REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO
KËSHILLI GJYQËSOR I KOSOVËS
SUDSKI SAVET KOSOVA - KOSOVO JUDICIAL COUNCIL
SEKRETARIATI – SEKRETARIJAT - SECRETARAIT
Kancelarija disciplinskog tužioca
Na osnovu člana 18 tačka 1 Zakona o Civilnoj službi Republike Kosova,, član 48 Zakona o Sudskom
savetu Kosova i člana 38 Zakona o Tužilačkom savetu Kosova, Br.03/L-149, člana 17 Pravilnika Br.
02/2010 o Postupcima regrutiranja u civilnoj službi, Kancelarija disciplinskog tužioca objavljuje:
K O N K U R S
Br. 04/2015
1. Kancelarija disciplinskog tužioca..................Viši Sudski Inspektor.................................2 pozicija
Napomena: Ovaj pozicija je na određeno vreme na jedno godine, i troškove njihovih ličnih dohotka
pokriva UNDP, putem projekta SAEK za Kancelariju diciplinskog tužioca.
Opis radnih zadataka
Pozicija br:1
Radno mesto : Viši Sudski Inspektor
Institucija: Kancelarija disciplinskog tužioca (ZPD) – Priština
Koeficijenat : 16.8
Nadzorni službenik: Direktor Kancelarije disciplinskog tužioca
Namera radnog mesta:
Pod direktnim rukovodstvom i nadzorom Direktora Kancelarije Disiplinskog tužioca (KDT), sudski
inspektor je odgovoran za aktivnosti koje poćnu sa primanjem stranaka, pritužba, praćenjem procedure
pritužba, obezbeđenjem predmeta u sudovima, tužilaštvima i drugimž državnim telima kao i za razvoj
preliminarne istrage u skladu sa radnim propisima i standardnim procedurama KDT- a.
Zadaci i odgovornosti:
Pod nadzorom on/ona biće oggovoran/a za:
1. Treba blisko sarađivati sa Direktorom KDT-a, disiplinskim savetnicima, disiplinskim
tužiocima i administracijom KDT-a tako da se primanje i razmatranje slućajeva obavlja na
najefikasnijem i najefektivnijem naćinu
2. Održava dnevno dežurstvo prema rasporedu dežurstva za primanje stranaka
3. Prima, intervjuiše podnosioca pritužba i priprema pismene pritužbe/izveštaje
4. Prima pismene pritužbe od strane građana, državnih tela i drugih pravnih lica.
5. Prema pismenom ili usmenom uputstvu Direktora KDT obezbeđuje sudske/tužilaćke
predmete u sudovima ili tužilaštvima ili posebne delove predmeta.
6. Prema pismenom zahtevu disiplinskih tužioca osigurava relevantne dokaze u sidovima,
tužilaštvima i drugim državnim telima, sa ciljem otvorene disipline istrage
7. Sastavlja zvanićne beleške u vezi nalaza
8. Uz usmenog ili pismenog ovlašćenja Direktora KDT-a razvija preliminarnu istragu do
dozvoljenog nivoa od Direktora KDT-a.
9. Osigurava da se predmeti upotrebljavaju i predaju u administrativnoj kancelariji prema
radnim standardima KDT-a.
10. Pomaže u intervjue obavljene od Direktora KDT-a, disiplinskih savetnika, disiplinskih tužioca i
priprema zvanićnih beleška.
11. Osigurava da u toku celog vremena zvanićnog rada u KDT, sudovima, tužilaštvima oćuva se
reputacija KDT-a i podatke predmeta pod istragom
12. Izveštava periodićno kod Direktora KDT-a u vezi realizovanih aktivnosti
13. Izvrši i druge zadatke i odgovornosti prema zahtevu Direktora KDT-a.
Veštine, sposobnosti i iskustvo:
1. Da ima uspešno završenu bilo koju obuku traženu za ovu mnadatiranu poziciju od SSK-a i TSK-a
zajedno.............................................................................................................Neophodno
2. Poželjeno je predašnje iskustvo rada ili monitorisanja rada u sudovima ili tužilaštvima
Kosova...........................................................................................................Neophodno
3. Najmanje tri (3) godine relevanntog radnog iskustva kao advokat, sudija, policijski zvanićnik,
tužilac ili u nekoj slićnoj oblasti primenjivanja zakona ili administracije krivićnog prava....Neophodno
Obrazovna i profesionalna kvalifikacija za ovu poziciju:
1. Universitetska diploma pravnog fakulteta, krivičnog prava, policijske administracije ili u nekoj
drugoj slićnoj oblasti prema Kosovskim zakonima………………………………..Neophodno
2. Poželjeno je da ima položen pravosudni ispit……………………………………Poželjno
NAPOMENA:
Kanditat treba prije svega biti državljanin Republike Kosova i između ostalog imati pozitivnu
profesionalnu reputaciju i moralni integritet i da nije bio kažnjen za krivićna dela, osim prekršaja.
Treba imati odlićne među-lićne sposobnosti, zajedno sa sposobnostima da radi u, multi-etnićkoj,
multi-kulturnoj i međunarodnoj sredini; Odlično usmeno i pismeno znanje albanskog i/ili srpskog
jezika; poželjeno je radno znanje engleskog jezika; Visoko znanje o politićkom osetljivošću rada koji
će se preduzeti je glavne važnosti, kao i veliki osećaj zrelosti i poštenja za tajnost materiala koji se tiću
rada; Radne sposobnosti u programu Word (MS Word za Windows), upotrebljavanje interneta i
elektronike pošte su poželjene.
Kosovska civilna služba pruža jednake mogućnosti zapošljavanja za sve državljane Kosova i
pozdravlja aplikacije od svih lica muškog i ženskog pola iz svih zajednica na Kosovu. Zajednice
manjina i njihovi pripadnici imaju pravo za pravo i proporcionalno predstavljanje u organima civilne
službe javne centralne i lokalne administracije, kao što je određeno u Ćlanu 11, stavu 3 Zakona Br.
03/Z-149 o Civilnoj službi Republike Kosova.
Pravo konkurisanja imaju svi stanovnici Kosova uszrasta 18-64 godina. Aplikacije se trebaju ispuniti
jasno i čitljivo. U aplikaciji treba se navesti sve tražene podatke. Treba se tačno određivati mesto i
pozicija za koju se konkuriše. Aplikaciji treba se priložiti potrebni dokumenti za konkurisanje, kao što
su kopija diplome za završenu školu, razne strućne specializacije, potvrda radnog staža, drugi
certifikati i potvrde, dve preporuke, itd.
Konkurs je objavljen dana 13.03.2015 i zatvara se dana 27.03.2015 god.
Prijave možete dobiti i dostaviti Sekretarijatu Sudskog Saveta Kosova, iza zgrade biv.“Rilindje”,
kontejner br 3, u Prištini, u Prijemnoj kancelariji i u sudovima.
Kandidati nemaju pravo tražiti vraćanje fotokopiranih dokumenata koji su priloženi prijavi.
U slučaju nekog pitanja ili nejasnoće možete kontaktirati sa službenikom personala na tel. Br. 038-243-630 lok.
177.
Download

Vise - Këshilli Gjyqësor i Kosovës