Republika e Kosovës
Republika Kosovo / Republic of Kosovo
Prokurori i Shtetit / Državni Tužilac / State Prosecutor
Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit / Kancelarija Glavnog Državnog Tužioca / Office of the Chief State Prosecutor
Sekretariati / Sekretarijat / Secretariat
Në përputhje me neni 16 paragrafi 2 pika 2.4, nenin 26 të Ligjit Nr. 03/L-189 të datës 16 shtator 2010, lidhur me
Organet e Pavarura të Administratën Shtetërore të Kosovës, nenin 38 lidhur me kompetencat e dhëna
Sekretarit të Përgjithshëm apo pozitave të barazvlefshme, dhe nenit 4 e 5 të Rregullores së KPK Nr. 05/2011 të
datës 30 nëntor 2011, Për Strukturën Organizative dhe Funksionin Mbështetës Administrativ të Sekretariatit
të Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit, e në përputhje me nenin 3 pika 7, nenin 12 pika 3 dhe 18 të Ligjit për
Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, Sekretariati i Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit:
Rishpall
KONKURS
1. Interpret / Përkthyes, Shqip - Serbisht - Shqip, Tri (3) pozita, pozitë të karrierës
1. – Sekretariati i ZKPSH/ZBNJ – Prishtinë – Një (1) pozitë
2. - Prokuroria e Qarkut Prishtinë – Një (1) pozitë
3. - Prokuroria Komunale Ferizaj – Një (1) pozitë
Kodi:
Numri i Pozitave:
Koeficienti:
Akti i emërimit:
Puna Provuese:
DSHA-PS K8- 26 – 10 – 2012
tri ( 3 ) vende pune në vendet e cekura mësipër
7 (shtatë) Paga: 326 Euro
Një (1) vjet me mundësi emërimi pa afat
Dymbëdhjetë (12) muaj
Përshkrimi i Përgjithshëm i Pozitës: nën mbikëqyrjen e Menaxherit të Burimeve Njerëzore, kryen përkthimin e
teksteve, materialeve, shkresave, dokumenteve dhe ligjeve, dhe i ofron mbështetje cilësore Zyrës së
Përkthimeve, si dhe bën përkthim të aty për atyshëm nga shqipja në serbisht dhe anasjelltas gjatë takimeve –
seancave të punës në Këshillin Prokurorial të Kosovës.
Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:
• Përkthen me shkrim materiale dhe dokumente të PSHK-ës dhe KPK-ës ;
• Përkthim të aty për atyshëm gjatë takimeve dhe prezantimeve të PSHK-ës dhe KPK-ës, nga gjuha shqipe
në atë serbe dhe anasjelltas;
• Përkujdeset për strukturën e fjalëve dhe të fjalive në dokumentet e përkthyera;
• Ndihmon në përcaktimin dhe harmonizimin e terminologjisë për tekstet e përkthyera;
• Ndihmon dhe shoqëron prokurorët vendorë dhe ndërkombëtarë në takime pune dhe vepron si
përkthyes/shpjegues;
• Kryen edhe punë të tjera sipas kërkesës të mbikëqyrësit.
Kualifikimet Minimale dhe përvoja e përgjithshme:
• Përgatitje Universitare,
• Së paku një (1) vit përvojë pune në përkthime gjuhësore shqip – serbisht – shqip;
• E preferueshme të ketë Certifikatën e njohjes së dygjuhësisë Grupi III-të ose i II-të.
Kandidati për pozitën e Përkthyesit duhet të jetë energjik, të ketë shkathtësi të mira ndër njerëzore dhe të jetë i
gatshëm/e të punojë me orar fleksibil të punës. Shkathtësia dhe aftësia në përdorimin e kompjuterit dhe të
softuerëve aplikativë, si: MS WORD përfshirë përpunimin e avancuar të tekstit, MS EXCEL dhe MS OUTLOOK
është e domosdoshme.
Periudha e emërimit:
Punësimi bëhet me akt emërimi me afat një vjeçar, sa zgjatë periudha provuese prej 12 muajve, me mundësi
të emërimit të pa afat.
Konkursi ngel i hapur 15 ditë nga dita e publikimit në Ueb faqe , si dhe në njërën nga gazetat ditore, duke
filluar nga data e publikimit më 26.10.2012 gjer më datën 12.11.2012, që konsiderohet si ditë e fundit e
mbylljes së konkursit,.
Instruksione Aplikimi: Kërkesa (Aplikacioni ) për punësim gjendet në www.psh-ks.net apo www. rkspsh.org, dhe pas plotësimit sipas çdo pike të aplikacionit të njëjtin e përcillni në: e-mail adresën:
[email protected] – ku më pas ju do të pranoni konfirmimin për dërgesën e aplikacionit tuaj në
mënyrë elektronike.
VËMENDJE: Mos përfillja e kërkesave për plotësimin e aplikacionit dhe bashkëngjitja e dokumentacionit si
është kërkuar, me Aplikacion dhe Konkurs tërheq me vete pasojat e përshkruara në aplikacion e që vlejnë për
çdo konkurs të publikuar.
Instruksione Aplikimi: Kërkesa (Aplikacioni ) për punësim gjendet në www.psh-ks.net apo www. rkspsh.org, dhe pas plotësimit sipas çdo pike të aplikacionit të njëjtin e përcillni në: e-mail adresën:
[email protected] – ku më pas ju do të pranoni konfirmimin për dërgesën e aplikacionit t’uaj në
mënyrë elektronike.
Për çdo rast: Adresa jonë: Sekretariati i Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit / Zyra e Burimeve Njerëzore, Rruga
« Ish–Ndërtesa e Bankës së Ljubjanës» kati i 4 – të, Zyra Nr. 401, Prishtinë, Kosovë;
Njoftimet i gjeni në Ueb, ndërsa në rast nevoje mund të na kontaktoni në, tel: 038 / 200 18871 prej orës 08:00 –
16:00. Aplikacionet që dërgohen me postë, të cilat mbajnë vulën postare mbi dërgesën e bërë ditën e fundit të
afatit për aplikim, do të konsiderohen të vlefshme dhe do të merren në shqyrtim nëse arrin brenda 4 ditësh pune
nga dita e dorëzimit në postë. Aplikacionet që arrin pas këtij afati dhe ato të pakompletuara nuk do të
shqyrtohen fare.
Aplikacionit duhet t’i bashkëngjiten kopjet e skanuara të dokumentacionit: 1. Dëshmi te kualifikimeve
shkollore.
1. Dëshmi të kualifikimeve shklollore.
2. Dëshmi mbi përvojën e punës.
3. Letër - rekomandimet ( nëse keni ).
4. Kopjet e dy raporteve te fundit te njëpasnjëshme te vlerësimit te punës (nëse ekzistojnë të tilla).
5. Dokumentin e identifikimit.
6. Certifikatën që nuk jeni nën hetime dhe i dënuar për vepra penale.
7. Certifikata e njohjes së dygjuhësisë Grupi III-të ose i II-të
Kandidatët të cilën hynë në përzgjedhje të ngushtë për testim dhe pastaj për intervistë do të informohen me
shkrim në Ueb faqe nga personeli. Ata/o që ftohen në testim, janë të obliguar/a të sjellin dokumentet origjinale
për verifikim para Komisionit.
“Shërbimi Civil i Kosovës u shërben të gjithë banorëve të Kosovës dhe mirëpret aplikimet nga femrat dhe
meshkujt e të gjitha komuniteteve të Kosovës”.
Republika e Kosovës
Republika Kosovo / Republic of Kosovo
Prokurori i Shtetit / Državni Tužilac / State Prosecutor
Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit / Kancelarija Glavnog Državnog Tužioca / Office of the Chief State Prosecutor
Sekretariati / Sekretarijat / Secretariat
U skladu sa članom 20 tačka 2.2, Zakona o Državnoj Administraciji Kosova, Br. 03/L-189, od 16 septembra
2010 god, za institucije centralne administracije, članom 38 tačka 1 i 3 u vezi nadležnosti datih Stalnom
Sekretaru, ili istovrednim pozicijama, i člana 4 i 5 Uredbe TSK Br. 05/2011 od 30 novembra 2011 god, O
Organizativnoj Strukturi i Administrativnoj Podršci Sekretariata Kancelariji Gravnog Državnog Tužioca,
vezano članom 3 tačka 7 , člana 12 tačka 3 i 18 tačka 1, Zakona o Civilnoj Službi Republike Kosova ,
Sekretariat Kancelarije Glavnog Državnog Tužioca Kosova,
Ponovno Objavljuje
KONKUR S
1. Interpret/Prevodilac, Albanski – Srpski - Albanski , Tri (3) radna mesta,pozicije od kariere
1.1 – Sekretariat KGDT/KLJR
- Priština – jedno (1) radno mesto
1.2 - Okružno JavnoTužilaštvo
- Priština – jedno (1) radno mesto
1.3 - Opštinsko Javno Tužilaštvo - Uroševac - jedno (1) radno mesto
Kod
Broj Položaja
Koeficienat
Akt imenovanja
Probni rad
DSHA-PS K8- 26 – 10 – 2012
Tri ( 3) radna mesta u gore navedenim mestima
7 (sedam) Plata: 326 Eura
Jenda (1) godina sa mogučnošću imenovanja bez roka (neodredjeno)
Dvanajst (12) meseci
Opšti opis položaja : pod nadzorom menadžera ljudskih izvora vrši prevod tekstova, materijala, spisa,
dokumentacije i zakona i pruža kvalitetnu podršku kancelariji prevoda, vrši simultani prevod iz albanskog na
sprski jezik i obratno prilikom susreta – radnih sednica u Tužilačkom Savetu Kosova.
Opšti zadaci i odgovornosti:
•
•
•
•
•
•
Pismeno prevodi materijali i dokumenata DTK-a i TSK-a.
Vrši simultani prevod prilikom susreta i prezentiranja DTK-a i TSK-a iz albanskog na
sprski jezik i obratno.
Zbrinjava se za strukturu reči i rečenica u prevedenim dokumentima.
Pomaže na odredjuvanju i usaglašavanju terminologije za prevedene tekstove.
Pomaže i druži mesne i medjunarodne tužioce na radnim sastancima i deluje kao
prevodilac – objašnjivač.
Obavlja i ostale poslove po zahtevu predpostavljenog.
Minimalne kvalifikacije i opšte iskustvo:
• Univerzitetska sprema, iz pravne ili filološke oblasti;
• Najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u jezičkom prevodjenju od Albansko- Srbski – Albanski;
• Preporučljivo je imati Uverenje o poznavanju dvojezičnosti Treče III ili II grupe.
Kandidat za položaj prevodioca treba biti energičan , da ima dobre medjuljudske sposobonosti i da je spreman
raditi sa punim i fleksibilnim rasporedom. Veština i sposobnost upotrebe kompjutera i aplikativnih softweare
kao MS Word, obuhvativši i avansiranu izradu teksta MS Excel i MS Outlook .
Trajanje ugovora:
Zapošljavanje se vrši jednogodišnjim ugovorom o radu., onoliko koliko traje probmi rad od 12 meseci sa
mogučnošču stalnog zaposlenja.
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objave na Ueb stranici , ili na nekom od dnevnih novina, počev od
dana 26.10.2012 do 12.11.2012, koji dan se smatra posljednim danom zaključenja konkursa.
Instrukcije Apliciranja:
Zahtev (Aplikacija ) za zaposlenje nalazi se na Ueb stranici: www.psh-ks.net apo www. rks-psh.org, nako
ispunjavanja iste po svakoj tači zahteva zahtev (aplikaciju) dostavite na: e-mail adresu:
[email protected] – vi posle toga čete dobiti konfirmaciju o slanju vašeg zahteva (aplikacije)
elektronskim putem.
PAŽNJA: Nepridržavanje zahtevima za popunu aplikacije i nedostavljanje tražene dokumentacije kako je
traženo u Aplikaciji i Konkursom povlači sa sobom opisane posledice u aplikaciji a koje vaze za svaki objavljeni
konkurs.
Za svaki slučaj: Naša Adresa je: Sekretarijat Glavnog Državnog Tužioca / Kancelarija Ljudskih Resursa, Ulica
« Bivša Zgrada Ljubljanske Banke» sprat 4 – ti, Kancelarija Br. 401, Priština, Kosovo.
Sva obaveštenja možete nači u Ueb stranici, a u slučaju potrebe možete nas kontaktirati telefonom na
brojevima: 038 / 200 18 874 i 038 / 200 18 871 Od 08:00 – 16:00 časova.
Zahtevi ( Aplikacije) koje se dostave poštom, koji nose poštanski pečat o vašem slanju zadnjeg dana za
apliciranje, smatrače se važečim i uzet če se na razmatranje ako na našu adresu stignu u roku 4 radnih dana od
dana slanja i predaje u pošti. Zahtevi (Aplikacije) koje stignu van ovog roka i oni koji su nekompletirani neče se
uopšte uzeti na razmatranje.
Uz Zahtev ( Aplikaciju) treba dostaviti skeniranu kopiju dokumenata:
1. Dokaz o obrazovnim kvalifikacijama.
2. Dokaz o random iskustvu (ukoliko ima radnog iskustvo ili se traži radno iskustvo).
3. Preporuke ( ukoliko ih imate ).
4. Kopije dva zadja uzastopna vrednovanja posla (ako ista postoje).
5. Dokument identifikacije.
6. Uverenje da niste pod istragom i osudjivani za krivična dela.
7. Uverenje o poznavanju dvojezičnosti Treče III ili II grupe
Kandidati koji udju u uzhi izbor za pismeno testitanje i usmeni biče informisani pismeno putem Ueb stranice
od strane Ljudskih Resursa. Oni koji če biti pozvani na pismeno testiranje sobom obavezno trebaju poneti
originalnu dokumentaciju radi provere ispred Komisije.
„Civilna Služba Kosova služi svim stanovnicima Kosova, i pozdravlja Apliciranje žena i muśkarca svih
zajednica Kosovu“.
Download

Konkurs - 1. Interpret / Përkthyes, Shqip