22 ąNI RAD
2.2.1. ISPITNI KATALOG PRAKTIąNOG DIJELA STRUąNOG ISPITA – STRUąNI RAD
1. Naziv ispitnog kataloga: ISPITNI KATALOG PRAKTIąNOG DIJELA STRUąNOG
ISPITA – STRUąNI RAD
2. Cilj ispita
Na praktiĆnom dijelu struĆnog ispita kandidat treba da pokaže:
- poznavanje gradiva, principa i zakonitosti, vezanih za zadatu temu;
- struĆno i kvalifikovano prezentiranje obraćene teme;
- povezanost struĆno-teorijskih i praktiĆnih znanja;
- stepen osposobljenosti za rješavanje praktiĆnih zadataka;
- odgovarajuĄi pristup i izbor postupaka kod obavljanja zadataka;
- pravilnu upotrebu struĆne terminologije;
- samostalnost u odabiru i upotrebi mjernih instrumenata i urećaja;
- stepen osposobljenosti za primjenu gotovih programa (softvera) za rješavanje
zadataka;
- racionalnu upotrebu energije, materijala i vremena;
- poštovanje propisa iz podruĆja zaštite na radu i zaštite životne sredine;
- odgovornost za kvalitet vlastitog rada.
3. Spisak tema/zadataka
TROFAZNI ASINHRONI ELEKTROMOTOR
- Princip rada i konstrukcija trofaznog asinhronog motora
- PraktiĆni dio: Povezivanje elemenata zadate šeme automatike i puštanje u rad
JEDNOFAZNI ASINHRONI ELEKTROMOTOR
- Princip rada i šeme spajanja jednofaznih asinhronih motora
- PraktiĆni dio: Povezivanje šeme i puštanje u rad jednofaznog asinhronog motora
DVOBRZINSKI MOTOR
- Konstrukcija, princip rada i regulacija brzine kod dvobrzinskog asinhronih motora
- PraktiĆni dio: Povezivanje šeme i demonstriranje rada dvobrzinskog motora
ŠEME UPRAVLJANJA TROFAZNIM ASINHRONIM ELEKTROMOTOROM
- ElektriĆne šeme upravljanja radom trofaznog asinhronog motora
- PraktiĆni dio: Povezivanje zadate šeme veza i puštanje u rad
ELEMENTI UPRAVLJANJA TROFAZNIM ASINHRONIM ELEKTROMOTOROM
- Vrste, princip rada i uloga elemenata automatike za kontrolu rada elektromotora
- PraktiĆni dio: Montaža i povezivanje elemenata automatike po zadatoj šemi
MOTORI JEDNOSMJERNE STRUJE
- Vrste, princip rada,i šeme regulacija brzine kod motora jednosmjerne struje (JSS)
- PraktiĆni dio: Povezivanje šeme i demonstriranje rada motora JSS
PRIKLJUąAK ELEKTRIąNE INSTALACIJE NA MREŽU
- Vrste i elementi prikljuĆka na elektriĆnu mrežu, sa propisima
- PraktiĆni dio: Povezivanje trofaznog kuĄnog kablovskog prikljuĆka
1 R RR ăNIM ELEKTRIąNIM INSTALACIJAMA
- Vrste i elementi razvodnih tabli i ormara, sa propisima
- PraktiĆni dio: Povezivanje trofaznog brojila i uklopnog sata
GROMOBRANSKA INSTALACIJA
- Elementi i osobine gromobranske instalacije, sa propisima
- PraktiĆni dio: Mjerenje otpora uzemljenja megaommetrom
INSTALACIONI PROVODNICI I KABLOVI 1
- Vrste, osobine i oznaĆavanje instalacionih provodnika i kablova, sa propisima
- PraktiĆni dio: Priprema krajeva i povezivanja provodnika
INSTALACIONI PROVODNICI I KABLOVI 2
- Materijali za provodnike i izolaciju i dozvoljena strujna optereĄenja, sa propisima
- PraktiĆni dio: Izvoćenje spajanja krajeva provodnika spojnicom
POLAGANJE INSTALACIONIH PROVODNIKA 1
- Polaganje provodnika "pod malter" i u kablovskim kanalicama, sa propisima
- PraktiĆni dio: Nadzidno povezivanje strujnog kruga monofazne utiĆnice
POLAGANJE INSTALACIONIH PROVODNIKA 2
- Nadzidno postavljanje provodnika i cijevima "pod malter", sa propisima
- PraktiĆni dio: Nadzidno povezivanje strujnog kruga osvjetljenja
KABLOVSKI PRIBOR I OPREMA
- Vrste i osobine kablovskih: glava, spojnica, kape, obujmica i dr., sa propisima
- PraktiĆni dio: Formiranje i spajanja kablovske glave
POLAGANJE INSTALACIONIH KABLOVA
- Polaganje, nastavljanje i odvajanje kablova, sa propisima
- PraktiĆni dio: Nastavljanje kablova spojnicom
8PRIKLJUąNI UREđAJI I POVEZIVANJE
- Instalacije u prostorijama sa posebnim zahtjevima, sa propisima
- PraktiĆni dio: Nadzidno povezivanje trofazne i monofazne utiĆnice za vlažne
prostorije, u istoj razvodnoj kutiji
INSTALACIONI PREKIDAąI I POVEZIVANJE
- Vrste i naĆini spajanja instalacionih prekidaĆa, sa propisima
- PraktiĆni dio: Povezivanje monofazne utiĆnice i osvjetljenja, u istoj razvodnoj
kutiji
INSTALACIONI OSIGURAąI
- Vrste, osobine i izbor osiguraĆa, sa propisima
- PraktiĆni dio: Montaža i povezivanje automatskih osiguraĆa, na razvodnoj tabli.
ZAŠTITNE MJERE U ELEKTRIąNIM INSTALACIJAMA
- Vrste i osobine zaštitnih sistema, sa propisima
- PraktiĆni dio: Montaža i povezivanje strujne zaštitne sklopke (FID), na razvodnoj
tabli
ELEKTRIąNI IZVORI SVJETLOSTI
- Vrste i osobine elektriĆnih izvora svjetlosti, sa propisima
- PraktiĆni dio: Montaža i povezivanje fluoroscentne armature
INSTALACIJA STEPENIŠNOG OSVJETLJENJA
- Šeme i elementi elektriĆne instalacije stepenišnog osvjetljenja, sa propisima
- PraktiĆni dio: Spajanje šeme stepenišnog automata za dva sprata, na oglednoj
tabli
PROPISI ZA ELEKTRIąNE INSTALACIJE STANA
- TehniĆki propisi i zahtjevi za kuĄne elektriĆne instalacije
- PraktiĆni dio: Povezivanje trofaznog brojila i uklopnog sata na oglednoj tabli
PRIMJER 1. PROJEKTA ELEKTRIąNE INSTALACIJE
- Uraditi projekat strujnih krugova osvjetljenja spratne kuĄe, prema prostornoj
skici
- PraktiĆni dio: Izvršiti povezivanje strujnog kruga osvjetljenja, izabranog iz
projekta
PRIMJER 2. PROJEKTA ELEKTRIąNE INSTALACIJE
- Uraditi projekat strujnih krugova utiĆnica spratne kuĄe, prema prostornoj skici
- PraktiĆni dio: Izvršiti povezivanje strujnog kruga utiĆnica, izabranog iz projekta
PRIMJER 3. PROJEKTA ELEKTRIąNE INSTALACIJE
- Uraditi projekat strujnih krugova kupatila spratne kuĄe, prema prostornoj skici
- PraktiĆni dio: Izvršiti povezivanje strujnog kruga izabranog iz projekta
PRIMJER 4. PROJEKTA ELEKTRIąNE INSTALACIJE
- Uraditi projekat elektriĆne instalacije jednosobnog stana, prema prostornoj skici,
- PraktiĆni dio: Izvršiti povezivanje strujnih krugova izabrane prostorije
PRIMJER 5. PROJEKTA ELEKTRIąNE INSTALACIJE
- Uraditi projekat elektriĆne instalacije jednosobnog stana, prema prostornoj skici,
- PraktiĆni dio: Izvršiti montažu i povezivanje zadatih elemenata razvodne table
PRIMJER 6. PROJEKTA ELEKTRIąNE INSTALACIJE
- Uraditi projekat elektriĆne instalacije dvosobnog stana, prema prostornoj skici,
- PraktiĆni dio: Izvršiti povezivanje strujnih krugova izabrane prostorije
PROJEKAT INSTALACIJA "SLABE STRUJE"
- Uraditi projekat instalacije "slabe struje", prema prostornoj skici stana,
- Izvršiti montažu i povezivanje antenskih utiĆnica
PROJEKAT INTERFONA
- Uraditi projekat interfonske instalacije dvospratne kuĄe,
- Izvršiti povezivanje jednokorisniĆkog interfonskog kompleta
SIEMENS LOGO
- Program i urećaj Siemens LOGO, za simulaciju elektriĆnih šema
- PraktiĆna demonstracija rada zadate elektriĆne šeme na urećaju Siemens LOGO
4. Uputstvo za sprovoćenje struĆnog rada
- Kandidat za struĆni rad priprema seminarski rad ili praktiĆan zadatak sa
odgovarajuĄom tehniĆko – tehnološkom dokumentacijom;
- Odbrana seminarskog rada obuhvata prezentaciju a praktiĆnog zadatka
demonstraciju i prezentaciju rada;
!"
- Kandidat izraćuje struĆni rad po planu koji je uskladio sa mentorom;
- Teme, odnosno zadatke za struĆni rad predlažu nastavnici/aktivi struĆno –
teorijskih predmeta i praktiĆne nastave;
- Kandidat u završnoj godini školovanja bira temu odnosno zadatak i obraćuje ga
individualno;
- Ispitni odbor pismeno izdaje teme odnosno zadatke sa nazivom, datumom
izvlaĆenja i odbrane, mjestom izvoćenja ispita, podacima o imenovanju
nastavnika (mentora), o eventualnim potrebnim prethodnim radnjama i drugim
obavezama i uslovima.
5. Dozvoljena pomagala
- Prilikom praktiĆnog dijela završnog ispita dozvoljena su slijedeĄa pomagala:
- mašine, oruća, alati, oprema, materijal i pomagala u skladu sa ispitnim
zadatkom,
- priruĆnici, udžbenici, pribor za crtanje, raĆunar, Siemens Logo.
6. Literatura i drugi izvori
- Za kandidate je preporuĆena literatura data u katalogu znanja i godišnjem planu
rada nastavnika.
#$%
Download

elektrotehničar energetike iv