• IZMENE ZAKONA O BUDŽETSKOM SISTEMU
• IZMENE KONTNOG PLANA ZA BUDŽETSKI SISTEM I UPLATNIH RAČUNA JAVNIH PRIHODA
• REBALANS BUDŽETA REPUBLIKE ZA 2013. GODINU
• OSNOVNI KAPITAL KAO ELEMENT USKLAĐIVANJA OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG PREDUZEĆA
I RAČUNOVODSTVENA EVIDENCIJA
• ŠESTOMESEČNI OBRAČUN U ZDRAVSTVU I NOVA LISTA LEKOVA KOJI SE IZDAJU NA RECEPT
• ODGOVORI NA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O ROKOVIMA PLAĆANJA I RINO PROJEKTA
- DODATNO OBJAVLJENO NA SAJTOVIMA NADLEŽNIH ORGANA
• UPRAVNA I UPRAVNO-SUDSKA ZAŠTITA PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI
• ZAKON O DOPUNI ZAKONA O PLATAMA U DRŽAVNIM ORGANIMA I JAVNIM SLUŽBAMA
• USVOJENI ZAKONI IZ OBLASTI OBRAZOVANJA - KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA I OSTALI ZAKONI
• PITANJA IZ OBLASTI OBRAZOVANJA - NOVI USLOVI ZA ODLAZAK U PENZIJU NASTAVNOG OSOBLJA
I OSTALIH ZAPOSLENIH, NAČIN ISPUNJENJA USLOVA O ZASNIVANJU RADNOG ODNOSA
• STRUČNO UPUTSTVO O FORMIRANJU ODELJENJA I NAČINU FINANSIRANJA
U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA ZA ŠKOLSKU 2013/2014. GODINU
Sadržaj
Budžetski instruktor 72/73 • jul 2013.
IINSTRUKCIJE ZA BUDŽETSKE
KORISNIKE
Aktuelni stastistički podaci i Kalendari
rokova - obaveza, nalaze se na kraju časopisa
NARODNA SKUPŠTINA JE DONELA REBALANS
BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2013. GODINU
“Sl. glasnik RS”, br. 59/2013 ...............................................20
Obrazloženje za donošenje Rebalansa budžeta
(po hitnom postupku)...................................................................20
1.“Rebalansirani” Prihodi i primanja, rashodi i izdaci
i finansiranje budžeta za 2013. godinu.........................................21
2. Izvršavanje budžeta...................................................................29
IIBUDŽETSKO PLANIRANJE,
FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA
KOMENTAR NAJNOVIJEG ZAKLJUČKA VLADE
U VEZI UPLATE DOBITI IZ 2012. GODINE
U BUDŽET REPUBLIKE SRBIJE......................................33
KOMENTAR NOVIH (PETIH) IZMENA I DOPUNA
ZAKONA O BUDŽETSKOM SISTEMU
“Sl. glasnik RS”, br. 62/2013...............................................11
KOMENTAR PRAVILNIKA O NAČINU
I KRITERIJUMIMA RASPODELE DELA SREDSTAVA
IZ NAMENSKIH PRIMANJA BUDŽETA REPUBLIKE
KOJA SE OSTVARUJU PRIREĐIVANJEM IGARA
NA SREĆU, A KORISTE ZA FINANSIRANJE
LOKALNE SAMOUPRAVE
“Sl. glasnik RS”, br. 54/2013...............................................35
1. Stupanje na snagu zakona, rokovi za donošenje akata
i rokovi za izvršenje obaveza, sa sankcijama................................11
2. Razlozi za donošenje, hitnost donošenja i analiza efekata
donošenja ovih izmena i dopuna..................................................12
3. Komentar osnovnih Izmena i dopuna zakona.........................12
4.Promene u delokrugu poslova Uprave za trezor.......................16
4 | Budžetski instruktor | jul 2013. | Br. 72/73
NASTAVAK - ODGOVORI NA AKTUELNA PITANJA
KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA POSTAVLJENA
UPRAVI ZA TREZOR - U VEZI SA DOSTAVLJANJEM
PODATAKA PUTEM APLIKACIJE PROJEKAT “RINO”....36
Sadržaj
PRIMENA ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA
NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM
TRANSAKCIJAMA - ODGOVORI NA PITANJA
SA SAJTA MFP - PREUZETO NA DAN 10.7.2013.
GODINE .............................................................................40
Pitanja i odgovori
Eskontna menica kao sredstvo plaćanja prema Zakonu
o rokovima izmirenja novčanih obaveza
u komercijalnim transakcijama............................................... 43
Status ugovora o poslovno tehničkoj saradnji s
aspekta primene Zakona o rokovima plaćanja
u komercijalnim transakcijama............................................... 43
Način podnošenja mesečnih izveštaja javnih preduzeća
i njihovih zavisnih društava o rokovima plaćanja u
komercijalnim transakcijama, u aplikaciju “RINO”................ 44
Službeno mišljenje
Ugovaranje rokova izmirenja novčanih obaveza
kod pružanja turističkih usluga ...................................................45
IIIBUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO
I IZVEŠTAVANJE
OSNOVNI KAPITAL KAO ELEMENT OSNIVAČKOG
AKTA KOJI SE USKLAĐUJE SA ODREDBAMA
ZAKONA O JAVNIM PREDUZEĆIMA I NJEGOVA
RAČUNOVODSTVENA EVIDENCIJA ...........................46
Uvodne napomene........................................................................46
1. Pojmovno značenje imovine,
neto imovine, kapitala i osnovnog kapitala
kod javnih preduzeća....................................................................46
2. Osnovački ulog javnog preduzeća
kojeg osnivač unosi u osnivački akt..............................................48
Zaključne napomene.....................................................................53
SPROVOĐENJE PERIODIČNOG OBRAČUNA
ZA PERIOD JANUAR - JUN 2013. GODINE IZMEĐU
REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO
OSIGURANJE I DAVAOCA ZDRAVSTVENIH USLUGA ...54
1. Pripreme za sastavljanje periodičnog obračuna ......................54
2. Način sastavljanja periodičnog obračuna ................................55
IZMENA I DOPUNA UPUTSTVA ZA
FAKTURISANJE ZDRAVSTVENIH USLUGA,
LEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA
U 2013. GODINI ................................................................59
1. Fakturisanje usluga ustanova socijalne zaštite ........................59
2. Eksplantacija organa radi transplantacije ...............................59
3. Fakturisanje utrošene krvi i labilnih produkata od krvi ........59
4. Fakturisanje usluga koje pružaju institut/zavodi
za transfuziju krvi ........................................................................61
5. Očekivane promene u fakturisanju ..........................................62
RADI USKLAĐIVANJA SA IZMENJENIM PORESKIM
PROPISIMA IZVRŠENE SU SEDME IZMENE
I DOPUNE PRAVILNIKA O KONTNOM PLANU
ZA BUDŽETSKI SISTEM
„Sl. glasnik RS”, br. 61/2013...............................................63
Razlozi za donošenje
izmena i dopuna Pravilnika .........................................................63
Izmena i dopune
u Prilogu - Kontni plan ................................................................63
IVJAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI
POSTUPAK I ADMINISTRACIJA
OBJAVLJENI SU NOVI PRAVILNICI O OBRASCIMA
PORESKIH PRIJAVA (OBRASCI PP OPJ, OBRASCI
PP OD-P I PP OD-O, OBRASCI PPI-3 i PPI-4, I DRUGI
PORESKI OBRASCI) USKLAĐENI SA POSLEDNJIM
IZMENAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK
GRAĐANA, ZAKONA O SOCIJALNIM
DOPRINOSIMA, ZAKONA O POREZU
NA IMOVINU I DRUGIH PORESKIH ZAKONA................65
Br. 72/73 | jul 2013. | Budžetski instruktor |
5
Sadržaj
UPUTSTVO ZA OSTVARIVANJE PRAVA
NA REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE NA DERIVATE
NAFTE IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČ. 3), 4), 5) I 6) ZAKONA
O AKCIZAMA KOJI SE KORISTE ZA TRANSPORTNE
SVRHE, ZA PREVOZ TERETA U UNUTRAŠNJEM
REČNOM SAOBRAĆAJU, ZA GREJANJE, KAO
ENERGETSKA GORIVA U PROIZVODNJI
ELEKTRIČNE I TOPLOTNE ENERGIJE ILI
U INDUSTRIJSKE SVRHE..................................................67
1. Iznosi akcize za koje se može ostvariti pravo na refakciju ......68
2. Lista gasnih ulja iz člana 9. stav 1. tačka 3) koji se koriste
kao energetska goriva u proizvodnji električne
i toplotne energije ili u industrijske svrhe ...................................69
3. Način ostvarivanja prava na refakciju plaćene akcize
na derivate nafte (gasna ulja kerozin, tečni naftni gas
i ostali derivati nafte koji se dobijaju od frakcija nafte
koje imaju raspon destilacije do 380°C) ......................................70
4. Rokovi za podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize
na derivate nafte ...........................................................................70
5. Način popunjavanja zahteva za refakciju plaćene akcize
na derivate nafte ...........................................................................71
6. Refakcija plaćene akcize na gasna ulja i tečni naftni gas
koji se koriste za transportne svrhe za prevoz lica i stvari ..........75
7. Refakcija plaćene akcize na gasna ulja, koja se
kao motorno gorivo koriste za pogon brodova za prevoz
tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju ....................................77
8. Refakcija plaćene akcize na gasna ulja
i tečni naftni gas koji se koriste za grejanje poslovnog,
odnosno stambenog prostora ......................................................78
9. Refakcija plaćene akcize na gasna ulja koja se koriste kao
energetska goriva u proizvodnji električne
i toplotne energije ........................................................................81
10. Refakcija plaćene akcize na derivate nafte (gasna ulja,
kerozin, tečni naftni gas i ostali derivati nafte koji se
dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380°C)
koji se koriste u industrijske svrhe ..................................................82
ODGOVORI NA PITANJA SA SEMINARA
„REFORMA PORESKIH ZAKONA IZVRŠENA
U MAJU 2013. GODINE” SA ASPEKTA ZAKONA
O POREZIMA NA IMOVINU...........................................84
6 | Budžetski instruktor | jul 2013. | Br. 72/73
KOMENTAR NAJNOVIJE UREDBE O DOPUNI
UREDBE O ODREĐIVANJU DELATNOSTI
KOD ČIJEG OBAVLJANJA NE POSTOJI
OBAVEZA EVIDENTIRANJA PROMETA
PREKO FISKALNE KASE
„Sl. glasnik RS”, br. 59/2013...............................................91
SVAKO OD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA
KOME JE DATO PRAVO DA UTVRĐUJE VISINU
TAKSE ZA PRUŽENE JAVNE USLUGE - MORA DA
DOBIJE SAGLASNOST NADLEŽNOG ORGANA ..........93
Pitanja i odgovori
PDV tretman prometa usluge od strane lica
koje je u momentu primanja avansa bilo u sistemu PDV
a naknadno je brisano iz evidencije PDV................................ 94
Uslovi pod kojima investitor koji nabavlja materijal
za izgradnju objekta ima pravo na odbitak
prethodnog poreza po osnovu nabavke tog materijala............. 96
Službena mišljenja
OBJAŠNJENJE O PORESKOM TRETMANU PROMETA
USLUGE DOZVOLJAVANJA KORIŠĆENJA
JAVNOG PUTA ZA KOJI SE NAPLAĆUJE
PUTARINA, SADRŽINI PRIZNANICE (SLIPA),
IZDAVANJU I SADRŽINI RAČUNA...................................97
1. PORESKI TRETMAN PROMETA USLUGE
DOZVOLJAVANJA KORIŠĆENJA JAVNOG PUTA
ZA KOJI SE NAPLAĆUJE PUTARINA........................................97
2. PORESKA OSNOVICA............................................................97
3. SADRŽINA PRIZNANICE (SLIPA) KOJA SE IZDAJE
PRI NAPLATI PUTARINE...........................................................98
4. OBAVEZA IZDAVANJE PDV RAČUNA.................................98
5. SADRŽINA RAČUNA..............................................................98
6. DODATNE NAPOMENE..........................................................99
Poreski dužnik za promet dobara i usluga koji izvođač radova
vrši licu na koje ne glasi građevinska dozvola................................100
Sadržaj
VJAVNE NABAVKE
UPRAVNA I UPRAVNO-SUDSKA ZAŠTITA
PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI ..............101
Zaštita prava u upravnom postupku..........................................101
Upravno-sudska zaštita..............................................................104
Upravno-sudska praksa..............................................................106
Zaključak.....................................................................................109
POSTAVLJENA PITANJA POVODOM NOVOG
ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA NA
SAVETOVANJU U VRNJAČKOJ BANJI
29.05.2013. GODINE DRUGI DEO ................................109
Pitanja i odgovori
Pojašnjenje na koje se obaveze odnose vrednosti
iz člana 57. Zakona o javnim nabavkama............................. 117
Primena Zakona o javnim nabavkama i/ili Zakona
o javnoj svojini prilikom nabavljanja
mreže za distribuciju............................................................. 118
Službena mišljenja
Nadležnost za davanje saglasnosti za izmeštanje
telekomunikacionog kabla koji se nalazi
u putnom pojasu regionalnog puta............................................135
Nadležnost za vršenje procene tržišne vrednosti.......................135
Mogućnost korišćenja mreža u javnoj svojini
od strane javnog preduzeća........................................................136
Sudska praksa
Ponuda prodavca za zaključenje istog tipskog ugovora
neodređenom broju kupaca........................................................136
Nedostatak saglasnosti volja ugovornih strana
o bitnim elementima ugovora....................................................137
VIIPLATNI PROMET I TREZORSKO
POSLOVANJE
KOMENTAR SEDMIH PO REDU, IZMENA
I DOPUNA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU
VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA
I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA
„Sl. glasnik RS”, br. 61/2013.............................................138
Razlozi za donošenje Izmena pravilnika ...................................138
VIIMOVINSKO PRAVNI ODNOSI
BUDŽETSKIH KORISNIKA
DRUŠTVO ZA POSEBNE NAMENE
(PROJEKTNA KOMPANIJA)..........................................120
Vrste i namene ............................................................................121
Uređenje u pravu Republike Srbije ............................................122
Računovodstveni tretman ..........................................................125
Prednosti i nedostaci ..................................................................126
Dodatak: Grafički prikaz strukture kapitala
i modela finansiranja određenih društava za posebne namene .....132
Pitanje i odgovor
Pobijanje izjave o odricanju prava svojine
na nepokretnosti u korist Republike Srbije............................. 134
Novi računi za uplatu javnih prihoda........................................139
Izmena i dopuna postojećih računa za uplatu javnih prihoda.....140
Novi evidencioni računi..............................................................141
VIIIRADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE
I SOCIJALNO OSIGURANJE
U BUDŽETSKOM SISTEMU
UPUTSTVO O POSTUPKU PODNOŠENJA
JEDINSTVENE PRIJAVE NA OBAVEZNO
SOCIJALNO OSIGURANJE U ELEKTRONSKOM
OBLIKU I IZDAVANJE POTVRDE O PRIJEMU
„Sl. glasnik RS”, br. 53/2013.............................................142
Identitet i ovlašćenja podnosioca prijave ..................................143
Postupak podnošenja jedinstvene prijave .................................143
Br. 72/73 | jul 2013. | Budžetski instruktor |
7
Sadržaj
Pitanja i odgovori
Donošenje rešenja o prestanku radnog odnosa
za nastavnike, vaspitače i stručne saradnike
koji ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava na penziju.......... 145
Primena odredaba o prestanku radnog odnosa
zaposlenom u ustanovi obrazovanja i vaspitanja.................. 145
Premeštanje zaposlenog na odgovorajući posao
zbog utvrđene invalidnosti ................................................... 146
Izdavanje rešenja o korišćenju godišnjeg odmora
zaposlenom koji radi u više škola.......................................... 147
Obaveza podnošenja prijava o obvezniku
plaćanja doprinosa Republičkom fondu za penzijsko
i invalidsko osiguranje na ROD obrascu................................ 148
1. Naknada troškova za dolazak i odlazak sa rada.....................154
2. Naknada troškova za službeni put u zemlji............................156
3. Naknada troškova smeštaja i ishrane
za rad i boravak na terenu..........................................................160
PORESKI TRETMAN PREMIJE DOBROVOLJNOG
ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I PENZIJSKOG
DOPRINOSA U DOBROVOLJNI PENZIJSKI FOND .......161
1. Dobrovoljno osiguranje koje poslodavac plaća za zaposlene ....162
2. Dobrovoljno osiguranje koje je zaposleni sam ugovorio
i obavestio poslodavca da mu obustavlja iz zarade....................163
Službeno mišljenje
Obračun uvećane zarade i za vreme provedeno na radu
u radnom odnosu u bivšoj Republici SFRJ................................164
Službena mišljenja
Evidentiranje propisanih radnih mesta kod poslodavca
radi ostvarivanja prava na staž osiguranja
sa uvećanim trajanjem................................................................148
Premeštaj zaposlenog na druge odgovarajuće poslove
na osnovu nalaza nadležnog zdravstvenog organa....................150
Osposobljavanje zaposlenih za bezbedan rad od strane
poslodavca korisnika njihovih usluga na osnovu
sporazuma i sastavljanje izveštaja o povredi na radu
od strane poslodavca koji je obveznik plaćanja doprinosa........150
Sudska praksa
Prijava i utvrđivanje podataka o uplati doprinosa
na ime obaveznog socijalnog osiguranja....................................151
XIISPECIJALNO ZA DELATNOSTI
KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA
I DOPUNAMA ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA
OBRAZOVANJA I VASPITANJA
„Sl. glasnik RS”, br. 55/2013.............................................165
Uređivanje materije opštih principa, ciljeva, ishoda
i standarda obrazovanja i vaspitanja .........................................166
Obrazovanje nastavnika ............................................................166
Nadležnosti saveta i zavoda .......................................................166
Osnivanje Agencije za obrazovanje i vaspitanje ........................166
IXPLATE I DRUGA PRIMANJA
KORISNIKA BUDŽETA
KOMENTAR ZAKONA O DOPUNI ZAKONA
O PLATAMA U DRŽAVNIM ORGANIMA
„Sl. glasnik RS”, br. 55/2013.............................................152
OBRAČUN NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
U SKLADU SA IZMENJENIM ZAKONOM
O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA ..........................153
8 | Budžetski instruktor | jul 2013. | Br. 72/73
Osnivanje ustanove i status vežbaonice .....................................166
Optimizacija mreže srednjih škola ............................................167
Obrazovanje odraslih .................................................................167
Individualni obrazovni plan ......................................................167
Upis učenika u osnovnu školu ...................................................167
Ocenjivanje i odgovornost učenika ...........................................167
Prijem u radni odnos i prestanak radnog odnosa zaposlenih .......168
Novi rokovi za maturu ...............................................................168
Ostale odredbe ...........................................................................168
Sadržaj
KOMENTAR NOVOG ZAKONA O SREDNJEM
OBRAZOVANJU I VASPITANJU
„Sl. glasnik RS”, br. 55/2013.............................................169
KOMENTAR NOVOG ZAKONA O OSNOVNOM
OBRAZOVANJU I VASPITANJU
„Sl. glasnik RS”, br. 55/2013.............................................186
Uvodne odredbe .........................................................................169
Programi srednjeg obrazovanja i vaspitanja .............................170
Ciljevi i ishodi obrazovanja i vaspitanja i programi
i organizacija obrazovno-vaspitnog rada ..................................187
Ostvarivanje obrazovanja i vaspitanja .......................................172
Učenici ........................................................................................188
Upis, prava i obaveze i status učenika srednje škole..................173
Ocenjivanje učenika ...................................................................174
Evidencije i javne isprave ...........................................................175
Priznavanje strane školske isprave ............................................176
Vrednovanje obrazovno-vaspitnog rada ...................................176
Štrajk zaposlenih ........................................................................176
Kaznene odredbe, poveravanje poslova državne uprave
autonomnoj pokrajini, prelazne i završne odredbe ..................176
KOMENTAR ZAKONA O
OBRAZOVANJU ODRASLIH
„Sl. glasnik RS”, br. 55/2013.............................................177
Uvodne odredbe .........................................................................177
Obezbeđivanje i unapređivanje kvaliteta obrazovanja odraslih .....178
Organizacija i ostvarivanje aktivnosti obrazovanja odraslih ........179
Evidencije i javne isprave ...........................................................181
Planovi i programi obrazovanja odraslih ..................................181
Polaznici i kandidati ..................................................................182
Zaposleni i radno angažovani u obrazovanju odraslih .............182
Godišnji plan obrazovanja odraslih ..........................................183
Planiranje i finansiranje obrazovanja odraslih .........................183
Nadzor ........................................................................................183
Prelazne i završne odredbe ........................................................183
KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA
I DOPUNAMA ZAKONA O UČENIČKOM
I STUDENTSKOM STANDARDU
„Sl. glasnik RS”, br. 55/2013 ............................................184
Studentske stipendije .................................................................184
Regulisanje statusa Fonda za razvoj naučnog
i umetničkog podmlatka ............................................................184
Regulisanje stipendija za izuzetno nadarene učenike i studente ....185
Usaglašavanje sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti
i Zakonom o visokom obrazovanju ...........................................185
Ispiti ............................................................................................189
Vrednovanje obrazovno vaspitnog rada ....................................189
Štrajk ..........................................................................................189
Evidencije - javne isprave ...........................................................189
Strane školske isprave i finansiranje škole ................................190
Završne odredbe zakona ............................................................190
USKLAĐIVANJE VRSTE OBRAZOVANJA
NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA
I POMOĆNIH NASTAVNIKA SA ZAKONOM
O OSNOVAMA SISTEMA
OBRAZOVANJA I VASPITANJA....................................190
DONET JE NOVI PRAVILNIK O LISTI LEKOVA
KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU
NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG
ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
„Sl. glasnik RS „, br. 58/2013...........................................192
Sadržaj Liste lekova ....................................................................192
Participacija ...............................................................................192
Oslobođenja od plaćanja participacije ......................................193
Brisani lekovi i druge novine .....................................................193
Pitanja i odgovori
Razrešenje direktora ustanove po naloženoj meri
prosvetnog inspektora........................................................... 194
Odlučivanje o izbornim predmetima u osnovnoj školi........... 195
Sticanje obrazovanja iz psiholoških, pedagoških
i metodičkih disciplina i dokazivanje ispunjenosti uslova
na konkursu za prijem u radni odnos u školi......................... 196
Izricanje vaspitnih i vaspitno-disciplinskih mera
i smanjenje ocene iz vladanja................................................ 197
Br. 72/73 | jul 2013. | Budžetski instruktor |
9
Sadržaj
Službena mišljenja
STRUČNO UPUTSTVO O FORMIRANJU
ODELJENJA I NAČINU FINANSIRANJA
U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA
ZA ŠKOLSKU 2013/2014. GODINU...............................198
FORMIRANJE ODELJENJA I GRUPA
U OSNOVNIM ŠKOLAMA........................................................198
FORMIRANJE ODELJENJA PRODUŽENOG BORAVKA
I CELODNEVNE NASTAVE U OSNOVNOJ ŠKOLI.................199
FORMIRANJE ODELJENJA I GRUPA
U SREDNJIM ŠKOLAMA...........................................................199
FORMIRANJE ODELJENJA I GRUPA U OSNOVNIM
I SREDNJIM ŠKOLAMA U KOJIMA SE OBRAZUJU
UČENICI/DECA PO INDIVIDUALNOM
OBRAZOVNOM PLANU (IOP)................................................199
FINANSIRANJE ZAPOSLENIH
U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA..................................199
Sudska praksa
Pokretanje postupka protiv carinskog službenika
zbog sumnje da je izvršio krivično delo primanje mita.............200
10 | Budžetski instruktor | jul 2013. | Br. 72/73
Zastarelost vođenja diciplinskog postupka protiv
državnih službenika za povrede dužnosti iz radnog odnosa........201
Zakonska ovlašćenja komunalnog preduzeća
na naplatu parkinga po važećem cenovniku..............................201
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA
KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA
ZA BUDŽETSKE KORISNIKE
Avgust 2013. godine........................................................202
KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA
Jul / Avgust 2013. godine..................................................204
AKTUELNI STATISTIČKI
PODACI I INFORMACIJE................................ 210
Download

izmene zakona o budžetskom sistemu • izmene kontnog plana za