Republika e Kosovës
Republika Kosovo / Republic of Kosovo
Prokurori i Shtetit / Državni Tužilac / State Prosecutor
Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit / Kancelarija Glavnog Državnog Tužioca / Office of the Chief State Prosecutor
Sekretariati / Sekretarijat / Secretariat
U skladu sa članom 20 tačka 2.2, Zakona o Državnoj Administraciji Kosova, Br. 03/L-189, od 16
septembra 2010 god, za institucije centralne administracije, članom 38 tačka 1 i 3 u vezi nadležnosti
datih Stalnom Sekretaru, ili istovrednim pozicijama, i člana 4 i 5 Uredbe TSK Br. 05/2011 od 30
novembra 2011 god, O Organizativnoj Strukturi i Administrativnoj Podršci Sekretariata Kancelariji
Gravnog Državnog Tužioca, vezano članom 3 tačka 7 , člana 12 tačka 3 i 18 tačka 1, Zakona o Civilnoj
Službi Republike Kosova , Sekretariat Kancelarije Glavnog Državnog Tužioca Kosova,
Ponovna Objava
KONKUR S
I. Pravni/a Službenik/ca, Dve ( 2 ) Pozicije - radna mesta
1. Specijalno Tužilaštvo RK-o – dve ( 2 ) Pozicije, namenjeno za pripadnike manjina
PREPORUKA
Pozicija:
Broj Pozicija:
Koeficienat:
Akt imenovanja:
Probni Rad:
Mesto:
Kodi: AD/PSH/PA/PSRK/PTH/ POZ - 43
Pozicija od karijere
Tri ( 3 ) Pozicije
Sedam ( 7 ) Plata: 326 Eura
Jedna (1) godina uz mogučnost imenovanja na neodređeno
Dvanest (12) meseci
Uroševac,Priština
Cilj radnog mesta:
Preduzima sve konkretne radnje i profesionalnu inicijativu za obavljanje što više efektivnih profesionalnih i
kvalitetnih poslova Tužioca , nudeći stručnu pravnu podršku za izradu dokumenata i njihovo kucanje, kao i
vođenje evidencije o predmetima u postupku i koji su okončani od strane tužioca , a u saradnji sa
Nadzornikom pisarnice i Rukovodiocem za Administraciju.
Glavne obaveze i odgovornosti:
- Na profesionalni način pomaže Tužiocu za stručno kucanje akata koje donosi tužilac o određenim
konkretnim predmetima a koje su mu poverene od strane tužioca za preduzmanje radnji za
optuženje,
- Prima predmete koji su dodeljeni tuziocu sa kojim on radi,zavodjenje istin u elektronskoj
formi,dostavljanje predmeta pisarnici uz propratno pismo, vodi evidenciju o predmetima u
postupku i o završenim predmetima , izveštava o svom radu Rukovodiocu za Administraciju,
- Učestvuje u postupku za saslušanje stranaka vodi zapisnik o ispitivanjima , čuva tajnost predmeta i
stranka ,
- Obavlja sve pripremne poslove za prisustvo stranaka pred tužiocem, dostavljanjem poziva
strankama,potvrdi o prijemu spisa od strane dostavljača,
- Permanento se stara da obavesti tužioca o njegovom prisustvu na sudjenju, ne izostavljajuči podatke
o različitim dokumentima ili ( corpora delikatima) koji se odnose na sudski predmet ,
- Odgovoran za obavljanje poslova na profesionalniji način, vodeči racuna da tokom rada ima što
manje grešaka.
- Za svoj rad odgovara Rukovodiocu za adminiostraciju, dok za obavljeni posao sa tuziocem u vezi sa
spredmetima, takođe odgovara i tužiocu koj ima predmet u radu , samim timi potrebno je da vodi
posebnu pažnja
- Obavezan je da poštuje Kodeks profesionalne etike za pomoćno osoblje i Kodeks civilne službe
- Obavlja i druge poslove u vezi sa svojim položajem, zamenjujući druge kolege na poslu,
Znanje, veštine i sposobnosti za radno mesto:
- Visoko i profesionalno poznavanje, Diplomirani Pravnik ili Master Prava u oblasti javne uprave;
- Odlično sveobuhvatno i profesiono poznavanje u oblasti Prava i javne uprave ;
Dobro poznavanje albanskog i/ili srpskog jezika usmeno i pismeno izrazavanje , uključujući i
razvijene veštine na izradi dokumenata;
- Odlično poznavanje rada na kompjuteru sa primenom programa (Microsoft Vord, Ekcel, Pover
Point , itd) i Interneta ;
- Vestine za razmatranje predmeta,izrada optužnih predloga, optužnica i drugih neophodnih
dokumenata ;
- Da je spreman/na za rad sa ljudima različitih nacionalnosti i veroispovesti ;
- Sposobnost da preduzimanje konkretne inicijative tokom rada i u vezi sa radom;
- Sposobnost za održavanje kvalitet rada i pod uslovima rada pod pritiskom;
Stručna sprema i kvalifikacije:
- Univerzitetsko obrazovanje, Visoko i profesionalno poznavanje, Diplomirani Pravnik ili Master
Prava sner krivišnog prava.
Radno iskustvo:
- Najmanje 1 godina radnog iskustva u pravnoj oblasti.
-
II. Prevodilac za albanski – srpski – albanski jezik, Jedna (1) pozicija
1. Osnovno Tužilaštvo u Gnjilane– Jedna (1) pozicija
Preporuka:
Položaj:
Broj položaja:
Koeficienat:
Akt imenovanja:
Probni Rad:
Mesto:
Kodi: AD/PSH/PA/PSRK/PTH/ POZ - 41
Od karijere
Jedno ( 1 ) radno mesto
Sedam ( 7 ) Plata: 326 Eura
Jedna (1) godina sa mogučnošću stalnog imenovanja
Dvanaest (12) meseci
Gnjilane
Cilj radnog mesta:
Pod nadzorom administratora vrši prevod usmeno pismeno kao i tumačenje sa albanskog jezika na srpskom
jeziku i obrnuto. Prevod svih materijala sa albanskog na srpskom jeziku i obrnuto, je jedan od glavnih ciljeva
ove pozicije.
Glavne obaveze i odgovornosti:
- Prevodi sve akte, dokumente, dokaze koje su potrebne za Tužilaštvo i Tužioce predmeta koje se
zahtevaju da budu prevođene;
- Takođe vrši interpretaciju sa albanskog na srpskom jeziku i obrnuto tokom sastanaka i prezentacija
Glavnog Tužioca kada je to potrebno;
- Obezbeđuje dokaze za sve prevođene dokumente;
- Obavlja pregled prevedenih materijala za njihovu tačnost gramatike, sintakse i značenja;
- Pomaže u definisanju i usklađivanju terminologjie prevedenih tekstova;
- Pomaže i prati tužilaštvo i tužioce u radnim sastancima i radi kao prevodilac/ tumač;
- Daje odgovore na zahtevana pitanja, uz tumačenje i objašnjavanje reči i fraza o značenju i usklađenosti.
- Obavlja ostale poslove koje mu odredi Administrator, Glavni Tužilac ili Tužilac predmeta prema
potrebama i zahtevima.
Znanje, veštine i sposobnosti za radno mesto:
- Osnovno poznavanje gramatike, pravopisa, interpunkcije;
- Poznavanje metoda o izradi, organizovanju i analiziranju podataka,
- Poznavanje načela i tehnika efikasne usmene i pismene komunikacije na srpskom jeziku;
- Sposobnost za usmeni prevod, prevod materijala sa albanskog na srpskom jeziku i obrnuto;
- Sposobnost za očuvanje numeričkih, azbučnih sistema i podnešenih predmeta;
- Značajno poznavanje opštih kancelarijskih praksi, procedure i opreme. Kandidat za poziciju prevodioca
treba da bude energičan, da ima dobre međukulturne sposobnosti i da bude pripremni da rade
fleksibilnim rasporedom.
- Stručnost u korišćenju kompjutera i aplikativnih programa, kao: MS Word, uključujući unapređenu
obradu teksta, MS Excel i MS Outlook, je potrebno.
Stručna sprema i kvalifikacija:
Univerzitetska sprema, iz Pravne ili Filološke oblasti jezički smer;
Poželjno je imati potvrdu poznavanja dvojezičnosti Grupa III ili II.
Radno iskustvo:
Najmanje dve (2) godine radnog iskustva u jezičnim prevodima albanski-srpski.albanski, po mogućstvu iz
oblasti prava;
III. Administrator Sistema , IT (Informativne Teknologije) - Jedno (1) radno mesto
1. Sekretarijat KGDT/Kancelarija IT-je -- Jedna (1) pozicija
Preporuka
PSH/SZKPSH Kod: SZKPSH /ZTI/POZ - 18
Pozicija:
Od kariere
Broj pozicija:
Jedna ( 1 ) pozicija
Koeficienat:
Devet ( 9 ) Plata: 418,95 Euro
Akt imenovanja:
Jedna (1) godina uz mogučnost imenovanja na neodređeno
Probni Rad:
Dvanaest (12) meseci
Mesto:
Priština
Cilj radnog mesta:
Pod nadzorom Menadžera Kancelarije za IT, Administrator Sisistema je odgovoran za tehničko upravljanje i
održavanje IT mreže za Državnog Tužioca, odvijanje procedura o merama bezbednosti infrastrukture
interneta, servera i o njihovom funkcionisanju u skladu sa politikama elektronske rokovođenja.
Glavne obaveze i odgovornosti:
- Pomaže Menadžera kancelarije IT, daje upsutva o uslugama za IT korisnike;
- Pomaže i savetuje u pregovorima sa spoljnim provajderima o uslugama TIK, kupovinu, razvijanju,
održavanju/popravku, IT usluge mreže tužilačkog sistema;
- Stvaranje i praćenje procedura za redovno ažuriranje softvera, operativnog i anti-virus sistema;
- Stvaranje i praćenja procedura o redovnim rezervnim i arhivnim sistemima (back-up);
- Tehničko upravljanje i održavanje tužilačkog sistema domain, upravljanje e-mail usluga i ostale
aplikacije u upotrebi u tužilaštvu;
- Razvijanje, sprovođenje i praćenje email procedura uključujući mere bezbednosti, anti-spam i
preuzimanja/ anti-virus;
- Prati kršenje redovnih procedura i savetuje Menadžera IT za dalje postupke koje treba preduzeti;
- Tehničko upravljanje i održavanje sistema menadžovanja dokumenata;
- Specifične odgovornosti za poverljivo upravljanje i funkcionisanje sistema servera (Sistem Upravljanja
Podataka);
- Administrovanje SMIL u vezi bezbednosti i raspolaganju usluga;
- Redovno održavanje i ažuriranje stranive TIK i Državnog Tužioca u skladu sa operativnim zahtevima i
politikima elektronskog upravljanja;
- Imenovanje sistemskih aplikacija na osnovu funkcija i pomoći pristupa/ažuriranja podataka za
individualn članove osoblja tužilačkog sistema;
- Da postupa kao jedina operativna tačka kontakta sa organizacijama koje su ugovorene za održavanjem
popravku ili pružanje usluga, prema potrebi, izveštaj za određene tehničke probleme koje su rešene na
nivou 1 st (Administrator Sistema + Ugovorač) i praćenje njihovog rešenja;
- Obavlja ostale zadatke koje mu odredi Menadžer Kancelarije IT.
Znanje, veštine i sposobnosti za radno mesto:
- Dobro poznavanje IT a posebno poznavanje Servera/Clinet tehnologije;
- Neophodno poznavanje o efektivnom nadgledanju održavnja, administrovanja IT mreže;
- Odlično Profesionalno sveobuhvatno znanje iz oblasti IT-a;
- Dobro poznavanje rada sa kompjuterom uz aplikaciju programa (Microsoft Word, Excel, Power Point,
itd).
- Veštine za timski rad;
- Veštine za izradu akata i spisa kao i one komunikativne;
- Veštine za određivanje najvažnijih ciljeva i davanje njihove prednosti;
- Interpersonalne veštine za postizanje rezultata kroz zastupanje, ubeđivanje i pregovaranje;
- Sposobnost za preduzimanje konkretnih inicijativa tokom rada i vezano sa tim;
- Sposobnost da se održi kvalitet rada i u uslovima rada pod pritiskom;
- Opšte veštine za postizanje rezultata kroz određivanje jasnih ciljeva za kancelariju kojom upravlja,
delegiranje zadataka na efektivan način i upravljanju kancelarije u skladu sa ciljevima odgovarajuću
instituciju;
- Pravilno reagovanje u rešavanju problema;
Stručna sprema i kvalifikacija:
Univerzitetska diploma iz kompjuterskih nauka ili slično;
Radno iskustvo:
Najmanje tri (3) godine radnog iskustva u sektoru IT-e.
IV. Tehničar Informativne Tehnologije, Tri ( 3 ) pozicije - radna mesta
1. Osnovno Tužilaštvo Prizren
2. Osnovno Tužilaštvo Djakovica
3. Osnovno Tužilaštvo Uroševc
PREPORUKA
Pozicija:
Broj pozicije:
Koeficienat:
Akt imenovanja:
Probni Rad:
Mesto:
– ( 1 ) Pozicija,
– ( 1 ) Pozicija,
– ( 1 ) Pozicija,
Kodi: SZKPSH /ZTI/POZ – 19
Pozicija od karijere
Tri ( 3 ) pozicije
Šest ( 6 ) Plata: 279 Eura
Jedna (1) godina uz mogučnost imenovanja na neodređeno
Dvanaest (12) meseci
Prizren, Djakovica,Uroševac
Cilj radnog mesta:
Pod nadzorom menadžera Kancelarije TIK-a, Tehničar za IT je odgovoran za administrovanje i upravljanje
pitanjima informativne tehnologije, baze podataka i ostalih primena. On/Ona je odgovorna za instaliranje
softvera i održavanje hardverskih IT oprema; otvaranje e-mailova, održavanje LAN mreže, odgovoran za
odgovaranje svih zahteva osoblja tužilaštva vezano sa problemima komunikativne mreže, u službenim email adresama kao i raznih pitanja koji se odnose na softver i hardver.
Glavne obaveze i odgovornosti:
- Da poznaje pitanja administriranja i održavanja infrastrukture jednog organa, obuhvatajući i uključivanje
u mrežu, pristup na domain, e-mail, itd.
- Obavlja administriranje baze podataka SMIL i ostalih aplikacija koje su u upotrebi, vrši backup i
obezbeđuje da podaci budu bezbedni i da se mogu koristiti u slučaju potrebe.
- Instalira razne softuere dozvoljene administrativnim upustvom za službenike kao i ostale periferne
opreme.
- Da kreira (otvara) mrežne račune i e-mail za nove korisnike.
- Da konfiguriše kompjutere za nove korisnike i obezbeđuje dostavljanje opreme korisnika u raznim
lokacijama ako je to potrebno.
- Da održava i osvežava telefonski imenik i e-mail adrese korisnika DT.
- Da blagovremeno odgovara na sve pozive/e-mailove u vezi problema ili eventualnih žalbi korisnika.
- Da asistira pri kupovini softuera,harduera i ostalih IT uređaja.
- Da promoviše odgovornost i pažnju tokom upotrebe uređaja organizacije.
- Izveštava u vremenskim periodima prema zahtevu Menadžera IT.
Znanje, veštine i sposobnosti za radno mesto:
- Odgovarajuće znanje stručnog rada;
- Odlično i sveobuhvatno stručno znanje iz oblasti IT-a;
- Dobro poznavanje albanskog jezika, pismeno i usmeno;
- Šira poznavanja operativnih sistema na osnovu Microsoft platforme, kao: Windows XP, Windows 7,
Windows 8, itd.
- Znanje o radu i funkcionisanju strukture Klient-server, topologiju mreže (LAN, MAN, WAN, intranet,
extranet, VPN, itd)
- Opšta znanja o funkcionisanju i operisanju baze podataka .
- Sposobnost za pragmatični pristup u nalaženju rešenja sa ograničenim izvorima;
- Sposobnost za određivanje prioriteta;
- Sposobnost za izradu akata, spisa i u komunikaciji;
- Sposobnost da rado na efektivan način pod pritiskom vremena;
- Sposobnost da pravilno tretira pouzdane informacije;
- Odgovarajuće veštine u odgovarajuće reagovanje u rešavanju problema;
Stručna sprema i kvalifikacija:
Stručno znanje u odgovarajuću oblast rada IT stečeno fakultetskim obrazovanjem ili u višem obrazovanju.
Radno iskustvo:
Najmanje 1 godina radnog iskustva iz oblasti IT-a;.
KANCELARIJA ZA ZAŠTITU I POMOČ ŽRTVAMA
V. Vozač , u KZPŽ - Dve ( 2 ) Pozicije
1. KZPŽ Đakovica - Jedna (1) pozicija
PREPORUKA
Kod: SZKPSH /ZMNV/POZ – 31
Pozicija:
Od karijere
Broj pozicija:
Dve ( 2 ) pozicije
Koeficienat:
Pet i po ( 5,5 ) Plata: 256 Eura
Akt imenovanja:
Jedna (1) godina uz mogučnost imenovanja na neodređeno
Probni Rad:
Dvanaest (12) meseci
Mesto:
Đakovica
Cilj radno mesta:
Pod nadzorom službenika za delovanje i logjistiku u okviru KZPŽ, odgovoran je za održavanje vozila u
radnom stanju. On/Ona je takođe odgovorna za pružanje prevznih usluga za službene potrebe.
Glavne obaveze i odgovornosti:
- Pružaju usluge prevoza za osoblje Kancelarije za ZPŽ ili i za osoblje ZŽ koje zahteva službeni prevoz,
pružajući ove usluge i uz dežurstvo koje se određuje rasporedom,
- Odgovoran za održavanje poverenog vozila koje se korisiti za prevoz osoblja;
- Odgovoran za poštovanje radnog vremena, pošteno korišćenje radne opreme ne zloupotrebljavajući ili
ošteteti ih namerno, za radnu doslednost i disciplinu, poštovanje Etičkog Koda i lepog ponašanja
pomoćnog osoblja će se pobrinuti rukovodilac pomoćnog osoblja institucije gde je smeštena kancelarije;
- Obavlja redovni servis službeng vozila i ostale potrebe u vezi sa službenim vozilom;
- Vodi evidenciju radnih naloga za servisiranje vozila;
- Vodi evidenciju i priprema izveštaje o prešlim kilometrima na mesečnim osnovama, i vodi evidenciju o
zahtevima za službena vozila;
- Registruje fakture goriva i fakture za izvršene usluge u delu prevoza i dostavlja ih na postupak za dalju
isplatu;
- Pomaže transport i službenika za delovanje i logjistiku u pitanjima koje se odnose na prevoz.
- Obavlja i ostale zadatke koje mu rukovodilac direktno određuje.
Znanje, veštine i sposobnosti za radno mesto:
- Potrebna znanja stečena kategorijom “B “ vožnje, za obavljanje radnih zadataka;
- Veštine za izveštavanje, održavanje evidencija i da se pobrinu o poverenom vozilu;
- Spreman da radi sa osobama različitih nacionalnosti i veroispovesti;
- Interpersonalne veštine i dobro ponašanje prema zvaničnicima i strankama koje prevozi;
- Pravilno reagovanje u rešavanju problema sa vozilom;
Stručna sprema i kvalifikacija:
Srednja škola i obuka iz određene oblasti, vozačka dozvola kategorija “B”.
Radno iskustvo:
Najmanje 3 godine radnog iskustva kao vozač.
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objave na Ueb stranici , ili na nekom od dnevnih novina, počev od
dana 13. 02. 2014 do 06.03. 2014 , koji dan se smatra posljednjim danom zaključenja konkursa.
Instrukcije Apliciranja:
Zahtev (Aplikacija ) za zaposlenje nalazi se na Ueb stranici: www.psh-ks.net apo www. rks-psh.org, nako
ispunjavanja iste po svakoj tači zahteva zahtev (aplikaciju) dostavite na: e-mail adresu:
[email protected] – vi posle toga čete dobiti konfirmaciju o slanju vašeg zahteva (aplikacije)
elektronskim putem.
Vi možete aplicirati i kod nas naša - Adresa: Sekretarijat Glavnog Državnog Tužioca / Kancelarija Ljudskih
Resursa, Ulica « Bivša Zgrada Ljubljanske Banke» sprat 4 – ti, Kancelarija Br. 401, Priština, Kosovo.
PAŽNJA: Nepridržavanje zahtevima za popunu aplikacije i nedostavljanje tražene dokumentacije kako je
traženo u Aplikaciji i Konkursom povlači sa sobom opisane posledice u aplikaciji a koje vaze za svaki
objavljeni konkurs.
Sva obaveštenja možete nači u Ueb stranici, a u slučaju potrebe možete nas kontaktirati telefonom na
brojevima: 038 / 200 18 874 i 038 / 200 18 871 Od 08:00 – 16:00 časova.
Zahtevi ( Aplikacije) koje se dostave poštom, koji nose poštanski pečat o vašem slanju zadnjeg dana za
apliciranje, smatrače se važečim i uzet če se na razmatranje ako na našu adresu stignu u roku 4 radnih dana
od dana slanja i predaje u pošti. Zahtevi (Aplikacije) koje stignu van ovog roka i oni koji su nekompletirani
neče se uopšte uzeti na razmatranje.
Uz Zahtev ( Aplikaciju) treba dostaviti skeniranu kopiju dokumenata:
1. Dokaz o obrazovnim kvalifikacijama.
2. Dokaz o random iskustvu (ukoliko ima radnog iskustvo ili se traži radno iskustvo).
3. Preporuke ( ukoliko ih imate ).
4. Kopije dva zadja uzastopna vrednovanja posla (ako ista postoje).
5. Dokument identifikacije.
Kandidati koji udju u uži izbor za pismeno testitanje i usmeni biče informisani pismeno putem telefona ili
Ueb stranice od strane Ljudskih Resursa. Oni koji če biti pozvani na pismeno testiranje sobom obavezno
trebaju poneti originalnu dokumentaciju radi provere ispred Komisije.
„Civilna Služba Kosova služi svim stanovnicima Kosova, pozdravljamo Apliciranje žena i muśkarca svih
zajednica Kosova“.
Download

Republika e Kosovës - Prokurori i Shtetit