiće samo za konkretnu posetu. Osnov oslobađanja od participacije postavljen tokom pregleda
pacijenta se preuzima pri fakturisanju te posete. Moguće je ne odabrati osnov oslobađanja od
participacije prilikom dodavanja posete, ali je u tom slučaju neophodno njegovo postavljanje prilikom
fakturisanja posete.
, 2012
47
Slika85– Osnov oslobađanja od participacije
Pri dodavanju posete moguće je odrediti i primarnu uslugu koja je pružena pacijentu prilikom te
posete biranjem odgovarajuće vrednosti iz liste „Primarna usluga“. Ukoliko se odabere primarna usluga
pri dodavanju posete ona će se preuzeti pri fakturisanju te posete. Ukoliko nije odabrana primarna
usluga pri dodavanju nove posete onda se ona mora odabrati pri fakturisanju te posete.
Primarnu uslugu je moguće naći u listi „Primarne usluge“ (Slika 86) unošenjem šifre (manji deo
polja) ili naziva (veći deo polja). Nakon unošenja tri karaktera šifre ili naziva primarne usluge prikazaće se
lista sa svim primarnim uslugama čija šifra ili naziv počinje unetim vrednostima. Primarna usluga se bira
klikom na željenu vrednost u listi.
Slika 86 - Primarna usluga
Podatke o anamnezi, statusu i nalazima pacijenta upisati u polje „Anamneza – statusi - nalazi“,
podatke o terapiji koja ne ide na recept upisati u polje „Terapija - ne na recept“.
, 2012
48
2.4 Unos dijagnoza
U formi za evidenciju poseta (Slika 87) u polje „Konačna dijagnoza“ upisati šifru konačne
dijagnoze (prvi deo polja) ili njen latinski naziv (drugi deo polja). Upisom jedne vrednosti automatski se
popunjava druga. Aplikacija nudi pomoć pri unosi šifre i naziva dijagnoze prikazujući listu dijagnoza koje
ispunjavaju uslove na osnovu vrednosti koje je korisnik počeo da unosi. Dijagnoza se može odabrati i
klikom na odgovarajuću dijagnozu iz pomoćne liste (Slika 88).
Slika 87 – Unos dijagnoze
Ispod imena dijagnoze nalaze se polja koja omogućuju označavanje dijagnoze hroničnom
dijagnozom (čekiranjem polja „Hronična dijagnoza“), poverljivom dijagnozom (čekiranjem polja
„Poverljivo“) i bitnom dijagnozom (čekiranjem polja „Bitna dijagnoza“) (Slika 89).
Slika 88 – Unos dijagnoze
U delu “Radna dijagnoza” (Slika 90) moguće je uneti, izmeniti i obrisati radnu verziju dijagnoze.
Slika 89 – Radne dijagnoze
, 2012
49
Kliknuti na dugme za dodavanje „+“ kako bi dodali novu radnu dijagnozu. Prikazaće se forma za
dodavanje dijagnoze (Slika 91). U polje „Dijagnoza“ upisati šifru radne dijagnoze (prvi deo polja) ili njen
latinski naziv (drugi deo polja). Upisom jedne vrednosti automatski se popunjava druga. Aplikacija nudi
pomoć pri unosu šifre i naziva dijagnoze prikazujući listu dijagnoza koje ispunjavaju uslove na osnovu
vrednosti koje je korisnik počeo da unosi. Dijagnoza se može odabrati i klikom na odgovarajuću
dijagnozu iz pomoćne liste (Slika 92). Opciono je moguće dodati podatke o dijagnozi u polja „Opis“ i
„Epidemiološko upozorenje“. Klikom na dugme „Prosledi“ dodaje se dijagnoza u listi radnih dijagnoza.
Klikom na dugme „Poništi“ odustaje se od dodaje dijagnoze.
Za promenu podataka o dijagnozi iz liste radnih dijagnoza odabrati dijagnozu klikom na zapis u
listi (Slika 90), a potom kliknuti na dugme za izmenu. Nakon toga otvoriće se forma za izmenu podataka
o dijagnozi. Forma je identična formi za dodavanje nove radne dijagnoze (Slika 91), pri čemu su podaci o
dijagnozi upisani u odgovarajuća polja. Obrisati željene vrednosti i upisati nove. Nakon uspešno unete
izmene kliknuti na dugme “Prosledi” kako bi sačuvao unete promene ili na dugme „Poništi“ da bi se
odustalo od promena.
Za brisanje neke od dijagnoza iz liste radnih dijagnoza odabrati željeni zapis klikom na
odgovarajući red u tabeli i kliknuti na dugme za brisanje „-“. Prikazaće se poruka za potvrdu brisanja
(Slika 92). Klikom na dugme „Da“ brišu se podaci o izabranoj dijagnozi, dok se klikom na dugme „Ne“
odustaje od brisanja.
Slika 90 – Dodavanje dijagnoze
, 2012
50
Slika 91 – Dodavanje dijagnoze
Slika 92 – Poruka o potvrdi brisanja
2.5 Unos terapija
U okviru posete moguće je dodati terapiju pacijentu u delu „Terapija“ (Slika 93). Moguće je
preuzeti recept, dodati injekciju, dodati recept, izmeniti recept/injekciju i obrisati recept/injekciju.
Slika 93 - Terapija
Terapiju koja ne ide na recept dodati u delu „Terapija – ne na recept“. U ovom delu se dodaju i
podaci o lekovim koji se ne prepisuju na recept.
, 2012
51
2.5.1
Recepti
Za dodavanje novog recepta kliknuti da dugme za dodavanje novog recepta (dugme u sredini, sa
sličicom leka na njemu, Slika 93). Otvara se forma za dodavanje recepta (Slika 94). U delu „Lek“ potrebno
je uneti šifru ili naziv leka (popunjavanjem jednog polja automatski se popunjava i drugo). Polja „Šifra“ i
„Naziv“ na osnovu trenutnih karaktera koji su upisani dodaju padajuću listu sa spiskom svih lekova čija
šifra ili naziv počinje unetim karakterima (Slika 95). Lek se može odabrati unosom potpune vrednosti
šifre ili naziva ili odabirom željenog leka iz pomoćne liste klikom na njega.
Slika 94 – Unos recepta
, 2012
52
Slika 95 – Unos recepta
U polje „Dijagnoza“ potrebno je uneti dijagnozu. Ukoliko je u delu za posete dodata konačne
dijagnoza, ona se automatski upisuje na formi za dodavanje dijagnoza (Slika 94). Ukoliko u delu za
posete nije dodata konačne dijagnoza, ali je dodata jedna ili više radnih dijagnoza onda se prva redna
dijagnoza iz liste rednih dijagnoza automatski upisuje na formi za dodavanje dijagnoza (Slika 94). Ukoliko
se lek vezuje za neku drugu dijagnozu iz polja „Dijagnoza“ obrisati trenutnu dijagnozu (ukoliko postoji) i
uneti novu. Lek je moguće prepisati i za neku od ostalih radnih dijagnoza, a za odabir neke od radnih
dijagnoza potrebno je kliknuti na ikonicu „olovka“. Iz prozora koji će se prikazati (Slika 96) selektovati
željenu dijagnozu klikom na zapis o njoj u listi i kliknuti na dugme „Prosledi“. Klikom na dugme „Poništi“
odustaje se od dodavanja radne dijagnoze kao dijagnoze za koju se prepisuje recept. Ukoliko se za
recept doda nova dijagnoza ona se automatski dodaje i u listu radnih dijagnoza.
Slika 96 - Izbor postojećih radnih dijagnoza
, 2012
53
Slika 97 - Izbor postojećih radnih dijagnoza
Radnu dijagnozu je moguće dodati u formi za izbor radne dijagnoze unosom šifre ili naziv
dijagnoze u polje za dijagnozu i klikom na dugme za dodavanje, dugme sa znakom “+” (Slika 97). Uneta
dijagnoza se dodaje u listi sa radnim dijagnozama.
U delu „Količina“ upisati način doziranja leka. U polje „Koliko puta“ upisati koliko se puta uzima
lek, u polje „Količina“ upisati količinu koja se uzima. Ukoliko je potrebno prepisati uzimanje polovine leka
( ili 1/4, 1/3 i td ) u polje količina ne unositi vrednost već samo iz liste izabrati odgovarajuću vrednost (Na
primer, ukoliko se prepisuje jedan ceo lek i jedna polovina u polje „Kličina“ upisati 1 i iz liste izabrati
1/2). Iz liste „Jedinica mere“ odabrati jedinicu mera leka i iz liste „Periodičnost“ odabrati period uzimanja
leka. U kalendaru „Datum“ odabrati datum izdavanja leka, ova vrednost se automatski postavljena na
trenutni datum. U polju „Broj pakovanja“ upisati broj pakovanja leka koji se prepisuje. U polju „Opis“
moguće je dodati specifičnosti u veza korišćenja samog leka (Na primer, ako se za periodičnost odabere
„Po šemi“ u delu „Opis“ upisati raspored uzimanja leka). Ukoliko se lek prepisuje „Po potrebi“ ili „Po
šemi“ nije potrebno upisivati način doziranja leka. Kliknuti na dugme „Prosledi“ kako bi se recept dodao
u pregled pacijenta. Kliknuti na dugme „Odustani“ za odustajanje od dodavanje recepta.
Slika 98 – Izmena recepta
Za promenu podataka o receptu iz liste terapija odabrati recept klikom na zapis u listi (Slika 98),
a potom kliknuti na dugme za izmenu. Nakon toga otvoriće se forma za izmenu podataka o receptu.
Forma je identična formi za dodavanje novog recepta (Slika 94), pri čemu su podaci o receptu upisani u
odgovarajuća polja. Obrisati željene vrednosti i upisati nove. Nakon uspešno unete izmene kliknuti na
dugme „Prosledi” kako bi se unete promene sačuvale ili na dugme „Poništi“ za odustajanje od promena.
, 2012
54
Za brisanje nekog od recepta iz liste terapija odabrati željeni zapis klikom na odgovarajući red u
tabeli i kliknuti na dugme za brisanje „-“. Prikazaće se poruka za potvrdu brisanja (Slika 92). Klikom na
dugme „Da“ brišu se podaci o izabranom receptu, dok se klikom na dugme „Ne“ odustaje od brisanja.
Slika 99 – Poruka o potvrdi birsanja
Za dodavanje recepta za lek koji je preporučio lekar specijalista kliknuti na dugme „Preuzmi
recepte“ (prvo dugme sa desna na levo, Slika 98). Prikazuje se forma za preuzimanje dodatih recepata
(Slika 100). Selektovati željeni recept i kliknuti na dugme „Prosledi“. Klikom na dugme „Poništi“ odustaje
se od dodavanja recepta u pregled. Ukoliko lekar specijalista nije dodao lek za odabranog pacijenta,
dugme „Preuzmi recept“ ne postoji u delu „Terapija“.
Slika 100 – Lista preporučenih recepata
Kliknuti na dugme za dodavanje „+“ kako bi dodali recept koji je preporučio lekar specijalista, a
koji nije prikazan u listi (ukoliko lekar specijalista ne koristi MedisNet aplikaciju). Prikazaće se forma za
dodavanje recepta (Slika 94) koja se popunjava na već opisan način. Klikom na dugme „Prosledi“ dodaje
se recept u listi recepata odakle se može proslediti u pregled. Klikom na dugme „Poništi“ odustaje se od
dodavanja recepta.
Za promenu podataka o receptu iz liste preporučenih recepata odabrati recept klikom na zapis u
listi (Slika 100), a potom kliknuti na dugme za izmenu. Nakon toga otvoriće se forma za izmenu podataka
o receptu. Forma je identična formi za dodavanje novog recepta (Slika 91), pri čemu su podaci o receptu
upisani u odgovarajuća polja. Obrisati željene vrednosti i upisati nove. Nakon uspešno unete izmene
kliknuti na dugme “Prosledi” kako bi sačuvao unete promene ili na dugme „Poništi“ da bi se odustalo od
promena.
Za brisanje nekog od preporučenih recepata iz liste recepata odabrati željeni zapis klikom na
odgovarajući red u tabeli i kliknuti na dugme za brisanje „-“. Prikazaće se poruka za potvrdu brisanja
, 2012
55
(Slika 101). Klikom na dugme „Da“ brišu se podaci o izabranom receptu, dok se klikom na dugme „Ne“
odustaje od brisanja.
Slika 101 – Poruka o potvrdi brisanja
2.5.2
Pomagala na recept
Za dodavanje novog pomagala na recepta kliknuti da dugme za dodavanje novog pomagala
(prvo dugme sa leva na desno, Slika 102). Otvara se forma za dodavanje pomagala (Slika 103). U delu
„Pomagalo“ potrebno je uneti šifru ili naziv leka (popunjavanjem jednog polja automatski se popunjava i
drugo). Polja „Šifra“ i „Naziv“ na osnovu trenutnih karaktera koji su upisani dodaju padajuću listu sa
spiskom svih pomagala čija šifra ili naziv počinje unetim karakterima. Pomagalo se može odabrati
unosom potpune vrednosti šifre ili naziva ili odabirom željenog leka iz pomoćne liste klikom na njega.
Slika 102 - Terapija
, 2012
56
Slika 103 – Unos recepta za pomagalo
U polje „Dijagnoza“ potrebno je uneti dijagnozu. Ukoliko je u delu za posete dodata konačne
dijagnoza, ona se automatski upisuje na formi za dodavanje dijagnoza (Slika 103). Ukoliko u delu za
posete nije dodata konačne dijagnoza, ali je dodata jedna ili više radnih dijagnoza onda se prva redna
dijagnoza iz liste rednih dijagnoza automatski upisuje na formi za dodavanje dijagnoza. Ukoliko se lek
vezuje za neku drugu dijagnozu iz polja „Dijagnoza“ obrisati trenutnu dijagnozu (ukoliko postoji) i uneti
novu. Lek je moguće prepisati i za neku od ostalih radnih dijagnoza, a za odabir neke od radnih dijagnoza
potrebno je kliknuti na ikonicu „olovka“. Iz prozora koji će se prikazati (Slika 104) selektovati željenu
dijagnozu klikom na zapis o njoj u listi i kliknuti na dugme „Prosledi“. Klikom na dugme „Poništi“
odustaje se od dodavanja radne dijagnoze kao dijagnoze za koju se prepisuje recept. Ukoliko se za
recept doda nova dijagnoza ona se automatski dodaje i u listu radnih dijagnoza.
Slika 104 - Izbor postojećih radnih dijagnoza
U polju „Broj pakovanja“ upisati broj pakovanja pomagala koji se prepisuje. U polju „Opis“
moguće je dodati specifičnosti u veza korišćenja samog pomagala. Kliknuti na dugme „Prosledi“ kako bi
, 2012
57
se recept za pomagalo dodao u pregled pacijenta. Kliknuti na dugme „Odustani“ za odustajanje od
dodavanje recepta za pomagalo.
Za promenu podataka o receptu za pomagalo iz liste terapija odabrati recept klikom na zapis u
listi, a potom kliknuti na dugme za izmenu. Nakon toga otvoriće se forma za izmenu podataka o receptu
za pomagalo. Forma je identična formi za dodavanje novog recepta za pomagalo (Slika 103), pri čemu su
podaci o pomagalu upisani u odgovarajuća polja. Obrisati željene vrednosti i upisati nove. Nakon
uspešno unete izmene kliknuti na dugme „Prosledi” kako bi se unete promene sačuvale ili na dugme
„Poništi“ za odustajanje od promena.
Za brisanje nekog od recepta za pomagalo iz liste terapija odabrati željeni zapis klikom na
odgovarajući red u tabeli i kliknuti na dugme za brisanje „-“. Prikazaće se poruka za potvrdu brisanja
(Slika 105). Klikom na dugme „Da“ brišu se podaci o izabranom receptu za pomagalo, dok se klikom na
dugme „Ne“ odustaje od brisanja.
Slika 105 – Poruka o potvrdi birsanja
2.5.3
Injekcije
Za dodavanje novog naloga za injekcije kliknuti da dugme za dodavanje naloga za injekcije
(drugo dugme sa leva na desno, sa sličicom injekcije na njemu, Slika 106). Otvara se forma za dodavanje
naloga za injekcije (Slika 107).
Slika 106 - Terapija
, 2012
58
Slika 107 – Nalog za davanje injekcije
Za dodavanje nove injekcije kliknuti na dugme za dodavanje „+“. Prikazaće se forma za
dodavanje ampuliranog leka (Slika 108). U delu „Lek“ uneti šifru (prvi deo polja) ili naziv (drugi deo polja)
leka (popunjavanjem jednog polja automatski se popunjava i drugo). Polje „Lek“ na osnovu trenutnih
karaktera koji su upisani dodaje padajuću listu sa spiskom svih lekova čija šifra ili naziv počinje unetim
karakterima (Slika 109). Ampulirani lek se može odabrati unosom potpune vrednosti šifre ili naziva ili
odabirom željenog leka iz pomoćne liste klikom na njega. U polje „Dijagnoza“ uneti dijagnozu za koju se
prepisuje injekcija. Moguće je dodati potpuno novu dijagnozu ili izabrati konačni ili neku od radnih
dijagnoza na isti način kao i kod prepisivanja recepta (opisano u prethodnom poglavlju). U polja „Jačina“
i „Broj davanja“ upisati jačinu leka i broj davanja. Broj davanja podrazumeva ukupan broj injekcija koje
se prepisuju pacijentu, na primer ako se pacijentu prepisuju 2 puta dnevno po 5 injekcija u polje „Broj
davanja“ upisati 10. Nakon unosa podataka o ampuliranom leku kliknuti na dugme „Prosledi“ za
dodavanje leka na nalogu za injekcije ili na dugme „Odustani“ za odustajanje od dodavanje leka.
U formi za dodavanje naloga (Slika 107) iz padajuće liste „Način davanja“ odabrati način davanja
injekcije, standardno je odabrano „Intramuskularno“. U polju „U razmaku vremena“ uneti razmak
vremena davanja leka, a iz padajuće liste odabrati periodu davanja leka. Na primer, ukoliko se prepisuju
injekcije na 12 sati po jedna onda u polje „U razmaku vremena“ upisati 12, a iz padajuće liste odabrati
„sat(i)“. U delu „Mesto davanja“ odabrati mesto davanja klikom na odgovarajuću opciju. Standardno je
odabrana opcija „U zdravstvenoj ustanovi“.
, 2012
59
Slika 108 – Dodavanje leka
Slika 109 – Dodavanje leka
Slika 110 – Nalog za davanje injekcije
Ukoliko se je potrebno prepisati više ampuliranih lekova koji idu u koktelu dodati novi
ampulirani lek na isti način kao i prvi, klikom na ikonicu za dodavanje „+“ i unosom odgovarajućih
vrednosti. Nakon dodavanja svih potrebnih ampuliranih lekova i definisanja načina davanja kliknuti na
dugme „Prosledi“ za dodavanje naloga za injekcije u listi terapija ili na dugme „Poništi“ za odustaje se od
dodavanja naloga za injekcije.
, 2012
60
Za promenu podataka o ampuliranom leku na nalogu za injekcije odabrati ampulirani lek klikom
na zapis u listi (Slika 110), a potom kliknuti na dugme za izmenu. Nakon toga otvoriće se forma za
izmenu podataka o ampuliranom leku. Forma je identična formi za dodavanje novog leka (Slika 108), pri
čemu su podaci o leku upisani u odgovarajuća polja. Obrisati željene vrednosti i upisati nove. Nakon
uspešno unete izmene kliknuti na dugme “Prosledi” kako bi sačuvao unete promene ili na dugme
„Poništi“ da bi se odustalo od promena.
Za brisanje ampuliranog leka sa naloga za injekcija odabrati željeni zapis klikom na odgovarajući
red u tabeli i kliknuti na dugme za brisanje „-“. Odabrani ampulirani lek će se ukloniti sa naloga za
injekcije.
Za promenu podataka o nalogu za injekcije iz liste „Terapija“ odabrati nalog za injekcije klikom
na zapis u listi, a potom kliknuti na dugme za izmenu. Nakon toga otvoriće se forma za izmenu podataka
o nalogu za injekcije. Forma je identična formi za dodavanje novog naloga, pri čemu su podaci o
ampuliranoj terapiji upisani u odgovarajuća polja. Nakon uspešno unete izmene kliknuti na dugme
“Prosledi” kako bi sačuvao unete promene ili na dugme „Poništi“ da bi se odustalo od promena.
Za brisanje naloga za injekcije iz liste „Terapija“ odabrati željeni zapis klikom na odgovarajući red
u tabeli i kliknuti na dugme za brisanje „-“. Odabrani nalog za injekcije će se ukloniti iz liste terapija.
2.6 Unos uputa
U okviru posete moguće je dodati uput pacijentu u deli „Uputi“ (Slika 111). Uputi su podeljeni u
tri grupe: potvrde za prevoz (prva ikonica sa leva na desno), laboratorijski uputi (druga ikonica sa leva
nadesno) i opšti uputi (treća ikonica sa leva na desno). Pored dodavanje novog uputa moguće je izmeniti
ili obrisati postojeći uput.
Slika 111 – Unos uputa
, 2012
61
2.6.1
Opšte napomene o uputima
Na svim uputima nalazi se deo koji omogućava dodavanje više uputnih dijagnoze i izbor
ustanove. Ovi podaci se na svim uputima identično unose pa će zbog toga biti razmotreni na početku
poglavlja o uputima.
Slika 112 - Dodavanje dijagnoza
U delu „Dijagnoza“ (Slika 112) potrebno je uneti dijagnozu na osnovu koje se pacijentu izdaje
uput. Sistem sam upisuje konačnu dijagnozu ukoliko je definisana u poseti ili prvu radnu dijagnozu.
Moguće je obrisati dijagnozu koju sistem nudi i uneti potpuno novu dijagnozu ili izabrati neku od radnih
dijagnoza (opisano u poglavlju o prepisivanju recepata). Ukoliko je potrebno dodati više uputnih
dijagnoza odabrati prvu i kliknuti na dugme za dodavanje (dugme „+“), nakon čega će se odabrana
dijagnoza prikazati u delu „Uputne dijagnoze“. Zatim u polje za dijagnozu upisati novu dijagnozu i
ponovo kliknuti na dugme za dodavanje. Na taj način dodati sve potrebne uputne dijagnoze (Slika 113).
Ukoliko je dijagnoze već dodata u uputne dijagnoze nije je moguće ponovo dodati.
Ukoliko je dodata pogrešna uputna dijagnoza odabrati je klikom na njen naziv u listi „Uputne
dijagnoze“, kliknuti na dugme za brisanje (dugme „-“) i u poruci o potvrdi brisanja kliknuti na dugme
„Da“.
Slika 113 - Dodavanje dijaganoza
Iz liste „Ustanova“ (Slika 114) izabrati naziv ustanove u kojoj se pacijent upućuje. Nakon unosa
prva tri slova imena ustanove prikazaće se lista sa svim ustanovama čije ime počinje unetim slovima.
Ustanovu odabrati klikom na njen naziv u listi. Sistem automatski postavlja za ustanovu matični dom
zdravlja lekara.
, 2012
62
Slika 114 - Izbor ustanove
2.6.2
Grupa naloga za prevoz
Za dodavanje novog naloga za prevoz kliknuti da dugme za dodavanje novoga za prevoz (prvo
dugme sa leva na desno, Slika 111). Otvara se forma za izbor vrste naloga za prevoz (Slika 115). Klikom
na jednu od opcija „Nalog za prevoz bolesnika“ ili „Potvrda o potrebi putovanja“ odabrati vrstu uputa i
kliknuti na dugme „Prosledi“.
Ukoliko je izabrana opcija „Nalog za prevoz bolesnika“ otvara se forma za dodavanje podataka o
nalogu za prevoz bolesnika (Slika 116).
Slika 115 - Izbor vrsta uputa
, 2012
63
Slika 116 – Nalog za prevoz bolesnika
Upisati podatke o dijagnozi i ustanovi na način koji je već objašnjen u prethodnom poglavlju.
Popuniti polja na formi (Slika 116) podacima o prevozu bolesnika (neophodno je popuniti sva polja
ispisana tamno crnim slovima). Polje „Uput kreirao“ automatski se popunjava podacima o lekaru koji
kreira uput, dok se u polja „Datum kreiranja uputa“ i „Datum važenja“ upisuje trenutni datum kao
datum kreiranja uputa i datum koji je šest meseci u budućnost kao datum važenja uputa. Ukoliko je
potrebno izmeniti ove datume. Kliknuti na „Prosedi“ kako bi se nalog dodao pregledu pacijenta. Kliknuti
na „Poništi“ kako bi se odustalo od dodavanja naloga za prevoz.
Ukoliko je izabrana opcija „Potvrda o potrebi putovanja“ otvara se forma za dodavanje potvrde
o potrebi putovanja (Slika 117). Upisati podatke o dijagnozi i ustanovi na način koji je već objašnjen u
prethodnom poglavlju. U delu „Radi“ odabrati opciju koja opisuje razlog potrebe za putovanjem klikom
na odgovarajući razlog. Zatim dodati prevozno sredstvo ukoliko je to neophodno zbog bolesti pacijenta.
Ukoliko je pacijentu potreban pratilac označiti opciju „Potreban pratilac“ i opciono u polju ispod upisati
podatke o pratiocu. Polje „Datum kreiranja uputa“ se automatski popunjava trenutnim datumom. U
kalendaru „Datum važenja“ odabrati datum do kada potvrda o prevozu važi, standardno se postavlja da
uput važi narednih šest meseci. Polje „Uput kreirao“ se automatski popunjavaju podacima o lekaru koji
kreira uput. Ovaj podatka je moguće promeniti unosom šifre ili imena lekara koji izdaje potvrdu o
potrebi za putovanjem. Kliknuti na dugme „Prosledi“ za dodavanje potvrde u pregled pacijenta. Kliknuti
na dugme „Poništi“ za odustajanje od dodavanja potvrde.
, 2012
64
Slika 117 – Potvrda o potrebi putovanja
2.6.3
Grupa uputa za laboratoriju
Za dodavanje novog naloga za laboratoriju kliknuti da dugme za dodavanje naloga za
laboratoriju (drugo dugme sa leva na desno, Slika 111). Otvara se forma za izbor vrste uputa (Slika 118).
Klikom na jednu od opcija „Interni laboratorijski uput“, „Sprovodni list“ ili „Opšti laboratorijski uput“
odabrati vrstu uputa i kliknuti na dugme „Prosledi“.
Slika 118 – Izbor o izboru uputa
Ukoliko je izabrana opcija „Interni laboratorijski uput“ otvara se forma za dodavanje podataka o
laboratorijskom uputu u okviru iste ustanove (Slika 119).
Dodati jednu ili više uputnih dijagnoze na način koji je već opisan u prethodnom poglavlju. Polje
„Datum kreiranja uputa“ se popunjava trenutnim datumom. U polju „Datum važenja“ upisati datum do
, 2012
65
kada uput za laboratoriju važi. Ukoliko ja uput hitan ili je pacijent dete odabrati opcije „Hitno“ i /ili
„Dete“. Čekirati željene analize klikom na kvadratić ispred imena analize ili na natpis analize. Nakon
označavanja analize njen naziv se boji u crveno (Slika 120). Natpisi analiza koje matična laboratorija radi,
a koje trenutno nije moguće uraditi, su ispisani svetlo sivom bojom. Kliknuti na dugme „Prosledi“ kako bi
se uput za laboratoriju dodao u listu uputa u okviru pregleda. Kliknuti na dugme „Poništi“ za odustajanje
od dodavanja uputa.
Slika 119 – Interni laboratorijski uput
, 2012
66
Slika 120 – Interni laboratorijski uput
Ukoliko je izabrana opcija „Sprovodni list“ otvara se forma za dodavanje podataka o
sprovodnom listu (Slika 121).
Dodati jednu ili više uputnih dijagnoze na način koji je već opisan u prethodnom poglavlju. Polje
„Datum kreiranja uputa“ se popunjava trenutnim datumom. U polju „Datum važenja“ odabrati datum
do kada sprovodni uput ima važenje. Ukoliko ja uput hitan ili je pacijent dete odabrati opcije „Hitno“ i /ili
„Dete“. Čekirati željene analize klikom na kvadratić ispred imena analize ili na natpis analize. Nakon
označavanja analize njen naziv se boji u crveno (Slika 122). Natpisi analiza koje matična laboratorija radi,
a koje trenutno nije moguće uraditi, su ispisani svetlo sivom bojom. Ukoliko se klikne na naziv grupe
analiza sve analize koje pripadaju toj grupi biće odabrane. Potom je moguće kliknuti na analize u
odabranoj grupi koje nisu potrebne kako bi se označilo da njih nije potrebno uraditi. Kliknuti na dugme
„Prosledi“ kako bi se uput za laboratoriju dodao u listu uputa u okviru pregleda. Kliknuti na dugme
„Poništi“ za odustajanje od dodavanja uputa.
, 2012
67
Slika 121 – Sprovodni list
Slika 122 – Sprovodni list
Ukoliko je izabrana opcija „Opšti laboratorijski uput“ otvara se forma za dodavanje podataka o
opštem laboratorijskom uputu (Slika 123).
Dodati jednu ili više uputnih dijagnoze i ustanovu u kojoj se pacijent upućuje na način koji je već
opisan u prethodnom poglavlju. Polje „Datum slanja“ se popunjava trenutnim datumom, ukoliko je
potrebno izmeniti ovaj datum. U polju „Kad je uzet materijal“ uneti datum kada je uzet materijal koji se
šalje na analizu. U polja „Ko šalje materijal“, „Ko šalje na pregled“ i „Kakav se pregled traži“ upisati
odgovarajuće vrednosti. Kliknuti na dugme „Prosledi“ kako bi se opšti laboratorijski uput dodao u listu
uputa u okviru pregleda. Kliknuti na dugme „Poništi“ za odustajanje od dodavanja uputa.
, 2012
68
Slika 123 – Opšti uput za laboratoriju
2.6.4
Grupa opštih uputa
Klikom na dugme „Dodaj uput“ (dugme u sredini, Slika 123) moguće je dodati uput lekaru
specijalisti, uput komisiji, uput za stacionarno lečenje i prijavu oboljenja odabirom adekvatne opcije
(Slika 125).
Slika 124 – Lista uputa
, 2012
69
Slika 125 – Izbor vrste uputa
Ukoliko je izabrana opcija „Uput lekaru specijalisti“ otvara se forma za dodavanje podataka o
uputu lekaru specijalisti (Slika 126).
Dodati jednu ili više uputnih dijagnoze i ustanovu u kojoj se pacijent upućuje na način koji je već
opisan u prethodnom poglavlju. U polju „Specijalizacija“ upisati šifru ili naziv specijalizacije koju treba da
poseduje lekar kod koga se pacijent šalje na pregled (u prvom delu polja se upisuje šifra, a u drugom
naziv). Nakon unosa par karaktera naziva ili šifre prikazuje se pomoćna lista sa spiskom specijalizacija čije
šifre ili nazivi odgovaraju unetim karakterima. Specijalistu je moguće odabrati klikom na odgovarajući
red u listi. Popunjavanjem jednog polja, automatski se vrši popunjavanje i drugog. U listi se prikazuju sve
specijalizacije pod nazivima koje je definisao RFZO. U polje „Tekst uputa“ dodati tekst uputa. Polja
„Datum kreiranja uputa“ i „Datum važenja uputa“ se popunjava trenutnim datumom kao datumom
kreiranja uputa i datumom koji je šest meseci u budućnost u odnosu na trenutni datum kao datumom
do kada uput važi. Ukoliko je potrebno izmeniti ove datume. Polje „Uput kreirao“ se automatski
popunjava imenom lekara koji je prijavljen na aplikaciju. Kliknuti na dugme „Prosledi“ kako bi se uput
dodao u listu uputa u okviru pregleda. Kliknuti na dugme „Poništi“ za odustajanje od dodavanja uputa.
, 2012
70
Slika 126 – Uput lekaru specijalisti
Ukoliko je izabrana opcija „Uput komisiji“ otvara se forma za dodavanje podataka o uputu
komisiji (Slika 127).
Dodati jednu ili više uputnih dijagnoze i ustanovu u kojoj se pacijent upućuje na način koji je već
opisan u prethodnom poglavlju. U polju „Specijalizacija“ upisati šifru ili naziv specijalizacije koju treba da
poseduje lekar kod koga se pacijent šalje na pregled (ovo polje je opciono, ukoliko specijalizacije nije
potrebna za uput ne upisivati je). Nakon unosa prva tri karaktera u nazivu specijalizacije ili njene šifre
prikazaće se lista sa svim specijalizacija čiji naziv ili šifra počinje unetim karakterima. Izabrati
specijalizaciju iz liste klikom na njen naziv u listi. Ukoliko za pacijenta postoje podaci u elektronskom
kartonu o njegovom zaposlenju polja za podatke o zaposlenju će se automatski popuniti. Ukoliko ne
postoje podaci o zaposlenju pacijenta upisati odgovarajuće vrednosti u polja ukoliko je značajno za uput
komisiji. Polja „Datum kreiranja uputa“ i „Datum važenja uputa“ se popunjava trenutnim datumom kao
datumom kreiranja uputa i datumom koji je šest meseci u budućnost u odnosu na trenutni datum kao
datumom do kada uput važi. Ukoliko je potrebno izmeniti ove datume. U polja „Radi“ i „Invalid“ upisati
broj radnih sati i tip invaliditeta pacijenta. Ukoliko se pacijent upućuje na lekarsku komisiju zbog
produženja bolovanja kliknuti na opciju „Privremeno sprečen za rad“ i iz kalendara izabrati prvi dan
bolovanja. U polje „Upućuje se radi“ uneti razlog zbog koda se pacijent šalje na pregled komisiji i
popuniti polja koja se odnose na nalaze i dosadašnju terapiju ukoliko je to potrebno. Kliknuti na dugme
„Prosledi“ kako bi se uput komisiji dodao u listu uputa u okviru pregleda. Kliknuti na dugme „Poništi“ za
odustajanje od dodavanja uputa.
, 2012
71
Slika 127 – Uput komisiji
Ukoliko je izabrana opcija „Uput za stacionarno lečenje“ otvara se forma za dodavanje podataka
o uputu za stacionarno lečenje (Slika 128).
Dodati jednu ili više uputnih dijagnoze i ustanovu u kojoj se pacijent upućuje na način koji je već
opisan u prethodnom poglavlju. U polju „Specijalizacija“ upisati šifru ili naziv specijalizacije koju treba da
poseduje lekar kod koga se pacijent šalje na pregled (ovo polje je opciono, ukoliko specijalizacije nije
potrebna za uput ne upisivati je). Nakon unosa prva tri karaktera u nazivu specijalizacije ili njene šifre
prikazaće se lista sa svim specijalizacija čiji naziv ili šifra počinje unetim karakterima. Izabrati
specijalizaciju iz liste klikom na njen naziv u listi. Polja „Datum kreiranja uputa“ i „Datum važenja uputa“
se popunjava trenutnim datumom kao datumom kreiranja uputa i datumom koji je šest meseci u
budućnost u odnosu na trenutni datum kao datumom do kada uput važi. Ukoliko je potrebno izmeniti
ove datume. U polje „Upućuje se na“ upisati naziv podkliknike u okviru odabrane ustanove ukoliko je od
značaja. U polje „Tekst uputa“ upisati tekst stacionarnog uputa. Kliknuti na dugme „Prosledi“ kako bi se
uput dodao u listu uputa u okviru pregleda. Kliknuti na dugme „Poništi“ za odustajanje od dodavanja
uputa.
, 2012
72
Slika 128 – Uput za stacionarno lečenje
Ukoliko je izabrana opcija „Prijava oboljenja“ otvara se forma za dodavanje podataka o oboljenju
koje se prijavljuje (Slika 129).
Dodati jednu ili više uputnih dijagnoze na način koji je već opisan u prethodnom poglavlju. Iz
liste „Vrsta oboljenja“ izabrati oboljenje koje se prijavljuje klikom na odgovarajuću stavku u listi. Iz
kalendara „Prvi put primećeno oboljenje“ odabrati datum kada je prvi put primećeno oboljenje, u polje
„Nalaz koji potvrđuje dijagnozu“ dodati podatke o nalazu koji potvrđuje dijagnozu. Iz grupe „Faza
oboljenja“ odabrati opciju koja određuje fazu oboljenja pacijenta, a iz grupe „Na bolest posumnjao“
odabrati opciju koja određuje ko je posumnjao na oboljenje. Ukoliko za pacijenta postoje podaci u
elektronskom kartonu o njegovom zaposlenju polja za podatke o zaposlenju će se automatski popuniti.
Ukoliko ne postoje podaci o zaposlenju pacijenta upisati odgovarajuće vrednosti u polja ukoliko je
značajno za prijavu konkretnog oboljenja. Polje „Datum kreiranja uputa“ se popunjava trenutnim
datumom kao datumom kreiranja uputa. Kliknuti na dugme „Prosledi“ kako bi se uput dodao u listu
uputa u okviru pregleda. Kliknuti na dugme „Poništi“ za odustajanje od dodavanja uputa.
, 2012
73
Slika 129 - Prijava oboljenja
Za izmenu bilo kog uputa kliknuti na njegovu oznaku u listi uputa i odabrati dugme za izmenu
(Slika 130). Nakon toga se otvara adekvatna forma za izmenu podataka o uputu u zavisnosti od tipa
odabranog uputa koja je identična formi za dodavanje novog uputa istog tipa. Nakon izmene željenih
podataka kliknuti na dugme „Prosledi“ kako bi se izmene upamtile i na dugme „Poništi“ za odustajanje
od izmene.
Slika 130 – Lista uputa
Za brisanje bilo kog uputa kliknuti na njegovu oznaku u listi uputa i odabrati dugme za brisanje
(Slika 130). Kliknuti na dugme „Da“ u poruci o brisanju koja će se prikazati kako bi se brisanje potvrdilo
(Slika 131). Nakon brisanja uput se briše iz liste uputa. Kliknuti na dugme „Ne“ za odustajanje od brisanja
uputa.
, 2012
74
Slika 131 Potvrda o brisanju odabranog uputa
2.7 Unos bolovanja
U okviru posete moguće je dodati bolovanje pacijentu u delu „Bolovanja“ (Slika 132). Moguće je
dodati novo bolovanje, izmeniti bolovanje i obrisati bolovanje, dodati novu doznaku, izmeniti doznaku i
obrisati doznaku.
Slika 132 - Bolovanja
Kliknuti na dugme za dodavanje „Dodaj bolovanje“ kako bi dodali bolovanje pacijentu. Prikazaće
se forma za dodavanje bolovanja (Slika 133). Iz kalendara „Nesposoban za rad od“ odabrati datum
početka bolovanja, iz kalendara „Nesposoban za rad do“ odabrati datum očekivanog kraja bolovanja,
odabrati dijagnozu na način opisan u prethodnom poglavlju, odabrati uzrok privremene sprečenosti
klikom na jednu od ponuđenih opcija u delu „Uzrok privremene sprečenosti“. Standardno je za sve
datum odabran trenutni datum. Kliknuti na dugme „Prosledi“ kako bi se bolovanje dodalo u okviru
pregleda pacijenta. Kliknuti na dugme „Poništi“ kako bi se odustalo od dodavanja bolovanja.
, 2012
75
Slika 133 – Unos bolovanja
Za dodavanje doznake odabrati bolovanje iz liste bolovanja klikom na odgovarajući red u listi, a
zatim kliknuti na dugme za dodavanje „Dodaj doznaku“. Prikazaće se forma za dodavanje doznaka (Slika
134 - Dodavanje doznake). Iz kalendara „Važenje doznake od“ izabrati datum početka važenja doznake,
iz kalendara „Važenje doznake do“ izabrati datum kraja važenja doznake. Standardno je za početak
važenja doznake izabran početak bolovanja ili sledeći dan u odnosu na „Važenje doznake do“ prethodne
doznake, a za datum kraja važenja doznake izabrana je datum procenjenog kraja bolovanja. Kliknuti na
dugme „Prosledi“ kako bi se doznaka dodala u okviru pregleda pacijenta. Kliknuti na dugme „Poništi“
kako bi se odustalo od dodavanja doznake.
Slika 134 - Dodavanje doznake
Za promenu podataka o bolovanju odabrati bolovanje iz liste bolovanja i doznaka klikom na
odgovarajući red u tabeli „Bolovanje“ (Slika 135), a potom kliknuti na dugme za izmenu. Nakon toga
otvoriće se forma za izmenu podataka o bolovanju. Forma je identična formi za dodavanje novog
bolovanja (Slika 133), pri čemu su podaci o bolovanju upisani u odgovarajuća polja. Obrisati željene
vrednosti i upisati nove. Nakon uspešno unete izmene kliknuti na dugme “Prosledi” za pamćenje unetih
, 2012
76
promene ili na dugme „Poništi“ za odustajanje od promena. Klikom na dugme „Zatvori“, zatvara se
bolovanje.
Slika 135 – Lista bolovanja
Za promenu podataka o doznaci odabrati doznaku iz liste bolovanja i doznaka klikom na
odgovarajući red u tabeli „Bolovanje“ (Slika 135), a potom kliknuti na dugme za izmenu. Prikazaće se
forma za izmenu podataka o doznaci. Forma je identična formi za dodavanje nove doznake (Slika 134 Dodavanje doznake), pri čemu su podaci o bolovanju upisani u odgovarajuća polja. Obrisati željene
vrednosti i upisati nove. Nakon uspešno unete izmene kliknuti na dugme “Prosledi” za pamćenje unetih
promene ili na dugme „Poništi“ za odustajanje od promena.
Slika 136 – Potvrda o brisanju bolovanja
Za brisanje nekog od bolovanja, ili doznake, iz liste bolovanja i doznaka odabrati željeni zapis
klikom na odgovarajući red u listi i kliknuti na dugme za brisanje „-“. Prikazaće se poruka za potvrdu
brisanja (Slika 136). Klikom na dugme „Da“ brišu se podaci o izabranom zapisu, dok se klikom na dugme
„Ne“ odustaje od brisanja.
U kartonu pacijenta kliknuti na tab „Bolovanja“ kako bi se prikazala istorija bolovanja (Slika 137 Istorija bolovanja). Prikazuje se tabela sa poslednjih 10 bolovanja i njihovim doznakama, gde su
zatvorena bolovanja precrtana.
Za ažuriranje bolovanja potrebno je iz liste odabrati bolovanje klikom na željenu stavku u tabeli,
a zatim pritisnuti dugme „Ažuriraj bolovanje“. Prikazaće se forma za izmenu podataka o bolovanju.
Forma je identična formi za dodavanje novog bolovanja (Slika 133), pri čemu su podaci o bolovanju
upisani u odgovarajuća polja. Obrisati željene vrednosti i upisati nove. Nakon uspešno unete izmene
kliknuti na dugme “Prosledi” za pamćenje unetih promene ili na dugme „Poništi“ za odustajanje od
promena.
, 2012
77
Za zatvaranje bolovanja potrebno je iz liste odabrati bolovanje klikom na željenu stavku u tabeli,
a zatim pritisnuti dugme „Zatvori bolovanje“.
Za dodavanje doznake bolovanju potrebno je iz liste odabrati bolovanje klikom na željenu stavku
u tabeli, a zatim pritisnuti dugme „Dodaj doznaku“.Prikazaće se forma za dodavanje doznaka (Slika 134 Dodavanje doznake). Iz kalendara „Važenje doznake od“ izabrati datum početka važenja doznake, iz
kalendara „Važenje doznake do“ izabrati datum kraja važenja doznake. Standardno je za početak važenja
doznake izabran početak bolovanja ili sledeći dan u odnosu na „Važenje doznake do“ prethodne
doznake, a za datum kraja važenja doznake izabrana je datum procenjenog kraja bolovanja. Kliknuti na
dugme „Prosledi“ kako bi se doznaka dodala u okviru pregleda pacijenta. Kliknuti na dugme „Poništi“
kako bi se odustalo od dodavanja doznake.
Slika 137 - Istorija bolovanja
Za ažuriranje doznake potrebno je iz liste odabrati doznaku klikom na željenu stavku u tabeli, a
zatim pritisnuti dugme „Ažuriraj doznaku“. Prikazaće se forma za izmenu podataka o doznaci. Forma je
identična formi za dodavanje nove doznake (Slika 134 - Dodavanje doznake), pri čemu su podaci o
bolovanju upisani u odgovarajuća polja. Obrisati željene vrednosti i upisati nove. Nakon uspešno unete
izmene kliknuti na dugme “Prosledi” za pamćenje unetih promene ili na dugme „Poništi“ za odustajanje
od promena.
, 2012
78
2.8 Poseta – dodatni podaci
Za dodavanje dodatnih podataka o poseti kliknuti na tab „Drugi podaci“ na formi za unos
podataka o poseti (Slika 138).
Slika 138 – Dodatni podaci o pregledu
U prvom delu forme upisati osnovne podatke o trenutnom stanju pacijenta. Za brisanje svih
unetih vrednosti kliknuti na dugme za brisanje „X“ u gornjem desnom uglu. Nakon unosa željenih
podataka kliknuti na dugme „Prosledi“ za snimanje uneste posete.
U središnjem delu forme su prikazana prepisana pomagala. Ukoliko je odabrana opcija „Vidi sva
pomagala“ u listi se prikazuju sva pomagala koja su prepisana korisniku tokom bilo koje od poseta.
Ukoliko nije odabrana opcija „Vidi sva pomagala“ u listi se prikazuju samo pomagala koja su dodata
prilikom te posete. Za dodavanje novog pomagala kliknuti na dugme za dodavanje „+“. Prikazaće se
forma za dodavanje novog pomagala (Slika 139).
, 2012
79
Slika 139 – Dodavanje pomagala na osnovu mišljenja lekara
U gornjem delu forme nalaze se podaci o pacijentu kome se prepisuje pomagalo. Pomagalo je
moguće prepisati na osnovu mišljenja lekara (odabrati tab „Na osnovu mišljenja“), na osnovu otpusne
liste (odabrati tab „Na osnovu otpusne liste“) i na osnovu nalaza (odabrati tab „Nalazi“). Za dodavanje
podataka o indikacijama odabrati tab „Indikacije“, za dodavanje pomagala odabrati tab „Pomagala“, za
dodavanje podataka o lekarskoj komisiji odabrati tab „Lekarska komisija“. Ostale podatke je moguće
dodati odabirom taba „Ostalo“.
Tab „Na osnovu mišljenja“ omogućava dodavanje podataka o lekarima na osnovu čijeg mišljenja
se pacijentu prepisuje pomagalo. Popuniti polja sa podacima za željeni broj lekara (maksimalno je tri). U
polje „Naziv zdravstvene ustanove“ upisati naziv zdravstvene ustanove u kojoj lekar radi. Kliknuti na
dugme „…“ koje se nalazi pored polja za unos imena zdravstvene ustanove za pomoć pri odabiru
zdravstvene ustanove. Prikazaće se forma koja omogućava pretragu ustanova (Slika 140). Nakon unosa
par početnih slova imena ustanove prikazaće se lista sa ustanova čija imena počinju unetim slovima
(Slika 141). Odabrati zdravstvenu ustanovu i kliknuti na dugme „Prosledi“ kako bi se podaci o ustanovi
upisali u deo sa podacima o lekaru na osnovu čijeg mišljenja se prepisuje pomagalo. Kliknuti na dugme
„Poništi“ za odustajanje od dodavanje zdravstvene ustanove.
, 2012
80
Slika 140 – Pretraga ustanova
Slika 141 - Pretraga ustanova
U polje „Ime i prezime lekara“ upisati ime i prezime lekara. Kliknuti na dugme „…“ koje se nalazi
pored polja za pomoć pri odabiru lekara. Prikazaće se forma koja omogućava pretragu spiska lekara
(Slika 142). Nakon unosa par početnih karaktera šifre lekara (prvi deo polja) ili imena lekara (drugi deo
polja) prikazaće se lista sa lekarima čije šifre ili imena počinju unetim karakterima (Slika 143). Odabrati
lekara i kliknuti na dugme „Prosledi“ kako bi se podaci o lekaru dodali u deo sa mišljenjem lekara.
Kliknuti na dugme „Poništi“ za odustajanje od dodavanje lekara. Nakon odabira lekara polje „Šifra
lekara“ se automatski popunjava šifrom odabranog lekara.
Slika 142 – Pretraga lekara
Slika 143 – Pretraga lekara
, 2012
81
U deo specijalizacija uneti specijalizaciju lekara. Nakon unosa par početnih karaktera šifre
specijalizacije (prvi deo polja) ili imena specijalizacije (drugi deo polja) prikazaće se lista sa
specijalizacijama čije šifre ili imena počinju unetim karakterima.
Nakon unosa podataka o lekarima (Slika 144) potrebno je dodati podatke o pomagalu. Klikom
direktno na dugme „Prosledi“ nakon dodavanja lekara dobija se poruka da pomagalo nije odabrano
(Slika 145).
Slika 144 – Prepisivanje pomagala na osnovu mišljenja lekara
Slika 145 – Obaveštenje o izboru pomagala
, 2012
82
Tab „Na osnovu otpusne liste“ (Slika 146) omogućava dodavanje pomagala na osnovu neke od
otpusnih listi pacijenta. U tabeli sa otpusnim listama selektovati otpusnu listu na osnovu koje se
prepisuje pomagalo klikom na odgovarajući red u tabeli. Zatim kliknuti na dugme za dodavanje „+“
nakon čega se u polje „Iz stacionarne ustanove“ upisuju podaci o ustanovi u kojoj je pacijent bio na
lečenju. Za poništavanje odabrane otpusne liste kliknuti na dugme za brisanje„-“ nakon čega se iz polja
„Iz stacionarne ustanove“ brišu podaci o otpusnoj listi.
Nakon unosa podataka o otpusnoj listi potrebno je dodati podatke o pomagalu. Klikom direktno
na dugme „Prosledi“ nakon dodavanja otpusne liste dobija se poruka da pomagalo nije odabrano (Slika
145).
Slika 146 – Prepisivanje pomagala na osnovu otpusne liste
Tab „Nalazi“ (Slika 147) omogućava dodavanje rezultata nalaza pacijenta. Ukoliko je prepisana
prva proteza odabrati opciju „Prva proteza“ klikom na kvadratić ispred njenog naziva i uneti datum
prepisivanja proteze u polju „Datum prepisivanja prve proteze“. Rezultate audioloških nalaza upisati u
deo „Audiološki nalazi“. Podatke o naočarama upisati u deo „Naočare za blizinu“ ili „Naočare za daljinu“,
a podatke o sočivima upisati u deo „Sočiva“.
, 2012
83
Slika 147 – Prepisivanje pomagala – dodavanje rezultata nalaza
Tab „Indikacije“ (Slika 148) omogućava unos podataka o indikacijama.
, 2012
84
Slika 148 – Prepisivanje pomagala - Indikacije
Tab „Pomagalo“ (Slika 149) omogućava unos podataka o pomagalu. Ukoliko je pomagalo od
posebnog značaja prema lekaru odabrati opciju „Od posebnog značaja prema lekaru“. Uneti datum
izdavanja pomagala, datum izdavanja naloga i datum realizacije pomagala u polja „Datum dato
pomagalo“, „Datum dat nalog“ i „Datum realizovano“. U polje „Lekar uneo“ uneti podatke o lekaru.
Nakon unosa par početnih karaktera šifre lekara (prvi deo polja) ili imena lekara (drugi deo polja)
prikazaće se lista sa lekarima čije šifre ili imena počinju unetim karakterima.
U polje „Pomagalo“ uneti ime ili šifru pomagala. Nakon unosa par početnih karaktera šifre
pomagala (prvi deo polja) ili imena pomagala (drugi deo polja) prikazaće se lista sa pomagalima čije šifre
ili imena počinju unetim karakterima. U polje „Količina“ upisati količinu prepisanih pomagala. Kliknuti na
dugme za dodavanje „+“ kako bi se pomagalo dodalo u listu pomagala (Slika 150). Kliknuti na dugme za
brisanje „-“ kako bi se obrisali podaci o pomagalu.
Podatke o pomagalu u listi je moguće izmeniti selektovanjem željenog pomagala u listi klikom na
odgovarajući red i klikom na dugme za izmenu. Nakon toga se podaci o pomagalu upisuju u polje
„Pomagalo“. Za brisanje pomagala selektovati pomagalo iz liste i kliknuti na dugme za brisanje „-“.
, 2012
85
Slika 149 – Prepisivanje pomagala
Slika 150 – Prepisivanje pomagala
Tab „Lekarska komisija“ (Slika 151) omogućava unos podataka o komisiji. U polja „Broj ocena
komisije“ i „Ocena komisije“ upisati podatke o oceni komisije, a iz kalendara „Datum ocene komisije“
odabrati datum davanja ocene od strane komisije.
, 2012
86
Slika 151 – Prepisivanje pomagala – Lekarska komisija
Tab „Ostalo“ (Slika 152) omogućava dodavanje dodatnih podataka o pomagalu.
Slika 152 – Prepisivanje pomagala - Ostalo
, 2012
87
Nakon unosa podataka o pomagalu i na osnovu čega je pomagalo izdato kliknuti na dugme
„Prosledi“ kako bi se podaci o pomagalu dodali u posetu pacijenta. Kliknuti na dugme „Poništi“ za
odustajanje od dodavanja pomagala. Nakon dodavanja pomagala podaci o njemu se upisuju u deo
„Prepisana pomagala“ (Slika 153).
Slika 153 – Dodavanje posete – dodatni podaci o poseti
Treći deo forme o dodatnim podacima za posetu (Slika 153) omogućava dodavanje podataka o
drugim datim uslugama. Za dodavanja nove usluge kliknuti na dugme za dodavanje „+“ nakon čega se
otvara forma za dodavanje usluge (Slika 154).
U polje „Primarna usluga“ uneti šifru ili ime primarne usluge. Nakon unosa par početnih
karaktera šifre primarne usluge (prvi deo polja) ili naziva primarne usluge (drugi deo polja) prikazaće se
lista sa primarnim uslugama čije šifre ili imena počinju unetim karakterima. Izabrati primarnu uslugu iz
liste primarnih usluga klikom na njeno ime u listi.
, 2012
88
Slika 154 – Dodavanje usluge
U polje „Upotrebljeni materijal“ dodati materijal koji je upotrebljen pri davanju primarne usluge
klikom na dugme za dodavanje „+“. U formi za odabir materijala (Slika 155) uneti šifru ili ime materijala.
Nakon unosa par početnih karaktera šifre materijala (prvi deo polja) ili naziva materijala (drugi deo polja)
prikazaće se lista sa materijalima čije šifre ili imena počinju unetim karakterima. Izabrati materijal iz liste
materijala klikom na njegovo ime u listi. U polje „Količina“ upisati količinu utrošenog materijala. Kliknuti
na dugme „Prosledi“ za dodavanje materijala ili na dugme „Prekid“ za odustajanje od dodavanje
materijala. Nakon dodavanja materijala podaci o njemu se dodaju u listu „Upotrebljeni materijal“. Za
brisanje materijala selektovati željeni materijal klikom na odgovarajući red u listi i kliknuti na dugme za
brisanje „-“.
Slika 155 – Dodavanje materijala
U polje „lek“ dodati lek koji je upotrebljen pri pružanju usluge klikom na dugme za dodavanje
„+“. U formi za odabir leka (Slika 156) uneti šifru ili ime leka. Nakon unosa par početnih karaktera šifre
leka (prvi deo polja) ili naziva leka (drugi deo polja) prikazaće se lista sa lekovima čije šifre ili imena
počinju unetim karakterima. Izabrati lek iz liste lekova klikom na njegovo ime u listi. U polje „Količina“
upisati količinu utrošenog leka. Kliknuti na dugme „Prosledi“ za dodavanje leka ili na dugme „Prekid“ za
, 2012
89
odustajanje od dodavanje leka. Nakon dodavanja leka podaci o njemu se dodaju u listu „Lek“ (Slika 157).
Za brisanje leka selektovati željeni lek klikom na odgovarajući red u listi i kliknuti na dugme za brisanje „“.
Slika 156 – Dodavanje leka
Za dodavanje dodate usluge kliknuti na dugme „Prosledi“ nakon čega se podaci o dodatnoj
usluzi dodaju u polju „Druge date usluge“ (Slika 158). Kliknuti na dugme „Prekid“ za odustajanje od
dodavanja dodatne usluge.
Slika 157 – Dodavanje usluge
Slika 158 – Dodatne usluge
, 2012
90
2.9 Poseta – preuzimanje već kreiranih terapija i naloga
Pri prepisivanju terapije pacijentu moguće je pogledati poslednjih šesnaest postavljenih dijagnoza,
prepisanih uputa i recepata za konkretnog pacijenta. Moguće je definisanu terapiju za određenu
dijagnozu snimiti i automatski je prepisati za novog pacijenta.
Slika 159 - Preuzimanje i snimanje terapije
Za pregled dijagnoza, terapija i uputa za konkretnog pacijenta kliknuti na dugme „Kopiraj iz
prethodnih poseta“ (treće dugme sa leva ne desno Slika 159). Prikazaće se forma za pregled i
preuzimanje šesnaest poslednjih uspostavljenih dijagnoza, terapija i uputa (Slika 160). Za dodavanje
dijagnoze u trenutno aktivnu posetu selektovati željenu dijagnozu u delu „Dijagnoze“ i kliknuti na
strelicu na desno pored dela sa dijagnozama ili napraviti dvo-klik na šifru dijagnoze. Za dodavanje
recepta u trenutno aktivnu posetu selektovati željeni recept u delu „Recepti“ i kliknuti na strelicu na
desno pored dela sa receptima ili napraviti dvo-klik na naziv recepta.Za dodavanje uputa u trenutno
aktivnu posetu selektovati željeni uput u delu „Uputi“ i kliknuti na strelicu na desno pored dela sa
uputima ili napraviti dvo-klik na naziv uputa. Nakon dodavanja već kreiranih dijagnoza i terapija u
aktivnu posetu kliknuti na dugme „X“ za zatvaranje forme sa prethodno uspostavljenom terapijom za
konkretnog pacijenta. Odabrane dijagnoze i terapije će se prikazati u odgovarajuća polja u okviru forma
za dodavanje posete.
, 2012
91
Slika 160 - Prethodni uputi i terapije
Za pregled dijagnoza i terapija koje je lekar prepisao za nekog pacijenta i snimio kliknuti na
dugme „Dijagnoze i recepti“ (prvo dugme sa leva ne desno Slika 159). Prikazaće se forma za pregled i
preuzimanje šesnaest poslednjih uspostavljenih dijagnoza i terapija (Slika 161).Klikom na šifru dijagnoze
u delu „Dijagnoze“ u delu „Recepti“ će se prikazati svi recepti koji su definisani za tu dijagnozu. Za
dodavanje dijagnoze u trenutno aktivnu posetu selektovati željenu dijagnozu u delu „Dijagnoze“ i
kliknuti na strelicu na desno pored dela sa dijagnozama ili napraviti dvo-klik na šifru dijagnoze. Na ovaj
način se u aktivnu posetu dodaju i svi recepti koji su vezani za odabranu dijagnozu. Za dodavanje recepta
u trenutno aktivnu posetu selektovati željeni recept u delu „Recepti“ i kliknuti na strelicu na desno pored
dela sa receptima ili napraviti dvo-klik na naziv recepta. Nakon dodavanja već kreiranih dijagnoza i
terapija u aktivnu posetu kliknuti na dugme „X“ za zatvaranje forme sa prethodno uspostavljenom
terapijom za konkretnog pacijenta. Odabrane dijagnoze i terapije će se prikazati u odgovarajuća polja u
okviru forma za dodavanje posete.
, 2012
92
Slika 161 - Dijagnoze i terapije
Za snimanje dijagnoza i terapija koje je lekar prepisao za nekog pacijenta kliknuti na dugme „Snimi
definisanu terapiju“ (drugo dugme sa leva ne desno Slika 159). Za snimanje definisane terapije potrebno
je najpre snimiti posetu pacijenta u kojoj je definisana željena terapija. Zatim je potrebno ponovo
otvoriti tu snimljenu posetu (dvo-klik na datum posete u listi aktivnih poseta), kliknuti na dugme za
snimanje definisane terapija (dugme postaje zeleno) i kliknuti na „Prosledi“ na formi za pregled. Ukoliko
posete nije snimljena nije moguće ni snimiti definisanu terapiju.
, 2012
93
2.10 Unos značajnih medicinskih podataka
Kartica „Značajni medicinski podaci“ sadrži podatke o alergijama, vakcinama, serumima,
imunizacijama, hroničnim bolestima, lečenjima u stacionarnim ustanovama, utvrđenim značajnijim
oboljenjima i poremećajima psihofizičkog statusa (Slika 162).
Slika 162 - Značajni medicinski podaci
Za izmenu podataka o alergijama, vakcinama, serumima, značajnijim oboljenjima i
poremećajima psihofizičkog statusa kliknuti na dugme za izmenu koje se nalazi iznad gornjeg desnog
ugla ovih polja (Slika 163). Klik na ovo dugme rezultuje otvaranjem forme za izmenu parametra (Slika
164). Nakon što se forma otvori uneti vrednost parametra u polju za izmenu teksta i nakon toga kliknuti
na „Prosledi“ kako bi se sačuvale promene.
Slika 163 - Dugme za izmenu
, 2012
94
Slika 164 - Forma za izmenu parametra
U delu „Lečenje u stacionarnim ustanovama“ nalazi se lista svih lečenja pacijenta u stacionarnoj
ustanovi (Slika 165).
Slika 165 - Kontrola koja prikazuje listu lečenja u stacionarnim institucijama
Kliknuti na dugme za dodavanje „+“ kako bi dodali lečenje u stacionarnoj ustanovi pacijentu.
Prikazaće se forma za dodavanje lečenja (Slika 166). Izabrati ustanovu iz liste ustanova za stacionarno
lečenje klikom na odgovarajući red u tabeli. Unosom odgovarajućih karaktera u polje „Pronađi po
nazivu“ u tabeli ostaju samo one ustanove čiji nazivi počinju unetim karakterima. Iz kalendara „Lečen
od“ odabrati datum početka lečenja, iz kalendara „Lečen do“ odabrati datum kraja lečenja. U polju
„Napomena“ upisati podatke koji su važni za to lečenje ukoliko takvi podaci postoje. Kliknuti na dugme
„Prosledi“ kako bi se lečenje dodalo u okviru podataka o pacijentu. Kliknuti na dugme „Odustani“ kako bi
se odustalo od dodavanja lečenja.
, 2012
95
Slika 166 - Forma za dodavanje i ažuriranje zapisa o lečenju u stacionarnoj ustanovi
Za promenu podataka o lečenju odabrati lečenje iz liste stacionarnih lečenja klikom na
odgovarajući red u tabeli „Lečenje u stacionarnim ustanovama“ (Slika 165), a potom kliknuti na
dugme za izmenu. Nakon toga otvoriće se forma za izmenu podataka o lečenju. Forma je identična formi
za dodavanje novog lečenja (Slika 166), pri čemu su podaci o lečenju upisani u odgovarajuća polja.
Obrisati željene vrednosti i upisati nove. Nakon uspešno unete izmene kliknuti na dugme “Prosledi” za
pamćenje unetih promene ili na dugme „Odustani“ za odustajanje od promena.
Za brisanje nekog od lečenja iz liste lečenja u stacionarnim ustanovama odabrati željeni zapis
klikom na odgovarajući red u tabeli i kliknuti na dugme za brisanje „-“. Prikazaće se poruka za potvrdu
brisanja (Slika 167). Klikom na dugme „Da“ brišu se podaci o izabranom lečenju, dok se klikom na dugme
„Ne“ odustaje od brisanja.
Slika 167 – Potvrda o brisanju zapisa o lečenju
, 2012
96
2.11 Pregled istorije bolesti
Kliknuti na tab „Završena lečenja“ kako bi se prikazala sva završena lečenja pacijenta (Slika 168).
Slika 168 – Završena lečenja
Ukoliko je označena opcija „Prikazi sva završena lečenja“ prva lista (gornji deo forme) je
popunjena podacima o svim završenim lečenjima pacijenta. Ukoliko ova opcija nije čekirana prikazana su
sva aktivna lečenja pacijenta. Klikom na dugme „Tok“ u okviru svakog od lečenja prikazuje se liste sa
svim posetama u okviru tog lečenja u donjem delu forme. Dvostrukim klikom levog tastera miša na red
koji u okviru liste o posetama otvara se forma sa podacima o konkretnoj poseti. Ukoliko je tokom posete
kreiran uput on se dodaje kao novi red u tabeli ispod reda koji označava celo lečenje. Dvostrukim klikom
na ovakav red otvara se forma sa podacima o uputu. Ukoliko je pacijent bio na pregledu za koji je dobio
uput u ovako otvorenom uputu se prikazuju rezultati pregleda. Na primer, ako je pacijent imao uput za
laboratoriju, dvostrukim klikom na odgovarajući red u tabeli prikazuju se rezultati izvršenih analiza
ukoliko su odobrene od strane šefa laboratorije.
Podatke o aktivnim posetama na ovaj način je moguće pogledati i u tabu „Posete“.
, 2012
97
2.12 Brzo pisanje recepata (hronična oboljenja)
Za brzo pisanje recepata potrebno je dodati hroničnu bolest koja će sadržati željenu terapiju.
Lista sa hroničnim bolestima pacijenta prikazuje se u okviru taba „Značajni medicinski podaci“ (Slika
169). Nova stavka u ovoj listi se pojavljuje kada se kreira novo lečenje sa oznakom hronična bolest. Ova
lista omogućuje korisniku brže izdavanje recepata i propisivanje terapija za hroničnu bolest. Završetkom
lečenja stavka u listi dobija postavljen „Datum do“ i postaje neaktivna.
Izabrati aktivne stavke u listi i kliknuti na dugme za izmenu iznad kontrole koja prikazuje
hronične bolesti. Prikazaće se forma za brzo propisivanje recepata (Slika 170) koja omogućava leva na
desno sledeće:
-
propisivanje svih aktivnih terapija,
propisivanje odabrane terapije,
dodavanje nove terapije,
izmenu odabrane terapije,
aktiviranje odabrane terapije,
deaktiviranje odabrane terapije.
Slika 169 - Lista hroničnih bolesti
, 2012
98
Slika 170 - Forma za pregled terapija vezanih za hroničnu bolest
Slika 171 - Opcije koje korisnik ima na raspolaganju vezano za hronične bolesti
U listi „Stalan terapija“ nalaze se lekovi prepisani za hroničnu bolest koja je prikazana u polju
„Hronična dijagnoza“. Ispod hronične dijagnoze upisani su podaci o lekaru koji je ustanovio hroničnu
dijagnozu i definisao terapiju (polje „Dijagnozu uspostavio“).
Za prepisivanje svih recepata iz liste „Stalna terapija“ kliknuti na dugme „Prepisati sve recepte“
(prvo dugme sa leva na desno, Slika 171). Kliknuti na dugme „Da“ u poruci o potvrdi prepisivanja svih
lekova (Slika 172) kako bi recepti za sve aktivne lekove iz liste dodali pacijentu. Klikom na dugme „Ne“
odustaje se od prepisivanja svih recepata. Prepisani lekovi se dodaju u listu „Propisani lekovi“ pored koje
se nalaze i dugmeta za dodavanje novog recepta, izmenu i brisanje postojećeg recepta. Ukoliko je
potrebno, prilikom prepisivanja konkretne hronične terapije, modifikovati neke od recepata to se vrši na
isti način kao i dodavanje i modifikacija recepata (opisano u poglavlju o receptima). Bilo koja modifikacija
recepata iz liste „Propisani recepti“ se odnosi samo na prepisivanje recepata za konkretnu posetu, ne
menja se terapija za hroničnu bolest. Kliknuti na dugme „Prosledi“ za dodavanje prepisanih recepata
pacijentu. Na ovaj način sistem automatski kreiran novu posetu u okviru postojećeg hroničnog lečenja i
dodaje prepisane lekove.
, 2012
99
Slika 172 – Potvrda o prepisivanju recepata
Za prepisivanje jednog recepta selektovati terapiju iz tabele „Stalan terapija“ klikom na
odgovarajući red i kliknuti na dugme „Prepiši recept“ (drugo dugme sa leva na desno, Slika 171).
Odabrani recept će se dodati u listu „Propisani recepti“. Na ovaj način je moguće dodati proizvoljan broj
recepta iz liste „Stalna terapija“ u konkretnu posetu. Prepisane recepte je moguće modifikovati na način
na koji je to već opisano u delu za prepisivanje recepta. Kliknuti na dugme „Prosledi“ za dodavanje
prepisanih recepata pacijentu. Na ovaj način sistem automatski kreiran novu posetu u okviru postojećeg
hroničnog lečenja i dodaje prepisane lekove.
Za dodavanje novog recepta u okviru hronične terapije kliknuti na dugme„Definiši novu terapiju“
(treće dugme sa leva na desno, Slika 171) kako bi se novi lek dodao u listu „Stalna terapija“. Otvoriće se
forma za dodavanje novog leka. Dodavanje leka se vrši na način koji je već opisan u delu za dodavanje
terapije. Kliknuti na dugme „Prosledi“ kako bi se lek dodao u okviru stalne terapije. Kliknuti na dugme
„Odustani“ za odustajanje od dodavanja leka.
Za izmenu postojećeg recepta koji je deo hronične terapije selektovati terapiju iz tabele „Stalna
terapija“ klikom na odgovarajući red i kliknuti na dugme „Izmeniti izabranu terapiju“ (četvrto dugme sa
leva na desno, Slika 171). Prikazaće se forma za izmenu odabranog leka. Izmena leka se vrši na način koji
je već opisan u delu za dodavanje terapije. Kliknuti na dugme „Prosledi“ kako bi se izmena leka u okviru
stalne terapije prosledila u karton pacijenta. Kliknuti na dugme „Odustani“ za odustajanje od promene
stalne terapije.
Za ponovno aktiviranje neaktivnog recepta selektovati terapiju iz tabele „Stalna terapija“ klikom
na odgovarajući red i kliknuti na dugme „Aktivirajte izabranu terapiju“ (peto dugme sa leva na desno,
Slika 171). Terapija u spisku terapija postaje aktivna (upisuje se „Da“ u delu „Aktivna“) i pri prepisivanju
svih terapija dodaje se i recept za tu terapiju (Slika 122).
Za deaktiviranje recepta selektovati terapiju iz tabele „Stalna terapija“ klikom na odgovarajući
red i kliknuti na dugme „Ukinite izabranu terapiju“ (šesto dugme sa leva na desno, slika 119). Terapija u
spisku terapija postaje neaktivna (upisuje se „Ne“ u delu „Aktivna“) i pri prepisivanju svih terapija recept
za tu terapiju se ne dodaje. (Slika 173).
, 2012
100
Slika 173 – Stalne terapije
2.13 Sistematski pregled
Kliknuti na tab „Sistematski pregled“. Prikazuje se tabela sa osnovnim podacima o svim
obavljenim sistematskim pregledima pacijenta (Slika 174). Moguće je dodati novi pregled, izmeniti i
obrisati postojeći.
Slika 174 - Uporedni prikaz rezultata sa sistematskih pregleda i posebnih sistematskih pregleda
Za dodavanje novog sistematskog pregleda kliknuti na dugme za dodavanje „+“. Prikazaće se
forma za dodavanje pregleda (Slika 175). Polje „Starost“ se automatski popunjava starošću pacijenta na
, 2012
101
osnovu njegovog datuma rođenja. Popuniti sva željena polja ikliknuti na dugme „Prosledi“ kako bi se
sistematski pregled dodao u listu sistematskih pregleda. Kliknuti na dugme „Poništi“ kako bi se odustalo
od dodavanja sistematskog pregleda.
Slika 175 – Unos podataka o sistematskom pregledu
Za promenu podataka o sistematskom pregledu iz liste pregleda odabrati pregled klikom na
zapis u listi (Slika 174), a potom kliknuti na dugme za izmenu. Nakon toga otvoriće se forma za izmenu
podataka o sistematskom pregledu. Forma je identična formi za dodavanje novog sistematskog pregleda
(Slika 175), pri čemu su podaci o pregledu upisani u odgovarajuća polja. Obrisati željene vrednosti i
upisati nove. Nakon uspešno unete izmene kliknuti na dugme “Prosledi” kako bi sačuvao unete promene
ili na dugme „Poništi“ da bi se odustalo od promena.
Za brisanje sistematskog pregleda iz liste pregleda odabrati željeni zapis klikom na odgovarajući
red u tabeli i kliknuti na dugme za brisanje „-“. Odabrani sistematski pregled će se obrisati i ukloniti iz
liste pregleda.
102
, 2012
2.13.1 Brzo dodavanje sistematskog pregleda
Za dodavanje sistematskog pregleda za pacijenta bez otvaranja kartona, odabrati željenog
pacijenta i kliknuti na dugme „Sistematski pregled“ (Slika 176). Prikazaće se forma za dodavanje
sistematskog pregleda za odabranog pacijenta. Formu za unos sistematskog pregleda popuniti i snimiti
na već opisani način.
Slika 176 – Dodavanje sistematskog pregleda
, 2012
103
3 Fakture
Sve usluge pružene pacijentu je potrebno fakturisati. Usluge se mogu fakturisati iz forme za
prijem pacijenata (u delu sa pregledanim pacijentima), iz glavne forme (u delu za prikaz liste pacijenata
koji ispunjavaju uslove pretrage) i iz forme za dodatno fakturisanje pruženih usluga.
Za fakturisanje usluga iz forme za prijem pacijenta selektovati željnog pregledanog pacijenta
klikom na njegovo ime u listi „Pregledani pacijenti“ i kliknuti na dugme „Fakturiši usluge“ (Slika 177).
Ukoliko je tokom te posete pacijentu pruženo više od jedne usluge prikazaće se forma za izbor usluge
koja će se fakturisati (Slika 178). Selektovati željenu uslugu klikom na odgovarajući red u tabeli i kliknuti
na dugme „Fakturiši“. Prikazaće se forma za fakturisanje (Slika 179). Za odustajanje od fakturisanja
usluge kliknuti na dugme „Odustani“. U ovom slučaju će se iz posete pokupiti svi podaci o usluzi i
dijagnozi pacijenta koje je uneo lekar i upisaće se u odgovarajuća polja na formi za fakturu. Nakon unosa
ostalih neophodnih podatka ne snimati novu uslugu već izmeniti postojeću, tj. kliknuti na dugme „Izmeni
uslugu“.
Slika 177 – Fakturisanje usluga
Slika 178 - Odabir date usluge
, 2012
104
Slika 179 – Fakturisanje pružene usluge
Za fakturisanju usluge iz glavne forme odabrati pacijenta iz liste pacijenata koji ispunjavaju unete
uslove pretrage (pretraga pacijenata je detaljno objašnjena u prvom poglavlju) i kliknuti na dugme
„Fakturisanje usluga“ osnovnog menija (Slika 180). Prikazaće se forma za fakturisanje (Slika 179).
Prilikom ovakvog fakturisanja usluga u fakturu se ne upisuju podaci o pregledu i dijagnozi jer faktura nije
vezana nizajedan od postojećih pregleda.
Slika 180 - Fakturisanje usluge
, 2012
105
Za fakturisanju usluge iz glavne forme za dodatno fakturisanje kliknuti na dugme „Fakture“ na
glavnom meniju (Slika 181). Na ovaj način je moguće fakturisati samo usluge koje su pružene tokom
neke od posete pacijenta lekaru. Sa leve strane se nalaze polja za pretragu pruženih usluge. Izabrati
opciju „Usluge“ klikom na nju ukoliko je potrebno dofakturisati usluge u okviru neke posete (ili celu
posetu ukoliko za nju vezana samo jedna usluga ) ili izabrati opciju „Posete“ klikom na nju ukoliko je
potrebno dofakturisati više usluga u okviru iste posete. U polja „Datum od“ i „Datum do“ odabrati
datume koji će odrediti početak i kraj perioda za koji će se prikazati pružene usluge. Iz liste „Org.
jedinica“ moguće je odabrati organizacionu jedinicu za koju će se prikazati pružene usluge. Standardno
se u ovoj listi postavlja organizaciona jedinica kojoj pripada prijavljeni korisnik sistema. Za prikaz svih
obrisanih faktura potrebno je odabrati opciju „Obrisane fakture“ klikom na njen naziv ili kvadratić koji se
nalazi ispred njegovog naziva. Za prikaz svih faktura trenutno prijavljenog korisnika na sistem odabrati
opciju „Samo vaše fakture“ klikom na njen naziv ili kvadratić koji se nalazi ispred njegovog naziva. Za
prikaz faktura u kojima nije definisana data usluga odabrati opciju „Bez datih usluga“ klikom na njen
naziv ili kvadratić koji se nalazi ispred njegovog naziva.
Fakture je moguće filtrirati i po podacima o osiguraniku kome su usluge pružene unosom
odgovarajućih vrednosti u jedno ili više polja iz grupe „Osiguranik“. Moguće je uneti ime pacijenta u
polje „Ime“, prezime pacijenta u polje „Prezime“, LBO broj u polje „LBO“, broj knjižice u polje „Broj
knjižice“ i matični broj u polje „JMBG“.
Fakture je moguće filtrirati i po podacima o lekaru koji je pružio usluge unosom odgovarajućih
vrednosti u jedno ili više polja iz grupe „Lekar“. Moguće je uneti ime lekara u polje „Ime“, prezime lekara
u polje „Prezime“, i šifru u polje „Šifra“.
Nakon unosa vrednosti na osnovu kojih će se vršiti filtriranje faktura kliknuti na dugme
„Pretraga“ ili pritisnuti taster „Enter“ na tastaturi. U desnom delu prozora prikazaće se sve fakture koje
ispunjavaju uslove pretrage (Slika 182). Ukoliko nijedna faktura ne ispunjava navedene uslove pretrage
lista će biti prazna. Klikom na dugme „Obriši“ brišu se svi uneti kriterijumi za pretragu faktura.
, 2012
106
Slika 181 – Fakturisanje usluga
Slika 182 - Fakturisanje usluga
Iz liste usluga odabrati željenu fakturu klikom na odgovarajući red u tabeli i kliknuti na dugme
„Ažuriraj fakturu“. Otvoriće se forma za fakturisanje usluge (Slika 179).
Fakturu je moguće obrisati (faktura se ne briše, samo joj se menja stenje u nevažeće)
selektovanjem željene fakture klikom na odgovarajući red u tabeli, klikom na dugme „Obriši fakturu“ i
, 2012
107
klikom na dugme „Da“ u poruci za potvrdu brisanja. Obrisanu fakturu je moguće ponovo aktivirati
selektovanjem željene fakture iz liste (u filterima za pretragu faktura mora biti odabrana opcija
„Obrisane fakture“) i klikom na dugme „Aktiviraj obrisanu fakturu“. Obrisana faktura postaje aktivna i
moguće je videti kada se prilikom pretrage odabere odgovarajući period i ukoliko opcija „Obrisane
fakture“ nije odabrana.
3.1 Fakturisanje usluge
Nakon odabira usluge koju je potrebno fakturisati ili pacijenta za koga je potrebno fakturisati
pruženu uslugu u formi za fakturisanje (Slika 183) uneti podatke o pruženoj usluzi.
Slika 183 – Fakturisanje usluga
Sistem automatski generiše broj protokola i upisuje ga u polje „Broj protokola“. U polje „Vreme
posete“ upisuje trenutno vreme ukoliko se kreira nova faktura ili vreme kada je nastala poseta ukoliko se
vrši dofakturisanje pregleda kod lekara.
, 2012
108
Polje „OOOP“ je popunjeno vrednošću na osnovu koje se pacijent standardno oslobađa od
plaćanja participacije (definisano u zdravstvenoj knjižici pacijenta). Ukoliko je za osnov oslobađanja od
participacije odabrano „000 – Plaća participaciju“ u polje „Participacija“ uneti iznos participacije koju
pacijent plaća. Ukoliko za pruženu uslugu pacijent ima drugi osnov oslobađanja od participacije u
odnosu na ponuđeni osnov iz padajuće liste „OOOP“ odabrati odgovarajući osnov. Tako odabran osnov
važi samo za konkretnu pruženu uslugu. Ukoliko pruženu uslugu plaća pacijent odabrati opciju „Plaća
pacijent uslugu“ klikom na nju. Standardno je odabrana opcija „Plaća zavod uslugu“. Ukoliko je tokom
posete lekar dodao osnov oslobađanja od participacije, pri fakturisanju te posete polje „OOOP“ je
popunjena vrednošću koju je lekar uneo.
U polje „Dijagnoza“ upisati šifru dijagnoze (prvi deo polja) ili njen naziv (drugi deo polja). Upisom
jedne vrednosti automatski se popunjava druga, pri čemu je moguće uneti naziv dijagnoze i na srpskom i
na latinskom. Aplikacija nudi pomoć pri unosu šifre i naziva dijagnoze prikazujući listu dijagnoza koje
ispunjavaju uslove na osnovu karaktera koje je korisnik počeo da unosi. Nakon unosa prva tri karaktera
šifre ili naziva prikazuje se lista odakle se dijagnoza može odabrati klikom na odgovarajuću dijagnozu iz
pomoćne liste (Slika 184). Ukoliko je tokom posete lekar dodao dijagnozu, pri fakturisanju te posete
polje „Dijagnoza“ je popunjena vrednošću koju je lekar uneo.
Slika 184 – Izbor dijagnoze
U polje „Usluga“ uneti šifru usluge (prvi deo polja) ili njen naziv (drugi deo polja) (Slika 185).
Upisom jedne vrednosti automatski se popunjava druga. Aplikacija nudi pomoć pri unosu šifre i naziva
usluge prikazujući listu usluga koje ispunjavaju uslove na osnovu karaktera koje je korisnik počeo da
unosi. Nakon unosa prva tri karaktera šifre ili naziva prikazuje se lista odakle se usluga može odabrati
klikom na odgovarajuću uslugu iz pomoćne liste. Ukoliko je tokom posete lekar dodao uslugu koju je
pružio pacijentu, pri fakturisanju te posete polje „Usluga“ je upisana vrednost koju je lekar uneo tokom
posete pacijenta.
, 2012
109
Slika 185 – Odabir primarne usluge
Ukoliko se fakturiše usluga koju je lekar pružio potrebno je odabrati lekara koji je pružio uslugu
pacijentu (Slika 186). U polje „Lekar“ standardno se upisuje ime i šifra lekara koji je prijavljen na sistem.
Ukoliko prijavljeni korisnik na sistem nije lekar koji je pružio uslugu ovaj podatak je potrebno uneti. Iz
liste „Lekar“ izabrati lekara koji je pružio uslugu.
U slučaju da je na sistem prijavljen korisnik koji nije lekar, a koji ima odobrenje da fakturiše
usluge, pri fakturisanju prve usluge polje koje se odnosi na lekara koji je pružio uslugu je prazno. Pri
fakturisanju svake sledeće usluge u polje „Lekar“ nalaze se podaci o lekaru za koga je fakturisana
prethodna usluga.
Ukoliko se fakturiše usluga koju ne pruža lekar nije potrebno birati lekara.
Slika 186 - Odabir lekara
Iz padajuće liste „Ishod“ (Slika 187) odabrati ishod pružanja usluge ukoliko za odabranu uslugu
postoji ishod. Ako za odabranu uslugu ne postoji ishod lista „Ishod“ je prazna.
, 2012
110
Slika 187 – Odabir ishoda
Za svaku uslugu je potrebno dodati i atribut usluge obeležavanjem odgovarajućeg atributa u
grupi „Atributi usluga“. Atribut je moguće odabrati klikom na njegovo ime ili na kvadratić za čekiranje
koji se nalazi ispred njegovog imena (Slika 188).
Slika 188 – Odabir atributa
Ukoliko za odabranu uslugu postoje specifični atributi za nju u listi „Atributi vezani za izabranu
uslugu“ će se prikazati ti atributi. Ukoliko za uslugu postoji specifični atributi neophodno je odabrati bar
jedan atribut klikom na njegovo ime ili na kvadratić za čekiranje koji se nalazi ispred njegovog imena.
Ukoliko je tokom pružanja usluge pacijentu korišćen lek potrebno je dodati lek u fakturi u deo
„Lekovi“ (Slika 189). Najpre je potrebno odabrati grupu iz koje se dodaju lekovi klikom na neku od opcija:
„Lista A“, „Lista B“,„Lista C“ ili „Lista D“.Standardno je odabrana opcija „Lista B“. Upolje „Lek“ uneti šifru
leka (prvi deo polja) ili njegov naziv (drugi deo polja). Upisom jedne vrednosti automatski se popunjava
druga. Aplikacija nudi pomoć pri unosu šifre i naziva leka prikazujući listu lekova koji ispunjavaju uslove
na osnovu karaktera koje je korisnik počeo da unosi. Nakon unosa prva tri karaktera šifre ili naziva
prikazuje se lista odakle se lek može odabrati klikom na odgovarajući lek iz pomoćne liste. Nakon
odabira leka kliknuti na dugme za dodavanje (dugme sa znakom „+“) nakon čega se lak dodaje u listu
lekova. Na ovaj način dodati sve potrebne lekove (Slika 190).
Pri dodavanju leka automatski se dodaje jedna ampula tog leka u fakturi. Ukoliko je potrebno
izmeniti količinu leka kliknuti na polje sa količinom leka u koloni „Količina“ i uneti željenu vrednost za
količinu laka.
Za brisanje leka iz liste lekova selektovati željeni lek klikom na red u kome se nalaze podaci o
leku i kliknuti na dugme za brisanja (dugme sa znakom „X“). Nakon klika na dugme za brisanje odabrani
lek se uklanja iz liste lekova.
Ukoliko se fakturiše nalog za injekcije iz forme za naloge za injekcije (pokretanjem opcije „Nalog
za injekcije“ iz glavne forme) lekovi koji su na nalogu se automatski dodaju na fakturi.
, 2012
111
Slika 189 – Dodavanje leka
Slika 190 – Lista sa dodatim lekovima
Klikom na dugme „Dodaj uslugu“ (Slika 191) dodaju se podaci o unetoj usluzi u listu „Izabrane
usluge“. Nakon toga je moguće kreirati novu uslugu izmenom željenih vrednosti i ponovnim klikom na
dugme „Dodaj uslugu“. Sve usluge koje se dodate na postojećem protokolu se dodaju u listi usluga –
„Izabrane usluge“. Za izmenu podataka o već dodatoj usluzi selektovati željenu uslugu u listi „Izabrane
usluge“ klikom na odgovarajuću stavku u listi nakon čega će se podaci o usluzi upisati u odgovarajuća
polja. Izmeniti željene vrednosti i kliknuti na dugme „Izmeni usluge“ nakon čega će se izmenjena usluga
snimiti. Za brisanje dodate usluge selektovati željenu uslugu klikom na odgovarajuću stavku u listi
„Izabrane usluge“ i kliknuti na dugme „Obriši uslugu“. Klikom na dugme za brisanje usluge prikazuje se
poruka o potvrdi brisanja (Slika 192). Kliknuti na dugme „Da“ da bi obrisali uslugu, odnosno na dugme
„Ne“ za odustajanje od brisanja usluge.
Slika 191 – Snimanje primarne usluge i protokola
, 2012
112
Slika 192 – Potvrda birsanja
Nakon dodavanja primarnih usluga kliknuti na dugme „Snimi protokol“ za snimanje dodatih
usluga na protokolu. Nakon snimanja protokola prikazuje se poruka o uspešno izvršenom snimanju.
Klikom na dugme „Zatvori“ forma se zatvara bez snimanja podataka, pri čemu se prikazuje upozorenje
da uneti podaci neće biti snimljeni.
Ukoliko je potrebno unete podatke o protokolu snimiti za odabrani dan i iskopirati za više
prethodnih dana kliknuti na dugme „Snimi i kopiraj protokol“. Prikazaće se forma za izbor usluga sa
protokola koje treba kopirati kao i datuma kada su te usluge pružene (detaljno opisano u narednom
poglavlju).
3.2 Kopiranje usluga vezanih za istu posetu
Za kopiranje fakturisane posete tokom koje je pacijentu pružena jedna ili više usluga kliknuti na
dugme „Fakture“, pa odabrati opciju „Posete“. Pronaći željenu fakturu pomoću filtera za pretragu
(opisano u prethodnom poglavlju) i kliknuti na dugme „Kopiraj sve fakture vezane za izabranu posetu“.
Prikazaće se forma za kopiranje već fakturisanih usluga (Slika 194)
Slika 193 – Pretraga fakturisanih poseta
, 2012
113
Slika 194 - Kopiranje poseta
U donjem delu forme prikazane su sve primarne usluge koje su pružene pacijentu tokom te
posete. Sve usluge su automatski selektovane za kopiranje (za svaku uslugu je čekirana opcija
“selektovane usluge za kopiranje”). Ukoliko neku od usluga nije potrebno kopirati skloniti oznaku za
selektovanje klikom na opciju za čekiranje u redu sa podacima o željenoj usluzi. Odabrati datume za koje
se kopiraju selektovane usluge klikom na odgovarajuće vrednosti u kalendaru (kliktati na jedan po jedan
datum). Klikom na datum on se dodaje u polje desno od kalendara i pored njega se nalazi oznaka za
čekiranje (Slika 195). Ukoliko je neki od datum greškom odabran potrebno je kliknuti na opciju za
čekiranje koja stoji pored njega (datum više nije označen) kako se odabrane usluge ne bi kopirale i za taj
datum.
, 2012
114
Slika 195 - Kopiranje poseta
Nakon odabira usluga koje će se kopirati i datuma za koje će se usluge kopirati kliknuti na dugme
“Kopiraj” i nakon par sekundi prikazaće se poruka o potvrdi kopiranja usluga (Slika 196). Za odustajanje
od kopiranja izabranih usluga za izabrane datuma kliknuti na dugme “Zatvori”. Pri kopiranju pruženih
usluga pacijentu moguće je odabrati samo datume u prošlosti. Nije moguće fakturisati ni iskopirati
uslugu unapred.
Slika 196 - Potvrda o uspešno iskopiranim uslugama
Ukoliko je odabrana faktura koja nije kompletna (nastala je kao posledica pregleda pacijenta kod
lekara pa je potrebno izvršiti njeno dofakturisanje) ne može se vršiti njeno kopiranje. Najpre je potrebno
ažurirati fakturu (opisano u prethodnom poglavlju).Takva usluga je obojena crvenom bojom (Slika 197).
, 2012
115
Slika 197 - Kopiranje usluge
3.3 Pregled i fakturisanje naloga za injekcije
Za pregled i fakturisanje naloga za injekcije odabrati željenog pacijenta i kliknuti na dugme „Nalog
za injekcije“ (Slika 198). Prikazaće se forma za pregled aktivnih naloga za injekcije (Slika 199).
Slika 198 - Pregled naloga za injekcije
, 2012
116
Slika 199 - Aktivni nalozi za injekcije
Ukoliko za odabranog pacijenta ne postoje aktivni nalozi za injekcije forma je prazna. Ukoliko za
odabranog pacijenta postoji jedan ili više aktivnih naloga za injekcije oni su prikazani u gornjoj tabeli pod
datumom kada su kreirani. Klikom na datum naloga za injekcije u donjem delu forme prikazaće se
ampulirani lek/lekovi koji je prepisan na odabranom nalogu sa podacima o količini i načinu davanja leka.
Pored toga, nalaze se podaci o ukupnom broju davanja injekcija kao i koliko je injekcija pacijent primio
do tog trenutka.
Nalog za injekcije je moguće direktno fakturisati iz forme za pregled naloga selektovanjem
željenog naloga i klikom na dugme „Fakturiši date injekcije“. Prikazaće se standardan forma za fakturu
gde je već odabran pacijent za koga se usluga fakturiše, njegov osnov oslobađanja od participacije i
lekovi koji se daju pacijentu. Pri fakturisanju prve injekcije iz naloga potrebno je odabrati primarnu
uslugu i eventualno promeniti ponuđeni osnov osiguranja i dodati participaciju.
Nakon fakturisanja date injekcije iz forme za pregled naloga za injekcije sistem ažurira broj
primljenih injekcija. Ukoliko se na ovaj način fakturišu sve injekcije iz naloga nakon fakturisanja
poslednje injekcije nalog za injekcije postaje neaktivan i više se ne prikazuje.
3.4 XML izveštaj
Pritiskom na dugme „XML Izveštaj“ na glavnoj formi za fakturisanje otvara se forma za
generisanje XML izveštaja (Slika 200). U polja „Datim od“ i „Datum do“ upisati početak i kraj perioda za
, 2012
117
koji se generiše XML izveštaja. U polja „Verzija formata“, „Šifra ustanove“ i „PIB“ automatski se upisuju
vrednosti za verziju formata XML izveštaja, šifru i PIB zdravstvene ustanove. Upisane vrednosti je
moguće izmeniti brisanjem postojeći i unosom novih vrednosti. Iz liste „Vrsta fakture“ odabrati vrstu
fakture selektovanjem željene vrednosti klikom na odgovarajuću vrednost u listi (Slika 201). U polje
„Strani br. dokumenta“ upisati strani broj dokumenta i odbrati opciju „Bez utrošenog materijala“ ukoliko
u XML izveštaju nisu potrebni podaci o utrošenom materijalu. Kliknuti na dugme „Snimi XML“ nakon
čega se otvara forma za izbor imena datoteke pod kojom će se izvršiti snimanje izveštaja (Slika 202). Ime
XML izveštaja upisati u polje „File name“ i kliknuti na dugme „Save“. Pritiskom na dugme „Zatvori“
zatvara se forma i ne vrši se kreiranje izveštaja.
Slika 200 – XML izveštaj
Slika 201 – XML izveštaj
, 2012
118
Slika 202 – Snimanje XML izveštaja
3.5 Štampanje liste faktura
Kliknuti na dugme „Štampanje liste faktura“. Prikazaće se dokument sa podacima o svim
fakturama koje se u tom trenutku nalaza u tabeli sa fakturama, odnosno fakture koje ispunjavaju unete
uslove pretrage (Slika 203). Za štampanje liste kliknuti na dugme sa sličicoma štampača, a potom
odabrati štampač na koji će se dokument štampati.
, 2012
119
Slika 203 - Štampanje liste faktura
, 2012
120
Download

Uputstvo Medis.net za lekare opšta medicina